Sobota 21. června 1902

Stenografická zpráva

o

V. sezení I. výročního zasedáni sněmu

království Českého z roku 1901. dne

21. června 1902.

Stenographischer Bericht

über die

V. Sitzung der I. Jahressession des Landtages

des Königreiches Böhmen vom Jahre 1901

am 21. Juni 1902.

Obsah:

Oznámení v příčine schválení jednacích protokolů (str. 223).

Posmrtní vzpomínka nejvýš, maršálka zemského následkem úmrtí posl. Lenocha, dra Kurze a Hořice (str. 223).

Inhalt:

Bekanntgabe betreffend die Genehmigung der Geschäftsprotokolle (Seite 223).

Nachruf des Oberstlandmarschalls aus Anlaß des Absterbens der Abg. Lenoch, Dr. Kurz und Hořica (Seite 223).

Zprávy presidiální:

Oznámení, že posl. Hráský a šlechtic Lumbe složili mandát (str. 224).

Sdělení o Nejvyšším schválení usnesení sněmu, aby se zemské přirážky v prvních 3 měsících r. 1902 provisorně dále vybíraly ve výměře na rok 1901 povolené (str. 224).

Sdělení o Nejvyšším schválení usnesení zemského výboru ze dne 26. března 1902, aby přirážky zemské v téže výši i v měsíci dubnu, květnu a červnu 1902 byly vybírány (str. 224).

Oznámení spisů tiskem rozdaných (str. 224).

Oznámení došlých petic (str. 232). Udělení dovolených a omluvy (str.

232).                          

Sdělení nejvyššího maršálka zemského o žádostech soudů za svolení k soudnímu stíhání poslanců Kryfa, Anýže, Leglera, Trautzla, dra Schalka, Kliemanna, "Wüsta

präSidialberichte:

Mitteilung über die Mandatsniederlegung seitens der Abg. Hráský und E. v. Lumbe (Seite 224).

Mitteilung über die Allerhöchste Sanktion des Landtagsbeschlusses, betreffend die provisorische Einhebung der Landesumlagen des J. 1902 in dem für das Jahr 1901 bewilligten Ausmaße (Seite 224).

Mitteilung über die Allerhöchste Sanktion des Beschlusses des Landesausschusse! vom 26. März 1902, betreffend die provisorische Einhebung der Landesumlagen in derselben Höhe- auch in den Monaten April, Mai, Juni 1902 (Seite 224).

Mitteilung der verteilten Druckschriften (Seite 224).

Mitteilung des Einlaufes der Petitionen (Seite 232).

Urlaubsbewilligungen und Entschuldigungen (Seite 232).

Mitteilung des Oberstlandmarschalls über die Gesuche der Gerichte um Bewilligung zur gerichtlichen Verfolgung der Abg. Kryf, Anýž, Legler, Trautzl, Dr. Schalk,

a Borjana a přikázání žádostí těchto výboru legitimačnímu, který zvolen býti má (str. 233).

Kliemaim, Wüst, Borjan und Zuweisung dieser Gesuche dem zuwählenden Legitimationsausschusse (Seite 233).

Denní pořádek.

Zprávy o volbách: posl. dra Ant. Formánka (str. 234), posl. Jana Macháčka (str. 234),

posl. dra Františka Ročka (str. 235), posl. Jindřicha Doležala (str. 235),

posl. Jana Kožmína (str. 236), posl. Jana Jaroše (str. 237),

posl. Frant. Dostála (str. 237), posl. Josefa Borjana (str. 238),

posl. Frant. Schreitra (str. 239), posl. Karla Ungermanna (str. 239).

Skládání slibu (str. 241).

Tagesordnung.

Wahlberichte

betreffend den Abg. Dr.. Anton Formánek (Seite 234),

betreffend den Abg. Johann Macháček (Seite 234),

betreffend den Abg. Dr. Franz Roček (Seite 235),

betreffend den Abg. Heinrich Doležal (Seite 235),

betreffend den Abg. Johann Kožmín (Seite 236),

betreffend den Abg. Johann Jaroš (Seite 237).

betreffend den Abg. Franz Dostál (Seite 237),

betreffend den Abg. Josef Borjan (Seite 238),

betreffend den Abg. Franz Schreiter (Seite 239),

betreffend den Abg. Karl Ungermann (Seite 239).

Angelobung (Seite 241).

Dotazy a návrh:

Dotaz posl. dra Schreinera, Vollgrubra a soudruhů ve příčině úpravy poměrů c. k. okresních školních inspektorů (str. 242).

Dotaz posl. Josefa Kotláře a soudruhů ve příčině provedení §§ 41., 42. a 43. zákona ze dne 7. května 1874 čís. 50 ř. z. (str. 243).

Návrh posl. Frant. Niklfelda a soudruhů na změnu říšského zákona o reformě berní v tom smyslu, aby osobní daň z příjmů podrobena byla přirážkám Autonomním (str. 243).

Oznámeni denního pořádku VI. schůze (str. 244).

Interpellationen und Antrag:

Interpellation des Abg. Dr. Schreiner, Bollgruber und Genossen, betreffend die Regelung der. Verhältnisse der k. k. Schulinsspektoren (Seite 242).

Interpellation des Abg. Josef Kotlář und Genossen, betreffend die Durchführung der §§ 41., 42. und 43. des Gesetzes vom 7. Mai 1874, Z. 50, R. -G. -Bl. (Seite 243).

Antrag des Abg. Franz Niklfeld und Genossen aus Abänderung des Reichsgesetzes über die Steuerreform in dem Sinne, daß die Personaleinkommensteuer den autonomen Umlagen unterworfen werde (Seite 243).

Bekanntgabe der Tagesordnung der VI. Sitzung (Seite 244).

Schůze začala v 11 hod. 20 min. dop.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského, JUDr. Albert Werunsky, a větší počet poslanců.

Jako zástupcové vlády: J. Excell. c. k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove a c. k. místodržitelský rada Jindřich Vojáček.

Beginn d. Sitzung um 11 Uhr 20 M. Vorm.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst v. Lobkowicz:

Anwesend: Der OberstlandmarschallStellvertreter, JUDr. Albert Werunsky, und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell. der k. k. Statthalter Carl Graf Coudenhove und der k. k. Statthaltereirath Heinrich Vojáček.

Nejvyšší maršálek zemský (zvoní): Zahajuji schůzi.

Ich eröffne die Sitzung.

Jednací protokoly prvního, druhého, třetího a čtvrtého sezení sněmu ze dne 28. a 30. prosince m. r. a ze dne 3. a 4. ledna r. 1902 nebyly dosud schváleny. Do protokolů těchto lze nahlédnouti v kanceláři sněmovní a dovolím si v příštím sezeni učiniti dotaz, zdali proti obsahu těchto protokolů má někdo nějakou námitku.

Die Geschäftsprotokolle der I., II., III. und IV. Landtagssitzung vom 28. und 30. Dezember 1901 und vom 3. und 4. Jänner 1902 sind noch nicht agnosziert.

Dieselben können in der Landtagskanzlei eingesehen werden und ich werde mir in der nächsten Sitzung die Frage erlauben, ob jemand eine Bemerkung zu denselben zu machen hat.

(Zvoní). Jest mou truchlivou povinnosti upozorniti na to, že v době, která nynější část zasedání dělí od posledního sezení tohoto slavného sněmu, utrpěli jsme několik bolestných ztrát úmrtím našich kollegů. (Poslanci povstávají. -

Die Abgeordneten erheben sich von ihren Plätzen).

Ich habe die traurige Pflicht, das hohe Haus darauf aufmerksam zu machen, daß in der Zeit, welche uns von der letzten Sitzung des hohen Landtages trennt, mehrere unserer Kollegen mit dem Tode abgegangen sind und ich halte es daher für meine Pflicht, dem hohen Haufe in dieser Beziehung den üblichen Antrag zu stellen.

Das hohe Haus hat sich bereits von Seinen Sitzen erhoben, und ich glaube annehmen zu können, daß dies als Zeichen aufzufassen ist, daß das hohe Haus damit einverstanden ist, daß anläßlich des Ablebens unserer Kollegen Lenoch, Dr. Kurz und Hořica der Ausdruck des Beileides des hohen Landtages dem Protokolle der heutigen Sitzung einverleibt werde.

Pan posl. Lenoch odešel na věčnost dne 5. února t. r. Tento pan poslanec byl po dlouhou dobu okresním starostou a starostou obecním a toto již dokazuje, že mezi svými občany požíval velké důvěry, která mu též tím prokázána byla, že po více roků bývalv volen za poslance do sněmu království Českého. Byl zemským poslancem od r. 1896 a mezi námi hlavně se zabýval otázkami hospodářskými, ve kterých jeho důkladné vědění často přicházelo na povrch a sloužilo mnohým z jeho kollegů za poučení. Budiž čest jeho památce !

Dne 6. března zemřel pan posl. dr. Vilém Kurz. Tento náš kollega byl teprve nově zvolen do tohoto sněmu i nenabyl tudíž možnosti prokázati jakožto poslanec schopnosti, které všichni jsme od něho očekávali, jelikož byl v mnohém ohledu mužem velmi vynikajícím. Dle povolání svého jakožto profesor na středních školách zabýval se netoliko vyučováním mládeže, nýbrž též co spisovatel, zvláště v oboru vědeckém, vynikl, a zvláště velice byly váženy jeho spisy, kterými přírodovědecké vědomosti hleděl populárním způsobem Širšímu obecenstvu přivésti k známosti. Byl věrným pracovníkem na poli národním a my zajisté všichni mu zachováme věrnou památku!

Dne 3. dubna t. r. došla bolestná, ano, mohu říci, zdrcující zpráva oznámením, že pan posl. Ignát Hořica náhle zemřel, vzdálen od vlasti, vzdálen od své rodiny Tento náš kollega na začátku své kariéry věnoval se službě vojenské, a když pak tuto opustil a brzy na to se stal poslancem jak říšským tak zemským, zvláště v tomto oboru vojenských otázek vynikal a častěji o těchto otázkách řečnil a v nich účinkoval.

Byl velice ctěným spisovatelem a žurnalistou, a můžeme říci, že od této doby, co se stal zemským poslancem, totiž od r. 1900, mezi svými kollegy požíval vždy veliké populárnosti a velké lásky. Požíval též vány a úcty všech těch, kteří s ním blíže byli seznámeni, a jsem přesvědčen, že to není jen náhlé jeho úmrtí, ale jeho skutečně milá osvědčená letora, která působiti bude ktomu, že tomuto zemřelému našemu kollegovi vždy zachováme věrnou paměť.

Slavný sněm povstáním svým zajisté již dal na jevo svůj úmysl, by projev soustrasti nad úmrtím pr). poslanců, o kterých jsem se dříve zmínil, byl vřaděn do dnešního protokolu. (Beifall, souhlas. )

Ihre Mandate haben niedergelegt; und Zwar in der Wählergruppe der Städte u n d I n d u st r i a l o r t e der Herr Abg. Hráský, in der Gruppe des nicht fideikommissarischen Großgrundbesitzes der Herr Abgeordnete Edler von Lumbe.

Mandáty své složili a sice ve volební skupině měst a průmyslových míst pan poslanec Hráský a ve volební skupině velkostatku nesvěřenského p. poslanec sl. Lumbe.

Nejvyššího schválení došlo usnesení sněmu, aby se zemské přirážky v prvních třech měsících r. 1902 provisorně dále vybíraly ve výměře na r. 1901 povolené.

Die Allerhöchste Sanktion hat erlangt der Landtagsbeschluß, betreffend die proviso-

rische Forteinhebung der Landesumlagen in den ersten drei Monaten des Jahres 1902, in dem für das Jahr 1901 bewilligten Ausmaße.

Nachdem der hohe Landtag die provisorische Bewilligung zur Einhebung der Umlagen nur für die Zeit bis Ende März gegeben hatte und der Landtag noch nicht versammelt war so hat der Landesausschuß mit Beschluß vom 26 März 1902 vorbehaltlich der verfassungsmäßigen Feststellung des Landesvoranschlages beschlossen, daß provisorisch auch in den Monaten April, Mai und Juni 1902 die Landesumlagen in dem bisher festgestellten Ausmaße forterhoben werden.

Laut Mitteilung des k. k. Statthaltereipräsidiums hat Seine k. u. k. Apostolische Majestät Allergnädigst zu bewilligen geruht, daß die Zuschläge zu den direkten landesfürstlichen Steuern für den Landesfond des Königreiches Böhmen im Sinne dieses Beschlusses eingehoben werden.

Ježto slavný sněm se byl toliko usnesl na provisorním vybírání zemské přirážky až do konce března, usnesl se zemský výbor dne 26. března t. r. s výhradou ústavního stanovení zemského rozpočtu, by se vybíraly přirážky v dosavadní výměře provisorně též v měsíci dubnu, květnu, června t. r., a dle sdělení praesidia c. k. místodržitelství ráčilo Jeho cís. a král. Apoštolské Veličenstvo nejmilostivěji svoliti k tomu, aby se tyto přirážky dle usnesení zemského výboru nadále vybíraly.

Žádám, by sl. sněmu bylo sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Ich ersuche dem hohen Hause mitzuteilen, welche Druckschriften verteilt worden sind.

Sněm sekr. Höhm (čte): Tiskem byly rozdány:

č. sn. 1, tisk I. Zpráva zemského výboru se zemským účtem za rok 1900,

č. sn. 2, tisk II. Zpráva zemského výboru v příčině stanovení pravidel, týkajících se náhrady útrat cestovních a stěhováni vzcházejících osobám učitelským na školách obecných a měšťanských při definitiv ních přeloženích z příčin služebních,

č. sn. 3, tisk III. Zpráva zemského výboru v příčině změny § 16. zák. ze dne 19. prosince 1875 č. 86 z. z., jakož i disciplinárních předpisů, platných pro učitelstvo škol obecných a měšťanských,

č. sn. 4, tisk IV. Zpráva zemského výboru o stavu pokračovacích škol průmyslových, kupeckých a j. v království Českém ve školním roce 1900-1901 a o rozdělení dotací povolených na rok 1901 k podporování jich,

č. sn. 24, tisk V. Zpráva zemského výboru s osnovou zákona zemského, jak upotřebiti se má částí správních přebytků společných pokladen sirotčích, přidělených království Českému říšským zákonem ze dne 3. června 1901 č. 62 ř. z.,

č. sn. 119, tisk VI. Zpráva zemského výboru o záležitosti převzetí všeobecných škol řemeslnických obecných v Mladé Boleslavi, Kolíně, Kutné Hoře, Litomyšli a Volyni do zemské správy,

č. sn. 10, tisk VIII. Zpráva zemského výboru, kteroužto se předkládá v posledním zasedání sněmu nevyřízená zpráva téhož o zákonné úpravě pokračovacích škol živnostenských,

č. sn. 354, č. tisku IX. Zpráva výboru zemského s rozpočtem zemským na r. 1902,

č. sn. 282 tisk X. Návrh dra Herolda a soudruhů na podání adresy Jeho Veličenstvu císaři a králi,

č. sn. 283 tisk XL Návrh poslance inž. Kaftana a soudruhů ve příčině provedeni vodních drah v království Českém,

č. sn. 284, tisk XII. Návrh posl. Jos. Kovaříka a soudruhů v příčině zrušení školného na školách obecných a měšťanských v království Českém,

č. sn. 285. tisk XIII. Návrh posl. dra Fiedlera a soudruhů v příčině zákonné úpravy kommassací v království Českém,

č. sn. 286, tisk XIV. Návrh posl. dra Fiedlera a soudruhů v příčině spracování výsledků zemské agrární ankety,

č. sn. 287, tisk XV. Návrh posl. dra Fiedlera a soudruhů v příčině úpravy poměrů obecního statku v král. Českém,

č. sn. 288, tisk XVI. Návrh poslance Jana Jaroše a soudruhů na urychlené projednání změny zákona ze dne 21. dubna 1887 z. z. č. 32, jenž se týče licentování býků,

č. sn. 289, tisk XVII. Návrh poslance Jana Jaroše a soudruhů na změnu branného zákona,

č. sn. 290, tisk XVIII. Návrh poslance Waltera, Kutschera, Trautzla a soudruhů v příčině zvýšení dotace státní na podporu hospodářských společenstev,

č. sn. 291, tisk XIX. Návrh posl. J. Bartáka a soudruhů, týkající se nového zákona o myslivosti,

č. sn. 292, tisk XX. Návrh posl. Heř. Jandy v příčině změny volebního řádu do sněmu království českého,

č. sn. 293, tisk XXI. Návrh posl. Heř. Jandy a soudruhů v příčině záležitostí pojišťovacích,

č sn. 294, tisk XXII. Návrh poslance Gustava Nowaka a soudruhů na zřízení fondu na ochranu a udržování památek přírodních,

č. sn. 295, tisk XXIII. Návrh poslance inž. Jana Kaftana a soudruhů na vydání zákona v příčině prodeje uhlí v království Českém dobytého,

č sn. 296, tisk XXIV. Návrh poslanců Vinc. Hofmanna, Grössla, Feierfeila a soudruhů v příčině scelování hospodářských pozemků,

č. sn 297, tisk XXV. Návrh poslance Josefa Anýže a soudruhů na změnu jednacího řádu sněmu království Českého v Praze,

č. sn. 298, tisk XXVI. Návrh posl. MUDra Václava Šamánka a soudruhů na zavedení ruského jazyka co povinného předmětu na veškerých středních školách království českého s vyučovacím jazykem českým,

č. sn. 299, tisk XXVII. Návrh posl. Josefa Krejčíka, Václava Němce i soudr, v příčině zadávání řemeslných prací při veřejných stavbách jedině oprávněným živnostníkům a nikoliv podnikatelům,

č. sn. 300, tisk XXVIII. Návrh posl. Jos. Kotláře a soudruhů na zrušení školného na školách obecných a měšťanských,

č. sn. 302, tisk XXIX. Návrh poslance dra Jana Dvořáka a soudruhů ohledně všemožného urychlení provádění projektů melioračních a regulačních,

č. sn. 303, tisk XXX. Návrh poslance dra Františka Kindermanna a soudruhů v příčině dokončení železničního spojení o normálním rozchodu z nádraží Mikulášovice do nádraží Sebnice královské saské dráhy Niederneunkirch-Zandava n. L. (Sasko),

č. sn. 304, tisk XXXI. Návrh posl. Josefa Hodyse a soudruhů na udělení podpory z peněz zemských a státních obcím okresů Dobříšského a Příbramského, které v posledních letech Živelními pohromami byly poškozeny,

č. sn. 309, tisk XXXII. Návrh posl. inž. J. V. Hráského na přidělení technické kanceláře rady zemědělské jako úřadu melioračního přímo ku zemskému výboru a na reorganisaci úřadu toho,

č. sn. 310, tisk XXXIII. Návrh posl. Antonína Karla Wüsta v příčine podpory krupobitím a povodněmi postiženým obcím politického okresu Kadaňského,

č. sn. 311, tisk XXXIV. Návrh posl. inž. J. V. Hráského na zřízení zemské komise pro hydrologický výzkum Čech,

č. sn. 312, tisk XXXV. Návrh posl. Ansorge a soudruhů v příčině zakoupení a dovozu čistokrevných hřebců oldenburských neb jiných druhů tomuto příbuzných pro horské krajiny Cech,

č. sn. 313, tisk XXXVI. Návrh poslanců dra G. Blažka, inž. J. V. Hráského, dra Fr. Fiedlera, na rozšíření kulturně-technického oddělení při c. k. české vysoké škole technické v Praze v odbor kulturněinženýrský,

č. 314, tisk XXXVII. Návrh poslanců dra. G. Blažka, inž. J. V. Hráského, dra. F. Fiedlera na zřízení zemědělského odboru při c. k. vysoké škole technické v Praze,

č. sn. 315, tisk XXXVIII. Návrh po-

slance Práška a soudruhů v příčině organisace pojišťlování dobytka,

č. sn. 316. tisk XXXIX. Návrh poslanců "Wüsta, Zulegra, Trautzla a soudruhů v příčině stanoviska sněmu proti zamýšlenému zvýšení cla z chmele v německé říši,

č. sn. 318, tisk XL. Návrh posl. J. Vlád. Hráského na zřízení mistrovských škol loďařských,

č. sn. 319, tisk XLI. Návrh poslance Jana Bartáka a soudruhů, týkající se změny zákona branného,

č. sn. 320, tisk XLIl. Návrh poslance H. Srdínka a soudruhů na změnu řádu volení do sněmu v království Českém,

č. sn. 321, tisk XLIII.. Návrh poslance Kubra a soudruhů na změnu volebního řádu do sněmu království Českého,

č. sn. 322. tisk XLIV. Návrh poslance Bíby a soudruhů na změnu § 12. a 13. lesního zákona, daného 14. ledna 1893,

č. sn. 323, tisk XLV. Návrh poslance Vine. Hofmanna, Dr. Schreinera, Václ. Grössla a soudruhů, v příčině povznesení chovu koní,

č. sn. 324, tisk XLVI. Návrh poslance Rachera a soudruhů ohledně utvoření všeobecné třídy voličské pro sněm, jakož i ohledně rozdělení komor obchodních a živnostenských na dvě skupiny volební,

č. sn. 325, tisk XLVII. Návrh posl. Kliemanna, "Wüsta, Trautzla, Zulegera, Heinzla, Ansorge, Stáhla a soudruhů na změnu zákona z 9. července 1863 ohledně fondů kontribučenských,

č. sn. 326, tisk XLVIII. Návrh posl. MUDra. V. Šamánka a soudruhů, na upravení 1. platu a postupu sekundárních lékařů v ústavech choromyslných a 2. zaopatření vdov a sirotků po obvodních a obecních lékařích,

č. sn. 327, tisk XLIX. Návrh posl. Vlád. Hráského na povolení zemského příspěvku ku stavbě průplavu Labsko-Oderského čili Pardubicko-Přerovského,

č. 329, tisk L. Návrh posl. Hynka Sandnera a soudruhů v příčině řádu o sazbě štolové,

č. sn. 330, tisk LI. Návrh posl. Hynka Sandnera a soudruhů, aby uleveno bylo

obcím ohledně prací jim dosud v přeneseném oboru působnosti přikázaných,

č. sn. 331, tisk LII. Návrh poslanců Wüsta, Kaspera a soudruhů, v příčině potravní daně z masa.

č. sn. 322, tisk LIII. Návrh poslance Maštálky a soudruhů v příčině provedení úprav podružných řek a toků v království českém.

č. sn. 333, tisk LIV. Návrh posl. dra. Eppingera, dra Kiemanna a soudruhů v příčině dalšího prováděni prací ohraničovacích,

č. sn. 334. tisk LV. Návrh posl. Karla Adámka a společníkův na upravení ochrany historických a uměleckých památek v království Českém,

č. sn. 335, tisk LVI. Návrh posl. dra Pergelta, dra Nitsche a soudruhů v příčině zařízení úřadů na základě jazykových poměrů,

č. sn. 336, tisk LVII. Návrh poslanců Schreitera, Kaspera, Sandnera a soudruhů v příčině zrušení školného,

č. sn. 337, tisk LVIII. Návrh posl Jos. Hyrše a soudruhů na zvelebení lnářství,

č. sn. 338. tisk LIX. Návrh poslanců Václava Stahla, Trautzla, Zulegera, Wüsta a soudruhů v přičině zakupování plemenných býků v zemi,

č. sn. 339, tisk LX. Návrh posl. dra Karla Pippicha, dra Fr. Ulricha a soudruhů v příčině zachování posavadních pivních dávek v městech,

č. sn. 340. tisk LXI. Návrh poslanců Schreitera a soudruhů v příčině poskytnutí podpory o cím Bukovině Velké, Bukovině Malé a Karlsthalu v politickém okresu Děčínském,

č. sn. 341, tisk LXII. Návrh posl. dra Eppingera, dra Zdenka Schückera a soudruhů v příčině zřízeni sněmovních kurií,

č. sn 342, tisk LXIII. Návrh poslanců Zulegera, Trautzla Stahla a soudruhů v příčině ustanovení německých inženýrů zemědělských při technické kanceláři zemědělské rady,

č. sn. 370, tisk LXV. Zpráva zemského

výboru o činnosti okresních hospodářských záložen za rok 1900,

č. sn. 371, tisk XLVI. Zpráva zem. výboru o výsledcích činnosti a účetní závěrce hypoteční banky království Českého za rok 1901,

č. sn. 372, tisk LXVII. Zpráva zemsk. výboru o činnosti technického oddělení pro stavby pozemní, silniční a mostní v době od 1. ledna do 31. prosince 1901,

č. sn. 373, tisk LXVIII. Zpráva zemsk. výboru o podporování soukromých škol s právem veřejnosti (vyjma školy evangelické) v roce 1901,

č. sn 374, tisk LXIX. Zpráva zemsk. výboru o podporování evangelických škol soukromých správem veřejnosti v r. 1901,

č. sn. 375, tisk LXX. Zpráva zemsk. výboru o činnosti zemského archivu v roce 1901,

č. sn. 376, tisk LXXI. Zpráva zemsk. výboru s výtahy účetních závěrek samostatně účtovaných fondů za rok 1901,

č. sn. 377, tisk LXXII. Zpráva zemsk. výboru v příčině zřízení dvou inspektorů pro ovocnictví a vinařství při zemědělské radě pro království české.

č. sn. 399, tisk LXXIII. Zpráva zemsk. výboru v záležitosti reformy zákona ze dne 21. dubna 1887 z. z. č. 32, jenž se týče licentování býků plemenných,

č. sn 400, tisk LXXIV. Zpráva zemsk. výboru v zemské akci k povznesení malých živností za rok 1901.

č. sn. 401, tisk LXXV. Zpráva zemsk. výboru o volbě pana Jindřicha Holfelda za poslance do sněmu království Českého pro volební okres měst a míst průmyslových Staré Georgswalde (Filippsdorf) Königswalde,

č. sn. 405, tisk LXXVI. Zpráva zemsk výboru s účetní závěrkou zemského fondu království Českého za rok 1901,

č. sn. 409, tisk LXXVII. Zpráva zemského výboru o působnosti stravoven za rok 1901,

č. sn. 415, tisk LXXVIII. Zpráva zem-

ského výboru o provedení pomocné akce následkem živelních pohrom v roce 1901,

č. sn 416, tisk LXXIX. Zpráva zemsk. výboru v příčině změny § 32. stanov hypoteční banky království českého,

č. sn. 417, tisk LXXX. Zpráva zemsk. výboru o úpravě chudinství veřejného v království Českém,

č. sn. 418, tisk LXXXI. Zpráva zemsk. výboru o úpravě služebních poměrů úředníků při okresních výborech,

č. sn. 420, tisk LXXXII. Zpráva zemského výboru o žádosti rady král. hl. města Prahy, aby vydána byla novela ke stavebnímu řádu v příčině přípojek domovní kanalisace k veřejným stokám uličním,

č. sn. 433, tisk LXXXIII. Zpráva zemského výboru v příčině doplňovacích voleb do zemské komise pro daň výdělkovou a do odvolací komise pro osobní daň z příjmů, jež provésti přísluší slavnému sněmu,

č. sn. 434, tisk LXXXIV. Zpráva zemského výboru o nákladech na ubytování četnictva,

č. sn. 435, tisk LXXXV. Zpráva zemského výboru v příčině přispívání země k nákladu na průplavy a kanalisace řek v království českém, jež dle § 1 lit. b a c zákona ze dne 11. června 1901 č. 66 říš. zák. o stavbě vodních drah a o provedení úpravy řek mají býti provedeny,

č. sn. 437, tisk LXXXVII. Zpráva zemského výboru o změně volebního řádu v obcích království Českého ze dne 16. dubna 1864 č. 7 z. z.

Jednací protokol o I., II, III., a IV. sezení sněmu.

Zprávy zemského statistického úřadu království českého, svazek III. sešit 2.

Landtagssekretär Höhm (liest): Im Drucke wurden verteilt:

Ldtg. -Z. 1, Druck I. Bericht des Landesausschusses mit der Landesrechnung für

das Jahr 1900.

Ldtg. -Z. 2, Druck U. Bericht des Landesausschusses, betreffend die Erlassung von Vorschriften in Angelegenheit der Vergütung der durch definitive Versetzungen aus Dienstesrücksichten verursachten Reise- und Uebersiedlungsauslagen an die Lehrpersonen der Volks- und Bürgerschulen.

Ldtg. -Z. 3, Druck III. Bericht des Landesausschusses, betreffend die Abänderung des § 16 des Gesetzes vom 19. Dezember 1875, Z. 86 L. -G. -Bl., sowie der für die Lehrerschaft der Volks- und Bürgerschulen geltenden Disciplinarvorschriften.

Ldtg. -Z. 4, Druck IV. Bericht des Landesausschusses über den Stand der gewerblichen, kaufmännischen und verwandten Fortbildungsschulen im Königreiche Böhmen im Schuljahre 1900-1901 und über denselben aus den Dotationen des Jahres 1901 gewährten Landessubventionen.

Ldtg. -B 24, Druck V. Bericht des Landesausschusses mit dem Entwürfe eines Landesgesetzes betreffend die Verwendung der dem Königreiche Böhmen auf Grund des Reichsgesetzes vom 3. Juni 1901, R. -G. Bl. N. 62 zugewiesener. Theile der Gebarungsüberschüsse der gemeinschaftlichen Waisenkassen.

Ldtg. -Z. 119, Druck VI. Bericht des

Landesausschusses, betreffend die Uebernahme der kommunalen allgemeinen Handwerkerschulen in Jungbunzlau, Kolín, Kuttenberg, Leitomischl und Wolin in die Landesverwaltung.

Ldtg. -Z. 10, Druck viii. Bericht des

Landesausschusses, mit welchem der in der letzten Landtagssession unerledigt gebliebene Bericht desselben, betreffend die gesetzliche Regelung der gewerblichen Fortbildungsschulen, vorgelegt wird. (Ldtgs Z. 20 ung. )

Ldtg. -Z. 354, Druck IX. Bericht des Landesausschusses mit dem Landesvoran-

schlage für das Jahr 1902.

Ldtg. -Z. 282, Druck X. Antrag des Abgeordneten Dr. Herold und Genossen auf Überreichung einer Adresse an Seine Majestät den Kaiser und König.

Ldtg. -Z. 283, Druck XI. Antrag des Abgeordneten Ing. Kaftan und Genossen, betreffend die Ausführung von Wasserstraßen im Königreiche Böhmen.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP