Čtvrtek 3. února 1910

Zpravodaj přís. zemsk. výboru hrabě Schönborn: Slavný sněme! K doplňovací volbě jednoho poslance do sněmu, konané dne 9. října 1909 pro volební sbor držitelů velkých statků svazkem svěřenským zavázaných, dostavilo se ze 40 voličů 12, z nichž 6 osobně a 6 plnomocenstvím voličské právo vykonalo.

Zvolen byl všemi odevzdanými hlasy pan Viktor Girtler, rytíř z Kleebornu ve Filipově.

Jelikož proti volbě této není závady, navrhuje zemský výbor, předkládaje spisy:

Slavný sněme, račiž volbu pana Viktora Girtlera, rytíře z Kleebornu ve Filipově, za poslance pro volební sbor velkostatků, svazkem svěřenským zavázaných, za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Da gegen den Wahlgang kein Anstand vorliegt, beantragt der Landesausschuß unter Vorlage der Wahlakte, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Biktor Girtler Ritters von Kleeborn in Phillipshof zum Abgeordneten für den Wahlkörper des fideikommissarischen Großgrundbesitzes agnoszieren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Navrhuje se uznání volby pana rytíře Girtlera z Kleebornu.

Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Viktor Ritter von Kleeborn anzuerkennen.

Přeje si někdo slova?

Verlangt jemand das Wort?

Není tomu tak.

Es ist nicht der Fall.

Ich ersuche die Herren, welche die Wahl anerkennen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří tuto volbu uznávají, by vyzdvihli ruku.

Volba je schválena.

Die Wahl ist angenommen.

Pan přísedící zemského výboru dr. Škarda.

Volba za skupinu měst a míst průmyslových.

Die Wahl in die Gruppe der Städte und Industrialorte.

Referent posl. dr. Škarda (čte): Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volící okres měst a míst průmyslových Vysoké Mýto, Skuteč a Hlinsko, konané dne 5. května 1909, dostavilo se z 1805 voličů 1239.

Z odevzdaných hlasů obdržel:

Pan dr. Jindřich Metelka, c. k. školní rada na Král. Vinohradech 376, pan dr. Josef Hliňák, advokát v Liberci 479, slečna Marie Tůmova, učitelka v Žižkově 214, pan Antonín Mrha, obchodník v Neveklově 110, pan Karel Gruncl, redaktor v Praze 43. Roztříštěno bylo 6 hlasů. Krom toho odevzdáno lístků 11 prázdných.

Nadpoloviční většina hlasů čítajíc v to lístky prázdné činí 620, bez těchto 615.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů neobdržel nikdo.

Při druhé volbě konané dne 12. května 1909 dostavilo se 1399 voličů. Z odevzdaných hlasů obdržel:

Pan dr. Jindřich Metelka, c. k. školní rada na Král. Vinohradech 372, pan dr. Josef Hliňák, advokát v Liberci 667, slečna Marie Tůmova, učitelka v Žižkově 261, pan Antonín Mrha, obchodník v Neveklově 88. Tři hlasy byly roztříštěny, 1 hlas neplatný a 7 lístků prázdných.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 700, bez nich 696; nadpoloviční většiny neobdržel nikdo.

Při užší volbě konané dne 19. května 1909 dostavilo se 1514 voličů.

Z odevzdaných hlasů obdržel:

Pan dr. Josef Hliňák, advokát v Liberci 801, pan dr. Jindřich Metelka, c. k. školní rada na Král. Vinohradech 699, 14 lístků bylo prázdných.

Nadpoloviční většinu hlasů, která činí 751 hlasů, obdržel pan JUDr. Josef Hliňák, advokát v Liberci, který byl tudíž zvolen za poslance.

Ježto proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra Josefa Hliňáka, advokáta v Liberci, za poslance měst Vysoké Mýto, Skuteč a Hlinsko za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Josef Hliňák, Advokaten in Reichenberg, als Abgeordneten der Städte Hohenmauth, Skutsch und Hlinsko als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Navrhuje se, aby volba pana dra Josefa Hliňáka, advokáta v Liberci, za volební okres měst Vys. Mýto, Skuč a Hlinsko byla za platnou uznána.

Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Dr. Josef Hliňák, Advokaten in Reichenberg, für den Wahlbezirk der Städte Hohenmauth, Skutsch und Hliesko anzuerkennen.

Kdo si přeje slovo k návrhu referenta, aby volba pana dra Hliňáka byla schválena?

Verlangt jemand das Wort?

Jelikož tomu tak není, žádám, aby pánové, kteří volbu tuto uznávají, pozvedli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche die Wahl anerkennen, die Hand zu erheben.

Die Wahl ist agnosziert.

Volba jest uznána.

Zpravodaj přísedící zemského výboru dr. Škarda: Slavný sněme! Následkem úmrtí zemského poslance Vincence Tiebla, nastalého dne 26. února 1909, provedena byla dne 19. dubna 1909 nová volba jednoho poslance za volící sbor obchodní a živnostenské komory v Čes. Budějovicích.

K volbě dostavilo se z 23 voličů 22, z nichž hlasovalo pro pana Josefa Brdlíka, továrníka v Žirovnici, 19; 3 lístky hlasovací byly prázdné.

Nadpoloviční většina odevzdaných hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 12.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel jmenovaný pan Josef Brdlík, továrník v Žirovnici, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Josefa Brdlíka, továrníka v Žirovnici, za poslance obchodní a živnostenské komory v Českých Budějovicích za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Brdlík, Fabrikanten in Serowitz, zum Abgeordneten der Handels und Gewerbekammer in Budweis als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přeje si někdo slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Není tomu tak! Žádám pány, kteří volbu pana posl. Brdlíka uznávají, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche die Wahl des Herrn Abg. Brdlik anerkennen, die Hand zu erheben.

Volba jest uznána.

Die Wahl ist genehmigt.

Zpravodaj přísedící zemského výboru dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volební okres měst a míst průmyslových v Písku konané dne 4. května 1909 dostavilo se z 1833 voličů 1287:

Z odevzdaných hlasů obdržel: p. Karel Stanislav Sokol, redaktor v Praze, 419, pan PhMag. Rudolf Dvořáček, lékárník a hotelier v Písku, 340, pan JUDr. Antonín Štěpán, advokát v Písku, 331, pan Václav Fresl, říšský poslanec v Plzni, 102, p. Emil Kasík, účetní v Písku, 84; kromě toho odevzdáno 11 lístků prázdných a roztříštěných.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 644, bez těchto 639.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů neobdržel v obou případech nikdo.

Byla proto vykonána druhá volba dne 11. května 1909, k níž dostavilo se 1420 voličů.

Z odevzdaných hlasů obdržel: p. JUDr. Antonín Štěpán, advokát v Písku, 507, p. Karel Stanislav Sokol, redaktor v Praze, 482, pan MgPh. Rudolf Dvořáček, lékárník a hotelier v Písku, 426; kromě toho odevzdáno bylo 7 prázdných lístků.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 711, bez těchto 706.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů neobdržel v obou případech opět nikdo.

Byla proto vykonána užší volba mezi panem JUDrem Antonínem Štěpánem, advokátem v Písku, a panem Karlem Stanislavem Sokolem, redaktorem v Praze, dne 17. května 1909, k níž se dostavilo 1472 voličů.

Z odevzdaných hlasů obdržel: pan Karel Stanislav Sokol, redaktor v Praze 870, pan JUDr. Antonín Štěpán, advokát v Písku 594; kromě toho odevzdáno bylo 8 neplatných lístků.

Nadpoloviční většina platných lístků (1464) činí 732. Tuto obdržel pan Karel Stanislav Sokol, redaktor v Praze, který tudíž byl za poslance zvolen.

Poněvadž proti této volbě není závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Karla Stanislava Sokola za poslance města Písku za platnou uznati, a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Karl Stanislaus Sokol als Abgeordneten der Städte Písek als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přeje si někdo slovo k volbě p. poslance Sokola?

Verlangt jemand das Wort zur Wahl des Herrn Abg. Sokol?

Není tomu tak.

Es ist nicht der Fall.

Žádám pány, kteří volbu tuto schvalují, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diese Wahl anerkennen, die Hand zu erheben.

Volba je schválena.

Die Wahl ist genehmigt.

Zpravodaj přísedící zem. výboru Dr. Škarda: Slavný sněme! Následkem resignace zem. poslance Viléma Jareše konala se dne 20. září 1909 volba poslance do sněmu království Českého za volební sbor obchodní a živnostenské komory v Plzni.

K volbě se dostavilo z 42 voličů 37.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan

Matěj Pokorný, vydavatel časopisu v Plzni 25 hlasů a

František Schertler, továrník v Plzni 12 hlasů.

Nadpoloviční většina hlasů činí 19.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Matěj Pokorný, vydavatel časopisu v Plzni, který byl tudíž zvolen za poslance.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Matěje Pokorného za poslance za volební sbor obchodní a živnostenské komory v Plzni za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Mathias Pokorný als Abgeordneten für den Wahlkörper der Handels und Gewerbekammer in Pilsen als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort zur Wahl des Herrn Pokorný?

Žádá někdo za slovo k volbě p. Matěje Pokorného?

Es ist nicht der Fall.

Není tomu tak.

Ich ersuche die Herren, welche die Wahl anerkennen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří volbu schvalují, by vyzdvihli ruku.

Volba jest schválena.

Die Wahl ist genehmigt.

Zpravodaj přísedící zem. výboru posl. dr. Škarda: Slavný sněme! Následkem resignace zemského poslance cís. rady Leona Bondyho provedena dne 20. září 1909 doplňovací volba jednoho poslance za volební sbor obchodní a živnostenské komory v Praze. Ze 48 voličů dostavilo se 36 voličů, z nichž hlasovalo pro pana Františka Tůmu, cís. radu a velkoobchodníka v Praze č. p. 1464/II. 23 voličů a pro pana Josefa Sobotku, továrníka v Praze č. p. 1567/II. 12 voličů.

1 hlas byl prázdný. Summa 36 hlasů.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné činí 18.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel jmenovaný pan František Tůma, velkoobchodník v Praze, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor v základě usnesení svého ze dne 22. září t. r. volební spisy s návrhem:

Slavný sněme, račiž volbu pana Františka Tůmy, cís. rady a velkoobchodníka v Praze za poslance pro obchodní a živnostenskou komoru v Praze za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herren Franz Tůma, kaiserlichen Rates und Großhändlers in Prag zum Abgeordnete für die Handels und Gewerbekammer in Prag als giltig anerkennen, und den Gewählten zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přeje si někdo slovo k volbě p. Tůmy?

Verlangt jemand das Wort zur Wahl des Herr Tůma.

Není tomu tak.

Es ist nicht der Fall.

Žádám pány, kteří volbu tuto schvalují, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche die Wahl anerkennen, die Hand zu erhebe.

Volba je schválena.

Die Wahl ist genehmigt.

Zpravodaj přísedící zemského výboru dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro 4. volební okres král. hlavního města Prahy, Hradčany, Král. Vyšehrad a Holešovice-Bubny, konané dne 22. listopadu 1909, dostavilo se z 3.645 voličů 2.317.

Z odevzdaných hlasů obdržel:

pan František Kafka, magistrátní sekretář v Praze-VII. 1.038 hlasů, pan František Buříval, říšský poslanec v Žižkově 685 hlasů, pan JUDr. František Soukup, advokát v Praze-II. 532 hlasy, pan František Růžek, správce knihovny v Praze 1 hlas, pan František Mikš v Praze 690 VIII. 1 hlas. Kromě toho odevzdáno 60 lístků prázdných a neplatných.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky neplatné a prázdné, činí 1.159, bez těchto 1.128.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů neobdržel žádný z kandidátů.

Byla tudíž dne 29. listopadu 1909 konána volba druhá.

K volbě této dostavilo se z 3.645 voličů 2.051. Z odevzdaných hlasů obdržel: pan Frant. Kafka, magistrátní sekretář v Praze-VII. 1.166 hlasů, pan František Buříval, říšský poslanec v Žižkově 830 hlasů. pan JUDr. František Soukup, advokát a říšský poslanec v Praze 9 hlasů, paní Anna Růžková, choť správce knihovny v Praze 1 hlas, pan Alois Sprďouchle, úředník v Praze-VII. 1 hlas. Kromě toho odevzdáno bylo 44 lístků neplatných.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky neplatné, činí 1.026, bez těchto 1.004.

Tuto nadpoloviční většinu obdržel v obou případech pan František Kafka, magistrátní sekretář v Praze, který tudíž byl za poslance zvolen.

Poněvadž proti volbě této není závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Františka Kafky za poslance měst Hradčany, Král. Vyšehrad a Holešovice-Bubny za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Kafka als Abgeordneten der Städte Hradschin, Wyschehrad und Holleschowitz-Bubna als giltig k anerkennen, und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přeje si někdo slovo k volbě pana posl. Kafky?

Verlangt jemand das Wort zur Wahl des Herrn Abgeordneten Kafka? Es ist nicht a der Fall.

Ich ersuche die Herren, welche die Wahl des Herrn Kafka anerkennen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí s volbou pana posl. Kafky, by pozvedli ruku.

Volba jest schválena.

Die Wahl ist agnosziert.

Zpravodaj náhr. přís. zemského výboru posl. dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Kutnohorského a Čáslavského konané dne 10. března 1909 dostavilo se 4555 voličů, z nichž hlasovalo pro p. Antonína Blažka, řiditele Ústřední Jednoty hospodářských společenstev v Praze 2680, pro pana Čeňka Pospíšila, rolníka v Miskovicích 1591, pro p. Frant. Váchu, tajemníka v Pardubicích 202, a pro různé kandidáty 9.

Neplatnými prohlášeny 73 hlasy.

Nadpoloviční většina hlasů činí 2242. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Antonín Blažek, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Antonína Blažka, řiditele Ústřední Jednoty hospodářských společenstev v Praze, za poslance venkovských obcí okresů soudních Kutnohorského a Čáslavského za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Anton Blažek, Direktor des Zentralverbandes lasdwirtschaftlicher Genossenschaften in Prag, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Kuttenberg und Časlau als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přeje si někdo slovo k volbě pana posl. Blažka?

Verlangt jemand das Wort zur Wahl des Herrn Abgeordneten Anton Blažek?

Jelikož tomu tak není, žádám pány, kteří tuto volbu schvalují, by pozvedli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche die Wahl anerkennen, die Hand zu erheben.

Volba jest schválena.

Die Wahl ist agnosziert.

Přejdeme nyní k příštímu článku denního pořádku:

Skládání slibů.

Ich werde nunmehr zum nächsten Programmspunkte schreiten: Entgegennahme der Angelobungen.

Žádám pány, kteří ještě nesložili slib, by ráčili předstoupiti.

Ich ersuche die. Herren Abgeordneten, welche noch nicht die Angelobung geleiftet haben, vorzutreten.

Sněmovní sekretář dr. Haasz (čte): Učiníte co členové sněmu slib na místo přísahy v ruce nejvyššího maršálka zemského, že chcete Jeho Veličenství císaři pánu věrni a Jeho poslušni býti, zákony zachovávati a své povinnosti plniti.

Sie werden als Landtagsmitglieder in die Hände Seiner Durchlaucht des Herrn Oberstlandmarschall an Eidesstatt geloben: Seiner Majestät dem Kaiser Treue und Gehorsam, Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten.

(Sněmovní sekretář dr. Haasz čte jména pp. poslanců, tito skládají slib.

Landtagssekretär Dr. Haasz verliest die Namen der Herren Abgeordneten, diese leisten die Angelobung.)

Rektor české university prof. dr. Jos. Král: "Slibuji."

Rektor Magnifikus der deutschen Universität Dr. Josef Zaus: "Ich gelobe".

Abg. Dr. von Medinger: "Ich gelobe."

Posl. rytíř Girtler: "Slibuji."

Posl. šlechtic Hemerka: "Slibuji."

Posl. dr. baron Nádherný: "Slibuji."

Abg. Dr. Ritter von Jaksch: "Ich gelobe."

Abg. Siegmund: "Ich gelobe."

Posl. Brdlík: "Slibuji."

Posl. dr. Hliňák: "Slibuji."

Posl. Kafka: "Slibuji."

Posl. Pokorný: "Slibuji."

Posl. Sokol: "Slibuji."

Posl. Tůma: "Slibuji."

Posl. Blažek: "Slibuji."

Nejvyšší maršálek zemský: Páni aktuáři. - Die Herren Aktuare.

Sněmovní tajemník dr. Haasz (čte): Složíte co aktuáři sněmovní vzhledem ku své úřední přísaze do rukou nejvyššího maršálka zemského slib, že budete svědomitě a správně plniti povinnosti, jež Vám ukládá řád jednací.

Sie werden in Ihrer Eigenschaft als Landtagsaktuare in die Hände des Oberstlandmarschalls mit Beziehung auf den von Ihnen abgelegten Diensteid angeloben: die Ihnen durch die Geschäftsordnung des Landtages auferlegten Obliegenheiten gewissenhaft und pünktlich zu erfüllen.

Pan dr. Dvořák - Herr Dr. Dvořák.

Sněmovní aktuár dr. Dvořák: "Slibuji - Ich gelobe."

Sněmovní sekretář dr. Haasz: Pan dr. Wellner - Herr Dr. Wellner.

Sněm. aktuár dr. Wellner: "Slibuji - Ich gelobe."

Landtagssekretär Dr. Haasz: Herr Dr. Maschek - pan dr. Maschek.

Landtagsaktuar Dr. Maschek: "Ich gelobe - Slibuji".

Nejvyšší maršálek zemský: (zvoní) Denní pořádek jest vyčerpán.

Die Tagesordnung ist erschöpft.

Na Schluß der Tagesordnung hat Seine Exzellenz der Herr Statthalter sich das Wort erbeten.

Jeho Excellence p. místodržitel má slovo.

C. k. místodržitel hrabě Coudenhove: Slavný sněme! Při opětném sestoupení se sněmu rozdány byly pánům poslancům vládní předlohy, na podzim k ústavnímu projednávání předložené, o změně zřízení zemského, dále návrh nového řádu volení do sněmu zemského (Posl. Dr. Sobotka: Kde je předloha o všeobecném hlasovacím právu? Hluk!), návrh, jímž se upravuje užívání jazyků zemských při samosprávných úřadech a orgánech, a osnova o zřízení krajských zastupitelstev.

Vláda mněla se povinnou, dáti podnět k nové zákonnité úpravě oněch zařízení, jichž tyto osnovy zákonů se týkají, k úpravě, která změněnými poměry časovými stala se nevyhnutelnou.

Tyto předlohy - již samy v sobě věcně odůvodněné - mají, jak vláda doufá, sloužiti zájmům veškerého obyvatelstva a přispěti k smírnému jeho soužití. (Výkřiky: Němcům! Nepokoj.)

Vládě jest znám obsah námitek z různých stran proti předlohám činěných a netají sobě, že způsob, jejž pro rozřešení oněch otázek navrhla, nedochází u žádné strany sněmovny souhlasu úplného. - Avšak tento zjev byl nezbytným, mělo-li se vůbec doufati v možnost úspěchu.

Úmyslem vlády bylo, poskytnouti pro porady k vážnému jednání vhodný nikoliv však nezměnitelný základ - její úsilovnou snahou jest, přispěti (Hlas: Německému obyvatelstvu!) k dosažení smírnějších poměrů mezi národnostmi a vláda se všemi silami vynasnaží, aby jednání stran ve sněmu o těchto předlohách podporovala. (Posl. Choc: Proč to nejde ve Štýrsku? Hluk. Nejvyšší maršálek zvoní).

V obsáhlých oborech, v nichž předložené zákony zjednati mají novou úpravu, naskytne se také možnost mnohých kompensací v příčině různorodých zájmů. Využitkováním této možnosti usnadní se postup jednání.

Vláda bude vždy ochotna - dbajíc ovšem při tom potřeb státu - dáti svůj souhlas k takovým ujednáním, na nichž jednající strany se shodnou.

Hoher Landtag! Beim Wiederzusammentritte des Landtages finden die Herren Abgeordneten die im Herbste zur vrfassungsmäßigen Verhandlung eingebrachten Regie rungsvorlagen, betreffend die Abänderung der Landesordnung, den Entwurf einer neuen Landtagswahlordnung, den Entwurf betreffend den Sprachengebrauch bei den autonomen Behörden und Organen und eine Vorlage, betreffend die Errichtung von Kreisvertretungen auf ihren Tischen.

Die Regierung hielt sich für verpflichtet, die Anregung zu einer gesetzlichen Neuregelung jener Einrichtungen zu geben, auf welche sich diese Gesetzvorlagen beziehen, zu einer Neuregelung, die durch die geänderten Zeitverhältnisse unausweichlich geworden Ist. In sich selbst sanlin begründet, sollen diese Vorlagen, wie die Regierung hofft, den Interessen der Gesamtbevölkerung dienlich sein und das friedliche Zusammenleben derselben fördern.

Der Regierung ist der Inhalt der gegen die Vorlagen von verschiedenen Seiten erhobenen Einwendungen bekannt und sie übersieht nicht, daß die Art, wie sie die Lösung der in Betracht kommenden Fragen vorschlägt, auf keiner Seite des Hauses volle Zustimmung findet. - Allein diese Erscheinung dürfte nicht fehlen, wen ö auf die Möglichkeit eines Erfolges sollte gehofft werden können. - Eine, zu ernster Verhandlung zwischen den Parteien taugliche, keineswegs unabänderliche Beratungsgrundlage zu liefern, war die Absicht der Regierung. - ihr lebhaftes Bestreben ist es, zur Herbeiziehung friedlicher Beziehungen zwischen den Nationalitäten beizutragen, - sie wird sich mit allen Kräften bemühen, die Verhandlung der Parteien im Landtage über die Vorlagen zu fördern.

Auf den weite, Gebiete innerhalb deren die eingebrachten Gesetze regelnd wirken sollen, finden sich auch mannigfache Kompensationsmöglichkeiten für verschiedenartige Interessen. Die Ausnützung dieser Möglichkeiten wird den Gang der Verhandlung erleichtern.

Die Regierung werden Sie bereit finden, unter selbstverständlicher Bedachtnahme auf die Bedürfnisse des Staates solchen Abmachungen zuzustimmen, auf welche sich die verhandelnden Parteien geeinigt haben.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP