Pondělí 30. prosince 1901

Jaká opatření hodlá Jeho Excellence učiniti, aby se tomuto nezákonitému stavu konečně přítrž učinila?

V Praze, dne 29. prosince 1901.

Dr. Vilém Kurz a soudruzi.

Nejv. maršálek zemský: Páni poslanci Chaloupka a soudruzi mně odevzdali dotaz k Jeho Excellenci panu místo držiteli.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Dotaz poslance Frant. Chaloupky a soudr. k Jeho Excellenci p. místodržiteli království českého co zástupci c. k. vlády:

Zákazem prodeje saccharinu v obchodech a omezení téhož na prodej v lékárnách rozmohla se silně podloudná doprava a prodej saccharinu, jako prostředku sladícího, hlavně v pohraničných okresech království Českého, tou měrou, že přímo ohrožuje obchody oněch obchodníků, kteří jej za artikl prodejní nepřijali. Tak na příklad jediný obchodník z ostatních v městě Kostelci n. Orl. prodal dle výkazů během letošního roku o 400 m. c. cukru méně nežli za tutéž dobu roku loňského. Uváživše, že saccharin za prostředek sladící vzhledem ku jeho účinkům na zdraví lidské a jeho výživné hodnotě považovati nelze, uváživše dále, že obcházením onoho zákazu poškozován jest c. k. finanční erár a konečně, že následkem toho klesá spotřeba konsumního cukru a tím také nepřímo působí se ku větší nadprodukci téhož a ohrožuje se vážně další trvání průmyslu cukerního a tím také pěstování cukrovky, dovolují sobě dole spolupodepsaní činiti ku Vaší Excellenci následující dotaz:

1.     Jest známo Vaši Excellenci, že podobného obcházení a porušování zákazu prodeje zde stává?

2.   Jest Vaše Excellence ochotna v záležitosti této rozhodné kroky učiniti, aby dalšímu provádění této nepřístojnosti přítrž učiněna byla?

V Praze, dne 30. prosince 1901.

Fr. Chaloupka a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Páni posl.

Blahovec a soudruzi mně odevzdali dotaz k J. E. panu místodržiteli.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Dotaz. Vaše Excellence! Poslanec P. Fr. Blahovec a soudruzi v příčině dělení diecésí dle národnosti.

Jest všeobecně rozšířena zpráva, že c. k. vláda v souhlasu s papežskou nunciaturou ve Vídni ku podnětu některých českému národu zuřivě nepřátelských kněží beze všeho vědomí a souhlasu našich nejdůstojnějších pp. biskupů hodlá děliti dosavadní diecése národnostně smíšené dle národnosti.

Výslovně jmenuje se čistě německé biskupství v Chebu, pro něž biskup již vyhlédnut, který i hranice této diecése na Plzeňsku objíždí.

Podepsaní tudíž se táží:

Hodlá c. k. vláda skutečně zříditi čistě německé biskupství v Chebu a nechati tak vzplanouti nový boj náboženský a tím rozbouřiti bez důvodů bez toho smutné již poměry v našem království.

Frant. Blahovec a sondruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Páni posl. Kudrnka a soudruzi mně odevzdali dotaz k J. E. panu místodržiteli.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Dotaz poslance Kudrnky a soudruhů k Jeho Excellenci panu místodržiteli království Českého.

Vaše Excellence! V roce 1896 podali poslanci Jan Jaroš, Niklfeld, Hyrš, Komárek dr. Dvořák a soudruzi návrh na změnu branného zákona, kterýžto návrh snesením ze dne 25. ledna 1896 přikázán byl ve formálním ohledu komisi zemědělské. Zpráva komise vyzněla po důkladném odůvodnění v tyto návrhy:

Slavný sněme, račiž se usnésti:.

I. C. k. vláda se vyzývá, aby v nejblíže příští době k ústavnímu pojednání předložila opravu branného zákona jak následuje:

a) by ustanovená služba presenční ze tří na dvě léta, u absolventů i nižších

hospodářských škol pak na jeden rok snížena byla,

b) by § 33. branného zákona byl změněn následovně:

Držitelé menších polních hospodářství, mají-li na nich své řádné bydliště a obstarávají-li je, přiděleni buďtež náhradní záloze.

c) by § 54. byl doplněn následovně:

Příslušníci polního hospodářství buďtež ku cvičení ve zbrani povoláváni jen v době méně nutných prací.

Vojíni, kteří v záloze předepsaná vojenská cvičení řádně odbyli, nebuďtež více v zeměbraně k těmto povoláváni.

II. C. k. vláda se žádá, aby, pokud možné, již letošním rokem nováčkové nebyli povoláváni ku presenční službě počátkem října, nýbrž až v měsíci listopadu, pak aby kontrolní shromáždění, kde to komunikační prostředky dovolují, odbývalo se v prosinci.

Že náhledy komise byly správnými, dokazuje jednání v plenu sněmovním dne 10. února 1898, kdy po referátu p. poslance Jaroše a vážných připomenutích p. poslance Peschky a Člena zemského výboru p. Adámka resoluční návrhy zemědělské komise, které vyhovují dle slov páně Peschkových nám, našim voličům a našemu obyvatelstvu, byly svorně přijaty. Ale zdá se, že slova p. poslance Peschky,, jenž řekl, že, kdyby zákonodárné sbory na něčem třeba jednomyslně se usnesly, vojenské úřady usnesení takých nerespektují, jsou pravdivá a že apell poslance p. Adámka na Jeho Excellenci pana místodržitele království českého, aby věnoval této otázce náležitou pozornost, aby bedlivě vyšetřil poměry, o něž jde a na příhodných místech aby důrazně tlumočil tyto oprávněné nároky našeho rolnictva, vyzněl na prázdno.

Očekávali jsme, že jednomyslnému usnesení sněmovnímu přijde se alespoň, v odstavci II. se strany c. k. vlády vstříc, ale c. k. vláda nechtěla nás rušiti v pevném přesvědčení našem, že se nacházíme v říši rakousko-uherské, a proto neučinila jako obyčejně nic a tak opět dala na jevo svou osvědčenou péči o zemědělství.

Opakovati důvody, pronesené při odůvodňování přijatých návrhů, bylo by zbytečno, ale tolik přece připomenouti třeba, že právě letos zase kontrolní shromáždění konala se v době nutných podzimních prací, při sklizení bramborů a řepy, a že vážně kollidovala nestálost počasí byť i s jedním dnem stráveným při shromáždění kontrolním.

A přece bylo by lze vykonati dvě shromáždění taková za den v menších rayonech, jako se osvědčilo rozdělení na menší obvody při klasifikaci koní na př. v okresu Chrudimském v Chrudimi, v Heřmanovu Městci, v Chrásti a v Hrochově Týnci.

C. k. vláda neopomíjí nyní důtklivými presidialními přípisy vybízeti úřady samosprávné k opatření práce pro nezaměstnané, ale když jde o to, neodebírati v době potřeby pracovníky zemědělství, jedná jinak.

A při tom pomýšlí se dle novinářských zpráv na nové náklady pro militarismus, kdežto schválení zákonů přijatých se odkládá c. k. vládou s ohledem na neutěšené poměry finanční jak zemědělství, tak průmyslu.

Těžce nesouce tyto neblahé poměry činíme dotaz:

Jest Vaše Excellence ochotna postarati se o to, aby jednomyslné sneseni sněmovní, jako ono o resolucích, navržených komisí zemědělskou ze dne 10. února 1898, bylo c. k. vládou náležitě respektováno a zejména aby již r. 1902 kontrolní shromáždění záložníků a domobranců konala se v království českém aspoň až po 15. listopadu, a to v takových místech, knimž nemají záložníci a domobranci delší cestu než 6 km. a mohou tudíž povinno ti své s nejmenší ztrátou času vyhověti.

V Praze, dne 30. prosince 1901. Poslanec Kudrnka a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Páni posl. dr. Šamánek a soudruzi mně odevzdali dotaz k Jeho Excellenci panu místodržiteli.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Interpellace poslance MUDra. Václava Šamánka a soudruhů k Jeho Excellenci místodržiteli království Českého.

Dle § 99. b a § 100. zákona ze dne 23. února 1897, ř. z. čís. 63 jsou učňové povinni navštěvovati vyučování v průmyslových školách pokračovacích předepsané a mistři máji jim poskytnouti k tomu času a příležitosti; kdyby pak tuto povinnost nekonali, máji dle § 137. téhož zákona stíháni býti tresty.

V Liberci tento zákon vzhledem k učňům české národnosti se vůbec nezachovává. Tam jest stále velké množství mistrů, kteří své učně české národnosti do školy buď vůbec neposílají, nebo posílají je do ní teprve v druhém, ba i až v posledním roce učení, tak že se stává, že tito učňové bývají vyučeni řemeslu, aniž by předepsané vyučování ve školách pokračovacích odbyli. V Liberci dostávají učňové za vyučenou, aniž by se musili vykázati, Že do pokračovací školy chodili, a ji s prospěchem odbyli. Ba jsou také mistrové, kteří učně své u společenstva přihlašují teprve tehdy, když tito mají za vyučené prohlášeni býti, jen aby do školy posílati je nemusili.

Všecky tyto nesprávnosti jsou dobře známy magistrátu v Liberci, který především k jich odstraněni je povolán, avšak ničeho nečiní, poněvadž jedná se tu hlavně o učně české, kteří nevzdělávajíce se, budou jednou méně způsobili, než jejich němečtí konkurenti. Však také c. k. místodržitelství bylo vše to oznámeno, zejména dopisem správy české průmysl, pokrač. školy ze dne 10. července 1899 č. 317 a pak dopisy správního výboru téže školy ze dne 6. října 1899 čís. 442, a ze dne 15. července 1900 čís. 237. Správa české průmysl, pokrač. školy v Liberci podala v této záležitosti dne 12. prosince 1899 pod čís. 623 stížnost k živnostenskému inspektorátu v Liberci. Veškeré tyto stížnosti neměly výsledku a živnostenský inspektorát podání ani nevyřídil.

Jmenovaná správa školy přípisem ze dne 26. března 1901 oznámila magistrátu 58 učňů, kteří velmi nedbale školu navštěvují, anebo vůbec do ní nechodí, ač zapsati se dali, a žádala za potrestání mistrů.

Magistrát české toto podání vrátil nevyřízené, načež' dne 3. dubna 1901 pod čís. 205 zasláno bylo rekomando c. k. místodržitelství, které je dosud také nevyřídilo.

Magistrát v Liberci v této věci již poněkolik let jedná se zjevným strannictvím oproti české národnosti. Od živnostenských společenstev dává sobě totiž předkládati seznamy učňů a určil, aby v těchto byla označována národnost a obcovaci řeč učňů. Pak stará se svědomitě, aby do školy chodili učňové němečtí, ale úplně bez povšimnutí v té příčině nechává učně české.

Na doklad toho uvádíme, že té doby do škol pokračovacích v Liberci vůbec nechodí více než 100 učňů české národnosti, z nichž 36 jest učňů obuvnických, 3 učňové krejčovští, 18 učňů truhlářských, 3 učňové holičtí, 15 učňů pekařských, 3 učňové malířství, 17 učňů zámečnických, kovářských, klempířských, 3 učňové řezničtí a tak pod.

Vzhledem k tomu všemu táží se podepsaní ?

1.   Jsou tyto nezákonnitosti Vaší Excellenci známy?

2.   Co hodlá Vaše Excellence činiti, aby uvedenému zákonu o dalším vzdělání řemeslného dorostu byla také v Liberci zjednána platnost?

V Praze, dne 28. prosince 1901.

MUDr. Václav Šamánek a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Pan poslanec Lenoch omluvil svou nepřítomnost churavosti.

Der Herr Abgeordnete Lenoch hat seine Abwesenheit durch Krankheit entschuldigt.

Der Herr Abgeordnete Freiherr von Parish und Graf Wolkenstein haben sich von der heutigen Sitzung entschuldigt.

Páni posl. svob. pan Parish a hrabě Wolkenstein omluvili pro dnešní sezení svou nepřítomnost.

Přejdeme k dennímu pořádku.

Wir gehen zur Tagesordnung über.

Auf der Tagesordnung befinden sich Wahlberichte.

Na denním pořádku nalézají se zprávy o volbách.

Žádám p. přísedícího zemského výboru posl. dra. Pražáka, by zaujal místo zpravodaje.

Zpravodaj přís. zemsk. výb. prof. dr. Pražák: Slavný sněme! Volby 16 poslanců do sněmu království Českého za volicí sbor držitelů velkostatků zavázaných svazkem svěřenským, kteráž byla položena na den 15. října 1901 a téhož dne také skutečně vykonána, súčastnilo se ze 46 k volení oprávněných voličů 20, z nichž vykonalo právo voličské 10 osobně a 10 plnomocenstvím.

Dle výsledku hlasování obdrželi: Buquoy Karel hrabě, Chotek Ferdinand hrabě, Clam - Martinic Jindřich hrabě, Czernin Eugen hrabě, Dobrženský Jan svobodný pán, Harrach Otto hrabě, Lobkowicz Jiří kníže, Mensdorff Emanuel hrabě, Paar Alfons hrabě, Schönborn Vojtěch hrabě, Schwarzenberg Karel princ, Sternberg Leopold hrabě, SylvaTaroucca Arnošt hrabě, Thun František hrabě, Thun Jaroslav hrabě, JUDr. Wolkenstein hrabě, po 20 hlasech a jsou tudíž jednohlasně zvoleni.

Ježto se volba řádně konala a proti výsledku není námitek, předkládá zemský výbor volební spisy a činí návrh:

Slavný sněme, račiž volbu právě jmenovaných pánů za poslance pro volební sbor držitelů velkých statků svazkem svěřenským zavázaných uznati platnou a zvolené ku sněmu připustiti.

Ich erlaube mir namens des Landesausschusses des Königreches Böhmen den Antrag zu stellen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl der obgenannten Herren zu Abgeordneten für den Wahlkörper des mit dem Fideicommissbande behafteten Großgrundbesitzes als giltig anerkennen und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Návrh je přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přís. zemsk. výb. prof. dr. Pražák: Slavný sněme! K volbě 54 poslanců do sněmu král. Českého pro volicí sbor držitelů velkých statků svazkem svěřenským nezavázaných, položené na den 15. října 1901 a téhož dne také vykonané, dostavilo se ze 396 voličů k volbě oprávněných 174, z nichž 89 osobně a 85 plnomocenstvím volební právo vykonali.

Dle výsledku hlasování obdrželi:

Brand Karel svobodný pán v Novém Dvoře, 174, Brandis Leopold hrabě, velkostatkář v Řídké, 174, Burian Josef dr., kanovník na Vyšehradě, 174, Cicvárek Rudolf dr., velkostatkář v Lobči, 174, Deym Bedřich dr. hrabě, velkostatkář v Nemyšli, 174, Fabian Václav, velkostatkář ve Velkém Oujezdě, 174, Hlávka Josef, velkostatkář v Lužanech, 174, Horák P. dr., generální velmistr v Praze, 174, HrubýGelenj Josef svob. pán, velkostatkář v Pečkách, 174, Karlach Mikuláš dr., kanovník na Vyšehrade, 174, Kokeš Eman., velkostatkář, Svárava, 174, Krásl František dr., světicí biskup v Praze, 174, Labler P. Aurelian, provincial v Praze, 174, Lobkowicz Ferdinand princ, velkostatkář v Dolních Beřkovicích, 174, Mayer Jan Viktor, velkostatkář v Tažovicích, 174, Mettal z Friwaldu Otto dr., velkostatkář v Zděchovicích, 174, Mixa Alois, velkostatkář v Nové Vsi, 174, Pabstmann Gustav, velkostatkář v Mladějově, 174, ParishSenfienberg Oskar svob. pán, velkostatkář v Žamberku, 174, Pilz Gustav, velkostatkář ve Vičeticích, 174, Pražák Jiří dr., c. k. professor v Praze, 174, Richlý Vilém, velkostatkář v Mirošovicích, 174, Roskot P. Jan, děkan v Karlově Týně, 174, Sajfert Frant., velkostatkář v Bělé, 174, Sedlák Jan dr., kanovník v Praze 174, Stejskal Josef, velkostatkář ve Zdib ch, 174, Šembera Vincenc, velkostatkář v Rašovicích, 174, Šulc Václav, velkostatkář v Želkovicích, 174, Schutterstein Jindřich, šlechtic, velkostatkář v Hosticích, 174, Thun Zdeněk, hrabě, generální ředitel v. Praze, 174, Tomašů Frant., velkostatkář v Horní Krči, 174, Vojáček Bohdan, velkostatkář v Tetíně, 174, Zedwitz Karel Max hrabě, velkostatkář v Krugsreuthu, 174,

Ährenthal Felix Freiherr, Großgrundbesitzer, Groß-Skal, 174, Baernreither Josef Dr., Großgrundbesitzer, Linz, 174, ClamGallas Franz, Graf, Großgrundbesitzer Friedland, 174, Damm Hanns Dr., Großgrundbesitzer Neusattel, 173, Fürstenberg Max Egon Fürst, Großgrundbesitzer, Lana, 174, Geymüller Rudolf Freiherr, Großgrundbesitzer Kamenic 174, Groß Walter, Großgrundbesitzer, Jablonná, 174, Hartig Franz Gras, Großgrundbesitzer Niemes, 174, Helmer Gilbert Dr., Abt, Tepl, 174, Herrmann Karl Dr, Großgrundbesitzer, Kinsberg. 174, Jaksch Ritter v. Wartenhorst Rudolf Dr., Großgrundbesitzer Rakolus, 174, Lumbe von Mallonitz Josef, Großgrundbesitzer, Mallonitz, 174, Milner Friedrich, Großgrundbesitzer Heraletz, 174, Nadherny Othmar Freiherr, Großgrundbesitzer, Jistebnic, 174, NostitzRienek Erwein Gras, Großgrundbesitzer, Falkenau, 174, Perger Rudolf Ritter, Großgrundbesitzer, Kanitz, 174, Rohan Alain Fürst, Großgrundbesitzer, Sichrow, 174, Schindler loses Dr., k. k. Univ. -. Professor Prag, 174, Waldstein Ernst Karl Gras, Großgrundbesitzer, Dux, 174, Wanka Franz, Großgrundbesitzer Werměřitz, 174, Weinrich Karl, Großgrundbesitzer Dobřenic, 174.

Titéž mají tedy více než polovici všech 174 odevzdaných platných hlasů, ano až na jednoho všecky odevzdané platné hlasy, a jsou tudíž zvoleni.

Kromě toho obdržel: Ludvík svob. pán Oppenheimer 1. hlas.

Ježto se volba řádně konala a proti výsledku není námitek, předkládá zemský výbor král. českého volební spisy a činí návrh:

Slavný sněme, račiž se usnésti:

Volba pánu dle této zprávy za zvolené se objevivšich za poslance pro volicí sbor držitelů velkých statků svazkem svěřenským nezavázaných uznává se platnou a zvolení pp. poslanci připouštějí se ku sněmu.

Ich beehre mich, namens des Landesausschusses den Antrag zu stellen:

Der hohe Landtag geruhe die Wahl der eben genannten Herren als Abgeordneter für den Wahlkreis des nicht fibeicommissarischen Großgrundbesitzes als giltig anzuerkennen

und die Gewählten als Abgeordnete zum Landtage zuzulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Žádám přísedícího zemského výboru p. dra. Herolda, aby zaujal místo zpravodajské.

Zpravod. přís. zem. výboru dr. Herold: Slavný sněme! Ve volební skupině soudních okresů vrchlabského, roketnického, jilemnického a vysockého nedocíleno při prvých volbách výsledku, následkem čehož přikročeno k volbě užší. Při této obdržel p. Jan Barták 1882 hl. Jelikož nadpoloviční většina činí 1406 hl., a tuto pan Barták dosáhl, navrhuji, aby byl za poslance uznán a ke sněmu připuštěn.

Ich stelle den Antrag, die Wahl des Herrn Johann Barták als genehmigt zu betrachten.

Nejvyšší maršálek zemský: Žáda někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravod. přís. zem. výboru dr. Herold (čte): Ve skupině obcí venkovských soudních okresů Pelhřimov, Pacov, Kamenice, Počátky obdržel p. Matěj Bíba 1404 hl.; nadpoloviční většina činí 1134 hlasy. Byl tudíž p. Matěj Bíba za poslance zvolen a navrhuji, aby volba jeho byla uznána za platnou a týž k sněmu království Českého připuštěn.

Ich beantrage, die Wahl des Herrn Mathias Bíba anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo ?

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj přís. zem. výboru dr. Herold: Ve skupině venkovských obcí soudních okresů Strakonice, Volyně obdržel při první volbě p. František Blahovec, farář v Čachrově, 1016 hlasů; nadpoloviční většina činí 843 hlasy. Jest tudíž týž za poslance zvolen a navrhuji, aby byla volba jeho uznána za platnou a týž k sněmu připuštěn.

Ich beantrage, die Wahl des Herrn Franz Blahovec anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj přís. zem. výboru dr. Herold: Ve skupině venkovských obcí soudních okresů Nové Město, Náchod, Úpice, Česká Skalice, Opočno, obdržel při první volbě pan MUDr. Jan Dvořák 2292 hlasy; nadpoloviční většina činí 1573 hlasy. I jest tudíž p. dr. Dvořák zvolen a navrhuji, aby volba jeho byla za platnou uznána a týž k sněmu připuštěn.

Ich beantrage, die Wahl des Herrn Dr. Johann Dvořák anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přís. zem. výboru dr. Herold: Ve skupině venkovských obcí soudních okresů Poděbrady a Králův Městec byla volba bezvýsledná. Při druhé volbě obdržel pan dr. Frant. Fiedler 853 hlasy. Nadpoloviční většina činí 811 hlasů. I jest tudíž pan dr. Frant. Fiedler zvolen a navrhuji, aby volba jeho byla za platnou uznána, a týž k sněmu připuštěn.

Ich beantrage, die Wahl des Herrn Dr. Franz Fiedler anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort? Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj přís. zems. výboru dr. Herold: Ve skupině venkovských obcí soudních okresů Vysoké Mýto, Skuč, Hlinsko, obdržel při první volbě pan MUDr. Edvard Grégr 1143 hlasy. Nadpoloviční většina činí 942 hlasy. I byl tudíž týž zvolen a navrhuji, aby volba pana dra. Grégra byla za platnou uznána a týž k sněmu byl připuštěn.

Ich beantrage, die Wahl des Herrn Dr. Eduard Grégr anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj přis. zem. výboru dr. Herold: Ve skupině venkovských obcí soudních okresů Rokycanského a Blovického obdržel pan Josef Hodek při první volbě 1202 hlasy. Nadpoloviční většina činí 1079 hlasů. I jest tudíž pan Josef Hodek zvolen a navrhuji, aby volba jeho byla za platnou uznána a týž k sněmu byl připuštěn.

Ich beantrage, die Wahl des Herrn Josef Hodek anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort? Dir Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj přís. zem. výboru dr. Herold: Ve skupině venkovských obcí soudních okresů Příbramského a Dobříšského obdržel při první volbě pan Josef Hodys 1063 hlasy. Nadpoloviční většina činí 711 hlasů a byl tudíž týž zvolen a navrhuji, aby volba pana Josefa Hodyse byla za platnou uznána a on do sněmu byl připuštěn.

Ich beantrage, die Wahl des Herrn Josef Hodys anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Náměstek nejvyššího zemského maršálka přísedící zemského výboru dr. Werunsky: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort? Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj přís. zem. výb. Dr. Herold: Ve skupině některých obcí soudních okresů Budějovice, Lišov, Trhové Sviny, Hluboká a Týn nad Vltavou obdržel při první volbě pan Vojta Holanský 2132 hlasy. Nadpoloviční většina činí 1586 hlasů. Jest tudíž pan Holanský zvolen a navrhuji, aby volba jeho byla za platnou uznána a týž ke sněmu připuštěn.

Ich beantrage, die Wahl des Herrn Adalbert Holansky anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Náměstek nejvyššího maršálka Dr. Werunsky: Žádá někdo za sovo?

Verlangt jemand das Wort?

Návrh je přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přís. zem. výb. Dr. Herold: Ve skupině venkovských obci soudních okresů Kostelec nad černými lesy, český Brod obdržel při první volbě pan František Holeka 572 hlasy. Nadpoloviční většina činí 462 hlasy. Jest tudíž pan František Holeka zvolen a navrhuji, by volba jeho byla za platnou uznána a týž k sněmu připuštěn.

Ich beantrage, die Wahl des Herrn Franz Holeka anzuerkennen und denselben Zum Landtage zuzulassen.

Náměstek nejvyššího maršálka zemského Dr. Werunsky: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Návrh je přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přís. zem. výb. Dr. Herold: Ve skupině venkovských obci soudních

okresů Žamberk, Ústí nad Orlicí byla první volba bezvýsledná. Při druhé volbě obdržel pan František Hovorka 948 hlasů. Nadpoloviční většina činila 886 hlasů. I byl tudíž pan František Hovorka zvolen a navrhuji, aby volba jeho byla za platnou uznána a týž k sněmu připuštěn.

Ich beantrage, die Wahl des Herrn Franz Hovorka anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen

Náměstek nejvyššího maršálka zemského Dr. Werunsky: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt jemand das Wort?

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přís. zem. výb. Dr. Herold: Ve skupině venkovských obcí soudních okresů Jílovského a Říčanského obdržel při první volbě pan Emanuel Hrubý 664 hlasy. Nadpoloviční většina činí 553 hlasy. I jest pan Emanuel Hrubý zvolen a navrhuji, aby volba jeho byla za platuznána a týž k sněmu připuštěn.

Ich beantrage, die Wahl des Herrn Emanuel Hrubý anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Náměstek nejvyššího maršálka zemského Dr. Werunsky: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt jemand das Wort? Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj přís. zemsk. výb. dr. Herold: Ve skupině venkovských obcí soudních okresů Německý Brod, Humpolec, Polná, Přibyslav, Stoky obdržel při první volbě pan Josef Hyrš 1083 hlasy. Nadpoloviční většina činí 1030. Jest tudíž pan Josef Hyrš zvolen a navrhuji, aby volba jeho byla za platnou uznána a týž k sněmu byl připuštěn.

Ich beantrage, die Wahl des Herrn Josef Hyrš anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Oberstlandmarschall-Stellvertreter Dr. Werunsky: Verlangt jemand das Wort?.

Žádá někdo za slovo?

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravod. přís. zem. výboru dr. Herold: Ve skupině venkovských obcí soudních okřesů Rychnovského a Kosteleckého nad Orlicí obdržel při první volbě pan František Chaloupka 1218 hlasů. Nadpoloviční většina činí 1086. I jest tudíž pan František Chaloupka zvolen a navrhuji, aby volba jeho byla za platnou uznána a týž do sněmu připuštěn.

Ich beantrage, die Wahl des Herrn Franz Chaloupka anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Náměstek nejv. maršálka zemského dr. Werunsky: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zprav. přís. z. v. dr. Herold: K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Slaný, Velvary, Libochovice dostavilo se 2952 voličů. Nadpoloviční většinu hlasů 2269, obdržel p. Heřman Janda, který tudíž za poslance zvolen. Navrhuji, aby volba jeho za platnou byla uznána a týž byl ke sněmu připuštěn.

Ich beantrage, die Wahl des Herrn Abg. Hermann Janda als giltig anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Náměstek nejv. maršálka zem. dr. Werunsky: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zprav. přís. z. v. dr. Herold: K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů plzeňského a kralovického dostavilo se 2252 voličů. Nadpoloviční většinu 1117 hl. obdržel pan Václav Jílek, který tudíž za poslance zvolen, a navrhuji tudíž, aby volba jeho byla za platnou uznána a týž ke sněmu připuštěn.

Ich beantrage, die Wahl des Herrn Abg. Wenzel Jílek als giltig anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Náměstek nejv. maršálka zems. dr. Werunsky: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísedící z. výboru posl. dr. Herold: K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Březnice, Blatná, Mirovice dostavilo se 2456 voličů.

Nadpoloviční většinu 1304 hlasy obdržel pan Antonín Kalina, který tudíž za poslance zvolen, a navrhuji, aby volba jeho za platnou byla uznána a týž byl ku sněmu připuštěn.

Ich beantrage, die Wahl des Herrn Abg. Anton Kalina als giltig anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Náměstek nejv. maršálka zem. dr. Werunsky: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zprav. přís. z. v. dr. Herold: K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů pardubického, holického a přeloučského dostavilo se 2323 voličů.

Nadpoloviční většinu hlasů 1358 obdržel p. Jos. Komárek, který tudíž za poslance zvolen, a navrhuji, aby volba jeho byla za platnou uznána a týž byl ku sněmu připuštěn.

Ich beantrage die Wahl des Herrn Abg. Josef Komárek als giltig anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Náměstek nejvyššího maršálka zem. dr. Werunsky:

Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přís. zem. výb. dr. Herold: K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Jičín, Lomnice n. P., Sobotka, Libáň, dostavilo se 3097 voličů.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP