Sobota 28. prosince 1901

Stenografická zpráva

o

I. sezení I. výročního zasedání sněmu

království českého z roku 1901. dne

28. prosince 1900.

Stenographischer Bericht über die

I. Sitzung der I. Jahressession des Landtages

des Königreiches Böhmen vom Jahre 1901

am 28. Dezember 1901.

Obsah:

Zahájení sněmu.

Oznámení o jmenování nejvyššího maršálka zemského a náměstka nejvýš, maršálka zemského. (Str. 5).

Slib Jeho Jasnosti nejv. maršálka zemského. (Str. 5).

Slib náměstka nejv. maršálka zemského. (Str. 5).

Zahajovací řeč nejvyššího maršálka zemského. (Str. 5).

Proslovení náměstka nejv. maršálka zemského. (Str. 7).

Proslovení Jeho Exc. c. k. místodržitele. (Str. 7).

Inhalt:

I. Eröffnung des Landtages.

Mitteilung von der Ernennung des Oberstlandmarschalls und des Oberstlandmarschallstellvertreters. (Seite 5).

Angelobung Sr. Durchlaucht des Oberstlandmarschalls. (Seite 5).

Angelobung des Oberstlandmarschallstellvertreters. (Seite 5).

Eröffnungsrede des Oberstlandmarschalls. (Seite 5).

Ansprache des OberstlandmarschallstellVertreters. (Seite 7).

Ansprache Sr. Exe. des k. k. Statthalters. (Seite 7).

Zprávy presidialní.

Jmenování zatímního výboru verifikačního. (Str. 8).

Složení mandátů. (Str. 9).

Oznámení rektorů magnifiků c. k. české a německé university Karlo-Ferdinandovy. (Str. 9)

Oznámení osnov zákonů a usnešení sněmu, které došly Nejvyššího schváleni. (Str 9).

Präsidialberichte.

Nominierung des prov. Verificationsausschusses. (Seite 8).

Mandatsniederlegung (Seite 9).

Bekanntgabe der Rectoren Magnis. der deutschen und der böhmischen Carl-FerdinadsUniversität. (Seite 9).

Bekanntgabe der vom Landtage beschlossenen Gesetze und sonft gefafsten Beschlüsse, welche die Allerhöchste Sanction erlangt haben. (Seite 9).

Oznámení pořadatelů sněmovních. (Str. 10).

Oznámení o Nejvyšším povolení k zatímnímu vybírání přirážek zemských. (Str. 10).

Oznámení složení sněmovní kanceláře. (Str. 10).

Oznámení spisů tiskem rozdaných. (Str. 11).

Omluva. (Str. 11).

Bekanntgabe der Hausordner. (Seite 10).

Bekanntgabe der Allerhöchsten Bewilligung zur provis. Einhebung der Landeszuschlage. (Seite 10).

Bekanntgabe der Zusammensetzung der Landtagskanzlei. (Seite 10).

Bekanntgabe der verteilten Druckschriften. (Seite 11).

Entschuldigung. (Seite 11).

Zprávy o volbách poslanců: Dra. Jana Podlipného a Václava Němce (str. 11),

Václava Březnovského a dra. Gabriela

Blažka (Str. 12),

Frant. Filipa a Josefa Macháčka (Str. 13), Dra. Vladimíra Srba a dra. Ladisl. Pin-

kasa (Str. 13), Jana Kaftana a Eustacha Neuberta (str. 14),

Karla Adámka (Str. 14),

Josefa Anýže (Str. 15),

Dra. Karla Baxy (Str. 15),

Dra. Eduarda Brzoráda (Str. 15),

Dra. Jaromíra Čelakovského (Str. 16),

Dra. Ladislava Dvořáka (Str. 16),

Dra. Emanuela Engla (Str. 17),

Dra. Josefa Fořta (Str. 17),

Maxa Hájka (Str. 17),

Ignáta Hořice (Str. 18),

Jindřicha Houry (Str. 18),

Jana V. Hráského (Str. 19),

Dra. Aloisa Koldinského (Str. 19),

Dra. Aloisa Kotrbelce (Str. 20),

Františka Kratochvíla (Str. 20),

Dra. Viléma Kurze (Str. 20),

Antonína Maděry (Str. 21),

Dra. Aloisa Maška (Str. 21),

Jindřicha Maštálky (Str. 22),

Dra. Ferdinanda Pantůčka (Str. 22),

Dra. Karla Pippicha (Str. 22),

Jindřicha Ronze (Str. 23),

Františka Schwarze (Str. 23),

Dra. Frant. Slámy (Str. 24),

Dra. Václ. Šamánka (Str. 24),

Ervína Špindlera (Str. 25),

Dra. Fr. Ullricha (Str. 25),

Dra. Jana Zimmra (Str. 25),

Dra. Josefa Herolda (Str. 26),

Dra. Adolfa Bachmanna (Str. 26),

Dra. Arnošta Bareuthra (Str. 27),

Berichte über die Wahlen der Abgeordneten:.

Dr. Johann Podlipný und Wenzel Němec

(Seite 11), Wenzel Březnovský und Gabriel Blažek (Seite 12),

Franz Filip und Jos. Macháček (Seite 13), Dr. Vladimir Srb und Dr. Ladislaus Pinkas

(Seite 13), Johann Kaftan und Eustach Neubert (Seite 14)

Karl Adámek (Seite 14), Josef Anýž (Seite 15), Dr. Karl Baxa (Seite 15), Dr. Eduard Brzorád (Seite 15), Dr. Jaromír Čelakovský (Seite 16), Dr. Ladislaus Dvořák (Seite 16), Dr. Emanuel Engel (Seite 17), Dr. Josef Fořt (Seite 17), Max Hájek (Seite 17), Ignaz Hořica (Seite 18), Heinrich Houra (Seite 18), Johann V. Hrásky (Seite 19),

Dr. Alois Koldinský (Seite 19),

Dr. Alois Kotrbelec (Seite 20), Franz Kratochvil (Seite 20), Dr. Wilhelm Kurz (Seite 20), Anton Madčra (Seite 21), Dr. Alois Mašek (Seite 21), Heinrich Maštálka (Seite 22), Dr. Ferd. Pantůček (Seite 22), Dr. Karl Pippich (Seite 22), Heinrich Ronz (Seite 23), Franz Schwarz (Seite 23), Dr. Franz Sláma (Seite 24), Dr. Wenzel Šamánek (Seite 24), Erwein Špindler (Seite 25), Dr. Franz Ullrich (Seite 25), Dr. Joh. Zimmer (Seite 25), Dr. Josef Herold (Seite 26), Dr. Adolf Bachmann (Seite 26), Dr. Ernst Bareuther (Seite 27),

Rudolfa Bergra (Str. 27),

Dra Karla Eppingra (Str. 28),

Dra Aloise Funke (Str. 28),

Dra Augusta Hackla (Str. 29),

Adolfa Helzla (Str. 29),

Jana Vavřince Hofra. (Str. 30),

Jos. Hofmanna (Str. 30),

Karla Iro (Str. 31),

Dra Jana Kiemanna (Str. 31),

Dra Frant. Kindermanna (Str. 31),

Dra Jos. Malého (Str. 32),

Jos. Markerta (Str. 32),

Viléma Můllera (Str. 33),

Dra Bedřicha Nitsche (Str. 33),

Eafaela Pachra (Str. 34),

Emila Petersa (Str. 34),

Dra Jindřicha Eeinigra (Str. 34),

Dra Gustava Schreinera (Str. 35),

Dra Karla Schückra, Jindřicha Prade a Bedřicha Leglera (Str. 35),

Františka Steina (Str. 36),

Eduarda Strache (Str. 36),

Dr. Jos. Tschana (Str. 37),

Dr. Alb. Werunského (Str. 37),

Josefa Jirouska, Václ. Karely, Jos. Krejčika, Karla Tichého (Str. 38),

Jos. Holče, Dr. Augusta Zátky (Str. 38),

Jos. Karlíka a Jana Wýtwara (Str. 39),

Dra Eudolfa Knolla, Alex. Richtra a Viléma Bieckena (Str. 39).

Rudolf Berger (Seite 27),

Dr. Karl Eppinger (Seite 28),

Dr. Alois Funke (Seite 28),

Dr. August Hackel (Seite 29),

Adolf Helael (Seite 29),

Joh. Laurenz Hofer (Seite 30),

Jos. Hofmann (Seite 30),

Karl Iro (Seite 31),;

Dr. Joh. Kiemann (Seite 31),

Dr. Franz Kindermann (Seite 31),

Dr. Jos. Maly (Seite 32),

Jos. Markert (Seite 32),

Wilhelm Müller (Seite 33),

Dr. Friedr. Nitsche (Seite, 33),

Raphael Pacher (Seite 34),

Emil Peters (Seite 34),

Dr. Heinrich Reiniger (Seite 34),

Dr. Gustav Schreiner (Seite 35),

Dr. Karl Schücker, Heinrich Prade und

Friedrich Legier (Seite 35), Franz Stein (Seite 36), Eduard Strache (Seite 36), Dr. Josef Tychan (Seite 37), Dr. Alb. Werunsky (Seite 37), Jos. Jirousek, Wenzel Karela, Jos. Krejčík

und Karl Tichý (Seite 38), Jos. Holče und Dr. Aug. Zátka (Seite 38), Jos. Karlík und Joh. Wytwar (Seite 39), Dr. Rudolf Knoll, Alexander Richter und

Wilh. Riecken (Seite 39).

Návrhy, prohlášení a dotazy.

Návrh posl. Dra Herolda a soudr. na podání adressy Jeho Velič. císaři a králi. (Str. 39).

Návrh posl. Dra Frant. Kindermanna a soudr., týkající se konečného vystavění železničního spojení s norm. rozchodem z nádraží Mikulášovického do nádraží Zebnického. (Str. 39).

Ohrazení poslanců Ant. Kaliny, dra. Miroslava Stráneckého, dra. Karla Baxy a Al. Kryfa. (Str. 40).

Prohlášení poslanců Josefa Žďárského a soudr. (Str. 42).

Prohlášení poslanců Karla Ira a soudruhů (Str. 42).

Dotaz poslance dra. Eppingera a soudr, k Nejv. marš. zemskému, týkající se Nejvyššího schválení usnesení sněmovního v příčině vydání zákona o úpravě platů učitelských na školách obecných a měšťanských (Str. 42).

Odpověď nejvyššího maršálka zemského na tuto interpelaci (Str. 43).

Dotaz poslanců Vollgrubra a soudr. k c. k. místodržiteli v příčine vyplácení zvýšených platů následkem posunutí některých míst do vyšších tříd služného dle výsledku sčítání lidu z r. 1900. (Str. 43).

Oznámení denního pořádku příštího sezení (Str. 44).

Anträge, Erklerungen und Anfragen.

Antrag des Abg. Dr. Herold und Gen. auf Erlassung von einer Adresse an Seine Majestät dem Kaiser und König. (Seite 39).

Antrag des Abgeordneten Dr. Franz Kindermann und Gen., betreffend den endliehen Ausbau einer normalspurigen Eisenbahnbindung vom Bahnhofe Nixdorf nach dem Bahnhofe Sebnitz. (Seite 39).

Verwahrung der Abgeordneten Anton Kalina, Dr. Miroslav Stránecký, Dr. Karl Baxa und Alois Kryf. (Seite 40).

Erklärung der Abgeordneten Josef Žďárský und Gen. (Seite 42).

Erklärung der Abgeordneten Karl Iro und Gen. (Seite 42).

Anfrage des Abgeordneten Dr. Eppinger und Gen. an den Oberstlandmarschall betreffend die Allerh. Sanctionierung des Landtagsbeschlusses wegen Erlassung eines Gesetzes zur Regulierung der Lehrergehalte an Volks- und Bürgerschulen (Seite 42).

Entgegnung des Oberstlandmarschalls auf diese Interpellation (Seite 43).

Anfrage der Abg. Vollgruber und Gen. an den k. k. Statthalter in Angelegenheit der erhöhten Gehaltsbezüge in Folge der Vorrückung gewisser Orte in höhere Gehaltsclassen auf Grund des Volkszählungsergebnisses vom J. 1900. (Seite 43. )

Bekanntgabe der Tagesordnung der nächsten Sitzung (Seite 44).

Schůze začala ve 12 hod. 10 min. pol.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Jiří kníže z Jubkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského, JUDr. Albert Werunsky a větší počet poslanců.

Jako zástupcové vlády: J. Excell. c. k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove a c. k. místodržitelský rada Jindřich Vojáček,

Beginn d. Sitzung um 12 Uhr 10 M. Mittags.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst v. Lobkowicz.

Anwesend: Der OberstlandmarschallStellvertreter, JUDr. Albert Werunsky und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell. der k. k. Statthalter Carl Graf Coudenhove und der k. k. Statthaltereirath Heinrich Vojáček.

Sněmovní sekretář Höhm zvoní.

Landtagssecretär Höhm läutet.

Jeho Excellence místodržitel hrabě Coudenhove: Slavný sněme! Jeho cis. a král. Apoštolské Veličenství ráčilo Nejvyšším rozhodnutím, daným dne 13. prosince t. r., nejmilostivěji jmenovati Jeho Jasnost pana Jiřího knížete z Lobkowiczů nejvyšším maršálkem zemským království českého a pana poslance zemského Dra. Alberta "Werunského náměstkem jeho v řízení sněmu zemského.

Mám čest slavnému sněmu představiti jmenované pány v této hodnosti jich a žádám je, aby na křesla svá zasedli, v úřad svůj se uvázali a předepsaný slib složili.

Hoher Landtag!

Seine kaiserliche und königliche Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung Vom 13. December d. J. seine Durchlaucht den Herrn Georg Fürsten Lobkowicz zum Oberstlandmarschall im Königreiche Böhmen und den Herrn Landtagsabgeordneten Dr. Alb. Werunsky zu dessen Stellvertreter in der Leitung des Landtages Allergnädigst zu ernennen geruht.

Ich habe die Ehre, die genannten Herren in dieser ihrer Eigenschaft dem hohen Landtage vorzustellen und ersuche sie, ihre Sitze einzunehmen, ihr Amt anzutreten und das vorgeschriebene Gelöbnis zu leisten.

Místodržitelský rada Vojáček: Učiníte

Vaše Jasnosti, co nejvyšší maršálek zemský v ruce pana místodržitele slib na místě přísahy, že chcete Jeho Veličenstvu císaři pánu věren a jeho poslušen býti, zákony zachovávati a povinnosti Své svědomitě plniti.

Nejvyšší maršálek zemský Jiří kníže z Lobkowiczů: Slibuji.

K. k Statthaltereirath Vojáček: Als Oberstlandmarschallstellvertreter werden Sie Seiner Majestät Treue und Gehorsam, gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten in die Hände des Herrn Statthalters an Eidesstatt geloben.

Oberstlandmarschall- Stellvertreter Dr. Werunsky: Ich gelobe.

Nejvyšší maršálek zemský (zvoní): Zahajuji první výroční zasedání sněmu království Českého z roku 1901 a konstatuji, že slavný sněm je způsobilý usnášeti se.

Ich eröffne die erste Jahressession des Landtages des Königreiches Böhmen vom Jahre 1901 und constatire die Beschlusssähigkeit des hohen Landtages.

(Pp. poslanci povstávají se sedadel. )

Slavný sněme! Zaujímaje opět toto místo, na kterém milostí Jeho Veličenstva již po dlouhou dobu hledím konati svou povinnost, mám za to, že především jest mi vysloviti nejuctivější dík naproti Jeho Veličenstvu, nejmilostivějšímu cígaři a králi našemu, že ráčil mne opět poctíti svou důvěrou ku předsedání sněmu království Českého.

Dále pak dovoluji sobě vítati pány poslance tohoto sněmu, již dnešního dne v první schůzi tohoto zasedání sem vstoupili.

Ich halte es für meine erste Pflicht indem ich den platz, welcher mir durch die Gnade Seiner Majestät abermals angewiesen worden ist, antrete, vor allem den Gefühlen des tiefsten und ehrfurchtsvollen Dankes Ausdruck zu geben, welche mich gegenüber Seiner Majestät beseelen, nachdem es Allerhöchstdemselben gefallen hat, mich wieder an die Spitze des Landtages des Königreiches Böhmen zu stellen.

Zugleich erlauben Sie mir, meine Herren, dass ich alle Mitglieder dieses hohen Hauses, welche sich zur heutigen Sitzung hier versammelt haben, auf das Wärmste begrüße.

Slavný sněme! Sněm království Českého opět se sestupuje k zasedání a podle určitých zpráv, jež mě došly, nemůžeme očekávati, že jeho trvání bude dlouhé.

Bude se jednati toliko o tom, by slavný sněm učinil nejnutnější opatření, by finanční správa tohoto království mohla býti dále vedena tím, že povolí, jak doufám, opět prozatímní vybírání dosavadních přirážek ve prospěch zemské pokladny. Stane-li se tak, tedy do jisté míry, formálně bude snad vyhověno jakýmsi předpisům o pořádku správy této země v oboru samosprávném. Mýlil by se však každý velice, kdyby za to měl, že by tím skutečný pořádek opravdu byl zaveden, (Tak jest! Výborně, výborně!) neboť, velectění pánové, nehledě ani k jiným důležitým otázkám, již po 2 léta slavný sněm ani neměl příležitosti usnášeti se o pravidelném rozpočtu zemském; (Bohužel!) a pakli tedy nyní pro nastávající rok se stane usnesení, na jaké jsem si drive byl dovolil poukázati, tak to bude snad jaksi začátkem toho, abychom opět do jakéhosi pořádku aspoň v tomto ohledu se navrátili.

Nebudu šířiti slov, jak veliké úlohy sněmu království Českého nyní nastávají. Za minulé doby byla tak veliká řada předmětů co nejdůležitějších, jež dosud nemohly býti ukončeny a z části ani nemohly býti započaty. A bude skutečně třeba delší, značnější doby, aby v tomto ohledu jenom poněkud mohlo býti požadavkům vyhověno. (Výborně!)

Nechci ani dále šířiti slov o stavu našich zemských financí. Zbědovaný stav jejich jest znám a bude to jedním z nejdůležitějších úkolů slavného sněmu, aby dědictví, které po svých předchůdcích v tomto ohledu zdědil, hleděl obětavostí svou a ráznými prostředky, jichž chopiti se bude třeba, napraviti. (Výborně!)

Hoher Landtag!

Der Landt. des Königreiches Böhmen tritt heute in einer neuen Zusammensetzung zusammen, welche die Folge der vor Kurzem stattgefundenen Neuwahlen bildet. Es sind demselben dadurch eine Reihe neuer Kräfte Zugeführt worden, und Sie werden mir wohl erlauben, dass ich die Hoffnung ausspreche und dem Wunsche Ausdruck gebe, dass diese neuhinzutretenden Kräfte mit denjenigen, welche schon seit einer langen Reihe von Jahren in diesem hohen Hause thätig sind, sich vereinigen werden, um zum Wohle des Landes, zum Segen seiner Bewohner mitzuwirken.

Denn wahrlich unser Land bedarf dessen, dass nach all` den schweren Zeiten, welche wir bisher durchgemacht haben, deren Beendigung ja auch heute noch nicht mit voller Sicherheit vorausgesagt werden kann, alle patriotischen Männer dieses Landes sich nach Möglichkeit vereinigen, um zum Wohle dieses Landes thätig zu sein, um alte, jahrelange Schäden zu heilen und, wenn irgendmöglich, das Land einer besseren Zukunft Zuzuführen.

Unsere jetzige Tagung wird freilich nur kurz sein. Es handelt sich um einige, wenn ich so sagen darf, mehr formale Beschlüsse, welche allerdings zur weiteren Fortführung der autonomen Verwaltung nothwendig sind.

Allein es muss als eine unbedingte Nothwendigkeit betrachtet werden, und ich scheue mich nicht, es hier auszusprechen: es ist dringend erforderlich, dass der hohe Landtag in nicht zu ferner Zeit zu einer regelmäßigen, andauernden und ergebnisreichen Session wieder zusammentrete.

Wenn er nun jetzt nur für kurze Zeit beisammen ist, so erlauben Sie, dass ich der Hoffnung Ausdruck gebe, dass dann die Möglichkeit wohl erwartet werden kann, dass dasjenige, was ich mir früher als Hoffnung auszusprechen erlaubt habe, in Erfüllung gehe zum Wohle unseres theueren Vaterlandes, zum Heile unserer gesammten Monarchie.

Slavný sněme! Vybízím Vás, byste dle staroslavného zvyku tohoto sněmu král. Českého započali činnost svou obrácením zraků svých k posvátné osobě Jeho Veličenstva, a vyzývám Vás, byste se mnou svorně provolali "Sláva Jeho císařskému a král. Veličenství Františku Josefu I. "

Hoch lebe Seine Majestät unser Kaiser und König!

Sláva! Sláva! Sláva!

Hoch! Hoch! Hoch!

(Poslanci provolávají třikrát "sláva".

Die Abgeordneten bringen dreimal Hochrufe aus. )

Ich ertheile das Wort dem Herrn Oberstlandmarschall-Stellvertreter Dr. Werunsky.

Oberstlandmarschall-Stellvertreter Dr. Albert Werunsky: Hoher Landtag! Indem ich die Ehre habe, das mir von Seiner Majestät übertragene Amt anzutreten, halte ich es für meine erste Pflicht, meinen Dank auszusprechen für das an Höchster Stelle in mich gesetzte Vertrauen.

Die Erfahrungen, welche ich in diesem hohen Hause seit meiner zwanzigjährigen Mitgliedschaft gesammelt habe, stellen mir klar vor Augen die Schwierigkeiten und den Gegensatz, in welchen Sich meine Kräfte zu diesen Schwierigkeiten stellen.

Die ersten Worte, die ich daher an die Sehr geehrten Herren richte, enthalten die Bitte, mir durch Entgegenkommen und Nachlicht das Walten in diesem meinem Amte gütigst erleichtern zu wollen, wenn ich berufen Sein sollte, von dieser Stelle aus Seine Durchlaucht zu vertreten.

Dies bitte ich umso dringlicher, als Anzeichen dafür sind, dass die gegenwärtige Landtagssession in ihrem weiteren Verlaufe zu einer arbeitsreichen und für das Wohl des Landes höchst bedeutsamen werden wird.

Slavný sněme ! Povolán byv na toto miste milostí Jeho apoštolského Veličenstva, netroufal bych si všem povinnostem toho čestného, pro mne však nesnadného úřadu vyhověti, kdyby mi nebylo lze očekávati podpory všech členů tohoto slavného sněmu, zvlášť i všech stran. Za to slibuji, že, kdykoli mi bude plniti tento můj úřad řízení slavného sněmu, jen spravedlnost a nestrannost na zřeteli míti budu. (Výborně!)

Ich bitte die geehrten Herren, dieses mein Gelöbnis mit Vertrauen entgegennehmen zu wollen. (Lebhafter Beifall.)

Nejvyšší maršálek zemský: Jeho Excellence pan místodržitel má slovo.

Seine Excellenz der Herr Statthalter hat das Wort.

J. E. c. k. místodržitel hr. Coudenhove: Slavný sněme! Jménem vlády pokládám si za čest pozdraviti nově zvolený sněm král. Českého.

Hoher Landtag! Ich habe die Ehre, den neugewählten Landtag des Königreiches Böhmen im Namen der Regierung zu begrüßen.

Činnosti sněmu jest sice vyměřena nyní pouze krátká doba, určená především k prozatímnímu opatření zemského hospodářství, ale na jaře opět se sejde a pak bude moci věnovali se s obvyklou péčí všem záležitostem zemským. Především pak bude věcí slavného sněmu, aby se postaral o trvalé uspořádání zemských financí. I vláda věnuje této otázce plnou pozornost a snaží se, aby ve srozumění se slavným sněmem zjednala takové nové zdroje příjmů, kterými by se bez přílišného obtížení jednotlivých poplatníků daly uhraditi potřeby, jež zejména následkem dosud sice nesanctionovaného zákona o platech učitelských neustále rostou.

Předpokládá-li při tom vláda, že prodloužena bude platnost ustanovení zákona o osvobození osobních daní z příjmů od přirážek zemských, obecních a vůbec autonomních, má na mysli, že závislým na tom prodloužením slev reálních daní a údělů z výnosu osobních daní z příjmu pomocným zdrojům zemským značných výhod se dostane.

Lze doufati, že opatřeními, jež vláda dosud podnikla a ještě podniknouti hodlá, opět pozvedne a zvýší se všeobecná poplatní síla země trpící tohoto času hospodářskou depresí, která ovšem jest rozšířena po celém dílu světa. Jmenovitě lze očekávati, že zřízení oněch vodních cest a úprava splavných řek, jichž provedení zákonem ustanoveno jest, přispěje k značnému rozkvětu zemědělství, průmyslu, obchodu i dopravy.

Státní i samosprávné organy zabývají se již přípravnými pracemi, jimiž i slavný sněm značnou měrou se bude zaměstnávati.

Zemědělství našemu, které nepříznivým poměrům odhodlaně čelí, má se cestou sdružení nového posílení dostati.

Vláda doufá, že slavný sněm bude míti brzy příležitost zabývati se organisací zemědělských družstev odborných.

Hoher Landtag!

Die Regierung kennt keinen sehnlicheren Wunsch als den Aufschwung, die gedeihliche Fortentwicklung und Blüte des Königreiches. Böhmen. Die Natur hat es mit Schätzen überhäuft und es ist von zwei Volksstämmen bewohnt, welche sich Seit langem um die höchsten Güter menschlicher Cultur weit eifernd bemühen.

Welche geistige Höhe, welcher Wohlstand müsste dem Lande beschieden sein, wenn auch der nationale Friede in dasselbe einzöge. (Rufe: Sehr richtig!)

Die Regierung darf und wird nicht ermatten; sie muss ihn immer wieder herbeizuführen suchen. Segenverheißend waren jene Tage, an welchen beide Volksstämme nach langem Widerstreben wieder einmal zu einmüthigem Zusammenwirken sich vereinigt haben und das ganze Land weiß ihnen dafür Dank. An diese Tage knüpft die Diegierung an.

Sie wird sich, selbst unverrückt bei den Grundsätzen der Gerechtigkeit und Unparteilichkeit beharrend, abermals an beide Volksstämme wenden, damit dieselben unter sich die Friedensbedingungen oder wenigstens die

Bedingungen eines den Frieden vorbereitenden Waffenstillstandes vereinbaren.

In diesem Sinne begrüßt sie als ein bedeutungsvolles Anzeichen das Compromiss, welches bei den letzten Landtagswahlen im Großgrundbesitz abgeschlossen worden ist.

Die Regierung setzt voraus, dass die Besonnenheit obsiegen und der Muth zum Frieden sich auf beiden Seiten finden werde zum Vortheile des Landes, zum Vortheile des Reiches.

Vláda a já jako zástupce její budeme při tom s radostí spolupůsobiti.

Die Regierung und ich als ihr Vertreter werden dabei mit Freuden mitwirken.

Nejvyšší maršálek zemský: Dle jednacího řádu má až do zvolení výboru verifikačního, které se stane po ustavení se sněmu, opatřiti práce jeho devět členů, kteří z přítomných jsou nejmladší a vyberou se po třech ze tří kurií sněmovních.

Jakožto nejmladší členové byli mně jmenováni:

Z kurie velkých statků: páni poslanci: svob. pán Hrubý-Gelenj, Kokeš a Dr. Herrmann;

z kurie měst a průmyslových míst: pp. poslanci: Dr. Hackel, Markert a Maštálka;

z kurie obcí venkovských: pp. poslanci: Papoušek, Vojta a Dr. Brehm.

Žádám, aby pro dnešní sezení úřad verifikatorů na sebe vzali pp. poslanci: svob. pán Hrubý-Gelenj, Dr. Hackel a Papoušek.

Pro sezení nejblíže příští žádám za převzetí úřadu verifikatorů pány poslance: Kokeše, Markerta a Vojtu.

Nach der Geschäftsordnung haben bis zu der nach erfolgter Constituirung des Landtages zu vollziehenden Wahl des Verificationsausschusses die neun jüngsten der anwesenden Landtagsmitglieder, welche zu je dreien aus den Curien zu entnehmen sind, die Geschäfte des erwähnten Ausschusses zu übernehmen.

Als jüngste Mitglieder sind mir bezeichnet worden:

Aus der Curie des Großgrundbesitzes: die HH. P. Abgeordneten Freiherr von HrubýGelenj, Kokeš und Dr. Herrmann; aus der Curie der Städte und Industrialorte: die HH. Abgeordneten Dr. Hackel, Markert und Maštálka; aus der Curie der Landgemeinden: die HH. Abgeordneten Papoušek, Vojta und Dr. Brehm.

Für die heutige Sitzung ersuche ich die HH. Abgeordneten Freiherrn von HrubýGelenj, Dr. Hackel und Papoušek. Die Funktionen als Verifikatoren zu übernehmen.

Für die nächste Sitzung ersuche ich die HH. Abgeordneten Kokeš, Markert und Vojta um Uebernahme der Funktion als Verificatoren.

Mandát svůj složili a sice ve volební skupině velkostatků nesveřenských pan poslanec: hrabě Waldstein a ve volební skupině obcí venkovských pan poslanec Wolf.

Ihr Mandat haben niedergelegt u. zw. in der Wählergruppe des nichtfideikommissarischen Großgrundbesitzes der Herr Abg. Graf Waldstein und in der Wählergruppe der Landgemeinden der Herr Abg. Wolf.

Dle sdělení rektorátu c. k. české university Karlo-Ferdinandovy byl za rektora magnifika této university na studijní rok 1901-1902 zvolen a potvrzen řádný universitní professor pan Theol. Dr. Jan Ladislav Sýkora, a dle sdělení rektorátu c. k. německé university Karlo-Ferdinandovy byl za rektora magnifika této university na studijní rok 1901 - 1902 zvolen a potvrzen c. k. řádný universitní professor Dr. Bedřich svob. pán z "Wieserů

Oba tito pánové náležejí tudíž k členům sněmu, kteří mají hlas virilní.

Laut Mittheilung des Rectorates der k. k. deutschen Karl-Ferdinauds-Universität wurde zum Rector Magnificus dieser Universität für das Studienjahr 1901-1902 der k. k. ordentliche Universitätsprofessor Herr Dr. Friedrich Freiherr von Wieser gewählt und bestätigt und gemäß Mittheilung des Rectorates der k. k. böhmischen Karl-Ferdinauds-Universität wurde zum Rector Magnificus dieser Universität für das Studienjahr 1901- 1902 der k. k. ordentliche Universitäts-

Professor H. Theol. Dr. Johann Ladislaus Sýkora gewählt und bestätigt.

Beide diese Herren gehören Somit zu den virilstimmberechtigten Mitgliedern des Landtages.

Ich ersuche dem hohen Hause mitzutheilen, welche von den in den drei letzten Landtagssessionen beschlossenen Gesetzentwürfen und sonst gesassten Beschlüssen die Allerhöchste Sanction erhalten haben..

Žádám, by bylo slav. sněmu sděleno, které z osnov zákonů, na nichž sl. sněm v posledních 3 zasedáních byl se usnesl, a z ostatních usnesení učiněných došly Nejvyššího schválení.

Sněm. sekretář Höhm (čte): Z osnov zákonů, na nichž sl. sněm v posledních 3 zasedáních byl se usnesl, a z ostatních usnesení učiněných došly Nejvyššího schválení:

osnova zákona, jenž se. týče zahrazení a korekce potoka Olšinky v okresu Skutečském,

osnova zákona, jenž se týče upravení potoka Rokytky vodním družstvem ve Vysočanech,

osnova zákona jenž se týče upravení potoka Hlavenského s přítoky a meliorace vůkolních pozemků vodním družstvem pro úpravu potoka Hlavenského s přítoky,

osnova zákona, jenž se týče upravení řeky Nisy vodním družstvem v Maffersdorfu,

osnova zákona, jenž se týče upravení řeky Metuje a spojených s tím zařízení melioračních vodním družstvem v Jesenici,

osnova zákona, který se týká povolení další podpory ku provedení podniku úpravy řeky Výrovky a přítoků, jakož i melioračních prací s úpravou spojených,

osnova zákona, kterým se mění poslední odstavec § 3. řádu volení do sněmu zemského v království Českém,

osnova zákona, jenž se týče změny některých ustanovení řádu volení do sněmu království českého,


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP