"H" resp. Haa-Hah "H" resp. Hal-Háj "H" resp. Hál-Han "H" resp. Hau-Hee "H" resp. Hel-Hil "H" resp. Hir-Hli "H"resp.Hní-Hov "H"resp.Hol-Hou "H"resp.Hri-Hvi

HRIZBYL Jan

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - kult. a živnost.

Vzdal se posl. mandátu 25. I. 1922.

125, 25. I. 1922; 2459. IV.

Za něho nastoupil Prášek Ferdinand.

Návrhy:

na zákonnou úpravu práva rybolovného na tekoucích vodách v R. Č., t. 635.

18, 9. XI. 1920; 204. II.

na zřízení vyšší krejčovské školy v hlav. městě Praze, t. 2759.

79, 2. VIII. 1921; 908. III.

Resoluce:

k osnově zák. o zadávání státních dodávek a prací (zpr. t. 1843), týkající se zadání práce nezaměstnaným v průmyslu oděvnickém.

67, 19. V. 1921; 70. III.

Zpravodajem:

živn. výb. ke zpr. t. 1408, (ratifikace obchodní a celní úmluvy mezi R. Č. a Švýcarskem uzavřené v Bernu 1920).

51, 4. II. 1921; 2089. II.

br. výb. ke zpr. t. 2591 (úvěr pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo).

83, 5. VIII. 1921; 1080. III.

Řeč v rozpravě:

o státní záruce družstvům dělnickým, zemědělským a svazům družstev živnostenských (zpr. t. 3314, 3315 a 3317).

119, 12. I. 1922; 2039. IV.

Interpelace:

v záležit. zrušení státní revisní kanceláře,

t. 595. 16, 4. XI. 1920; 48. II.

odpov. t. 1184. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

v zálež. propuštění výpomoc. zřízenců ze stát. služeb,

t. 629. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1115. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o dovozu hotové konfekce z Rakouska a říšs. Německa,

t. 1061. 35, 17. XII. 1920; 1479. II.

odpov. t. 1419. 50, 3. II. 1921; 2055. II.

Dotazy:

ve věci stanovení cen za šití konfekčních oděvů pro státní potřebu, podán 3. XII. 1920; dle spisů.

odpov. 60, 8. III. 1921; 2464. II.

Žádost ve věcech imunity:

zemský tr. s. v Praze (zločin věř. násilí podle § 5, 83 tr. zák.)

41, 13. I. 1921; 1591. II.

zpr. t. 2562; zprav. J. Mach;

nevydán 76, 27. VII. 1921; 769. III.

 

HRUBAN Mořic, dr.

XII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. inic. - práv. Stál. a ústav.-práv.

Zvolen místopředsedou posl. sněmovny a vykonal slib jako místopředseda

1, 26. V. 1920; 10. I.

Zvolen definitivním místopředsedou posl. sněmovny

11, 8. VII. 1920; 576. I.

Prohlášení:

o příčinách přerušení sněmovního jednání 79. schůze.

79, 2. VIII. 1921; 936. III.

že postup, jímž bylo hlasováno o vydání dr. Hanreicha (zpr. t. 4464) byl korektní.

265, 27. V. 1924; 759. IX.

zodpovídá jako předseda výb. ústav.

práv. dotaz E. Buriana (podle § 70 jedn. řádu) co hodlá učiniti, aby návrh dr. Bartoška o odluce církve od státu (t. 3910/IX) byl co nejrychleji v ústav.-práv. výb. projednán.

362, 18. IX. 1925; 605. XI.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zák. o úvěru na opatření výzbroje a různého vojenského materiálu (zpr. t. 3370), týkající se nadpisu zákona.

127, 26. I. 1922; 2584. IV.

Zpravodajem:

ústav. práv. výb. zpr. t. 3292 (změna a doplnění dosavadních předpisů o pojišťovnách).

199, 12. I. 1922; 2049. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4494 (labské plavební soudy).

252, 1. IV. 1924; 234, 237. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4481 (ukládání soudních deposit a deposit poručenských úřadů u poštovního úřadu šekového v Praze).

254, 3. IV. 1924; 261. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5225 (zákon o letectví).

352, 2. VII. 1925; 389. XI.

korektury 353, 8. VII. 1925; 418. XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

87, 19. X. 1921; 75. IV.

Interpelace:

o státu nebezpečné propagandě nepřátel R. Č.,

t. 359. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 904. 30, 3. XII. 1920; 1043. II.

o protikatolické agitaci srbského pravoslavného biskupu pana Dositeje,

t. 2296. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

Dotazy:

o sčítání mužstva vyznání československé církve v Olomouci.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 139, 23. V. 1922; 413. V.

o činnosti škol. inspektora Merty a ředitele Rozholda v Zábřehu na sev. Moravě.

202, 19. IV. 1923; 104. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

proč dosud nejsou systemisována místa definitivních učitelů náboženství řím.-katolického na státní české reálce a státní české měšťanské škole v Šumperku.

320, 29. I. 1925; 1069. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

 

HRUŠOVSKÝ Igor

XVI. voleb. kraj.

ČS

Volba verifikována. 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - ústav. - ústav.-práv. - vyšetřov. - zahran. a zeměd.

Návrhy:

na vydání zákona o odstrojení druhých kolejnic železniční trati Nové Mesto pod Šiatorom-Vidrany, t. 14.

4, 8. VI. 1920; 79. I.

na vydání zákona o zřízení trestních pracovních oddílů, t. 262.

12, 9. VII. 1920; 625. I.

na resoluci posl. sněmovny ve věci odstranění maďarských pomníků na Slovensku a v Podkarp. Rusi, t. 637.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

obnoven t. 3910/XII.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na užití stát. klimatických léčebných míst pro mládež chudobných pracujících tříd, t. 712.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

na vydání zákona o zužitkování vodní síly řeky Talaboru (Tereblji) k cílům elektrisačním, t. 1675.

59, 3. III. 1921; 2452. II.

obnoven č. 3642; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

na vydání zákona k zamezení lichvářských úroků, t. 4214.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

na úpravu právních poměrů učitelstva na nestátních veřej. školách národních a slučování těchto škol na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 5360.

372, 7. X. 1925; 1345. XI.

Zpravodajem:

zahran. výb. zpr. t. 1325 (mírová smlouva s Maďarskem a smlouva mezi státy býv. rak. uh. monarchie).

48, 27. I. 1921; 1837. II.

zahran. výb. zpr. t. 1292 (ratifikace washingtonské smlouvy z r. 1919, konference práce).

50, 3. II. 1921; 2057. II.

zahran. výb. zpr. t. 3220 (obchod. smlouva mezi R. Č. a král. Rumunským uzavřená v dubnu v r. 1921).

105, 7. XII. 1921; 1461. IV.

zahran. výb. zpr. t. 3341 (6 úmluv uzavřených v Římě v r. 1921 mezi R. Č. a král. Italským).

121, 17. I. 1922; 2158. IV.

zahran. výb. zpr. t. 3466 (úmluva stanovící definitivní dunajský statut, podepsaná v Paříži v r. 1921).

134, 4. IV. 1922; 224. V.

zahran. výb. zpr. t. 3941 (prozatímní úprava obchodních styků s cizinou).

217, 28. VI. 1923; 592, 603. VII.

zahran. výb. zpr. t. 4362 (další zmocnění vlády k prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou).

242, 13. XII. 1923; 1457, 1464. VIII.

zahran. výb. zpr. t. 4344 (obchodní úmluva mezi R. Č. a Francií ze 17. srpna 1923).

242, 13. XII. 1923; 1476, 1488. VIII.

zahran. výb. zpr. t. 4504 (obchod. smlouva mezi R. Č. a republ. Litevskou ze dne 27. IV. 1923).

265, 27. V. 1924; 743. IX.

zahran. výb. zpr. t. 4673 (úmluva mezi R. Č. a královstvím Maďarským o vzájemném nakládání se soukromými pojišťovnami a o finanční úpravě starých pojišťovacích smluv, uzavřená dne 13. července 1923 v Praze).

273, 13. VI. 1924; 948. IX.

zahran. výb. zpr. t. 5014 (zmocnění vlády k prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou).

319, 19. XII. 1924; 1041, 1046. X.

zahran. výb. zpr. t. 5224 (úprava obchodních styků s cizinou).

361, 18. IX. 1925; 570. XI.

doslov 363, 22. IX. 1925; 612. XI.

zahran. výb. zpr. t. 5331 (prozatímní úprava obchodních styků mezi R. Č. a republ. Polskou ze dne 7. IV. 1925).

365, 29. IX. 1925; 713, 716. XI.

zahran. výb. zpr. t. 5334 (schválení prozatímní úpravy obchodních styků mezi R. Č. a republ. Tureckou ze 6. srpna 1925).

372, 7. X. 1925; 1353. XI.

Řeč v rozpravě:

o naléh. interp. dr. Labaje (t. 630) ohledně vraždy námestovské.

33, 15. XII. 1920; 1362. II.

o sestátnění soukromých železnic (zpr. t. 890).

35, 17 XII. 1920; 1476. II.

o zřízení trestních pracovních oddílů (zpr. t. 1443).

52, 8. II. 1921; 2150. II.

o naléh. interp. dr. Jurigy t. 789 (nepořádky v Ústřed. družstvu v Bratislavě).

54, 14. II. 1921; 2210. II.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

88, 20. X. 1921; 147. IV.

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.)

95, 21. XI. 1921; 681. IV.

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2406. IV.

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konferenci ze dne 23. V. 1922).

141, 29. V. 1922; 515. V.

o naléh. interp. A. Hlinky t. 3584 o demolování redakce a administrace časop. "Slovák" a "Ľudové Noviny".

151, 22. VI. 1922; 1236. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy, v níž zabývá se činností poslanců slovenské strany ľudové.

162, 27. X. 1922; 315. VI.

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; v skup. polit.)

171, 22. XI. 1922; 830. VI.

o obchodní smlouvě uzavřené dne 7. X. 1922 mezi R. Č. a republ. Lotyšskou (zpr. t. 3986).

187, 13. II. 1923; 2162. VI.

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše, učiněném ve 219. schůzi

221, 31. X. 1923; 65. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. fin.).

231, 26. XI. 1923; 602. VIII.

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na rok 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský), v níž v odpovídá posl. dr. Jurigovi na jeho výtku neslavení 30. října.

296, 31. X. 1924; 125. X.

Prohlášení:

jménem klubu posl. strany ČS proti zamýšlené popravě komunisty Rákosiho.

378, 15. X. 1925; 1555. XI.

Interpelace:

naléhavá, ve věci hromadného vystěhovalectví slovenského lidu do Ameriky,

t. 632. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1147. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

naléhavá, o propuštění slovenského dělnictva ze služby při čsl. stát. drahách,

t. 2552. 72, 14. VII. 1921; 485. III.

naléhavá, ve věci útoků maďarského vojska a ozbrojených maďarských tlup na čsl. četnictvo, finanční stráž, železniční a j. státní zřízence v pohraničním pásmě,

t. 3301. 117, 21. XII. 1921; 1957. IV.

naléhavá, ve věci utlačování slovenské menšiny v Maďarsku,

t. 5355. 379, 16. X. 1925; 1607. XI.

v záležitosti zatknutí legionářů Fr. Votavy a St. Pužeje a hanebného výroku nadporučíka Obruče,

t. 41. 6, 11. VI. 1920; 306. I.

odpov. t. 456. 14, 26. X. 1920; 27. II.

ve věci protistátní akce maďarské v R. Č.,

t. 972. 32, 14. XII. 1920; 1274. II.

odpov. t. 3221/IX. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

ve věci Vend. Machaye, hlavního učitele na učitelském ústavě v Modré,

t. 980. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

odpov. t. 1721. 62, 10. III. 1921; 2487. II.

v záležitosti konfiskování plakátu, vydaného k 25letému jubileu československé strany socialistické,

t. 3690/V. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1517. V.

odpov. t. 3975/I. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

ve věci předlohy maďarské vlády o zřízení sněmovny magnátů,

t. 4952/VI. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

odpov. t. 5056/XI. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

Dotazy:

v záležitosti tiskopisů pro sčítání lidu.

23, 23. XI. 1920; 362. II.

odpov. 33, 15. XII. 1920; 1327. II.

ve věci provádění kolonisace na Slovensku.

218, 28. VI. 1923; 640. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

v záležitosti škol v Nových Zámcích.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 258, 8. IV. 1924; 340. IX.

pro postup generál. paritní komise v Bratislavě a pro nepřípustné jednání slúžnovského úřadu v Nových Zámcích proti Svazu zemědělského a lesního robotnictva čsl. strany socialistické.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 313, 15. XII. 1924; 888. X.

o košických novinářských podnicích.

261, 14. IV. 1924; 508. IX.

že některé podniky jižního Slovenska na některých místech vyhýbají se platiti daně a celní poplatky státní.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

ve věci zřízení zastavárny v Parkáně.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

v záležitosti přednosty okr. soudu v Parkáně.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

ve věci zneužívání úřadu katechetského na školách slovenských.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1234. X.

ve věci majitelky prodejny tabáku v Košicích Kateřiny Jakabové, příslušné do obce Forró v Maďarsku, a ve věci majitelky prodejny tabákové Ováry Imrichové v Košicích.

331, 18. III. 1925; 1333. X.

ve věci štvanic katechetů na měšťanské škole v Báňské Bystřici.

337, 31. III. 1925; 4. XI.

odpov. 371, 6. X. 1925; 1250. XI.

ve věci koupě domu pro finanční ředitelství v Báňské Bystřici.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

odpov. 351, 1. VII. 1925; 358. XI.

o zamítnuté apelaci Bohumila Růžičky, kontrolního hospodář. úředníka cukrovaru v Trebišově na Slovenku.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

že representanti politické správy v Žilině neplní svých povinností.

344, 3. VI. 1925; 138. XI.

o činnosti zvěrolékaře dr. Th. Burgiče.

348, 23. VI. 1925; 295. XI.

že nebyl zodpověděn dotaz o košických novinářských podnicích.

348, 23. VI. 1925; 295. XI.

ve věci zadávání prací pro stavbu veřejných budov na Slovensku.

373, 12. X. 1925; 1366. XI.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti ca. Josef Barnet)

219, 30. X. 1923; 21. VIII.

řízení zast. 276, 24. VI. 1924; 1014. IX.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti ca. dr. Josef Baar)

219, 30. X. 1923; 21. VIII.

 

HUDEC Josef

I. voleb. kraj

PL ND (hosp.)

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib. vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - doprav. - inic. - rozp. - soc. pol. a Stál.

Stal se hospitantem klubu poslanců strany ND.

240, 11. XII. 1923; 1315. VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého o prosincových bouřích.

32, 14. XII. 1920; 1296. II.

o úhradě schodku z moučného hospodářství (zpr. t. 2833).

85, 6. VIII. 1921; 1248. III.

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.)

98, 24. X. 1921; 1048. IV.

o zákonu, jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1581. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 177. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

301, 19. XI. 1924; 347. X.

Interpelace:

naléhavá, o pokusu restaurace Habsburků v Maďarsku,

t. 1976. 67, 19. V. 1921; 107. III.

zodpověděna prohlášením min. dr. E. Beneše.

66, 31. III. 1921; 30. III.

stran lichvářského obchodování se sodou, přidělovanou určitým firmám státním ústavem pro tuky, oleje a mléko,

t. 143. 10, 19. VI. 1920; 463. I.

odpov. t. 513. 14, 26. X. 1920; 29. II.

o teroru proti svědkovi v Muňově procesu,

t. 819. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1618. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o dobrozdání nejvyššího kontrol. účet. br. úřadu, které se odpírá soudu v určité zálež. trestní jako znalecký posudek, s odkazováním na úřední tajemství,

t. 1246. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

odpov. t. 1858. 66, 31. III. 1921; 10. III.

stran zvýšení novinářského porta,

t. 312. 14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. t. 2032. 67, 19. V. 1921; 110. III.

 

HUMMELHANS František

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována. 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal. 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - inic. - rozp. - ústav. práv. - vyšetřov. - zahran. a živnost.

Návrhy:

na vydání zákona, jímž se odstraňuje bytová krise vojenských gážistů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, t. 3813.

163, 27. X. 1922; 340. VI.

Resoluce:

k osnově zák. o úpravě požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (zpr. t. 3650), týkající se večeří mužstva.

146, 14. VI. 1922; 822. V.

k osnově zák. o požadování dopravních prostředků pro účely voj. (zpr. t. 4471), jímž se upravuje povolávání koní.

251, 28. III. 1924; 210. IX.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 3743 (zrušení dosud platných zákonů o vojenské taxe).

164, 7. XI. 1922; 357. VI.

bran. výb. zpr. t. 4375 (zrušení dosud platných zákonů o vojenské taxe; usn. sen.)

246, 20. XII. 1923; 1776. VIII.

bran. výb. zpr. t. 4620 (zcizení státního nemovitého majetku užívaného zbrojovkou v Brně).

267, 3. VI. 1924; 790, 798. IX.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.)

27, 30. XI. 1920; 618. II.

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.)

94, 19. XI. 1921; 576. IV.

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.)

170, 21. XI. 1922; 718. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.)

230, 23. XI. 1923; 538. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. polit.)

303, 21. XI. 1924; 464. X.

o zákonu o letectví (zpr. t. 5225).

352, 2. VII. 1925; 387. XI.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. polit.)

368, 1. X. 1925; 934. XI.

Dotazy:

o snížení honoráře za práci přes čas zaměstnancům poštovního úřadu šekového v Praze.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 17 zákona o tisku)

225, 13. XI. 1923; 231. VIII.

zpr. t. 4485; zprav. J. Konečný;

nevydán 253, 1. IV. 1924; 245-6. IX.

 

HVIZDÁK Andrej

XVII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. imunit. - inic. - kult. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - ústav.-práv. a zásob.

Návrhy:

na rychlou a soustavnou pomoc kysucké, ťarchovské a oravské dolině (na Slovensku), postihnutých velkou nouzí a hladem, t. 5144.

342, 22. V. 1925; 119. XI.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 4867 (im. Fr. Zeminové).

311, 10. XII. 1924; 840. X.

im. výb. zpr. t. 4860 (im. J. Kurtyaka).

337, 31. III. 1925; 9. XI.

im. výb. zpr. t. 5002 (im. dr. Kaminského).

338, 31. III. 1925; 14. XI.

im. výb. zpr. t. 5000 (im. dr. Kubiše).

352, 2. VII. 1925; 394. XI.

im. výb. zpr. t. 5001 (im. H. Tausika).

355, 9. VII. 1925; 470. XI.

im. výb. zpr. t. 5122 (im. G. Borovszkého).

356, 9. VII. 1925; 483. XI.

im. výb. zpr. t. 5097 (im. H. Tausika).

376, 13. X. 1925; 1503. XI.

im. výb. zpr. t. 5098 (im. H. Tausika).

376, 13. X. 1925; 1503. XI.

im. výb. zpr. t. 5101 (im. E. Šafranky).

376, 13. X. 1925; 1504. XI.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.)

175, 29. XI. 1922; 1352. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. kult.).

304, 24. XI. 1924; 529. X.

Žádost ve věcech imunity:

trenčanské sedrie (přečin proti bezpečnosti cti podle § 259 tr. z.)

10, 19. VI. 1920; 461. I.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 420. V.

zpr. t. 4423; zprav. J. Konečný;

vydán: 248, 18. III. 1924; 111. IX.

"H" resp. Haa-Hah "H" resp. Hal-Háj "H" resp. Hál-Han "H" resp. Hau-Hee "H" resp. Hel-Hil "H" resp. Hir-Hli "H"resp.Hní-Hov "H"resp.Hol-Hou "H"resp.Hri-HviPřihlásit/registrovat se do ISP