"W" resp. War-Wen "W" resp. Win "W" resp. Win-Wit

WINTER Lev, dr.

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - socialisač. - soc. pol. - k prozkoum. čin. Stál. výb. - úsp. kom. a zahran.

Jmenován ministrem sociální péče 25. V. 1920.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Sproštěn z úřadu ministerstva sociální péče 15. IX. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Jmenován ministrem sociální péče 28. III. 1925.

337, 31. III. 1925; 3. XI.

Zvolen náměstkem předsedy vlády 4. IX. 1925.

361, 18. IX. 1925; 558. XI.

Návrhy:

na zrušení zákona ze dne 30. června 1921, č. 257 Sb. z. a n., o opravných prostředcích státních úřadů zástupčích ve věcech firemních, t. 3918.

179, 12. XII. 1922; 1586. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 6.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě pensijního pojištění na Slovensku a Podkarp. Rusi (zpr. t. 3246) na doplnění § 3.

108, 15. XII. 1921; 1525. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3309), týkající se změny v úvodním odstavci čl. 1.

115, 20. XII. 1921; 1841. IV.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. t. 721 (zákon, jímž se mění některá ustanovení o pojištění dělníků pro případ nemoci).

38, 18. XII. 1920; 1554. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 1053 (přistoupení R. Č. k mezinárod. smlouvě v Bernu z 26. IX. 1906, o zákazu používati k výrobě zápalek bílého (žlutého fosforu).

40, 11. I. 1921; 1577. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 1292 (ratifikace washingtonské smlouvy z r. 1919, konference práce).

50, 3. II. 1921; 2056. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 3246 (úprava pensijního pojištění na Slovensku a Podkarp. Rusi).

108, 15. XII. 1921; 1524. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3257 (vyplácení drahotních přídavků pro r. 1922 k důchodům vypláceným na Hlučínsku Všeobecným pensijním ústavem podle nařízení z 4. V. 1920, č. 321 Sb. z. a n.).

108, 15. XII. 1921; 1525. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3256 (další vyplácení drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění).

109, 16. XII. 1921; 1567. IV.

zahran. výb. zpr. t. 3875 (československo-německá úmluva o převodu zaopatřování válečných poškozenců na Hlučínsku).

176, 5. XII. 1922; 1479. VI.

zahran. výb. zpr. t. 4089 (prozatímní obchodní dohoda mezi R. Č. a Řeckem, podepsaná v Athénách 10. I. 1923).

203, 24. IV. 1923; 245. VII.

soc. pol. výb. zpr. t. 4795 (pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří).

286, 16. IX. 1924; 1439. IX.

doslov po rozpravě všeobecné.

287, 17. IX. 1924; 1592. IX.

doslov po rozpravě podrobné.

289, 19. IX. 1924; 1766. IX.

korektury 290, 23. IX. 1924; 1975. IX.

Řeč v rozpravě:

o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 1538).

63, 11. III. 1921; 2551. II.

o změně ustanovení § 1154 b) obč. zákona (zpr. t. 1872).

65, 16. III. 1921; 2811. II.

o vládním prohlášení min. předsedy dr. Beneše z 18. X. 1921.

87, 19. X. 1921; 79. IV.

o prodloužení působnosti zákona o nemocenském pojištění dělníků (zpr. t. 3312).

117, 21. XII. 1921; 1943. IV.

o sanační akci R. Č. pro republiku Rakouskou (zpr. t. 3942 a 3939).

183, 18. XII. 1922; 1806. VI.

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze.

222, 5. XI. 1923; 97. VIII.

o změně ustanovení o působnosti některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků (zpr. t. 4382).

246, 20. XII. 1923; 1745. VIII.

 

WITTICH Paul

XVI. voleb. kraj

MNSD NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 6. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. kult. a živnost.

Stal se členem klubu NSD

264, 16. IV. 1924; 651. IX.

Návrhy:

na vydání zákona o nároku obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném ustanovení na Slovensku a Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti, t. 3184.

96, 22. XI. 1921; 743. IV.

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v živnostech obchodních a kancelářích, t. 3665.

146, 14. VI. 1922; 817. V.

4 pozměňov. a 3 event. návrhy k osnově zákona o částečné změně zákon. čl. LXIII o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463), týkající se čl. I. a II.

134, 4. IV. 1922; 216. V.

doplňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 26.

257, 7. IV. 1924; 322. IX.

na zřízení 24člen. výb. k prozkoumání zprávy o činnosti Stál. výb.

14, 26. X. 1920; 16. II.

na přejítí k dennímu pořádku při projednávání vlád. návrhu, kterým se částečně mění zák. čl. LXIII z r. 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463).

134, 4. IV. 1922; 215. V.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XXI.

100, 26. XI. 1921; 1295. IV.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

4, 8. VI. 1920; 116. I. (něm. 144)

o vládním prohlášení minist. předsedy J. Černého z 26. X. 1920.

18, 9. XI. 1920; 212. II. (něm. 252)

o dodatku ke stát. rozpočtu pro rok 1920 (t. 1191).

41, 13. I. 1921; 1633. II. (něm. 1646)

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1325, 1324 a 1371).

49, 28. I. 1921; 1945. II. (něm. 2019)

o prohlášení min. předsedy J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

59, 3. III. 1921; 2441. I. (něm. 2458)

o vydání zákona o závodních radách (zpr. t. 2836).

85, 6. VIII. 1921; 1263. III. (něm. 1300)

o vládním prohlášení dr. E. Beneše z 18. X. 1921.

87, 19. X. 1921; 95. IV. (něm. 116)

o prohlášení dr. Beneše, jímž se podává zpráva o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26. X. 1921; 234. IV. (něm. 245)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

91, 16. XI. 1921; 310. IV. (něm. 332)

o prodloužení působnosti zákona o nemocenském pojištění dělníků (zpr. t. 3312).

117, 21. XII. 1921; 1936. IV. (něm. 1963)

o změně finanč. zákona ze 17. XII. 1920, č. 682 Sb. z. a n., a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 3373).

123, 20. I. 1922; 2306. IV. (něm. 2346)

o částečném zrušení zákonného čl. LXIII z roku 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463).

133, 31. III. 1922; 169. V. (něm. 182)

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 337. V. (něm. 396)

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 o školství.

147, 16. VI. 1922; 970. V. (něm. 1004)

o naléh. interp. A. Hlinky t. 3584 o demolování redakce a administrace časop. "Slováka" a "źudových Novin".

150, 21. VI. 1922; 1195. V. (něm. 1214)

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléhavých interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

160, 25. X. 1922; 87. VI. (něm. 156)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.).

171, 22. XI. 1922; 857. VI. (něm. 894)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. fin.).

231, 26. XI. 1923; 609. VIII. (něm. 646)

o zákonu o stavebním ruchu (zpr. t. 4372).

243, 14. XII. 1923; 1535. VIII. (něm. 1576)

o úpravě poměrů vzniklých z usídlení osadníků na základě poměru námezdného na nemovitém stát. majetku na Slovensku a Podkarp. Rusi (zpr. t. 5262).

355, 9. VII. 1925; 468. XI. (něm. 473)

Interpelace:

naléhavá, o rozbíjení a odstraňování pomníků,

t. 3187. 96, 22. XI. 1921; 819. IV.

naléhavá, o vykazování ze Slovenska,

t. 3188. 96, 22. XI. 1921; 819. IV.

naléhavá, o povodňových pohromách na východním Slovensku,

t. 4543. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

odpov. t. 4549. 258, 8. IV. 1924; 399. IX.

naléhavá, o pastýřském listu slovenských biskupů,

t. 5045. 323, 12. II. 1925; 1217. X.

odpov. t. 5062. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

že se moučná dávka uložená podle opatření Stálého výboru č. 494 Sb. z. a n. z r. 1920, vymáhá exekučně,

t. 3740/X. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3883/VI. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o zřízení dělnických rozhodčích soudů druhé stolice podle § 171, čl. z. XIX z r. 1907,

t. 3785/XV. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

odpov. t. 3847/XIV. 173, 24. XI. 1922; 1027. VI.

o svévolném činu vrchního notáře Josefa Bellaie při volbě vrchního účetního města Bratislavy,

t. 4443/XVIII. 251, 28. III. 1924; 190. IX.

odpov. t. 4904/XVII. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

o vyplácení osobních přídavků německým středoškolským profesorům působícím na Slovensku,

t. 5301/II. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přečiny proti bezpečnosti cti podle §§ 491 a 496 tr. z., jichž se dopustil proti dr. Biehalovi)

252, 1. IV. 1924; 232. IX.

řízení zast. 287, 17. IX. 1924; 1519. IX.

"W" resp. War-Wen "W" resp. Win "W" resp. Win-WitPřihlásit/registrovat se do ISP