Úterý 15. září 1908

Stenografická zpráva

o

I. sezení sněmu království Českého z roku 1908 dne 15. září 1908.

Stenographischer Bericht

über die

I. Sitzung des Landtages des Königreiches Böhmen vom Jahre 1908 am 15. September 1908.

O b s a h:

Zahájení sněmu:

Oznámení c. k. místodržitele o jmenování nejvyššího maršálka zemského a jeho náměstka (str. 5).

Složení slibu Nejvyššího maršálka zemského (str. 5).

Složení slibu náměstka Nejvyššího maršálka zemského (str. 5).

Oslovení Nejvyššího maršálka zemského (str. 5).

Oslovení náměstka Nejvyššího maršálka zemského (str. 7).

Oslovení c. k. místodržitele (str. 8).

Inhalt:

Eröffnung des Landtages:

Mitteilung des k. k. Statthalters von der Ernennung des Oberstlandmarschalls und des Stellvertreters desselben (Seite 5).

Angelobung des Oberstlandmarschalls (Seite 5).

Angelobung des Oberstlandmarschallstell-. vertreters (Seite 5).

Ansprache des Oberstlandmarschalls (Seite 5).

Ansprache des Oberstlandmarschallstell-. Vertreters (Seite 7).

Ansprache des k. k. Statthalters (Seite 8).

Zprávy praesidiální:

Jmenování zatímního výboru verifikačního (str. 9).

Vzpomínka Nejvyššího maršálka zemského zesnulým členům sněmu a sice:

a)  poslanci Maxu hraběti Zedtwitzovi (str. 10),

b)  posl. Františku Peschkovi (str. 10).

c)  posl. dr. Heroldovi (str. 10).

d)  posl. Karlu Tichému (str. 11). Oznámení osnov zákonů a usnesení sněmovních, které dosáhly Nejvyššího schválení (str. 11).

Oznámení o Nejvyšším povolení k zatímnímu vybírání přirážek zemských (str. 15).

Oznámení pořadatelů sněmovních (st. 15). Oznámení složení sněmovní kanceláře (str. 15).

Presidialberichte:

Nominierung des provisorischen Verifikationsausschusses (Seite 9).

Nachruf des Oberstlandmarschalls den Verstorbenen Landtagsmitgliedern u. zw.

a)  Abg. Max Gr. Zedtwig (Seite 10);

b)  Abg. Franz Peschka (Seite 10);

c)   Abg. Dr. Herold (Seite 10);

d)  Abg. Kart Tichý (Seite 11).

Bekanntgabe der vom Landtage beschlossenen Gesetze und Beschlüsse, welche die Allerhöchste Sanktion erlangt haben (Seite 11);

Bekanntgabe der Allerhöchsten Bewilligung zur provisorischen Einhebung der Landeszuschläge (Seite 15).

Bekanntgabe der Hausordner (Seite 15).

Bekanntgabe der Zusammensetzung der Landtags-Kanzlei (Seite 15).

Sdělení spisů tiskem rozdaných (str. 15). Omluvy (str. 17).

Bekanntgabe der Verteilten Druckschriften (Seite 15).

Entschuldigungen (Seite 17).

Denní pořádek: Zprávy o volbách poslanců:

Adámka (str. 17), Anýže (str. 18), dr. Baxy (str. 18), dra Čelakovského (str. 19), Čipery (str. 19), dra Fiedlera (str. 19), dra Fořta (str. 20), dra Koernera (str. 20), dra Koldínského (str. 21), dra Kotrbelce (str. 21), Kuchyňky (str. 21), Lauba (str. 22), dra Maška (str. 22), Maštálky (str. 23), Merta (str. 23), Pavlíčka (str. 23), dra Pippicha (str. 24), dra Preisse (str. 24), dra Schauera (str. 24), dra Sobotky (str. 25), dra Špirhanzla (str. 25), dra Šubrta (str. 26), dra Švihy (str, 26), Tůmy (str. 27), dra Ulricha (str. 27), dra Zátky (str. 27), dra Zimmra (str. 28), Klofáče (str. 28), dra Podlipného (str. 29), Němce (str. 29), dra Srba (str. 29), dra Groše (str. 29), dra Kaftana (str. 30), Schillera (str. 30), Filipa (str. 31), Macháčka (str. 31), Ansorga (str. 31), Besemüllera (str. 32), Frengla (str. 32), Fritze (str. 32), Grössla (str. 33), Hofmanna (str. 33), Ira (str. 34), Kaspra (str. 34), Kaulfersche (str. 34), Kletzenbauera (str. 35), hr. Kolowrata (str. 35), Krütznera (str. 36),

Tagesordnung:

Berichte über die Wahlen der Abgeordneten:

Adámek (Seite 17), Anýž (Seite 18), Dr. Baxa (Seite 18), Dr. Čelakovský (Seite 19), Čipera (Seite 19), Dr. Fiedler (Seite 19), Dr. Fořt (Seite 20), Dr. Koerner (Seite 20), Dr. Kolbinský (Seite 21), Dr. Kotrbelec (Seite 21), Kuchynka (Seite 21), Laub (Seite 22), Dr. Mašek (Seite 22), Maštálka (Seite 23), Mert (Seite 23), Pavlíček (Seite 23), Dr. Pippich (Seite 24), Dr. Preiß (Seite 24), Dr. Schauer (Seite 24), Dr. Sobotka (Seite 25), Špirhanzl (Seite 25), Dr. Šubrt (Seite 26), Dr. Šviha (Seite 20), Tůma (Seite 27), Dr. Ulrich (Seite 27), Dr. Zátka (Seite 27), Dr. Zimmer (Seite 28), Klofáč (Seite 28), Dr. Podlipný (Seite 29), Němec (Seite 29), Dr. Srb (Seite 29), Dr. Gros (Seite 29), Dr. Kaftan (Seite 30), Schiller (Seite 30), Filip (Seite 31), Macháček (Seite 31), Ansorge (Seite 31), Besemüller (Seite 32), Frenzl (Seite 32), Fritz (Seite 32), Größl (Seite 33), Hofmann (Seite 33), Iro (Seite 34), Kasper (Seite 34), Kaulfersch (Seite 34), Kleinbauer (Seite 35), Graf Kolowrat (Seite 35), Krützner (Seite 36), Kutschera (str. 36), Lande (str. 37), Lipky (str. 37), Meyera (str. 37), dra. Pergelta (str. 38), Reitterera (str. 38), Richtra (str. 39), dra. Schreinera (str. 39), Schreitera (str. 39), Sobitschky (str. 40), Spiese (str. 40), Stahla (str. 41), Ungermanna (str. 41), Walterse (str. 41), Wolfa (str. 42), Wüsta (str. 42), Zulegera (str. 43).

Prohlášení posl. Klofáče a soudruhů (str. 43).

Prohlášení posl. Jos. Meyera (str. 43).

Prohlášení posl. sl. Stránského (str. 44).

Prohlášení posl. dra. Bernardina (str. 44).

Kutscher (Seite 36), Lande (Seite 37), Lipka (Seite 37), Meyer (Seite 37), Dr. Pergelt (Seite 38), Reitterer (Seite 38), Richter (Seite 39), Dr. Schreiner (Seite 39), Schreiter (Seite 39), Sobitschka (Seite 40), Spies (Seite 40), Stahl (Seite 41), Ungermann (Seite 41), Walters (Seite 41), Wolf (Seite 42), Wüst (Seite 42), Zuleger (Seite 43).

Erklärung des Abg. Klofáč und Genossen (Seite 43).

Erklärung des Abg. Jos. Meyer (Seite 43).

Erklärung des Abg. E. v. Stransky (Seite 44).

Erklärung des Abg. Dr. Bernardin (Seite 44).

Dotazy:

1. posl. Klofáče a soudr. k c. k místodržiteli ohledně událostí v Kašperských Horách (str. 44);

2.   posl. Merta a soudr. k c. k. místodržiteli ohledně obsazování míst při veřejných úřadech úředníky, neznalými obou zemských jazyků (str. 47);

3.   pobl. Dr. Pazderky a soudr. k místodržiteli ohledně svolávání zemského sněmu v čas a na dostatečnou dobu (str. 47);

4.   posl. Čipery a soudr. k c. k. místodržiteli v záležitosti českého školství menšinového (str. 48);

5.   posl. Anýže a soudr. k c. k. místodržiteli ohledně událostí v Kašperských Horách a Sušici (str. 51);

6.   posl. Dr. Melhuby a soudr. k c. k. místodržiteli ohledně událostí v Kašperských Horách (str. 53);

7.   posl. Dra. Malyho a soudr. k nejvyššímu maršálku zemskému ohledně obsazení sněmovní kanceláře (str. 54);

Sdělení o složení mandátu posl. Dra. ryt. Jaksche v kurii velkých statků (str. 55);

Anfragen:

1.   der Abg. Klofáč und Gen. an den k. k. Statthalter, betreffend die Ereignisse in Bergreichenstein (Seite 44);

2.   der Abg. Mert und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die Besetzung von Stellen bei den öffentlichen Ämtern durch Beamte, welche beider Landessprachen nicht mächtig sind (Seite 47);

3. der Abg. Pazderka und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die rechtzeitige Einberufung des Landtages auf eine entsprechende Dauer. (Seite 47);

4.   der Abg. Cipera und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend das böhmische Minoritäts-Schulwesen (Seite 48).

5.   der Abg. Anýž und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die Ereignisse in Bergreichenstein (Seite 51);

6.   der Abg. Dr. Melhuba und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die Ereignisse in Bergreichenstein (Seite 53);

7.   der Abg. Maly und Genossen an den Oberstlandmarschall betreffend die Besetzung der Landtagskanzlei (Seite 54);

Mitteilung über die Mandatsniederlegung Von Seite des Abg. Dr. Ritter von Jaksch in der Kurte des Großgrundbesitzes (Seite 55).

Návrhy:

1.   posl. Dra. Kramáře a soudr. na podání adresy Jeho Veličenstvu císaři a králi (str. 55);

2.   posl. Dra Fořta a soudr. na změnu zemského zřízení království Českého (str. 55);

3.   posl. Baxy, Choce, Klofáče a soudr. stran zavedeni všeobecného, rovného a přímého práva hlasovacího na sněm království Českého (str. 56);

4.   posl. Dra. Kaftana, Schillera a soudr. na přeložení zemské donucovací pracovny na královských Hradčanech mimo Prahu (str. 60);

5.   posl. Dra. Kaftana, Schillera a soudr. v příčině regulačních prací na potoku Botiči (str. 60);

6.   Dra. Koernera a soudr. na vydání nového volebního řádu do sněmu království Českého a na změnu některých článků zřízení zemského (str. 61);

7.   posl. Wüsta a soudr. na poskytnuti nouzové podpory některým obcím okresu Kadaňského následkem sucha, hmyzu, vlhka a dlouhotrvající zimy (str. 61);

8.   posl. Wüsta a soudr. na poskytnuti nouzové podpory některým obcím okresu kadaňského, postiženým krupobitím (str. 61);

9.   posl. Wüsta a soudr. na poskytnuti nouzové podpory některým obcím okresu přísečníckého a vejprtského následkem průtrže mračen a krupobití (str. 62);

10.   posl. Kindermanna, Richtra, Hüttera a soudr. v záležitosti zřízení nového silničního spojení v okrese šluknovském a hanšpachském (str. 63);

11.   posl. Kubra, Dra. Víškovského a soudr. v příčině zřízení zájmových společenstev zemědělských (str. 63);

12.   posl. Dra. Víškovského, Kubra a soudr. v příčině opravy volebního řádu do sněmu království Českého (str. 64);

13.   posl. Švehly a soudr. na poskytnuti podpory zemské i státní obyvatelstvu postíženému živelními pohromami (str. 64).

Oznámení denního pořádku příšti schůze (str. 65).

Antrage:

1.   der Abg. Dr. Kramář und Genossen auf Ueberreichung einer Adresse an Seine Majestät den Kaiser und König (Seite 55);

2.   der Abg. Dr. Fořt und Genossen auf die Abänderung der Landesordnung für das Königreich Böhmen (Seite 55);

3.   der Abg. Dr. Baxa, Choc, Klofáč und Genossen auf die Einführung des allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechtes in den Landtag des Königreiches Böhmen (Seite 56);

4.   der Abg. Dr. Kaftan, Schiller und Genossen auf Verlegung der Landes-Zwangsarbeitsanstalt auf dem Hradschin außerhalb Prags (Seite 60);

5.   der Abg. Dr. Kaftan, Schiller und Genossen, betreffend die Regulierungsarbeiten auf dem Botičbache (Seite 60);

6.   der Abg. Dr. Koerner und Genossen auf Hinausgabe einer neuen Wahlordnung in den Landtag des Königreiches Böhmen und auf Abänderung einiger Paragraphen der Landesordnung (Seite 61);

7.   der Abg. Wüst und Genossen auf Erteilung einer Notstandsunterstützung einigen Gemeinden des Bezirkes Kaaden infolge Dürre, Insektenfraß, Nässe und Auswinterung (Seite 61);

8.   der Abg. Wüst und Genossen aus Erteilung einer Notstandsunterstützung einigen vom Hagelschlag betroffenen Gemeinden des Bezirkes Kaaden (Seite 61);

9.   der Abg. Wüst und Genossen auf Erteilung einer Notstandsunterstützung einigen, durch Wolkenbruch und Hagelschlag betroffenen Gemeinden des Bezirkes Preßnitz und Weipert (Seite 62);

10.   der Abg. Dr. Kindermann, Richter, Hutter und Genossen, betreffend die Herstellung neuer Straßenverbindunzen in den Bezirken Schluckenau und Hainspach (Seite 63);

11.   der Abg. Kubr, Dr. Víškovský und Genossen, betreffend die Errichtung von landw. Genossenschaften (Seite 63);

12.   der Abg. Dr. Viškovský, Kubr und Genossen, betreffend die Reform des Wahlordnung in den Landtag des Königreiches Böhmen (Seite 64);

13.    der Abg. Švehla und Genossen auf Erteilung einer Landes- und Staats-Unterstützung an die durch Elementarereignisse betroffene Bevölkerung (Seite 64).

Mitteilung der Tagesordnung der nächsten Sitzung (Seite 65).

Schůze začala ve 12 hod. 10 min. odpol.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Ferdinand princ Lobkovic.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského JDDr. Karel Urban a větší počet poslanců.

Jako zástupcové vlády: J. Excel. c. k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove a c. k. místodržitelshý rada Jan Kosina.

Z kanceláře sněmovní: Sněmovní tajemník Dr. J. Haasz; sněmovní aktuáři: Dr. Jindřich Šafařovič a Dr. Richard Bébr.

Beginn der Sitzung um 12 Uhr 10 M. Nachm.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Ferdinand Prinz Lobkowicz.

Anwesend: Der OberstlandmarschallStellvertreter JUDr. Karl Urban und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Exzettenz der k. k. Statthalter Kart Graf Coudenhove und der k. k. Statthaltereirat Johann Kosina.

Von der Landtagskanzlei: Landtagssekretär Dr. J. Haasz, Landtagsaktuare: Dr. Heinrich Šafařovič und Dr. Richard Bébr.

Sněmovní tajemník Dr. Haasz (zvoní).

Landtagssefretär Dr. Haasz (läutet):

G. k. místodržitel hrabě Coudenhove: Slavný sněme! Hoher Landtag!

Jeho císařské a královské Apoštolské Veličenstvo ráčilo Nejvyšším rozhodnutím, daným dne 28. srpna tohoto roku, nejmilostivěji jmenovati Jeho Jasnost pana prince Ferdinanda Lobkovice nejvyšším maršálkem zemským království Českého a pana poslance zemského dra Karla Urbana náměstkem jeho v řízení sněmu zemského.

Mám čest slavnému sněmu představiti jmenované pány v této hodnosti jejich a žádám je, aby na křesla svá zasedli, v úřad svůj se uvázali a předepsaný slib složili.

Seine Kaiserliche und Königliche Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 28. August d. J. Seine Durchlaucht den Herrn Ferdinand Prinzen Lobkowicz zum Oberstlandmarschall im Königreiche Böhmen und den Herrn Landtagsabgeordneten Dr. Karl Urban zu dessen Stellvertreter in der Leitung des Landtages allergnädigst zu ernennen geruht.

Ich habe die Ehre, die genannten Herren in dieser ihrer Eigenschaft dem hohen Landtage vorzustellen und ersuche sie, ihre Sitze einzunehmen, ihr Amt anzutreten und das vorgeschriebene Gelöbnis zu leisten.

G. k. místodržitelský rada Kosina: Učiníte, Vaše Jasnosti, co nejvyšší maršálek zemský v ruce pana místodržitele slib na místě přísahy, že chcete Jeho Veličenstvu císaři pánu věren a jeho poslušen býti, zákony zachovávati a povinnosti své svědomitě plniti.

Nejvyšší maršálek zemský, Ferdinand hrabě Lobkovic: Slibuji.

K. k. Statthaltereirat Kosina: Als Oberstlandmarschall-Stellvertreter werden Sie Seiner Majestät Treue und Gehorsam, Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten in die Hände des Herrn Statthalters an Eidesstatt geloben.

Oberstlandmarschall - Stellvertreter Dr. Urban: Ich gelobe.

Nejvyšší maršálek zemský: Slavný sněme! Důvěrou svých voličů do tohoto slavného sněmu vyslán a milostí Jeho Veličenstva nejmilostivějšího císaře a krále nejvyšším maršálkem království Českého jmenován, předstupuji před slavný sněm, bych se Vám, velectění pánové, co nejzdvořileji představil.

Hoher Landtag ! Durch das Vertrauen meiner Wähler an diesen hohen Landtag entsendet und durch die Gnade Seiner Majestät unseres Kaisers und Königs zum Oberstlandmarschall des Königreiches Böhmen ernannt, trete ich vor den hohen Landtag, um mich Ihnen, meine hochverehrten Herren, in dieser Eigenschaft höflichst vorzustellen.

Pocity nejoddanější vděčnosti za nejvyšší projev důvěry, tímto jmenováním mně nejmilostivěji prokázaný, upevňují ve mně přesvědčení o převeliké zodpovědnosti, spojené s úřadem mně svěřeným. Téměř po celé čtvrtstoletí byli jsme zvyklí na místě tom viděti, ba obdivovati muže s úřadem takřka srostlého (Souhlas), jehož klidné a nestranné řízení sněmu, jehož úměrné vedení zemského výboru ode všech zde zastoupených stran vždy nepokrytě uznáno a vysoko ceněno bylo (Výborně!), ano který všeobecně považován jest za vzor předsedy parlamentárního sboru. (Výborně!)

Nebudu dnes vypočítávati dlouhou řadu zásluh knížete Jiřího z Lobkovicz, vyzískaných v málem padesátileté neúmorné práci v zájmu vlasti a národa, a stačí, konstatuji-li, že my všichni bez rozdílu stran jej dnes u předsednického stolu co nejbolestněji pohřešujeme. (Souhlas. )

Když povinnosti zemského maršálka již samy sebou veliké požadavky na každého činí, na jehož bedra úkol ten vložen byl, to tím více po takovémto předchůdci; proto si dovoluji vysloviti upřímnou žádost jak na pány poslance tak i na celou veřejnost, by při posuzování předsednické činnosti mé nebylo použito měřítka na tomto slavném sněmu obvyklého, nýbrž, by mimovolné snad poklesky mé byly pominuty laskavou shovívavostí.

Přináším pevnou vůli, bych hájil i na dále slavné tradice předsednictva českého sněmu, chci se říditi ve všech výkonech svých pouze a jedině dle spravedlnosti, a slibuji, že vždy nestranně šetřiti budu řádu zemského a jednacího.

Volnost slova, podstatný to základ každého zákonodárného jednání, vyjma případů v jednacím řádu uvedených, obmezovati nikterak nehodlám. V tomto ohledu však, jakož i při všech ostatních výkonech svých vyžaduji si laskavou podporu a přátelskou důvěru všech pánů poslanců, jinak bych i při nejlepší vůli musil zůstati malomocným.

Nechci dnes nikterak předbíhati nastávajícímu sněmování, naznačiv otázky, jež tvořiti mají předměty našich usnesení; prohlašuji pouze, že budu vždy považovati za jednu ze svých hlavních povinností, pečovati dle sil svých o to, by jednání sněmu království Českého každoročně byla vyhrazena ona doba, která vážnosti jeho a důležitosti úkolů jemu přikázaných odpovídá. (Výborně!) Častější a delší společná práce v této síni může jen blahodárně působiti na umírnění protiv v zemi panujících.

Die Gefühle treu ergebenster Dankbarkeit für das, mir durch die Allerhöchste Entschließung Seiner Majestät Allergnädigst ausgedruckte Vertrauen können in mir nur die Überzeugung bekräftigen von der Größe der, mit dem neuen Amte übernommenen Verantwortung.

Durch beinahe ein viertel Jahrhundert sind wir gewohnt, an diesem Platze einen Mann zu sehen und zu bewundern, dessen sichere und unparteiische Leitung der Verhandlungen im Landtage und im Landesausschusse von aßen hier vertretenen Parteien wiederholt rühmlichst anerkannt worden ist, dessen Art zu präsidieren vielsach geradezu vorbildlich wirkt.

Es ist hier nicht der Platz, um die beinahe fünfzigjährige, unermüdliche patriotische politische Tätigkeit des Fürsten Georg Lobkowicz nach Gebühr zu würdigen, aber eines darf ich wohl konstatieren: daß wir alle ohne Unterschied der Parteizugehörigkeit ihn heute am präsidententische schmerzlichst Vermissen. Wenn die Würde des Oberstlandmarschalls schon an und für sich große Ansprüche an jeden dazu Berufenen stellt, so ist die klaglose Ausübung der damit verbundenen Pflichten nach einem Solchen Vorgänger noch bei Weitem schwieriger; ich stelle deshalb an die Herren Abgeordneten, sowie an die ganze Öffentlichkeit die angelegentlichste Bitte, bei Beurteilung meiner Geschäftsführung nicht den, bisher im böhmischen Landtage üblichen Maßstab anzulegen, sondern eventuelle unfreiwillige Fehler und Außerachtlassungen meinerseits mit wohlwollender Nachsicht behandeln zu wollen. Ich habe den festen Willen, die ruhmvollen Traditionen des Präsidiums im Böhmischen Landtage auch fernerhin nach Kräften zu wahren.

Ich will mich bei allen meinen Entschließungen nur von den Gefühlen der Gerechtigkeit leiten lassen, und Verspreche, stets unparteiisch die Vorschriften der Landes- und Geschäftsordnung handhaben zu wollen.

Die Redefreiheit, welche ich als grundlegende Bedingung eines jeden gesetzgebenden Körpers betrachte, soll bloß die in der Geschäftsordnung vorgesehenen Einschränkungen erfahren. In dieser Beziehung, sowie aber auch bei allen anderen Gelegenheiten erbitte ich mir die liebenswürdige Unterstützung und das freundschaftliche Vertrauen aller Herren Abgeordneten, denn nur unter dieser Voraussetzung allein wäre mir die Möglichkeit geboten, die übernommene Ausgabe zweckentsprechend durchzuführen.

Ich fühle mich nicht dazu berufen, heute eine Art Verhandlungsprogramm auszustellen, und möchte nur die eine Erklärung abgeben, daß ich es für eine meiner wichtigsten Pflichten halte, stets nach Kräften zu wirken, daß unserem Landtage alljährlich die nötige Zeit gewährt werde, die ihm angewiesenen Aufgaben ruhig und gründlich zu lösen.

Von einer häufigeren und längeren gemeinsamen Arbeit in diesem Saale steht ein mildernder Einfluß auf die im Lande herrschenden Gegensätze zu erwarten.

Slavný sněme! Nově zvolení páni poslanci se scházejí v roce vzácného a významného jubilea šedesátiletého panování našeho nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josefa.

Naplněni vděčností oproti vznešené a milované osobě Jeho, zahajujeme činnost svou vroucím přáním: Ať žije Jeho Veličenstvo náš nejmilostivější císař a král František Josef!

Es lebe unser Allergnädigster Kaiser und König Franz Josef I. !

(Poslanci opakují: Sláva! Sláva! Sláva!

Hoch! Hoch! Hoch!) (Lebhafter Beifall und stürmische Hochrufe. )

Oberstlandmarschallstellvertreter Dr. Karl Urban: Hoher Landtag! Indem ich das, mir durch die Gnade Seiner Majestät des Kaisers verliehene Amt antrete, erachte ich es als meine erste Pflicht, von dieser Stelle aus meinem ehrfurchtsvollsten Dank für das mir Allergnädigst geschenkte Vertrauen Ausdruck zu geben.

Ich bitte den hohen Landtag, die Versicherung entgegenzunehmen, daß falls ich in die Lage kommen sollte, Seine Durchlaucht den Herrn Oberstlandmarschall von dieser Stelle aus Vertreten zu müssen, daß ich alle meine Kräfte zusammennehmen werbe, um die mir obliegenden Pflichten zu erfüllen, daß mein Bestreben vor Allem dahin gerichtet sein wird, in fester, aber auch gerechter Weise die Geschäfte dieses hohen Hauses zu leiten, und daß ich vor Allem anderen bemüht sein werde, jeder Zeit und nach jeder Richtung hin die allerstrengste Unparteilichkeit zu beobachten. (Lebhafter Beifall. )

Leider empfinde ich hiebei lebhaft die Schwäche und Unzulänglichkeit meiner Kräfte und deshalb bitte ich das hohe Haus, mir mit Nachsicht und mit wohlwollender Unterstützung das Walten in meinem neuen Amte zu erleichtern. Die große und entscheidungsvolle Aufgabe, zuderen Lösung der gegenwärtige Landtag berufen ist, verleiht der gegenwärtigen Legislaturperiode einen für die ganze politische Entwicklung in unserem Lande hochbedeutsamen Charakter.

An diese Arbeiten knüpst sich vor Allem die Erwartung, daß es dem hohen Landtage gelingen möge, jenen Weg zu finden, der zu einer Ausgleichung der Interessen und zur endlichen Anbahnung des nationalen Friedens führt. (Bravo-Rufe. )

Slavný sněme! Povolán na toto místo milostí Jeho Veličenstva, dovoluji sobě ujistiti slavný sněm a všechny strany jeho, že kdykoliv mně bude vykonávati ten úřad, se přičiním, seč síly mé postačí, bych správným způsobem jednání tohoto slavného sněmu řídil a prosím, by všichni členové tohoto slavného sněmu mne ráčili podporovati jak v této snaze, tak i ve snaze, zajistiti vyhlídky na klidnější dobu.

Ich bitte das hohe Haus, dieses mein Gelöbnis mit Vertrauen entgegenzunehmen. (Lebhafter Beifall. )

Nejvyšší maršálek zemský: Zahajuji I. zasedání slavného sněmu z roku 1908 a konstatuji, že jest slavný sněm způsobilý usnášeti se.

Ich eröffne die I. Jahressession des Landtages des Königreiches Böhmen vom Jahre 1908 und konstatiere die Befchlußfähigkeit des hohen Landtages.

(Zvoní) Jeho Excellence p. místodržitel má slovo.

Seine Exzeltenz der Herr Statthalter hat das Wort.

C. k. místodržitel hrabě Coudenhove: Slavný sněme! Hoher Landtag! Pokládám si za čest, slavný sněm jménem vlády co nejvřeleji pozdraviti.

Ich habe die Ehre, den hohen Landtag namens der Regierung auf das Wärmste zu begrüßen.

Nemohu, než co nejupřímněji se připojiti ku vřelým slovům, kterými za souhlasu slavného sněmu oceněna byla právě dlouholetá, zcela mimořádně záslužná činnost knížete Jiřího z Lobkovic, jakožto nejvyššího zemského maršálka království Českého.

Vláda pozdravuje však také mými ústy nově jmenovaného nejvyššího zemského maršálka s největší důvěrou.

Prosím ho, aby byl přesvědčen, že jej ochotně a účinně v jeho činnosti, směřující ku blahu a rozvoji země, budu podporovati.

Ich kann mich der warmen Würdigung der langjährigen, ganz außergewöhnlich verdienstvollen Tätigkeit des Fürsten Georg Lobkowicz als Oberstlandmarschall des Königreiches Böhmen, die wir soeben unter dem Beifall des hohen Hauses vernommen haben, nur aufrichtigst anschließen.

Die Regierung begrüßt aber auch durch meinen Mund den neuen Inhaber der Würde eines Oberstlandmarschalls mit dem vollsten Vertrauen.

Ich bitte ihn, auf meine bereitwillige, kräftige Unterstützung in seiner, auf das Wohl und die Entwicklung des Landes gerichteten Tätigkeit mit Zuversicht zu rechnen.

Vláda jest si vědoma, že význam království Českého o sobě, jakož i vynikající postavení jeho v mocnářství vyžadují, aby se zemi této pozornost a péče v míře zcela zvláštní věnovala.

Čím větší nesnáze by se v zemi této vyskytly, tím usilovněji a důrazněji, tím více se vláda ze všech sil svých vynasnaží, aby odstranila vše, co by mohlo porušiti mír a bude podporovati to, co by ke shodě pomáhalo a co by prospívalo volnému rozvoji kulturního a hospodářského života obou vysoce nadaných a v každém ohledu na tak vysokém stupni stojících národností.

Jedním z nejdůležitějších úkolů sněmu bude provedení volební opravy.

Vláda bude v mezích svého oboru působnosti tuto činnost sněmu co nejusilovněji podporovati, jelikož je prodchnuta nutností rychlého provedení opravy a to zejména proto, že, ačkoli z důvodů, vládou opětovně vyložených, dlužno v zastupitelstvech zemských ponechati systém zájmového zastoupení, přece nelze naprosto déle odkládati s tím, aby ku spolupůsobení ve správě záležitostí zemských byli na podkladě široce založeném povoláni ti, kteří z volebního práva dosud byli vyloučeni.

Všeobecně a právem vzbuzuje starosti finanční stav království Českého.

Bude nutno, aby slavný sněm veškerou svoji péči věnoval otázce, jak konečně zjednati rovnováhu v zemském hospodářství, což je tím nutnější, jelikož již vláda sama ve věci té rozhodný krok učinila, podavši v říšské radě předlohy, které sledují cíl tento přikázáním státních prostředků.

Také bude sněmu zajisté vážně záležeti na tom, aby se zabýval hospodářským povznesením země a zejména povznesením zemědělství: vždyť oběma velikými akcemi, vyrovnáním a obchodními smlouvami, dány jsou všeobecné předpoklady pro klidný a stálý rozvoj a bude nyní věcí země, aby také sama zákonodárnými a správními opatřeními k tomu přispěla.

Na úkolech zemského sněmu mají oba národní kmeny stejný zájem.

Působení zemského sněmu může jen tehdy býti blahodárné, je-li prodchnuto duchem míru.

Vláda, stojíc neobyčejně na stanovisku nestrannosti a spravedlnosti, použije jako dosud každé příležitosti, by jako prostředník zakročovala, a bude neoblomně sledovati cíl, aby především v jazykové otázce v zájmu bezvadného provádění správy a konání práva dospěla alespoň ku předběžnému klidu.

Budu se pokládati za šťastna, budu-li se moci činně účastniti prací slavného sněmu a prosím, aby takovéto účastenství také zvaním vlády ku poradám komisí bylo umožněno.

Die Regierung ist sich dessen bewußt, daß die Bedeutung des Königreiches Böhmen an sich, sowie dessen hervorragende Stellung in der Monarchie es erheischen, daß dem Sande ein ganz besonderes Maß von Aufmerksamkeit und Fürsorge zugewendet werde.

Je größer hierlands die Schwierigkeiten sein mögen, umso zäher und nachdrücklicher wird die Regierung mit dem Einsatz aller Kräfte zurückzuhalten trachten, was qeeignet ist, den Frieden zu stören - und fördern, was der Eintracht zu statten konnt und einer ungehinderten Entwicklung des kulturellen und Wirtschaftlichen Lebens, der so reich begabten, in jeder Einsicht so hoch stehenden beiden Nationen dient.

Eine der Wichtigsten Aufgaben des Landtages wird die Schaffung einer Wahlreform sein. Die Regierung wird innerhalb ihres Wirkungskreises diese Tätigkeit des Landtages auf das kräftigste unterstützen. Sie ist von der Notwendigkeit der raschen Durchführung der Reform durchdrungen und zwar insbesondere deshalb, weil, wenngleich aus den, von der Regierung wiederholt entwickelten Gründen in den Landesvertretungen das System der Interessenvertretung aufrechterhalten werden muß, doch eine, auf breiter Basis fußende Heranziehung derjenigen, die bisher vom Landtagswahlrechte ausgeschlossen waren, zur Mitwirkung in der Verwaltung der Landes-angelegenheiten nicht länger aufgeschoben werden darf.

Einen Gegenstand der Besorgnis bildet allgemein mit Recht die finanzielle Lage des Königreiches Böhmen. Der hohe Landtag wird der Frage der endlichen Herstellung des Gleichgewichtes im Landeshaushalte seine volle Fürsorge zuwenden müssen - die auch umso notwendiger ist, als die Regierung selbst durch die Einbringung jener Vorlagen im Reichsrate, welche dieses Ziel durch Zuweisung von Staatsmitteln anstreben, bereits einen entscheidenden Schritt gemacht hat.

Auch wird es sich der Landtag gewiß in ernstlicher Weise angelegen sein lassen, mit der Wirtschaftlichen Förderung des Landes und ganz besonders mit der Förderung der Landwirtschaft sich zu befassen; denn durch die beiden großen Aktionen, den Ausgleich und die Handelsverträge, sind die allgemeinen Voraussetzungen für eine ruhige, stetige Entwicklung gegeben und es wird nun Sache des Sandes sein, auch seinerseits durch legislative und Verwaltungsmaßnahmen hiezu beizutragen.

An den Aufgaben des. Landtages sind beide Volksstämme gleichmäßig interessiert; die Tätigkeit des Landtages kann nur dann wahrhaft segensreich sein, wenn sie vom Geiste des Friedens erfüllt ist. Die Regierung Steht unverrückbar aus dem Standpunkte der Unparteilichkeit und Gerechtigkeit, sie wird, wie bisher, jede Gelegenheit wahrnehmen, um vermittelnd einzugreifen und unentwegt dem Ziele zustreben, zunächst in der Sprachenfrage im Interesse einer klaglosen Verwaltung und Rechtsprechung wenigstens zu einem vorläufigen Ruhestände zu gelangen.

Ich werde mich glücklich schälen, an den Arbeiten des hohen Landtages tätigen Anteil nehmen zu können - und bitte, eine derartige Mitwirkung auch durch Einladung der Regierung zu den KommijsionsberatU'igen ermöglichen zu wollen.

Möge es dem hohen Landtage beschieden sein, das Wohl des Königreiches Böhmen und beider Nationen durch fruchtbare Tätigkeit zu fördern.

Kéž by se slav. sněmu podařilo, blahu království Českého a obou národností plodnou činností prospěti. (Potlesk. Výborně! Bravo !)

Nejvyšší maršálek zemský: Dle jednacího řádu má do zvolení výboru verifikačního, které se stane po ustavení sněmu, opatřiti práce jeho devět členů, kteří z přítomných jsou nejmladší a vyberou se po třech ze tří kurií sněmovních.

Nach der Geschäftsordnung haben bis zu der, nach erfolgter Konstituierung des Landtages zu vollziehenden Wahl des Verifikationsausschusses die neun jüngsten der


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP