Čtvrtek 18. května 1905

Stenografická zpráva

o

V. sezení II. výročního zasedání sněmu

království Českého z roku 1901. dne

18. května 1905.

Stenographischer Bericht

über die

V. Sitzung der II. Jahressess. bei Landtages

des Königreiches Böhmen vom Jahre 1901

am 18. Mai 1905.

Obsah:

Zprávy praesidiální:

Oznámení o volbě rektora německé university Karlo-Ferdinandový v Praze jakožto virilisty sněmu (str. 145).

Oznámení o složení mandátů (str, 145).

Oznámení o nutnosti doplňovací volby jednoho člena do výboru verifikačního (str. 145).

Oznámení, že bylo uděleno Nejvyšší svolení k vybírání přirážek k přímým daním zeměpanským v dosavadní výměře též pro dobu od 1. listopadu 1904 do 31. prosince 1904 a pro první dvě Čtvrtletí 1905 (str. 145).

Pohrobní vzpomínka poslancům Karlu Schöppeovi, dru Zdeňku Schückrovi, Josefu Holče, Janu Roškotovi, dru Jiřímu Pražákovi (str. 146).

Sdělení o vyložení jednacích protokolů

(str. 147).

Oznámení spisů tiskem rozdaných (str.

147).

Oznámení došlých petic (str. 149). Povolení dovolené (str. 149).

Juhalt:

Präsidialmitteilungen:

Mitteilung über die Wahl des Rektors der deutschen Karl-Ferdinands-Universität in Prag als Mitglied des Landtages mit der Virilstimme (Seite 145);

Mitteilung über die Mandatsniederlegungen (Seite 145).

Mitteilung über die Notwendigkeit der Ergänzungswahl eines Mitgliedes des Verifikationsausschusses (Seite 145).

Mitteilung über die Erteilung Allerhöchster Genehmigung zur Einhebung der Zuschlage zu den landesfürstlichen direkten Steuern im bisherigen Ausmaße auch für die Zeit vom 1. November 1904 bis 31. Dezember 1904 und für die ersten zwei Quartale 1905 (Seite 145).

Nachruf den Abg. Karl Schöppe, Dr, Zdenko Schücker, Josef Holče, Johann Roškot Dr. Georg Pražák. (Seite 146).

Mitteilung über die Auflegung der Geschäftsprotokole (Seite 147).

Bekanntgabe der verteilten Druckschriften (Seite 147).

Bekanntgabe des Einlaufes an Petitionen (Seite 149).

Urlaubsbewilligungen (Seite 149. )

Návrhy:

1.   posl. dra F. Brehma a soudr. na změnu zemského zákona ze dne 27. ledna 1903 a zemského zákona ze dne 24. října 1899 (str. 150);

2.   posl. dra Frant. Kindermanna a

soudr. na povolení k vybírání dávky z nápojů lihuprostých k účelům obecním (str. 150);

3.   posl. Fr. Blahovce a soudr. za udělení zemské podpory okresům Strakonickému a Volyňskému krupobitím a suchem postiženým (str. 151);

4.   posl. Václ. Stahla a soudr. na zavedení dodávek obilí a p. rolníky c. k. správě vojenské (str. 152);

5.   posl. Václ. Stahla a soudr. na změnu zákona honebního pro království České

(str. 152);

6.   posl. Václ. Stahla a soudr. na zrušení čtyřnedělního cvičení vojenského (str. 152);

7.   posl. Václ. Stahla a soudr. na snížení čtyřnedělního cvičení vojenského u zemské obrany na třináct dní (str. 153);

8.   posl. Fr. Blahovce a soudr. na zavedení periodických družstevních škol v království Českém (str. 154);

9.    posl. Wüsta a soudr. na udělení subvence obci Měděnci (str. 154);

10.   posl. Wüsta a soudr. na stanovení zákona o původu chmele (str. 154);

11.    posl. Wüsta, Trautzla a soudr. v záležitostech zákona o zákazu rayonování řepového (str. 155);

12.   posl. Wüsta a soudr. ohledně odluky Uher od Rakouska (str. 155);

13.   posl. Wüsta a soudr. ohledně stavby stabilního mostu přes Ohři u Lomazic v okresu Kadaňském (str. 155);

Anträge:

1.   des Abg. Dr. F. Brehm und Genossen, betreffend die Abänderung des Landesgesetzes vom 27. Jänner 1903 und des Landesgesetzes vom 24. Oktober 1899 (Seite 150);

2.   des Abg. Dr. Franz Kindermann

und Genossen betreffend die Bewilligung zur Einhebung einer Abgabe von alkoholfreien Getränken zu Gemeindezwecken Seite 150);

3.   des Abg. Blahovec und Genossen auf Erteilung einer Landessubvention den durch Hagelschlag und Dürre geschädigten Bezirken Strakonitz und Wollin (Seite 151).

4.   des Abg. Wenzel Stahl und Genossen wegen Einführung der Lieferung von Getreide etz. durch Landwirte an die k. k. Militärverwaltung (Seite 152);

5.   des Abg. Wenzel Stahl und Genossen auf Abänderung des Jagdgesetzes für das Königreich Böhmen (Seite 152);

6.   des Abg. Wenzel Stahl und Genossen, wegen Aufhebung der vierwöchentlichen Waffenübung (Seite 152);

7.   des Abg. Wenzel Stahl und Genossen betreffend die Herabsetzung der vierwöchentlichen Waffenübung bei der Landwehrtruppe auf dreizehn Tage (Seite 153);

8.   des Abg. Franz Blahovec und Genossen auf Einführung von periodischen Genossenschaftsschulen (Seite 154);

9.   des Abg. Wüst und Genossen betreffend eine Subvention der Gemeinde Kupferberg (Seite 154);

10.   des Abg. Wüst und Genossen, betreffend die Errichtung eines Hopfenprovenienzgesetzes (Seite 154);

11.   des Abgeordneten Wüst, Trautzl, und Genossen betreffend das Gesetz zum Verbote der Rubenrayonierung (Seite 155);

12.   des Abg. Wüst und Genossen betreffend die Lostrennung Ungarns von Österreich (Seite 155);

13.   des Abg. Wüst und Genossen, betreffend die Erbauung einer stabilen Brücke über die Eger bei Lamettitz (Bez. Kaaden) (Seite 155);

14. posl. Wüsta a soudr.na podporu z nouze politickému okresu Kadaňskému následkem sucha v r. 1904 (str. 155).

des Abg. Wüst und Genossen, Betreffend eine Notstandsunterstützung für den politischen Bezirk Kaaden anläßlich der Dürre im Jahre 1904 (Seite 155);

Dotazy:

1. posl. Nitsche a soudr. k c. k. místodržiteli v záležitosti údolní přehrážky Želnavské (str. 156);

2.   posl. Viléma Müllera a soudr. k Nejvyššímu maršálku zemskému v záležitosti sirotka Josefa Pfeifra a nakládání s ním v zemské polepšovně v Králíkách (str. 156);

3.    posl. Kutschera a soudr. k Nejvyššímu maršálku zemskému ohledně znovuzřízení hospodářské akademie v Táboře a hospodářské střední školy v Chrudimi (str. 157);

4.   posl. Lipky, Peschky a soudruhů k Nejvyššímu maršálku zemskému ohledně obtížení poplatníků neospravedlněnými většími výdaji při zadávání veřejných staveb a ohledně zanedbávání podniků německých (str. 158);

5.   posl. dra Šamánka a soudr.k c. k. místodržiteli ohledně českých celních kvitancí (str. 158);

6.   posl. dra Šamánka a soudr. k c. k. místodržiteli ohledně poměrů berního úřednictva v království Českém (str. 159);

7.  posl. Peschky, Dr. Schreinera a soudr. k c. k. místodržiteli ohledně výletu českých spolků okresů Rychnovského, Žamberského a Kosteleckého nad Orl. do německých míst v Orlických horách (str. 161);

8.   posl. dra Maly-ho a soudr.k c. k. místodržiteli ohledně nešetření jazykové rovnoprávnosti při elektrických drahách král. hlav. města Prahy (str. 161);

9.   posl. dra Maly-ho a soudr. k c. k. místodržiteli v příčině systematického pronásledování německého občanstva v Praze (str. 163);

Anfragen:

1.     des Abg. Nitsche und Genossen an den k. k. Statthalter in Sachen der Salnauer Talsperre. (Seite 156);

2.     des Abg. Wilhelm Müller und Genossen an den Oberstlandmarschall in Angelegenheit des Waisenknaben Josef Pfeifer und dessen Behandlung in der Landesvesserungsanstalt in Grulich. (Seite 156);

3.    des Ab. Kutscher und Genossen an den Oberstlandmarschall, betreffend den Ausbau der landwirtschaftlichen Akademie in Tábor sowie der landwirtschaftlichen Mittelschule in Chrudim. (Seite 157);

4.    des Abg. Lipka, Peschka und Genossen, betreffend die Mehrbelastung der Steuerträger durch ungerechtfertigte Mehrausgaben bei Vergebung von öffentlichen Bauten und Zurücksetzung deutscher Unternehmungen. (Seite 158);

5.   des Abg. Dr. Šamánek und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die böhmischen Zollquittungen. (Seite 158);

6.   des Abg. Dr. Šamánek und Genossen an den k. k.. Statthalter, Betreffend die Verhältnisse der Steuerbeamten im Königreiche Böhmen. (Seite 159);

7.   des Abg. Peschka, Dr. Schreiner und Genossen an den k. k. Statthalter, Betreffend den Ausflug der Böhmischen Vereine des Reichenauer, Senstenberger und Ablerkosteletzer Bezirkes in das deutsche Ablergebirge. (Seite

161);

8.    des Abg. Dr. Maly und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die Nichtbeachtung der sprachlichen Gleichberechtiggung bei den elektrischen Bahnen der kgl. Hauptstadt Prag. (Seite 161);

9.    des Abg. Dr. Maly und Genossen an den k. k. Statthalter wegen systematischer Verfolgung der deutschen Bürgerschaft in Prag (Seite 163);

10.   posl. dra Maly-ho a soudr. k Nejvyššímu maršálku jako předsedovi zemského výboru v příčině šetření práv německého obyvatelstva v Praze (str. 165);

11.   posl. Wüsta a soudr. k c. k. místodržiteli v příčině posledních voleb obecních v Žatci (str. 167);

12.   posl. Wüsta a soudr. k c. k. místodržiteli v příčině rozdělování nouzových podpor v politickém okresu Kadaňském (str. 168).

10.   des Abg. Dr. Maly und Genossen an den Oberstlandmarschall als Obmann des Landesausschusses, betreffend die Wahrung der Rechte der deutschen Bevölkerung Prags. (Seite 165);

11.    des Abg. Wüst und Genossen an den k. k. Statthalter wegen der in letzter Zeit in Saaz stattgehabten Gemeindewahlen (Seite 167);

12.    des Abg. Wüst und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die im heurigen Jahre erfolgte Notstandsunterstützungsverteilung im politischen Bezirke Kaaden. (Seite 168).

Návrhy:

1.   posl. dra Bachmanna a soudruhů ohledně zřízení krajského soudu v Trutnově (str. 168);

2.   posl. dra Bachmanna a soudr. na změnu některých ustanovení zemského řádu (str. 169).

Denní pořádek:

Zprávy o volbách:

1.   posl. Alfonsa hrab. Mensdorffa.

Řeč zpravodaje přísedícího zemského výboru hr. Schönborna (str. 170);

2.   posl. Josefa hr. Wallise.

Řeč zpravodaje přísedícího zemského výboru hr. Schönborna (str. 170);

3.   posl. Otokara hr. Czernína z Chudenic, svob. pána Jana Dobrženského ml., svob. pána Kotze z Dobrže, P. Frant. Marata, Leopolda hr. Nostitze-Rieneka, dra Bedřicha prince Schwarzenberga, dra Jaroslava Weltrubského z Weltrub.

Řeč zpravodaje přísedícího zemského výboru hr. Schönborna (str. 171);

4.   posl. dra Antonína Rezka.

Řeč zpravodaje přísedícího zemského výboru dra Škardy (str. 171);

Anträge:

1.   des Abg. Dr. Bachmann und Gen., betreffend die Errichtung eines Kreisgerichtes in Trautenau (Seite 168).

2.   des Abg. Dr. Bachmann und Gen., betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der Landesordnung (Seite 169).

Tagesordnung:

Wahlberichte:

1.   des Abg. Alfons Grafen Mensdorff.

Rede des Berichterstatters Landesausschußbeisitzers Grafen Schönborn (Seite 170);

2.   des Abg. Josef Grafen Wallis.

Rede des Berichterstatters Sandesausschußbeisitzers Grafen Schönborn (Seite 170);

3.   des Otakar Grafen Ezernín von Chudenic, des Freiherrn Johann Dobržensky jun., des Freiherrn Kotz von Dobrž, des P. Franz Marat, des Leopold Grafen Nostitz-Rieneck, des Dr. Ftriedrich Fürsten Schwarzenberg, des Dr. Jaroslav Weltrubský von Weltrub.

Rede des Berichterstatters Landesausschußbeisitzers Grafen Schönborn (Seite 171);

4.   des Abg. Dr. Anton Rezek.

Rede des Berichterstatters Landesausschußbeisitzers Dr. Škarda (Seite 171);

5.   posl. Viléma Holoubka.

Řeč zpravodaje přísedícího zemského výboru dra Škardy (str. 172);

6.   posl. Petra Krütznera.

Řeč zpravodaje přísedícího zemského výboru dra Eppingra (str. 172);

7.   posl. Erharda Lipky.

Řeč zpravodaje přísedícího zemského výboru dra Eppingra (str. 173);

8.   posl. Ferdinanda Maresche.

Řeč zpravodaje přísedícího zemského výboru dra Eppingra (str. 173);

9.   posl. Ludvíka Schöfflera

Řeč zpravodaje přísedícího zemského výboru dra Eppingra (str. 174);

10.   posl. dra Josefa Herolda z Mostu.

Řeč zpravodaje přísedícího zemského výboru dra Eppingra (str. 174);

11.   posl. Antonína Mohla.

Řeč zpravodaje přísedícího zemského výboru dra Herolda (str. 175);

12.   posl. Jana Dvořáka.

Řeč zpravodaje přísedícího zemského výboru dra Herolda (str. 175);

13.   posl. Jana Kotlanta.

Řeč zpravodaje přísedícího zemského výboru dra Herolda (str. 176).

Skládání slibů (str. 176).

Sdělení denního pořádku příští schůze (str. 177).

5.   des Abg. Wilhelm Holoubek.

Rede des Berichterstatters Landesausschußbeisitzers Dr. Škarda (Seite 172);

6.   des Abg. Peter Krützner.

Rede des Berichterstatters Landesausschußbeisitzers Dr. Eppinger (Seite 172);

7.   des Abg. Erhard Lipka.

Rede des Berichterstatters Landesausschußbeisitzers Dr. Eppinger (Seite

173);

8.   des Abg. Franz Maresch.

Rede des Berichterstatters Landesausschußbeisitzers Dr. Eppinger (Seite 173);

9.   des Abg. Ludwig Schäffler.

Rebe des Berichterstatters Landesausschußbeisitzers Dr. Eppinger (Seite 174):

10.   des Abg. Dr. Josef Herold in Brüx.

Rede des Berichterstatters Landesausschußbeisitzers Dr. Eppinger (Seite 174);

11.   des Abg. Anton Mohl.

Rede des Berichterstatters Landesausschußbeisitzers Dr. Herold (Seite

175);

12.   des Abg. Johann Dvořák.

Rede des Berichterstatters Landesausschußbeisitzers Dr. Herold (Seite 175);

13.   des Abg. Johann Kotlant.

Rede des Berichterstatters Landesausschußbeisitzers Dr. Herold (Seite

176);

Angelobungen (Seite 176).

Mitteilung der Tagesordnung der nächsten Sitzung (Seite 177. )

Schůze začala v 11 hod. 25 min. dop

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského JUDr. Albert Werunsky a větší počet poslanců.

Jako zástupcové vlády: J. Excel, c. k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove a c. k. dvorní rada Jindřich Vojáček,

Beginn d. Sitzung um 11 Uhr 25 M. Vorm.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst von Lobkowicz,

Anwesend: Der OberstlandmarschallStellvertreter JUDr. Albert Werunsky und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Seine Exzellenz der k. k. Statthalter Karl Graf Coudenhove und der k k.. Hofrat Heinrich Vojáček.

Nejv. maršálek zemský: Zahajuji schůzi.

Ich eröffne die Sitzung.

Zároveň konstatuji, že jest slavný sněm způsobilý usnášeti se.

Ich konstatiere zugleich, daß das hohe

Haus beschlußfähig ist.

Ich habe dem hohen Hause einige Mitteilungen zu machen, welche die Zusammensetzung des Landtages betreffen und sich auf einige Mitglieder beziehen.

Jest mi sděliti sl. sněmu několik změn, které nastaly v osobním sestavení sněmu.

Laut Mitteilung des Rektorates der k. k. deutschen Karl-Ferdinand-Universität in Prag ist für die restliche Dauer des Studienjahres 1904/5 der ordentliche öffentliche Professor Dr. Alois Rzach zum Rektor gewählt worden und diese Wahl hat die Allerhöchste Genehmigung erhalten. Derselbe ist daher Mitglied des hohen Landtages.

Dle sdělení rektorátu cís. král. německé university byl zvolen na zbývající část studijního roku rektorem ř. prof. Dr. Alois Rzach a tato volba došla též Nejvyššího schválení. Jmenovaný pán jest tedy členem sněmu království Českého.

Mandátu se vzdali: v kurii velkých statků nezavázaných svazkem svěřenským p. posl. Gustav Ludvík Papstmann, v kurii měst a míst průmyslových p. posl. Jos. Hofmann a v kurii obcí venkovských p. posl. Dr. Heřman Janovský.

Ihre Mandate haben niedergelegt: in der Kurie des nichtfideikommissarischen Groß-

grunbbesitzes der Herr Abg. Gustav Ludwig Pabstmann, in der Kurie der Städte und Industrialorte der Herr Abg. Josef Hofmann, in der Kurie der Landgemeinden der Herr Abg. Dr. Hermann Janovský.

Der Herr Abg. Josef Hofmann, welcher sein Mandat niedergelegt hat, war von der Städtekurie in den Verifikationsausschuß gewählt, und ich werde daher die Kurie der Städte und Industrialorte am Schlusse der nächsten Sitzung ersuchen, die Wahl eines Mitgliedes in den Verifikationsausschuß vorzunehmen.

Pan posl. Hofmann byl členem výboru verifikačního, a jelikož svůj mandát složil, požádám ku konci příštího sezení kurii měst, aby zvolila nového člena do verifikačního výboru.

Dle sdělení presidia c. k. místodržitelství dáno Nejvyššího svolení, by se přirážky ku přímým zeměpanským daním pro zemský fond království Českého vybíraly v dosavadní výměře také v době ode dne 1. listopadu do 31. prosince 1904 s výhradou ústavního stanovení zemského rozpočtu na rok. 1904.

Rovněž ráčil Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo Nejmilostivěji schváliti usnesení zemského výboru o provisorním dalším vybírání zemských přirážek v prvním čtvrtletí r. 1905 ve výši povolené na rok 1904.

Podobně schválilo Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo usnesení zemského výboru o zatímním vybírání zemských přirážek ve

druhém čtvrtletí 1905 v dosavadní výši 55 h z každé koruny předepsaných daní.

Laut Mitteilung des k. k. Statthaltereipräsidiums wurde die Allerhöchste Genehmigung dazu erteilt, daß die Zuschläge zu den direkten landesfürstlichen Steuern für den Landesfond des Königreiches Böhmen in dem bisher festgesetzten Ausmaße vorbehaltlich der verfassungsmäßigen Feststellung des Landesvoranschlages für das Jahr 1904 auch in der Zeit vom 1. November bis 31. Dezember 1904 forterhoben werden.

Desgleichen haben Seine k. u. k. Apostolische Majestät den Beschluß des Landesausschusses betreffend die provisorische Forteinhebung der Landesumlagen im I. Quartale des I. 1905 in dem für das Jahr 1904 bewilligten Ausmaße Allergnädigst zu genehmigen geruht.

In ähnlicher Weise haben Seine k. u. k. Apostolische Majestät den Beschluß des Landesausschußes betreffend die provisorische Einhebung der Landesumlagen im II. Quartale des Jahres 1905 in der bisherigen Höhe von 55 Heller von jeder Krone der vorgeschriebenen Steuern zu genehmigen geruht.

(Läutet):

Hohes Haus! Ich habe die schmerzliche Pflicht zu erfüllen, auf eine Anzahl von Todesfällen hinzuweisen, durch welche werte Kollegen aus unserer Mitte entrissen worden sind.

Jest mi smutnou povinností poukázati na to, že v době, která nás dělí od poslední části zasedání sněmu království Českého odešlo smrtí několik velevážených členů, které sobě dovolím jmenovitě uvésti.

Am 6. November 1904 starb in Aussig a. d. Elbe Herr Abg. Karl Schöppe.

Derselbe ist im Jahre 1898 und neuerdings im Jahre 1901 von der Handels- und Gewerbekammer in Reichenberg in den Landtag gewählt worden.

Der verewigte Herr Abg. Karl Schöppe war als hervorragender Handels- und Geschäftsmann in Aussig eine lange Reihe von Jahren tätig, war Mitglied der dortigen Gemeindevertretung, langjähriger Obmann des Handelsgremiums, Mitglied der Handels- und Gewerbekammer in Reichenberg und auch Mitglied des Eisenbahn-Ausschusses.

Und diese Funktionen, welche unser verstorbene Herr Kollege bekleidet hat, sind Beweis gewesen Von dem hohen Zutrauen und der allgemeinen Achtung, welche er unter seinen Mitbürgern genossen hat und wir werden demselben stets ein freundliches Andenken bewahren.

Am 4. Dezember 1904 starb unerwartet der Herr Abg. Dr. Zdenko Schücker. Derselbe ist im Jahre 1893 für die Stadt Eger und später im Jahre 1895 abermals von Seite eines anderen Wahlkreises für den Wahlbezirk der Städte Brüx, Bilin, Oberleutensdorf in den Landtag entsendet worden.

Der Herr Abg. Dr. Zdenko Schücker ist bekannt gewesen als einer der hervorragendsten Parlamentarier unseres Vaterlandes, der dem öffentlichen Leben seine langjährige Tätigkeitstets mit größter Gewissenhaftigkeit gewidmet hat.

Er war nicht nur als Reichsratsabgeordneter, sondern auch als Mitglied des Landtages des Königreiches Böhmen stets einer der fleißigsten, tätigsten und gewissenhaftesten unserer Kollegen.

Er hat in vielen Fällen in beredter Weise in die Verhandlungen des Landtages eingegriffen, und sein plötzliches Ableben hat bei allen jenen, die ihm nahe gestanden sind und auch Von Ferne seine Leistungen zu bewundern Gelegenheit hatten, die größte Erschütterung hervorgerufen. Wir werden demselben stets ein treues Andenken bewahren. (Bravo!)

Dne 25. ledna tohoto roku zemřel v Jindřichově Hradci pan poslanec Josef Holče, president obchodní a živnostenské komory v Českých Budějovicích, jenž od roku 1895 byl poslancem za volební okres této komory.

Pan Josef Holče byl činným jakožto knihkupec v Jindřichově Hradci, byl náměstskem starosty, pak předsedou obchodní a živnostenské komory v Českých Budějovicích. Víme všichni, kterak v kruhu svých bližších přátel byl velice ctěn a vážen.

Jakožto předseda obchodní a živnostenské komory v Budějovicích konal svým spoluobčanům platné a veliké služby a i zde ve sněmu království Českého, byť jemu dlouho nepřináležel, zajisté se těšil všeobecné úctě a vážnosti. Zachováme jemu laskavou paměť! (Výborně!) -

Dne 5. února tohoto roku zesnul v Sedlčanech pan poslanec Jan Roškot, kapitolní děkan karlovotýnský, kterýž byl činným na sněmu tomto od roku 1900. Pan kapitolní děkan Roškot vstoupil teprve v pozdějších letech svého stáří do sněmu království Českého, byv zvolen se strany kurie velkých statků a zajisté jeho vstoupení ode všech, kteří s ním byli osobně známi, bylo uvítáno s velkou účastí a radostí. Mohu na to poukázati, že byl po dlouhou dobu členem okresního výboru v Sedlčanech a náměstkem starosty tamnějšího okresu a byl zástupcem zemského výboru ve výboru pokračovacích škol v Sedlčanech. Mimo četné své práce ve službě veřejnosti, mohu též na to poukázati, že byl i literárně činným.

Byl to vzorný kněz a pravý vlastenec a my jemu zachováme povždy dobrou paměť. (Výborně!)

Dne 29. března tohoto roku zemřel po dlouhé trapné nemoci náš velice ctěný kolega pan prof. Dr. Jiří Pražák, zároveň přísedící zem. výboru. On náležel sněmu od roku 1895 a není na mně, bych vykládal, jakým způsobem a s jakou svědomitostí byl činným netoliko ve sněmu království Českého, ale zejména i v zemském výboru, do kterého byl zvolen a ve kterém po delší dobu zastával obtížný a těžký referát s neúnavnou píli a velkou svědomitostí.

Byl jakožto učenec a jakožto právník mužem zajisté na slovo vzatým a dovolíte mi, bych já zejména, který jsem měl příležitost sledovati jeho činnost jakožto člena zem. výboru, vyslovil své nejvřelejší uznání za veškeré služby, které zem. výboru a tím celé naší vlasti v této své vlastnosti konal. Zachováme mu dobrou paměť a jsem přesvědčen, že vy všichni, pánové, v bolestném pocitu, který povstal jeho odchodem, se mnou souhlasíte. (Výborně!)

Slavný sněm již povstal se svých křesel a mám za to, že to mohu považovati za souhlas, aby výraz soustrasti nad úmrtím jmenovaných našich kollegů byl zanesen do protokolu dnešní schůze. (Souhlas. )

Das hohe Haus hat sich bereits von seinen Sitzen erhoben, und ich darf dies wohl als Beweis annehmen, daß dasselbe dem zustimmt, daß in das Protokoll der heutigen

Sitzung der Ausdruck des wärmsten Bedauerns und Anteiles, welchen wir alle über das Ableben der von mir früher genannten Herren Kollegen empfinden, eingetragen werbe. (Bravo!)

Jednací protokoly II., III. a IV. sezení ze dne 6., 11. a 14. října min. roku nebyly dosud schváleny. Do protokolů těchto lze nahlédnouti v kanceláři sněmovní a mám úmysl v některé příští schůzi učiniti dotaz, zdali někdo činí námitku proti znění těchto protokolů.

Die Geschäftsprotokolle der II., III. und IV. Sitzung vom 6., 11. und 14. Oktober 1904 sind noch nicht agnosziert.

Dieselben können in der Landtagskanzlei eingesehen werden und ich habe die Absicht, in einer der nächsten Sitzungen die Frage zu stellen, ob jemand gegen den Wortlaut dieser Protokolle eine Einwendung erhebt.

Ich ersuche dem hohen Hause mitzuteilen, welche Druckschriften Verteilt worden sind.

Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Sněmovní tajemník Dr. Haasz (čte): Tiskem bylo rozdáno:

Poštou bylo dne 29. října 1904 pánům poslancům zasláno:

Stenografická zpráva o IV. sezení sněmu.

č. sn. 282, č. t. LXVI. Návrh posl. Václava Stahla a soudruhů týkající se I. stavby česko-moravské transversální dráhy z Domažlic do Tachova, II. sestátnění místní dráhy Staňkov-Ronšperk,

č. sn. 283, č. t. LXVII. Návrh posl. Václava Stahla a soudruhů v příčině poskytnutí podpory okresům Horšovo-Týnskému, Hostouňskému a Ronšperskému k uhrazení úbytku okresních přirážek, povstalého odepisováním daní následkem neúrody v letech 1900, 1901, 1902, 1903 a 1904,

č. sn. 284, č. t, LXVIII. Návrh posl. Václava Stahla a soudruhů stran podpory pro rolníky, kteří v okresu Horšovotýnském a jmenovitě v okresích Hostouňském a Ronšperském suchem roku 1904 těžce byli poškozeni,

č. sn. 285, č. t. LXIX. Návrh posl. Jo-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP