Pátek 15. listopadu 1918

Schůze zahájena v 11 hod. 35 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: posl. Tomášek.

Místopředsedové: posl. Udržal, dr. Hajn, Konečný, dr. Bela.

Zapisovatelé: dr. Stojan, dr. Bohumil Němec a větší počet poslanců.

Zástupcové vlády: Předseda vlády dr. Kramář členové vlády: Habermann, dr. Hruban, Klofáč, Prášek, dr. Rašín, Staněk, dr. Soukup dr. Stránský, Stříbrný, dr. Šrobár, Švehla, dr. Winter, dr. Vrbenský, dr. Zahradník.

Z kanceláře sněmovní: JUDr. Jaroslav Haasz, tajemník sněm., zástupce jeho JUDr. Alois Trmal.

Předseda (zvoní): Národní shromáždění je schopno usnášeti se. Zahajuji schůzi.

Zapisovateli pro druhou schůzi jsou pp. dr. Ant. Stojan a dr. Bohumil Němec, pro příští, třetí schůzi: dr. Jan Herben a Vacula.

Žádám členy Národního shromáždění, kteří dosud neskládali slibu, aby se přihlásili ve sněmovní kanceláři číslo dveří 92/91, by v příští schůzi vždy mohlo býti dáno na denní pořádek skládání slibů.

Posl. Nohel omlouvá se pro čtvrteční a páteční schůzi pro pozdní dodání telegrafického pozvání.

Posl. Antonín Němec jest omluven pro dnešní schůzi, rovněž dr. Vratislav Černý neodkladným úředním jednáním Posl. Hampl omlouvá se rovněž pro neodkladné úřední jednání.

Přikazuji:

výboru ústavnímu návrh zákona, jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly;

výboru sociálně-polickému návrh zákona o zavedení osmihodinné doby pracovní a

výboru finančnímu návrh zákona o zavedení obchodních platidel. Po skončení I. schůze došly pozdravy a telegramy:

od Národního výboru v Opavě ťNezapomeňte SlezskaŤ;

Rudolfa Bubeníčka, za ťSokolŤ velvarský,

opata Supa za kněžstvo diecése brněnské ze schůze delegátů, která se staví ochotně do služeb národa,

od dra Hostaše za radu města Klatov,

od prof. X. Dvořáka a P. Krojhera jako zástupců Jednoty českého katol. duchovenstva v Československé republice a

od české státoprávní demokracie v Jičíně.

Přistupujeme k dennímu pořádku.

Prvním předmětem je volba 4 pořadatelů.

Nebude-li námitek, bude se volba konati jako jiná hlasování povstáním.

Námitek není, volba se provede.

Jako pořadatelé navrženi byli poslanci: Jaroš, dr. Vratislav Černý, dr. Josef Černý, dr. Halla.

Kdo s navrženými souhlasí, prosím, aby povstal ze svého místa. (Stane se.)

Jsou zvoleni.

Tím je první předmět vyřízen.

Druhým bodem denního pořádku je volba do výboru ústavního, finančního a sociálně-politického. Budeme pokračovat týmž způsobem, jako při volbě předešlé, při volbě pořadatelů.

Je proti tomu námitka, aby se volba provedla povstáním?

Není. Bude tedy tím způsobem provedena.

Žádám, aby byla přečtena jména navržených kandidátů, na nichž se strany dohodly.

Sněmovní tajemník dr Haasz (čte): Pro výbor ústavní jsou navrženi členové Národního shromáždění: Bechyně, dr. Meissner, Hudec, Burian, dr. Horáček, Sonntag, Malýpetr, dr. Hnídek, dr. Brabec, dr. Franta, dr, Weyr, dr. Dérer, dr. Ivanka, dr. Medvedský. Ferdiš Juriga, dr. Bouček, dr. Franke, Šrámek;

do výboru finančního: Jaroš, Modráček, Stivín, Svoboda Fr., Svoboda Bohuš, Zika, dr. Viškovský, dr. Horáček, dr. Engliš, dr. Preiss, dr. Fáček, Makovický, řed. Pilát, dr. Heidler, dr. Veselý a dr. Dolanský;

do výboru sociálněpolitického: Tayerle, Johanis, Prokeš, Vaněk, dr. Rolíček, Sáblík, Rychtera, Špaček, Heinrich, dr. Schiesl, dr. Vaněk, Lehotský, Jaroš, Laube, dr. Bartošek, Valoušek.

Předseda: Kdo s navrženými souhlasí, prosím, aby povstal s místa.

Konstatuji, že jsou zvoleni.

Přistoupíme k 3. bodu denního pořádku a sice ku zřízení výboru zahraničního, branného, školského, právního, železničního, zemědělského, zásobovacího, immunitního, pro jednací řád, živnostenského,kulturního, technického a zdravotního.

Kdo souhlasí s tím, aby se zřídily navrhované výbory, prosím, aby povstáním dal souhlas na jevo.

Zřízení uvedených výborů bylo schváleno.

Volba do těchto uvedených, právě přijatých výborů bude provedena ve schůzi příští.

Žádám 8- a 16- členné výbory, zvolené dnes a sice ústavní, finanční, sociálně politický, aby se ustavily dle § 20. jedn. řádu a ve schůzi, kterou by svolali vždy nejstarší členové každého výboru hned dnes po schůzi sněmovní, zvolili předsedu, místopředsedu a zapisovatele.

Jména zvolených buďtež ihned oznámena sněmovní kanceláři (č. dv. 92, 91) a protokoly o nich předloženy dle § 27. jedu. řádu.

Přikazuji výboru tyto místnosti:

Výboru ústavnímu č. místnosti komisní síně 14 č. dv. 65, (místnosti klubu sociálně demokratického); výboru finančnímu č. komisní síně 13. (blíže buffetu); sociálně politickému č. komisní síně 5 č. dv. 126 (místnosti agrárního klubu).

Schůze klubů a výborů ať oznamují předsedové jich, nebo při klubech tajemníci, v sněmovní kanceláři (č. dv. 92, 91, I. patro), aby se mohly vyhlásiti na deskách vyvěšených nad schody v l. patře, vlevo od vchodu do předsednictva.

Došly některé návrhy a žádám zapisovatele p. kolegu dra Stojana, aby je přečetl.

Zapisovatel Dr. Stojan (čte): Národnímu shromáždění! Návrh dle § 81. poslance prof. Jana Šrámka, předsedy klubu Československé strany lidové a soudruhů, na změnu § 5 jednacího řádu.

Národní shromáždění! I. Budiž změněn § 5. jedn. řádu Národního sboru a nechť na příště zní takto: Národní shromáždění zvolí předsedu, 5 (pět) místopředsedů, 8 zapisovatelů a 4 pořadatele; II. Budiž volba pátého místopředsedy dána ihned na denní pořádek a neprodleně provedena.

V Praze 15. listopadu 1918.

Poslanec Šrámek a soudruzi.

Zapisovatel Dr. Stojan (čte): Návrh poslance Aloise Jiráska a Dr. K. Engliše a soudr. na zřízení university s českou řečí vyučovací v Brně.

Zákon ze dne ... listopadu 1918.

§ 1.

V Brně se zřizuje universita s českou řečí vyučovací s třemi fakultami: právnickou, filosofickou a lékařskou.

§ 2.

Právnická fakulta otevře se počátkem studijního roku 1919/1920, fakulta filosofická otevře se nejpozději počátkem stud. roku 1921/1922, fakulta lékařská otevře se nejpozději počátkem stud. roku 1922/1923.

§ 3.

Theologická fakulta v Olomouci zůstává na dále samostatnou. Studijní knihovna v Olomouci přenese se do Brna a přičlení se k nově zařízené universitě.

§ 4.

Knihovna Ústavu národního hospodářství, finanční vědy a statistiky a Ústavu věd právních a státních při české vysoké škole technické v Brně přenese se jako knihovna seminární na nově zřízenou fakultu právnickou v Brně,

§ 5.

Provedení tohoto zákona ukládá se úřadu pro správu vyučování a národní osvěty v dohodě s úřadem pro správu finanční a pro správu veřejných staveb.

§ 6.

K řešení otázek, souvislých se zřízením nové univesity v Brně dosazena budiž při úřadu pro správu vyučování a národní osvěty jako poradní sbor pro každou fakultu za předsednictví zástupce vlády čtyřčlenná komise, jmenovaná ministerstvem. Dva členové komise jmenováni buďtež z profesorských sborů příslušných fakult university v Praze, dva členové z kruhů vědeckých na Moravě. Až do ustavení akademických úřadů jednotlivých fakult vykonávají tyto komise jich funkce.

§ 7.

Zákon tento nabývá účinosti dnem vyhlášky.

Ve formálním ohledu se navrhuje, aby návrh byl přikázán výboru školskému.

Dr. Engliš a soudruzi.

Návrh prof. Dr. Srdínka a soudr. o zásadě při ustanovování úředníků.

Podepsaní navrhují:

Národní shromáždění se usnáší:

Vláda jest povinna, říditi se při jmenování úředníků ve všech oborech státní správy zásadou, že všechny referáty mají vésti odborníci.

Dosavadní systém, podle kterého měli odborníci skorem všeobecně podřízené postavení ve všech oborech státní správy, budiž odstraněn.

V Praze, 15. listopadu 1918

Posl. Dr. Srdínko a soudr.

Návrh K. Jaroše a soudruhů:

Podepsaní navrhují:

Arnoštu Denisovi, autoru slavného díla Konec samostatnosti České buď ve formě adresy vysloven dík národa za vše, co pro národ vykonal. V ohledu formálním navrhujeme: Vypracováním adresy pověřuje se Osvětový výbor.

V Praze, 14. listopadu 1918.

Posl. K. Jaroš a soudr.

Návrh posl. dr. Srdínka a soudr.:

Podepsaní navrhují:

Národního shromáždění račiž se usnésti:

Zákon ze dne ... o zřízení stipendií pro České studující zvěrolékařství na cizích školách zvěrolékařských.

§ 1.

Pro dobu přechodnou, než bude zřízena úplná česká státní vysoká škola zvěrolékařská, zřizují se pro české posluchače zvěrolékařství na vysokých školách zvěrolékařských cizích států státní stipendia.

§ 2.

Pro stud. rok 1918/1919 povoluje se k tomuto účelu 200 stipendií, pro stud. rok 1919/20 140 stipendií a pro stud rok 1920/21 70 stipendií po 1000 K.

§ 3.

Provedením tohoto zákona pověřuje se státní úřad pro vyučování.

V Praze, 15. listopadu 1918.

Dr. Srdínko a soudr.

Zapisovatel posl. dr. Němec čte: Návrh posl. dr. Srdínka a soudr.: Podepsaní navrhují: Národního shromáždění račiž se usnésti:

Zákon ze dne ... o zřízení české státní Vysoké školy zvěrolékařské V Praze.

§ 1.

V Praze se zřizuje Česká státní Vysoká škola zvěrolékařská o 4 ročnících s vyučovací řečí českou.

§ 2.

První ročník bude otevřen počátkem ledna 1919, druhý ročník počátkem října 1919, třetí počátkem 1920 a čtvrtý počátkem října 1921.

§ 3.

Provedením zákona pověřuje se vláda.

V Praze, dne 15. listopadu 1918.

Posl. dr. Srdínko a soudr.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP