Středa 23. srpna 1848

Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919

Tisk 1630

Vládní návrh,

kterým se předkládají mírové Smlouvy, podepsané ve Versailles a Saint-Germain-en Laye.

Vláda předkládá Národnímu shromáždění:

1. Mírovou smlouvu mezi mocnostmi spojenými a přidruženými a Německem, i protokol, podepsané ve Versailles dne 28. června 1919,

2. mírovou smlouvu mezi mocnostmi spojenými a přidruženými a Rakouskem podepsanou v Saint-Germain-en Laye dne 10. září 1919,

3. smlouvu mezi Spojenými Státy Americkými, říší Britskou, Francií, Italií, Japonskem a Republikou Československou, podepsanou v Saint-Germain-en Laye dne 10. září 1919;

4. důvodovou zprávu k těmto třem smlouvám, a navrhuje přijetí přiložené osnovy zákona.

V Praze dne 30. září 1919.

Ministerský předseda:
Tusar v. r.


Vládní návrh

ratifikačního zákona,

Zákon

ze dne...... 1919,

kterým se ratifikuje:

1. Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a přidruženými s jedné a Německem s druhé strany i s protokolem, podepsaná ve Versailles dne 28. června 1919,

2. mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a přidruženými a Rakouskem, podepsaná v Saint-Germain-en Laye dne 10. září 1919,

3. smlouva mezi Spojenými Státy Americkými, říší Britskou. Francií, Italií, Japonskem a Republikou Československou, podepsaná v Saint-Germain-en Laye dne 10. září 1919.

Článek 1.

1. Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a přidruženými a Německem i protokol, podepsané ve Versailles dne 28. června 1919,

2. mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a přidruženými a Rakouskem, podepsaná v Saint-Germain-en Laye dne 10. září 1919,

3. smlouva mezi Spojenými Státy Americkými, říší Britskou, Francií, Italií, Japonskem a Republikou Československou, podepsaná v Saint-Germain-en Laye dne 10. září 1919, se schvalují a svoluje se k jejich ratifikaci.

Článek 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Článek 3.

Ministru zahraničních věcí se ukládá, aby v dohodě se všemi súčastněnými ministry učinil opatření, jichž je třeba k provedení tohoto zákona a uvedených smluv.

Ve formelním směru navrhuji, aby osnova byla přikázána výboru zahraničnímu s uložením 14denní lhůty.

V Praze dne 30. září 1919.

Ministr zahraničních věcí:
Dr. Beneš v. r.
Mírová smlouva

mezi Mocnostmi spojenými i přidruženými a Německem

a protokol,

podepsané ve Versailles dne 28. června 1919.

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, ŘÍŠE BRITSKÁ, FRANCIE, ITALIE A JAPONSKO,

mocností, jež v této smlouvě jsou označovány jako Čelné mocnosti spojené a přidružené;

BELGIE, BOLIVIE, BRAZILIE, ČÍNA, KUBA, EKVADOR, ŘECKO, GUATEMALA, HAJTI, HEDŽAZ, HONDURAS, LIBERIE, NIKARAGUA, PANAMA, PERU, POLSKO, PORTUGALSKO, RUMUNSKO, STÁT SRBSKO - HRVATSKO - SLOVINSKÝ, SIAM, ČECHOSLOVENSKO A URUGUAY,

tvořící s Čelnými mocnostmi na hoře uvedenými Mocnosti spojené a přidružené,

se strany jedné;

a NĚMECKO

se strany druhé;

hledíce k tomu, že k žádosti císařské vlády německé bylo povoleno Čelnými mocnostmi spojenými a přidruženými dne 11. listopadu 1918 Německu příměří, aby s ním mohla býti uzavřena mírová smlouva;

a hledíce k tomu, že Mocnosti spojené a přidružené stejně jsou proniknuty snahou, aby ustoupila pevnému, spravedlivému a trvalému míru válka, do níž byly postupně přímo nebo nepřímo zapleteny, a která vznikla tím, ze Rakousko-Uhersko vypovědělo dne 28. července 1914 válku Srbsku, že Německo vypovědělo dne 1. srpna 1914 válku Rusku a dne 3. srpna 1914 Francii i že vniklo do Belgie:

K tomu cílí Vysoké Smluvní Strany, zastoupené takto:

PRESIDENT SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, jejž zastupoval:

ctihodný Woodrow Wilson, president Spojených Států, jednající jak ve vlastním jméně tak z vlastní pravomoci;

ctihodný Robert Lansing, státní tajemník;

ctihodný Henry White, bývalý mimořádný a zmocněný velvyslanec Spojených Států v Římě a v Paříži;

ctihodný Edward M. House;

generál Tasker H. Bliss, vojensky zástupce Spojených Států v Nejvyšší válečné radě;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL SPOJENÝCH KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITANIE A IRSKA I BRITSKÝCH ÚZEMÍ ZÁMOŘSKÝCH, CÍSAŘ INDICKÝ, jejž zastupoval:

velectihodný David Lloyd George, člen parlamentu, první lord pokladu a první ministr;

velectihodný Andrew Bonar Law, člen parlamentu, lord soukromé pečetě;

velectihodný vikomt Milner, G. C. B., G. C. M. G., státní tajemník pro kolonie;

velectihodný Arthur James Balfour, O. M., člen parlamentu, státní tajemník věcí za hraničních;

velectihodný George Nicoll Barnes, člen parlamentu, ministr bez portefeuille;

a:

za DOMINION KANADSKÉ: ctihodný Charles Joseph Doherty ministr spravedlnosti;

ctihodný Arthur Levis Sifton, ministr cel:

za COMMONWEALTH AUSTRALSKÝ:

velectihodný William Morris Hughes, Attorney-generál a první ministr;

velectihodný Sir Joseph Cook, G. C. M. G., ministr námořnictví;

za UNII JIHOAFRICKOU:

velectihodný generál Louis Botha, ministr věcí domorodců a první ministr;

velectihodný lieutenant-generál Jan Christian Smuts, K. C., ministr obrany;

za DOMINION NOVO-ZÉLANDSKÉ:

velectihodný William Ferguson Massey, ministr práce a první ministr;

za INDII:

velectihodný Edwin Samuel Montagu, člen parlamentu, státní tajemník pro Indii;

major generál Jeho Výsost maharadža sir Ganga Singh Bahadur, maharadža bikanerský, G. C. S. I., G. C. I. E., G. C. V. O., K. C. B., A. D. C.;

PRESIDENT REPUBLIKY FRANCOUZSKÉ, jejž zastupovali:

P. Georges Clemenceau, president ministerské rady, ministr války;

p. Stephen Pichon, ministr věcí zahraničních;

p. Louis Lucien Klotz, ministr financí;

p. André Tardieu, generální komisař pro francouzsko-americké věci vojenské;

p. Jules Cambon, francouzský velvyslanec:

JEHO VELIČENSTVO KRÁL ITALSKÝ, jejž zastupovali:

baron S. Sonnino, poslanec;

markýz G. Imperiali, senátor, velvyslanec J. V. krále italského v Londýně;

p. S. Crespi, poslanec;

JEHO VELIČENSTVO CÍSAŘ JAPONSKÝ, jejž zastupovali:

markýz Saïonzi, bývalý ministerský předseda;

baron Makino, bývalý ministr zahraničních věcí, člen diplomatické rady;

vikomt Chinda, mimořádný a zmocněný velvyslanec J. V. císaře japonského v Londýně;

p. K. Matsui, mimořádný a zmocněný velvyslanec J. V. císaře japonského v Paříži;

p. H. Ijuin, mimořádný a zmocněný velvyslanec J. V. císaře japonského v Římě;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL BELGŮ, jejž zastupovali:

p. Paul Hymans, ministr věcí zahraničních, státní ministr;

p. Jules van den Heuvel, mimořádný vyslanec a zmocněný ministr, státní ministr;

p. Emile Vandervelde, ministr spravedlnosti, státní ministr;

PRESIDENT REPUBLIKY BOLIVIJSKÉ, jejž zastupoval:

p. Ismael Montes, mimořádný vyslanec a zmocněný ministr Bolivie v Paříži;

PRESIDENT REPUBLIKY BRAZILSKÉ, jejž zastupovali:

p. Joăo Pandiá Calogeras, poslanec, bývalý ministr financí;

p. Raul Fernandes, poslanec;

p. Rodrigo Octavio de L. Menezes, profesor mezinárodního práva v Rio-de-Janeiro;

PRESIDENT REPUBLIKY ČÍNSKÉ, jejž zastupovali:

p. Lou Tseng - Tsiang, ministr věcí zahraničních;

p. Chengting Thomas Wang, bývalý ministr zemědělství a obchodu;

PRESIDENT REPUBLIKY KUBÁNSKÉ, jejž zastupoval:

p. Antonio Sanchez de Bustamante, děkan právnické fakulty university v Havaně, president kubánské společnosti pro mezinárodní právo;

PRESIDENT REPUBLIKY EKVÁDORSKÉ, jejž zastupoval:

p. Enrique Dorny de Alsúa, mimořádný vyslanec a zmocněný ministr Ekvádoru v Paříži;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL HELLENŮ, jejž zastupovali:

p. Eleftherios Venisélos, ministerský předseda;

p. Nicolas Politis, ministr věcí zahraničních;

PRESIDENT REPUBLIKY GUATEMÁLSKÉ, jejž zastupoval:

p. Joaquin Mendez, bývalý ministr státní, ministr veřejných prací a veřejného vyučování, mimořádný vyslanec a zmocněný ministr Guatemaly ve Washingtoně, mimořádný vyslanec a zmocněný ministr se zvláštním posláním v Paříži;

PRESIDENT REPUBLIKY HAITIJSKÉ, jejž zastupoval:

p. Tertullien Guilbaud, mimořádný vyslanec a zmocněný ministr haitijský v Paříži;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL HEDŽAZU, jejž zastupovali:

p. Rustem Ha*ď*dar;

p. Abdul Hadi Aouni;

PRESIDENT REPUBLIKY HONDURASSKÉ, jejž zastupoval:

dr. Policarpo Bonilla, se zvláštním posláním ve Washingtoně, bývalý president republiky hondurasské, mimořádný vyslanec a zmocněný ministr;

PRESIDENT REPUBLIKY LIBERIJSKÉ, jejž zastupoval:

ctihodný Charles Dunbar Burgess King, státní tajemník;

PRESIDENT REPUBLIKY NIGARAGUJSKÉ, jejž zastupoval:

p. Salvador Chamorro, president poslanecké sněmovny;

PRESIDENT REPUBLIKY PANAMSKÉ, jejž zastupoval:

p. Antonio Burgos, mimořádný vyslanec a zmocněný ministr panamský v Madridě;

PRESIDENT REPUBLIKY PERUÁNSKÉ, jejž zastupoval:

p. Carlos G. Candamo, mimořádný vyslanec a zmocněný ministr peruánský v Paříži;

PRESIDENT REPUBLIKY POLSKÉ, jejž zastupovali:

p. Ignac Paderewski, ministerský předseda, ministr věcí zahraničních;

p. Roman Dmowski, president polského Národního výboru;

PRESIDENT REPUBLIKY PORTUGALSKÉ, jejž zastupovali:

dr. Affonso Augusto da Costa, bývalý ministerský předseda;

dr. Augusto Luiz Vieira Soares, bývalý ministr věcí zahraničních;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL RUMUNSKÝ, jejž zastupovali:

p. Ion J. C. Bratianu, ministerský předseda, ministr věcí zahraničních;

generál Constantin Coanda, velitel armádního sboru, královský pobočník, bývalý ministerský předseda;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL SRBŮ, HRVATŮ A SLOVINCŮ, jejž zastupovali:

p. Nicolas P. Pašić, bývalý ministerský předseda;

p. Ante Trumbić, ministr věcí zahraničních;

p. Milenko Vesnić, mimořádný vyslanec a zmocněný ministr J. V. krále Srbů, Hrvatů a Slovinců v Paříži;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL SIAMSKÝ, jejž zastupovali:

Jeho Výsost princ Charoon, mimořádný vyslanec a zmocněný ministr J. V. krále siamského v Paříži;

Jeho Výsost, nejjasnější princ Traidos Prabandhu, státní podtajemník pro věci zahraniční;

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, jejž zastupovali:

p. Karel Kramář, ministerský předseda;

p.. Eduard Beneš, ministr věcí zahraničních;

PRESIDENT REPUBLIKY URUGUAJSKÉ, jejž zastupoval:

p. Juan Antonio Buero, ministr průmyslu, bývalý ministr věcí zahraničních;

NĚMECKO, jež zastupovali:

p. Hermann Müller, říšský ministr věcí zahraničních;

doktor Bell, říšský ministr;

jednající jménem říše německé i jmenem všech států, které ji skládají i každého z nich zvláště, kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledány v dobré a náležité formě, dohodli se takto:

Od té chvíle, kdy tato smlouva nabude působnosti, skončí se stav válečný.

Od téže doby a s výhradou ustanovení této smlouvy, nastanou opět oficielní styky mezi Mocnostmi spojenými a přidruženými a Německem a kterýmkoliv státem německým.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP