Sobota 21. června 1902

hlasovacích, netřeba proto ani k druhé námitce stěžovatelů bráti zřetele a to tím méně, poněvadž, i kdyby tvrzení stěžovatelů přes formelní správnost seznamů hlasovacích na pravdě se zakládalo, neměla by okolnost, stěžovateli uvedená, přihlížejíc k výše uvedenému počtu hlasů, na celkový výsledek volby žádného vlivu.

Z těchto důvodů činí zemský výbor království Českého tento návrh:

Slavný sněme, račiž volbu pana Jindřicha Doležala za poslance venkovských obcí okresů soudních Nový Bydžov, Chlumec za platnou uznati a zvoleného k sněmu království českého připustiti

Ich stelle im Namen des Landesausschusses den Antrag:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Heinrich Doležal als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Neubydžow. Chlumetz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Oberstlandmarschall. Verlangt jemand das Wort?

Žáda někdo za slovo?

Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Heinrich Doležal für giltig zu erklären und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zuzulassen.

Navrhuje se, by volba p. posl. Doležala byla uznána za platnou a aby zvolený připuštěn byl ke sněmu.

Žádám pány, kteří s tím návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Der Antrag ist a n g e n o m m e n

Návrh jest přijat.

Přís. zem. výb. posl. Dr. V. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance za volební okres venkovských obcí soudních okresů Votice-Selčany, odbývané dne 8. října 1901, dostavilo se 1707 voličů, z nichž hlasovalo pro p. Václava Klofáče 645, pro p. Jana Kožmína 509, pro p. Viléma Holoubka 503, pro p. Václava Penka 20, pro p. Václava Johanise 17; ostatní hlasy byly roztříštěny. Absolutní většina platných hlasů obnášela 853 hlasy, které nikdo z kandidátů neobdržel; bylo tudíž třeba volby druhe. Při ni dne 14. října 1901 súčastnilo se 2286 voličů, z nichž hlasovalo 975 pro p. Václava Klofáče, 870 pro p. Jana Kožmína, 434 pro p. Viléma Holoubka, 7 hlasů bylo roztříštěno. Ježto absolutní většina obnášela 1141, které opět žádný kandidát neobdržel, odbývána dne 16. října 1901 užší volba mezi Václ. Klofáčem a Janem Kožmínem, z 2461 voličů hlasovalo pro p. Jana Kožmína 1346, pro pana Václava Klofáče 1084, 31 lístků bylo neplatných. Nadpoloviční většina 2430 platných hlasů činí 1215. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel p. Jan Kožmín, který tudíž za poslance zvolen. Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu p. Jana Kožmína, rolníka a okres, starosty v Nechvalicích, za poslance venkovských obcí okresů Soudních Votice-Selčany za platnou uznati a zvoleného ke sněmu král. Českého připustiti.

Ich stelle im Namen des Landesausschusses den Antrag:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Johann Kožmín. Landwirtes und Bezirksobmannes in Nechvalic als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Votic-Selčan als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Oberstlandmarschall. Verlangt jemand das Wort?

Žáda někdo za slovo!

Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Johann Kožmín, Landwirtes und Bezirksobmannes in Nechvalic für giltig zu erkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zuzulassen.

Navrhuje se, by volba p. posl. Jana Kožmína byla uznána za platnou a aby připuštěn byl ke sněmu.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pany, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli raku.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Přísedící zem. výboru Dr. Škarda Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Králové Dvůr a Jaroměř, odbývané dne 8. října 1901 dostavilo se 3869) voličů, z nichž hlasovalo pro pana Jana Jaroše v Čáslavkách 2350, Karla Selisko v Horních Vlčkovicích 1454, Josefa Matznera v Hradišti 40, Antonína Svěceného v Praze 10, 3 hlasy byly roztříštěny, 12 hlasů bylo prohlášeno za neplatné.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1920.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Jan Jaroš v Čáslavkách, kterýž tudíž byl za poslance zvolen.

C. k. okresním soudem v Králové Dvoře zavedeno bylo za příčinou této volby v obci Záboří trestní vyšetřování proti Josefu Klugovi a Františku Andersovi pro přečin dle čl. VI. zákona ze dne 17. prosince 1862 č. 8 ř. z. ex 1863, jež však k návrhu c. k. státního zastupitelstva v Hradci Králové ze dne 27. února 1902 č. 17371/15 dle § 90. řádu trestního bylo zastaveno.

Jelikož proti volbě není této žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu p. Jana Jaroše za poslance venkovských obcí okresů soudních Králové Dvůr a Jaroměř za platnou uznati a zvoleného k sněmu království českého připustiti.

Ich stelle im Namen des Landesausschusses den Antrag:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Johann Jaroš als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Königinhof und Jaroměř als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žáda někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Johann Jaroš als giltig anzuerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zuzulassen.

Navrhuje se, aby volba pana Jana Jaroša byla za platnou uznána a aby byl připuštěn ke sněmu.

(Zvoní:

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist a n g e n o m m e n.

Přísedící zemského výboru poslanec Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Litomyšl a Polička, odbývané dne 16. dubna 1902, dostavilo se 2341 voličů, z nichž hlasovalo pro pana Františka Dostála 839, Václava Šplíchala 528 Stanislava Fettla 480, Josefa Felkla 400, Hynka Macků 223, Jana Dostála 51; 12 hlasů bylo prohlášeno za neplatné.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1265.

Poněvadž této nadpoloviční většiny nedosáhl žádný z kandidátů právě jmenovaných, byla dne 22. dubna 1902 konána volba druhá.

K této volbě dostavilo se 2987 voličů, z nichž hlasovalo pro pana Františka Dostála 1238, Václava Šplíchala 791, Josefa Felkla 417, Hynka Macků 274, Stanislava Fettla 248; 10 hlasů prohlášeno za neplatné.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1488.

Ježto této nadpoloviční většiny žádný z kandidátů jmenovaných nedosáhl, provedena byla dne 25. dubna mezi Františkem Dostálem a Václavem Šplíchalem volba užší.

K této užší volbě dostavilo se 2646 voličů, z nichž hlasovalo pro pana Františka Dostála 1711 a pro pana Václava Šplíchala 893; 42 hlasy prohlášeny byly za neplatné.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1303.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan František Dostál, který tedy byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, překládá zemský výbor království Českého volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Frant. Dostála za poslance venkovských soudních okresů Litomyšl-Polička za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Ich stelle im Namen des Landesausschusses den Antrag: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Dostál als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Leitomyschl-Polička als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Navrhuje se, aby volba pana Frant. Dostála byla uznána za platnou a tento byl připuštěn do sněmu.

Es wird beantragt die Wahl des Herrn Franz Dostál für giltig zu erkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Ich ersuche den Herrn Oberstlandmarschall-Stellvertreter, Landesausschußbeisitzer Dr. Werunsky den Platz des Berichterstatters einzunehmen.

Oberstlandmarschall-Stellvertreter L. -A. Beisitzer Dr. Werunsky: Hoher Landtag! Zu der am 9. Oktober 1901 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für die Wahlbezirke der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Aussig, Karbitz sind 2525 Wähler erschienen und es haben hievon für den Herrn Josef Borjan, Landwirt in Arbesau, 1029, Erhard Lipka, Lehrer in Aussig, 1144, Heinrich Dietl, Redakteur in Aussig, 330 gestimmt; 12 Stimmen waren zersplittert und 10 Stimmen wurden für ungiltig erklärt. Die absolute Majorität beträgt 1258 Stimmen.

Nachdem diese absolute Stimmenmajorität niemand erhalten hat, wurde am 14. Oktober 1901 die zweite Wahl vorgenommen, zu welcher 3070 Wähler erschienen sind.

Hievon haben für den Herrn Josef Borjan 1585, Erhard Lipka 1453, Heinrich Dietl 17

gestimmt, 4 Stimmen waren zersplittert und 11 Stimmen wurden für ungiltig erklärt.

Die absolute Majorität beträgt 1530 Stimmen.

Diese absolute Majorität erhielt Herr Josef Borjan, welcher daher als Abgeorbneter gewählt erscheint. Gegen diese Wahl haben Dr. Anton Eisenkolb, Reichsratsabgeordneter und Advokat in Karbitz, und Franz Klieman, Retchsrats- und Landtagsabgeordneter in Sobochleben, bei der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Aussig einen Protest überreicht und diesen Protest mit der direkt bei dem Landesausschusse eingebrachten Eingabe vom 8. November ergänzt.

Die am 14. Oktober 1901 durchgeführte Wahl wird aus dem Grunde angefochten, weil in den einzelnen Ortschaften (insbesondere in Ebersdorf, Mariaschein, Schönwald und Peterswald) Personen in die Wählerliste eingetragen wurden, welchen das Wahlrecht nicht zukommt, und weil ferner der Vorfirend der Ebersdorfer Wahlkommission, P. Nepustil, von dem Bauer Josef Kohlschütter in Ebersdorf eine große Anzahl (10 bis 15) von Stimmzetteln auf Einmal in Empfang genommen und in die Urne gesteckt hat.

Die erstere Einwendung kann mit Rücksicht auf die Bestimmungen des § 4 des Gesetzes vom 20. August 1901 Z. 63 L. -G. Bl. nicht mehr in Erwägung gezogen werden. Allein auch die letztere Einwendung vermag die Giltigkeit des Wahlaktes nicht in Frage zu stellen. Denn selbst in dem Falle, wenn sämtliche von Josef Kohlschütter abgegebenen Stimmzettel (höchstens 15 an der Zahl) von den Stimmen, welche Josef Borjan erhalten hat, abgerechnet würden, so hätte doch derselbe die absolute StimmenMajorität (1570 von 3059 Stimmen) für sich.

In Anbetracht dessen stellt der Landesausschuß den Antrag: Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Borjan als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Aussig-Karbitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu p. Josefa Borjana za poslance venkovských obcí, okresů soudních Ústí n. L. Chabařovice

za platnou uznati a zvoleného ke sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Josef Borjan für giltig zu erkennen und den Gewählten zum Landtage des Königr. Böhmen zuzulassen.

Navrhuje se, aby volba p. Josefa Borjana byla uznána za platnou a aby byl připuštěn ke sněmu

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádáni pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Oberstlandmarschall-Stellvertreter L. -A. Beisitzer Dr. Werunsky (liest): Hoher Landtag! Zu der am 8. Oktober 1901 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Tetschen, Bensen, Böhmisch Kamnitz sind 2693 Wähler erschienen, und es haben hievon für Franz Schreiter 1112, Anton Schrammel 746, Josef Behmel 800 gestimmt. 11 Stimmen waren zersplittert, 24 Stimmen wurden für ungiltig erklärt.

Die absolute Majorität beträgt 1335 Stimmen Nachdem diese absolute Majorität keiner von den eben genannten Kandidaten erhalten hat, wurde am 14. Oktober 1901 eine zweite Wahl vorgenommen.

Zu dieser Wahl erschienen 3555 Wähler und es haben hievon für Franz Schreiter 1547, Anton Schrammel 983, Josef Behmel 1005 gestimmt; 5 Stimmen waren zersplittert, 15 Stimmen wurden für ungiltig erklärt.

Die absolute Majorität beträgt 1771 Stimmen.

Nachdem diese absolute Majorität keiner von den genannten Kandidaten erhalten hat, wurde am 16. Oktober 1901 die engere

Wahl zwischen Franz Schreiter und Josef Behmel vorgenommen.

Zu dieser Wahl erschienen 3183 Wähler und es haben hievon für Franz Schreiter 1621, Josef Behmel 1542 gestimmt.

20 Stimmen wurden für ungiltig erklärt. Die absolute Majorität beträgt 1582 Stimmen.

Diese absolute Majorität erhielt Herr Franz Schreiter, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Schreiter als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Tetschen, Bensen, Böhmisch - Kamnitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu p. Františka Schreitra za poslance venkovských obcí okresů soudních Děčín, Benešov n. Pl., Česká Kamenice za platnou uznati a zvoleného ke sněmu království českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žáda někdo za slovo?

Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Franz Schreiter für giltig zu erkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Navrhuje se, aby volba p. Františka Schreitera byla uznána za platnou a byl připuštěn ke sněmu.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Hoher Landtag! Zu der am 8. Oktober 1901 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Dauba-Wegstädtl sind 1190 Wähler erschienen und es haben hievon für: Adolf Krehan 482, Karl Ungermann 471, Anton Nittel 218 gestimmt,

10  Stimmen waren zersplittert; 9 Stimmen wurden für ungiltig erklärt.

Die absolute Majorität beträgt 591 Stimmen.

Nachdem diese absolute Majorität keiner von den eben genannten Kandidaten erhalten hat, wurde am 14. Oktober 1901 eine Zweite Wahl vorgenommen.

Zu dieser Wahl erschienen 1417 Wähler und es haben hievon für Karl Ungermann 673, Adolf Krehan 404, Anton Nittel 127 gestimmt, 2 Stimmen waren zersplittert, 11  Stimmen wurden für ungiltig erklärt.

Die absolute Majorität beträgt 704 Stimmen

Nachdem diese absolute Majorität keiner von den genannten Kandidaten erhalten hat, wurde am 16. Oktober 1901 die engere Wahl zwischen Karl Ungermann und Adolf Krehan vorgenommen.

Zu dieser Wahl erschienen 1470 Wähler und es haben hievon für Karl Ungermann

819, Adolf Krehan 641 gestimmt, 10 Stimmen

wurden für ungiltig erklärt.

Die absolute Majorität beträgt 731 Stimmen.

Diese absolute Majorität in beiden Fällen erhielt Herr Karl Ungermann, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Gegen die am 14. Oktober 1901 vorgenommene zweite Wahl hat Paul Raschin, Obmann des deutschen Volksvereines in Gastorf, einen Protest bei der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Dauba am 4. November 1901 eingebracht.

In diesem Proteste führt der Beschwerdeführer an, daß der Gemeindevorsteher von Rabaun am 13. Oktober 1901 den Gemeindewachmann im Orte herumschickte und diejenigen Wähler, welche zeitlich früh in die Arbeit gehen müssen, darauf aufmerksam zu machen, daß sie ihre Stimmen bereits um 6 Uhr früh abgeben können, obwohl der Beginn der Wahl auf 8 Uhr früh festgesetzt

wurde. Wie sich der Beschwerdeführer durch einen zu diesem Zwecke befonders entfandten Boten überzeugte, haben tatsächlich 5 Wähler, deren Namen in dem Proteste angeführt werden, bereits um 6 1/4 früh ihre Stimmzettel in dem Wahllokale abgegeben.

Außerdem follen noch mehrere andere Wähler vor dem offiziellen Wahlbeginn ihre Stimmen abgegeben haben, wodurch erklärt wird, daß die Stimmenanzahl von 52 bei der ersten Wahl, aus 70 bei der zweiten Wahl angewachsen ist.

Es fei bemerkt, daß sämtliche 70 Stimmen für Karl Ungermann abgegeben wurden.

In Anbetracht dessen, daß wenn auch die Angaben des Beschwerdeführers der Wahrheit entsprechen würden und sämtliche 5, beziehungsweise 18, vor dein offiziellen Wahlbeginne abgegebenen Stimmen von der Gesamtzahl der für Karl Ungermann abgegebenen Stimmen abgerechnet wurden, dies dennoch an dem Resultate der zweiten Wahl nichts geändert hätte und eine engere Wahl zwischen denselben Kandidaten unbedingt notwendig gewesen wäre, stellt der Landesausschuß des Königreiches Böhmen den Antrag:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Karl Ungermann als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Dauba Wegstädtl als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu pana posl. Ungermanna za poslance venkovských obcí okresů Dubá-Štětí za platnou uznati a zvoleného ke sněmu království českého připustiti.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Navrhuje se, by volba pana poslance Karla Ungermanna byla uznána za platnou a aby týž byl připuštěn ke sněmu.

Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Karl Ungermann für giltig anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Žádám pány, kteří s návrhem tím souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

(Zvoní): Přikročíme nyní ke skládání slibu pp. poslanců, jichž volby byly verifikovány buďto již dříve anebo dnes, kteří ještě nesložili slib.

Ich werde die Angelobung derjenigen Herren Abgeordneten vornehmen, deren Wahl entweder heute agnosziert worden ist oder bereits in dem früheren Sessionsabschnitte agnosziert wurde und welche die Angelobung noch nicht geleistet haben.

Der Herr Landtagssekretär wird die Namen der Herren vorlesen.

Ich ersuche jene Herren, deren Namen verlesen werden, vorzutreten, mir die Hand zu reichen und das Wort "Ich gelobe" auszusprechen.

Pan sněmovní tajemník přečte jména oněch pánů, kteří mají skládati slib.

Žádám pány, jichž jména budou vyvolána, by ráčili předstoupiti a aby každý z nich mi podal ruku a vyslovil slovo: "Slibuji".

Sněmovní sekretář Höhm (čte): "Učiníte co poslanci slib na místě přísahy v ruce Nejvyššího maršálka zemského, že chcete Jeho Veličenstvu císaři pánu věren, Jeho poslušen býti, zákony zachovávati a své povinnosti plniti".

"Sie werden als Landtagsabgeordnete in die Hände Seiner Durchlaucht des Herrn Oberstlandmarschalls an Eidesstatt geloben Seiner Majestät dem Kaiser Treue, Gehorsam und gewissenhaste Erfüllung Ihrer Pflichten. "

Landtagssekretär Höhm: "Herr Abg. Dr. Bareuther !"

Abg. Dr. Bareuther: "Ich gelobe. " Landtagssekretär Höhm: "Herr Borjan !" Abg. Borjan: "Ich gelobe. "

Sněmovní tajemník Höhm: "P. Doležal !"

Posl. Doležal: "Slibuji".

Sněmovní tajemník Höhm:,, Pan Dostal!"

Posl. Dostal: "Slibuji".

Sněmovní tajemník Höhm: "Pan dr. Formánek !"

Posl dr. Formánek: "Slibuji".

Landtagssekretär Höhm: "Herr Iro!" Abg. Iro: "Ich gelobe. "

Sněmovní tajemník Höhm: " Pan Jaroš !" Posl. Jaroš "Slibuji!"

Sněmovní tajemník Höhm: "Pan Kožmín!"

Posl. Kožmín: "Slibuji!"

Sněmovní tajemník Höhm: "Pan Macháček Jan!

Posl. Macháček: "Slibuji".

Landtagssekretär Höhm: "Freiherr von Parish!"

(Ist nicht anwesend. )

Sněmovní tajemník Höhm: Pan dr. Roček!

Posl. dr. Boček: "Slibuji".

Landtagssekretär Höhm: "Hert Schreiter!" Abg. Schreiter: "Ich gelobe. " Landtagssekretär Höhm: "Herr Stein!" Abg. Stein: "Ich gelobe. "

Landtagssekretär Höhm: "Herr Dr. Tschan!"

Abg. Dr. Tschan: "Ich gelobe. "

Landtagssekretär Höhm: "Herr Ungermann!"

Abg. Ungermann: "Ich gelobe. "

Landtagssekretär Höhm: "Herr Graf Wolkenstein !"

Abg. Graf Wolkenstein: "Ich gelobe. " Landtagssekretär Höhm: "Herr Zuleger!" Abg. Zuleger: "Ich gelobe"

Oberstlandmarschall: Die Herren Abgeordneten Dr. Schreiner und Genossen haben mir eine Interpellation an Seine Excellenz den Herrn Statthalter überreicht.

Páni posl. dr. Schreiner a soudruzi mně odevzdali dotaz k Jeho Exc. p. místodržiteli.                                            

Ich ersuche, diese Interpellation zu ver lesen.

Landtagssekretär Höhm (liest): Interpellation des Abgeordneten Dr. Schreiner, Vollgruber und Genossen an Seine Excellenz den Herrn Statthalter von Böhmen. Die k. k. Bezirksschul-Inspektoren in Böhmen Streben seit Jahren vergeblich die definitive Regelung dieses Dienstzweiges umsomehr an, als nach dem Wortlaute des § 33. Absatz 7, des Schulaussichtgesetzes vom 24 Februar 1873 bei der Schaffung der Einrichtung der Bezirksschul-inspektoren eine solche definitive Regelung in Aussicht genommen wurde. Die bezüglichen Wünsche der k. k. Bezirksschul-Inspektoren sind in wiederholten Kundgebungen der hohen k. k. Regierung zur Kenntnis gebracht und in den gesetzgebenden Körperschaften wiederholt wärmstens befürwortet worden. Sie gipfeln in nachstehenden Forderungen:

1.     daß die k. k. Bezirksschulinspektoren als definitive Staatsbeamte angestellt und bezüglich des Ranges und der Bezüge so behandelt werden, wie die k. k. Hauptlehrer an Lehrerbildungsanstalten;

2.     daß bis zur Durchführung der definitiven Anstellung

a) den provisorischen Bezirksschul-Inspektoren für die Dauer dieses Provisoriums der Charakter wirklicher Staatsbeamten der IX.. bezw. nach zehnjähriger Wirksamkeit als Bezirksschulinspektor, der VIII. und nach 15jähriger Wirksamkeit der VII. Rangsklasse zuerkannt werden. Hiebei ist demselben jedoch die vor der Ernennung zum Bezirksschulinspektor im Lehramt zurückgelegte Dienstzeit so anzurechnen, als ob Sie die Hälfte dieser Dienstjahre bereits als Bezirksschulinspektor zurückgelegt hätten.

b)    daß die provisorischen Bezirksschulinspektoren wohl bei ihren bisherigen Bezügen und Rechten verbleiben, daß diese Gehaltsbezüge jedoch in dem Falle, als sie nicht den (Gehalt der höchsten Gehaltsstufe der betreffenden Rangsklasse der Staatsbeamten erreichen, bis zu dem betreffenden Betrage durch aus Staatsmitteln zu gewährende provisorische Zulagen ergänzt werden und daß jedem Bezirksschulinspektor die Seiner Rangsklasse entsprechende Aktivitätszulage aus Staatsmitteln gewährt wird.

c)  daß die Substituten der provisorischen Bezirksschulinspektoren aus Staatsmitteln bezahlt werden

Im Hinblicke auf den Umstand, daß alle maßgebenden Kreise de Reiches, namentlich aber der Reichstag und Landtag von Böhmen die volle Berechtigung dieser Wünsche anerkannt haben und daß dieses nahezu 30jährige Provisorium im Interesse einer gedeihlichen Fortentwicklung unseres Volksschulwesens dringend einer definitiven Regelung bedarf, stellen die Gefertigten an Seine Excellenz den Herrn Statthalter in Vertretung der hohen Regierung die Anfrage:

Ist die hohe Regierung geneigt, sich für die definitive Anstellung der k. k. Bezirksschulinspektoren und für die Erfüllung der vorstehend aufgezählten, von denselben wiederholt geäußerten und auch vom Landtage von Böhmen gutgeheißenen Wünsche zu entscheiden und demgemäß die bezügliche Vorlage dein Landtage von Böhmen zu unterbreiten?

Prag, den 21. Juni 1902.

Dr. Schreiner, Vollgruber und Genossen.

Oberstlandmarschall: Ich werde diese Interpellation an Seine Excellenz den Herrn Statthalter leiten.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP