"P" resp. Pat-Pech "P" resp. Pech-Pet "P" resp. Pet-Poh "P" resp. Pol-Pro

PATEJDL Josef, dr.

IX. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. br. - pro dáv. z maj. - im. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. a vyšetř.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami v okresu vltavotýnském, t. 1063.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

aby vláda poskytla okamžitě pomoc obyvatelstvu jihočeských okresů, postižených živelní pohromou, t. 1103.

88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

na poskytnutí podpory občanstvu na českém jihu, postiženému živelními pohromami, t. 1126.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

na změnu některých ustanovení trestního zákona o trestních činech majetkových, t. 1974.

182, 14. II. 1929; 10, VII.

2 pozměňov. návrhy k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. 22.

55, 27. XI. 1926; 1102, III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o dávce ze šumivého vína (t. 782) k § 1.

59, 16. XII. 1926; 1517, III.

43 pozměňov., 1 doplňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k uváděcím ustanovením, k hlavě VIII-IX.

82, 10. V. 1927; 1416-1485, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o zařízení a působnosti báňských úřadů (t. 1255) k § 8.

104, 23. XI. 1927; 31, V.

3 pozměňov. návrhy k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 89-109, V.

4 pozměňov. a 3 event. návrhy k osnově zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350) k čl. I-IV.

126, 31. I. 1928; 19-20, V.

na vrácení zpr. t. 163 (im. V. Mikulíčka) výb. imunitnímu.

27, 8. VI. 1926; 1378, II.

aby návrh inž. Dostálka o úpravě platů duchovenstva byl sňat s denního pořadu příští schůze.

31, 12. VI. 1926; 1840, II.

1 form. a 1 event. návrh k osnově zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350) na přechod k pořadu a vrácení osnovy výb. ústav.-práv. a rozp.

126, 31. I. 1928; 18, 19, V.

Resoluce:

k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran zrušení diplomatického zastoupení u římské kurie.

36, 19. VI. 1926; 2362, II.

k osnově zák. o stavebním ruchu (t. 892), stran předložení zákona, jímž peněžní ústavy jsou nuceny k podpoře stavebního ruchu.

65, 17. III. 1927; 155, IV.

3 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 118-161, V.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 246 (zákon, jímž se povoluje užíti dlužních úpisů "Východočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z roku 1925" k ukládání nadačních a pod. kapitálů.

21, 18. V. 1926; 1226, II.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 447 (právo původské)

38, 23. VI. 1926; 2505, doslov 2509, opravy 2510, II.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

13, 11. III. 1926; 659, I.

o změně celního sazebníku (t. 360).

30, 11. VI. 1926; 1659, II.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429)

36, 19. VI. 1926; 2329, II.

o imun. J. Haruse, B. Jílka, J. Knejzlíka, K. Kreibicha, E. Šafranko, J. Dědiče, G. Elstnera, dr Franke, K. Haiblicka, J. Hakena, Č. Hrušky, G. Kollarikové, M. Kršiaka, L. Landové-Štychové, J. Majora, V. Mikulíčka, A. Můni, J. Netolického, A. Neuratha, J. Štětky, F. Zeminové, H. Bergmanna, V. Bolena, M. Čulena, E. Hirschla, J. Lance a N. Sedorjaka (t. 520 a 523)

41, 25. VI. 1926; 2652, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (t. 670)

50, 22. XI. 1926; 449, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

79, 4. V. 1927; 962, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

91, 28. VI. 1927; 1924, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. X. 1927.

105, 24. XI. 1927; 29, V.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska)

124, 25. I. 1928; 36, V.

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350).

126, 31. I. 1928; 11, V.

Interpelace:

naléhavá, o nepřípustném chování některých důstojníků čsl. vojska, t. 2276.

212, 26. VI. 1929; 25, VIII.

odpov. t. 2381.

213, 27. VI. 1929; 6, VIII.

o projevech tak zv. fašismu a o stanovisku vládních orgánů k nim, t. 331/I.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

odpov. t. 338.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

o zcizení velkostatku Battorkessi, t. 538/I.

43, 15. X. 1926; 36, III.

odpov. t. 773/II.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

dodatečná odpov. t. 944/VIII.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o býv. okr. náčelníku v Medzilaborci a t. č. komisaři okr. úřadu v Topolčanech na Slovensku, Ondřeji Benickém-Lakatosi, t. 1863/XVI.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2178/XV.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

pro poškození legionářů neprováděním §u 25 platového zákona, t. 2278/IX.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

Dotazy:

o chybném provádění zákona ze dne 15. X. 1925, č. 227 Sb. z., o státní pomoci při živelních pohromách,

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

že učitelé v Březových Horách udáni byli "Sdružením katolických rodičů" pro oslavu státního svátku 28. října.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o zamítání žádostí legionářů za udělení dispense od svobodného stavu a stanoveného věku pro přijetí k četnictvu.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 138, 22. III. 1928; 5, VI.

 

PATZEL Josef

VII. voleb. kraj

DNS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. im. - rozp. - soc.-pol. - Stál. a zeměd.

Zemřel 20. V. 1927.

84, 9. VI. 1927; 1571, IV.

Za něho nastoupil Geyer Josef.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu poslanecké sněmovny Národ. shromáždění, t. 64.

7, 16. II. 1926; 266, I.

na doplnění zákona ze dne 10. IV. 1919, č. 207 Sb. z., kterým se mění zákony o úrazovém pojištění dělníků, t. 66.

7, 16. II. 1926; 266, I.

na zrušení zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 286 Sb. z., o úsporných opatřeních ve veřejné správě, t. 67.

7, 16. II. 1926; 264, I.

na zrušení zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 295 Sb. z., o poplatku ze služebních smluv, t. 202.

17, 24. III. 1926; 1066, II.

o povinném ručení státu za škody, způsobené zaviněním státních činitelů, t. 241.

19, 6. V. 1926; 1138, II.

aby byla neprodleně poskytnuta státní pomoc obětem živelní pohromy ve Vimperku, t. 623.

46, 11. XI. 1926; 238, III.

9 pozměňov. a 1 event. pozměňov. návrh k osnově zákona o podomním obchodu (t. 148) k §§ 2, 3, 6, 9, 14, 17 a 26.

13, 11. III. 1926; 622-4, I.

1 pozměňov. a 1 event. pozměňov. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující nárok na důchod váleč. poškozenců (t. 175) k čl. I.

15, 16. III. 1926; 926, I.

aby návrh zákona o trestním stíhání členů vlády (t. 3) byl projednán jako naléhavý.

14, 12. III. 1926; 775, I.

aby osnova zákona o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků (t. 958) byla vrácena výb. rozp. k novému projednání.

75, 26. IV. 1927; 679, IV.

Resoluce:

k osnově zákona o podomním obchodu (t. 148), stran provádění zákona a event. resol. k témuž předmětu k § 17.

13, 11. III. 1926; 624, I.

k osnově smlouvy mezi RČS a republikou Polskou o otázkách právních a finančních ze dne 23. IV. 1925 (t. 174), stran ochrany čsl. vkladatelů u peněžních ústavů v Polském Slezsku a úpravy přepočítání neb výměny jich vkladů.

16, 17. III. 1926; 1005, I.

15 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. 2-5, 10, 16, 17, 19 a 21.

55, 27. XI. 1926; 1104-5, 1109, 1116-18, 1120, III.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléhavá interpelace t. 98).

9, 18. II. 1926; 344, I.

o odůvodnění projednání vlastního návrhu t. 67 (zrušení restrikčního zákona) řízením zkráceným podle § 55 jedn. ř.

9, 18. II. 1926; 344, I.

o zákonu o podomním obchodě (t. 148)

13, 11. III. 1926; 600, I.

o smlouvě mezi RČS a republikou Polskou o otázkách právních a finančních ze dne 23. IV. 1925 (t. 174)

16, 17. III. 1926; 985, I.

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem ze dne 30. X. 1925 (t. 245), v níž obírá se též zemědělskými cly.

19, 6. V. 1926; 1117, II.

k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

35, 18. VI. 1926; 2219, II.

o změně § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu poslanecké sněmovny NSRČ (t. 789)

59, 16. XII. 1926; 1520, III.

o návrhu dr Czecha a druhů, aby vládě byla vyslovena nedůvěra pro předložení vládního návrhu o volebním právu branné moci a četnictva (t. 988)

76, 29. IV. 1927; 737, IV.

Interpelace:

naléhavá, o vydání prováděcího nařízení k jazykovému zákonu, t. 111.

11, 25. II. 1926; 474, I.

jak se Všeobecný pensijní ústav stará o nezaměstnané, t. 22/IV.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 250/XXIII.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

o nákladech na školství ruských a ukrajinských uprchlíků v Československé republice, t. 22/V.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 1408/XIII.

125, 26. I. 1928; 4, V.

stran rozhodnutí o užívání jazyků v živnosti hostinské a výčepnické, t. 144/IV.

14, 12. III. 1926; 825, I.

o označení lázeňských zařízení ve Františkových Lázních, t. 182/II.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 928/XIV.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

jaké náhrady dostalo se obětem vojenského zakročení zbraněmi, t. 227/VI.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 593/X.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

o nepořádcích při stavbě elektrárny v Ervěnicích, t. 249/IX.

23, 26. V. 1926; 1254, II.

o umístění vojenské posádky v Karlových Varech, t. 285/XIV.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 593/IX.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

o zabavení časopisu "Die Wirtschaft", t. 538/XIII.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 593/V.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

Dotazy:

o invalidním důchodu Františka Meinerta z Jílového.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

o válečném poškozenci Janu Silvanovi z Chebu.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 12, 4. III. 1926; 533, I.

o důchodu válečného poškozence Josefa Leracha.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

o subvenci pro hudební školu v Bečově nad Teplou.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o státní odborné-škole pro dřevařský průmysl v Kašperských Horách.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

jak se nakládá s německými hostinskými po stránce jazykové.

7, 16. II. 1926; 259, I.

o chování průvodčího Jana Černého v Děčíně, jež odporuje službě.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

jak se nakládá s německými váleč. poškozenci po stránce jazykové.

7, 16. II. 1926; 259, I.

o vrácení požitků Rudolfu Lenhartovi.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

o odbytném pro bývalého poddůstojníka z povolání Hanuše Mayera z Chebu.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 7, 16. II. 1926; 261, I.

o pensi Marie Michlové, vdovy po respicientu finanční stráže v Jáchymově.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

že v Českém Krumlově byla zakázána taneční zábava.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 7, 16. II. 1926; 261, I.

o trestu za nošení praporu se skobovým křížem.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 45, 20. X. 1926; 159, III.

o právu veřejně vyvěšovati plakáty.

7, 16. II. 1926; 259, I.

že mnichovohradišťská okresní politická správa vydala nezákonité jazykové nařízení.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 56, 9. XII. 1926; 1227, III.

že úředníci poštovního šekového úřadu svémocně překládají jména ulic.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o přijímání německých uchazečů do poštovní služby.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 12, 4. III. 1926; 533, I.

o dvoujazyčných tiskopisech u poštovních úřadů v německém jazykovém území.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o volbách do závodní rady na dolu Hedvika v Ervěnicích.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o vyděračství velkostatkáře Koláře v Novém Sedle u Žatce.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

že se porušuje listovní tajemství.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o nesociálním nakládání ředitelství státních drah Praha-Sever.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 26, 1. VI. 1926; 1326, II.

že ústecká státní policie ztýrala válečného slepce.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

o nemístných a nezákonitých přehmatech vrchního finančního rady Zentnera z Liberce a neodůvodněném zatčení tří zachovalých a nevinných spedičních úředníků Antonína Richtera, Augustina Purkerta a Alfreda Paudlera z Podmokel a z Děčína.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

o důchodu předků Marie Müllerové, znovu provdané Kuhnové ze Šmídeberku.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 30, 11. VI. 1926; 1615, II.

o nakládání s bosenskými podomními obchodníky.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o odpočivném Kláry Armbrusterové v Hošťce u Tachova.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

že poštovnímu pokladníku Heřmanu Heene z Ústí nad Labem byl odepřen drahotní přídavek.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o daňových předpisech továrně na hudební nástroje a struny J. F. Hoyera vnuk Rudolf Wohlrab v Kraslicích.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

aby byl vydán německý seznam účastníků poštovního šekového řízení.

20, 7. V. 1926; 1199, II.

o podpoře v nezaměstnanosti pro československé stát. občany pracující v cizině.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o vyhláškách Zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Praze.

43, 15. X. 1926; 27, III.

o nakládání s válečným invalidou Vilémem Sauersteinem z Jáchymova.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

o válečném poškozenci Karlu Löfflerovi z Perštejna.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 57, 10. XII. 1926; 1382, III.

o vkladech československých státních občanů v těšínské spořitelně.

43, 15. X. 1926; 27, III.

o podporování střeleckých jednot.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 64, 16. III. 1927; 75, IV.

o podpoře tělovýchovných spolků.

43, 15. X. 1926; 28, III.

o subvencích na stavbu útulků.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

o jazykových opatřeních poštovního šekového úřadu.

43, 15. X. 1926; 28, III.

o postupu u berních úřadů k obci Mořičov.

46, 11. XI. 1926; 234, III.

odpov. 64, 16. III. 1927; 75, IV.

o vydání volebního řádu k zákonu ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z.

46, 11. XI. 1926; 234, III.

o přijímání do poštovní služby.

66, 22. III. 1927; 188, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

o zákazu schůze v Podbořanech.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

o nevysvětlené smrti záložníkově a o přiznání důchodu vdově po něm.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

o válečném poškozenci Václavu Armannovi v Stolzenhaimu.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

o odpovědi na dotaz D 413/II.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi 8. IX. 1925 v Mariánských Lázních)

3, 18. XII. 1925; 34, I.

zpr. t. 113; zprav. J. Prokeš;

nevydán 16, 17. III. 1926; 1020-1, I.

Volán k pořádku:

9, 18. II. 1926; 346, I.

12, 4. III. 1926; 563, I.

 

PAVLAČKA Pavel

XV. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. br. - rozp. - soc.-pol. - zásob. - zeměd. a živn.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 11, č. 1 a 2 zák. na ochranu republiky)

104, 23. XI. 1927; 13, V.

zpr. t. 113; zprav. J. Prokeš;

žád. odvolána 189, 8. III. 1929; 4, VII.

 

PÁZMÁN Anton

XVIII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. br. - rozp. - soc.-pol. - zásob. - zeměd. a živn.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2164, IV.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 6, V.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Rimavské Sobotě (přečin podle § 15, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil na schůzi dne 2. VIII. 1925 v Hrnčiarských Zalužanoch)

43, 15. X. 1926; 43, III.

žád. odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin podle § 14, č. 3 a 5 zák. na ochranu republiky)

128, 7. II. 1928; 8, V.

zpr. t. 1854; zprav. dr Ravasz;

nevydán 188, 7. III. 1929; 35, VII.

okr. s. v Lučenci (přečin dvojnásobné pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI/1914 ca Josef Nosál)

157, 6. IX. 1928; 12, VI.

kraj. s. v Báňské Bystřici (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1, 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI/1914)

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

 

PECHMAN František

VIII. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. živn.

Návrhy:

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z., o řádu volení v obcích republiky Československé, t. 104.

10, 19. II. 1926; 447, I.

aby byl vydán nový volební řád pro obchodní a živnostenské komory, t. 110.

11, 25. II. 1926; 474, I.

pozměňov. návrh k osnově zákona proti nekalé soutěži (t. 1078) k § 14.

89, 24. VI. 1927; 1816, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k § 1.

97, 8. VII. 1927; 2476, IV.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524) k §§ 4 a 6.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

Zpravodajem:

živn. výb. zpr. t. 1041 (zákon, kterým se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za úvěr určený k výstavbě veletržních paláců v Praze)

89, 24. VI. 1927; 1776, doslov 1781, IV.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

14, 12. III. 1926; 812, II.

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem ze dne 30. X. 1925 (t. 245), v níž obírá se současnou politickou situací a zdůrazňuje požadavky živnostnictva a obchodnictva.

20, 7. V. 1926; 1180, II.

o změně a prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední výkony ve věcech správních a zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 756 a 757).

57, 10. XII. 1926; 1307, III.

o zákonu, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110)

97, 8. VII. 1927; 2446, IV.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

167, 22. X. 1928; 4, VII.

Žádost ve věcech imunity:

zem. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti tiskem ca Klikar a spol., uveřejněným článkem v časopise "Reforma" ze dne 10. IV. 1926)

19, 6. V. 1926; 1104, II.

žád. odvolána 165, 18. X. 1928; 7, VII.

"P" resp. Pat-Pech "P" resp. Pech-Pet "P" resp. Pet-Poh "P" resp. Pol-ProPřihlásit/registrovat se do ISP