Čtvrtek 3. února 1910

Beginn der Sitzung um 11 Uhr 20 M. Vorm.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Ferdinand Prinz Lobkowitz.

Anwesend: Der OberstlandmarschallStellvertreter JUDr. Karl Urban und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Exzellenz der k. k. Statthalter Karl Graf Coudenhove und der k. k. Statthaltereirat Johann Kosina.

Von der Landtagskanzlei: Landtagssekretär Dr. I. Haasz, Landtagsaktuare.: Dr. Jos. Dvořák und Dr. Vikt. Maschek.

Schůze začala ve 11 hod. 20 min. dopol.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Ferdinand princ Lobkovic.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského JUDr. Karel Urban a větší počet poslanců.

Jako zástupcové vlády: J. Excel. c. k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove a c. k. místodržitelský rada Jan Kosina.

Z kanceláře sněmovní: Sněmovní tajemník Dr. J. Haasz; sněmovní aktuáři: Dr. Jos. Dvořák a Dr. Viktor Maschek.

Nejvyšší maršálek zemský (zvoní): Zahajuji II. schůzi sněmu království Českého.

Ich eröffne die II. Sitzung der diesjährigen Landtagsperiode.

Od posledního zasedání utrpěli jsme opět několik bolestných ztrát.

(Poslanci povstávají. - Die Abgeordneten erheben sich von ihren Sitzen.)

Wir haben seit unserem letzten Beisammensein wiederum einige schmerzliche Verluste erlitten. Am 28. November 1909 starb Herr Emanuel Schoebel, Bischof von Leitmeritz, im Alter von 85 Jahren.

Seine Exzellenz Theol. Dr. Emanuel Johann Schoebel wurde am 11. Feber 1824 zn Radowenz, Bez. Trautenau, geboren, trat am 2. März 1848 in den Orden der Kreuzherren mit dem roten Sterne in Prag ein, wurde am 16. Juni 1848 zum Priester ordiniert, und im Jahre 1852 zum Doktor der Theologie promoviert. Im Studienjahre 1853-1854 supplierte er die Exegese des alten Testamentes an der Prager theologischen Fakultät, während der Saison 1854 fungierte er als Prediger in Franzensbad, in den Jahren 1866 bis 1875 als Professor an der deutschen Handelsakademie in Prag.

Im Jahre 1879 wurde er Generalgroßmeister. des ritterlichen Kreuzherrenordens, um den er sich große Verdienste erworben hat.

Im Jahre 1882 auf den verantwortungsvollen Platz des Bischofs von Leitmeritz berufen, widmete er seine ganze, vielfach bewährte Tatkraft der Leitung seiner ausgebreiteten Diözese; sorgte für die Renovierung der Kirchen, Ausgestaltung des Priesterseminars in Leitmeritz u. s. w. u. s. w.

Wenn der Verewigte infolge seiner äußerst angestrengten Berufstätigkeit auch selten die ihm zustehende Virilstimme im hohen Landtage auszuüben in der Lage war, nehmen wir als seine ehemaligen Kollegen auch innigen Anteil an dem Schmerze seiner Diözesanen, welche ihm stets in kindlicher Liebe zugetan waren.

Dne 25. ledna 1910 zesnul pan poslanec Václav Struna. Narozen r. 1854 ve Vel. Kosicích u Chlumce n. Cidlinou, převzal po svém otci rolnickou usedlost r. 1879, zvolen r. 1880 starostou ve svém rodišti a zastával úřad ten až do své smrti, téměř po 30 let.

Od r. 1885 byl členem a od r. 1899 starostou okr. výboru Chlumeckého. Při posledních volbách sněmovních zvolen poslancem za venkovské obce okresů N. Bydžov-Chlumec.

Staral se horlivě o doplnění silnic okresních, postavení okresního domu a veřejné nemocnice a věnoval zvláštní péči pracem melioračním, jimiž okres jeho nad jiné vynikl, a regulaci Cidliny a Bystřice.

Za veřejnou činnost dostalo se mu opětných vyznamenání a pro nezištnou a ryzí povahu požíval obliby všeobecné.

Zachováme věrnou památku ctěnému panu kollegovi.

Rektorem c. k. české Karlo-Ferdinandovy university v Praze na rok 1909-10 zvolen byl prof. Dr. Josef Král a rektorem německé university prof. Dr. Josef Zaus a jsou tedy členy sněmu.

Zum Rektor Magnificus der k. k. deutschen Karl-Ferdinands-Universität in Prag für das Studienjahr 1909-10 wurde Professor Dr. Josef Zaus und zum Rektor der böhmischen Universität Professor Dr. Josef Král gewählt. Dieselben sind somit Mitglieder des Landtages.

Die nach der l. Sitzung am 21. September 1909 vorgenommenen Wahlen hatten folgendes Ergebnis:

Volby konané po I. schůzi dne 21. zaří 1909 byly provedeny takto:

Die Kurie des Großgrundbesitzes hat sich konstituiert und es wurden gewählt:

zum Obmann Herr Abg. Graf Buquoy,

zum Obmannstellvertreter Herr Abg. Fürst Rohan,

zum Schriftführer die Herren Abgeordneten Kokeš und Dr. Franz Graf Deym.

Dieser Kurie wurde zugewiesen der Sitzungssaal des Landesausschusses.

Kurie velkých statkův se ustavila a zvoleni:

Za předsedu p. posl. hr. Buquoy,

za místopředsedu p. posl. kníže Rohan,

za zapisovatele pp. posl. Kokeš, Dr. Frant. hrabě Deym.

Přikázána jí zasedací síň zemského výboru.

Kurie městská se ustavila a zvoleni: za předsedu p. poslanec dr. šlechtic Nitsche, za místopředsedy p. posl. dr. Šubert, za zapisovatele pp. posl. dr. Schuster a Hütter.

Die Städte-Kurie hat sich konstituiert und es wurden gewählt: zum Obmann der Herr Abg. Dr. von Nitsche, zum Obmannstellvertreter der Herr Abg. Dr. Šubert, zu Schriftführern die Herren Abg. Dr. Schuster und Hütter..

Dieser Kurie wurde zugewiesen das Zimmer Nr. 1.

Přikázána jí místnost č. 1.

Die Kurie der Landgemeinden hat sich konstituiert und es wurden gewählt: zum Obmann der Herr Abg. Žďárský, zum Obmannstellvertreter der Herr Abg. Zuleger, zu Schriftführern die Herren Abg. Douša, Hybš und Josef Mayer.

Dieser Kurie wurde zugewiesen das Zimmer Nr. 13.

Kurie obcí venkovských se ustavila a zvoleni: za předsedu p. poslanec Žďárský, za místopředsedu p. posl. Zuleger, za zapisovatele pp. posl. Douša, Hybš, Josef Mayer.

Přikázána jí místnost č. 13.

Do výboru verifikačního zvoleni kurií velkých statků: pp. posl. Josef hr. Nostitz-Rieneck, dr. rytíř Weltrubský, Jan rytíř Kreisl;

kurií měst: pp. posl. Karta, Keller, dr. Schuster;

kurií venkovských obcí: pp. poslanci Papoušek, J. Mayer, Reichelt.

In den Verifikationsausschuß wurden gewählt von der Kurie des Großgrundbesitzes: die Herren Abg. Josef Graf Nostitz-Rieneck, Dr. Ritter von Weltrubský, Johann Ritter von Kreisl.

Von der Städtekurie die Herren Abg. Karta, Keller, Dr. Schuster.

Von der Kurie der Landgemeinden die herren Abg. Papoušek, J. Mayer, Reichelt.

Die gewählten Verifikatoren teilen sich in 3 Gruppen, welche in folgender Weise fungieren:

Zvolení pp. verifikátoři dělí se ve tři skupiny a budou svůj úřad konati takto:

I. skupina pp. poslanci: Josef hr. Nostitz, Keller, Papoušek;

I. Gruppe die Herrn Abg.: Josef Graf Nostitz, Keller, Papoušek;

II. skupina pp. posl.: dr. ryt. Weltrubský, Karta, Josef Mayer;

II. Gruppe die Herren Abg. Dr. Ritter von Weltrubský, Karta, Josef Mazer;

III. skupina pp. posl.: šlechtic Kreisl, dr. Schuster, Reichelt.

III. Gruppe die Herren Abg.: Edler von Kreisl, Dr. Schuster, Reichelt.

Pro dnešní schůzi převezmou úřad verifikátorů páni jmenovaní v prvé skupině.

In der heutigen Sitzung werden die Herren der ersten Gruppe als Verifikatoren fungieren.

Umístěním odboru VI. a VIII. zemského výboru v jiných místnostech nastaly některé změny v rozdělení místností sněmovních, jež lze seznati také z plánů zavěšených ve vestibulu a v chodbě před zasedací síní vedle vchodu do restaurace. Na chodbách jsou příslušné tabulky orientační a nad vchodem do každé místnosti její číslo a nad klubovními místnostmi také jméno klubu.

Infolge der Unterbringung der Landesausschuß-Departements VI. und VIII. sind in der Einteilung der Landtagslokalitäten einige Änderungen eingetreten, welche auch aus den im Vestibule und im Kouloir vor dem Sitzungssaale, vor dem Eingange in die Restauration angebrachten Plänen ersichtlich sind. In den Gängen befinden sich die betreffenden Drientierungstafeln und über dem Eingange jeder Lokalität ihre Nummer, bei dem Klublokalitäten auch der Name des Klubs.

Nynější rozdělení sněmovních místností jest toto:

Die Einteilung der Landtagslokalitäten ist jetzt folgende:

Výpravna sněmovní kanceláře jest nyní v I. patře, v místnostech bývalé čítárny sněmovní a klubové místnosti čís. 7 (ústavověrný velkostatek), nad vchodem do hovorny a ku přístropí.

Das Expedit der Landtagskanzlei befindet sich jetzt im I. Stocke, in den Lokalitäten des gewesenen Lesezimmers und des Klublokales Nr. 7 (verfassungstreuer Großgrundbesitz), über dem Eingange zum Sprechsaale und zur Galerie.

V čís. 2. v II. patře jest klub strany svobodomyslné (nad výpravnou zemského výboru jako dříve).

Nr. 2 im II. Stocke ist der Klub strany svobodomyslné, über dem Landesausschußexpedite wie früher.

Čís. 3 v přízemí: "Klub der deutschen Agrarpartei" jako dříve.

Nr. 3 im Parterre ist der Klub der deutschen Agrarpartei wie früher.

Čís. 4 v přízemí: "Klub der deutschen Fortschrittspartei" jako dříve (pod rozpočtovou komisí).

Nr. 4 im Parterre ist der "Klub der deutschen Fortschrittspartei" wie früher (unter der Budgetkommission).

V dřívějším čís. 5. v I. patře jest nyní čítárna (dříve klubovní místnost české strany agrární) vedle zasedací síně sněmovní.

In der früheren Nr. 5 im I. Stocke befindet sich jetzt das Lesezimmer (früher Klublokale der Česká strana agrární) neben dem Landtagssaale.

V nynějším č. 5. v II. patře jest nyní klubovní místnost české strany agrární (vedle vchodu do přístropí).

In Nr. 5 im II. Stocke ist jetzt das Klublokale der Česká strana agrární (neben dem Eingange zur Galerie).

V dřívějším čísle 6. v I. patře je nyní korespondenční bureau (dříve klubovní místnost klubu Alldeutsche Vereinigung).

In der früheren Nr. 6 im I. Stocke ist jetzt das Korrespondenzbureau (früher Lokal des Klubs der alldeutschen Vereinigung).

V nynějším čís. 6. v II. patře je klub: "Alldeutsche Vereinigung" (vedle nynější místnosti čís. 5.)

In Nr. 6 im II. Stocke ist jetzt der Klub der alldeutschen Vereinigung (neben dem jetzigen Lokale Nr. 5)

V dřívějším čís. 7. v I. patře je výpravna sněmovní kanceláře taktéž v dřívější čítárně.

In der früheren Nr. 7 im I. Stocke ist jetzt das Erpedit der Landtagskanzlei, desgleichen im früheren Lesezimmer.

V čís. 7. v II. patře je klub ústavověrného velkostatku.

In Nr. 7 im II. Stocke ist jetzt der Klub des verfassungstreuen Großgrundbesitzes.

V čís. 8. v I. patře je klub "Volné sdružení neodvislých poslanců českých."

In Nr. 8 im I. Stocke ist der Klub: Volné sdružení neodvislých poslanců českých.

V čís. 10 v I. patře je "Klub der deutschen Volkspartei."

In Nr. 10 im I. Stocke ist der Klub der deutschen Volkspartei.

V čís. 13. v I. patře je místnost klubu konservativního velkostatku jako dříve.

In Nr. 13 im I. Stocke ist der Klub des konservativen Großgrundbesitzes, wie früher.

Čís. 14. v I. patře je též ustanoveno pro společné schůze německých pánů poslanců.

Nr. 14. im I. Stocke ist auch für gemeinsame Versammlungen der deutschen Herren Abgeordneten bestimmt.

V čís. 15. v II. patře je "Klub der deutschradikalen Landtagsabgeordneten."

In Nr. 15 im II. Stocke ist der Klub der deutsch-radikalen Landtagsabgeordneten.

Pro dnešní schůzi se omluvil pan posl. Tomáš Janovec.

Für die heutige Sitzung hat sich entschuldigt der Herr Abg. Dr. von Funke aus Gesundheitsrücksichten..

(Zvoní): Jelikož je dostatečný počet pánů členů přítomen, konstatuji, že jest slavný sněm schopen usnášení.

Nachdem die genügende Anzahl von Landtagsabgeordneten anwesend ist, erkläre ich, daß der Landtag beschlußfähig ist.

Dem Herrn Abg. Dr. Oswald Grafen Thun wurde ein achttägiger Urlaub bewilligt.

Panu poslanci dru Osvaldu hrab. Thunovi dána byla osmidenní dovolená.

Pan posl. Jan starší hrabě Dobrženský žádá čtrnáctidenní dovolenou.

Der Herr Abg. Johann Graf Dobrženský sen. ersucht um einen 14tägigen Urlaub.

Sněmovní tajemník Dr. Haasz (čte):

Vysoké praesidium zemského sněmu království Českého v Praze!

V úctě podepsaný Jan hrabě Dobrženský z Dobrženicz, nemoha súčastniti se zasedání sněmu zemského z ohledů zdravotních, dovoluje si uctivou prosbu za laskavé udělení čtrnáctidenní dovolené.

V Chotěboři dne 1. února 1910.

Jan starší hrabě Dobrženský,

zemský poslanec.

Oberstlandmarschall: Herr Graf Dobrženský sen. sucht um einen 14tägigen Urlaub an.

Verlangt jemand das Wort?

Přeje si někdo slovo?

Jelikož tomu tak není, žádám pány, kteří dovolenou povolují, aby zvedli ruku.

Es ist nicht der Fall. Ich erlaube mir, die Herren zu bitten, die Hand zu erheben, soferne sie diesen Urlaub bewilligen.

Dovolená jest povolena.

Der Urlaub ist bewilligt.

Jednací protokol I. schůze ze dne 21. září 1909 podepsaný pp. verifikátory dne 1. října 1909 byl vyložen po tři dny.

Das Geschäftsprotokoll der I. Sitzung vom 21. September 1909 ist von den Herren Verifikatoren am 1. Oktober 1909 unterschrieben worden und ist durch drei Tage aufgelegt gewesen.

Ich stelle an die Herren die Frage, ob Jemand eine Berichtigung des Protokolles verlangt.

Činím dotaz, žádá-li někdo za opravu protokolu.

Es ist nicht der Fall.

Ich erkläre das Protokoll für genehmigt.

Prohlašuji, že jest protokol schválen.

Žádám, aby byl přečten seznam spisů, které byly tiskem rozdány.

Ich ersuche, dem hohen Hause mitzuteilen, welche Druckschriften verteilt worden sind:

Sněmovní tajemník dr. Haasz (čte): Dnes bylo tiskem rozdáno:

Č. sn. 349, č. t. XVII. Vládní předloha s 2 osnovami zákona o změně zřízení zemského pro království České, dále s osnovou zákona, jímž vydává se nový řád volení do sněmu zemského pro království České, jakož i osnovou zákona jímž se upravuje užívání obou jazyků zemských při samosprávných úřadech a orgánech, a s osnovou zákona o zřízení krajských zastupitelstev v království Českém,

č. sn. 364, č. t. XX. Návrh poslanců Pachera, dra. Eppingera, Krütznera, Leglera, dra. Rollera a soudr. týkající se změny zemského zřízení pro království České,

č. sn. 365, č. t. XXI. Návrh posl. dra. Ed. Koernera, J. Dvořáka, dra. Jana Podlipného a soudr., aby byly změněny předpisy zemského zřízení, týkající se organisace, řízení a jednacího řádu sněmu království Českého,

č. sn. 366, č t. XXII. Návrh posl. dra. Fořta, J. Dvořáka a soudruhů na změnu zemského zřízení království Českého,

č. sn. 367, č. t. XXIII. Návrh posl. dra. Karla Baxy, Václ. Choce, dra. Hliňáka, Václ. Klofáče, Václ. Prunara, dra. Ant. Sobotky, K. Sokola, dra. Karla Švihy na zavedení všeobecného, rovného přímého práva hlasovacího na sněmu království Českého,

č. sn. 368, č. t. XXIV. Návrh poslance dra. Ed. Koernera a soudruhů, aby vydán byl nový řád volební do sněmu království Českého a změněna některá ustanovení zřízení zemského,

č. sn. 469, č. t. XXXIX. Vládní předloha s osnovou zákona, jímž prodlužuje se osvobození daně z příjmů od přirážek na další řadu let.

Heute wurden im Drucke verteilt:

Ldtgs.-Z. 349, Druck XVlI. Regierungsvorlage mit zwei Entwürfen eines Gesetzes über die Abänderung der Landesordnung für das Königreich Böhmen, ferner mit dem Entwurfe eines Gesetzes, mit welchem eine neue Landtagswahlordnung für das Kömgreich Böhmen erlassen wird, sowie dem Entwurfe eines Gesetzes, mit welchem der Gebrauch der beiden Landessprachen bei den autonomen Behörden und Organen geregelt wird, und dem Entwurse eines Gesetzes, betreffend die Errichtung von Kreisvertretungen im Königreiche Böhmen.

Ldtgs.-Z. 364, Druck XX. Antrag der Abgeordneten Pacher, Dr. Eppinger, Krützner, Legler, Dr. Roller und Genossen, betrefsend die Abänderung der Landesordnung für das Königreich Böhmen.

Ldtgs.-Z. 365,. Druck XXI. Antrag der Abgeordneten Dr. Eduard Koerner, J. Dvořák, Dr. Johann Podlipný und Genossen betreffend die Abänderung der Bestimmungen der Landesordnung über die Organisation, Leitung und Geschäftsordnung des Landtages des Königreiches Böhmen.

Ldtgs.-Z. 366, Druck XXII. Antrag der Abgeordneten Dr. Fořt, J. Dvorák und Genossen auf Abänderung der Landesordnung des Königreiches Böhmen.

Ldtgs.-Z. 367, Druck XXIII. Antrag der Abgeordneten. Dr. Karl Baxa, Wenzel Ehoc, Dr. Hliňák, Wenzel Klofáč, Wenzel Prunar, Dr. Anton Sobotka, K. Sokol, Dr. Karl Šviha, betreffend die Einführung des allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechtes in den Landtag des Königreiches Böhmen.

Ldtgs.-Z. 368, Druck XXIV. Antrag des Abg. Dr. Eduard Koerner und Genossen auf Erlassung einer neuen Landtagswahlordnung für das Königreich Böhmen und Abänderung einiger Bestimmungen der Landesordnung.

Ldtgs.-Z. 469, Druck XXXIX. Regierungsvorlage mit dem Entwurfe eines Gesetzes, durch welches die Befreiung der Personaleinkommensteuer von Zuschlägen auf eine weitere Reihe von Jahren verlängert wird.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádám, by byly přečteny došlé petice.

Ich ersuche die eingelangten Petitionen zu verlesen.

Sněmovní aktuáři dr. Dvořák a dr. Maschek čtou došlé petice.

Landtagsaktuare Dr. Dvořák und Dr. Maschek verlesen den Einlauf an Petitionen.

Nejvyšší maršálek zemský: (zvoní) Druhým bodem denního pořádku jsou zprávy o volbách.

Dávám slovo přísedícímu zemského výboru panu dr. Burianovi.

Zweiter Punkt der Tagesordnung. sind Wahlberichte.

Zpráva o volbě poslanců za velké statky svazkem svěřenským nezavázané.

Wahl des nicht fideikommissarischen Großgrundbesitzes.

Zpravodaj přísedící zem. výboru dr. Burian (čte): Slavný sněme! K volbě dvou poslanců do sněmu konané 23. září 1908 pro volební sbor držitelů velkých statků svazkem svěřenským nezavázaných dostavilo se ze 412 voličů 46, z nichž 23 osobně a 23 plnomocenstvím voličské právo vykonali.

Zvoleni byli všemi 46 odevzdanými hlasy:

pan Rudolf Bosch, velkostatkář v Debrném, který se zatím vzdal, a pan JUDr. Ervín Nádherný, svobodný pán z Borutína, velkostatkář v Chotovinách.

Jelikož proti volbě této není námitek, navrhuje zemský výbor, předkládaje spisy:

Slavný sněme! račiž volbu zmíněného pana JUDra Ervína Nádherného svob. pána z Borutína za poslance pro volební sbor velkostatků svazkem svěřenským nezavázaných za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand obwaltet, beantragt der Landesausschuß unter Vorlage der Wahlakten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des genannten. Herrn zum Abgeordneten für den Wahlkörper des nicht fideikommissarischen Großgrundbesitzes agnoszieren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

K volbě čtyř poslanců do sněmu konané dne 9. října 1909 pro volební sbor držitelů velkých statků svazkem svěřenským nezavázaných, dostavilo se z 410 voličů 43, z nichž 22 osobně a 21 plnomocenstvím voličské právo vykonali.

Zvoleni byli všemi 43 odevzdanými hlasy: pan August Hemerka, šlechtic ze Stanmíru, c. k. okresní komisař m. sl. ve Slaném, pan MUDr. Rudolf Jaksch, rytíř z Wartenhorstů, velkostatkář v Hracholuskách, pan Gustav Siegmund, velkostatkář v Záhoří, pan JUDr. Oswald hrabě Thun-Salm, Praha-III.

Jelikož proti volbě této není závady, navrhuje zemský výbor, předkládaje spisy:

Slavný sněme, račiž volbu zmíněných pánů za poslance pro volební sbor velkostatků, svazkem svěřenským nezavázaných za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand obwaltet, beantragt der Landesausschuß unter Vorlage der Wahlakten: Der hohe Landtag wolle die genannten Herren zu Abgeordneten für den Wahlkörper des nicht fideikommissarischen Großgrundbesitzes agnoszieren und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Navrhuje se, aby volba následujících pánů poslanců byla uznána za platnou:

Es wird beantragt, die Wahl der nachgenannten Herren als giltig anzuerkennen: Ervín svob. pán Nádherný, August Hemerka šlechtic ze Stanmíru, MUDr. Rudolf Jaksch, Ritter von Wartenhorst, Herr Gustav Siegmund, Großgrundbesitzer a pan hrabě dr. Oswald Thun-Salm.

Přeje si někdo slova?

Verlangt jemand das Wort?

Není tomu tak.

Es ist nicht der Fall.

Žádám pány, kteří volbu schvalují, by pozdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche die Wahl genehmigen, die Hand zu erheben.

Die Wahl ist genehmigt.

Volba jest schválena.

Volba poslanců za velké statky svazkem svěřenským vázané.

Die Wahl der Abgeordneten des fideikommissarischen Großgrundbesitzes.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP