Sobota 28. prosince 1901

osnova zákona, kterým se prohlašuje nemocnice v Černém Kostelci za všeobecnou nemocnici veřejnou,

osnova zákona, jenž se týče odvodnění rybníka "Jiříček" vodním družstvem pro úpravu řeky Loučné a potoka Lodrantky v Dašicích,

osnova zákona, kterým se prohlašuje městská nemocnice v Děříně za všeobecnou nemocnici veřejnou, usnesení sněmu, v příčině prozatímního vybírání přirážek zemských v měsících červenci, srpnu, září, a říjnu 1901.

Von den in den letzten drei Landtagssessionen beschlossenen Gesetzentwürfen und sonst gefassten Beschlüssen haben die Allerhöchste Sanction erlangt:

der Gesetzentwurf, betreffend die Verbauung und Correction des Baches Olšinka im Bezirke Skutsch;

der Gesetzentwurf, betreffend die Regulierung des Baches Rokytka durch die Wasser genossenschaft in Bysočan;

der Gesetzentwurf, betreffend die Regulierung des Hlavnoer Baches sammt Zuflüssen und die Meliorirung der umliegenden Grundstücke durch die Wassergenossenschaft zur Regulierung des Hlavnoer Baches sammt Zuflüssen;

der Gesetzentwurf, betreffend die Regulierung des Reisseflusses durch die Wassergenossenschaft in Maffersdorf;

der Gesetzentwurf, betreffend die Regulierung des Mettauflusses und die damit zusammenhangenden Meliorations - Anlagen durch die Wassergenossenschaft in Jesenie;

der Gesetzentwurf, betreffend die Gewährung einer Nachtrags-Subvention zur Ausführung der Regulierung des Flusses Výrovka sammt Zuflüssen und der damit zusammenhängenden Meliorationsarbeiten;

der Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung des letzten Absatzes des § 3 der Landtagswahlordnung für das Königr. Böhmen;

der Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung mehrerer Bestimmungen der Landtagswahlordnung für das Königreich Böhmen;

der Gesetzentwurf, betreffend die Er-

theilung des Öffentlichkeitsrechtes an das Krankenhaus in Schwarzkosteletz;

der Gesetzentwurf, betreffend die Entwässerung des Teiches "Jiříček" durch die Wassergenossenschaft zur Regulierung des Flusses Loučná und des Baches Ledrantka in Dašic;

der Gesetzentwurf betreffend die Ertheilung des Offentlichkeitsrechtes an das städtische Krankenhaus in Tetschen;

der Landtagsbeschluss, betreffend die provisorische Weitereinhebung der Landesumlagen in den Monaten Juli, August, September und October 1901.

Nejvyšší maršálek zemský: Dovoluji si sděliti slavnému sněmu, že úřad pořadatelů vzali na sebe pan přísedící zemského výboru dr. Škarda a páni náhradníci přís. z. v. Sajfert a dr. Urban.

Die Functionen als Ordner haben übernommen die Herren Landesausschussbeisitzer Dr. Škarda und die Herren Landesausschussbeisitzer-Ersatzmänner Sajfert und Dr. Urban.

Laut Mittheilung des k. k. Statthaltereipräsidiums haben Seine k. u. k. Apostolische Masestät Allergnädigst zu genehmigen geruht, dass die Zuschläge zu den directen landesfürstlichen Steuern für den Landesfond des Königreiches Böhmen im Sinne des Beschlusses des Landesausschusses vom 15. Oktober 1901 vorbehaltlich der verfassungsmäßigen Feststellung des Landesvoranschlages provisorisch auch in den Monaten November und December im Jahre 1901 in dem bisher sestgesetzt gewesenen Ausmaße forterhoben werden dürfen.

Dle sdělení presidia c. k. místodržitelství ráčilo Jeho cís. a král. Apoštolské Veličenstvo nejmilostivěji svoliti k tomu, aby se vybíraly přirážky k přímým zeměpanským daním pro zemský fond království Českého podle usnesení zemského výboru ze dne 15. října 1901 provisorně též v měsíci listopadu a prosinci 1901 ve výměře dosud stanovené s výhradou ústavního stanovení zemského rozpočtu.

Sněmovní kancelář složena jest takto: Tajemníkem sněmovním je rada výboru zemského Antonín Höhm, sněmovními aktuáry ustanoveni jsou tajemníci zemského výboru dr. Jaroslav Šafařovic a dr. Jaroslav Voženílek, pak koncipisté zemského výboru dr. Josef Karas a dr. Karel Chlum.

Mimo poslednější dva složili ostatní již v zasedáních dřívějších slib jednacím řádem předepsaný, pročež toliko sněmovním aktuárům dr. Karasovi a dr. Chlumovi bude složiti slib.

Das Landtagsbureau ist in folgender Weise zusammengesetzt worden:

Als Landtagssecretär fungirt der Landesausschussrath Anton Höhm, als Landtagsaktuare die Landesausschuss-Secretäre JUDr. Jaroslav Šafařovič und JUDr. Jaroslav Voženilek, dann die Landesausschussconcipisten JUDr. loses Karas und JUDr. Karl Chlum.

Mit Ausnahme der Letztgenannten haben die übrigen bereits in früheren Sessionen die vorgeschriebene Angelobung geleistet, weshalb lediglich die Laudtagsactuare Dr. Karas und Dr. Chlum die Angelobung zu leisten haben werden.

Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Ich ersuche dem hohen Hause mitzutheilen, welche Druckschriften vertheilt worden sind.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Tiskem bylo rozdáno: č. sn. 188. tisk VII. Zpráva zemského výboru s návrhy v příčině prozatímního ustanovení zemské přirážky pro první tři měsíce roku 1902 a v příčině nutných opatření na sesílení pokladních hotovostí.

Seznam členů sněmu království Českého.

První výroční zpráva o král. České hospodářské akademii v Táboře za školní rok 1900-1901.

Im Drucke wurde vertheilt: Ldtgsz. 188. Druck VII. Bericht des Landesausschusses mit Anträgen in Betreff der provisorischen Festsetzung der Landesumlage für die ersten drei Monate des Jahres 1902 und in Betreff der nothwendigen Maßnahmen zur Stärkung der Cassabaarschaften.

Verzeichnis der Mitglieder des Landtages des Königreiches Böhmen.

Genossenschaftliche Jahrbücher des Centralverbandes der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften Böhmens für die Jahre 1899 und 1900.

Nejvyšší maršálek zemský: Pan poslanec šl. Lumbe omluvil svou nepřítomnost choravostí.

Der Herr Abgeordnete Edler von Lumbe hat seine Abwesenheit wegen Unwohlseins entschuldigt.

Nežli přejdeme k dennímu pořádku, dovoluji si na to upozorniti, že až do ustavení sl. sněmu nemůže tento jednati o ničem jiném nežli o verifikaci voleb. Z této příčiny položil jsem na denní pořádek výhradně verifikaci voleb.

Bevor wir zur Tagesordnung übergehen, erlaube ich mir zu bemerken, dass der hohe Landtag vor der Constituierung keine anderen Verhandlungen vornehmen darf als die Verificierung der Wahlen. Ich habe daher auch ausschließlich die Verificirung der Wahlen auf die heutige Tagesordnung gestellt.

Přejdeme k dennímu pořádku.

Wir gehen zur Tagesordnung über.

Žádám přísedícího zemského výboru, pana dra Škardu, aby zaujal místo zpravodajské.

Zpravodaj zemského výboru posl. dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslanců do sněmu pro volební okres měst a míst průmyslových Praha-Staré Město konané dne x1. října 1901 dostavilo se z 2129 voličů 748.

Z odevzdaných hlasů obdržel dr. Jan Podlipný 691 hl., Václav Němec 682 hl., dr. Alfr. Meissner 38 hl., K. Cífka 34 hl., rozptýleno 21 hl.

Kromě toho odevzdáno lístků prázdných 5.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 375 hl.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdrželi v obou případech pan dr. Jan Podlipný, advokát v Praze, a Václav Němec, klenotník v Praze, kteří tudíž byli za poslance zvoleni.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, překládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pánů dra. Jana Podlipného a Václava Němce za poslance města Praha-Staré Město za platnou uznati a zvolené k sněmu království českého připustiti.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuss die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Hoher Landtag wolle die Wahl der Herren Dr. Johann Podlipný und Wenzel Nemec als giltig anerkennen und dieselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Navrhuje se, aby pp. dr. Podlipný a Němec byli připuštěni ke sněmu a jejich volba byla považována za platnou.

Es wird beantragt, die Wahl der Herren Dr. Johann Podlipný und Wenzel Nemec als giltig anzuerkennen und dieselben Zum Landtage zuzulassen.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist a n g e n o m m e n.

Zpravodaj přís. zem. výboru posl. dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě dvou poslanců do sněmu pro volební okres měst a míst průmyslových král. hlav. města Praha-Nové Město konané dne 11 října 1901 dostavilo se z 6229 voličů 2032.

Z odevzdaných hlasů obdrželi:

pan Václav Březnovský, rukavičkář v Praze, 1898 hl., pan dr. Gabriel Blažek, professor na české technice v Praze, 1872 hl., p. Václav Johanis, úředník nemocenské pokladny obuvníků v Praze 77 hl. a p. Jan Havránek, správce dělnického knihařství v Praze 76 hl.

Kromě toho odevzdáno lístků prázdných 9.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 1016, bez těchto

1012.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdrželi v obou případech páni Václav Březnovský, rukavičkář v Praze a dr. Gabriel Blažek, professor na české technice v Praze, kteří tudíž byli za poslance zvoleni.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pánů Václava Březnovského a dra. Gabriela Blažka za poslance král. hlav. města Praha-Nové Město za platnou uznati a zvolené k sněmu království Českého připustiti.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuss die Wahlakten mit dem Antrage Zu unterbreiten:

Hoher Landtag wolle die Wahl der HH. Wenzel Březnovský und Dr. Gabriel Blažek als giltig anerkennen und dieselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Přísedící zems. výboru posl. dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu za volicí okres měst a průmyslových míst Josefov a Stará Libeň, konané dne 11. října, dostavilo se ze 1206 voličů 799.

Z odevzdaných hlasů obdržel p. dr. Jakub Scharf, advokát, 257, Frant. Filip, hostinský, 363, dr. Alfred Meissner, advokát, 321, Josef Schuster. redaktor, 302, dr. Frant. Roček, advokát, 108, Josef Sláma, úředník, 105, Alois Zámyslický, obchodník, 84, Josef Macháček, účetní, 44.

Ostatní hlasy byly roztříštěny. Kromě toho odevzdán 1 lístkek prázdný.

Nadpoloviční většina hlasů čítajíc v to lístek prázdný činí 400.

Nadpoloviční většinu hlasů neobdržel nikdo, a bylo tudíž vykonati volbu druhou.

K nové volbě konané dne 15. října 1901 dostavilo se 973 voličů. Obdrželi: Frant. Filip, hostinský, 569 hl, Jos. Macháček, účetní, 553 hl., Jos. Schuster, redaktor. 403 hl., dr. Alfred Meissner, advokát, 399 hl., dr. Jakub Scharf, advokát,

10 hl.

Ostatní hlasy roztříštěny (4)

Nadpoloviční většina hlasů činí 487 hlasů.

Tuto většinu obdrželi pp. Frant. Filip, hostinský v Libni, a Josef Macháček, účetní v Libni, kteří tudíž byli za poslance zvoleni.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pánů Frant. Filipa, hostinského a Jos. Macháčka, účetního v Libni za poslance měst Josefov, Stará Libeň za platnou uznati a zvolené ku sněmu království Českého připustiti.

Ich stelle namens des Landesausschusses den Antrag:

Der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren Franz Filip, Gastwirtes, und Josef Macháček, Buchhalters in Lieben, als Abgeordnete der Städte Josefsstadt und AltLieben als giltig anerkennen und dieselben zum Landtage des Königreiches Böhmen Zulassen.

Nejv. maršálek zemský (zvoní): Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erbeben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist a n g e n o m m e n.

Pánové! Dovolím si učiniti jakýsi malý formální návrh. Podotýkám, že nebyly na denní pořádek dány žádné volby nežli takové, při kterých nebyla učiněna dokonce žádná námitka. Následkem toho mám za to, že by snad k ulehčení pánů sloužilo, kdybych považoval ony návrhy ve příčině voleb, ke kterým nikdo nebude žádati za slovo, za přijaté (Souhlas), tak abych nemusel pány po každé žádati, aby vyzdvihovali ruku. (Souhlas).

Ich erlaube mir einen formalen Antrag Zu stellen. Ich schicke voraus, dass keine Wahl auf der Tagesordnung steht, bei welcher irgend ein Anstand erhoben worden wäre oder zu erwarten stünde.

Infolge dessen, meine ich, dass es sich vielleicht empfehlen würde, wenn ich diejenigen Anträge des Landesausschusses, zu welchen niemand das Wort verlangt, als angenommen betrachte und erkläre, dass sie angenommen sind, ohne dass ich die Herren bei jeder Wahl belästigen muss mit dem Ersuchen, die Hand zu erheben.

Přísedící zemského výboru poslanec dr. Škarda: K volbě poslanců do sněmu pro volební okres měst a míst průmyslových Praha-Malá Strana konané dne 11. října 1901, dostavilo se z 1517 voličů 641.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan Dr. Vladimír Srb 619 hl., dr. Ladislav Pinkas 602 hl. a ostatní hlasy byly roztříštěny.

Nadpoloviční většina hlasů 322. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdrželi pánové dr. Vladimír Srb, advokát a starosta král. hlav. města Prahy, a dr. Ladislav Pinkas, advokát v Praze, kteří tudíž byli za poslance zvoleni.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pánů dra. Vladimíra Srba a dra Ladislava Pinkasa za poslance měst Praha-Malá Strana za platnou uznati a zvolené k sněmu království Českého připustiti.

Ich stelle namens des Landesausschusses den Antrag:

Der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren Dr. Vladimír Srb und Dr. Ladislaus Pinkas als Abgeordneter der Stadt PragKleinseite als giltig anerkennen und dieselben Zum Landtage des Königreiches Böhmen Zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Přísedící zemského výboru posl. Dr. Škarda. K volbě poslance do sněmu pro volicí okres měst a míst průmyslových Hradčany, Král. Vyšehrad a HolešoviceBubny, konané dne 11. října 1901, dostavilo se z 1798 voličů 1154; z odevzdaných hlasů obdrželi: pan Jan Kaftan, inženýr 824 hlasy, pan Eustach Neubert, inženýr, 741 hlasy, pan Václav Varvažovský 273 hlasy, pan Josef Klečák 202 hlasy, pan Karel Dědic 121 hlasy a pan Antonín Němec 119 hlasů.

Ostatní hlasy roztříštěny. Kromě toho odevzdán jeden prázdný lístek.

Nadpoloviční většina hlasů činí 578.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdrželi páni Jan Kaftan inženýr v Praze, a Eustach Neubert, inženýr v Praze, kteří tudíž za poslance byli zvoleni.

Poněvadž není proti volbě závady, činím návrh: Slavný sněme račiž volbu pánů Jana Kaftana, inženýra, a Eustacha Neuberta, inženýra za poslance měst Hradčany, Král. Vyšehrad a HolešoviceBubny, za platnou uznati a zvolené k sněmu království Českého připustiti

Ich stelle namens des Landesausschusses den Antrag:

Der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren Johann Kastan, Ingenieurs in Prag und Eustach Neubert, Ingenieurs in Prag, als Abgeordneter der Städte Hradschin, Kgl. Wyšehrad, Holešovic-Bubna als giltig anerkennen und dieselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský; Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort? Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Přísedící zemského výboru posl. dr. Václ. Škarda (čte): K volbě poslance do sněmu pro volební okres, měst a míst průmyslových Lanškroun, Ústi n. Orl, Česká Třebová, konane dne 11. října 1901 dostavilo se z 1590 voličů 1237. Z odevzdaných hlasů obdržel pan Karel Adámek, starosta okres. zastupitelstva v Hlinsku, 683 hlasy, B. A. Schmeiser, starosta obce Lanškrouna, 508 hlasů, Lad. Zápotocký redaktor v Žižkově, 40 hlasů, Schmeisser 1 hlas. Celkem 1232 hlasy. Kromě toho odevzdáno lístků prázdných pět.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné činí 619, bez těchto 612 hlasů.

Tuto nadpoloviční věčšinu hlasů obdržel v obou případech pan Karel Adámek, starosta okres. zastupitelstva v Hlinsko, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Karla Adámka za poslance měst Landškroun, Ústí n. Orl., Česká Třebová za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Ich Stelle namens des Landesausschusses den Antrag:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Karl Adámek als Abgeordneten der Städte Landskron, Wildenschwert, BöhmischTrübau als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Návrh jest přijat.

Der Antrag ist a n g e n o m m e n.

Přísedící zemského výboru posl. dr. Škarda (čte): K volbě poslance do sněmu pro volební okres měst a míst průmyslových Hořovice, Beroun, Radnice, Rokycany, konané dne 11. října 1901, dostavilo se z 2019 voličů 684. Z odevzdaných hlasů obdržel: pan Josef Anýž, redaktor v Praze 597 hl., p. František Jiránek, vydavatel "České Demokracie" v Praze, 37 hl., p. František Čermák, typograf v Praze, 39 hl., p. Josef Babánek, ředitel hosp. školy v Rokycanech, 5 hl., p. Jan Milota, krejčí z Radnic, 1 hl., p. JUDr. Karel Baxa advokát v Praze, 1 hlas.

Kromě toho odevzdáno lístků prázdných 4.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné činí 343, bez těchto 341. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan Josef Anýž, redaktor v Praze, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Josefa Anýže za poslance měst Hořovice, Beroun, Radnice, Rokycany za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Ich stelle namens des Landesausschusses den Antrag:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn loses Anýž als Abgeordneten der Städte Hořovic, Beraun, Radnic, Rokycan als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist a n g e n o m m e n.

Přísedící zems. výboru posl. Dr. Škarda K volbě poslance do sněmu pro volební okres měst a míst průmyslových Kolín, Poděbrady, Kouřim a Sadská, konané dne 11. října 1901, dostavilo se z 2664 voličů 805.

Z odevzdaných hlasů obdržel: pan Dr. K. Baxa, advokát v Praze 744, hlasy, p. Ant. Rais, správce knihtiskárny v Praze, 39 hl., p. AI. Kroutil, ředitel cukrovaru v Kolíně, 2 hl., p. Fr. Bartoň, hostinský v Kolíně, 1 hl., p. Sadílek 1 hl, p. Dr. Karel Bašta, advokát v Praze, 1 hl.; dohromady 788 hlasů.

Kromě toho bylo 17 hlasovacích lístků prohlášeno za neplatné.

Nadpoloviční většina hlasů činí 403 hlasy. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Dr. Karel Baxa, advokát v Praze, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není Žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu p. Dra. Karla Baxy za poslance měst Kolín, Poděbrady, Kouřim a Sadská za platnou uznati a zvoleného k sněmu království českého připustiti;

Ich stelle namens des Landesausschusses den Antrag:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Karl Baxa, als Abgeordneten der Städte Kolin, Poděbrad, Kouřim, Sadska als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Der Antrag ist angenommeu.

Návrh jest přijat.

Přís. zems. výboru Dr. Škarda (čte): K volbě poslance do sněmu pro volební okres měst a míst průmyslových Něm. Brod, Polná, Humpolec, konané dne 11. října 1901, dostavilo se z 1699 voličů 1222. Z odevzdaných hlasů obdržel pan dr. Edvard Brzorád, advokát v Něm. Brodě, 794 hl., p. Jindřich Volenec 420 hl., dr. Edvard Šubrt 2 hl., p. Matyáš Herof 1 hl., p. Frant. Smítek 1 hl., p. Karel Vaněk 1 hl.; dohromady 1219 hl. Kromě toho 3 lístky prohlášeny za neplatné. Nadpoloviční většina hlasů činí 604 hl.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel p. Dr. Edv. Brzorád, advokát v Něm. Brodě, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu p. Dr. Edv. Brzoráda za poslance měst Něm. Brod, Polná, Humpolec za platnou uznati a zvoleného k sněmu království českého připustiti

Ich stelle namens des Landesausschusses den Antrag:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Eduard Brzorád als Abgeordneten der Städte Deutschbrod, Polna, Humpolec als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žáda někdo za slovo? Návrh jest přijat.

Der Antrag ist a n g e n o m m e n.

Přís. zemsk. výboru dr. Škarda (čte) K volbě poslance do sněmu pro volební okres měst a míst průmyslových Vysoké Mýto, Skuč, Hlinsko, konané dne 11. října 1901, dostavilo se z 1510 voličů 616 Z odevzdaných hlasů obdržel p. dr. Jaromír Čelakovský, c. k. řádný professor univ. v Praze, 389 hl., p. dr. Jan Kříž 211 hl., p. Ladislav Zápotocký 12 hl. Kromě toho odevzdány lístky prázdné 1 a neplatných rovněž 2. Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 308, bez těchto 307.

Tuto nadpoloviční většinu obdržel v obou případech p. dr. Jaromír Čelakovský, c. k. ř. univ. profesor v Praze, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana dra. Jaromíra Čelakovského za poslance měst Vysoké Mýto, Skuč, Hlinsko za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Ich stelle namens des Landesausschusses den Antrag:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Jaromir Čelakovský als Abgeordneten der Städte Hohenmauth, Skuč, Hlinsko als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreichen Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žáda někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort? Der Antrag ist a n g e n o m m e n.

Návrh jest přijat.

Přís. zernsk. výb. dr. Škarda (čte): K volbě poslance do sněmu pro volební okres měst a míst průmyslových Slaného, Loun, Rakovníka, Velvar, konané dne 11. října 1901, dostavilo se z 2789 voličů 994. Z odevzdaných hlasů obdržel pan JUDr. Ladislav Dvořák, advokát v Praze, 804 hl, pan Frant. Bernata 97 hl., pan Ludvík Aust 62 hlasy. Roztříštěno bylo 16 hlasů. Kromě toho odevzdáno lístků prázdných 15. Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné činí 498, bez těchto 489. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan JUDr. Ladislav Dvořák, advokát v Praze, který tudíž byl za poslance zvolen Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra Ladislava Dvořáka za poslance měst Slaného, Loun, Rakovníka, Velvar za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Ich stelle namens des Landesausschusses den Antrag:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Ladislaus Dvořák als Abgeordneten der Städte Schlau, Laun, Rakonitz, Welwarn als giltig erkennen und denselben Zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žáda někdo za slovo?


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP