"N" resp. Nag-Nav "N" resp. Nav-Něm "N" resp. Net-Nos "N" resp. Nov

NOVÁK Antonín

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - imunit. - rozp. - soc. pol. - k prozkoum. čin. Stál. výb. - ústav. práv. a živnost.

Návrhy:

na změnu § 28 zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, t. 1846.

65, 16. III. 1921; 2764. II.

pozměňov. návrh k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se snížení položky pro osob. požitky a automobily MNO.

28, 1. XII. 1920; 769. II.

pozměňov. návrh k témuž předmětu, týkající se zvýšení úvěru pro mimořádné stavby silnic.

29, 2. XII. 1920; 941. II.

pozměňov. návrh k témuž předmětu, týkající se zvýšení úvěru pro péči o mládež.

31, 4. XII. 1920; 1228. II.

Resoluce:

2 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se povznesení sociální péče v R. Č. vůbec a sanace všeob. veř. nemocnic v Čechách.

31, 4. XII. 1920; 1240, 1243. II.

k osnově zákona o úpravě požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (zpr. t. 3650), týkající se volné jízdy na dovolenou.

146, 14. VI. 1922; 822. V.

k osnově zákona o úpravě vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců (zpr. t. 3915), týkající se vymáhání přeplatků.

178, 12. XII. 1922; 1552. VI.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 2794 (úprava požitků válečných poškozenců).

83, 5. VIII. 1921; 1131. III.

soc. pol. výb. zpr. t. 2481 (přednostní právo váleč. poškozenců při zadávání nádražních restaurací, trafik, kantin atd.).

84, 6. VIII. 1921; 1163. III.

soc. pol. výb. zpr. t. 3289 (úprava vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců pro r. 1922).

112, 19. XII. 1921; 1736. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3291 změna a doplnění některých ustanovení o požitcích válečných poškozenců).

114, 20. XII. 1921; 1798. IV.

bran. výb. zpr. t. 3602 (zákon o úpravě placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1921 a 1922).

144, 9. VI. 1922; 746, 752. V.

soc. pol. výb. zpr. t. 3913 (prodloužení, změny a doplnění zákonů o požitcích válečných poškozenců).

178, 12. XII. 1922; 1543. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 3915 (úprava vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců).

178, 12. XII. 1922; 1550, 1559. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 4205 (stanovení nové lhůty k přihláškám o důchod válečných poškozenců).

217, 28. VI. 1923; 543, 551. VII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1108. II.

o naléh. interp. posl. Blažka o náhradě obětem mosteckých událostí (t. 2507) a posl. Skaláka o pronásledování dělnického hnutí v R. Č. (t. 2495).

74, 19. VII. 1921; 637. III.

o dodatku ke stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2419. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.).

172, 23. XI. 1922; 965. VI.

o zákonu, jímž se stanoví výhody v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880).

176, 5. XII. 1922; 1466. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. fin.).

304, 24. XI. 1924; 516. X.

o příjmové hranici vylučující z nároku na důchod váleč. poškozenců (zpr. t. 4933).

308, 3. XII. 1924; 792. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

371, 6. X. 1925; 1298. XI.

Interpelace:

o způsobu, jakým zadávány jsou nádražní restaurace,

t. 898. 28, 1. XII. 1920; 847. I.

o způsobu zakročení četnictva a vojska při stávce v Mostě 14. XII. 1920,

t. 1243. 43, 18. I. 1921; 1759. II.

odpov. t. 2256. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

o zastřelení vojína L. Hermana v Trhanově u Domažlic,

t. 1673. 60, 8. III. 1921; 2465. II.

odpov. t. 3055. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

Dotazy:

o prodeji nebo pronájmu hotelů.

65, 16. III. 1921; 2763. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o požáru hangáru při ekvitační škole v Hranicích na Moravě.

87, 19. X. 1921; 39. IV.

ve věci jednání o směnu pozemků a pacht pozemků zemského velkostatku v Ruzyni s firmou Hugo Strassern, spol. s ruč. obmez.

106, 9. XII. 1921; 1475. IV.

o stranickém postupu okresního soudce Kozelka ve Štokách.

154, 24. VI. 1922; 1315. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Štokách (přestupek proti bezpečnosti cti ca okresní soudce A. Kosielek ve Štokách)

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

zpr. t. 4428; zprav. V. Dyk;

vydán: 248, 18. III. 1924; 112. IX.

 

NOVÁK Ladislav, inž.

I. voleb. kraj

ND

Nastoupil za Síse Františka, jenž se vzdal mandátu.

Slib vykonal 31, 4. XII. 1920; 1227. II.

Byl členem výb. doprav. - rozp. - socialisač. a soc. pol.

Jmenován ministrem obchodu a správcem ministra pro zahraniční obchod 26. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Jmenován opětně ministrem obchodu 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Návrhy:

na vydání zákona o úpravě cla na automobily, motorové pluhy a motory, t. 2679.

76, 27. VII. 1921; 729. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stát. příspěvku k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 1538), týkající se změn v §§ 3, 5, 8, 13, 14.

63, 11. III. 1921; 2556. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o invest. půjčce dopravní (zpr. t. 1770), týkající se změn v §§ 5, 6 a 10.

64, 15. III. 1921; 2684. II.

Zpravodajem:

rozp. výb. o t. 1039 (poskytnutí daňových výhod pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů).

40, 11. I. 1921; 1582. II.

rozp. výb. zpr. t. 1208 (daňové výhody pro stavby a pro opatřování strojů).

44, 20. I. 1921; 1781. II.

doprav. výb. zpr. t. 1310 (zřízení poštovních úřadů šekových na území R. Č.).

50, 3. II. 1921; 2064. II.

doprav. výb. zpr. t. 1766 (úprava uhelného hospodářství).

64, 15. III. 1921; 2669. II.

doprav. výb. zpr. t. 2444 (změna úpravy uhelného hospodářství).

70, 30. VI. 1921; 308. III.

doprav. výb. zpr. t. 2529 (poskytnutí úvěru železniční státní správě na opatření vozidel v r. 1921).

74, 19. VII. 1921; 601. III.

doprav. výb. zpr. t. 2639 (daň z vodní síly).

76, 27. VII. 1921; 733. III.

Řeč v rozpravě:

o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 1538).

63, 11. III. 1921; 2548. II.

o investiční půjčce dopravní (zpr. t. 1770).

64, 15. III. 1921; 2682. II.

o změně ustanovení § 1154 b) obč. zákona (zpr. t. 1827).

65, 16. III. 1921; 2800. II.

Interpelace:

o poradním sboru pro otázky hospodářské,

t. 1407. 50, 3. II. 1921; 2054. II.

odpov. t. 2083. 67, 19. V. 1921; 111. III.

Dotazy:

o ochraně pachtovních smluv.

72, 14. VII. 1921; 429. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

Žádost ve věcech imunity:

žádost R. Mlčocha, aby byla min. obchodu inž. L. Novákovi udělena důtka pro urážlivé prohlášení, učiněné ve 236. schůzi.

240, 11. XII. 1923; 1316. VIII.

zpr. ústní; zprav. dr. Jos. Černý;

důtka neudělena 243, 14. XII. 1923; 1547-8. VIII.

"N" resp. Nag-Nav "N" resp. Nav-Něm "N" resp. Net-Nos "N" resp. NovPřihlásit/registrovat se do ISP