"D" resp. Dar-Dér "D" resp. Deu-Dra "D" resp. Dro-Dyk

DEUTSCH Marie

VI. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byla členem výb. im. - kult. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. a zdrav.

Návrhy:

na změnu zák. z 20. II. 1920 o požitcích válečných poškozenců, t. 734.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

obnoven t. 3509; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2341. II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani z přepychu (zpr. t. 2713), týkající se změny v §§ 9 a 13.

78, 1. VIII. 1921; 882. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 155.

81, 4. VIII. 1921; 1006. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k § 12.

115, 20. XII. 1921; 1872. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o zmocnění ministra financí k uzavírání výpůjček též v cizí měně (zpr. t. 3445), týkající se § 1.

131, 29. III. 1922; 52. V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o všeobecné dani výdělkové pro období 1922-23 (zpr. t. 3446), týkající se čl. III.

133, 31. III. 1922; 161. V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k § 3.

154, 24. VI. 1922; 1358. V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 2.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1549. V.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák., jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767) k §§ 12 a 15.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1595. V.

2 pozměňov. návrhy k osnově finančního zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. II. a XIII.

173, 24. XI. 1922; 1028, 1029. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1674. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně zákona odlučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927) k čl. I., al. 4.

184, 19. a 20. XII. 1922; 1933. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 1.

202, 19. IV. 1923; 154. VII.

pozměňov. návrh k osnově státního rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XI. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1164. VIII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto škol v R. Č. (zpr. t. 4376) k §§ 5 a 17.

246, 20. XII. 1923; 1772. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 8.

257, 7. IV. 1924; 320. IX.

event. návrh k osnově zákona o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) k § 10.

264, 16. IV. 1924; 682. IX.

Resoluce:

k osnově finančního zákona pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se praktikování výkazu nákladů na německé obecné školy v účetní uzávěrce a v rozpočtu.

28, 1. XII. 1920; 811. II.

k témuž předmětu, týkající se rozdílení subvencí dle poměru národnostního.

31, 4. XII. 1920; 1244. II.

k osnově finančního zákona pro rok 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1284. IV.

k osnově zákona o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 3373), týkající se změny zákona z 20. III. 1919, č. 175 Sb. z. a n.

125, 25. I. 1922; 2499. IV.

2 resol. k osnově zák. o státním rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se úpravy poměrů pěstounek mateřských škol a předložení seznamu všech zřízených menšinových obecných a občanských škol.

236, 30. XI. 1923; 1150, 1152. VIII.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.).

29, 2. XII. 1920; 947. II. (něm. 1005)

o investiční půjčce dopravní (zpr. t. 1770).

64, 15. III. 1921; 2674. II. (něm. 2733)

o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských (zpr. t. 2097).

69, 24. VI. 1921; 202. III. (něm. 251)

o zřízení "Nadání Arnošta Denise" (zpr. t. 2714).

83, 5. VIII. 1921; 1069. III. (něm. 1141)

o zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách (zpr. t. 3206).

102, 2. XII. 1921; 1345. IV. (něm. 1353)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.).

232, 27. XI. 1923; 710. VIII. (něm. 773)

o organisaci odborných škol pro ženská povolání a o právních poměrech učitelstva těchto škol v R. Č. (zpr. t. 4376).

246, 20. XII. 1923; 1767. VIII. (něm. 1795)

o zaopatřovacích požitcích a jednorázových výpomocí učitelstvu nestátních škol na Podkarpatské Rusi a Slovensku (zpr. t. 4734 a 4733).

279, 25. VI. 1924; 1076. IX. (něm. 1106)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1023. XI. (něm. 1108)

Interpelace:

o vyloučení dívek ze studií středoškolských v místech, kde jsou lycea,

t. 267. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 400. 14, 26. X. 1920; 26. II.

že opětovně zabráněno bylo obecním volbám v Režích, soudní okres jesenický,

t. 1813. 64, 15. III. 1921; 2731. II.

odpov. t. 2310. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

Dotazy:

o opětovných pohoršlivých případech při prohlídce zavazadel v Břeclavě.

34, 6. XII. 1920; 1402. II.

odpov. 66, 31. III. 1921; 6. III.

 

DIETL Anton

IX. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. rozp. - úsp. kom. a ústav.

Návrhy:

na změnu §§ 85 a 100 hlavy 1. zákona ze dne 13. ledna 1913, č. 13 ř. z., o dani z výdělku, t. 2698.

77, 29. VII. 1921; 811. III.

aby potraviny byly osvobozeny od daně z obratu, t. 5245.

353, 8. VII. 1925; 411. XI.

pozměňov. a event. návrh k osnově zák. o odškodnění majitelů válečných půjček (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 470, 471. I.

pozměňov. návrh k osnově fin. zákona pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se škrtnutí položky pro vojen. kancelář presidenta rep.).

28, 1. XII. 1920; 769. II.

pozměňov. návrh k témuž předmětu, týkající se stát. subvence hudební škole v Krumlově.

29, 2. XII. 1920; 939. II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení zákonů o solním monopolu (zpr. t. 2022), týkající se změn v §§ 1, 3, 6-10.

71, 12. VII. 1921; 360. III.

4 pozměňov. návrhy k osnově zák. o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713), týkající se §§ 4, 6, 7, 30.

78, 1. VIII. 1921; 882, 883. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o solním monopolu (zpr. t. 2699) k § 3.

83, 5. VIII. 1921; 1079. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k § 25 a).

115, 20. XII. 1921; 1873. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o všeobecné dani výdělkové pro období 1922-23 (zpr. t. 3446) ke čl. III.

133, 31. III. 1922; 161 V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o vyplácení úroků ze státního předváleč. nezajištěného dluhu (zpr. t. 3609) k §§ 4 a 7.

145, 13. VI. 1922; 791. V.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o změně ustanovení zákona o dani z cukru (zpr. t. 3672).

147, 16. VI. 1922; 937. V.

pozměňov. návrh k osnově fin. zákona pro r. 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. XXI.

173, 24. XI. 1922; 1031. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1673. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 1.

202, 19. IV. 1923; 154. VII.

7 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k §§ 1, 4, 10, 16, 19 a 20.

245, 19. XII. 1923; 1627, 1629, 1630, 1632, 1633. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 22.

257, 7. IV. 1924; 321. IX.

6 pozměňov. návrhů k osnově zák. o "Všeobecném fondu peněžních ústavů" (zpr. t. 4829) k §§ 3, 10, 19, 20 a 27.

290, 23. IX. 1924; 1921-2. IX.

3 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zák. o vkladních knížkách, akciových bankách a revisi bankovních ústavů (zpr. t. 4837) k §§ 13, 17, 18. a 21.

290, 23. IX. 1924; 1922. IX.

doplňov. návrh k osnově zák. o povinnosti bankéřů při úschově cenných papírů (zpr. t. 4830) k § 17.

290, 23. IX. 1924; 1922. IX.

event. návrh k osnově zákona o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) k § 1.

264, 16. IV. 1924; 680. IX.

aby se přes osnovu t. 4366 (zákon o výši daně z cukru) přešlo k dennímu pořadu.

243, 14. XII. 1923; 1553. VIII.

aby se přes předlohu t. 4371 (zákon o dani z obratu a dani přepychové) přešlo k dennímu pořadu.

245, 19. XII. 1923; 1627. VIII.

Resoluce:

4 resol. k osnově finanč. zák. pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se vydání na zařízení hradu, časopisů státem podporovaných, změny zák. o obch. a živnostenských komorách a zřízení stolice pro družstevnictví na obou universitách v Praze.

28, 1. XII. 1920; 803, 804, 815. II.

k témuž předmětu, týkající se použití cukru k nákupu obilí v cizině.

31, 4. XII. 1920; 1242. II.

2 resol. k osnově zák. o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713), týkající se podpory družstvům konsumním.

78, 1. VIII. 1921; 884. III.

k osnově zák. o změně ustanovení o solním monopolu (zpr. t. 299), týkající se rozvrhu cizozemské soli.

83, 5. VIII. 1921; 1079. III.

k osnově finančního zákona pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XV, oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1291. IV.

k osnově zák. o státní záruce družstvům dělnickým (zpr. t. 3314), týkající se poskytnutí výhod v předloze uvedených též družstvům konsumním.

119, 12. I. 1922; 2043. IV.

k osnově zák. o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 3373), týkající se povinnosti Nejvyššího účet. kontrol. úřadu vydávati čtvrtletně zprávy o stavu stát. dluhu a oběhu drobných peněz.

125, 25. I. 1922; 2499. IV.

k osnově finančního zákona pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se bytové otázky.

175, 29. XI. 1922; 1382. VI.

k osnově zák. o státním rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300), týkající se jednacího řádu Nejvyššího účet. kontrol. úřadu.

235, 29. XI. 1923; 1070. VIII.

k témuž předmětu, týkající se běžného předpisu daní.

236, 30. XI. 1923; 1154. VIII.

k osnově zákona o výši daně z cukru (zpr. t. 4366), týkající se podání zprávy vládou o učiněných opatřeních pro snížení cukerních cen.

243, 14. XII. 1923; 1553. VIII.

k osnově zákona o "Všeobecném fondu peněžních ústavů" (zpr. t. 4829), týkající se jmenování kuratoria a rozhodčího výboru.

290, 23. IX. 1924; 1922. IX.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

21, 12. XI. 1920; 328. II. (něm. 342)

o změně ustanovení zákonů o solním monopolu (zpr. t. 2022).

71, 12. VII. 1921; 350. III. (něm. 398)

o dani z vodní síly (zpr. t. 2639).

76, 27. VII. 1921; 745. III. (něm. 790)

o všeobecné dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

77, 29. VII. 1921; 820. III. (něm. 836)

o záruce státní družstvům dělnickým (zpr. t. 3314), zeměděl. (zpr. t. 3315) a svazům družstev živnostenských (zpr. t. 3317).

119, 12. I. 1922; 2025. IV. (něm. 2055)

o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23 (zpr. t. 3446).

133, 31. III. 1922; 153. V. (něm. 180)

o vyplácení úroků ze státního předválečného nezajištěného dluhu (zpr. t. 3609).

145, 13. VI. 1922; 787. V. (něm. 808)

o změně ustanovení zákona o dani z cukru (zpr. t. 3672).

147, 16. VI. 1922; 936. V. (něm. 988)

o naléhavých interpelacích ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

191, 23. II. 1923; 2204. VI. (něm. 2211)

o zák. o výši daně z cukru (zpr. t. 4366).

243, 14. XII. 1923; 1550. VIII. (něm. 1580)

o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371).

245, 19. XII. 1923; 1601. VIII. (něm. 1664).

o závěrečném účtu státních výdajů a příjmů R. Č. za rok 1920 (zpr. t. 4470).

251, 28. III. 1924; 192. IX. (něm. 219)

o zřízení "Všeobecného fondu peněžních ústavů, o povinnosti bankéřů při úschově cenných papírů a o vkladních knížkách (zpr. t. 4829, 4830 a 4837).

290, 23. IX. 1924; 1917. IX. (něm. 1995)

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií na Václavském náměstí dne 10. II. 1925.

322, 11. II. 1925; 1108. X. (něm. 1125)

o změně ustanovení o poplatcích, taxách a kolcích (zpr. t. 5057).

332, 18. III. 1925; 1349. X. (něm. 1361)

Interpelace:

naléhavá, o účelných opatřeních proti stoupání cen,

t. 3992. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

zodpověděna prohlášením ministra zásob. dr. E. Frankeho.

192, 27. II. 1923; 2228. VI.

naléhavá, o opatřeních proti drahotě,

t. 5041. 321, 29. I. 1925; 1089. X.

zodpověděna prohlášením náměstka předsedy vlády min. J. Stříbrného.

322, 11. II. 1925; 1098. X.

naléhavá, že prý se chystají cla na obilí,

t. 5044. 325, 5. III. 1925; 1262. X.

naléhavá, o cenách cukru a o dani z cukru,

t. 5233. 353, 8. VII. 1925; 423. XI.

za příčinou hrozícího zhroucení se vyživovacího hospodářství,

t. 592. 16, 4. XI. 1920; 48. II.

o události na nádraží v Cartlech, okres kaplický,

t. 958. 32, 14. XII. 1920; 1274. II.

odpov. t. 1831. 66, 31. III. 1921; 9. III.

o přemršťování cen koženého zboží,

t. 1157. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

odpov. t. 1717. 62, 10. III. 1921; 2486. II.

že nebyl proveden zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům,

t. 3410/XII. 130, 28. III. 1922; 9. V.

že nebyl proveden zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům,

t. 3520/II. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3794/XX. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

aby byla z Krumlova odstraněna posádka,

t. 3519/XXIV. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3778/V. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

o poměrech v krumlovské posádce,

t. 3816/XX. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

odpov. t. 4007/I. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

o změně školního obvodu německé obecné školy v Pláni Věžovaté, okrese česko-krumlovském,

t. 4274/VI. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4442/V. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o užívání zákona na ochranu republiky a jazykového zákona,

t. 4385/II. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4746/XIII. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

jak Bankovní úřad zaznamenává kursy,

t. 4394/VI. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4550/XI. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

o zřízení české menšinové občanské školy ve Vyšném (na vitorazském území, okres kaplický),

t. 4405 VIII. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

odpov. t. 4639/VIII. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

o zamýšleném spojení německých obecných škol v Sofienwaldu, Krabonoši a Nové Vsi n. Lužnicí,

t. 4454/VI. 249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. t. 4607/XVII. 265, 27. V. 1924; 740. IX.

o omezení německé obecné školy v Čachrově,

t. 4975/V. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

o průtahu v provádění zákona č. 318/1919 Sb. z. a n.,

t. 5040/IV. 322, 11. II. 1925; 1123. X.

odpov. t. 5168/III. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

Dotazy:

o požáru v Kunžvartu.

150, 21. VI. 1922; 1173-4. V.

odpov. min. nár. obrany.

159, 24. X. 1922; 35. VI.

odpov. min. fin.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1602. VI.

odpov. min. zeměd.

166, 9. XI. 1922; 370. VI.

odpov. min. želez.

198, 23. III. 1923; 5. VII.

Volán k pořádku:

82, 4. VIII. 1921; 1029. III.

 

DOLANSKÝ Josef, dr.

X. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; I.

Byl členem kom. pro kontr. dávky z maj. - výb. rozp. - soc.-pol. - Stál. a ústav.

Jmenován ministrem spravedlnosti 26. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Jmenován opětně ministrem spravedlnosti 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Návrhy:

na bezodkladné opravení čl. 16, odst. I. úrazového zákona z 21. srpna 1917, č. 363 ř. z., t. 124.

10, 19. VI. 1920; 463. I.

na zařadění hlavního města Brna do I. tř. místních přídavků, t. 953.

31, 4. XII. 1920; 1268. II.

Resoluce:

k osnově zákona o stavebním ruchu. (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2342. II.

k osnově zákona o státním příspěvku k opravným pracím na moravských vodotocích (zpr. t. 2225), týkající se dokončení vodních prací v Třebíči.

71, 12. VII. 1921; 372. III.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 784 (užití dílčích dluhopisů Moravy k ukládání sirotčích a pod. kapitálů).

32, 14. XII. 1920; 1309. II.

rozp. výb. zpr. t. 929 (zcizení státního nemovitého majetku).

32, 14. XII. 1920; 1311. II.

rozp. výb. zpr. t. 1477 (ražba drobných mincí).

53, 8. II. 1921; 2177. II.

rozp. výb. zpr. t. 1410 (zbudování čes. gymnasia v Duchcově).

54, 14. II. 1921; 2202. II.

rozp. výb. zpr. t. 1532 (zrušení zákona o ohlašování nájmu a pachtu a o poplatku ze smluv nájemních a pachtovních).

55, 16. II. 1921; 2230. II.

rozp. výb. zpr. t. 1534 (udělení subvence 2 mil. Kč Čsl. červenému kříži).

55, 16. II. 1921; 2250. II.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1572 (vydání zákona o stavebním ruchu).

56, 17. II. 1921; 2265. II.

rozp. výb. zpr. t. 1554 (záležitost živelních pohrom květnových v r. 1920).

61, 8. III. 1921; 2473. II.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1706 (zákon o stavebním ruchu).

62, 10. III. 1921; 2488. II.

rozp. výb. zpr. t. 2785 (daň z obohacení a z převodu nemovitostí).

81, 4. VIII. 1921; 1017. III.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 508. I.

Dotazy:

o trestání vojínů posádky jihlavské pro účast na bohoslužbách,

27, 30. XI. 1920; 602. II.

odpov. 43, 18. I. 1921; 1721. II.

doručování soudních vyřízení a rozsudků osobám exteritoriálním.

27, 30. XI. 1920; 680. II.

odpov. 55, 16. II. 1921; 2226. II.

o uveřejnění smluv mírových ve Sb. z. a n.

27, 30. XI. 1920; 680. II.

odpov. 54, 14. II. 1921; 2185. II.

 

DRAXL Václav

VI. voleb. kraj

ČS SS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - socialisač. - soc. pol. - vyšetřov. a zásob.

Přestal býti členem klubu ČS.

195, 8. III. 1923; 2457. VI.

Stal se členem klubu SS.

198, 23. III. 1923; 3. VII.

Zbaven posl. mandátu nálezem voleb. soudu z 22. VI. 1923.

215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Za něho nastoupil Ježek František ČS.

Návrhy:

na zvýšení přídavku a mimoř. platu hornickým provisionistům, t. 587.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

na novelisaci zákona z 9. IV. 1919, č. 260, o úpravě uhelného hospodářství, část II., čl. 32 a 34, t. 622.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

na novelisaci zákona č. 91 z 19. XII. 1918, o osmihodinové době pracovní pro horníky, t. 753.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

obnoven t. 3910/ XIX.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na vydání zákona, kterým se upravuje báňská inspekce při hornictví, t. 2472.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

obnoven t. 3910/XXIX.

182, 16. XII. 1922; 1784. VI.

na vydání zákona o povinném zřizování pokračovacích odborných škol pro horníky, t. 2502.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

obnoven t. 3910/XXVIII.

182, 16. XII. 1922; 1784. VI.

na výstavbu nutných bytů pro horníky, zaměstnané na státních dolech na Chomůtovsku, Mostecku a Duchcovsku, t. 2644.

75, 22. VII. 1921; 708. III.

obnoven t. 3910/XXVII.

182, 16. XII. 1922; 1784. VI.

kterým se pozměňují ustanovení § 34 zákona z 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., jakož i zákona z 12. srpna 1921, č. 296 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství, t. 3773.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1555.

Resoluce:

k osnově zák. o zvýšení zaopatřov. platů hornických na Slovensku a Podkarpat. Rusi (zpr. t. 2835), týkající se rozšíření platnosti § 3 zák. o prozatímním 100% zvýšení platů hornických provisionistů, vdov a sirotků z května r. 1921 i na Slovensko a Podkarp. Rus.

85, 6. VIII. 1921; 1285. III.

Zpravodajem:

doprav. výb. ke zpr. t. 1410 (stavba čes. gymnasia v Duchcově).

54, 14. II. 1921; 2202. II.

doprav. výb. ke zpr. t. 2826 (účast hornických zaměstnanců na správě dolů a podíl na čistém zisku).

83, 5. VIII. 1921; 1127. III.

Řeč v rozpravě:

o prozatímním zvýšení zaopatřov. platů hornických na Slovensku a Podkarp. Rusi (zpr. t. 2835).

85, 6. VIII. 1921; 1284. III.

o naléh. interp. A. Pohla t. 3144 (podíl horníků na čistém zisku) a dr. Šmerala t. 3210 (hornický spor na Ostravsku).

103, 2. XII. 1921; 1372. IV.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

175, 29. XI. 1922; 1307. VI.

o zákonu, jímž se zachovávají práva členů bratrských pokladen, vystouplých ze zaměstnání (zpr. t. 3374).

125, 25. I. 1922; 2533. IV.

o zákonu o bratrských pokladnách (zpr. t. 3745).

154, 24. VI. 1922; 1378. V.

Interpelace:

stran úplného přehlížení autonomie v rozhodování o věcech školských obce a okresu Duchcova a ve věci rozhodnutí zemské školní rady v Praze ze dne 2. dubna 1920,

t. 146. 10, 19. VI. 1920; 463. I.

odpov. t. 555. 14, 26. X. 1920; 12. II.

stran nevyhovění požadavku hornictva o nemoc. pojištění,

t. 775. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1192. 40, 11. I. 1921; 1583. II.

že se do práce nepřijímají legionáři a vojíni vracející se z vojenské služby,

t. 2452. 71, 12. VII. 1921; 339. III.

odpov. t. 3221/I. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

"D" resp. Dar-Dér "D" resp. Deu-Dra "D" resp. Dro-DykPřihlásit/registrovat se do ISP