Čtvrtek 18. května 1905

sefa Kaspera a soudruhů v příčině zmírněn nouze v okresu Teplickém a Broumovském,

č. sn. 296, č. t. LXX. Návrh posl. Ansorge a soudruhů stran vydatné podpory pro obce okresu Broumovského, Teplického a Polického, jež poškozeny byly téžce průtrží mračen a trvalým suchem,

č. sn. 287, č. t. LXXI. Návrh poslanců Jana Feierfeila, Čeňka Hofmanna a soudruhů v příčině doplnění zákona o okresních hospodářských záložnách,

č. sn. 288, č. t. LXXII. Návrh posl. Maštálky a soudruhů na udělení podpor zemských a státních rolnictvu okresu Soboteckého.

Dnes bylo rozdáno:

Č. sn. 226, č. t. XXIII. Zpráva zemského výboru s účetní závěrkou zemského fondu království Českého za rok 1903,

č. sn. 227, č. t. XXIV. Zpráva zemského výboru o stavu národního školství v král. Českém za rok 1903,

č. sn. 289, č. t. LXXIII. Zpráva zemského výboru v příčině změny § 10. a doplňku § 73. č. 3 stanov Hypoteční banky král. Českého,

č. sn. 301, č. t. LXXV. Zpráva zemského výboru s rozpočtem zemským na rok 1905,

č. sn. 302, č. t. LXXVI. Zpráva zemského výboru o činnosti technického oddělení pro stavby pozemní, silniční a mostní v době od 1. ledna do 31. prosince 1904,

č. sn. 309, č. t. LXXVII. Zpráva zemského výboru s návrhem na změnu § 9. zákona o okr. zastupitelstvu,

č. sn. 310, č. t. LXXVIII. Zpráva zemského výboru o činnosti okresních hospodářských záložen za r. 1903,

č. sn. 327, č. t. LXXIX. Zpráva zemského výboru s návrhy v příčině prozatímního stanovení výše zemských přirážek na dobu od 1. července až do konce prosince 1905 a v příčině opatření, aby sesíleny byly pokladniční hotovosti.

Statistický přehled zemské akce směřující k podporování železnic nižšího řádu v král. Českém.

Výroční zpráva z c. k. zemské školní rady pro Čechy o stavu národního školství v král. Českém ve školním roce 1903/4.

Stenogr. protokol o anketě v příčině upravení zem. pojišťování, konané dne 14., 15. a 21. listopadu 1894.

Výroční zpráva král. české zem. hospodářské akademie v Děčíně-Libverdě za škol. rok 1903/4.

Na stole vyloženo:

Výroční zpráva c. k. ústřední hydrografické kanceláře, X. ročník 1902.

Stenografický protokol o valné hromadě svolané na den 12. dubna t. r. ústředním spolkem pro paroplavbu v Rakousku.

Im Drucke wurde verteilt:

Mit der Post wurde den Herren Abgeordneten eingesendet am 29. Oktober 1904 Stenographischer Bericht über die IV. Landtagssitzung.

Ldtgs-8. 282, Druck LXVI. Antrag des Abgeordneten Wenzel Stahl und Genossen betreffend I. den Ausbau der böhmisch-mährischen Transversalbahn von Taus nach Tachau, II. Verstaatlichung der Lokalbahn Stankau Ronsperg.

Ldtgs-Z. 283, Druck LXVII. Antrag des Abgeordneten Wenzel Stahl und Genossen betreffend eine Unterstützung der Bezirke Bischofteinitz, Hostau und Ronsperg für den durch Steuerabschreibung anläßlich der vergangenen 5 Mißernten in den Jahren 1900, 1901, 1902, 1903 und 1904 an Bezirksumlagen entstandenen Ausfall an Deckung derselben.

Ldtgsz. 284, Druck LXVIII. Antrag des Abgeordneten Wenzel Stahl und Genossen betreffend die Unterstützung der durch Dürre im Jahre 1904 schwer geschädigten Landwirte in den Bezirken Bischofteinitz, insbesondere den Bezirken Hostau, Ronsperg.

Ldtgs-3. 285, Druck LXIX. Antrag des Abgeordneten Josef Kasper und Genossen betreffend die Linderung der Notlage im Weckelsdorfer und Braunauer Bezirke.

Ldtgs-Z. 286, Druck LXX. Antrag des Abgeordneten Ansorge und Genossen betreffend eine ausgiebige Unterstützung für die durch Wolkenbruch und anhaltende Dürre schwer geschädigten Gemeinden der Gerichtsbezirke Braunau, Weckelsdorf und Politz a. d. Mettau.

Ldtgs-3. 287, Druck LXXI. Antrag der Abgeordneten Feierfeil Johann, Hofmann Vin-

zenz und Genossen betreffend die Ergänzung des Gesetzes über landwirtschaftliche Bezirksvorschußkassen.

Ldtgs-Z. 288, Druck LXXII Antrag des Abgeordneten Maštálka und Genossen betreffend die Gewährung von Landes- und Staatsunterstützungen für die Landwirte des Bezirkes Sobotka.

Heute wurde verteilt:

Ldtgs-Z. 226, Druck XXIII. Bericht des Landesausschusses mit dem Rechnungsabschlüsse des Landesfondes des Königreiches Böhmen für das Jahr 1903.

Ldtgs-Z. 227, Druck XXIV. Bericht des Landesausschusses über den Zustand des Volksschulwesens im Königreiche Böhmen für das Jahr 1903.

Ldtgs-Z. 289, Druck LXXIII. Bericht des Landesausschusses betreffend die Abänderung des § 10 und den Zusatz zu dem § 73 Z. 3 des Statutes der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen.

Ldtgs-Z. 301, Druck LXXV. Bericht des Landesausschusses mit dem Landesvoranschlage für das Jahr 1905.

Ldtgs-Z. 302, Druck LXXVI. Bericht des Landesausschusses über die Tätigkeit der technischen Abteilung für Straßen-, Brücken- und Hochbau für die Zeitperiode vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1904.

Lbtgs-Z. 309, Druck LXXVII. Bericht des Landesausschusses mit dem Antrage auf Abänderung des § 9 des Bezirksvertretungsgesetzes.

Ldtgs-Z. 310, Druck LXXVIII. Bericht des Landesausschusses über die Tätigkeit der landwirtschaftlichen Bezirksvorschußkassen im Jahre 1903.

Ldtgs-Z. 327, Druck LXXIX. Bericht des Landesausschusses mit Anträgen in Betreff der provisorischen Festsetzung der Landesumlage für die Zeit vom 1. Juli bis Ende Dezember 1905 und in Betreff der notwendigen Maßnahmen zur Stärkung der Kassabarschaften.

Statistische Übersicht der Landesaktion zur Unterstützung Von Eisenbahnen niederer Ordnung im Königreiche Böhmen.

Jahresbericht des k. k. Landesschulrates für Böhmen über den Zustand des Volks-

schulwesens im Königreiche Böhmen für das Schuljahr 1903-1904.

Stenographisches Protokoll über die am 14., 15, und 21. November 1904 abgehaltene Enquete betreffend die Regelung des Landesversicherungswesens.

Jahresbericht der deutschen königl. böhmischen landwirtschaftlichen Akademie TetschenLiebwerd für das Studienjahr 1903-1904.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádám, by sl. sněmu bylo sděleno, které petice došly.

Ich ersuche, dem hohen Hause den Einlauf an Petitionen mitzuteilen.

Sněmovní aktuar Dr. Šafařovič čte: petice od čís. 996 do čís. 1085.

Landtagssekretär Dr. Šafařovič verliest die Petitionen von Zahl 996 bis Zahl 1085.

Nejvyšší maršálek zemský: Panu posl. hraběti Buquoyovi byla dána dovolená na 3 dny.

Dem Herrn Abg. Grafen Buquoy wurde ein dreitägiger Urlaub bewilligt.

Der Herr Abg. Graf Chotek hat um einen Urlaub für die Dauer der Landtagssession angesucht.

Pan posl. hrabě Chotek požádal za dovolenou na dobu zasedání. Žádám, by jeho žádost za dovolenou byla čtena.

Sněm. sekretář Dr. Haasz (čte): Slavný sněme ! Po těžké nemoci v rekonvalescenci prosím slavný sněm, by mně uděliti ráčil dovolenou na celou dobu tohoto zasedání.

Ve Volšovech dne 16. května 1905. Ferdinand hrabě Chotek.

Nejvyšší maršálek zemský (zvoní): Pan posl. hrabě Chotek žádá za dovolenou na dobu trvání zasedání.

Der Herr Abg. Graf Chotek bittet wegen Erkrankung um einen Urlaub für die Dauer der gegenwärtigen Session. Ich werde diese Angelegenheit zur Abstimmung bringen.

Dám hlasovati o této žádosti.

Žádám pány, kteří této žádosti vyhovují, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Urlaub bewilligen, die Hand zu erheben.

Dovolená jest povolena.

Der Urlaub ist bewilligt.

Der Herr Abg. Hlávka bittet gleichfalls aus Gesundheitsrücksichten um Urlaub für die Dauer der Landtagssession.

Pan posl. Hlávka požádal taktéž ze zdravotních příčin za dovolenou na dobu zasedání. Dám taktéž hlasovati o této žádosti. (Zvoní. )

Pan poslanec Hlávka žádá o dovolenou na dobu trvání zasedání.

Der Herr Abg. Hlávka bittet um einen Urlaub für die Dauer der Session wegen schwerer Erkrankung.

Ich ersuche die Herren, welche dem Urlaubsgesuche zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří povolují dovolenou, by vyzdvihli ruku.

Dovolená je povolena.

Der Urlaub ist bewilligt.

Es ist mir eine Reihe Von Anträgen und Interpellationen übergeben worden, welche ich dem hohen Hause zur Mitteilung bringe.

Byla mi odevzdána celá řada návrhů a interpelací, které sdělím sl. sněmu.

Der Herr Abg. Dr. Brehm hat einen Antrag eingebracht.

Pan posl. Dr. Brehm podal návrh.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Antrag des Dr. F. Brehm und Genossen betreffend die Abänderung des Landesgesetzes vom 27. Jänner 1903 und des Landesgesetzes vom

24. Oktober 1899.

Der hohe Landtag wolle beschließen:

I Das Landesgesetz Vom 27. Jänner 1903 Nr. 17 betreffend die Einführung einer Landesauslage auf den Verbrauch von Bier sei im § 5/2 dahin zu ergangen, daß den Gemeinden auch die Von den Brauereien und allen Privaten verauflagten Biermengen (u. z. betreffs der mit den Brauereien gepflogenen Abrechnung gleich nach dieser Abrechnung) nachzuweisen sei.

II. Das Landesgesetz vom 24. Oktober 1899 betreffend die Abänderung der Gemeindeordnung vom 16. April 1864 § 89, sei na-

mentlich im Absatze III/2 dahin zu ergangen, daß bei Bierumlage jene Menge als Grundlage der Gemeinde-Bierumlage zu gelten hat, welche infolge Landesgesetzes vom 27. Jänner 1903 Nr. 17 und den späteren Nachtragsgesetzen das Landesbiersteuer-Inspektorat für die Bierauflage der betreffenden Gemeinde nachweiset - und daß bei Eintreibung dieser Gemeindebierumlage resp. bei Eintreibung von Nachzahlungen von den betreffenden Behörden nur die erwähnten vom Landesinspektorate erteilten Nachweisungen und nur die darin ausgedrückten verauslagten Biermengen zur Grundlage zu dienen haben, und da diese Bestimmung in die über die Einhebung dieser Gemeindebierumlage zu erlassenden Vorschriften aufgenommen werden kann. In formaler Beziehung wird beantragt, diesen Antrag gemäß § 39 der Geschäftsordnung ohne erste Lesung der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten zuzuweisen.

Dr. Brehm und Genossen.

Oberstlandmarschall: Die Herren Abgeordneten Dr. Kindermann und Gen. haben mir einen Antrag überreicht:

Pan poslanec Dr. Kindermann a soudruzi mi podali návrh:

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Antrag des Abgeordneten Dr. Franz Kindermann u. Genossen betreffend die Bewilligung zur Einhebung einer Abgabe von allen im Bereiche einer Gemeinde zum Gebrauch gelangenden alkoholfreien Weine, Obst- und Beerenweine, sonstiger wie immer Namen habenden künstlicher zum Ausschänke bestimmter Erzeugnisse behufs Bedeckung der erhöhten Gemeindeerfordernisse.

Der hohe Landtag wolle beschließen: Im Gesetze vom 24. Oktober 1899 L. G. Bl. Nr. 97, womit der § 89 der Gemeindeordnung für das Königreich Böhmen von 16. April 1864 G. u. V. Bl. 7, sowie die zu dieser Bestimmung erlassenen Nachtragsbestimmungen abgeändert werden, wird im Art. I. § 89 I. ad 5 als neues Alinea angeschlossen:

"Zur Bedeckung der erhöhten Gemeindeerfordernisse können außerdem auch alle alkoholfreien, wie immer Namen habenden in der Gemeinde zum Verbrauche gelangenden Flüssigkeiten von der Gemeinde mit einer Getränkeabgabe belegt werden. "

In formaler Hinsicht wird beantragt, diese Angelegenheit der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten ohne erste Lesung zu überweisen.

Prag, am 18. Mai 1905. Dr. Franz Kindermann u. Genossen

Nejvyšší maršálek zemský: Pan poslanec Blahovec mi podal návrh:

Die Herren Abgeordneten Blahovec und Genossen haben mir einen Antrag überreicht.

Sněmovní sekretář Dr. Haasz (čte): Návrh poslance Františka Blahovce a soudruhů na udělení vydatné zemské podpory okresu: Strakonice-Volyně, jež krupobitím ze dne 19. července 1903 a krom obyčejným suchem minulého roku 1904 těžce poškozeny byly a ve velikou bídu uvaleny.

Slavný sněme království Českého!

Krupobitím ze dne 19. července 1903 a minulého léta dlouhým nebývalým vedrem a z toho vzniklým suchem letošním v celém hospodářském stavu chudých a horských okresů Strakonice-Volyně způsoben byl rozvrat a vzniklo vážné nebezpečí, že vznikne krutá nouze spojená s hladem, jehož předzvěsti na všech stranách v okresích Strakonice-Volyně se ještě dnes objevují a jehož truchlivé následky každého myslícího člověka hrůzou naplňují.

Z těchto důvodů navrhují podepsaní:

Slavný sněme království Českého račiž se usnésti:

1.    Rolnictvu, řemeslnictvu a živnostnictvu ve výše uvedených okresích buďtež poskytnuty nezúročitelné nouzové zápůjčky zemské za jistoty hypotekární a za šetření okresních výborů na delší dobu, aspoň nejméně 10 let, do výše na 30 násobný katastrální výnos. Země nechať poskytne Ústřední Jednotě českých hospodářských společenstev větší nezúročitelnou půjčku, aby tato mohla Reiffeisenkám a hospodářským družstvům, jež ke svazu náležejí, levný úvěr poskytnouti, aby tím čeleno bylo proti lichvě, která pohromu tuto počíná využitkovati.

2.    Subvence zemská a státní, kterouž rozděluje zemědělská rada král. Českého, nechať v tomto roce 1905 ve dvojnásobné

výši je poskytnuta a nechať z dotace té udělí se k účelům zvelebení chovu skotu, bravu vepřového, na lesnictví a lnářství větší subvence v okresu Strakonice-Volyně.

3.    Meliorační práce v okresu strakonickém: 1. regulace Zorkovského potoka u Jinína, 2. meliorace a regulace u Velké Turné, 3. Mladějovic, 4. Střelohoštic, 5. Doubravice, 6. Černěkova, 7. Domanic, 8. Krt, 9. Droužetic, 10. Radomyšle, 11. Podolí, 12. Pracovic, 13. Nevosed a 14. Katovic;

v okresu volyňském: 1. ve Lhotě Dubské (vodní družstvo), 2. Marcovicích, 3. Předslavicích, 4. Oubyslavi, 5. Zálesí, 6. Žáře;

hospodářské vodovody: 1. v Jiníně, 2. v Kraštovicích, 3. Radomyšli, 4. v Nové Vsi, jakož i stavby silnic v obcích: Radomyšl, Leskovice, Kraštovice, Láz, Leskovice-Čejtice v okresu strakonickém a v Nové Vsi a Kakovicích v okresu volyňském, buďtež provedeny tyto meliorační a silniční práce a hospodářské vodovody jako stavby z nouze nákladem země za přispění státu.

4.   Roční dotace na meliorační fond, na hospodářské vodovody, zemědělská družstva a stavbu silnic z nouze buďtež vydatně aspoň na 3 léta zvýšeny, jakož i technický personál při zemědělské radě budiž rozmnožen, aby projekty byly vyměřeny a ku provádění konečně připraveny.

5.    Nechať zemská správa za pomoci státu počne co nejdříve s regulací Otavy, nechať působí svým vlivem ku zřízení družstva vodního a melioračního k regulaci bystřiny řeky Volyňky a ku melioraci luk v údolí Volyňky, nechat státní správa počne se stavbou druhé koleje na státní dráze v okr. strakonickém, a nechať počne státní správa za souhlasu Zemského výboru pro království České se stavbou dráhy na hranice bavorské.

6.   Správa zemská pro své ústavy zemské nechať nakupuje jedině u rolnictva a družstev rolnických.

7.   Zemské bance král. Českého přiměřenou subvencí státní budiž umožněno poskytování komunálních hromadných nezúročitelných zápůjček.

8.   Zemské ústavy peněžní nechať počínají si při vymáhání úrokův a splátek co nejšetrněji.

9.   Neodkladně buďtež zřízeny okresní

pojišťovny se zajišťovanou zemskou proti škodám z ohně, krupobití, proti pádu dobytka a proti živelním pohromám, kteréž pojišťovny jsou dnes neodkladnou nezbytností.

10. Pohromy živelní z r. 1903 a 1904 buďtež podnětem k opravdovému řešení otázky financí autonomních a při obnovování smluv celních a rakouského vyrovnání zájmy a práce stavu zemědělského buďtež chráněny.

V  ohledu formálním se navrhuje, aby tento návrh přikázán byl bez prvního čtení ku vyřízení komisi rozpočtové.

V  Praze, dne 18. května 1905.

František Blahovec a soudruzi.

Oberstlandmarschall: Es ist mir noch eine weitere Reihe von Anträgen übergeben worden, welche ich zur Verlesung bringe.

Landtagssecretär Dr. Haasz (liest): Antrag des Abg. Wenzel Stahl und Genossen wegen Einführung der Lieferung von Getreide etc. durch Landwirte (Produzenten) an die k. k. Militärverwaltung.

Hoher Landtag! Von Jahr zu Jahr werden Von Seite der Militär-Verpflegs-Magazine Offerte ausgegeben und Landwirte zur Lieferung an das k. k. Verpflegsmagazin aufgefordert.

Die Bedingnisse für eine solche Lieferung sind derart kompliziert, daß es keinem Landwirte (Produzenten) möglich ist, auf eine solche Lieferung einzugehen selbst die großen Lagerhäuser sind nicht in der Lage solche Lieferungen aufzunehmen. Da nun durch den für Österreich so ungünstig ausgefallenen Handelsvertrag mit Deutschland der österreichischen Landwirtschaft eine schwere Niederlage bereitet wurde, da nun auch dieses Absatzgebiet verloren gegangen ist, andererseits für unsere im Schweiße unseres Angesichtes sauer verdienten Steuergelder ausschließlich Getreide, Mehl, Fleisch etc. ungarischer Provenienz angekauft wird, muß die Landwirtschaft zu Grunde gehen, wenn nicht durch die direkte Lieferung an das Militär ein besseres Absatzgebiet eröffnet wird.

In formeller Beziehung wird beantragt, diesen Antrag der Landeskultur-Kommission

zuzuweisen und diesen Antrag bald möglichst aus die Tagesordnung zu setzen.

Prag, am 18. Mai 1905.

Wenzel Stahl und Genossen.

Oberstlandmarschall: Der Herr Abg. Stahl hat mir noch einen weiteren Antrag überreicht.

Landtagssecretär Dr. Haasz (liest): Antrag des Abg. Wenzel Stahl und Genossen auf Abänderung des Jagdgesetzes für das Königreich Böhmen vom 1. Juni 1866 ergänzt durch das Gesetz vom 21. Feber 1870, L. -G. -Bl. v. 20. August 1866 XIII. Stück Nr. 49 und 2. April 1870 V. Stück Nr. 15.

Hoher Landtag ! Im § 2. des oberwähnten Jagdgesetzes wird das selbständige Ausüben des Jagdrechtes nur solchen Gemeinden zuerkannt, die einen zusammenhängenden Grundkomplex von 200 Joch ober 115 Hektar nachweisen können. In diesem § 2 wird somit sämtlichen kleineren Gemeinden das Jagdrecht entzogen. Da nun aber solche Besitzer in solch Keinen Gemeinden dieselben Pflichten haben als jene in größeren Gemeinden, sollten sie auch dieselben Rechte haben.

Gerade durch dieses Jagdgesetz kommen die häufigsten Jagdstreitigkeiten zum Ausbruche und nicht selten wird eine solche Keine arme Gemeinde oft ganz ruiniert.

Die Gefertigten stellen daher den Antrag: Der hohe Landtag wolle beschließen:

Der § 2 des Jagdgesetzes wird dahin abgeändert, daß jeder Gemeinde ohne Rücksicht auf das Mindestausmaß ihr selbständiges Jagdrecht zugesichert erscheint. In formeller Beziehung wird beantragt, diesen Antrag ohne erste Lesung der Landeskulturkommission zuzuweisen.

Prag, am 18. Mai 1905.

Wenzel Stahl und Genossen.

Oberstlandmarschall: Der Herr Abg. Stahl hat mir noch einen weiteren Antrag überreicht.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Antrag des Abgeordneten Wenzel Stahl und Genossen wegen Aufhebung der vierwöchentlichen legten

Wassenübung des Manschaftsstandes, welche jeder Mann in der Landwehr im 31. oder 32. Lebensjahre oder im 11. oder 12. Dienstjahre zu machen hat.

Hoher Landtag ! Nach Vollstreckter Präsenzdienstpflicht wird jeder Soldat in die Reserve übersetzt und hat dann jedes zweite Jahr eine Wassenübung mitzumachen. Im 30. Lebensjahr oder im 10. Militärdienstjahre wird derselbe, wenn nicht schon zur Landwehr assentiert, in die Landwehr übersetzt und hat dann als 31 oder 32jähriger Mann eine 4wöchentliche Waffenübung mitzumachen. Nach dieser Waffenübung tritt der betreffende in den Landsturm über.

Welche Vorteile soll nun eine solche 4wöchentliche Waffenübung bieten?

Nachteile können gewiß sehr viele angeführt werden, denn 1. ) Ist der Mann schon im Alter vorgerückt, nicht mehr so elastisch, da derselbe durch Mühe und Plage um für feine Familie das Notwendigste zu schaffen, ganz schlaff, gebrochen u. s. w. ist.

Gerabe der Arbeiter- und Gewerbestand, sowie auch der Bauernstand empfinden das am härtesten. Der Arbeiter hat um diese Zeit, gewöhnlich in der Manöverzeit, den besten Verdienst; ebenso der Gewerbetreibenbe, kann seiner Arbeit nicht nachkommen, da im Sommer z. B. viele Neubauten von Wohngebäuben vorkommen, woran Maurer, Zimmerleute, Tischler, Schlosser, Spengler, Tapezierer, Maler, Glaser, etc. etc. beteiligt sind. Der Bauernstand hat ebenso im September die dringendste Arbeit, muß Haus und Hof Verlassen und zum Militär einrücken, um in seinen alten Tagen noch einmal Soldat zu sein in Uniform, trotzdem derselbe in einem halben Jahre später, bei Ausbruch eines Krieges, nicht mehr verwendet werden könnte, da er schon in den Landsturm eingereiht wäre.

2. ) Wie viel geht dahier an Verdienst verloren, wie schwer wird dies von der arbeitenden Klasse empfunden und

3. ) Was macht eine solche Waffenübung auch dem Staat Kosten, die ja wieder nur die Steuerträger zu leisten haben.

Die Gefertigten erlauben sich daher den Antrag zu stellen: Der hohe Landtag wolle beschließen: Die k. k. Regierung wird aufge-

fordert die letzte 4wöchentlichte Waffenübung bei der k. k. Landwehr hat wegzufallen. In formeller Beziehung wird beantragt diesen Antrag ohne erste Lesung der Kommission für Landeskultur zuzuweisen.

Prag, am 18. Mai 1905.

Wenzel Stahl und Genossen.

Oberstlandmarschall: Der Herr Abg. Stahl hat mir noch einen weiteren Antrag überreicht:

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Antrag des Abg. Wenzel Stahl und Genossen betreffend Bewunderung der 4wöchentlichen Waffenübungen bei der Landwehrtruppe auf 13 Tage, wie solche bei dem stehenden Heere bestimmt sind.

Hoher Landtag! Die Mannschaft der Landwehrtruppe wird von zwei zu zwei fahren zu einer 4wöchentlichen Waffenübung einberufen. Nachdem nun die Landwehrtruppe zum stehenden Heere mitgerechnet wird, was früher nicht der Fall war, nachdem nun auch die Mannschaft eine 2-3jährige Präsenzdienstzeit leisten muß, so kann dieselbe auch bei Waffenübungen in demselben Verhältnis wie die Infanterietruppe Anspruch machen aus eine Herabsetzung von 4 Wochen auf 13 Tage. Wie schwer diese Waffenübungen den sogenannten Mittelstand d. h. Bauern und Kleingewerbe, Sowie Arbeiterstand treffen, ist schon sehr oft bewiesen worden, da z. B. ein Arbeiter mit Weib und Kind eingerückt ist, da dieselben während der Abwesenheit des Familienerhalters nichts zu essen hatten.

Ein Arbeiter ist z. B. in einem guten Posten, muß 4 Wochen einrücken, sein Dienstgeber kann nicht so lange warten, nimmt sich einen anderen, was jedenfalls aus 13 Tage nicht der Fall wäre, und somit ist der Arbeiter dienstlos.

Die Gefertigten erlauben sich daher den Antrag zu stellen:

Der hohe Landtag wolle beschließen:

Die k. k. Regierung wolle baldmöglichst die vierwöchentlichen Waffenübungen abstellen und durch 13tägige ersetzen. Ferner wird beantragt, diesen Antrag der Landeskulturkommission zuzuweisen.

Prag, am 18. Mai 1905.

Wenzel Stahl und Genossen.

Nejvyšší maršálek zemský: Pan poslanec Blahovec a soudr. podali mi návrh. Dám ho přečísti.

Sněmovní sekretář Dr. Haasz (čte. ) Návrh posl. Františka Blahovce a soudruhů na zavedení periodických družstevních škol v království Českém.

Slavný sněme království Českého! Netušeným rozvojem kráčí vpřed svépomocné sdružování hospodářsky slabších vrstev obyvatelstva království Českého, zejména malých rolníkův, řemeslníkův a živnostníkův, svépomoc, kterou před nedávnými ještě léty bylo pobádáno a která zcela ustupovala volání po pomoci veřejné. Leč v krátké době několika roků poměry jinak se utvářily a jest to zejména poradná, výchovná, poučovatelská, organisační a revisní a jinak dohlédací činnost Ústřední Jednoty českých hospodářských společenstev v král. Českém působících, která naučila nazírati na svépomoc jako na základ mravného a hmotného dobra a na zemskou a státní pomoc, jako na podporovatelku svépomoci. Aby tedy svépomoc dále vzkvétala a utěšeně se vyvíjeli dále mohla, a aby pomoc veřejné této svépomoci co nejvíce vstříc vyšla a ji podpořila, prohloubila a utužila, navrhují podepsaní:

Slavný sněme království Českého, račiž se usnésti:

Zemskému výboru království Českého se ukládá, aby vyslechna zástupce obou Ústředních Jednot hospodářských společenstev, obchodních komor, c. k. obchodního ministeria, instruktory živnostenských společenstev a zemědělskou radu pro království České zřídil periodické družstevní kursy při hospodářských a průmyslových školách na náklad zemský a za přispění státu, a aby pro tyto školy sestavil za přibrání znalců nahoře uvedených úřadův a korporací učební osnovy a ustanovil síly odborné pro vyučování. V ohledu formálním navrhují podepsaní, aby návrh přikázán byl komisi pro záležitosti zemědělské bez prvního čtení.

V Praze, dne 18. května 1905.

František Blahovec a soudr.

Oberstlandmarschall: Die Herren Abg.

Wüst und Genossen haben mir einen Antrag überreicht.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Antrag des Abg. Wüst und Genossen betreffend die Errichtung des Hopfenprovenienzgesetzes.

Schon seit Jahresfrist erwarten die Hopfenproduzenten des Saazer Landes die Erichtung des Hopfenprovenienzgesetzes, wieder sind die Sommermonate nahe gerückt, ja bis heute ist nicht einmal eine Regierungsporlage dem Reichsrate unterbreitet worden. Die Verzögerung kommt einer Verschleppung gleich, weshalb wir Gefertigten beantragen: Der hohe Landtag wolle beschließen: Die hohe Regierung ist aufzufordern, die Regierungsvorlage eines Hopfenprovenienzgesetzes dem Reichsrate beim Wiederzusammentritte vorzulegen und der Beratung zuzuführen.

Prag, am 18. Mai 1905.

Wüst u. Genossen.

Oberstlandmarschall: Die Herren Abg. Wüst und Genossen haben mir außerbem noch fünf 5 weitere Anträge überreicht.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Antrag der Abg. Wüst und Genossen betreffend eine Subvention für die Stadtgemeinde Kupferberg.

Die Gemeinde Kupferberg hat aus Anlaß der drei Mißjahre eine wirtschaftliche Notlage zu verzeichnen. Nicht allein, daß die Landwirtschaft brach darniederliegt, so leiden auch die Gewerbetreibenben darunter, weil jeder Verdienst mangelt. Durch die Erhebungen der k. k. Bezirkhauptmannschaft in Kaaden ist der Beweis der Notlage im Erzgebirge erhärtet, so daß eine weitere Begründung nicht notwendig erscheint.

Nachdem die Gemeinde Kupferberg bereits für 130% Gemeindeumlagen aufzukommen hat, die sämtlichen Steuerträger unter der Last ihrer Abgaben, Löhne, Hypothekarzinsen vor dem vollständigen Ruine stehen, so ist die Bewilligung eines Unterstützungsbetrages vollauf begründet.

Der Zweck dieser Notstandsunterstützung soll lediglich zur Abzahlung der noch unbezahlten Schuld auf die im Jahre 1901 errichtete Wasserleitung im Betrage von 35. 000 Kronen dienen, um den Steuerträgern ihr Los theilweise erleichtern zu helfen.

Die Gefertigten beantragen deshalb diesen Antrag ohne erste Lesung der Budgetkommission zuzuweisen.

Prag, am 18. Mai 1905.

Wüst u. Genossen.

Antrag der Abgeordneten Wüst, Trautzl und Genossen betreffend das vom Reichsrate beschlossene Gesetz zum Verbote der Rübenrayonierung.

In der Sitzung des Reichsrates vom 5. April 1905 wurde ein Gesetz zum Verbote der Rübenrayonierung angenommen. Die in diesem Gesetze enthaltenen Strafbestimmungen für Dawiderhandelnde müssen ohne jede Abänderung Gesetzeskraft erhalten, soll nicht das ganze Gesetz illusorisch gemacht werden. Wir Gefertigten beantragen deshalb:

Der hohe Landtag wolle beschließen:

Die hohe Regierung ist aufzufordern, mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln zu trachten, daß dieses Gesetz in seiner unveränderten Form seitens des Herrenhauses angenommen werde.

Prag, am 18. Mai 1905.

Wüst und Genossen.

Antrag der Abg. Wüst und Genossen betreffend die Lostrennung Ungarns von Österreich.

Wie die parlamentarischen Verhandlungen in Ungarn geigen, ist man dort zur Errichtung einer Personal-Union gerüstet und scheint dieser Wille in den höchsten Kreisen in Österreich auf Widerstand zu stoßen. Nachdem die Ausbeutung Österreichs durch Ungarn immer gefährlichere Formen einzunehmen beginnt, nachdem weiters unsere Landwirtschaft Sich eine weitere Erpressung nicht mehr gefallen läßt, so stellen die Gefertigten den Antrag:

Der hohe Landtag wolle beschließen:

Die österreichische Regierung ist aufzufordern, sofort alle Vorkehrungen zur Trennung Österreichs von Ungarn zu treffen und alles aufzubieten, um einen neuen Ausgleich mit Ungarn zu Verhüten.

Prag, am 18. Mai 1905.

Wüst und Genossen.

Antrag der Abgeordneten Wüst und Genossen betreffend die Erbauung einer stabilen

Brücke über die Eger bei Lametitz, Bezirk Kaaden.

Im Orte Lametitz, Bezirk Kaaden, wird alljährlich im Herbste die dort befindliche hölgerne Brücke über die Eger abgerissen und im Monate April-Mai wieder als Notbrücke aufgebaut. Abgesehen von diesem unhaltbaren Zustande, so ist weiter der Verkehr der hüben und drüben an der Eger liegenden Orte durch 6 bis 7 Monate Vollständig unterbrochen, was insbesondere bei Feuersbrünsten, weiter in Krankheitsfällen, da der Distriksarzt in Tschachwitz wohnt und, um in die Orte Lametitz, Pohlig, Kleinkörbitz u. s. w. gelangen zu können, über Kaaden fahren, und einen Umweg von 3 bis 4 Stunden machen muß, während er sonst von Tschachwitz nach Lametitz in einer halben Stunde kommen könnte, umso empfindlicher beklagt wird. Auch der Durchzugsverkehr mehrerer Bezirke ist gehemmt, indem der Verkehr von Komotau nach Podersam während des Winters Vollständig abgebrochen ist und über Kaaden einen weiten Umweg machen muß. Wirb ferner erwogen, daß von Kaaden bis Saaz keine stabile Brücke über die Eger besteht, so muß dieses gehlen dieses dringenden Verkehrsmittels selbst vom öffentlichen Interesse bedauert und Abhilfe durchgeführt werden.

Die Gefertigten stellen deshalb den Antrag:

Der hohe Landtag wolle beschließen:

Die Erbauung einer stabilen Brücke über die Eger im Orte Lametitz durchführen zu lassen und wird in formaler Beziehung beantragt, diesen Antrag ohne erste Lesung der Budgetkommission zuzuweisen.

Prag, am 18. Mai 1905.

Wüst und Genossen.

Antrag der Abg. Wüst und Genossen betreffend eine Notstandsunterstützung für den politischen Bezirk Kaaden anläßlich des letzten Mißjahres 1904 durch die Dürre.

Die Gemeinden des politischen Bezirkes Kaaden haben im Jahre 1904 einen großen Ausfall ihrer Ernte durch die Dürre erlitten.

Dieser Verlust wird um so harter empfunden, als auch die letzten Jahre Mißjahre waren, unter denen die Landwirte der Be-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP