Středa 16. září 1908

že jest s podivením, kterak vysoká vláda mohla v platnosti ponechati řád, který činnost spořitelen a jich trvalý rozkvět všestraně ochromuje, tak že tyto ústavy, vládnoucí ohromnými kapitály, nemohou dospěti k onomu bodu svého rozvoje, jejž přáti jim musí každý, komu blaho lidu našeho, finanční význam celé země, jakož i našich měst a okresů lhostejným zůstati nemůže.

A jakých práv vysoká vláda za zastaralého regulativu pro sebe vyvozuje, vysvítá nejlépe z té okolnosti, že spořitelně Čáslavské, r. 1899 do života uvedené, zakázala ukládání přebytků peněžních u Zemské banky království Českého, ústavu to eminentně bezpečného, za který převzalo závazek rukojemský samo toto království.

Jest na bíledni, že vysoký sněm nemůže přehlížeti takové opatření, poněvadž se nedá popříti, že seslabuje význam činnosti i působení Zemské banky království Českého, která výlučně na posílení našeho úvěru a soustředění i zužitkování kapitálu domácího pod zárukou země byla zřízena. A poněvadž vysoká vláda zamýšlí dosud stávající regulativ z r. 1841 nově přepracovati a k tomu účelu dožaduje se dobrého zdání u odborníků, jest zajisté požadavkem zcela slušným a oprávněným, aby ve věci, při které se jedná o ústavy tuzemské a autonomně spravované, obrátila se také na výbor zemský co nejvyšší úřad autonomní a vyslechla jeho názor i zkušenosti v této příčině. Již vznik spořitelen sám, který z usnesení obcí a okresů za garancie těchto samosprávných institucí se uskutečňuje, ukládá vládě tento spravedlivý ohled: zvláště když se uváží, jaký zájem má země na hospodářském rozkvětu spořitelen, které každého roku statisíce peněz věnují účelům obecně podpůrným, jež by jinak obce neb okresy, veřejnými břemeny zatížené uhrazovati musely. Z těchto všech příčin táží se podepsaní, je-li Jeho Excellence ochotna starati se o to, aby o záležitosti této zemský výbor království Českého uvědomila a od něho dobrozdání si vyžádala?

Na tuto interpellaci Vaše Excelence dosud neodpověděla, ačkoli mezitím šestileté zasedání tohoto sněmu prošlo, a nové právě nastává.

V uvážení, že národo-hospodářská důležitost a význam spořitelen stále více vzrůstají, tak že oproti datům nad uvedeným v každém ohledu jeví se značný, ba znamenitý pokrok k lepšímu, v uvážení dále, že místodržitelství vzorné řády jednací dosud nevydalo, ač vydání těchto stále se slibuje, a konečně v uvážení, že těm spořitelnám, jež samy řády takové zpracovaly, schválení svého odpírá, takže ve většině spořitelen bez řádů takových a instrukcí se úřaduje, jest jasno, že interpellace moje z roku 1902 dosud nepozbyla svého významu a své důležitosti.

I táží se v následku toho podepsaní Vaší Excellence, zda-li bylo ve věci té se zemským výborem již jednáno, a v jakém stadiu nalézá se osnova vzorného řádu jednacího, který se k zavedení chystá.

Současně upozorňují podepsaní Vaší Excellenci na to, že v zájmu veřejném českých měst, jakož i rozvoje českého spořitelnictví vůbec, nemohou souhlasiti se stanoviskem, jaké c. k. místodržitelství zaujímá v příčině zřizování nových spořitelen v menších městech českých s odvoláním se na zdánlivě jich nebezpečnou prosperitu, poněvadž české spořitelny při porovnáni s německými jeví nepříznivou číslici procentuální hustoty, a jest zajisté pozoruhodné, že dosud v 31 českých okresních městech nejsou podnes obecní spořitelny zřízeny, ačkoliv by vzhledem k hospodářskému prostředí, v němž se nalézají a pro absolutní jistotu, kterou na svěřené vklady poskytují, zdárně se vyvíjely, a obyvatelstvu měst i svého okolí v každém směru prospěšnými státi se mohly.

V této příčině poukazujeme výslovně k tomu, jak veřejným tiskem vícekráte konstatováno již bylo, že c. k. místodržitelství chová se bez veškeré blahovůle, ba neochotně vůči správám českých měst, a že volání těchto po povolení ku zřízení městských spořitelen jako na př. v Humpolci, Pacově, Skutči, Sobotce atd. zůstává hlasem volajícího na poušti.

I táží se proto podepsaní Vaší Excellence, hodlá-li zaříditi, aby obcím českým vycházelo se ve věci této se stejnou benevolencí vstříc jako děje se při městech německých, a žádají, by do příslušného departementu místodržitelství dosazen byl úředník národnosti české, který by vůči požadavkům a potřebám obcí českých spravedlivé porozumění a objektivní posuzování zachoval.

Dr, Jan Zimmer a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Dotaz posl. Dr. Koernera k J. E. p. místodržiteli.

Sněmovní tajemník Dr. Haasz (čte): Dotaz poslance dra. E. Koernera a soudruhů k Jeho Excellenci Karlu hraběti Goudenhovovi, c. k. místodržiteli v království Českém v Praze, ve příčině umístění knihovny, společné oběma vysokým školám technickým.

Vaše Excellence! Ke konci dubna roku 1904 zabránila německá šovinistická mládež vstup do knihovny, nalézající se v zákoutí německé techniky pražské a náležející oběma vysokým školám technickým.

Ačkoliv tehdy jednomyslně příslušnými činiteli bylo uznáno, že je nutno již v zájmu klidu společnou knihovnu z půdy německé přestěhovati, a ačkoliv v tom smyslu bývalý ministr kultu a vyučování dr. Hartl učinil slib, přece dnes, po čtyřech letech, knihovna vysokých škol technických nalézá se zastrčena v nádvoří německé techniky a dodnes v třídě Husově není obojjazyčného nápisu, který by studujícím obou vysokých škol technických hlásal, kde knihovna vysokých škol technických se nachází. Vysokoškolský referent p. míst. rada Geitler při c. k. místodržitelství království Českého dodnes se nepostaral ani, aby aspoň byla naděje, v dohledné době získati místnosti pro knihovnu se hodící a nacházející se na půdě neutrální. V době, kdy celá řada starých budov se bourá na čáře mezi českou a německou technikou, a kdy nové budovy, v nichž by bylo lze knihovnu umístiti, vyrůstají, celá záležitost přestěhování knihovny technické na půdu neutrální leží bez povšimnutí se strany vysokoškolského referenta o této záležitosti při c k. místodržitelství.

Tážeme se proto:

1.     Jest tento stav Vaší Excellenci znám?

2.   Chce Vaše Excellence věnovati této záležitosti takový pozor, aby bylo odstraněno co nejdříve jedno z bezpráví, páchaných na českém dorostu technickém?

V Praze, dne 16. září 1908.

Dr. Koerner a soudr.

Nejvyšší maršálek zemský: Dotaz p. poslance Antonína Švehly a soudruhů k J. Exc. panu místodržiteli.

Sněmovní tajemník dr. Haasz (čte): Dotaz poslance Antonína Švehly a soudr. k Jeho Excellenci Karlu hraběti Coudenhoveovi, místodržiteli král. Českého.

Zákonem ze dne 11. června 1901, čís. 66 ř. z. zajištěna byla úprava a splavnění řek v této polovici říše. - Zákon tento projednán byl současně se zákonem o stavbě alpských drah.

Stavba těchto drah jest již dávno dokončena a jak známo, překročen povolený stavební náklad bezmála o 100 mil. korun. Ačkoliv byl přesně dodržován stavební program a lhůta zákona, týkajícího se alpských drah, nemožno to samé tvrditi o ustanovení zákona ř. č. 66, jakož i zákonů z. č. 31, 32 a 33. Dle § 3. zemského zákona ze dne 13. února 1903, č. 31 z. z., byl sestaven generální program pro zamýšlené úpravy říční, zahrážky a přepážky údolní.

Dle tohoto generálního programu, který stanoví stavební lhůtu v době 1904-1912 a disponuje obnosem 63, 000. 000 korun, určeno jest pořadí, dle něhož započato má býti s prováděním jednotlivých podniků.

Avšak co se děje ve skutečnosti? Nejen že dle volného tempa úpravních prací v království Českém na dodržení stavební lhůty vůbec pomýšleti nelze, nezachovává se též i to pořadí, jak v § 2. z. zákona ze dne 18. února 1903 pro čís. 1-21 uvedeno, nýbrž z výročních zpráv zemské komise pro úpravu řek v království Českém vysvítá, že v české oblasti tohoto království nejen akce úpravní úplně vázne, ale i podniky v zákon pojaté z příčin malicherných se vypouštějí.

Za to však v německém území staví se o překot a jest vážná obava na straně tazatelů, že z povolených 63, 000. 000 korun absorbuje území německé více než dvě třetiny a ze zbývající částky »upraví« se pak české řeky.

Bychom dokázali, jak nespravedlivé, ba přímo tendenční rozdělování a jednání komise pro úpravu řek v král. Českém jest, uvádíme následující srovnání z výroční zprávy regul. komise za léta 1906 a 1907. Ku příkladu vezmeme Labe. Úprava na Labi provádí se proti veškerým pravidlům úprav vůbec a je patrná při těchto pracích snaha rozhodujících kruhů, provésti z povolených nákladů a ve stanovené lhůtě vše pouze v území německém. Jinak ani nedovedeme si vysvětliti nákladné stavby a úpravy na horním a malém Labi, které pouze tamnímu průmyslu sloužiti mají a které přirozeně, jelikož horní tok upraven, voda koncentrována, umožňují tím zhoubnější katastrofy na dosud neupraveném středním a dolním toku Labe, tedy v území českém, kde zemědělství ohromně tím trpí.

Uvedeme některá data, která nám jasně dokazují, že povolené podpory na úkor náš rozdělovány bývají a že české řečiště Labe macešsky zanedbáváno jest.

Na horním Labi již prostavěno nebo povoleno ku stavbám v tomto roce okrouhle 1, 400. 000 k, na malém Labi 370. 000 k. a co dělá a udělalo se pro Labe od Králové Dvora až k Jaroměři ? Skoro nic! Totéž platí pro střední a dolní tok.

Vezmeme dále úpravu Botiče. Dle generálního programu upraven býti měl Botič od Hostivaře do Prahy a postavena údolní přehrada v Hostivaři, která také v VIL a IX. plenární schůzi komise pro úpravy přijata.

Náklad na přepážku rozpočten na 824. 000 K. Avšak co se stalo? Z různých příčin a hlavně z té, by pro tok v českém území co nejméně bylo vydáno, usneseno v XV. plenární schůzi, tedy úplně proti ustanovení § 2., stavbu nádržky úplně vypustiti, čímž stavba tato úplně pohřbena.

Pro toto oddálení, lépe řečeno úplné vypuštění stavby nádržky uváděny se strany pp. techniků různé důvody.

Při tom poukazujeme hlavně k tomu, že ti páni, kteří nejdříve nutnost nádržky hájili, nyní proti zřízení jejímu se postavili a že uváděny okolnosti a důvody, které při zřizování přehrad v německém území nikdy uvažovány nejsou, z čehož patrno, že pro německé průmyslníky luxusní stavby prováděny býti mohou, kdežto v českém kraji nutná stavba, hlavně ona, která zemědělství by prospěla, se lehkomyslně vypouští.

Taktéž poukazujeme k tomu, že při provedených dosud úpravních pracích meliorace, tedy zájem zemědělský až dosud bezmála výhradně pomíjen byl. V tom směru mluví rozhodující kruhy ovšem mnoho o nutnosti a důležitosti této národohospodářsky tak důležité akce, avšak pro její uskutečnění nepodniká se zhola nic. Musíme tedy v zájmu stíženého zemědělství českého žádati, by současně s úpravou i dle potřeby meliorace prováděny byly a za tím účelem by ihned potřebné projekty opatřeny byly.

Podepsaní táží se proto:

Jest ochotna Vaše Excellence, jakožto předseda zemské komise pro úpravu řek v království Českém, přihlížeti k tomu, by:

I.   stanovený program přesně dodržován byl a stavby v českém území vypuštěny nebyly a tak nenastalo vyčerpání povolených nákladů pro německé území;

II.   práce úpravní rychleji postupovaly;

III.    současně s úpravou i meliorace prováděny byly a z důvodu toho meliorační kostra opatřena byla?

V Praze, dne 16. září 1908.

Ant. Švehla a soudr.

Oberstlandmarschall: Anfrage der Herren Abgeordneten Dr. Hackel und Genossen an Seine Excellenz den Herrn Statthatter.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Anfrage der Abgeordneten Dr. Hackel und Genossen an Se. Exzellenz, den Herrn Statthalter.

Anläßlich der, vom k. k. Ministerium des Innern für die Zeit vom 1. bis 28. August d. J. angeordneten erstmaligen Anmeldung zur Pensions-Versicherung der Privatangestellten wurde sowohl vom Magistrate der Hauptstadt Prag, als auch von der k. k. Statthalterei die Ausfolgung deutscher Anmeldungsformulare während der gesetzlichen Anmeldungsfrist verweigert.

Wir stellen deshalb an Euere Exzellenz die Anfrage:

Ist Euerer Exzellenz die vorgeschilderte Tatsache bekannt?

Gedenken Eure Exzellenz die Schuldtragenden zu eruieren und diese wegen dieses ungesetzlichen Vorgangs einer angemessenen Ahndung zuzuführen?

Was gedenken Euere Exzellenz zu tun, um den Prager Magistrat zur Beachtung der Tatsache, daß Prag die Landeshauptstadt eines von zwei Volksstämmen bewohnten Kronlandes ist, zu verhalten?

Abg. Dr. A. Hackel und Genossen.

Nejvyšší maršálek zemský: Dotaz p. poslance Františka Trojana a soudruhů k J. E. panu místodržitelí v příčině vyšetřování učitelů na základě anonymních udání.

Sněmovní tajemník dr. Haasz (čte). Dotaz poslance Františka Trojana a soudr. k J. Excellenci Karlu hraběti Coudenhovovi místodržiteli království Českého, ve příčině vyšetřování učitelů na základě anonymních udání.

Říd. učitel Josef Mudra v Partoticích p. Žinkovy, předseda učitelské jednoty Nepomucké, byl anonymně udán zemské školní radě:

1.   že jest zaujat proti katolickému náboženství;

2.   že chodí do kostela toliko na začátku a na konci (školního roku, kdežto při náboženské zkoušce, při přijímání, v den narozenin Jeho Veličenstva a jindy prý tak nečiní;

3.   že se s dětmi nemodlí;

4.   že mluvě o farizeích a zákonnících pravil prý: Jeden jest Bůh ve třech osobách, jeden v rybníce, druhý na půdě, třetí ve sklepě;

5.   že jistá osoba nepozorovala na něm nikdy nijakého projevu oddanosti k domu panovnickému;

6.   že 18. srpna v den narozenin císařových nechodí do kostela a praporů nevyvěšuje;

7.  že jest přívržencem »Volné myšlenky«;

8.   že oproti přání vyšších úřadů nejeví žádné ochoty a službovolnosti;

9.   že, kdykoli je ve výborové a plné schůzi spolku učitelského, nevyučuje;

10.   že do Prahy jede a učí zaň dcera;

11.   že dne 11. listopadu 1907 učil než do 3 hodin místo do 4;

12.   že se neslušně choval proti inspektoru v den prohlídky školy;

13.   že do porad učitelských nenáležitě zve a je koná.

Ačkoliv všecka tato udání jsou smyšlena a nepravdivá, ačkoliv takto udávaný učitel přes 30 roků platně působí a úsudek okresních školních inspektorů o působnosti jeho učitelské a vychovatelské byl vždy dobrý a velmi dobrý, přece tento učitel byl na základě anonymního udání vyšetřován a vyšetřováním tím rozčilován.

I tážeme se: Jest Vaše Excellence ochotna naříditi c. k. zemské školní radě, aby tato nezaváděla vyšetřování disciplinární proti učitelstvu vůbec na základě pouhých anonymních udání a je-li udavač podepsán a není-li týž s to, aby prokázal vinu učitelovu, aby c. k. zemská školní rada byla povinna, sděliti jméno udavače obžalovanému učiteli a tohoto vybídnouti, aby proti utrhači na obranu své cti soudně zakročil?

V Praze, dne 16. září r. 1908.

Fr. Trojan a soudr.

Oberstlandmarschall: Anfrage der Abgeordneten Dr. Franz Kindermann, Jakob Richter und Genossen an Se. Exzellenz den Herrn k. k. Statthalter,

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Anfrage der Abgeordneten Dr. Franz Kindermann, Jakob Richter und Genossen an Seine Exzellenz den Herrn k. k. Statthalter:

Zeitungsnachrichten zu Folge breitet sich die Cholera-Asiatica in Rußland, speziell in einigen Gouvernements in einer unseren Staat bedrohenden, besorgungserregenden Weise aus.

Die Gefertigten erlauben sich die Anfrage:

1.    Welche, die Sachlage wirklich kennzeichnenden Berichte besitzt die k. k. Regierung über den Stand der Cholera in Rußland?

2.   Welche Schritte unternahm bereits die k. k. Regierung um diese uns drohende Gefahr tunlichst abzuordnen und welche gedenkt dieselbe noch weiter einzuleiten?

Prag, am 16. September 1908.

Dr. Franz Kindermann und Genossen.

Nejvyšší maršálek zemský: Odevzdám tyto interpellace Jeho Excell. panu místodržiteli.

Ich werde alle diese Interpellationen Seiner Exzellenz dem Herrn Statthalter übergeben.

Konstatuji, že je slavný sněm způsobilý usnášeti se.

Ich konstatiere die Beschlußfähigkeit des hohen Hauses.

Přejdeme k dennímu pořádku.

Wir übergehen zur Tagesordnung.

Prvním předmětem denního pořádku jsou zprávy o volbách.

Der erste Punkt der Tagesordnung sind die Wahlberichte.

Ich ersuche den Herrn Landesausschußbeisitzer Dr. Eppinger, zu referieren.

Berichterstatter Landesausschußbeisitzer Dr. Eppinger: Hoher Landtag! Zu der, infolge Absterbens des frühers gewählten Abgeordneten Herrn Franz Peschka, k. k. Ministers, notwendig gewordenen und am 30. Juni 1908 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Landskron, Grulich und Rokitnitz sind von 5263 Wählern 1599 erschienen und es haben hievon 1516 für Herrn Wilhelm Maixner, Erbgerichtsbesitzer in Olbersdorf, 38 für Herrn Dr. Josef Myslivec, Reichsratsabgeordneten in Prag, 13 für Herrn Eduard Weiß, Postkontrollor in Pragr 10 für Herrn Josef Bernkopf, Oberpostmeister in Grulich und 7 für Herrn Johann Janisch, Pfarrer in Laubendorf gestimmt. Drei Stimmen waren zersplittert und 12 Stimmzettel waren ungiltig.

Die absolute Majorität beträgt 794 Stimmen.

Diese absolute Majorität erhielt Herr Wilhelm Maixner, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten: "Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Wilhelm Maixner, Erbgerichtsbesitzers in Olbersdorf, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Landskron, Grulich, Rokitnitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Sněmovní tajemník dr. Haasz (čte): Slavný sněme, račiž volbu pana Viléma Maixnera, statkáře v Albrechticích, za poslance venkovských obcí soudních okresů: Lanškrounského, Králického a Rokytnického za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Angenommen. Přijato.

Berichterstatter Landesausschußbesitzer Dr. Eppinger: Hoher Landtag! Zu der am 27. Feber 1908 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Trautenau, Braunau und Politz sind von 2631 Wählern 2002 erschienen. Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten:

Herr Ph. Dr. Adolf Bachmann in Prag, 1549 Stimmen, Herr Dr. Josef Čížek in Nachod 302 Stimmen, Herr Josef Tschiedel in Georgswalde 97 Stimmen, Herr Wilhelm Kiesewetter in Trautenau 38 Stimmen. Zersplittert waren 11 Stimmen.

Nebstdem wurden 5 leere Stimmzettel abgegeben.

Die absolute Majorität beträgt einschließlich der leeren Stimmzettel 1001, ohne dieselben 999 Stimmen.

Diese absolute Majorität in beiden Fällen erhielt Herr Ph. Dr. Adolf Bachmann, k. k. Hofrat und Universitätsprofessor, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang lein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

"Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Ph. Dr. Adolf Bachmann, k. k. Hofrates und Universitätsprofessors, als Abgeordneten der Städte Trautenau, Braunau und Politz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Sněmovní tajemník dr. Haasz (čte): Slavný sněme, račiž volbu pana PhDra. Adolfa Bachmanna, c. k. dv. rady a universitního profesora, za poslance měst Trutnov, Broumov a Police za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Angenommen.

Přijato.

Berichterstatter Landesausschußbeisitzer Dr. Eppinger: Hoher Landtag! Zu der, am 27. Feber 1908 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Eger sind von 2063 Wählern 1388 erschienen.

Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten: Herr JUDr. Alfred Bernardin, Advokat in Eger 714, Herr Dr. Hans Stanka, Advokat in Eger 386, Herr Gustav Gläßner, k. k. Professor 178, Herr Rudolf Heckt, Beamte 92, Herr Georg Schönerer 2, Herr Franz Stein 1, Herr Dr. Utschick 1 und Herr Dr. Baxa 1.

Nebstdem wurden 13 leere Stimmzettel abgegeben.

Die absolute Majorität beträgt einschließlich der leeren Stimmzettel 695, ohne dieselben 688 Stimmen.

Diese absolute Majorität in beiden Fällen erhielt Herr JUDr. Alfred Bernardin, Advokat in Eger, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vprliegt, so erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

"Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Alfred Bernardin als Abgeordneten der Stadt Eger als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Sněmovní tajemník dr. Haasz (čte): Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra Alfréda Bernardina za poslance města Cheb za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Angenommen.

Přijato.

Berichterstatter Landesausschußbeisitzer Dr. Eppinger: Hoher Landtag! Zu der, am 27. Feber 1908 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Altgeorgswalde, Königswalde sind von 1086 Wählern 873 erschienen.

Bon den abgegebenen Stimmen hat erhalten: Herr Josef Böhr, Schriftleiter in Warnsdorf 527, Herr Karl Ständt, Kanzleidirektor in Prag 313, Herr Anton Schäfer, Reichsratsabgeordneter in Reichenberg 33.

Die absolute Majorität beträgt 437 Stimmen.

Diese absolute Majorität erhielt Herr Josef Böhr, Schriftleiter in Warnsdorf, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

"Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Böhr als Abgeordneten der Städte Altgeorgswalde, Königswalde als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Sněmovní tajemník Dr. Haasz (čte): Slavný sněme, račiž volbu pana Josefa Böhra za poslance měst Altgeorgswalde a Königswalde za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Angenommen.

Přijato.

Berichterstatter Landesausschußbeisitzer Dr. Eppinger: Hoher Landtag! Zu der, am 27. Feber 1908 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Leitmeritz und Lobositz sind Von 2461 Wählern 1336 erschienen.

Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten: Herr JUDr. Alois Funke, Advokat und Bürgermeister in Leitmeritz, 980 Stimmen, Herr Hans Haneschka, Kapellmeister in Leitmeritz, 247 Stimmen, Herr Josef Maresch, Buchhalter in Aussig 75 Stimmen.

Zersplittert waren 11 Stimmen, als ungiltig erkannt wurden 14 Stimmen.

Die absolute Majorität beträgt 607 Stimmen.

Diese absolute Majorität erhielt Herr JUDr. Alois Funke, Advokat und Bürgermeister in Leitmeritz, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuss die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

"Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Alois Funke als Abgeordneten der Städte Leitmeritz und Lobositz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Sněmovní tajemník Dr. Haasz (čte): Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra Aloise Funke za poslance měst Litoměřice a Lovosice za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Angenommen.

Přijato.

(Den Vorsitz übernimmt der Oberstlandmarschall-Stellvertreter

Náměstek nejvyššího maršálka zemského přejímá předsednictví. )

Berichterstatter Landesausschuß-Beisitzer Dr. Eppinger: Hoher Landtag! Zu der, am 27. Feber 1908 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Saaz und Kaaden sind von 3351 Wählern 1933 erschienen und es haben hievon für den Herrn Johann Heiser, Volksschullehrer in Saaz 681, für Herrn Ludwig Janka, Altbürgermeister in Kaaden 562, für Herrn Josef Ratt, k. k. Professor in Saaz, 498, für Herrn Anton Dietl, Beamten in Saaz, 111, für Herrn Johann Schindler, k. k. Professor in Saaz, 50 geStimmt.

2 Stimmen waren zersplittert. Nebstdem wurden 29 leere Stimmzettel abgegeben.

Die absolute Majorität beträgt einschließlich der leeren Stimmzettel 967, ohne dieselben 953 Stimmen.

Da diese absolute Majorität niemand erhalten hat, wurde am 3. März 1908 die zweite Wahl vorgenommen.

Zu dieser Wahl sind von 3351 Wählern 2184 erschienen und es haben hievon für den Herrn Johann Heiser 846, für Herrn Ludwig Janka 677, für Herrn Josef Ratt 650 gestimmt.

11 Stimmen waren zersplittert.

Die absolute Majorität beträgt 1093 Stimmen.

Da wiederum niemand diese abso. lute Majorität erhalten hat, wurde am 6. März 1908 die Stichwahl zwischen Herrn Johann Heiser und Herrn Ludwig Janka vorgenommen.

Zu dieser Wahl sind von 3354 Wählern 2246 erschienen, und es haben hievon 1254 für den Herrn Johann Heiser, Volksschullehrer in Saaz, und 992 für den Herrn Ludwig Janka, Altbürgermeister in Kaaden, gestimmt.

Die absolute Majorität der giltig abgegebenen Stimmen beträgt 1124 Stimmen.

Diese absolute Majorität erhielt Herr Johann Heiser, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlgang kein Anstand obliegt, so erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

"Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Johann Heiser, Volksschullehrers in Saaz, als Abgeordneten der Städte Saaz und Kaaden als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Sněmovní tajemník Dr. Haasz (čte): Slavný sněme, račiž volbu pana Jana Heisera, učitele obecné školy v Žatci, za poslance měst Žatec a Kadaň za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall - Stellvertreter Dr. Urban: Angenommen.

Přijato.

Berichterstatter Landesausschuß-Beisitzer Dr. Eppinger: Hoher Landtag! Zu der am 27. Feber 1908 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Brüx, Bilin, Dberleutensdorf sind von 3964 Wählern 1859 erschienen; von den abgegebenen Stimmen hat erhalten: Herr JUDr. Josef Herold, Advokat in Brüx, 1832; Herr Josef Bachmann, Uhrmacher in Brüx, 1; Herr Ludwig Blach, Kaufmann in Brüx, 1; Herr Josef Seliger, Redakteur in Teplitz, 3; Herr Dr. Karl Lueger, Bürgermeister in Wien, 1; Herr Anton Kriegner in Bilin, 1; Herr Genesius Greiner, Photograph in Oberleutensdorf, 1; Herr Dr. Ernst Grann, Arzt, 1; 9. Herr Franz Türmer, Privatier, 1 Stimme.

Nebstdem wurden 17 leere Stimmzettel abgegeben.

Die absolute Majorität beträgt einschließlich der leeren Stimmzettel 930, ohne dieselben 922 Stimmen.

Diese absolute Majorität in beiden Fällen erhielt Herr JUDr. Josef Herold, Abvokat in Brüx, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

"Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Josef Herold als Abgeordneten der Städte Brüx, Bilin, Oberleutensdorf als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Sněmovní tajemník Dr. Haasz (čte): Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra Josefa Herolda za poslance měst Most, Bílina a Horní Litvínov za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall - Stellvertreter Dr. Urban: Angenommen.

Přijato.

Berichterstatter Landesausschußbeisitzer Dr. Eppinger:

Hoher Landtag! Zu der am 27. Feber 1908 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Nixdors-Zeidler-Schönlinde sind von 1566 Wählern 920 erschienen.

Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten: Herr Robert Hütter, Lehrer in Zeidler 589, Herr Franz Grasse, Lehrer in Nixdorf 163, Herr Adolf Reitzner, Gewerkschaftssekretär in Bodenbach 151 Stimmen. Zersplittert waren 5 Stimmen. Nebstdem wurden 12 Stimmen für ungiltig erklärt.

Die absolute Majorität beträgt 456 Stimmen. Diese absolute Majorität in beiden Fällen erhielt Herr Robert Hütter, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrag zu unterbreiten:

"Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Robert Hütter, Lehrers in Zeidler, als Abgeordneten der Städte Nixdorf- ZeidlerSchönlinde als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen. "

Sněmovní tajemník Dr. Haasz (čte): Slavný sněme, račiž volbu pana Roberta Hüttera, učitele v Zeidlerech za poslance měst Mikulášovice-Zeidlery-Krásná Lípa za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall - Stellvertreter: Dr. Urban. Angenommen.

Přijato.

Berichterstatter Landesausschußbeisitzer Dr. Eppinger: Hoher Landtag ! Zu der am 27. Feber 1908 vorgenommenen Wahl des


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP