"H" resp. Haa-Hah "H" resp. Hal-Háj "H" resp. Hál-Han "H" resp. Hau-Hee "H" resp. Hel-Hil "H" resp. Hir-Hli "H"resp.Hní-Hov "H"resp.Hol-Hou "H"resp.Hri-Hvi

HIRSCH Ernst

VI. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. - stát. zříz. - vyšetřov. a živnost.

Zemřel 4. února 1925.

322, 11. II. 1925; 1093. X.

Za něho nastoupil Löwa Eduard.

Návrhy:

stran zák. č. 218 ř. z. o zavedení živnostenských soudů a soudnictví v rozepřích ze živnostensk. poměru pracovního, učebního a námezdního, t. 1007.

32, 14. XII. 1920; 1275. II.

obnoven č. 3497; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na změnu vlád. nařízení ze 24. VI. 1920, č. 395 Sb. z. a n., o poměrech obchodních pomocníků, t. 1073.

35, 17. XII. 1920; 1479. II.

na změnu § 6 zák. ze dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb. z. a n., t. 1183.

54, 14. II. 1921; 2188. II.

aby byla prodloužena působnost vládního nařízení ze dne 23. června 1921, č. 218 Sb. z. a n., o zachování služebních poměrů zaměstnanců, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících, t. 3162.

91, 16. XI. 1921; 256. IV.

na vydání zákona o nároku obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti, t. 3184.

96, 22, XI. 1921; 743. IV.

na změnu čís. nařízení ze dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z., kterým se zavádí řád konkursní, řád vyrovnávací a řád odpůrčí, t. 3418.

130, 28. III. 1922; 8. V.

obnoven č. 3496; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v živnostech obchodních a kancelářích, t. 3665.

146, 14. VI. 1922; 817. V.

na vydání zákona o ochraně zaměstnanců, podléhajících zákonu ze dne 16. ledna 1910, č. 20. z., po dobu nynější hospodářské krise, t. 3835.

167, 14. XI. 1922; 401. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zaopatřovacích požitcích bývalých velkostatkář. zaměstnanců (zpr. t. 1471), týkající se změn v tabulce, jež jest přílohou zákona.

54, 14. II. 1921; 2201. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 160.

81, 4. VIII. 1921; 1006. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (zpr. t. 2533), týkající se § 2.

84, 6. VIII. 1921; 1207. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 22.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně některých ustanovení zákona o požitcích váleč. poškoz. (zpr. t. 3291) k § 26.

115, 20. XII. 1921; 1874. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 10.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1551. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k § 9.

154, 24. VI. 1922; 1360. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úlevách v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880) k § 6.

176, 5. XII. 1922; 1473. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6.

181, 15. a 16. XI. 1922; 1674. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k § 17.

183, 18. XII. 1922; 1849. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 3949). k § 30.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2017. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XI. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1164. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení zákona o dopravních daních (zpr. t. 4370) k § 22 zákona ze dne 30. VI. 1921, č. 242 Sb. z. a n.

243, 14. XII. 1923; 1522. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k § 4.

245, 19. XII. 1923; 1628. VIII.

aby zpr. t. 1878 (o pojišťovnách) sňata byla s denního pořadu a znovu přikázána výboru práv. k projednání.

68, 31. V. 1921; 143. III.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zrušení stanného práva při pohraničních přečinech.

28, 1. XII. 1920; 813. II.

2 resol. k témuž předmětu, týkající se zmenšení bytové nouze železnič. zaměstnanců a přibrání zástupců němec. dělnictva a zaměstnanectva do poradní rady zahranič. obchodu.

31, 4. XII. 1920; 1234, 1244. II.

k osnově zák. o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (zpr. t. 2533), týkající se vyzvání vlády k opravě zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců.

84, 6. VIII. 1921; 1208. III.

3 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. V, XV, XV A, XXI a XXI A, oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1279, 1291, 1295. IV.

2 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se zachování rovnováhy v hospodářství obcí, na něž jest třeba bráti zřetel při postátnění Ú. T. D. a vydávání služebního oděvu státním zaměstnancům.

175, 29. XI. 1922; 1383, 1388. VI.

k osnově zák. o další výplatě drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (zpr. t. 3914), týkající se provedení voleb do pensijního ústavu.

178, 12. XII. 1922; 1549. VI.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1155. II. (něm. 1218)

o zaopatřovacích požitcích bývalých velkostatkář. zaměstnanců (zpr. t. 1471).

54, 14. II. 1921; 2199. II. (něm. 2217).

o ochraně existence úředníků a dělníků na velkostatcích státem zabraných (zpr. t. 1709).

62, 10. III. 1921; 2517. II. (něm. 2538)

o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (zpr. t. 2533).

84, 6. VIII. 1921; 1205. III. (něm. 1225)

o úpravě pensijního pojištění na Slovensku a v Podkarp. Rusi (zpr. t. 3246).

108, 15. XII. 1921; 1524. IV. (něm. 1543)

o upravení výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290) a o změně neb doplnění ustanovení zákona o zaměstnancích obec. a okresních (zpr. t. 3285).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1624. IV. (něm. 1678)

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1191. VI. (něm. 1270)

o další výplatě drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (zpr. t. 3914).

178, 12. XII. 1922; 1547. VI. (něm. 1576)

o upravení požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1661. VI. (něm. 1757)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

233, 28. XI. 1923; 840. VIII. (něm. 904)

Interpelace:

o provádění spolkového zákona okresní politickou správou v Berouně na Moravě,

t. 1641. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

odpov. t. 2240. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

že část českého obyvatelstva v Hostomicích dne 22. května 1921 přepadla německé dělnické tělocvič. spolky,

t. 2351. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

odpov. t. 3081. 86, 18. X. 1921; 25. IV.

o výnosu ministerstva vnitra, jímž se povolují cizozemské společnosti,

t. 2404. 69, 24. VI. 1921; 241. III.

o násilnostech legionářů,

t. 2813. 83, 5. VIII. 1921; 1106. III.

odpov. t. 3322/XXXVII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o omezování německých obecných škol, k nimž jsou připojeny školy občanské jako školy povinné,

t. 4157/XI. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4243/XIII. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o ohrožení existence zaměstnanců, úředníků a dělníků při přejímání zemědělských a lesních velkostatků,

t. 4381/V. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 5042/XVIII. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Teplicích-Šanově (přestupek proti bezpečnosti cti v záležitosti dr. Rud. Beamta)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

žád. odvolána. 176, 5. XII. 1922; 1457. VI.

 

HLAVÁČEK František

I. voleb. kraj

ČSD

Nastoupil za zemřelého Pšeničku Josefa ČS.

Volba verifikována 159, 24. X. 1922; 5. VI.

Slib vykonal 159, 24. X. 1922; 5. VI.

Volební soud zrušil mandát 185, 6. II. 1923; 2102. VI.

Za něho nastoupil Bergmann Hugo ČS.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

169, 17. XI. 1922; 561. VI.

 

HLINKA Andrej

XIX. voleb. kraj

L LS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. stát.-zříz.

Návrhy:

na přejití k dennímu pořádku při projednávání vlád. n., kterým se mění částečně zák. čl. LXIII z r. 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463).

134, 4. IV. 1922; 215. V.

Resoluce:

2 resol. k osnově zák. o státním rozpočtu pro rok 1924 kapit. IX. a XI. (zpr. t. 4300), týkající se přezkoumání kvalifikace exponovaných úředníků na Slovensku a udělování stát. vojenských dodávek slovenským řemeslníkům.

235, 29. XI. 1923; 1072, 1074. VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

18, 9. XI. 1920; 208. II.

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1324, 1325 a 1371).

48, 27. I. 1921; 1881. II.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

88, 20. X. 1921; 141. IV.

o vládním prohlášení dr. Beneše, jez podává zprávu o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26. X. 1921; 227. IV.

o obchodní úmluvě mezi R. Č. a Polskem uzavřené ve Varšavě dne 20. X. 1921 (zpr. t. 3686).

150, 21. VI. 1922; 1178. V.

o vlastní naléh. interp. t. 3584 o demolování "Slováka" a "Ľudových Novin".

150, 21. VI. 1922; 1189. V.

o vládních prohlášeních z 24. X. 1922 učiněných vládou Švehlovou, v níž vysvětluje postup svého jednání v otázce přivtělení Javoriny k Polsku a obhajuje se proti výtkám min. zahr. dr. Beneše.

161, 26. X. 1922; 207. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

229, 22. XI. 1923; 363. VIII.

o svátcích a památných dnech R. Č. (zpr. t. 4119).

336, 21. III. 1925; 1502. X.

o vlastní imunitní záležitosti (zpr. t. 4882).

357, 10. VII. 1925; 501. XI.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

367, 30. IX. 1925; 801. XI.

Věcná poznámka:

osobní poznámka, v níž odpovídá na vývody dr. Dérera pronesené v rozpravě o svátcích a. památných dnech R. Č. (zpr. t. 5119), týkající se jeho osoby.

336, 21. III. 1925; 1522. X.

Interpelace:

naléhavá, v záležitosti přehmatů čes. železničářů na krupinském shromáždění ľudovém.

t. 2449. 70, 30. VI. 1921; 317. III.

naléhavá, o záležitosti trenčínsko-teplické,

t. 2560. 72, 14. VII. 1921; 485. III.

naléhavá v záležitosti nedůstojného a protizákonného počínání školního dozorce Bartoloměje Krpelce. (odvolána)

69, 24. VI. 1921; 239. III.

naléhavá, v záležitosti nepokojů a bitky v Ipolských Šahách na demonstračním shromáždění dne 26. března konaném,

t. 3452. 133, 31. III. 1922; 147. V.

naléhavá, o vyrabování a demolování redakce a administrace "Slováka" a "Ľudových Novin" českými úředníky a zřízenci, jakož i českými důstojníky a vojáky,

t. 3584. 143, 8. VI. 1922; 735. V.

odpov. t. 3649. 144, 9. VI. 1922; 761. V.

poukaz min. dr. Mičury na tuto tištěnou odpověď.

150, 21. VI. 1922; 1189. V.

naléhavá, v záležitosti nařízení generálního ředitele Brachtla v Bratislavě, v kterém se tajně zakazuje prodej oposičních časopisů,

t. 3916. 178, 12. XII. 1922; 1540. VI.

naléhavá, o zabavení časopisu "Slovák" z 11. února 1923, č. 33,

t. 3998. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. t. 4065/XX. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

naléhavá, o nesvědomitém konkurenčním hnutí průmyslových závodů z Čech a Moravy na Slovensku,

t. 4365. 243, 14. XII. 1923; 1560. VIII.

odpov. t. 4639/X. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

naléhavá, o vězněných obětech udavačstva (Čaderna a spol.) v Bratislavě,

t. 4393. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4458/XIII. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

naléhavá, ve věci rozpuštění obecního zastupitelstva v Spišské Nové Vsi,

t. 5143. 343, 22. V. 1925; 131. XI.

odpov. t. 5302/XVII. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

naléhavá, v záležitosti "Slovenského Národa", tak zv. časopisu neodvislého směru slovenské ľudové strany, založeného za státní peníze a s vědomím vlády Českosl. republiky,

t. 5195. 349, 23. VI. 1925; 327. XI.

naléhavá, že Msgr, Marmaggi, zastupitel svaté Stolice přináší vládě, opustil naši republiku,

t. 5261. 360, 15. VII. 1925; 549. XI.

odpov. t. 5321/I. 361, 18. IX. 1925; 566. XI.

naléhavá, v záležitosti zabavení sbírky básní "Stráž při Moravě", kterou napsal mladý slovenský básník Andrej Žarnov,

t. 5280. 362, 18. IX. 1925; 589. XI.

v záležitosti učitelské přípravky v Modré a ve Štubni,

t. 2890. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

odpov. t. 3322/XXIX. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

ve věci vyhlášení Československé obce legionářské jednoty v Bratislavě učiněného dne 1. června 1922,

t. 3670/XX. 154, 24. VI. 1922; 1316. V.

odpov. t. 4612/III. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

v záležitosti zabavení "Slováka" ze dne 27. XI. 1923, č. 258,

t. 4354/V. 245, 19. XII. 1923; 1659. VII.

odpov. t. 4442/XII. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

v záležitosti konfiskace "Slováka" ze dne 27. XI. 1923, č. 258,

t. 4354/VIII. 245, 19. XII. 1923; 1659. VIII.

odpov. t. 4420/IV. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

v záležitosti Komenského university v Bratislavě,

t. 4381/VIII. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4550/III. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

v záležitosti konfiskace "Slováka" ze dne 12. prosince 1923, č. 270,

t. 4394/III. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4442/XVI. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

v záležitosti konfiskace "Slováka" ze dne 7. prosince 1923, č. 267,

t. 4394/IV. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4431/VIII. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

v záležitosti mladých slovenských lékařů,

t. 4443/XI. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

odpov. t. 4974/XII. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

v záležitosti zabavení 52. čísla "Slováka" ze dne 2. března 1924,

t. 4443/XXI. 251, 28. III. 1924; 190. IX.

odpov. t. 4593/XXIII. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

v záležitosti nespravedlivého odsouzení pro výlepem plakátů Slov. Ľudové strany v Námestově (Orava),

t. 4443/XXII. 251, 28. III. 1924; 190. IX.

odpov. t. 4796/IV. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

v záležitosti zabavení 41. čísla "Slováka" ze dne 19. února 1924,

t. 4462/VI. 252, 1. IV. 1924; 230. IX.

odpov. t. 4593/XIX. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

v záležitosti zabavení 44. čísla časopisu "Slovák" z 22. února 1924,

t. 4462/VIII. 252, 1. IV. 1924; 230. IX.

odpov. t. 4593/XXI. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

o zabavení časopisu "Slovák" ze dne 2. března 1924, č. 52,

t. 4462/IX. 252, 1. IV. 1924; 230. IX.

odpov. t. 4593/XXII. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

v záležitosti zabavení 36. čísla časopisu "SlovákŤ z 13. února 1924,

t. 4497/V. 256, 4. IV. 1924; 276. IX.

odpov. t. 4607/VII. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

v záležitosti zabavení "Slováka", č. 53. ze dne 4. března 1924,

t. 4497/VI. 256, 4. IV. 1924; 276. IX.

odpov. t. 4607/VI. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

o odnětí poštovní dopravy a o zákazu kolportáže časopisu "Denný Hlas",

t. 4721/II. 278, 25. V. 1924; 1042. IX.

o zabavení "Slováka" č. 109 ze dne 13. května 1924,

t. 4748/XIV. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4808/X. 286, 16. IX. 1924; 1490. IX.

o zabavení 70. čísla "SlovákaŤ ze dne 23. března 1924,

t. 4781/VI. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4808/VI. 286, 16. IX. 1924; 1490. IX.

o zabavení "Otevřeného listu amerických Slováků" adresovaného na p. presidenta prof. T. G. Masaryka,

t. 4781/XI. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

odpov. t. 4844/IV. 294, 30. X. 1924; 7. X.

ve věci bratislavské university,

t. 4952/XI. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

o sociálním položení bratislavského slovenského studentstva a zvláště o vysokoškol. internátě, studentském zdravotním ústavu a o stipendiích,

t. 4952/XII. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

v záležitosti reformovaného gymnasia v Košicích,

t. 4990 XI. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

odpov. t. 5153/V. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

pro zneuctění slovenského národa, slovenské kultury a řeči, kterého pod titulem vědeckého zkoumání dopustil se dr. Chaloupecký, profesor university J. A. Komenského v Bratislavě,

t. 5089/VI. 342, 22. V. 1925; 115. XI.

pro zabavení "Slováka z 22. I. 1925, č. 17,

t. 5154/II. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

odpov. t. 5209/VIII. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

o způsobu psaní a názvu Česko-Slovenské Republiky,

t. 5219/II. 351, 1. VII. 1925; 359. XI.

pro zamýšlenou účast vojska na chystajících se Husových oslavách dne 6. července t. r. a pro nedovolené navštěvování kasáren,

t. 5219/III. 351, 1. VII. 1925; 359. XI.

Žádost ve věcech imunity:

stát. zastup. v Trenčíně (zločin pobuřování podle § 172, I. a II. odst. tr. zák. a § 19 zákonného čl. LXIII/1912).

14, 26. X. 1920; 15. II.

stát. zastup. v Bratislavě (pobuřování na veřejném shromáždění dne 15. VIII. 1920 v Púchove)

32, 14. XII. 1920; 1271. II.

zpr. t. 1849; zprav. dr. Labaj;

nevydán 67, 19. V. 1921; 60, 61. III.

slúžnovsk. úřadu v Báňovciach (pro přestupek § 10 zák. čl. LXIII z r. 1912)

40, 11. I. 1921; 1576. II.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (zločin pobuřování)

70, 30. VI. 1921; 276. III.

ružomberské sedrie (přečin osočování podle §§ 1, 3 zák. čl. 14 z r. 1914 spáchaný tiskem v časopisu "Slovák" - k návrhu soukr. žalobce prof. Josefa Křížana v Plzni)

98, 24. XI. 1921; 1018. IV.

žád. obnovena 186, 9. II. 1923; 2138. VI.

zpr. t. 4533; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 264, 16. IV. 1924; 706, 707. IX.

ružomberské sedrie (přečin osočování podle § 1, 3 zák. čl. 14 z r. 1914 spáchaný tiskem k návrhu soukr. žalobce dr. Julia Brachtla v Růžomberku)

98, 24. XI. 1921; 1018. IV.

žád. obnovena 186, 9. II. 1923; 2138. VI.

zpr. t. 4532; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 259, 9. IV. 1924; 466. IX.

sedrie v Ružomberku (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný tiskem k soukromé žalobě Jaa Stuchlíka v Šahách)

128, 27. I. 1922; 2669. IV.

žád. obnovena 211, 12. V. 1923; 387. VII.

řízení zast. 281, 4. IX. 1924; 1185. IX.

ružomberské sedrie (přečin pomluvy spáchaný tiskem).

139, 23. V. 1922; 421. V.

zpr. t. 4856; zprav. J. Konečný;

nevydán 327, 10. III. 1925; 1292. X.

ružomberské sedrie (přečin pomluvy spáchaný tiskem ca dr. Eugen Tvrdý)

139, 23. V. 1922; 421. V.

zpr. t. 4509; zprav. dr. Mazanec;

nevydán 256, 4. IV. 1924; 287, 288. IX.

hl. st. zastup. v Bratislavě (urážka na cti spáchaná tiskem podle §§ 1, 5, zák. čl. XLI z r. 1914 ca posl. Pocisk)

143, 8. VI. 1922; 729. V.

zpr. t. 4528; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 259, 9. IV. 1924; 465. IX.

hl. st. zastup. v Bratislavě (urážka na cti proti Juraji Bodnárovi, spáchaná tiskem)

159, 24. X. 1922; 8. VI.

zpr. t. 4493; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 255, 3. IV. 1924; 268, 269. IX.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pobuřování podle § 172, odst. 1 a 2 tr. z., pronesenou řečí dne 25. května 1922 na shromáždění v Prievidzi)

179, 12. XII. 1922; 1587. VI.

zpr. t. 4332; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 240, 11. XII. 1923; 1313, 1314. VIII.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem contra prof. Oldřich Mančal)

185, 6. II. 1923; 2115. VI.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1 a § 3, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchané tiskem v č. 209 časopisu "Slovák" ca Josef Urx)

211, 12. V. 1923; 387. VII.

zpr. t. 4491; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 255, 3. IV. 1924; 268. IX.

sedrie v Levoči (přečili rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na schůzi dne 10. prosince 1923 v Harikovciach)

247, 6. III. 1924; 72. IX.

zpr. t. 4473; zprav. dr. G. Mazanec;

nevydán 251, 28. III. 1924; 213,- 214. IX.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem ca Frant. Hromada, jíž se dopustil článkem v časopisu "Slovák" ze dne 10. dubna 1923, č. 80)

247, 6. III. 1924; 73. IX.

zpr. t. 4574; zprav. J. Konečný;

vydán: 274, 17. VI. 1924; 978-982. IX.

sedrie v Bratislavě (přečin urážky presidenta republiky podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil článkem "Prechádzka Prahou a svetom" v časopisu "Slovák" ze dne 5. dubna. 1924. čís. 80 ročník VI.)

281, 4. IX. 1924; 1184. IX.

zpr. t. 4882; zprav. J. Konečný;

vydán: 357, 10. VII. 1925; 500-503. XI.

sedrie v Bratislavě (přečin urážky presidenta republiky podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil článkem "Mlkavý parlamentarismus" v časopisu "Slovák" ze dne 13. dubna 1924 v č. 90, ročník VI.)

281, 4. IX. 1924; 1184. IX.

zpr. t. 4881; zprav. K. Moudrý;

vydán: 350, 25. VI. 195; 346-7. XI.

sedrie v Bratislavě (přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Melichar)

337, 31. III. 1925; 6. XI.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin podle §14, č. 3, přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky a § 278 tr. z., jichž se dopustil řečí na veřejném shromáždění 21. VIII. 1924 v Brezné)

344, 3. VI. 1925; 140. XI.

zpr. t. 5265; zprav. J. Mach;

vydán: (pro trestné činy podle § 15, č. 2 zák. na ochranu republiky a § 278 tr. zák.)

376, 13. X. 1925; 1506-7. XI.

sedrie v Bratislavě (dvanácteronásobný přečin podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 resp. § 2, § 4 zák. čl. XLI z r. 1914 spáchaný tiskem v časopisu "Slovák" ze dne 18. dubna 1925, článkem "Levočský dokument")

361, 18. IX. 1925; 568. XI.

Volán k pořádku:

355, 9. VII. 1925; 457. XI.

"H" resp. Haa-Hah "H" resp. Hal-Háj "H" resp. Hál-Han "H" resp. Hau-Hee "H" resp. Hel-Hil "H" resp. Hir-Hli "H"resp.Hní-Hov "H"resp.Hol-Hou "H"resp.Hri-HviPřihlásit/registrovat se do ISP