Čtvrtek 14. listopadu 1918

Tajemník Národ. shrom. Dr. Haasz: Zapisovatelem pro první schůzi Národního shromáždění jest člen Národního shromáždění p. Luděk Pik a bude dle § 11. jednacího řádu ověřovati zápis ustavující schůze, dozírá nad hlasováním a na zprávu těsnopisců.

Kancelář sněmovní vede sněmovní tajemník Dr. Jaroslav Haasz a jeho zástupce Dr. Jindřich Šafařovič.

Místnosti kanceláře sněmovní jsou: tajemník sněm. v I. poschodí v levo číslo dveří 124, zástupce jeho v I. poschodí vlevo číslo dveří 121: seznam poslanců vyložen v kanceláři sněmovní číslo 91 (za předsíní číslo 92); čítárna je za síní zasedací číslo dveří 87. Česká tisková kancelář (korrespondenční kancelář) má číslo dveří 88, kancelář těsnopisců číslo dveří 90 a číslo 89 kancelář revisorů jejich, ve které bude vyložen rukopis těsnopisné zprávy k nahlédnutí pánům členům Národního shromáždění.

Klubovní místnosti: Pro nedostatek místností mohou kluby pouze po čas plné schůze Národního shromáždění, bezprostředně před ní nebo po ní zaujati tyto místnosti komisní (výborové): Agrární strana č. 5 v II. poschodí vedle galerie, č. dveří 126. Československá soc. demokratická strana dělnická č. dveří 65. Komisní síň č. 14 v severovýchodním rohu, buffetu (bývalé hovorny). Tato síň jest zároveň místností pro sociální blok.

Česká strana sociální má síň komisní čís. 13 vedle hořejší místnosti.

Československá strana lidová, dříve katolickonárodní a kresťanskosociální kom. síň čís. 12 čís. dveří 74 (na pravo od buffetu)

Česká státoprávní demokracie kom. síň čís. 2. v II. posch., na levo od schodů čís. dveří 146 (v hlavní budově).

Česká strana pokroková čís. kom. 15 čís. dveří 130 a 131 v severním rohu II. poschodí.

Národní strana síň kom. čís. 6 v II. posch. čís. dveří 128.

V hodinách dopoledních budou v těchto i jiných místnostech zasedati výbory (komise.)

Pro hovornu jest určena místnost v přízemku v pravo od vchodu, jímž obecenstvo má se dostati ku galerii. Má čís. dveří 35.

Drobný prodej výrobků tabákových jest v síni kom. čís. 9 v mezipatře na levo pod síní těsnopisců.

Poštovní úřad sněmovní je v levém rohu I. dvora čís. dveří 64.

Žádají se pp. členové Národního shromáždění, by odevzdali ve sněmovní kanceláři čís. dveří 92 své fotografie do legitimací, které jim později budou doručeny. Fotografii račte opatřiti v zadu svým jménem.

Předseda: Dodávám k tomu, že člen vlády Dr. Zahradník sdělil, že prozatím, dokud nebudou vyhotoveny legitimace s podobenkami, učiní rozkaz, aby členové Národního shromáždění na legitimace poslanecké mohli jezditi zadarmo, dnešním dnem počínaje.

Dále žádám zapisovatele, aby přečetl podané osnovy zákonů.

Zapisovatel Luděk Pik (čte): Návrh zákona, jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly.

Návrh zákona o zavedení 8 hodinové doby pracovní (Výborně!)

Návrh zákona o zavedení obchodních platidel.

Návrh posl. Johanise a soudruhů ohledně zavedení pojišťování dělnictva, zaměstnaného v podnicích zemědělských, jakož i čeledi.

Návrh Dr. Boučka a soudruhů, aby vydán byl zákon kterým se mění některá ustanovení zákona občanského o právu manželském.

Předlohy a návrhy tyto budou odevzdány příslušným komisím.

Přistupuji k ukončení schůze. Před ukončením schůze přihlásil se o slovo ještě posl. Jaroš.

Posl. Jaroš: Slavné shromáždění! Veliký syn francouzského národa ve svém velkém díle Konec samostatnosti české vyslovuje pevné přesvědčení, že národ český svou prací, svou intelligencí, svou touhou po svobodě dožije se své samostatnosti, a dále praví, že český národ zapálí pochodeň, která svým světlem bude svítiti na cestu všem ujařmeným národům celé Evropy. Ve chvíli, kdy prorocká slova slavného Denise stávají se skutkem, jsme povinni, ve formě adressy vysloviti mu horoucí dík celého národa. (Výborně! Potlesk.)

V ohledu formálním navrhuji, aby vypracováním adressy byl pověřen osvětový výbor po jeho zvolení. (Výborně!)

Předseda: Žádám o písemné podání návrhu.

Pánové slyšeli návrh přednesený kol. Jarošem. Kdo s návrhem tímto souhlasí, prosím, aby povstal ze svých. míst. Prohlašuji návrh za přijatý. Presidium jej provede.

Než přikročím k ukončení schůze, upozorňuji předsedy jednotlivých klubů, aby zavčas postarali se o dohodu stran kandidátů do jednotlivých komissí, a aby zavčas jména jejich ohlásili sněmovní kanceláři. Komisse vesměs jsou 16 členné a volí se do nich dle ujednaného klíče, který jest znám předsedům jednotlivých klubů.

Přikročuji k ukončení schůze a navrhuji, aby příští druhá schůze Národního shromáždění konala se zítra v pátek dne 15. listopadu o 11. hod. dopol.

Na denní pořádek přijde: volba čtyř pořadatelů, 2. volba do výboru ústavního, finančního a sociálně-politického,

dále zřízení výboru zahraničního, finančního, branného, školského, právního, železničního, zemědělského, zásobovacího a immunitního.

Je proti návrhu námitka?

Poslanec dr. Horáček: Vážení pánové! Byl nám dnes podán návrh, aby příští schůze konala se zítra o 11. hod. dopolední. Myslím, ze by snad bylo mnohem praktičtějším, kdyby naše plenární schůze konaly se odpoledne, poněvadž bychom měli mnohem více času ke komisím dopoledním. Když se schůze koná o 11. hod. dopoledne, je tím celý den vlastně ztracen a když nastane hodina polední, vzejde jistá netrpělivost, jednání není již tak důkladné, jak by býti mělo. Dávám tedy k úvaze, zda by příští plenární schůze nemohla býti odpoledne.

Předseda: V této věci přihlásil se ke slovu p. dr. Šrámek.

Poslanec dr. Šrámek: Prosím, aby námět ten odkázán byl konferenci klubovních předsedů. Zde jsou různé okolnosti, které třeba důkladně uvážiti a to v plném našem shromáždění nelze.

Poslanec dr. Horáček: Souhlasím.

Poslanec Bechyně: Navrhuji, aby denní pořádek byl opraven a sice doplněn o jeden bod: volba pátého místopředsedy. Dovoluji si upozorniti, že tento návrh děje se v souhlasu s předáky jednotlivých stran.

Poslanec dr. Meissner: Upozorňuji, ze dle jednacího řádu to není možno a že by to znamenalo změnu jednacího řádu. Nejprve musíme míti písemný návrh na změnu jednacího řádu, který by se musil přikázati výboru a teprve až by byla usnesena změna, mohlo by se přikročiti k volbě.

Předseda: Pokud se týká podnětu, aby se schůze konala snad v jinou dobu denní, prohlašuji, že tuto otázku předložím konferenci klubovních předsedův a že, pokud se týká navrženého bodu, aby totiž byla na denní pořádek dána volba pátého místopředsedy, dlužno z důvodů, které byly zde uvedeny, vyčkati změny jednacího řádu.

Poslanec Fischer: Činím návrh, aby byl zvolen výbor živnostenský.

Předseda: Ježto byly zde učiněny podněty, aby vedle dosavadních komisí, které mají býti v příští schůzi zřízeny, byla zřízena ještě komise pro jednací řád právě z těch důvodů, které zde byly uvedeny, a dále komise živnostenská a kulturní, táži se, kdo s návrhem na zřízení těchto tří komisí souhlasí, aby byly dány na denní pořádek příští schůze?

Prosím o povstání z míst.

Pánové povstali a tím pokládám návrh za přijatý.

Je navrženo ještě zřízení technické a zdravotní komise.

Kdo souhlasí s tím, aby bylo zřízení dáno na denní pořádek příští schůze?

Návrh jest přijat.

Proti návrhu, který jsem podal, není žádných námitek, tedy při něm trvám a prohlašuji schůzi za skončenu.

Příští schůze koná se zítra o 11. hod. dopol.

Schůze klubovních předsedů koná se bezprostředně teď po schůzi plena v praesidiální kanceláři.

Konec schůze v 1 hod. 50 minut.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP