"P" resp. Pa - Po: ("P" resp. Pp - Pz)

PARÁK Imrich, rolník, Sl.

Zvolen členem Nár. shromáždění 39, 1030;

vykonal slib 42, 1104;

zvolen:

do výboru zemědělského 57, 1678;

do výboru živnostenského 83, 2504.

 

PAULÍNY Viliam, obch. správce, Sl.

Vykonal slib 7, 144;

zvolen:

do výboru zásobovacího 3, 35;

do výborů: národohospodářského a pro vnitřní kolonisaci 9, 192, 193;

zapisovatelem výboru zásobovacího 9, 197;

předsedou výboru národohospodářského 18, 506;

do výboru rozpočtového 50, 1404;

do výboru finančního 57, 1678;

vystoupil:

z výboru zásobovacího 41, 1101;

z výboru rozpočtového 111, 3371;

mluvil:

k rozpočtovému provisoriu pro první pololetí r. 1919, 12, 311;

k rozpočtovému výkladu ministra financí 49, 1333.

 

PAVLÁN Petr, úředník okresní nemocenské pokladny, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zásobovacího 3, 35;

do výborů: menšinového a rozhraničovacího 7, 147;

vystoupil:

z výboru zásobovacího 58, 1717;

dotazy tištěné na:

min. vnitra o laxním postupu politických úřadů ve Slezsku při zřizování správních komisí tisk 858, odpověď tisk 1202;

min. vnitra pro nedosazení správní komise v Ratimově tisk 1111, odpověď tisk 1691;

min. financí o přidělování lihu v t. zv. studené cestě obchodníkům v ostravsko-karvínském revíru tisk 1415;

min. zahraničních věcí o plebiscitní akci na Těšínském Slezsku tisk 2478, odpověď ústní 128. schůze (11. března 1920) 3908-3913;

min. obchodu a železnic stran celní hranice v Těšínském Slezsku a stran nepřístojnosti kontrolních orgánů na této hranici 2708;

mluvil:

o zřízení zemské správní komise pro Slezsko 46, 1231;

imunitní záležitosti:

okr. soud v Slezské Ostravě za vydání pro ublížení na těle k žalobě Josefa Halšky 90, 2696; 106, 3158 (usneseno nevydati).

 

PELIKÁN Jan, tajemník, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru železničního 3, 35;

do výborů: vyšetřovacího a dopravního 87, 2624;

návrhy tištěné:

zrušení židovských obcí politických v moravských městech tisk 212;

předložení investičního programu pro stavbu železnic a potřebných budov pro dopravní účely tisk 409, zpráva tisk 2691;

pomocná akce pro poškozené povodní v jihovýchodní Moravě tisk 1340, zpráva tisk 1446;

návrhy bez tisku:

resoluční návrh na zkrácení pracovní doby posunujícího personálu a topičů lokomotiv 11, 250, 261;

resoluční návrh na stavbu místních drah Plumlov-Prostějov 136, 4033, 4034;

dotazy tištěné na:

min. železnic ohl. ubytování ředitelského personálu brněnského ředitelství železničního tisk 18, odpověď tisk 300;

min. železnic v zál. zabezpečení dopravy železniční na Moravě tisk 47, odpověď tisk 309;

min. železnic v zál. převzetí českých zaměstnanců severní dráhy (bývalé Ferdinandovy) z obvodu krakovského inspektorátu a propuštění zaměstnanců u drah polského státu exponovaných, nebo u býv. voj. drah zaměstnaných tisk 51, odpověď tisk 288;

min. pošt a telegrafů o opožděném docházení časopisů socialistických stran na Moravu tisk 214, odpověď tisk 425;

min. železnic v záležitosti umožnění přístupu členů zaopatřovacích institucí býv. soukromých drah ku stejným institucím kmenových drah státních tisk 351, odpověď tisk 477;

min. železnic o jmenování podúředníků drah úředníky tisk 576, odpověď 782;

min. železnic o přeložení sídla sekce pro udržování dráhy ve Svitavách do Blanska tisk 615, odpověď tisk 900;

min. železnic o neprovádění zákona o 8hodinové době pracovní služebními místy, kde lze tento zákon hned provésti tisk 616, odpověď tisk 901;

min. železnic o znovurozdělení drážních pozemků mezi železniční zaměstnance tisk 617, odpověď tisk 852;

min. železnic o ušetření chovatelů dobytka - železničních zřízenců - od rekvisic tisk 618, odpověď tisk 904 a 1197;

min. železnic o krytí autority nehodných představených státní železniční správy při spisování výslechu personálu tisk 836, odpověď tisk 1105;

min. železnic o průvozu na tratích Československé republiky a o jednání olomouckého ředitelství s železniční správou německého Rakouska tisk 874, odpověď tisk 1152;

min. financí, vnitra a národní obrany o bankovkové kalamitě na pohraničním území republiky tisk 1764, odpověď tisk 2329;

min. vnitra a spravedlnosti o pobuřující činnosti vrchního magistr. rady a býv. zemského poslance v Brně Aloise Baerana tisk 1956;

min. zemědělství a veřejného zdravotnictví o vyměnění nájemce restaurace v lázních na Štrbském Plese na Slovensku tisk 1995, odpověď tisk 2320;

min. spravedlnosti ohledně průběhu přelíčení s továrními důvěrníky u soudu v Ružomberku tisk 2323, odpověď tisk 2539;

ministra obchodu ohledně stranického využití uvolnění obchodu tkanivem a činnosti firmy "Kosmos" v Praze tisk 2502;

min. železnic v záležitosti zřízení stížnostní komise pro přijímání jinonárodních zaměstnanců do služeb Československé republiky tisk 2563, odpověď tisk 2851;

min. financí v zál. odstranění závad při celní kontrole v Hrušovanech-Šanově tisk 2604;

mluvil:

o zavedení osmihodinné doby pracovní 11, 247;

o zabírání bytův obcemi 87, 2609;

zpravodajem:

o doplnění sítě státních drah na Slovensku 113, 3426;

o investičním programu železničním na rok 1920 a o přestavbě nádraží v České Třebové 136, 4022;

o stanovení stavebního a investičního programu železničního na léta 1921 až včetně 1925, 136, 4025.

 

PETROVICKÝ František, tajemník, D.

Zvolen členem Nár. shromáždění a vykonal slib 57, 1652;

zvolen:

do výboru zásobovacího 68, 2137;

do výboru kulturního 83, 2504; 106, 3160;

do výboru živnostenského 114, 3468;

vystoupil:

z výboru kulturního 104, 3120; 114, 3468;

návrhy tištěné:

připojení dodatku k zákonu o prozatímních opatřeních na ochranu vynálezů tisk 1805;

zřízení české vyšší školy pro hotelový průmysl a živnost hostinskou a výčepní v Praze tisk 2437;

návrhy bez tisku:

úprava hmotného postavení učitelů škol živnostenských 112, 3389, 3391;

dotazy tištěné na:

min. zdravotnictví o neoprávněném provozování řemesel zřízenci zemských ústavů humanitních tisk 1358, odpověď tisk 1740;

min. národní obrany o poškozování řemesla kolářského propůjčováním vojínů-kolářů velkostatkářům tisk 1522, odpověď tisk 1729;

min. národní obrany o poškozování kolářův a kovářů vojenskými dílnami tisk 1523, odpověď tisk 1726;

min. zásobování o přídělu ječmene pivovarskému průmyslu v kampani 1919-20 tisk 1702, odpověď tisk 1992;

min. financí o vrácení při okolkování zadržených peněz živnostníkům berním úřadem v Chrudimi tisk 1720, odpověď tisk 2080;

min. obchodu a zásobování lidu o prodeji českého sladu do Rakouska tisk 1754, odpověď tisk 2029;

min. vnitra o nepohotovosti a stranickosti okresní politické správy v Roudnici tisk 1905, odpověď tisk 2208;

min. vnitra a sociální péče o násilném zabrání bytů "společným bytovým úřadem" v Nymburce tisk 1935, odpověď tisk 2107;

min. obchodu o přezírání neoprávněného provozování živnosti kamenické v Dačicích na Moravě politickými úřady tisk 1993, odpověď tisk 2429;

min. financí, obchodu, zásobování lidu a sociální péče o vaření piva v domácnostech tisk 2062, odpověď tisk 2853;

min. obchodu o trvalém poškozování řemesel neoprávněnými živly tisk 2063, odpověď tisk 2520;

min. předsedu a ministry: veř. prací, obchodu, vnitra, sociální péče a národní obrany o úmyslu zabírání pražských hotelů pro účely úřední a vojenské tisk 2078, odpověď tisk 2627;

min. předsedu, min. veřejných prací a min. obch. o nezdůvodněném zadržování sjednané výplaty za řemeslné práce tisk 2082, odpověď tisk 2357;

min. financí ve věci odpisu dlužných daní dělnictva tisk 2251;

min. zemědělství a obchodu o odpírání užitkového dříví řemeslníkům, dřevo zpracovávajícím, některými lesními správami tisk 2457, odpověď tisk 2859;

min. zásobování o nespravedlivém přídělu hovězího dobytka pro zásobování občanstva města Pardubic tisk 2479, odpověď tisk 2838;

min. vnitra a zásobování o zrušení hospodářských rad tisk 2480;

min. vnitra a zásobování o protizákonné působnosti lichevního úřadu z Prahy a hospodářské rady ve městě Slaném tisk 2481;

mluvil:

o otázkách živnostenských a družstevních (při rozpravě o rozpočtu pro rok 1919) 61, 1838;

o neutěšených hospodářských a sociálních poměrech 71, 2199;

o zvyšování daní 90, 2709;

o přidělení obuvi a šatstva zemědělskému a továrnímu dělnictvu, učňům, živnostníkům a středním vrstvám obyvatelstva 94, 2796;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 111, 3333;

o poměrech textilního dělnictva a o zásobování 117, 3536;

o dani z piva 128, 3905;

zpravodajem:

o potřebě vydání nového živnostenského řádu 127, 3884.

 

PETROVIČ Jan, redaktor, Sl.

Zvolen členem Národního shromáždění 130, 3924;

vykonal slib 134, 3985;

zvolen:

do výborů: pro pozemkovou reformu a dopravního 135, 4006;

zpravodajem:

o doplnění zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům 138, 4049.

 

PIK Ludvík, redaktor, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

zapisovatelem Nár. shromáždění 1, 9;

do výboru pro jednací řád 2, 26;

do výboru branného 3, 34;

do výboru menšinového a rozhraničovacího 7, 147;

do výboru mírového 22, 646;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035;

místopředsedou výboru pro pozemkovou reformu 40, 1038;

do výboru ústavního 50, 1404;

do výboru legionářského (v těsnop. zprávě neuvedeno);

místopředsedou branného výboru 57, 1678;

do výboru právního 81, 2467;

vystoupil:

z výboru pro pozemkovou reformu 41, 1101;

z výboru pro jednací řád 56, 1638;

z výboru ústavního a legionářského 62, 1949;

vzdal se funkce zapisovatele Nár. shrom. 71, 2226;

z výborů: právního a branného 106, 3160.

návrhy tištěné:

zrušení čís. nařízení z 1 května 1915 o rozšíření domobranecké povinnosti na 18-, 19-leté a přes 42 roků tisk 29, zpráva tisk 111;

rychlé propuštění záložních důstojníků, kteří jsou veřejnými úředníky, učiteli neb jinými veřejnými zaměstnanci a mají dvojnásobné služné tisk 31, zpráva tisk. 197;

zákaz kácení a probírání lesů z obecního statku a postavení obecního statku pod kontrolu ministerstev tisk 80, zpráva tisk 553;

změna ustanovení obecního zřízení, pokud se týkají užívání obecního statku tisk 165, viz tisk 1317;

ochrana obecního majetku a zabránění pustošení lesů čís. 244 bez tisku, viz tisk 553;

ochrana obecního majetku, zvláště obecních lesů čís. 272 bez tisku, viz tisk 553;

rozšíření vyvlastňovacího práva na stavební pozemky ladem ležící pro stavby domů obytných nebo veřejné potřeby tisk 1636, zpráva tisk 1992;

zrušení čestného měšťanství a občanství, jakož i práv měšťanských tisk 2118, zpráva tisk 2836;

vypracování projektu pro stavbu dráhy Rožmitál-Nové Mitrovice-Blovice tisk 2144;

zřízení a aktivování okresního soudu pro město Radnice a přidělení okolní obce tisk 2224;

úprava přirážek obecních tisk 2445;

návrhy bez tisku:

resoluční návrh na vydání zákazu kácení a pustošení obecních lesů rustikalisty, zjištění inventáře t. z. obecního statku a provádění dozoru nad zachováním kmenového statku obecního 10, 204, 205;

návrh na zahájení debaty o programovém prohlášení minist. předsedy 14, 344;

změna § 23. osnovy zákona o změně obecních zřízení a resoluční návrh na ochranu obecního statku 25, 739; návrh na změnu § 23. osnovy odvolán 27, 789; resoluční návrh na ochranu obecního statku přikázán výboru ústavnímu 790;

resoluční návrh na podporování stavebních družstev za příčinou rozvoje bytové reformy 31, 900, 904;

resoluční návrh na převzetí neerárních zřízenců při poštách venkovských do služeb státních 44, 1185, 1186;

resoluční návrh o sanaci obecních financí 67, 2094;

k dennímu pořádku 144, 4237, 4239;

dotazy tištěné na:

min. vnitra o internování Čechů polskými úřady v Krakově tisk 458, odpověď tisk 722;

min. vnitra o svévolné a násilné konfiskační praxi okresního hejtmana Dra Petuly v Horšově Týně tisk 955;

min. předsedu o porušení práv české menšiny v rakouské republice tisk 1561, odpověď tisk 1920;

min. národní obrany o rychlé demobilisaci starších ročníků československých vojsk tisk 1599, odpověď ústní 91 (21. listopadu 1919) 2717;

min. vnitra o výnosu zemské politické správy o obecním statku tisk 2128, odpověď tisk 2628;

mluvil:

k pilnému dotazu Ferd. Jiráska o neutěšených poměrech hospodářských a vyživovacích 6, 135;

o zlepšení hmotných poměrů národního učitelstva 41, 1087;

o úvěru 179,000.000 dolarů a o potřebě řádného rozpočtu 44, 1189;

o úpravě hospodářských a sociálních poměrů legionářů a jich rodin 54, 1546;

o vyživovacích příspěvcích 74, 2286;

o zvyšování daní 90, 2708;

k dennímu pořádku 145, 4254;

o zřízení poradních sborů pro vyšetření účinků zákona o obecním statku 145, 4258;

zpravodajem:

o zrušení rozšířené povinnosti domobranecké 8, 156;

ve věci obsazování zdravotních obvodů venkovských lékaři, vracejícími se ze služby vojenské 11, 212;

o zlepšení existenčních podmínek invalidů 38, 1023;

o úpravě poměrů obecního statku 65, 2022;

o vyvlastnění pozemků v Praze a v okolí Prahy 95, 2826;

o rozšíření vyvlastňovacího práva na pozemky pro stavbu domů obytných nebo veřejné potřeby 100, 2978;

imunitní záležitosti:

okresní soud v Plzni za vydání pro přestupek § 21. zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 6 ř. z., 52, 1450; 56, 1638 (usneseno nevydati);

krajský soud v Plzni za vydání pro tiskový přečin podle §§ 437., 488. a 491. tr. z. k žalobě Vojtěcha Čipery 79, 2374; 93, 2782 (usneseno nevydati);

krajský soud v Plzni za vydání pro přečin urážky na cti k žalobě Karla Vokurky 11, 3555;

krajský soud v Plzni za vydání pro přečin podle §§ 483. a 491. tr. z. k žalobě Vojtěcha Čipery 127, 3882.

 

PILÁT Maxmilian, ředitel škol, Agr.

Vykonal slib 4, 40;

zvolen:

do výboru školského 3, 34;

do výboru rozpočtového 56, 1638;

do výboru kulturního 57, 1678;

zapisovatelem výboru kulturního 62, 1924;

vystoupil:

z výboru kulturního 81, 2467;

do výboru rozpočtového 97, 2895;

zpravodajem:

o zřizování obecních knihoven 66, 2046, 2052.

 

PILÁT Rudolf, ředitel banky, Sl.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru finančního 2, 18; 57, 1678;

do výboru imunitního 35, 992;

do výboru rozpočtového 50, 1404;

do výboru pro Velkou Prahu 58, 1717;

vystoupil:

z výboru imunitního 41, 1101;

návrhy tištěné:

doplnění zákonných ustanovení o dani z důchodu tisk 2602, zpráva tisk 2757;

mluvil:

o úvěru 179,000.000 dolarů 44, 1196;

o zvyšování daní a přirážek 90, 2710;

o dodatečném rozpočtu na rok 1919 a o rozpočtovém provisoriu na dobu od 1. ledna do 29. února 1920, 101, 3048;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 109, 3194;

k dennímu pořádku 140, 4095;

zpravodajem:

o změně zákona o přímých daních osobních,

o dani důchodové 55, 1600;

o poplatku z cizozemských cenných papírů a z obchodování cizozemskými právními subjekty 55, 1601;

o zavedení daně ze zapalovadel pro Slovensko 82, 2483;

o dani z tržby cenných papírů 82, 2483;

o zkrácení ověřovací lhůty pro dávky z lihu, cukru, lisovaného droždí a pro spotřební daň z nerostných olejů a zrušení diskonta ze spotřební dávky lihové, zapravené předem 115, 3477;

o zcizení státního nemovitého majetku 127, 3883;

o zřízení odvolací komise pro Slovensko a Podkarpatskou Rus pro daň důchodkovou, z majetku a z válečných zisků 135, 3997;

o poskytnutí záruky Ústrednému družstvu v Bratislavě 140, 4079;

o doplnění zákonných ustanovení o dani z důchodu 140, 4083.

 

PLICKA Jaroslav, restauratér, Č. S.

Vykonal slib 134, 3985;

zvolen:

do výboru živnostenského 134, 3992.

 

POCISK Jan, úředník nemoc. pokladny, Sl.

Zvolen členem Nár. shromáždění 39, 1030;

vykonal slib 41, 1070;

zvolen:

do výboru poštovního 41, 1101;

do výboru dopravního 57, 1678;

mluvil:

o železnicích na Slovensku (při rozpravě o rozpočtu na r. 1919) 60, 1824;

o postátnění soukromých tratí v Čs. republice 91, 2734. 

 

POSPÍŠIL Bedřich, inž., L.

Vykonal slib 1, 8;

posmrtná vzpomínka předsedy N. S. Tomáška 72, 2230;

zvolen:

do výboru technického 3, 36; 57, 1678;

do výboru pro Velkou Prahu 7, 148;

do výboru branného 23, 684; 58, 1717;

vystoupil:

z výboru branného 31, 905;

návrhy tištěné:

zřízení autobusových linií v okresu hořickém tisk 603, zpráva tisk 2280;

doplnění zákona z 29. ledna 1919, č. 52 Sb. z. a n., o drahotních přídavcích učitelům veřejných obecných a občanských škol a jich vdovám a sirotkům od 1. ledna do konce června 1919 tisk 755, viz tisk 992;

zvýšení požitků dělníkům, kteří utrpěli úraz, podle dnešních drahotních poměrů tisk 762;

vybudování autobusových spojení v okresích milevském, sedlčanském a příbramském, a drah: Milevsko - Sedlčany, Sedlčany - Příbram neb Sedlčany-Březnice tisk 1001, zpráva tisk 2280;

návrhy bez tisku:

změna více paragrafů osnovy zákona o volebním právu do obcí 19, 531; 21, 578; 22, 610, 611, 612; 23, 654, 655; 24, 710, 711, 712;

dotazy tištěné na:

vládu ohledně zpětné dopravy válečných uprchlíků do jejich domovů tisk 25, odpověď tisk 310;

min. vnitra o znásilnění svobody přesvědčení dělnice Kukačkové a Mayerové u fy Hardtmuth v Čes. Budějovicích tisk 502, odpověď tisk 788;

min. pošt a telegrafů o vrácení poštovních zásilek časopisu "Lid" poštovními úřady tisk 577, odpověď tisk 814;

min. železnic stran nepořádku na drahách tisk 602, odpověď tisk 843;

min. vnitra a zásobování stran zastoupení čs. strany lidové v okresních správních komisích a hospodářských radách tisk 763, odpověď tisk 1198;

min. vnitra a školství o odepření drahotního přídavku katechetovi Arnoštu Olivovi ve Vysočanech tisk 804, odpověď tisk 1570;

min. vnitra o stranickém chování správce okresního hejtmanství Jaroslava Manna v Ledči nad. Sáz. tisk 835, odpověď tisk 1159;

min. školství, spravedlnosti a vnitra o událostech na dívčím učitelském ústavě v Chrudimi tisk 1139, odpověď tisk 1453;

mluvil:

k rozpočtovému provisoriu pro první pololetí r. 1919, 12, 297;

o řádu volení do obcí 19, 528; 21, 578; 22, 613; 24, 690;

o uzákonění fakultativního pohřbívání ohněm 41, 1093;

k státnímu rozpočtu pro rok 1919, 59, 1750.

("P" resp. Pp - Pz)Přihlásit/registrovat se do ISP