"T" resp. Tad-Tau "T" resp. Tau "T" resp. Tay-Tes "T" resp. Tom "T" resp. Tom-Tou "T" resp. Trn

TRNOBRANSKÝ Jindřich

III. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - inic. - rozp. - vyšetřov. - úsp. kom. zásob a zdrav.

Návrhy:

na úpravu poměrů výměnkářů, t. 695.

20, 11. XI. 1920; 277. II.

obnoven t. 3910/XV.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na zařadění položky 2,000.000 Kč do rozpočtu pro r. 1921 pro sociál. péči o pracující dorost, t. 732.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

aby zastávka Čestice na trati býv. severozápad. dráhy opatřena byla čekárnou na náklad stát. drah, t. 1457.

52, 8. II. 1921; 2123. II.

na uvolnění nákupu bavlněné příze a bavlny za hranicemi a urychlenou likvidaci nákupního družstva čsl. přádelen bavlny, t. 1604.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

na zařadění města Náchoda do II. třídy místních přídavků, t. 2838.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o vkladních knížkách, akciových bankách a revisi bankovních ústavů) k § 26.

290, 23. IX. 1924; 1922. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4827) k § 4.

290, 23. IX. 1924; 1965. IX.

Zpravodajem:

zásob. výb. zpr. t. 2806 (vyřízení nařízení, návrhů a petic, týkajících se nákupu bavlny a průmyslu bavlnářského v R. Č.).

104, 6. XII. 1921; 1403. IV.

rozp. výb. zpr. t. 4088 (zcizení státního nemovitého majetku).

204, 26. IV. 1923; 251. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4478 (úmluva o poštovní spořitelně uherské a dohoda o rozdělení úhrady dané Maďarskem).

254, 3. IV. 1924; 256. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4479 (zákon, jímž se provádí úmluva a dohoda o poštovní spořitelně uherské ze 7. XI. 1922).

254, 3. IV. 1924; 258. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4672 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných).

272, 12. VI. 1924; 880, 906. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4925 (prodloužení zákona o zřizování státních policej. úřadů).

299, 17. XI. 1924; 241. X.

rozp. výb. zpr. t. 5092 (zachování pracovních poměrů po dobu cvičení ve zbrani).

333, 19. III. 1925; 1368, 1372. X.

Resoluce:

k osnově zákona o státní záruce dělnickým družstvům (zpr. t. 3314), týkající se poskytnutí výhod v předloze uvedených též družstvům konsumním.

119, 12. I. 1922; 2043. IV.

k osnově zákona o potírání pohlavních nemocí (zpr. t. 3726), týkající se zřízení referátu pro vystěhovalectví žen.

154, 24. VI. 1922; 1336. V.

k osnově zák. o zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (zpr. t. 4826), týkající se úpravy slosování fondových dluhopisů.

290, 23. IX. 1924; 1969. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

28, 1. XII. 1920; 756. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

168, 16. XI. 1922; 806. VI.

o stá. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

367, 30. IX. 1925; 808. XI.

Interpelace:

o nevyřizování podání občanů z Dobřichovic okres. správě na Smíchově o vystoupení z církve řím.-katol.,

t. 837. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

odpov. t. 1663. 59, 3. III. 1921; 2453. II.

o nepřístojnostech přihodivších se při provádění revise městské aprovisace v Hořicích,

t. 925. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1417. 50, 3. II. 1921; 2055. II.

o nepřístojnostech úřadů při stávce dělnictva firmy bratří Scheinostové, továrna na klobouky v Rajhradě na Moravě,

t. 1761. 63, 11. III. 1921; 2624. II.

odpov. t. 2150. 68, 31. V. 1921; 139. III.

o výkladu § 22 škol. řádu, jímž se zakazuje posluchačům středních škol a učitelských ústavů členství v organisacích politických stran,

t. 2574. 74, 19. VII. 1921; 576. III.

odpov. t. 2960. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

Dotazy:

ve věci rozhodnutí okres. polit. správy v Kolíně o jmenování způsobil. zástupce ve smyslu § 55 živn. ř. konsumním družstvem v Plaňanech.

42, 14. I. 1921; 1651. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

ve věci praeterování berního úředníka Fr. Vápeníka v Roudnici n. Lab.

43, 18. I. 1921; 1719. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o nedoručené zásilce 100 fr., odevzdané v minist. zahr. věcí pro legionáře Jos. Trimera.

49, 28. I. 1921; 2016. II.

o vyučovací době na učňovské pokračov. škole v Plzenci.

49, 28. I. 1921; 2016. II.

odpov. 66, 31. III. 1921; 7. III.

o zrušení pokračovací průmyslové školy učňovské v Týnci n. Lab.

59, 3. III. 1921; 2428. II.

o nakládání školních úřadů s exponovanými učiteli na Slovensku.

72, 14. VII. 1921; 429. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

ve věci neudržitelných poměrů u finančního ředitelství v Košicích.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (urážka na cti ca Josef Rybář)

185, 6. II. 1923; 2115. VI.

zpr. t. 4316; zprav. dr. Patejdl

nevydán 238, 10. XII. 1923; 1264, 1265. VIII.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti ca dr. Bartošek, Draxl, Landová-Štychová a dr. Vrbenský).

202, 19. IV. 1923; 105. VII.

řízen zast. 248, 18. III. 1924; 101. IX.

 

TUČNÝ Alois

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - socialisač. - soc. pol. a vyšetřov.

Jmenován ministrem veřejných prací 26. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Sproštěn úřadu ministra veřejných prací a jmenován ministrem pošt a telegrafů 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Sproštěn úřadu ministra pošt a telegrafů 8. II. 1924.

247, 6. III. 1924; 4. IX.

Návrhy:

na vydání zákona o nedělním klidu v obchodech, prodejnách a kancelářích, t. 25.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

obnoven č. 3761; (seznam t. 3765)

jako návrh R. Laube.

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

a vydání zákona o převzetí poštovních kočí (postilionů) do stálé služby státní, t. 15.

4, 8. VI. 1920; 79. I.

na vydání zákona o účasti zaměstnanců na správě a čistém zisku podniků, t. 33.

5, 10. VI. 1920; 152. I.

obnoven t. 3910/X.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na vydání zákona na upravení poměrů kupeckých učňů a praktikantů, t. 58.

8, 16. VI. 1920; 354. I.

obnoven č. 3759; (seznam t. 3765)

jako návrh R. Laube.

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

na zařadění telegrafních dělmistrů do hodnostních tříd úřednických na základě zákona ze 7. X. 1919, č. 541 Sb. z. a n., t. 192.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

na vydání zákona o úpravě služebních požitků stát. polic. úředníků a členů stráže bezpečnosti uniformované i civilní v R. Č., t. 582.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

obnoven t. 3910/XI.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na vydání zákona o nedělním a svátečním klidu v živnostech holičské, vlásenkářské a kadeřnické v R. Č., t. 586.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

na vydání nového zákona o obchodních pomocnících a jiných zřízencích, t. 757.

23, 23. XI. 1920; 363. II.

obnoven č. 3760; (seznam t. 3765)

jako návrh R. Laube.

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

na změnu a doplnění zákona o služebních poměrech definitivních zřízenců, cestařů okres. zastup. v Čechách a okres. silnič. výb. na Moravě a ve Slezsku, t. 820.

23, 23. XI. 1920; 364. II.

na přiznání mimořádné odměny stráži bezpečnosti ve dnech pražských demonstrací, t. 862.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

by byl vydán zákon o minimální každoroční placené dovolené zaměstnancům, t. 2182.

68, 31. V. 1921; 141. III.

obnoven č. 3758; (seznam t. 3765) jako návrh R. Laube.

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 1538), týkající se změn v §§ 5 a 7 a změn v číslování paragrafů zákona.

63, 11. III. 1921; 2557. II.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113) k §§ 1, 4 a 31.

334, 20. III. 1925; 1448-50, 1452. X.

na přikázání resoluce H. Jokla, podané při projednávání zpr. t. 5092 (zachování pracovních poměrů po dobu cvičení ve zbrani) výb. bran.

333, 19. III. 1925; 1376. X.

Resoluce:

k osnově zákona o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se podání osnovy zákona o úpravě důvěrnického systému v malých závodech.

85, 6. VIII. 1921; 1267. III.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 762 (rozšíření působnosti živnostenských inspektorů na Slovensku).

32, 14. XII. 1920; 1307. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 1827 (změna ustanovení § 1154 b) obč. zákona).

65, 16. III. 1921; 2791. II.

socialisač. výb. zpr. t. 1988 (zavedení placené dovolené pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty).

67, 19. V. 1921; 92. III.

soc. pol. výb. zpr. t. 5092 (zachování pracovních poměrů po dobu cvičení ve zbrani).

333, 19. III. 1925; 1367, 1371. X.

korektury 336, 21. III. 1925; 1548. X.

soc. pol. výb. zpr. t. 5118 (placená dovolená pro zaměstnance).

33, 21. III. 1925; 1480, 1528. X.

doporučuje resol. A. Schäfera.

336, 21. III. 1925; 1538. X.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1126. II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2332. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4230; skup. hospod.).

307, 27. XI. 1924; 760. X.

Interpelace:

naléhavá, ve věci stávky bankovních zaměstnanců,

t. 2550. 72, 15. VII. 1921; 485. III.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana.

101, 29. XI. 1921; 1325. IV.

ve věci bezdůvodného stíhání a věznění Fr. Záruby,

t. 131. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

odpov. t. 619. 16, 4. XI. 1920; 50. II.

o vzpouře trestanců v ilavské trestnici,

t. 626. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1228. 43, 18. I. 1921; 1723. II.

o povolování dovozu textilních polotovarů do naší republiky,

t. 776. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 1185. 40, 11. I. 1921; 1583. II.

v zálež. jmenování Jana Mattla policejním inspektorem v Opavě,

t. 835. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

odpov. t. 1271. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

o stanovisku vlády k dělnickému družstevnictví,

t. 885. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

o protizákonném stanovisku některých okresních správních komisí proti okresním cestářům,

t. 1570. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 2984. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti ca dr. Bartošek, Draxl, Landová-Štychová a dr. Vrbenský)

202, 19. IV. 1923; 105. VII.

řízení zast. 248, 18. III. 1924; 101. IX.

 

TŮMA Jan

IX. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - imunit. - inic. - soc. pol. - ústav. - práv. - zásob. - zdrav. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro r. 1920 (t. 1191).

43, 18. I. 1921; 1752. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1250. VI.

 

TUSAR Vlastimil

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 11. I.

Byl členem výb. zahran.

Jmenován opětně ministerským předsedou a správcem ministerstva Národní Obrany 25. V. 1920.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Zproštěn úřadu správce M. N. O. 16. VII. 1920 (úřední list číslo 160 ze 17. VII. 1920).

Demise přijata 15. IX. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Vzdal se poslan. mandátu

58, 1. III. 1921; 2381. II.

Za něho nastoupil Bubník Josef. K.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti)

14, 26. X. 1920; 15. II.

zpr. t. 892; zprav. dr. Markovič.

nevydán 32, 14. XII. 1920; 1313. II.

"T" resp. Tad-Tau "T" resp. Tau "T" resp. Tay-Tes "T" resp. Tom "T" resp. Tom-Tou "T" resp. TrnPřihlásit/registrovat se do ISP