Sobota 28. prosince 1901

sich der Landesausschuss die Wahlakten mit dem Antrage zu übermitteln;

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Karlik, Mühlenbesitzers in Blowitz, und des Herrn kais. Rathes Johann Wýtwar in Pilsen zum Abgeordneten der Handels- und Gewerbekammer in Pilsen agnoscieren und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu p. Josefa Karlíka, majitele mlýna v Blovicích, a cís. rady Jana Wytwara, obchodníka v Plzni, za poslance obchodní a průmyslové komory v Plzni za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Návrh je přijat.

Der Antrag ist a n g e n o m m e n.

Ber. -Erst. L. -A. -Beisitzer-Stellvertr. Dr. Urban (liest):

Bei der am 14. October 1901 vorgenominenen Wahl der Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Handels- und Gewerbekammer in Eger sind 29 Wähler erschienen und erhielten: Herr Wilh Riecken 17, Herr Alex. Richter 16, Herr Dr. R. Knoll 16, Herr I. Lorenz 13, Herr I. Weber 12, Herr Wolfg. Ludwig 10 und Herr Gustav Ernst l Stimme.

Da hiermit die Herren Dr. Rud. Knoll, Bezirksobmann in Karlsbad, Alexander Richter, Fabrikant in Smichow, und Wilhelm Riecken, Fabrikant in Wauschengrund mit absoluter Majorität gewählt erscheinen und die Wahl vollkommen gesetzmäßig vor sich gegangen ist, erlaubt sich der Landesausschuss die Wahlacten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren Dr. Rudolf Knoll, Alexander Richter und Wilhelm Riecken zu Abgeordneten der Handels- und Gewerbekammer in Eger agnoscieren und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu pánů dra. Rudolfa Knolla, Alexandra Richtra a Viléma Bieckena za poslance obchodní a průmyslové komory v Chebu za platnou uznati a zvolené ke sněmu připustiti.

Nejv. maršálek zemský (zvoní): Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort? Der Antrag ist a n g e n o m m e n.

Návrh jest přijat.

Přikročím nyní k ukončení sezení.

Ich werde zum Schlüsse der Sitzung Schreiten.

Pan poslanec dr. Engel a soudruzi mi odevzdali návrh na podání adresy J. V. císaři a králi.

Die Herren Abgeordneten Dr. Engel und Genossen haben mir einen Antrag aus Erlassung einer Adresse an Seine Majestät den Kaiser und König überreicht.

Žádám, by tento návrh byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Návrh poslance dra. Herolda a soudruhů na podání adresy Jeho Veličenstvu císaři a králi:

Slavný sněme, račiž se usnésti:

Budiž zvolena 24členná komise, která by vzhledem na vážné politické poměry vypracovala nejoddanější adresu k Jeho Veličenstvu císaři a králi, která by vylíčila státoprávní, národní a hospodářské tužby království Českého, a aby o tom podala sněmu zprávu a návrhy své.

V Praze, 28. prosince 1901.

Dr. Herold a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Naložím s tímto návrhem dle jednacího řádu.

Ich werde diesen Antrag der geschäftsordnungsmäßigen Behandlung unterziehen.

Oberstlandmarschall: Die Herren Abgeordneten Dr. Kindermann und Genossen haben mir einen Antrag überreicht.

Páni poslanci dr. Kinderrnann a soudruzi mi odevzdali návrh.

Ich ersuche diesen Antrag zu Beriefen.

Landtagssecretär Höhm (liest): Antrag des Abg. Dr. Franz Kindermann und Genossen, betreffend den endlichen Ausbau einer normalspurigen Eisenbahn-Verbindung vom Bahnhoje Nixdorf (Bahnhof der Lokalbahn strecke Rumburg-Nixdorf der k. k. priv. Böhmischen Nordbahn, sowie des Bahnhofes der mit Landesgarantie in Bau begriffenen Lokalbahn Rumburg- Schönlinde-Zeidler-Nixdorf nach dem Bahnhofe Sebnitz der königlich sächsischen Eisenbahnlinie Niedernennkirch-Schandau a. E. (Sachsen).

Hoher Landtag! Der hohe Landtag wolle beschließen: Der Landtag des Königreiches Böhmen erklärt Schon in Anbetracht der in früheren Sessionsabschnitten in dieser Sache gesassten Beschlüsse, namentlich aber in Folge seiner in der Sitzung am 21. Feber 1898 gesassten Beschlusses, nach welchem der Landesausschuss ermächtigt wurde, dem Unternehmen der Lokalbahn Nixdorf-Alt-Ehrenberg-Rumburg mit der Abzweigung Herrenwalde-Schönliiide die Garantie des Landes für die Verzinsung und Tilgung von Eisenbahnschuldverschreibungen (Darlehen) innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen des Landesgesetzes vom 17. December 1892, Nr. 8, L. -G. -Bl. vom Jahre 1893, sowie unter der weiteren Bedingung zuzusichern, dass der Staat zu diesem Unternehmen mit dem Betrage von 109. 000 fl zum Ankaufe von Stammactien beisteuert und dass die mit den Interessenten und der k. k. Regierung eingeleiteten Unterhandlungen zu einem befriedigenderen Resultate gelangen, dass der endlos sich hinschleppende Bau einer normalspurigen Bahnverbindung von Nixdorf nach Sebnitz endlich einmal begonnen und der baldigsten Inbetriebsetzung zugeführt werden Soll, weil dies ebenso von der größten Bedeutung für die wirtschaftliche Erhaltung der nördlichen Industriebezirke, wie für die allgemeinen wirtschaftlichen Interessen in diesem Lande ist. Nachdem zu Folge oben genannten Beschlusses des hohen Landtages vom 21. Februar 1898 und der hierortlichen Zuschrift des hohen Landesausschusses vom 16. April 1898 an das Consortium für die Vocalbahn Nixdorf-Zeidle -Rumburg mit Schönlinde ein größeres finanzielles Interesse verknüpft ist, empfiehlt der Landtag des Königreiches Böhmen der hohen k. k. Staatsregierung auf das Eindringlichste, entweder die k. k. priv. Böhmische Nordbahngesellschaft zum Sofortigen Beginn des Baues der Linie Nixdorf-Sebnitz zu verhalten, oder die Concession für den Bau und Betrieb dieser Linie dem, Consortium für die mit Landesgarantie und mit einein Staatsbeitrage von 298. 000 Kronen erbaute. Linie Nixdorf-Zeidler-Rumburg mit Schönlinde, Sowohl aus allgemein verkehrspolitischen, sowie auch Staats- und landesfinanziellen Gründen ehestes zu ertheilen.

In formaler Beziehung wird beantragt, diesen Antrag der zu wählenden Commission für öffentliche Arbeiten zur dringlichen Erledigung und Berichterstattung zuzuweisen.

Prag, am 28. December 1901. Dr. Franz Kindermann und Genossen.

Oberstlandmarschall: Ich werde diesen Antrag der geschäftsordnungsmäßigen Behandlung unterziehen.

Naložím s tímto návrhem dle jednacího řádu.

Pan posl. dr. Baxa a soudruzi mně odevzdali ohrazení a požádali, aby bylo slavnému sněmu sděleno a sice před skládáním slibů.

Ve srozumění s pány, kteří mně toto ohrazení odevzdali, dám čísti toto ohrazení již dnes, ačkoliv ke skládání slibů dojde až v přísti schůzi.

Es haben mir die Herren Abgeordneten Dr. Baxa, Stránecký und Genossen eine Verwahrung überreicht, welche sie mich ersucht haben dem hohen Hause vor Ablegung des Gelöbnisses mitzutheilen.

Nach dem ich mich über die Angelegenheit mit den Herren ins Einvernehmen gesetzt habe, werde ich diese Verwahrung schon heute zur Verlesung Dringen, obschon die Angelobung heute noch nicht Stattfinden wird.

Žádám, by bylo toto ohrazení čteno.

Sněmovní sekretář Höhm (čte: ) Ohrazení. Vstupujíce do tohoto shromáždění, jen se officielně zve dle ústavy prosincové sněmem království Českého, podáváme toto ohrazení: Nepokládáme a neuznáváme shromáždění tohoto za oprávněnou a právoplatnou představitelku zákonodárné svíchovanosti samostatného království českého a rovněž nepokládáme ho za ústavně zřízený sbor ve smyslu platných řádů a zřízení zemských v království Českém.

Četnými prohlášeními, ohraženími a deklaracemi v době minulé i přítomné zástupců národa Českého i celých sborů zákonodárných bylo dokázáno, že toto království dosud jest a býti nepřestalo samostatnou jednotkou státní. Jednotka ta, nejsouc v naprosto žádné závislosti na jiných útvarech státních, ať již nalézají se mimo nebo uvnitř území států ovládaných domem Habsburským, má upravovati své státní poměry a ústavní řády jen ze své vlastní moci a suverenity státní dle pravidel v zemském zřízení předepsaných.

Tato státní svrchovanost království Českého a zemí k němu příslušících byla také mnohokráte slavnostně uznávána a prohlašována samými dědičnými panovníky v zemích českých, uherských a rakouských již od dob Ferdinanda I., krále Českého stavy českými a "veškerou obcí království Českého nikoliv z nějaké povinnosti, ale jen ze svobodné a dobré vůle vedle svobod téhož království" zvoleného.

I samo "Obnovené zřízení zemské", jmenovitě resoluce stavovských privilejí stavům českým a moravským stvrzuje nezávislost, celistvost a svéprávnost koruny České a znova potvrzuje zákony Karlovy o nezávislosti koruny této na říši německé.

Svrchovanost ta byla na novo stvrzena pragmatickou sankcí, kabinetním listem z 8. dubna 1848, diplomem říjnovým z r. 1871 a trojím slibem panujícího císaře, dáti se korunovati za krále Českého.

Svrchovanost ta nemohla také nikdy pominouti, protože nikdy oba představitelé státu Českého: panovník a politický národ český k nějakému splynutí se státem jiným a tím méně ku podřadění pod stát jiný právoplatně nesvolili, ani stát český mocí práva válečného nezanikl.

Okolnosti tyto tedy vyžadují, aby sněm království českého, - ač má-li představovati zákonnou složku zákonodárné svrchovanosti státu českého objímal jako dříve bylo, v sobě zákonodárství o všech řádech a poměrech veřejnoprávných i soukromoprávných ve státě českém.

Dokud však sněm tento jest nucen obmezovati se jen na málokteré z těchto řádů a poměrů a dokud většina jich přenesena jest na zákonodárný sbor jiný, za hranicemi státu českého ležící, kde o nich mají rozhodovati i zástupcové mimočeských útvarů státních, dotud nelze mluviti o skutečné státní svrchovanosti král. Českého a dotud nelze také pokládati sněm tento za opravdový výron samostatného království Českého.

Ale ani ústavní vznik sněmu tohoto neodpovídá právu. Sněmy české vždy vykonávaly zákonodárnou svrchovanost státu českého společně s králi českými nebo z části i nezávisle na nich ve všech věcech, týkajících se veřejného i soukromého práva.

Teprve obnoveným zřízením zemským a pozdějšími resolucemi byla tato všeobecná právomoc českých sněmů ztenčena.

R. 1848 kabinetním listem císaře Ferdinanda přiřknuto sněmu českému na novo všeobecné právo zákonodárné.

Po krátké reakci absolutistické roku 1849 byla sice ústava zemská jednostranně, nezákonně a proti dosavadní ústavě prohlášena za zrušenu, ale diplomem říjnovým z r. 1860 prohlásil panující a dosud nekorunovaný král český na novo, že příště má býti právo zákonodárné vykonáváno jedině se sněmy zemskými.

Leč diplom ten jest zároveň i porušením ústavy české, protože hned v následujících odstavcích vylučuje jednostranně bez přivolení zákonných repraesentantů království Českého celou řadu věcí a přenáší je na zákonodárný sbor mimočeský.

A ještě hrubším porušením ústavy království Českého jest tak zv. únorová ústava z r. 1861, kterou vnucena byla přímo Českému království nová ústava zemská, s minulostí a dosavadním ústavním vývojem nijak se nesrovnávající.

Únorovou ústavou a tak zv. ústavou prosincovou přenesena byla veškerá výkonná moc na výkonné orgány bezejmenné říše - a tak i druhá složka představující státní svébytnost království Českého zadána jednostranným činem, provedeným bez souhlasu národa Českého a proti jeho vůli Vstupujeme-li tedy do tohoto shromáždění, děje se to jen proto, abychom protestovali proti zvůli, kterou se zákonodárná i výkonná moc tohoto samostatného státu českého panovníky jeho i cizími sbory zadávala, a abychom k tomu působili, aby tento sněm, mocí nám vnucený a okleštěný, změnil se v zákonodárné shromáždění, představující na základech lidových a pokrokových státní svrchovanost a nezávislost království Českého.

Podati toto ohražení pokládáme tím spíše za svou povinnost, aby se osvědčilo, že v době nynější ústavní krise a všelikých hrozeb nové české generace politické přidržují se sebevědomě státoprávního programu jako bezpečné záruky lepší budoucnosti svého národa, nechať jsou osudy této říše jakékoliv.

Stalo se v Praze, dne 28. pros. 1901.

Antonín Kalina, JUDr. Miroslav

Stránecký, Dr. Karel Baxa a

Alois Kryf.

Nejvyšší maršálek zemský: Páni poslanci Žďárský a soudruzi odevzdali mně prohlášení a požádali, bych toto prohlášení uvedl slavnému sněmu ve známost.

Die Herren Abgeordneten Žďárský und Genossen haben mir eine Erklärung überreicht mit dem Ersuchen, ich möge dieselbe dem hohen Hause mittheilen.

Žádám, by toto prohlášení bylo přečteno.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Prohlášení ! Poslanci české strany agrární vstupujíce do sněmu království Českého slavnostně prohlašují, že pracovati budou se vším úsilím k tomu, aby svrchovanost českého státu, jeho nezávislost od cizích útvarů státních, jeho svéprávnost a celistvost historickými zřízeními a řády zaručená, četnými deklaracemi a reskripty uznaná, ale neoprávněnými a nesprávnými ustanoveními omezená, jimiž ovšem svrchovanost českého státu oddekretovati se nedá, v plném rozsahu opět uznána byla.

Praha, dne 28. prosince 1901.

Jos. Žďárský a soudruzi.

Oberstlandmarschall: Die Herren Abgeordneten Iro und Genossen haben mir eine Erklärung überreicht mit dem Ersuchen, dieselbe dem hohen Hause zur Kenntnis zu bringen.

Páni poslanci Iro a soudruzi mne odevzdali prohlášení s požádáním, abych toto prohlášení uvedl slavnému sněmu ve známost.

Ich ersuche die Erklärung zu verlesen.

Landtagssecretär Höhm (liest): Erklärung: Unter Berufung auf die von uns als Abgeordneten aus dein ehemals reichsunmittelbaren Egerer und Ascher Gebiet abgegebenen, in den Landtagssitzungen vom 26. März und 12. December 1900 verlesenen Verwahrungen bezüglich der Sonderstellung dieser Gebiete in staatsrechtlicher Beziehung erklären wir, die Angelobung als Mitglieder des böhmischen Landtages zu leisten, indem wir in der bestehenden Verfassung die Rechtsgrundlage des böhmischen Landtages erblicken.

Prag, den 28. December 1901.

Karl Iro, Landtagsabgeordneter der Stadt Eger, Dr. Ernst Bareuther, Abgeordneter von Asch, Rossbach, I. Walter, Landtagsabgeordneter der Landgemeinden Eger, Asch, Wildstein.

Oberstlandmarschall: Die Herren Abgeordneten Dr. Eppinger und Genossen haben mir eine Interpellation überreicht.

Páni poslanci dr. Eppinger a soudruzi mně odevzdali interpelaci.

Ich ersuche, diese Interpellation zu verlesen.

Landtagssecretär Höhm (liest):

Interpellation der Abgeordneten Dr.

Eppinger, Vollgruber und Genossen an Seine

Durchlaucht den Herrn Oberstlandmarschall, betreffend die Allerhöchste Sanctionirung des

Landtagsbeschlusses zur Regulierung der Lehrergehalte an Volks- und Bürgerschulen. Der hohe Landtag hat am 6. Juli 1901 den Gesetzentwurf, betreffend die Regulierung der Lehrergehalte an, Volks- und Bürgerschulen beschlossen.

Dieser Beschluss harrt bisher zu feiner Wirksamkeit der Allerhöchsten Sanktion. Dieselbe wurde allgemein zu Weihnachten 1901 erwartet, ist jedoch nicht erfolgt.

Dem Vernehmen nach macht die k. k. Regierung Schwierigkeit, diesen Gesetzentwurf der Allerhöchsten Sanktion zu unterbreiten und zwar mit der Begründung, dass seitens des Landes noch keine Vorsorge bezüglich der Deckung des mit diesem Gesetzentwurfe verbundenen Aufwandes getroffen worden ist. Nun haben nach diesem Gesetzentwurfe alle jene Bestimmungen, welche in ihrer Durchführung von besonderem finanziellem Effekte sind, erst am 1. Jänner 1903 in Wirksamkeit zu treten und es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass bis dorthin gewiss unter allen Umständen die Mittel zur Deckung des mit der Durchführung dieses Gesetzes verbundenen Aufwandes geschaffen werden.

Die Gefertigten stellen daher mit Rücksicht auf die Wichtigkeit dieses Gegenstandes, da tausende von Lehrern mit ihren Familien sehnsüchtig aus die Sanctionirung dieses GeSetzes warten, an Seine Durchlaucht den Herrn Oberstlandmarschall die Anfrage: Ist derselbe gewillt, seinen ganzen Einfluss bei der k. k. Regierung einzusetzen, dass dieselbe demnächst den oberwähnten Gesetzentwurf der Allerhöchsten Sanction unterbreitet?

Prag, den 28. December 1901.

Dr. Eppinger und Genossen.

Oberstlandmarschall: Ich muss in dieser Beziehung darauf hinweisen, dass die Einftussnahme auf die Allerhöchste Sanction eines vom Landtage angenommenen Gesetzes in die Competenz der verantwortlichen Regierung und nicht in die des Oberstlandmarschalls fällt.

Außerdem glaube ich darauf hinweisen zu müssen, dass unsere Geschäftsordnung eine Interpellation an den Oberstlandmarschall als Vorsitzenden des Landtages nicht kennt, sondern lediglich Interpellationen an den

Oberstlandmarschall über die Geschäftsgebahrung des Landesausschusses.

Nachdem in dieser Interpellation auch von Verhandlungen die Rede ist, welche im Schoße des Landesausschusses geführt werden, so werde ich, um dem Wunsche der Herren Interpellanten nach Möglichkeit und, Soweit es die bestehend u. Vorschriften erlauben, zu entsprechen, mich bezüglich der Beantwortung dieser Interpellation mit dem Landesausschusse ins Einvernehmen setzen.

Die Herren Abgeordneten Vollgruber und Genossen haben mir eine Interpellation an Seine Excellenz den Herrn Statthalter überreicht.

Páni poslanci Vollgruber a soudruzi mně odevzdali dotaz k Jeho Excellenci panu místodržiteli.

Ich ersuche diese Interpellation zu verlesen.

Landtagssecretär Höhm (liest): Interpellation des Landtagsabgeordneten Franz E. Vollgruber u. Gen. an Seine Exc. den Herrn Statthalter in Angelegenheit der Auszahlung der erhöhten Gehaltsbezüge infolge der Vorrückung gewisser Orte in höhere Gehaltsclassen aus Grund des Volkszählungsergebnisses vom J. 1900.

Auf Grund der Volkszählung vom 31. Dezember 1900 gelangt eine Anzahl von Städten in höhere Gehaltsclassen. Seither ist ein Jahr verslossen, die amtliche Publication des Zählungsergebnisses ist noch nicht erfolgt.

Das höhe k. k. Gesammt-Ministerium hat aus Grund der bis jetzt bekannt gewordenen Zählungsergebnisse angeordnet, dass den k. k. Staatsbeamten die erhöhten Bezüge auch im Laufe des Jahres 1901 ausbezahlt werden.

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen an Eure Excellenz die Anfrage:

Ob der hohe k. k. Landesschulrath die in seiner Competenz gelegenen Schritte zur schleunigsten Erwirkung der Auszahlung der erhöhten Bezüge der Lehrer an den Volks und Bürgerschulen des Landes in thunlichst kürzester Zeit einzuleiten geneigt ist.

Franz E. Vollgruber und Genossen.

Oberstlandmarschall: Ich werde diese Interpellation an Seine Excellenz den Herrn Statthalter leiten.

Odevzdám tuto interpelaci J. Ex. panu místodržiteli.

Příští sezení bude se odbývati v pondělí, dne 30. pros., o 11 hod. dopol.

Die nächste Sitzung findet Montag, den 30. Dezember, um 11 Uhr Vormittag statt.

Na denní pořádek kladu:

Zprávy o volbách, skládání slibu,

ustavení sněmu, ustavení kurií a volbu výboru verifikačního.

Auf die Tagesordnung der montägigen Sitzung setze ich:

Wahlberichte, Angelobung der Abgeordneten, Constituirung des Landtages, Constituierung der Curien und Wahl des Verificationsausschusses.

Prohlašuji schůzi za skončenu.

Ich erkläre die Sitzung für geschlossen. (Schluss der Sitzung um 2 Uhr 30 M. )

Schůze skončena ve 2. hod. 30 min.

Verifikatoři:

- Verificatoren:

Hruby-Gelenj.

Papoušek.

Dr. Hackel.

Praha. - Rohlíček & Sievers. - Prag.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP