Čtvrtek 19. prosince 1918

Schůze zahájena v 11 hod. 35 min. odp.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Hajn, Konečný, Udržal.

Zapisovatelé: dr. Herben, Vacula a větší počet poslanců.

Zástupcové vlády: Předseda vlády: dr. Kramář a členové vlády: Haberman, Prášek, dr. Rašín, Staněk, dr. Soukup, dr. Stránský, dr. Šrobár, Švehla, dr. Winter, dr. Vrbenský.

Z kanceláře sněmovní: JUDr. Haasz, tajemník sněmovní, zástupce jeho JUDr. Říha.

Denní pořad

11. schůze Národního shromáždění československého ve čtvrtek, dne 19. prosince 1918 o 11. hodině dopolední.

Zpravodaj dr. Horáček: 1. Zpráva finančního výboru o vládním návrhu na povolení úvěru 10,000.000 K na přípravné práce k mírovému jednání, tisk 249.

Zpravodaj Pik: 2. Zpráva branného výboru o návrhu ve věci obsazování zdravotních obvodů venkovských lékaři, vracejícími se ze služby vojenské, tisk 231.

Zpravodaj Tayerle: 3. Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu na zavedení osmihodinné doby pracovní, tisk 234.

Zpravodaj dr. Bouček: 4. Zpráva právního výboru o vládním návrhu na vydání zákona o změně vojenského trestního řádu, tisk 251.

Zpravodaj dr. Engliš: 5. Zpráva výboru sociálně-politického o vládní osnově zákona o zřízení Všeobecného pensijního ústavu v Praze, tisk 206.

6. Zpráva výboru sociálně-politického o úrazovém a nemocenském pojištění v zemědělství, tisk...

Zpravodaj dr. Fáček: 7. Zpráva finančního výboru o vládním návrhu rozpočtového provisoria pro první pololetí 1919, tisk 250.

Předseda (zvoní): Národní shromáždění jest schopno se usnášeti. Zahajuji schůzi.

Zapisovateli pro dnešní schůzi jsou: dr. Herben a Vacula, pro příští schůzi: Luděk Pik, dr. Ferdinand Veverka.

Omluvili se pro dnešní schůzi: kol. Špaček, dr. Krouský, Dušek a dr. Veselý odjezdem k uvítání p. presidenta republiky.

Pozdrav došel: od živnostnictva, shromážděného na veřejné schůzi v Národním domě na Smíchově.

Do dnešní schůze dostavil se p. kol. Makovický Vladimír, který vykoná slib.

Žádám p. zapisovatele, aby přečetl slibovací formuli.

Zapisovatel dr. Slávik (čte):

Slubujete ako člen Národného shromaždenia Československého, že budete zachovávať zákony štátu Československého a že svoj úrad budete zastávať podža svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Předseda: P. kolega Makovický!

Posl. Makovický: Slubujem. (Potlesk.)

Předseda: Výborům byly přikázány z předsednictva tyto návrhy. Žádám, aby byly přečteny.

Sněmovní tajemník dr. Haasz a náměstek sněm. tajemníka dr. Říha (čtou střídavě):

Výborům přikázány byly z předsednictva tyto návrhy:

Výboru zásobovacímu:

Tisk 238. Návrh poslanců dra Kubíčka, dra Medveckého, Sonntága, Zíky a soudr., aby byla zabezpečena a zvýšena produkce mléka a másla. (Zároveň návrh tento přikázán byl výboru zemědělskému, zdravotnímu a železničnímu.)

Výboru živnostenskému:

Tisk 239. Návrh členů Národního shromáždění Jana Slavíčka, Josefa Netolického, Dědice, Hübnera a soudr., aby byl vydán zákon o zřízení Zemské živnostenské rady pro Čechy.

Výboru právnímu:

Tisk 240. Návrh člena Národního shromáždění dra Matouška a soudr., aby bylo změněno a doplněno nařízení ministra práv ze dne 21. srpna 1916 č. 268 ř. z. tak, aby služba vojenská byla kandidátům stavu soudcovského započítána do služby soudcovské.

Výboru železničnímu:

Tisk 241. Návrh člena Národního shromáždění českoslov. Ot. Vochoče a spol., aby byla při ministerstvu železnic zřízena pražská nádražní komise. (Zároveň návrh tento přikázán byl výboru technickému.)

Výboru státně-zřízeneckému:

Tisk 242. Návrh člena Národního shromáždění dra Josefa Matouška a soudr., aby odčiněny byly křivdy, způsobené soudcům a státním zástupcům dřívějším způsobem jmenování.

Výboru školskému:

Tisk 243. Návrh poslance Bohumila Fischera a soudruhů, který se týká toho, aby bylo zavedeno vyučování řemeslným pracím na školách středních a obecných.

Tisk 245. Návrh prof. B. Němce, dra L. Okánika, ing. J. Rotnagla a soudr., aby byly zřízeny kursy pro žáky maďarských středních škol na Slovensku. Zároveň návrh tento přikázán byl výboru pro slovenské věci.

Výboru ústavnímu:

Tisk 247. Návrh člena Národního shromáždění dra Jos. Schieszla, který se týká vydávání "Sbírky zákonů a nařízení státu československého".

Výboru sociálně-politickému:

Tisk 248. Návrh člena Národního shromáždění Jakubky, Skurského a Pavlána, aby byly zrušeny některé nemocenské pokladny.

Tisk 126: Návrh poslance Dyka, inž. Boh. Bečky a soudr., aby byl vydán zákon o uhelných dolech, který podle přání navrhovatelů přikázal jsem v 8. schůzi výboru zemědělskému, přikazuji výboru technickému. Rovněž:

Tisk 141. Návrh člena Národního shromáždění Josefa Špačka a soudruhů, který jsem v této schůzi přikázal výboru zemědělskému, přikazuji výboru technickému.

Předseda: Přistoupíme k dennímu pořádku, a to k prvnímu odstavci, kterým je zpráva finančního výboru o vládním návrhu, aby byl povolen mimořádný úvěr pro přípravné práce mírového jednání. (Č. t. 249).

Referentem je p. prof. Horáček; žádám, aby se ujal slova.

Zpravodaj posl. dr. Horáček: Vážené Národní shromáždění!

Vypravuje se o jistém známém vojevůdci, že pravil: "K vedení války je třeba peněz, ještě peněz a ještě jednou peněz." Ale peněz není třeba jen k vedení války, nýbrž také k uzavření míru. Proto také vláda předstoupila před vážené Národní shromáždění s předlohou o mimořádném úvěru 5,000.000 K za tímto účelem, z čehož podle povahy věci ovšem jistá částka má býti určena k diskretní disposici súčastněných ministerstev.

Návrh tento předložen a projednán byl ve finančním výboru a tu stala se zvláštní věc: finanční výbor, který obyčejně k přáním finančního ministerstva velice je skoupý, ukázal zde zvláštní štědrost. Ta částka byla totiž zdvojnásobena. Při tom je zajímavo, že tento návrh přijat byl jednomyslně, tedy zástupci všech stran Národního shromáždění, což ovšem znamená zvláštní důvěru k naší vládě nynější, ke které tato může dojista si gratulovati. (Výborně!)

Vážené Národní shromáždění! Úvěr 10 mil. korun, který se navrhuje, je zajisté sám o sobě částkou velice značnou přes to, že měna je nyní velice znehodnocena, a obzvláště uvážeme-li dnešní finanční situaci našeho mladého státu, která zajisté nemůže býti nazvána růžovou. Ale u přirovnání k těm ohromným obětem, které národ náš po celé 4 roky nesl, u přirovnání k těm potokům prolité krve nejlepších synů našeho národa a v uvážení, že tímto mírem máme nadobro zbaviti se těch pout, která nás po staletí svírala, v uvážení, že tím má splněn býti onen krásný sen, jehož naši otcové se bohužel nedočkali, a v uvážení, že tím zasvitnouti má zlaté slunko svobody našim dětem a našim potomkům, jest tato částka mizivě nepatrná. (Výborně!) Odporučuji jménem finančního výboru, aby jeho návrh byl přijat. (Výborně! Potlesk.)

Předseda: K slovu není přihlášen nikdo, prohlašuji debatu za skončenou. Přistoupíme k hlasování. Poněvadž je předloha malá, můžeme o každém paragrafu hlasovati zvláště.

Námitek proti tomu není, přistoupíme k hlasování. Prosím pány, aby zaujali svá místa. (Zvoní.)

Kdo souhlasí s § 1., prosím, aby povstal. To je většina, § 1. jest schválen.

Kdo souhlasí s § 2., prosím, aby povstal. To jest většina, jest přijat.

Kdo souhlasí s § 3., jakož i s nadpisem a úvodní formulí zákona, prosím, aby povstal se svého místa. To jest většina, § 3. i s nadpisem a úvodní formulí jest schválen.

Přistoupíme ihned k druhému čtení. Žádných textových změn není. Kdo souhlasí s právě přijatým zákonem v prvém čtení také ve čtení druhém, prosím, aby povstal.

To jest většina, zákon jest přijat také ve druhém čtení. Tím tento odstavec denního pořádku jest vyřízen.

Přistoupíme k druhému odstavci, a to k zprávě branného výboru o návrhu ve věci obsazování zdravotních obvodů venkovských lékaři, vracejícími se ze služby vojenské, tisk č. 231.

Žádám referenta pana posl. Pika, aby se ujal slova.

Zpravodaj Luděk Pik: Slavné Národní shromáždění!

Kromě hospodářského a sociálního života bylo válkou také rozvráceno veřejné zdravotnictví. Nejvíce poruchy ve veřejném zdravotnictví utrpěly venkovské obvody tím, že mnoho obvodních lékařů bylo povoláno ke službě vojenské. Proto některé obvody musily býti sloučeny s obvodem jiným, čímž veřejné zdravotnictví utrpělo, poněvadž jednotliví obvodní lékaři byli přetíženi prací a nemohli zdolati úkoly, které vyznačuje zákon ze dne 23. února 1888 a také instrukce, dané k tomuto zákonu. Poněvadž úkol obvodů zdravotních a zejména úkol obvodních lékařů jest velmi důležitý, poněvadž jde o veřejné zdravotnictví, o policejně-zdravotnický zájem a také o humánní působení těchto lékařů, jest pochopitelná snaha, aby obvody zdravotní byly znovu organisovány a zejména aby lékaři, kteří se vracejí ze služby vojenské, byli ihned na své místo přiděleni. Obvodní lékaři mají nejen úkol, pečovati o léčení obyvatelstva, nýbrž mají také povinnost a právo kontroly ve směru sociálně-politických opatření, která souvisí se zájmem zdravotnickým.

Mají kontrolu bytů, mají kontrolu továren, veřejných místností, kontrolu lázní, koupelí a potravin, ošetřují chudé, jsou tedy orgánem a institucí veřejně naprosto prospěšnou.

Poněvadž za nynějších dob, za rozvratu zdravotnictví, jest nejvýš nutno, aby tento veřejný zdravotnický orgán vešel v činnost a aby také mohl konati své poslání sociálně-politické, jest návrh pana kolegy Špačka na místě, aby obvodní zdravotnictví bylo znova organisováno, aby také lékaři, kteří se vracejí z vojny, byli na svá místa ustanoveni.

Z toho důvodu po projednání návrhu v branném výboru usnesl se branný výbor doporučiti toto:

"Národní shromáždění Československé republiky, ráčiž se usnésti:

Vláda se vyzývá, aby v dohodě se zemským správním výborem, zemským polit. úřadem a okr. výbory cestou nejkratší zařídila, by lékaři, vracející se z války, byli dosazováni do venkovských obvodů zdravotních, ve kterých lékařův obvodních není."

Doporučuji, aby tento návrh slavným Národním shromážděním byl přijat.

Předseda: K slovu není nikdo přihlášen. Pan zpravodaj si nepřeje závěrečného slova. Prohlašuji debatu za skončenou a přistoupíme k hlasování. Navrženou resoluci jste čtli. Ostatně máte ji v rukou.

Kdo s resolucí, navrženou ve zprávě branného výboru, souhlasí, prosím, aby povstal se svého místa.

To jest většina. Prohlašuji resoluci tuto za schválenou.

Tím tento bod denního pořádku jest vyřízen a přistupujeme k dalšímu odstavci,

3., ke zprávě sociálně-politického výboru o vládním návrhu, aby zavedena byla osmihodinná doba pracovní, tisk 234, ještě s tištěným dodatkem, obsahujícím resoluci, který byl dodatečně rozdán.

Zpravodajem jest pan kol. Tayerle. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. Tayerle: Slavné Národní shromáždění!

Přistupujeme dnes k zákonu, který má splniti požadavek, jenž jest po desítiletí již opětován, zejména v kruzích dělnických a který znamená jeden ze základních sociálních požadavků dělnictva.

Jest nesporno, že tvoří tento požadavek důležitý hospodářský základ a že musíme si býti vědomi toho, že zejména v poměrech tak mimořádných musíme se ptáti, jest-li s plným vědomím odpovědnosti, kterou na sebe přejímáme, může býti také proveden.

Ze zprávy tištěné, kterou jste obdrželi, vidíte, že výbor byl si plně této odpovědnosti vědom a že zejména pamatoval na to, že neběží tu pouze o přechodné opatření, nýbrž o úpravu nebo řešení otázky, která bude míti pro budoucnost dalekosáhlý význam, o trvalou úpravu pracovní doby.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP