"W" resp. War-Wen "W" resp. Win "W" resp. Win-Wit

WARMBRUNN Franz

VII. voleb. kraj

NSD K Kn

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. kult. a rozp.

Vystoupil z klubu NSD a stal se hospitantem klubu ČSD (levice).

46, 25. I. 1921; 1817. I.

Vystoupil z klubu K 21. II. 1925 a stal se členem klubu Kn 2. III. 1925.

324, 5. III. 1925; 1233. X.

Návrhy:

o protiprávním provádění zákona o zřizování skol ze dne 3. dubna 1919, č. 189 Sb. z. a n., t. 419.

14, 26. X. 1920; 13. II.

o schvalování školních knih a učebních pomůcek pro všechny veř. ústavy neb soukromé školy s právem veřejnosti, t. 1300.

46, 25. I. 1921; 1822. II.

ve věci živelních škod, způsobených průtrží mračen a povodní v území Voigtsbach-Oldřichovském, ve Starém Habendorfu, Horní a Dolní Chrastavě, Bílém Kostele n. Nisou a v jiných obcích severních Čech, t. 4782.

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

pozměňov. návrh k stát. rozpočtu pro rok 1921, rozpočet min. školství, (zpr. t. 830), týkající se bezplatného dodávání pomůcek učebných žákům obecných a občanských škol.

29, 2. XII. 1920; 938. II.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zásobování škol uhlím.

31, 4. XII. 1921; 1237. II.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.).

29, 2. XII. 1920; 976. II. (něm. 1021)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.).

97, 23. XI. 1921; 941. IV. (něm. 1004)

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 ve věcech školských.

148, 20. VI. 1922; 1101. V. (něm. 1153.)

o zákonu o potírání pohlavních nemocí (zpr. t. 3726).

154, 24. VI. 1922; 1328. V. (něm. 1397)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

170, 21. XI. 1922; 655. VI. (něm. 735)

o úpravě vyučování jazyku státnímu a jazyku menšin na středních školách (zpr. t. 4139).

211, 12. V. 1923; 374. VII. (něm. 397)

o zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 4372).

243, 14. XII. 1923; 1536. VIII. (něm. 1578)

o zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát, povstalých z poválečných poměrů a převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4826 a 4827).

290, 23. IX. 1924; 1937. IX. (něm. 2001)

o připojení vojenské nemocnice v Praze II. ku Všeobecné nemocnici a o zřízení Masarykovy vojen. nemocnice v Praze (zpr. t. 5057).

324, 5. III. 1925; 1249. X. (něm. 1258)

Interpelace:

naléhavá, že se protahuje soudní řízení proti domnělým pachatelům loupežné vraždy u Chodova,

t. 4148. 211, 12. V. 1923; 386. VII.

odpov. t. 4250/XXI. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

naléhavá, o zneužívání policejní moci k účelům stranicko-politickým, zvláště k špiclování komunist. strany,

t. 5068. 330, 16. III. 1925; 1329. X.

odpov. t. 5209/X. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

o odstranění náboženských školních poměrů dnes ještě trvajících v některých českých pohraničních obcích na základě "Hlavní smlouvy pohraniční a územní", sjednané r. 1848 mezi Čechami a Saskem,

t. 3917/VI. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 4593/XV. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

o podpoře v nezaměstnanosti pro sklářské dělníky v. Dolním Rychnově u Falknova,

t. 4226/VIII. 219, 30. X. 1923; 14. VIII.

odpov. t. 4799/II. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

že liberecká okr. politická správa zabavila sbírku básní "50% Lyrisches, 50% Satyrisches",

t. 4551/XIV. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4799/I. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o zabavení letáku "Činný sedláku a komunisto!",

t. 4596/IV. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4746/XVII. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

Dotazy:

o svévolném vyhosťovacím opatření karlovarské okresní politické správy proti dělnickému tajemníku R. Neumannovi.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 144, 9. VI. 1922; 743. V.

o nakládání s vojínem Ed. Beckem.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Podbořanech (přestupek podle § 491 tr. z., čl. V zák. ze 17. XII. 1862)

198, 23. III. 1923; 10. III.

zpr. t. 4122; zprav. J. Rouček;

nevydán 208, 8. V. 1923; 315. VII.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 a přestupek podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výrokem na schůzi 25. II. 1923 v Aši)

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

zpr. t. 4387; trestní řízení bylo před projednáním v plenu zastaveno.

248, 18. III. 1924; 107. IX.

okr. s. na Smíchově (přestupek podle § 502 tr. z. ca Jan Halánek)

361, 18. IX. 1925; 567. XI.

řízení zast. 365, 29. IX. 1925; 650. XI.

Volán k pořádku:

148, 20. VI. 1922; 1103. V.

170, 21. XI. 1922; 658. VI.

211, 12. V. 1923; 376. VII.

217, 28. VI. 1923; 602. VII.

 

WENZEL Leo

V. voleb. kraj

NND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - zdrav a živnost.

Návrhy:

na prominutí trestů uložených při nuceném očkování a zastavení soudních řízení v této záležitosti, t. 856.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

na doplnění zákona ze dne 5. února 1907, č. 26. ř. z. (živnost. řádu), t. 1536.

55, 16. II. 1921; 2228. II.

na změnu zákona o povinném očkování proti neštovicím z 15. července 1919, č. 412 Sb. z a n., pokud se týče ze dne 23. září 1919, t. 1537.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

obnoven t. 4028/III.

195, 8. III. 1923; 2459. VI.

na přidělování kovářského uhlí dílnám na zpracování kovů, jako kovářům, zámečníkům atd., t. 1555.

57, 18. II. 1921; 2361. II.

na novelisaci zákona o povinném očkování ze dne 15. července 1919, č. 412, pokud se týče ze dne 23. září 1919, t. 2336.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

aby se vydal zákon, jímž se zkoušeným kuršmídům zajišťuje oprávnění vykonávati zvěrolékařskou činnost, t. 3415.

130, 28. III. 1922; 8. V.

na vydání zákona proti nekalé soutěži, t. 4406.

247, 6. III. 1924; 71. IX.

na změnu zákona ze dne 5. února 1907, č. 26, ř. z. (živnost. řádu), t. 4407.

247, 6. III. 1924; 71. IX.

na úpravu soukromoprávního poměru vnitrozemské plavby, t. 4441.

248, 18. III. 1924; 101. IX.

na zřízení poradního sboru pro stavební živnosti k potírání bytové nouze a k podporování stavitelského a pomníkového umění, t. 4755.

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

na osnovu zákona o zajištění stavebních pohledávek, t. 4784.

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

na vydání zákona, jímž se zřizuje poradní sbor pro živnostenská a hospodářská družstva živnostenských výrobců, t. 4785.

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

aby byl vydán zákon, jímž se zakazuje prodávání kuřiva a kouření mladistvým, t. 4790.

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169) k §§ 1 a 4.

121, 17. I. 1922; 2152. IV.

Resoluce:

k osnově zákona o prodloužení a působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se zřízení živnostenských nemocenských pokladen.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předsedy Vl. Tusara z 9. VII. 1920.

12, 9. VII. 1920; 641. I. (něm. 690)

o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169).

121, 17. I. 1922; 2148. IV. (něm. 2168)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod.).

173, 24. XI. 1922; 1111. VI. (něm. 1154)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

233, 28. XI. 1923; 821. VIII. (něm. 899)

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4542).

258, 8. IV. 1924; 364. IX. (něm. 410)

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828).

291, 24. IX. 1924; 2038. IX. (něm. 2077)

Interpelace:

naléhavá, o nestejnoměrném sprošťování učitelů a učitelek školní služby při pensionování,

t. 1162. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 1581. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

naléhavá, aby bylo ihned nařízeno hlasování lidu o sloučení obcí Oldřichova, Prostřed. Gruntu a Chrochvic s městem Podmoklím,

t. 3209. 102, 2. XII. 1921; 1334. IV.

o zabavení listu "Reformblatt für die Gesundheitspflege" ve Varnsdorfu,

t. 293. 13, 10. VII. 1920; 710. I.

odpov. t. 760. 22, 17. XI. 1920; 354. II.

o přídělu kovářského koksu a uhlí pro zpracování kovů v politickém okresu děčínském,

t. 432. 14, 26. X. 1920; 25. II.

odpov. t. 749. 22, 17. XI. 1920; 354. II.

aby vydáno bylo nařízení, jímž se zavádí pro ty, kdož mají učně, povinná mistrovská zkouška,

t. 3610/XII. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3801/XVII. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

že bylo zrušeno nařízení vlády rep. Čsl. ze dne 18. XI. 1919, kterým se zachovává v platnosti nařízení ministra vnitra ze dne 6. VII. 1914, č. 143 ř. z., a zařadění podniků podrobených úrazovému pojištění do tříd nebezpečenských,

t. 4748/XVI. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4902/XII. 297, 11. XI. 1924; 183. X.

o předpisech, jimiž se upravuje vyučování tanci a zkoušky tanečních mistrů,

t. 5338/XIX. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

o používání výhradně českých razítek u hlavního celního úřadu a berního úřadu v Ústí nad Labem.

34, 16. XII. 1920; 1403. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. V.

o zasáhnutí samosprávy obce Hřenska.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

že okresní správa politická v Děčíně nezákonně vydala konfekcionáři Jakubu Hellmannovi v Podmoklech č. 813 živnostenský list pro průmysl oděvnický.

126, 25. I. 1922; 2551. IV.

aby byla opět zřízena celní expositura Jindřichovice pod Smrkem - silnice a dovolena automobilová doprava po této celní silnici.

348, 23. VI. 1925; 295. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. ve Znojmě (zločin podle § 65 b) tr. z., výzva k odpírání daní)

76, 27. VII. 1921; 729. III.

kraj. s. ve Znojmě (zločin podle § 65 b) tr. z.)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

kraj. s. v Litoměřicích (přestupek urážky na cti spáchaný tiskem)

361, 18. IX. 1925; 568. XI.

okr. s. v Děčíně (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 496 tr. z. ca Raymann)

361, 18. IX. 1925; 568. XI.

"W" resp. War-Wen "W" resp. Win "W" resp. Win-WitPřihlásit/registrovat se do ISP