"D" resp. Dar-Dér "D" resp. Deu-Dra "D" resp. Dro-Dyk

DROBNÝ Vladimír

I. voleb. kraj

ČS Ž (hosp.)

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. kult. - socialisač. - zdrav. - zeměd. a živnost.

Zbaven posl. mandátu nálezem volebního soudu ze 17. XII. 1921.

112, 19. XII. 1921; 1717. IV.

Za něho nastoupil Pšenička Josef.

Návrhy:

na okamžité rozpuštění zemědělských rad a vypsání nových voleb podle nového volebního řádu, t. 188.

11, 8. VII. 1920; 374. I.

na doplnění zákona č. 421 ze dne 17. VII. 1919, o přeměně obecního statku ve kmenové jmění, t. 189.

11, 8. VII. 1920; 374. I.

na osvobození od poštovného pro zásilky vydávané pozemkovým úřadem, t. 1556.

57, 18. II. 1921; 2361. II.

na zařadění obce Chrástu v okrese Brandýs n. L. do oblasti obilnářské, t. 1557.

57, 18. II. 1921; 2361. II.

na stanovení lhůty okresním soudům k vyřizování žádostí za výkup dlouhodobých pachtů podle zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., t. 1705.

62, 10. III. 1921; 2487. II.

na novelisaci zákona ze dne 6. dubna 1920, č. 117 Sb. z. a n., o zavedení a vybírání obecních platů a dávek v obci hlavního města Prahy, t. 1897.

66, 31. III. 1921; 8. III.

na okamžité knihovní převzetí zabraných velkostatků ve smyslu zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n., a provedení pozemkové reformy na nich, t. 2205.

68, 31. V. 1921; 141. III.

na zmírnění následků živelní pohromy v okrese mělnickém, t. 2633.

75, 22. VII. 1921; 708. III.

na výhradní dovoz obilí na místě mouky a moučných výrobků z ciziny, t. 2751.

79, 2. VIII. 1921; 908. III.

na premiové podporování osevů strnisek pícními rostlinami, t. 2752.

79, 2. VIII. 1921; 908. III.

na okamžité zastavení vývozu sena a slámy z Československé republiky, t. 2753.

79, 2. VIII. 1921; 908. III.

na opatření nouzového dříví stavebního pro malozemědělce a povolení nouzové dopravy stavebního materiálu, t. 3155.

91, 16. XI. 1921; 257. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zajištění půdy drobným pachtýřům, týkající se změn v článku I. a II. (zpr. t. 1500).

64, 15. III. 1921; 2722. II.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hosp.).

30, 3. XII. 1920; 1101. II.

Interpelace:

o zmaření sloučení veřejných škol obecných v Nosislavi poštvaným katolickým lidem,

t. 661. 18, 9. XI. 1920; 205. II.

odpov. t. 1376. 50, 3. II. 1921; 2055. II.

o úpravě státního zásobování moučnými výrobky,

t. 2515. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 2967. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

Dotazy:

o překážkách pozemkové reformy.

78, 1. VIII. 1921; 849. III.

o předpisování vysokých daní malozemědělcům.

78, 1. VIII. 1921; 849. III.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

18, 9. XI. 1920; 207. II.

zpr. t. 1315; zprav. dr. Bartošek;

nevydán 50, 3. II. 1921; 2073. II.

 

DUBICKÝ Jan

IV. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - socialisač. - soc. pol. - úsp. kom. a zeměd.

Návrhy:

na zdokonalení dopravy na dráze Sudoměř-Stará Paka a zřízení neb opravení čekáren, t. 825.

23, 23. XI. 1920; 364. II.

na přihlížení k potřebám váleč. poškozenců při zadávání trafik, nádr. restaurací atd., t. 936.

31, 4. XII. 920; 1268. II.

na úpravu umísťování otázky válečných poškozenců do služeb veřej. a soukr., t. 937.

31, 4. XII. 1920; 1268. II.

na sestátnění a prodloužení dráhy Dětenice-Taxis-Dobrovice, aby se docílilo spojení s drahou Nymburk-Ml. Boleslav, t. 1241.

43, 18. I. 1921; 1759. II.

aby zahájeny byly přípravné práce k regulaci Blatnice, Hor. Ronovky a Mrdlíny na okrese nymburském, t. 1702.

61, 8. III. 1921; 2478. II.

aby byla zřízena vhodná staniční budova s čekárnou na zastávce "Lázně Sedmihorky", okres turnovský, t. 2099.

67, 19. V. 1921; 103. III.

na doplnění a změnu branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., t. 2100.

67, 19. V. 1921; 103. III.

na vydání zákona o zrušení okresních stravoven v Čechách a použití jejich budov i zařízení k účelům humanitní péče o mládež, t. 2189.

68, 31. V. 1921; 141. III.

na zřízení místní dráhy z Mnichova Hradiště přes Český Dub do Křižan, t. 2411.

69, 24. VI. 1921; 242. III.

na prodloužení omezení práva stěhovacího, t. 3214.

102, 2. XII. 1921; 1335. IV.

na vydání zákona o stavebním ruchu, t. 3249.

107, 15. XII. 1921; 1519. IV.

na bezplatné přiznání t. zv. dominikálních pozemků drobným zemědělským uživatelům do jejich soukromého vlastnictví, t. 3303.

114, 20. XII. 1921; 1798. IV.

na mimořádná opatření bytové péče, t. 3308.

115, 20. XII. 1921; 1875. IV.

na sestátnění místní dráhy Sudoměř-Skalsko-Stará Paka a na bezodkladné odstranění závad, které nynější provoz značně ztěžují, t. 3461.

133, 31. III. 1922; 178. V.

na prodloužení nucených pachtů na velkostatcích do roku 1927 podle § 63 zákona přídělového, t. 3473.

134, 4. IV. 1922; 230. V.

na vykoupení místa, na němž byli popraveni a jsou pohřbeni stateční hrdinové tak zv. rumburské vzpoury v r. 1918, státem, t. 3661.

145, 13. VI. 1922; 799. V.

na vydání zákona o exekuci na zaopatřovací požitky (výměnkářů), t. 4047.

198, 23. III. 1923; 8. VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně a doplnění zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3309), týkající se změny v úvodním odstavci čl. 1.

115, 20. XII. 1921; 1841. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6, odst. I.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1697. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4083) k § 6.

202, 19. IV. 1923; 166. VII.

pozměňov. a doplňov. návrh k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795) k §§ 93 a 95.

288, 18. IX. 1924; 1711-12. IX.

na sloučení rozpravy o zpr. t. 4077, 4078 a 4083 (ochrana nájemníků).

202, 19. IV. 1923; 109. VII.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 83), týkající se dokonalého vybudování zvěrolékařského školství.

28, 1. XII. 1920; 809. II.

2 resol. k osnově zák. o opatření strojených hnojiv (zpr. t. 1084).

37, 18. XII. 1920; 1546. II.

k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795), týkající se úpravy lékařské péče.

288, 18. IX. 1924; 1732. IX.

k osnově zák. o změně zák. o obnově drobných zeměděl. pachtů (zpr. t. 4884), týkající se vydání zákona o pronájmu pozemků obecních a fondových.

293, 25. IX. 1924; 2180. IX.

k osnově zák. o úpravě užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu (zpr. t. 4937), týkající se předložení pachtýřského zákona.

311, 10. XII. 1924; 834. X.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 1287 (živelní pohromy na Českomor. vysočině, Domažlicku a v kraji brněnském).

46, 25. I. 1921; 1823. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 1441 (omezení práva stěhovacího).

52, 8. II. 1921; 2132. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 1471 (zaopatřovací požitky bývalých velkostatkář. zaměstnanců).

54, 14. II. 1921; 2193. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 1534 (subvence 2 mil. Kč Čsl. Červenému kříži).

55, 16. II. 1921; 2249. II.

zeměd. výb. zpr. t. 1709 (ochrana existence úředníků a dělníků velkostatků státem zabraných).

62, 10. III. 1921; 2514. II.

zeměd. výb. zpr. t. 1500 (zajištění půdy drobným pachtýřům).

64, 15. III. 1921; 2699. II.

zeměd. výb. zpr. t. 2779 (vyřízení návrhů ve věci drobných zeměděl. pachtů).

83, 5. VIII. 1921; 1060. III.

soc. pol. výb. zpr. t. 3287 (prodloužení omezení práva stěhovacího).

112, 19. XII. 1921; 1719. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3306 (vydání zákona o stavebním ruchu).

112, 19. XII. 1921; 1743. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3297 (prozatímní úprava péče o invalidní vojíny ze stavu mužstva po válce světové a o pozůstalé po vojínech).

117, 21. XII. 1921; 1910. IV.

zeměd. výb. zpr. t. 3381 A, B (výpověď smluv nájemních a pachtovních na statcích a majetku mírovými smlouvami čsl. státu připadlých).

125, 25. I. 1922; 2519. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3389 (zákon o vystěhovalectví).

127, 26. I. 1922; 2588. IV.

soc. pol. výb. zpr. ústní o t. 3394 (vydání zákona o stavebním ruchu).

128, 27. I. 1922; 2700. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3518 (zákon o ochraně nájemníků).

138, 6. IV. 1922; 304, 359. V.

soc. pol. výb. zpr. t. 3854 (jednorázové výpomoci pensistům učitelům škol církevních na Slovensku).

176, 5. XII. 1922; 1481, 1487. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 3934 (překládání státních zaměstnanců).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1955, 1972. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 3949 (zákon o stavebním ruchu).

184, 19. a 20. XII. 1922; 2006, 2019. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 4083 (odklad exekučního vyklizení místností).

202, 19. IV. 1923; 111, 196. VII.

bran. výb. zpr. t. 4276 (zákon o poštovních holubech).

227, 20. XI. 1923; 266. VIII.

soc. pol. výb. zpr. t. 4378 (sloučení rozhodování ve věcech nájemních).

246, 20. XII. 1923; 1695. VIII.

zeměd. výb. zpr. t. 4766 (zákon o zrušení svěřenství).

280, 26. VI. 1924; 1147. IX.

zeměd. výb. zpr. t. 4884 (změna zákona o obnově zeměděl. drobných pachtů).

93, 25. IX. 1924; 2174, 2182, 2185. IX.

zeměd. výb. zpr. t. 4937 (úprava užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu).

311, 10. XII. 1924; 829, 835. X.

korektury 313, 15. XII. 1924; 904. X.

soc. pol. výb. zpr. t. 5174 (pojištění osob samostatně hospodařících).

344, 3. VI. 1925; 140. XI.

doslov 345, 4. VI. 1925; 233. XI.

korektury 345, 4. VI. 1925; 261. XI.

zeměd. výb. zpr. t. 5333 (stát. pomoc při živelních pohromách 1925 a opatření k zamezení škod v budoucnosti).

372, 7. X. 1925; 1345. XI.

doslov 375, 13. X. 1925; 1447. XI.

korektura 376, 13. X. 1925; 1511. XI.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hosp.)

30, 3. XII. 1920; 1061. II.

o změně ustanovení § 1154 b) obč. zákona (zpr. t. 1827).

65, 16. III. 1921; 2810. II.

o změně ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků (zpr. t. 2288).

69, 24. VI. 1921; 228. III.

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

93, 18. XI. 1921; 471. IV.

o úvěru k úhradě nákladů spojených s rozšířením pracovního programu stát. pozemkového úřadu na rok 1922 (zpr. t. 3270).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1588. IV.

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 97. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 a o naléhavých interp. (t. 3809 a 3811).

160, 25. X. 1922; 60. VI.

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

168, 16. XI. 1922; 478. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

228, 21. XI. 1923; 307. VIII.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

287, 17. IX. 1924; 1564. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

301, 19. XI. 1924; 338. X.

Interpelace:

naléhavá, aby bezodkladně byla poskytnuta finanční pomoc zemědělskému obyvatelstvu na Mělnicku, postiženému neobyčejnou živelní katastrofou,

t. 2588. 73, 15. VII. 1921; 551. III.

odpov. t. 2740. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

o udělování domovského práva obcemi, zvláště německým cizincům,

t. 601. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1141. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o přídělu petroleje a mouky pro domácký průmysl, o utvoření komisí a o podpoře pro Ústřední svaz domáckého průmyslu se sídlem v Praze,

t. 704. 21, 12. XI. 1920; 313. II.

odpov. t. 1338. 48, 27. I. 1921; 1918. II.

o provádění zákona ve příčině výkupu dlouholetých pachtů,

t. 714. 21, 12. XI. 1920; 313. II.

odpov. t. 1112. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o zaujetí stanoviska ke komisím pro daň z příjmu a o vlivu těchto komisí na dávku z majetku a přírůstku na majetku,

t. 783. 22, 17. X. 1920; 354. II.

odpov. t. 1114. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o poměrech čes. školství v Čes. Dubě se zřetelem na interp. něm. senátora Hartla a soudr.,

t. 959. 32, 14. XII. 1920; 1274. II.

odpov. t. 2095. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o nedostatečném přídělu uhlí pro okresy Poděbrady a Král. Městec,

t. 1104. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

odpov. t. 1894. 66, 31. III. 1921; 10. III.

stran těžkých poměrů horských ručních tkalců na Jilemnicku a v sousedních okresích,

t. 1231. 43, 18. I. 1921; 1722. II.

odpov. t. 2216. 68, 31. V. 1921; 140. III.

aby vláda v důsledcích naříz. min. vnitra býv. Rakouska ze dne 26. června 1849, § 4, odst. 6. a se zřetelem na předpisy, obsažené v zákoně ze dne 7. září 1848 a čís. patentu ze dne 4. března 1849, zabrala t. zv. dominikální pozemky na Vysocku a Jilemnicku atd. a přiřkla je bez náhrady oprávněným nabyvatelům,

t. 1331. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

odpov. t. 1719. 62, 10. III. 1921; 2487. II.

o udělení amnestie oněm zemědělcům, kteří byli nuceni dáti obilí výměnou za různé průmyslové výrobky a práci,

t. 1732. 64, 15. III. 1921; 2667. II.

odpov. t. 2217. 68, 31. V. 1921; 140. III.

o nečestném, nenárodním a nedůstojném jednání Františka Kopeckého, řídícího učitele v Bělé, politický okres semilský,

t. 1749. 64, 15. III. 1921; 2667. II.

odpov. t. 2430. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

o složení a volbách do komisí pro daň z příjmu i do komisí odvolacích,

t. 1750. 64, 15. III. 1921; 2667. II.

odpov. t. 2033. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o žhářství v okresích Bělá a Ml. Boleslav,

t. 2300. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 3078. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

o hospodářství ve Státním obilním ústavě,

t. 2839. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3340/XX. 130, 28. III. 1922; 12. V.

o vyplácení vkladů, uložených chudými vkladateli v poštovní spořitelně vídeňské,

t. 3131. 90, 26. X. 1921; 241. IV.

odpov. t. 3322/XXVIII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o nedostatečné distribuci obilí, dodaného na letošní kontingent,

t. 3132. 90, 226. X. 1921; 241. IV.

odpov. t. 3340/XVII. 130, 28. III. 1922; 12. V.

o úlevách pro vojíny ročníku 1900, kteří sloužili již v bývalé rakousko-uherské armádě a kteří mají nárok, aby jim služba tato byla započtena, a o zamýšlené novelisaci branného zákona,

t. 3442/XI. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3790/XX. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o konfiskační praxi vůči časopisům republikánské strany venkova,

t. 3610/XIX. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3800/III. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

Dotazy:

stran nedostatečného bezpečnostního opatření na lokální dráze od Král. Městce do Křince.

19, 10. XI. 1920; 266. II.

odpov. 48, 27. I. 1921; 1833. II.

o vlakovém spojení na Čes. sev. draze a o nedostatcích na dráze Sudoměř-Stará Paka a Martinice-Roketnice.

45, 20. I. 1921; 1812. II.

o přídělu uhlí kovářům, zvláště venkovským.

21, 12. XI. 1920; 313. II.

odpov. 46, 25. I. 1921; 1818. II.

o nespráv. a tendenčním hospodaření oleji, petrolejem a benzinem se strany Svazu rafinerií na úkor jiných obchodníků a konsumentů.

30, 3. XII. 1920; 142. II.

odpov. 49, 28. I. 1921; 2017. II.

o jednání soudního rady Ant. Blabolila v Bělé pod Bezdězem při výkupu dlouholetých pachtů.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

týkající se urychleného vyřízení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o opatření vhodných místností pro pensijní likvidaturu zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Čechách.

92, 17. XI. 921; 339. IV.

o urážkách, jež dne 25. ledna 1924 ve vlaku o našem národě pronesl švédský příslušník továrník Hofmeistr.

260, 11. IV. 1924; 499. IX.

odpov. 290, 23. IX. 1924; 1888. IX.

o pronásledování producentů mléka na okrese smíchovském.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

ohledně nesprávností u berní správy a berního úřadu v Nové Pace.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 307, 27. XI. 1924; 696. X.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Nové Pace (urážka na cti k soukromé žalobě Stanislava Blažka, nadporučíka v. r. v Ml. Boleslavi)

139, 23. V. 1922; 420. V.

zpr. t. 4104; zprav. J. Mach;

nevydán 205, 27. IV. 1923; 276. VII.

okr. s. v Ml. Boleslavi (přestupek proti bezpečnosti cti proti Václ. Paroubkovi)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

zpr. t. 4106; zprav. J. Mach;

nevydán 205, 27. IV. 1923; 277. VII.

kraj. s. v Ml. Boleslavi (urážka na cti tiskem spáchaná proti Václ. Paroubkovi)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

zpr. t. 4105; zprav. J. Mach;

nevydán 205, 27. IV. 1923; 7. VII.

okr. s. v Ml. Boleslavi (přestupek proti bezpečnosti cti ca Václav Prášek, majitel realit v Praze II.)

283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

zpr. t. 4861; zprav. K. Moudrý;

nevydán 311, 10. XII. 1924; 839. X.

zem. tr. s. v Praze (zločin podle § 209 tr. z. spáchaný článkem v časopisu "Domovina domkářů a malorolníků" ze dne 1. srpna 1924 proti dr. Fialovi)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 4945; zprav. J. Koudelka;

nevydán 314, 15. XII. 1924; 912. X.

kraj. s. v Ml. Boleslavi (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem proti dr. inž. Otakaru Čapkovi, velkostatkáři v Košátkách)

321, 29. I. 1925; 1086. X.

zpr. t. 5145; zprav. J. Konečný;

nevydán 351, 1. VII. 1925; 375. XI.

 

DYK Viktor

VI. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - im. - inic. - kult. - rozp. - úst.-práv. - vyšetř. a zahran.

Návrhy:

na vrácení zpr. t. 4527 (im. H. Tausika)

im. výb. 259, 9. IV. 1924; 464. IX.

Zpravodajem:

im. výb. ústní zpráva o zavedení řízení podle § 51 jedn. ř. proti posl. Kreibichovi a posl. Windirschovi pro vzájemnou urážku na cti.

9, 18. VI. 1920; 398. I.

im. výb. zpr. t. 1470 (im. K. Svetlika).

54, 14. II. 1921; 2203. II.

im. výb. ústní zpráva o žádosti posl. Pociska za udělení důtky posl. Tausikovi.

63, 11. III. 1921; 2622. II.

64, 15. III. 1921; 2726. II.

im. výb. ústní zpráva o žádosti posl. Surányiho za udělení důtky dr. Hodžovi.

64, 15. III. 1921; 2727. II.

im. výb. ústní zpráva o žádosti posl. Tausika za udělení důtky posl. Pociskovi.

64, 15. III. 1921; 2728. II.

im. výb. ústní zpráva o žádosti posl. Surányiho za udělení důtky dr. Hodžovi.

68, 31. V. 1921; 155. III.

im. výb. zpr. t. 2185 (im. dr. Schollicha).

76, 27. VII. 1921; 768. III.

im. výb. zpr. t. 2186 (im. Jos. Fischera).

76, 27. VII. 1921; 769. III.

im. výb. zpr. t. 2568 (im. Fr. Zavřela).

76, 27. VII. 1921; 771. III.

im. výb. zpr. t. 2569 (im. R. Bergmana).

76, 27. VII. 1921; 771. III.

im. výb. zpr. t. 2570 (im. Fr. Horáka).

76, 27. VII. 1921; 772. III.

bran. výb. zpr. t. 3931 (zákon o úvěru repatriačním).

184, 19. a 20 XII. 1922; 1950, 1953. VI.

im. výb. ústní zpráva o udělení důtky posl. dr. Jurigovi a Fl. Tománkovi pro urážlivé výroky proti dr. Dérerovi, jež pronesli ve schůzi 229.

237, 30. XI. 1923; 1249. VIII.

im. výb. zpr. t. 4422 (im. R. Kunsta).

248, 18. III. 1924; 110. IX.

im. výb. zpr. t. 4428 (im. A. Nováka).

248, 18. III. 1924; 112. IX.

im. výb. zpr. t. 4477 (im. H. Tausika).

251, 28. III. 1924; 215. IX.

im. výb. zpr. t. 4510 (im. Fr. Zavřela).

256, 4. IV. 1924; 288. IX.

im. výb. zpr. t. 4534 (im. dr. Schollicha).

264, 16. IV. 1924; 707. IX.

im. výb. zpr. t. 4464 (im. dr. Hanreicha).

265, 27. V. 1924; 749, 750. IX.

bran. výb. zpr. t. 4643 (stanovení mírového počtu čsl. vojska na dobu od 1. X. 1924 do 30. IX. 1927).

272, 12. VI. 1924; 868, 873. IX.

korektury 273, 13. VI. 1924; 948. IX.

im. výb. zpr. t. 4653 (im. H. Tausika).

274, 17. VI. 1924; 983. IX.

im. výb. zpr. t. 4660 (im. dr. Schollicha).

280, 26. VI. 1924; 1126. IX.

im. výb. zpr. t. 4707 (im. inž. Kalliny).

307, 27. XI. 1924; 776. X.

im. výb. zpr. t. 4777 (im. R. Kunsta).

311, 10. XII. 1924; 840. X.

im. výb. zpr. t. 4775 (im. dr. Kubiše); vysvětluje podstatu poslanecké imunity.

319, 19. XII. 1924; 1052. X.

im. výb. zpr. t. 4749 (im. dr. Brunara).

321, 29. I. 1925; 1088. X.

im. výb. zpr. t. 4702 (im. G. Borovszkého).

330, 16. III. 1925; 1328. X.

zahran. výb. zpr. t. 4838 (prozatímní úprava obchodních styků mezi R. Č. a Islandem z 8. V. 1924).

355, 9. VII. 1925; 453. XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

5, 10. VI. 1920; 246. I.

o schválení smlouvy mezi R. Č. a republ. Rakouskou o stát. občanství a ochraně menšin (zpr. t. 286).

11, 8. VII. 1920; 599. I.

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830); o událostech teplických.

23, 23. XI. 1920; 386. II.

o prohlášení min. předs. J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

58, 1. III. 1921; 2410. II.

o naléh. interp. dr. Hajna o vměšování se říšskoněmeckého min. dr. Simonsa do našich vnitřních záležitostí (t. 974).

72, 14. VII. 1921; 461. III.

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 ve věcech školských.

148, 20. VI. 1922; 1098. V.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

168, 16. XI. 1922; 493. VI.

o zákonu, jímž se stanoví výhody v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880).

176, 5. XII. 1922; 1471. VI.

o nakladatelské smlouvě (zpr. t. 4126).

208, 8. V. 1923; 309. VII.

o zákonu o vojenském kázeňském právu (zpr. t. 4135).

210, 11. V. 1923; 342. VII.

o im. záležitosti H. Tausika (zpr. t. 4527).

259, 9. IV. 1924; 463. IX.

o im. záležitosti A. Hlinky (zpr. t. 4574), v níž hájí praksi imunit. výboru.

274, 17. VI. 1924; 980. IX.

o imunitní záležitosti dr. Schollicha (zpr. t. 4661).

280, 26. VI. 1924; 1136. IX.

o svátcích a památných dnech R. Č. (zpr. t. 5119).

336, 21. III. 1925; 1498. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

367, 30. IX. 1925; 835. XI.

o změně zákonů o řádu volení do posl. sněmovny a o složení a pravomoci senátu, č. 123 a 124 Sb. z. a n. z r. 1920 (zpr. t. 5291 a 5293).

375, 13. X. 1925; 1468. XI.

o imunitní záležitosti J. Hakena (zpr. t. 5386).

377, 14. X. 1925; 1537. XI.

Věcná poznámka:

k výroku posl. dr. Šmerala o básníku Dykovi.

368, 1. X. 1925; 917. XI.

Interpelace:

stran výstavby samostatné budovy pro čes. stát. ref. reál. gymnasium v Duchcově,

t. 229. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 453. 14, 26. X. 1920; 27. II.

Dotazy:

o chování se orgánů bezpečnosti v době pouličních demonstrací pražských v listopadu r. 1920.

27, 30. XI. 1920; 680. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

Žádost ve věcech imunity:

přestupk. s. v Praze (urážka na cti k soukromé žalobě redaktora Jos. Kozáka)

139, 23. V. 1922; 421. V.

zpr. t. 3704; zprav. dr. Markovič;

vydán: 150, 21. VI. 1922; 1186. V.

Volán k pořádku:

147, 16. VI. 1922; 960. V.

265, 27. V. 1924; 753. IX.

"D" resp. Dar-Dér "D" resp. Deu-Dra "D" resp. Dro-DykPřihlásit/registrovat se do ISP