Čtvrtek 26. června 1902

Stenografická zpráva

o

VII. sezení I. výročního zasedání sněmu

království Českého z roka 1901. dne

26. června 1902.

Stenographischer Bericht

über die

VII. Sitzung der I. Jahressession des Landtages

des Königreiches Böhmen vom Jahre 1901

am 26. Juni 1902.

Obsah:

Zprávy presidiální:

Oznámeni výsledku voleb do komisi (str. 277).

Sděleni o ustavení se komisi (str. 280).

Oznámení, které spisy byly tiskem rozdány (str. 281).

Oznámení o přikázání zpráv zemského výboru z praesidia komisím (str. 282).

Oznámení, které petice došly (str. 311).

Přikázání návrhů komisím bez prvního čtení (str. 312).

Omluva (str. 312).

Inhalt:

Präsidialberichte:

Bekanntgabe des Ergebnisses der Kommissionswahlen (Seite 277).

Mitteilung über die Konstituierung der Kommissionen (Seite 280).

Bekanntgabe der verteilten Druckschriften (Seite 281).

Bekanntgabe der Zuweisung von Landesausschußberichten ex praesidio an Kommissionen (Seite 282).

Bekanntgabe des Einlaufes von Petitionen (Seite 311).

Zuweisung von Anträgen ohne erste Lesung an Kommissionen. (Seite 312).

Entschuldigung (Seite 312).

Denní pořádek:

První čtení vládni předlohy s osnovou zákona, jímž prodlužuje se osvobozeni osobni daně z příjmů od přirážek na další řadu let. (Č. sn. 452, tisk XC. )

Řeč posl. Staňka (str. 312).

Řeč posl. prince Ferdinanda Lobkovice (str. 313).

Řeč posl. dra Pacáka (str. 313).

První čtení zprávy zemského výboru v příčine doplňovacích voleb do zemské komise pro daň výdělkovou a do odvolací komise pro osobní daň z příjmů, jež provésti přísluší slavnému sněmu, (č sn. 433, tisk LXXXIII. ).

Řeč zpravodaje nám. přísedícího zemského výboru poslance dra Urbana (str. 314).

Řeč posl. prince Ferdinanda Lobkovice (str. 314).

Prohlášení zpravodaje nám. přís. zemsk. výboru dra Urbana (str. 315).

První čtení zprávy zemského výboru, kterou se předkládá osnova zákona, týkajícího se zemské dávky ze spotřeby piva, (č. sn. 450, tisk LXXXIX. ).

Řeč zpravodaje nám. přís. zems. výboru dra Urbana (str. 315).

Formální návrh posl. dra Eppingra

(str. 323).

Řeč posl. dra Eppingra (str. 324). Řeč posl. dra Fiedlera (str. 328). Řeč posl. dra Bareuthera (str. 330).

Doslov zpravodaje nám. přís. zems. výboru dra Urbana (str. 332).

První čtení zprávy zemského výboru o úpravě služebních poměrů úředníků při okresních výborech, (čís. sn. 418, tisk LXXXI.)

Řeč zpravodaje, přís. zems. výboru dra Škardy (str. 334).

První čtení návrhu poslance Jana Bartáka a soudruhů, týkající se nového zákona o myslivosti, (č. sn. 291, tisk XIX. ).

Řeč navrhovatele posl. Bartáka (str. 336).

Tagesordnung.

Erste Lesung der Regierungsvorlage mit dem Entwürfe eines Gesetzes, durch welches die Befreiung der Personaleinkommensteuer von Zuschlägen auf eine weitere Reihe von Jahren verlängert wird. (Ldtg. -Z. 452, Druck XC. )

Rede des Abg. Staněk (Seite 312).

Rede des Abg. Ferd. Prinzen Lobkowitz Seite 313).

Rede des Abg. Dr. Pacák (Seite 313).

Erste Lesung des Berichtes des Landesausschusses, betreffs Vornahme der dem hohen Landtage obliegenden Ergänzungswahlen in die Erwerbssteuer-Landeskommission und in die Berufungskommission für die PersonalEinkommensteuer. (Ldtg. -Z. 433, Druck LXXXIII. )

Rede des Berichterstatters, L. -A. -Beisitzers Stellv. Abg. Dr. Urban (Seite 314). Rede des Abg. Prinzen Ferdinand

Lobkowitz (Seite 314). Erklärung des Berichterstatters L. -A. Beisitzers Stellv. Dr. Urban (Seite 315).

Erste Lesung des Berichtes des Landesausschusses, womit der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Landesauflage auf den Verbrauch von Bier vorgelegt wird. (Ldtg. -Z. 450, Druck LXXXIX. )

Rede des Berichterstatters L. -A. -Beisitzers Stellv. Dr. Urban (Seite 315).

Formaler Antrag des Abgeordneten Dr. Eppinger (Seite 323). Rede des Abg. Dr. Eppinger (Seite 324).

Rede des Abg. Dr. Fiedler (Seite 328). Rede des Abg. Dr. Bareuther (Seite 330).

Schlußwort des Berichterstatters L. -A. Beisitzers Stellv. Dr. Urban (S. 332). Erste Lesung des Berichtes des Landesausschusses, betreffend die Regelung der Dienstverhältnisse der Bezirksausschußbeamten. (Ldtg. -Z. 418, Druck LXXXI. )

Rede des Berichterstatters L. -A. -Beisitzers Dr. Skarda (Seite 334). Erste Lesung des Antrages des Abgeordneten Johann Barták und Genossen, betreffend ein neues Jagdgesetz. (Ldtg. -Z. 291, Druck XIX. )

Rede des Antragstellers Abg. Barták (Seite 336).

Oznámení o ustavení se komisi (str. 337).

Návrhy a dotazy:

Návrh posl. dra Jana Dvořáka a soudruhů v příčině zřizování léčebních ústavů pro tuberkulosní (str. 338).

Návrh posl. dra Jaksche a soudruhů na zřizování ústavů léčebních pro tuberkulosní (338).

Návrh posl. Gustava Nowaka a soudruhů v příčině poskytování zemských stipendií hospodářským zimním školám (str. 338).

Bekanntgabe der Konstituierung der Kommissionen (Seite 337).

Anträge und Anfragen.

Antrag des Abg. Dr. Johann Dvořák und Gen., betreffend die Errichtung von Tuberkulose=Heilanstalten (Seite 338).

Antrag des Abg. Dr. Jaksch und Gen., betreffend die Errichtung von TuberkuloseHeilstätten (Seite 338).

Antrag des Abg. Gustav Nowak und Genossen, betreffend die Gewährung von Landesstipendien für die landwirtschaftlichen Winterschulen (Seite 338).

Návrh. posl. dra Bareuthra a soudr. v přičíně přirážek k osobni dani z přijmu (str. 339).

Návrh posl. Niklfelda a soudr., aby udělena byla státní a zemská podpora rolnictvu v okresu Haberském živelní pohromou postiženému (str. 339).

Dotaz posl. dra Šamánka a soudruhů k c. k. místodržiteli, týkající se nepřátelského počínáni se Libereckého magistrátu proti českému obyvatelstvu (str. 340).

Oznámení, týkající se doplňovacích voleb do komise pro hypoteční banku a do komise živnostenské (str. 340).

Přikázání místnosti komisím za příčinou konstituování (str. 340).

Oznámení denního pořádku VIII. schůze sněmovní (str. 341).

Antrag des Abg. Dr. Bareuther und Gen., betreffend die Anschläge zum personaleinkommensteuer (Seite 339).

Antrag des Abg. Niklfeld und Gen. auf Gewährung einer Staats- und Landessubvention für die von Elementarschäden betroffenen Landwirte des Bezirkes Habern (Seite 339).

Anfrage des Abg. Dr. Šamánek und Gen. an den k. k. Statthalter, betreffend das feindliche Verhalten des Magistrates von Reichenberg gegen die böhmischen Einwohner (Seite 340).

Bekanntgabe, betreffend die Ergänzungswahlen in die Kommission für die Hypothekenbank und in die Gewerbekommission (Seite 340).

Zuweisung der Kommissionslokale zum Zwecke der Konstituierung (Seite 340).

Bekanntgabe der Tagesordnung der VIII. Landtagssitzung (Seite 341).

Schůze začala v 11 hod. 20 min. dop.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského, JUDr. Albert Werunsky, a větší počet poslanců.

Jako zástupcové vlády: J. Excell. c. k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove a c. k. místodržitelský rada Jindřich Vojáček.

Beginn d. Sitzung um 11 Uhr 20 M. Vorm.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst v. Lobkowicz.

Anwesend: Der OberstlandmarschallStellvertreter, JUDr. Albert Werunsky, und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell. der k. k. Statthalter Carl Graf Coudenhove und der k. k. Statthaltereirath Heinrich Vojáček,

Nejvyšší maršálek zemský: Zahajuji schůzi.

Ich eröffne die Sitzung.

Volby do komisí po ukončení posledního sezení sněmu kuriemi vykonané měly následující výsledek:

Die nach Schluß der letzten Sitzung von den Kurten vorgenommenen Kommissionswahlen hatten nachstehendes Ergebnis.

Do komise rozpočtové, skládající se ze 24 členů byli zvoleni:

In die Budgetkommission wurden gewählt:

Von Seite der Kurie des Großgrundbesitzes die Herren Abg.: Graf Buquoy, Dr. Cicvárek, Graf Clam-Martinic, Graf Dr. Deym, Freiherr Hrubý-Gelenj, Graf Zedtwitz, Fürst Rohan, Ritter v. Perger.

Se strany velkých statků páni poslanci: hrabě Buquoy, dr. Cicvárek, hrabě Clam-Martinic, hrabě dr. Deym, svobod. pán Hrubý-Gelenj, hrabě Zedtwitz, kníže Rohan a rytíř Perger.

Z kurie měst a průmyslových míst páni poslanci: dr. Fořt, Kaftan, dr. Pippich, dr. Ullrich, Prade, Berger, dr. Brehm, Kasper.

Von der Kurie der Städte und Industrialorte die Herren Abg. Dr. Fořt, Kaftan, Dr. Pippich, Dr. Ullrich, Dr. Prade, Berger, Dr. Brehm, Kasper.

Von der Kurie der Landgemeinden die Herren Abg.: Janda, Dr. Fiedler, Prášek Karl, Žďárský, Dr. Schücker Zdenko, Dr. Zintl, Dr. Schreiner, Nowak.

Z kurie obcí venkovských páni poslanci: Janda, dr. Fiedler, Prášek Karel, Žďárský, dr. Schücker, dr. Zintl, dr. Sohreiner, Nowak.

Do komise školské, skládající se ze 24 členů, zvoleni byli;od kurie velkých statků pp. poslanci: hrabě Brandis, dr. Burian, svobod, pán Hrubý-Gelenj, Richlý, dr. Sedlák, hrabě Zedtwitz, dr. Schindler, dr. rytíř Jaksch;

od kurie měst a průmyslových míst pp. poslanci: Anýž, dr. Čelakovský, Špindler, dr. Kotrbelec, Legler, Müller, Stahl, Wüst;

od kurie obcí venkovských pp. poslanci: Štolc, dr. Zátka, Hrubý Emanuel, Šťastný, Posselt, Vollgruber, rektor magnif. svob. pán Wieser a dr. Bachmann.

In die, aus 24 Mitgliedern bestehende Schulkommissien wurden gewählt:

Von der Kurie des Großgrundbesitzes die Herren Abg.: Graf Brandis, Dr. Burian, Freiherr Hrubý Gelenj, Richlý, Dr. Sedlák, Graf Zedtwitz, Dr. Schindler, Dr. Ritter v. Jaksch;

Von der Kurie der Städte und Industrialorte die Herren Abg.: Anýž, Dr. Čelakovský, Špindler, Dr. Kotrbelec, Legier, Müller, Stahl, Wüst

Von der Kurie der Landgemeinden die Herren Abg.: Štolc, Dr. Zátka, Hrubý Emanuel, Šťastný Posselt, Vollgruber, Rektor Magnifikus Freiherr v. Wieser, Prof. Dr. Bachmann. In die, aus 12 Mitgliedern bestehende Kommission für die Angelegenheit der Hypothekenbank wurden gewählt:

Von der Kurie des Großgrundbesitzes die Herren Abg: Fabian, Šembera, Tomášů, Graf Nostitz.

Von der Kurie der Städte und Industrialorte die Herren Abg.: Dr. Pinkas, Niklfeld, Dr. Reiniger, Heinzel.

Von der Kurie der Landgemeinden die Herren Abg.: Hodek, Staněk, Dr. Knoll, Kirchhof.

Do komise pro záležitosti hypoteční banky, skládající se ze 12 členů, zvoleni byli;

od kurie velkých statků pp. poslanci. Fabián, Šembera, Tomášů, hrabě Nostitz;

od kurie měst a průmyslových míst pp. poslanci: dr. Pinkas, Niklfeld. dr. Reiniger, Heinzel;

od kuně obcí venkovských pp. poslanci: Hodek, Staněk, dr. Knoll, Kirchhof.

Do komise pro záležitosti zemské banky, skládající se ze 12 členů, zvoleni byli;

od kurie velkých statků pp poslanci: Kokeš, Mixa, hrabě Wolkenstein, svobod. pán Aehrenthal;

od kurie měst a průmyslových míst pp. poslanci: dr. Dvořák Ladislav, Schöppe, dr. Schücker Karel, Ansorge;

od kurie obcí venkovských pp. poslanci: Doležal, dr. Fořt, Chaloupka, dr. Knoll.

In die aus 12 Mitgliedern bestehende Kommission für die Angelegenheit der Landesbank wurden gewählt:

Von der Kurie des Großgrundbesitzes die Herren Abg.: Kokeš, Mixa, Graf Wolkenstein, Baron Aehrenthal.

Von der Kurie der Städte und Industrialorte die Herren Abg.; Dr. Dvořák Ladislaus, Schöppe, Dr. Schücker Karl, Ansorge.

Von der Kurie der Landgemeinden die Herren Abg.: Doležal, Dr. Fort, Chaloupka, Dr. Knott.

In den aus 12 Mitgliedern bestehenden Legitimationsausschuß wurden gewählt:

Von der Kurie des Großgrundbesitzes die Herren Abg.: Freiherr von Dobržensky, Probst Dr. Karlach, Graf Mensdorff, Dr.

Von der Kurie der Städte und Industrialorte die Herren Abg.: Dr. Podlipný, Dr. Sláma, Dr. Schücker Karl, Dr. Bareuther.

Von der Kurie der Landgemeinden die Herren Abg.: Dr. Roček, Dr. Funke, Dr. Eppinger, Žďárský.

Do výboru legitimačního, skládajícího se z 12 členů, zvoleni byli:

od kurie velkých statků pp. poslanci: svob. pán Dobřenský, probošt dr. Karlach, hrabě Mensdorff, dr. Damm;

od kurie měst a průmyslových míst pp. poslanci: dr. Podlipný, dr. Sláma, dr. Schücker Karel, dr. Barenther;

od kurie obcí venkovských pp. posl. dr. Roček, dr. Funke, dr. Eppinger, Žďárský.

Do komise pro záležitosti zemědělství skládající se ze 25 členů, byli zvoleni od kurie velkých statků pp. posl. hr. Chotek, princ Ferd. Lobkovic, Mayer Jan, Pik, princ Schwarzenberg, Stejskal, hrabě Hartig, Wanka;

od kurie měst a míst průmyslových: pp. posl. Udržal, Kovářík, Kudrnka, Barták, Ungermann, Walter, Zuleger, Kasper;

od kurie venkovských obcí pp. poslanci: dr. Viškovský, Hovorka, Hyrš, Rataj, Čeněk Hofmann, Grössl, Borjan, Herbig.

In die, aus 24 Mitgliedern bestehende Landeskulturkommission wurden gewählt:

Von der Kurie des Großgrundbesitzes die Herren Abgeordneten: Graf Chotek, Prinz Ferdinand Lobkowitz, Mayer Johann, Pilz, Prinz Schwarzenberg, Stejskal, Graf Hartig, Wanka.

Von der Kurie der Städte und Industrialorte die Herren Abgeordneten: Udržal, Kovařík, Kudrnka, Barták, Ungermann, Walter, Zuleger, Kasper.

Von der Kurie der Landgemeinden die Herren Abgeordneten: Dr. Viškovský, Hovorka, Hyrš, Rataj, Vincenz Hofmann, Größl, Borjan, Herbig.

In die, aus 24 Mitgliedern bestehende Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten wurden gewählt:

Von der Kurie des Großgrundbesitzes die Herren Abgeordneten: Freiherr von Brand, Graf Otto Harrach, Graf Mensdorff, Graf Paar, Sajfert, Šulc, Abt Helmer, Milner.

Von der Kuric der Städte und Industrialorte die Herren Abgeordneten: Dr. Brzorád, Schwarz, Dr. Dvořák Johann, Dr. Zimmer, Markert, Kliemann, Sandner, Schreiter.

Von der Kurie der Landgemeinden die Herren Abgeordneten: Hodys, Dr. Steidl, Srdinko, Dostál, Dr. Funke, Posselt, Glöckner, Besemüller.

Do komise pro záležitosti okresní a obecní, skládající se ze 24 členů, zvoleni byli pp. poslanci:

od kurie velkých statků: svob. pán Brand, hr. Otto Harrach, hr. Mensdorff, hr. Paar, Sajfert, Šulc, opat Helmer, Milner;

od kurie měst a míst průmyslových: dr. Brzorád, Schwarz, dr. Dvořák Jan, dr. Zimmer, Markert, Klieman, Sandner, Schreiter;

od kurie obcí venkovských: Hodys, dr. Steidl, Srdínko, Dostál, dr. Funke, Posselt, Glockner, Besemüller.

Do komise živnostenské, skládající se ze 24 členů, zvoleni byli pp. poslanci:

od kurie velkých statků: hr. Chotek, provinciál Labler, svob. pán Parish, Stejskal, hr. Sternberg, Tomášů, Weinrich, Gross;

od kurie měst a míst průmyslových: pp. posl. Kratochvíl, Krejčík, Němec, Macháček Jan, Müller, Josef Hofmann, Wüst, Helzel;

od kurie obcí venkovských pp. posl.: Březnovský Jirousek, Stan. Mayer, dr. Baxa, dr. Schücker Zdeněk, Strache, Glöckner, Nowak.

In die, ans 24 Mitgliedern bestehende Gewerbekommission wurden gewählt:

Von der Kurie des Großgrundbesitzes die Herren Abgeordneten: Graf Chotek, provinzial Labler, Freiherr von Parish, Stejskal, Graf Sternberg, Tomášú, Weinrich, Groß.

Von der Kurie der Städte und Industrialorte die Herren Abgeordneten: Kratochvil, Krejčík, Němec, Macháček Johann, Müller, Hofmann Josef. Wüst, Helzel.

Bon der Kurie der Landgemeinden die Herren Abgeordneten: Březnovský, Jirousek, Mayer Stanislaus, Dr. Baxa, Dr. Schücker Zdenko, Strache, Glöckner, Nowak.

In die, aus 24 Mitgliedern bestehende Kommission für öffentliche Arbeiten wurden gewählt:

Von der Kurie des Großgrundbesitzes die Herren Abgeordneten: Probst Dr. Karlach, Dr. Edler v. Mettal, Mixa, Pilz, Prinz Schwarzenberg, Graf Thun Zdenko, Fürst Fürstenberg, Dr. Bärnreither.

Von der Kurie der Städte und Industrialorte die Herren Abgeordneten: Kožmín, Kaftan, Maštálka, Ronz. Dr. Kindermann, Ungermann, Kliemann, Peters.

Von der Kurie der Landgemeinden die Herren Abgeordneten: Holanský Jaroš, Zázvorka, Kubr, Dr. Nitsche, Dr. Knoll, Dr. Kiemann, Dr. Maly.

Do komise pro veřejné práce, skládající se ze 24 členů, zvoleni byli pp. poslanci:

od kurie velkých statků: probošt dr. Karlach, dr. šl. Mettal, Mixa, Pilz, princ Schwarzenberg, hrab. Zdeněk Thun, kníže Fürstenberg, dr. Bärnreither;

od kurie měst a míst průmyslových: Kožmín, Kaftan, Maštálka, Ronz, Kindermann, Ungermann, Kliemann, Peters;

od kurie obcí venkovských: Holanský, Jaroš, Zázvorka, Kubr, dr. Nitsche, dr. Knoll, dr. Kiemann, dr. Maly.

Do komise pro stavební řád, skládající se ze 12 členů, zvoleni byli pp. posl.:

od kurie velkých statků: Dr. Cicvárek, Kokeš, Šembera, Dr. Herrmann;

od kurie měst a průmyslových míst: Dr. Pantůček, Neubert, Niesig, Peters;

od kurie obcí venkovských: Dr. Podlipný, Dr. Koldinský, Dr. Hakel Posselt;

In die. aus 12 Mitgliedern bestehende Kommission für die Bauordnung wurden gewählt.

Von der Kurie des Großgrundbesitzes die Herren Abgeordneten: Dr. Cicvárek, Kokeš, Šembera, Dr. Herrmann.

Von der Kurie der Städte und Industrialorte die Herren Abgeordneten: Dr. Pantůček, Nenbert, Niesig, Peters.

Von der Kurie der Landgemeinden die terren Abgeordneten: Dr. Podlipný, Dr. Roldínský, Dr. Hackl, Posselt.

In die aus 15 Mitgliedern bestehende Petitionskommission wurden gewählt:

Von der Kurie des Großgrundbesitzes die Herren Abgeordneten Mayer Johann, Papstmann, Dechant Roskot, Vojaček und Freiherr von Geymüller.

Von der Kurie der Städte und Industrialorte die Herren Abgeordneten: Maděra, Dr. Mašek, Holfeld, Kutscher und Trautzl.

Von der Kurie der Landgemeinden die Herren Abgeordneten: Papoušek, Kropáček, P. Blahovec, Dr. Pergelt und Feierfeil.

Do komise petiční, skládající se z 15 členů zvoleni byli:

z kurie velkých statků, pp. poslanci: Jan Mayer, Pabstmann, děkan Roškot, Vojáček, svobodný pán Gaymůller;

z kurie měst a průmyslových míst pp. poslanci: Maděra, Dr. Mašek, Holfeld, Kutscher a Trautzl;

z kurie venkovských obcí pp. posl.: Papoušek, Kropáček, P. Blahovec, Dr. Pergelt, Feierfeil.

Z komisí zvolených ustavily se toliko komise rozpočtová, komise pro záležitosti okresní a obecní, komise pro práce veřejné a komise živnostenská.

Von den gewählten Kommissionen haben sich bisher konstituiert lediglich die Budgetkommission, die Kommission für Bezirksund Gemeindeangelegenheiten und die Kommission für öffentliche Arbeiten, dann die Gewerbekommission,

a sice následujícím způsobem:

od komise rozpočtové zvoleni byli za předsedu: p. posl. hrabě Buquoy za místopředsedu pp.: Janda a Dr. Schücker Zdenko, za zapisovatele pp. posl. svobodný pán Hrubý-Gelenj, Dr. Ulrich a Nowak.

Von der Budgetkommission wurden gewählt:

zum Obmann der Herr Abgeordnete Karl Graf Buquoy,

zu Obmannstellvertretern die Herren Abgeordneten Janda und Dr. Zdenko Schücker,

zu Schriftführern die Herren Abgeord. Freiherr Hrubý-Gelenj, Dr. Ulrich und Nowak.

Von der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten wurden gewählt;

zum Obmann Herr Abg. Schwarz.

zu Obmannstellvertretern die Herren Abg. Dr. Funke und Šulc,

zu Schriftführern die Herren Abg. Martert, Milner und Srdinko.

Od komise pro záležitosti okresní a obecní zvoleni byli: za předsedu p. posl. Schwarz, za místopředsedy pp. posl. Dr. Funke a Schulz, za zapisovatele pp. posl. Markert, Milner a Srdínko;

od komise pro veřejné práce zvoleni byli: za předsedu p. posl. kníže Fürstenberg, za místopředsedy pp. posl Kaftan a Dr. Nitsche, za zapisovatele pp. posl. Holanský, Dr. Maly a Mixa.

Von der Kommission für öffentliche Arbeiten wurden gewählt:

zum Obmann der Herr Abg. Fürst Fürstenberg.

zu Obmannstellvertretern die Herren Abg. Kaftan und Dr. Nitsche,

zu Schriftführern die Herren Abg. Holansky, Dr. Maly und Mixa.

Von der Gewerbekommission wurden gewählt:

Zum Obmanne der Herr Abg. Graf Ferdinand Chotek,

Zu Obmannstellvertretern die Herren Abg. Dr. Zdenko Schücker und Nemec,

Zu Schriftführern die Herren Abg. Krejčík, Josef Hofmann, Groß und Dr. Baxa.,

Od komise živnostenské zvoleni byli: za předsedu p. posl. hrabě Chotek, za místopředsedy pp. posl. Dr. Schücker Zdenek a Němec, za zapisovatele pp. posl. Krejčík, Hofmann Josef, Gross a Dr. Baxa.

(Zvoní: Upozorňuji na to, že některé komise se ještě nekonstituovaly Jsou to zejména komise školská, komise pro záležitosti hypoteční banky, pro záležitosti zemské banky, výbor legitimační, komise pro záležitosti zemědělské, pro stavební řád a komise petiční. Vyzvu dotyčné komise, aby se po ukončení dnešního sezení skonstituovaly.

Ich mache darauf aufmerksam, daß sich einige Kommissionen noch nicht konstituiert haben, und zwar die Schulkommission, die Kommission für Angelegenheiten der Hypothekenbank, die Kommission für Angelegenheiten der Landesbank, der Legitimationsansschuß, die Landeskulturkommission, die Kommission für die Bauordnung und der Petitionsausschuß.

Ich werde am Schlüsse der heutigen Sitzung die genannten Kommissionen auffordern, sich nach der Sitzung zu konstituieren, und werde die betreffenden Lokalitäten nochmals mitteilen.

Sdělím na konci dnešního sezení ještě místnosti, ve kterých každá komise má se konstituovati.

Ich mache außerdem die Kurie des Großgrundbesitzes daraus aufmerksam, daß sie die Neuwahl eines Mitgliedes der Schulkommission statt des von ihr in diese Kommission gewählten Herrn Abg. Richlý vorzunehmen hat, da der genannte Herr Abgeordnete in der letzten Sitzung unter Beibringung eines ärztlichen Zeugnisses an gezeigt hat, daß er wegen Erkrankung an den Sitzungen des Landtages nicht teilnehmen kann.

Ebenso hat die Kurie des Großgrundbesitzes die Neuwahl je eines Mitgliedes der Kommission für Angelegenheiten der Hypothekenbank und der Gewerbekommission vorzunehmen und zwar anstatt des von dieser Kurie in die beiden obgenannten Kominissionen gewählten Abg. Tomášů, welchem Ein der letzten Sitzung ein Urlaub für die ganze Dauer der gegenwärtigen Session erteilt wurde.

Upozorňuji kurii velkých statků, že jí bude vykonati novou volbu člena komice školské za p. posl. Richlého, jenž byl zvolen do komise školské, jenž však v posledním sezení předložil vysvědčení lékařské a oznámil, že pro onemocnění se nemůže súčastnit schůzí sněmovních. Rovněž bude třeba, by kurie velkých statků konala novou volbu jednoho člena komise pro záležitosti hypoteční banky, a jednoho člena komise živnostenské a sice za pana poslance Tomášů, jenž od této kurie byl zvolen do obou právě jmenovaných komisí, jemuž však v poslední schůzi byla dána dovolená na celou dobu nynějšího zasedání. Vyzvu kurii velkých statků ku konci dnešního sezení, aby dotyčné volby vykonala a výsledek oznámila.

Ich werde die Kurie des Großgrundbesitzes am Schlusse der heutigen Sitzung auffordern, diese Ergänzungswahlen vorzunehmen und das Resultat bekannt zu geben.

Ich ersuche, dem hohen Hause mitzuteilen, welche Druckschriften verteilt worden sind.

Žádám by, slavnému sněmu bylo sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Tiskem byly rozdány:

Stenografická zpráva o VI. schůzi sněmu.

V. zpráva o činnosti královského českého zemského léčebného a operačního ústavu očního v Praze.

Na stole vyloženo:

Výsledky šetření (Agrární anketa) poměrů hospodářských i kulturních zemědělského obyvatelstva v království Českém v letech 1898-1900.

Im Drucke wurde verteilt der stenographische Bericht über die VI. Landtagssitzung.

Der V. Bericht über die bisherige Tätigkeit der königlichen böhmischen LandesAugen-Heil- und Operationsanstalt in Prag.

Oberstlandmarschall: Ich ersuche, dem hohen Hause mitzuteilen, welche LandesAusschuß -Berichte den Kommissionen ex prasidio zugewiesen worden sind

Žádám, by slavnemu sněmu bylo sděleno, které zprávy byly z praesidia přikázány komisím.

Landtagssekretär Höhm (liest): Ex. präsidio wurde den Kommissionen zugewiesen und zwar der Budgetkommission:

Ldtg. -Z. 1, Druck I. Bericht des Landesausschusses mit der Landesrechnung für das Jahr 1900.

Ldtg. -Z. 4. Druck IV. Bericht des Landesausschusses über den Stand der ge werblichen, kaufmännischen und verwandten Fortbildungsschulen im Königreiche Böhmen im Schuljahre 1900-1901 und über denselben aus den Dotationen des Jahres 1901 gewährten Landessubventionen.

Ldtg. -Z. 7. Bericht des Landesausschusses mit dem in der letzten Landtagssession nicht erledigten Berichte desselben, über den Stand der gewerblichen, kausmännischen und verwandten Fortbildungsschulen im Königreiche Böhmen im Schuljahre 1899 - 1900 und über die denselben aus den Dotationen des Jahres 1900 gewährten Landessubventionen. (Ldtg. -Z. 2, Druck 1. )

Ldtg. -Z. 8. Bericht des Landesausschusses mit dem in der letzten Landtagssession nicht erledigten Berichte desselben, betreffend das Gesuch des Direktoriums des Diöcesan-Taubstummeninstitutes in Budweis um Erneuerung der Landessubvention. (Ldtg. Z. 16 ung. )

Ldtg. -Z. 9. Bericht des Landesausausschusses mit dem in der letzten Landtagssession nicht erledigten Berichte desselben, betreffend die Erneuerung der Gnadengabe für Aloisia Stroše, Landeskulturrathsoffizialewitwe (Ldtg. -Z. 7 ung. )

Ldtg. -Z. 11. Bericht des Landesausschusses mit dem in der letzten Landtagssession nicht erledigten Berichte desselben, betreffend die Pension der Witwe und den Erziehungsbeitrag des Sohnes nach dem

Stromausseher Johann Čoučera. (Ldtg. -Z. 137 ung. )

Ldtg. -Z. 12. Bericht des Landesausschusses mit dem in der letzten Landtagssession nicht erledigten Berichte desselben, betreffend den Stand der gewerblichen, kaufmännischen und verwandten Fortbildung schulen im Königreiche Böhmen im Schuljahre 1898-1899 und über die denselben aus den Dotationen des Jahres 1899 gewährten Landessubventionen. (Ldtg. -Z. 126 ung. )

Ldtg. -Z. 13. Bericht des Landesausschusses mit dem in der letzten Landtagssession nicht erledigten Berichte desselben, betreffend die Pension für den Amtsdiener

Karl Schütz. (Ldtg. -Z. 136 ung. )

Ldtg. -Z. 14. Bericht des Landesausschusses mit dem in der letzten Landtagssession nicht erledigten Berichte desselben über das Gesuch des Vereines zur Gründung und Erhaltung einer Versuchsanstalt für Brauindustrie in Böhmen um Gewährung einer erhöhten Landessubvention für diese Anstalt. (Ldtg. -Z. 6 ung)

Ldtg. -Z. 15 Bericht des Landesausschusses mit dem in der letzten Landtagssession nicht erledigten Berichte desselben über die Förderung genossenschaftlicher Lagerhäuser, sowie von anderen die Hebung der Landwirtschaft bezweckenden genossenschaftlichen Unternehmungen. (Ldtg. -Z. 274,Druck LXXXIII. )

Ldtg. -Z. 16. Bericht des Landesausschusses mit dem in der letzten Landtagssession nicht erledigten Berichte desselben, betreffend die Aktion des Landes zur Hebung des Kleingewerbes im Jahre 1900. (Ldtg. -Z. 70, Druck VIII. )

Ldtg. -Z. 17. Bericht des Landesausschusses mit dem in der letzten Landtagssession nicht erledigten Berichte desselben, betreffend die Bewilligung einer Gnadengabe für die Waisen nach dem ehemaligen Wärter und Hausmaurer der königl. böhmischen Landesirrenanstalt in Prag Johann Zouna (Ldtg-Z. 47 ung. )

Ldtg. -Z. 18. Bericht des Landesausschusses mit dem in der letzten Landtagssession nicht erledigten Berichte desselben, betreffend die Bewilligung einer außerordent-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP