Středa 10. prosince 1919

Schůze zahájena ve 2 hod. 20 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek,

místopředsedové: dr. Hajn, Konečný, Udržal;

zapisovatelé: Bradáč, dr. Jur. Slávik;

větší počet členů Národního shromáždění.

Zástupcové vlády: Předseda vlády: Tusar a členové vlády: dr. Franke, Habrman, Hampl, dr. Heidler, dr Hodža, Sonntág, Staněk, dr. Veselý, dr. Winter.

Z kanceláře sněmovní: JUDr. Haasz, tajemník sněmovní, zástupce jeho JUDr. Říha.


Denní pořad

96. schůze Národního shromáždění československého ve středu

dne 10. prosince 1919 o 2. hodině odpolední.

1.Zpravodaj dr. Engliš. Zpráva finančního výboru o vládní osnově zákona (tisk č. 1084) o dani z obratu zboží a z pracovních výkonů (tisk č. 1908).

2. Zpravodaj Mattuš. Zpráva právního výboru o návrhu člena Národního shromáždění inž. Nekvasila a soudr. (tisk č. 133) na vydání zákona na nostrifikaci podniků, které v území republiky československé vyrábějí neb dopravu provozují, avšak mají své sídlo mimo jejich hranice (tisk č. 1124).

3. Zpravodaj J. Veselý. Zpráva zásobovacího výboru o návrhu člena Národního shromáždění V. Čipery a soudr. (tisk č. 1872) ohledně sklizně bramborů, řepy a zelí (tisk č. 1944).

4. Zpravodaj Teska. Zpráva imunitního výboru ve věci člena Národního shromáždění Josefa Kouši pro přečin proti bezpečnosti cti k žalobě Václava Schuha (tisk č. 1941)

5. Zpravodaj Teska. Zpráva imunitního výboru ve věci člena Národního shromáždění Antonína Svěceného pro přečin proti bezpečnosti cti k žalobě Václava Schuha (tisk č. 1942).

6. Zpravodaj dr. Soukup. Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského co trestního soudu v Praze ze dne 24. října 1919, čj. Pr. XIV-70,19, o vydání člena Národního shromáždění Jar. Roučka k stíhání pro přečin urážky na cti (tisk č. 1943).

Předseda (zvoní): Národní shromáždění jest schopno se usnášeti. Zahajuji schůzi.

Došel mne tento přípis ministerského předsedy:

"Č. 25.981-19 m. r. 6./XII. 1919.

Presidiu

Národního shromáždění československého v Praze.

Pan president republiky jmenoval rozhodnutím ze dne 6. prosince 1919 na základě zákona ze dne 23. května 1919, č. 271 sbírky zák. a nař. člena Národního shromáždění pana dra Milana Hodžu ministrem pro sjednocení zákonodárství a organisace správní v Československé republice.

O tom kladu si za čest, presidium Národního shromáždění vyrozuměti.

Ministerský předseda:
V. Tusar v. r."

Tím nového ministra představuji Národnímu shromáždění. (Potlesk.) Podle §u 15. prozatímní ústavy slíbí pan ministr před Národním shromážděním na svou čest a své svědomí, že bude své povinnosti svědomitě a nestranně konati a zákonů šetřiti.

Pane ministře pro sjednocení zákonodárství a organisace správní, dre Milane Hodžo!

Ministr dr. Milan Hodža: Slubujem. (Potlesk.)

Předseda: Nepřítomnost svou pro dnešní schůzi omluvili:

churavostí: dr. Juriga (na neurčito), dr. Metelka (na neurčito), Vojta, dr. Zahradník, Mattuš (pro tento týden a dodatečně za schůzi 94. a 95.);

zaměstnáním: Kadlčák (na neurčito), Tayerle (na neurčito), Dula (do 17. prosince),

dále ze Slezska: Cingr, Kléga, Rýpar, Sladký, Štěpánek, dr. Witt, Zika (všichni na neurčito).

Žádám p. sekretáře, aby přečetl věci výborům přikázané a tiskem rozdané spisy.

Sněm. tajemník dr Haasz (čte):

Výborům přikázána byla tato nařízení vládní, předložená podle §3. zákona ze dne 24. července 1917 čís. 307 ř. z.:

Výboru zásobovacímu: nařízení ze dne 2. prosince 1919 o zrušení ústředny kovů.

Výboru živnostenskému: nařízení ze dne 28. listopadu 1919 o úpravě dovozu a vývozu.

Výboru finančnímu: nařízení ze dne 28. listopadu 1919 o zrušení československé devisové ústředny a částečném uvolnění obchodu cizími platidly.

Tiskem rozdáno:

Tisk 1939. Odpověď min. zemědělství na dotaz čl. N. S. J. Veselého a soudr. o prodeji velkostatku Zvíkovec-Chlum.

Tisk 1945. Odpověď min. vnitra na dotaz čl. N. S. Josefa Hyrše a soudr. o zabavení plakátů okresní správou politickou v Něm. Brodě.

Tisk 1946. Odpověď min. vnitra na dotaz čl. N. S. Buřívala a spol. o rozmnožení četnických stanovišť.

Tisk 1947. Odpověď min. vnitra na dotaz čl. N. S. Buřívala a spol. o stanovení zásad pro reorganisaci služby četnictva.

Tisk 1961. Odpověď min. veř. prací v dorozumění s min. spravedlnosti, prohlašujícím svoji nepříslušnost, na dotaz čl. N. S. dra Lukavského, dra A. Hajna a soudr., zdali jsou ochotni, přidržeti úřady resp. úředníky jim podřízené ke spravedlivému a nestrannému vykonávání povinností.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Říha (čte):

Výborům přikázáno z předsednictva:

Výboru dopravnímu:

Tisk 1928. Návrh čl. N. S. Jana Rýpara a soudr., aby v dohledné době vystavěny byly železniční spojky na Těšínsku: ze Šumbárku do Těšína, z Pruchny k Jablunkovskému průsmyku a z Fryštátu do Skočova.

Tisk 1929. Návrh posl. Otm. Hrejsy a soudr. na vybudování příční dráhy, která by spojovala Čechy, Moravu a Slovensko.

Tisk 1970. Návrh čl. N. S. Jaroslava Špačka, Jana Nohela a soudr. na postátnění dráhy Ostravsko-Frýdlandské (Současně přikázán též výboru finančnímu.)

Tisk 1971. Návrh čl. N. S. Václava Sedláčka, dra Stojana a soudr. na úpravu železničního spojení na Slovácku.

Výboru soc.-politickému:

Tisk 1931. Návrh čl. N. S. Jana Slavíčka, Jana Kvidery, Jana Srnce a soudr., aby vládě bylo uloženo vypracovati a předložiti N. S. návrh zákona o povinném nemocenském, úrazovém, invalid. a starob. pojištění osob, v republ. českoslov. samostatně výdělečně činných, za přispění státu. (Současně přikázán též výboru živnostenskému.)

Tisk 1932. Návrh čl. N. S. dra Gust. Heidlera a soudr. na reorganisaci státního zástavního úřadu v Praze. (Současně též přikázán výboru finančnímu.)

Tisk 1979. Návrh čl. N. S. A. Čuříka a soudr. na doplnění zákona ze dne 15. května 1919 č. 268 sb. z. a nař. o nemocenském pojištění dělníků.

Výboru zemědělskému:

Tisk 1933. Návrh čl. N. S. Frant. Mašaty, Rud. Malíka, Frant. Ziky a spol. o zásobení zemědělství republiky českoslov. strojenými hnojivy.

Tisk 1953. Návrh čl. N. S. Josefa Špačka a druhů, aby byl neprodleně vydán zákaz vývozu obchodních krmiv.

Výboru kulturnímu:

Tisk 1950. Návrh čl. N. S. Vl. Hatláka, dra Jar. Budínského, Vil. Votruby a soudr. na zřízení řemeslnické školy v Uh. Brodě na Moravě.

Tisk 1969. Návrh čl. N. S. Juraja Janošku, Vl. Čobrdu a spol. na sriadenie evanjelickej fakulty bohosloveckej v Bratislave.

Výboru zahraničnímu:

Tisk 1951. Návrh čl. N. S. dra Fr. Rambouska a spol., aby bylo poskytnuto odškodnění občanům československé republiky, kteří byli maďarskými bolševiky zbaveni majetku na území nynějšího Maďarska.

Předseda: Výborům přikázáno z předsednictva:

Výboru finančnímu:

Tisk 1962. Vládní návrh zákona o potravní dani na čáře.

Tisk 1963. Vládní návrh zákona o dani z masa.

Dále výboru soc.-politickému:

Tisk 1978. Vládní návrh zákona o ochraně zaměstnanců, používajících bezplatného bytu. Vláda žádá, by o návrzích byla podána zpráva ve lhůtě 8 dnů.

Jest proti tomu nějaká námitka? (Nebyla.) Není tomu tak. Lhůta jest schválena.

Dále výboru soc.-politickému byl přikázán:

Tisk 1977. Vládní návrh zákona, kterým se upravují právní poměry domovníků. (Současně přikázán též výboru právnímu.) Vláda navrhuje, aby o návrhu byla podána zpráva do 14 dnů.

Námitek proti tomu není. (Nebylo.)

V návrhu člena Národního shromáždění Johanise, Fr. Svobody, Pavlána a soudruhů, aby byl vydán zákon o volebním řádu pro volby do správních orgánů nemocenských pokladen (tisk 1930), který jsem přikázal výboru sociálně politickému, žádá se, aby výboru bylo uloženo, podati o návrhu tom zprávu zároveň se zprávou o návrhu člena Národního shromáždění Laubeho, Hrizbyla a soudruhů (tisk 1803).

Poněvadž v 90. schůzi Národního shromáždění bylo usneseno, aby výbor sociálně-politický podal o návrhu poslance Laubeho zprávu do 8 dnů, jest samozřejmě nutno, aby táž lhůta byla výboru uložena též k podání zprávy o návrhu poslance Johanise a soudruhů. (Tisk 1930).

Jsou snad proti tomu námitky? (Nebyly). Není jich. Také tato lhůta jest schválena.

Byla vyslovena žádost, aby návrh Ferdinanda Jiráska a soudruhů, aby byl zřízen státní revisní úřad (tisk 1906), který podle návrhu navrhovatelů přikázán byl pouze výboru právnímu, byl přikázán také výboru finančnímu.

Jsou snad proti tomu námitky? (Nebyly). Není jich. Jest přijato.

Žádost zemského trestního soudu v Praze Pr XIV 111/219 ze dne 22. listopadu 1919 za souhlas ke stíhání člena Národního shromáždění Josefa Stivína pro přečiny § 300 tr. z. a čl. VIII. zákona ze dne 17. prosince 1862 č. 8 ř. z. z r. 1863, přikázal jsem výboru imunitnímu.

Kontrolní finanční komise se ustavila:

Předsedou zvolen byl Dr. Klouda Antonín.

Rozpočtový výbor se ustavil a zvolen předsedou: Němec Antonín; místopředsedy: Buříval František, Kadlčák Josef, Malypetr Jan; zapisovateli: Šolle Josef, Stivín Josef.

Jednací zápisy o 93., 94. a 95. schůzi Národního shromáždění byly vyloženy po 48 hodin ve sněmovní kanceláři.

Protože písemné námitky podány nebyly, jsou zápisy ty podle § 77. jednacího řádu schváleny a budou podle § 79. téhož řádu vytištěny.

Přistoupíme

k dennímu pořadu.

Než přistoupíme k pořadu, vyžádal si slovo k prohlášení pan ministr železnic Dr. Franke. Uděluji mu je.

Ministr železnic dr. Franke: Vážené Národní shromáždění!

S hlubokým zármutkem podávám zprávu o neštěstí, způsobeném srážkou vlaků u Čelakovic, jež si vyžádala řadu těžkých obětí. Těchto nešťastných obětí vzpomínám s hlubokým pohnutím a vyslovuji jménem svým a jménem celé železniční správy všem postiženým upřímnou soustrast.

Podstata neštěstí byla následující:

Dne 6. prosince t. r. v 5 hodin 37 minut večer srazil se v km 9.260 trati Praha-Lysá, mezi stanicemi Čelakovice a Mstětice-Lázně Ostrov, zrychlený osobní vlak č. 15, jedoucí z Lysé do Prahy, s osobním vlakem č. 418, vyjíždějícím ve 4 hodiny 23 minut odpoledne z Prahy, Denisova nádraží.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP