Čtvrtek 16. března 1899

Stenographischer Bericht

über die

IV. Sitzung der III. Jahressession des Landtages

des Königreiches Böhmen v. Jahre 1895

am 16. März 1899.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst von Lobkowitz.

Anwesend: Der OberstlandmarschallStellvertreter kais. Rath Josef Wohanta und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell. der k. k. Statthalter Carl Graf Coudenhove, k. k. Statthaltereirath Heinrich Vojáček und k. k. Statthaltereisekretär Dr. Rudolf Neumann.

Stenografická zpráva

o

IV. sezení III. výročního zasedání sněmu království Českého z roku 1895. dne 16. března 1899.

Předseda: Jeho Jasnosť nejvyšší maršálek zemský, Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského, cís. rada Josef Wohanka a větší počet poslanců.

Jakožto zástupcové vlály: J. Excell. c. k místodržitel Karel hrabě Coudenhove, c. k. místodržitelský rada Jindřich Vojáček a c. k. místodržitelský tajemník Dr. Rudolf Neumann.

Tagesordnung:

1.   Einsetzung der Budget-Commission.

2.   Einsetzung der Schul-Commission.

3.   Einsetzung der Commission für Angelegenheiten der Hypothekenbank.

4.    Einsetzung der Commission für Angelegenheiten der Landesbank.

5.   Einsetzung des Legitimations-Ausschusses.

6.   Einsetzung der Landescultur-Commission.

7.   Einsetzung der Petitions-Commission.

8.   Einsetzung der Commission für Bezirks und Gemeindeangelegenheiten.

9.   Einsetzung der Commission für öffentliche Arbeiten.

10 Einsetzung der Gewerbe-Commission.

11. Einsetzung der Commission für die Geschäftsordnung des Landtages. Beginn d. Sitzung um 11 Uhr 30 Min. Vorm.

Denní pořádek:.

1.   Zřízení komise rozpočtové.

2.   Zřízení komise školské.

3.   Zřízení komise pro záležitosti hypoteční banky.

4.   Zřízení komise pro záležitosti zemské banky.

5.   Zřízení výboru legitimačního

6.   Zřízení komise pro záležitosti zemědělství.

7.   Zřízení komise petiční.

8.   Zřízení komise pro záležitosti obecní a okresní.

9.   Zřízení komise pro veřejné práce.

10.   Zřízení komise živnostenské. 11. Zřízení komise pro jednací řád.

Schůze počala o 11. hod. 30 min. dopol.

Nejvyšší maršálek zemský (zvoní): Zahajuji schůzi.

Ich eröffne die Sitzung.

Jeho Excellence p. místodržitel sobě vyžádal slovo, by slavnému sněmu učinil sdělení.

J. Exc c. k. místodržitel hrabě Coudenhove: Slavný sněme! Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo ráčil Nejvyšším rozhodnutím daným dne 13 března l. r. zemského poslance cís. radu p. Josefa "Wohanku nejmilostivěji jmenovati náměstkem nejvyššího zemského maršálka království Českého v řízení sněmu zemského. Kladu si za čest dáti o tom sl. sněmu vědomost.

Seine k.. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhochster Entschließung vom 13. März l. J. den Landtagsabgeordneten kais. Rath Heren Josef Wohanka zum Stellvertreter des Oberstlandmarschalls des Königreiches Böhmen für die Leitung des Landtages allergnädigst zu enrennen geruht.

Ich beehre mich dies dem hohen Landtage zur Kenntnis zu bringen.

Žádám, by p. náměstek nejvyššího maršálka zemského složil předepsaný slib.

C. k. místodržitelský rada Vojáček (čte): Jako náměstek nejvyššího maršálka zemského učiníte slib na místo přísahy, že chcete Jeho Veličenstvu císaři a pánu věren a Jeho poslušen býti, zákony zachovávati a povinnosti své svědomitě plniti.

Náměstek nejvyššího maršálka zemského posl. Wohanka: Slibuji.

Nejv. maršálek zemsky: Dávám slovo p. náměstkovi.

Náměstek nejvyššího zemského maršálka posl Wohanka: Slavný sněme! Prve než nastoupím úřad mne svěřeny, mám povinnosť vysloviti nejpokornější a nejhlubší díky Jeho Veličenstvu císaři, našemu nejmilostivějšímu králi a pánu, za milosť mně prokázanou tím, že mne jmenovati ráčil náměstkem Nejvyššího maršálka tohoto království.

Děkuji dále Jeho Excellenci panu místodržiteli království Českého za důvěru mně projevenou tím, že mne na Nejvyšším místě doporučiti ráčil.

Slavný sněme! Kdykoli budu míti příležitost zastupovati Jeho Jasnosť, Nejvyššího pana maršálka království českého, bude snahou mojí úřad svůj konati dle oněch zásad, jimiž se řídí povždy Jeho Jasnost a jichž slavný sněm tak ceniti si dovede.

Přál bych si, kdyby mi bylo možno přiblížiti se při vší energií onomu jemnému taktu řízení, jakým slyne Jeho Jasnost. Na všechen způsob však prosím, nechť slavný sněm jest ujištěn, že bude-li mi říditi jednaní tohoto slavného domu, učiním to vždy se vší objektivností. Chci ve všem jednaní svém jakožto náměstek Nejvyššího pana maršálka plně dbáti stávajících řadů i rovnoprávnosti zemskými i říšskými zákony zaručené.

Beim Antritte des mir durch die Gnade Seiner Majestät verliehenen Amtes spreche ich nur den einen Wunsch aus, das hohe Haus möge auch in dieser Session eine Thätigkeit entsalten, die zum Segen des ganzen König reiches und aller seiner Bevölkerung gereicht.

Ich bitte die hochverehrten Herren, falls ich in die Lage komme, Seine Durchlaucht den Herrn Oberstlandmarschall zu vertreten, in meiner Amtsführung mich freundlichst unterstützen zu wollen.

Nejvyšší maršálek zemský: Jednací protokoly prvého a druhého sezeni ze dne 28. a 29. prosince byly k nahlédnutí vyloženy.

Die Geschäftsprotokolle der I. und II. Sitzung vom 28. und 29. Dezember 1898 sind zur Einsicht aufgelegt gewesen.

Ich stelle die Anfrage, ob jemand gegen den Wortlaut dieser Protokolle eine Einwendung erhebt.

Cením dotaz, zdali někdo proti znění těchto protokolů činí námitku.

Jelikož nebyla námitka činěna, prohlašuji, že tyto protokoly jsou schváleny.

Ich erkläre die Protokolle für agnoscirt.

Volba výboru verifikačního vykonaná po ukončení posledního sezeni měla tento výsledek. Od kurie velkých statků byli do tohoto výboru zvoleni pp. poslanci hr. Mensdorff, Pilz a Porák, od kurie měst a průmyslových míst pp. poslanci

Janďourek, Krejčík a Leminger, od kurie obcí venkovských pp. poslanci Dr. Scharf, Štolc a Kryf.

Zvolení páni verifikátoři rozdělí se na tři skupiny, a budou úřad svůj vykonávati takto:

První skupinu tvočí pp. poslanci Pilz, Janďourek a dr. Scharf, druhou skupinu pp. poslanci Porak, Krejčík a Štolc a třetí skupinu páni poslanci hrabě Mensdorff, Leminger a Kryf.

Pro dnešní sezeni převezmou úřad verifikátorů pp. poslanci Pilz, Janďourek a dr. Scharf

Die nach Schluß der letzten Sitzung vorgenommene Wahl in den Verifikationsausschuss hatte folgendes Ergebnis:

Von der Curie des Großgrundbesitzes wurden in diesen Ausschuß gewählt die Herren Abg. Graf Mensdorff, Pilz und Porak, von der Curie der Städte und Industrialorte die Herren Abg. Janďourek, Krejčík und Leminger, von der Curie der Landgemeinden die Herren Abg. Dr. Scharf, Stolc und Kryf.

Die gewählten Herren Verificatoren theilen sich in 3 Gruppen, welche nach folgender Ordnung fungieren:

Als erste Gruppe die Herren Abg. Pilz, Janďourek und Dr. Scharf, als zweite Gruppe die Herren Abg. Porak, Krejčík und Štolc, als dritte Gruppe die Herren Abg. Graf Mensdorff, Leminger und Kryf.

In der heutigen Sitzung werden daher als Verificatoren fungieren die Herren Abg. Pilz, Janďourek und Dr. Scharf.

Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Ich ersuche dem hohen Hause mitzutheilen, welche Druckschriften vertheilt worden sind.

Sněmovní sekretář Höhm (čte: ) Tiskem bylo rozdáno a to 16. března 1899:

č. s. 126. tisk XXIII. Zpráva zemského výboru s výtahy z účetních závěrek samostatně účtovaných fondů za rok 1897;

č. s. 128. tisk XXV. Zpráva zemského výboru o podporováni spořitelních a záložních spolků soustavy Raiffeisenovy a jich svazů v roce 1898 a o stavu a poměrech záložen těch v roce 1897;

č. s. 161. tisk XXVII. Zpráva zemského výboru o rozpočtu rady zemědělské pro království České na rok 1899. a o účetní závěrce za rok 1897;

č. s. 176. tisk XXXI. Zpráva zemského výboru o projektu upravení Ohře v trati Schwarzmühle-Falknov; pak stenografická zpráva o III. sezení sněmu.

Na stole jest vyložena výroční zpráva c. k. ústřední kanceláře hydrografické IV. ročník za rok 1896.

Jin Drucke wurden vertheilt:

Ldtgz. 126. Druck XXIII. Bericht des Landesausschusses mit Auszügen aus den Rechnungsabschlüßen der selbständig verrechneten Fonde für das Jahr 1897.

Ldtgz. 128. Druck XXV. Bericht des Landesausschusses über die Forderung der Spar- und Darlehenskassenvereine nach dem Systeme F. W. Raiffeisens und deren Verbände im Jahre 1898 und über den Stand und die Verhältnisse dieser Vereine im Jahre 1897.

Ldtgz. 161. Druck XXVII. Bericht des Landesausschusses über den Voranschlag des Landesculturrathes für das Königreich Böhmen für das Jahr 1899 sowie den Rechnungsab schluss für das Jahr 1897.

Ldtgz. 176. Druck XXXI. Bericht des Landesausschusses betreffend das Projekt der Regulirung der Eger in der Strecke Schwarzmühle-Falkenau.

Dann der stenografische Bericht der III. Landtagssitzung.

Am Tische liegt auf der Jahresbericht des k. k. Central-hydrographischen Bureaus, IV. Jahrgang 1896.

Nejv. maršálek zemský: Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které petice došly.

Ich ersuche dem hohen Hause den Einlauf an Petitionen mitzutheilen.

Sněmovní aktuar dr. Svanda ze Semčic (čte: )

Č. p. 178. Posl. p. Jaroš s peticí okr. výb. v Jaroměři za subvenci na zvýšení okres. silnice ze Semšic do Hradce Králové.

č. p. 179. týž pan poslanec s peticí v příč. urychlení provedení regulace Labe od Jaroměře po Mělník.

Z. 180. Abg. Graf Buquoy mit Pet. des Bez. -Aussch. Gratzen um Errichtung einer Wiesenbau- event. einer landw. Schule in Gratzen,

č. p. 181. posI. p, Baar s peticí "Učitelské jednoty Komenský" v Třeboni za upravení služného učitelstva.

č. p. 182. posl. pan Nehasil s peticí "Učitelské jednoty "Komenský" v Českém Brodě v téže záležitostí.

č. p. 183. posl. pan Hodys s peticí Učitelské jednoty "Budeč" v Dobříši v téže záležitosti.

č. p. 184. týž pan poslanec s peticí "Učitelské jednoty "Budeč" v Příbrami v téže záležitosti.

č. p. 185. posl. p. König s peticí Učitelské jednoty "Budeč" v Královicích u Plzně v téže záležitosti.

č. p. 186. posl. p. Macháček s peticí učitel. sboru obec. chlapec. školy v Hoře Kutné v téže záležitosti.

č. p. 187. týž p. poslanec s peticí učitel. sboru měst. Školy chlapec. v Hoře Kutné v téže záležitosti.

č. p. 188. posl. p. Nehasil s peticí učit. sboru obec. a měšť. Škol v Čes. Brodě v téže záležitosti,

č. p. 189. posl. p. Hodys s peticí učit. sboru v Nov. a Starém Knině v téže záležitosti,

č. p. 190. posl. p. Dr. Brzorád s peticí učit. sboru v Něm. Brodě v téže záležitosti,

č. p. 191. posl. p. König s peticí hosp. besedy ve Víchově a obec. představenstva tamtéž v téže záležitosti,

č. p. 192. týž p. posl. s peticí Hosp. besedy v Hor. Ředicích o téže záležitosti,

č. p. 193. posl. p. Hodys s peticí okres. výboru v Dobříši v téže záležitosti,

Č. p. 194. posl. p. dr. Dvořák v Nov. Městě n. M. v téže záležitosti,

č. p. 195. posl. p. Hodys s peticí měst. rady v Nov. Kníně v téže záležitosti,

č. p. 196. týž p. posl. s peticí míst. škol. rady v St. Kníně v téže záležitosti,

č. p. 197. týž p. posl. s peticí obec. zastupitelstva v Nové Vsi v téže záležitosti,

č. p. 198. posl. p. dr. Dvořák s petici měst. rady v Semechnici v téže záležitosti,

č. p. 199. posl. p. Macháček s peticí učitelek v Hoře Kutné v téže záležitosti,

č. p. 200. posl. p. V. Krumbholz s peticí učitelek na Kladně v téže záležitosti,

č, p. 201. posl. p. dr. Fořt s peticí obec. výb. v Morašicích u Litomyšle v téže záležitosti,

č. p. 202. posl. p. dr. Brzorád s peticí obec. výb. v Pravoníně v téže záležitosti,

č. p. 203. posl. p. K. Adámek s peticí obec. výb. v Chlumě v téže záležitosti,

č. p. 204. týž p. posl. s peticí obec. výb. ve Stanu u Hlinska v téže záležitosti,

č. p. 205. týž p. posl. s peticí obec. výboru v Hamrech v téže záležitosti.

č. p. 206. týž p. posl. s peticí obec. výb. v Rváčově v téže záležitosti,

č. p. 207. týž p. posl. s peticí obec. výb. v Ranné u Hlinska v téže záležitosti,

č. p. 208. týž p. posl. s peticí obec. výb. ve Svratouchu (okr. Hlinsko) v téže záležitosti,

č. p. 209. týž p. posl. s peticí obec. výb. v Českém Herálci v téže záležitosti,

č. p. 210. posl. p. Jos. Sokol s peticí učitelů měšť. chlapec. školy v Holicích v téže záležitosti,

č. p. 211. posl. p. Dostál s peticí učitelů obec. a měšt. dívčí Školy v Litomyšli za upravení platů učitelů

č. p. 212. posl. p. Hájek s peticí chlapec, školy v Písku v téže záležitosti,

č. p. 213. posl. p. Karel Adámek s peticí obec. a měšť. školy v Písku v téže záležitosti,

č. p. 214. týž. p. posl. s peticí učit. spolku "Komenský" v Hlinsku v téže zátosti,

č. p. 215. posl. p. Dr. Brzorád s peticí učit. spolku v Čechticích v téže záležitosti,

č. p. 216. posl. p. K. Adámek s peticí oboc. úřadu v Trh. Kamenici v téže záležitosti,

č. p. 217. týž p. posl. s peticí obec. výboru v Kameničkach okres Hlinsko v téže záležitosti,

č. p. 218. týž p. posl. s petici městské rady v Hlinsku v téže záležitosti,

č. p. 219. posl. p. dr. Brzorád s peticí Hospodářsko-čtenářské besedy v Pravoníně v téže záležitosti,

č. p. 220. posl. p. dr. Fořt s petici Hospodářsko-čtenářské besedy v Mora čicích u Litomyšle v téže záležitosti,

č. p. 221. posl. p. Formánek s peticí místní školní rady v Černilově v téže záležitosti,

č. p. 222. týž p. posl s peticí místní školní rady v Březhradě v téže záležitosti,

č. p. 223. týž p. posl. s peticí místní školní rady v Nedělištích v téže záležitosti,

č. p. 224. týž p. posl. s peticí místní školní rady v Novém Hradci Králové v téže záležitosti,

č. p. 225. týž p posl. s peticí místní školní rady v Slatině v téže záležitost],

č. p. 226. posl. p Špindler s peticí místní školní rady na Mělníce v téže záležitosti,

č. p. 227. posl. p. Formánek s peticí obec. zastup. v Lhotě Malšové v téže záležitostí,

č.   p 228. posl. p. Špindler s peticí obec. zástup. v Chlumíně v téže záležitosti,

č.   p. 229. týž, p. posl. s peticí městské rady na Mělníku v téže záležitosti,

č, p. 230 posl. p. Kůs s peticí sboru učit. v Přešticích, v téže záležitosti,

č. p. 231. posl. p. Špindler s peticí sboru učit. v Ml. Boleslavi v téže záležitosti,

č. p. 232. posl. p. Formánek s peticí sboru učit. v Černilově v téže záležitosti,

č. p. 233. týž p. posl. s peticí sboru učit. v Novém Hradci Králové v téze záležitosti,

č. p 234. týž p. posl. s petici učit. jednoty "Budeč Kuklenská" v téže záležitosti,

č. p. 235. týž p posl. s peticí představenstva městyse Kuklen v teze záležitosti,

č. p. 236. posl. p. Špindler s peticí učit. spolku "Budeč" v Mnich. Hradišti v téže zaležitostí,

č. p. 237. posl. p. Kůs s peticí sboru učit. ve Vrčeni v téže záležitosti,

6. p. 238. posl. p. Formanek s peticí sdružených vzdělávacích spolků v Novém Hradci Králové v téže záležitosti,

č p. 239. posl. p. Špindler s peticí učit. sboru v Mnich. Hradišti v téže záležitosti,

č. p. 240. posl. p. Formánek s peticí obce Předměřice n/L. v téže záležitosti,

č. p. 241. posl. p. Dr. Černohorský s petici sboru učit. obec. školy v Držkově v téže záležitosti,

č. p. 242. týž p posl. s peticí sboru učit. obec školy v Dol. Hamru v téže záležitosti,

č p. 243. týž p. posl s peticí sboru učit. obec. školy v Smrčí u Žel. Brodu v téže záležitosti,

č. p. 244. týž p. posl. s peticí učit. jednoty "Budeč" v Žel. Brodě v téže záležitosti,

č p 245 týž p. posl. s peticí školy obec. a měst. v Žel Brodě v téže záležitosti,

č. p. 246 týž p. posl. s peticí učit. jednoty "Komenský" v Semilech v téže záležitosti,

č. p. 247. posl. p J. Rataj s peticí místní školní rady v Kestřanech, Dobeci, Heřmani a Putimi v téže záležitosti,

č p. 248. týž p posl s petici místní školní rady v Kuklenách, Křestovicích a Slabšicích v téže záležitosti,

č. p. 249. týž p. posl. s peticí učit. sboru v Záhoří, Chrestovicích, Oslavi, Klonkách a Slabčicích v téže záležitosti,

č. p. 250 posl. p. Dr. Černohorský s peticí obec. zastup. městyse Držková s Plavý v téže záležitosti,

č. p. 251. posl. p V. Janda s peticí obce Jecíň u Velvar v téže záležitosti,

č p. 252 týž p posl. s peticí obce Bratkovice v té e záležitosti,

č, p. 253. posl. p J. Novotný s peticí odboru Národní Jednoty Pošumavské vo Vahlovicích (okres Blatná) v téže záležitosti,

č p. 254. týž p. posl. s peticí zálož. spolku "Vesnická spořitelna ve Vahlovicich" (okr. Blatná) v téže záležitosti,

č. p. 255. posl. p. K. Prášek s peticí hospod. průmysl spolku v Brandýse n/L v téže záležitosti,

č. p. 256. posl. p. Dr. Černohorský s petici Včelařsko-hospod. jednoty pro okres Železnobrodský v téže záležitosti,

č. p. 257. týž p. posl. s peticí okresní hasičské jednoty Železnobrodské v téže záležitosti,

č. p. 258. týž p posl. s peticí besedy "Podkozákovské" ve Smrčí u Žel. Brodu v téže záležitosti,

o. p. 259. týž p. posl. s peticí hospod. lesnického spolku v Chlistově-Těpeřích v téže záležitosti,

č. p. 260. týž p. posl. s peticí živnost. společenstva pro Železný Brod a okolí v téže záležitosti,

č. p. 261. posl. p. Dr. Čelakovský peticí místní školní rady v Hlinsku v téže záležitosti,

č. p. 262. týž p. posl. s peticí místní Školní rady v Stanu v téže záležitosti,

č. p. 263. týž p. posl. s peticí místní školní rady v Herálci v téže záležitosti,

č. p. 264. týž p. posl. s peticí místní školní rady ve Svratce v téže záležitosti,

č. p. 265. posl. p. Dr. Baxa s peticí místní školní rady v Drahobudicích v téže záležitosti,

č p. 266. týž p. posl. s peticí místní školní rady v Třebovli v téže záležitosti,

č. p. 267. týž p. posl. s peticí místní školní rady v Dol. Chvatlinách v téže záležitosti,

č. p. 268. posl. pan Dr. Čelakovský s peticí hasič. sboru v Chlumu v téže záležitosti,

č. p. 269. týž p. posl. s peticí hasič. sboru v Trh. Kamenici v téže záležitosti,

č. p. 270. týž p. posl. s peticí tělocvičné jednoty "Sokol" v Trh. Kamenici v téže záležitosti,

č. p 271. posl p. Dr. Baxa s peticí obec zastup. v Dol. Chvatlinách v téže záležitosti,

č. p. 272. týž p. posl. s peticí obec. zastup. v Drahobudicích v téže záležitosti,

č. p. 273. týž p. posl. s peticí obec. zastup. v Zásmukách v téže záležitosti,

č. p. 274. týž p. posl. s peticí obecního zastupitelství v Radim i v téže záležitosti,

č. p. 275. týž pan posl. s peticí obec. zastupitelstva v Sobočicích v téže záležitosti,

č. p. 276. týž pan posl. s peticí obec. zastupitelsva v Mlikovicích v téže záležitosti,

č. p 277. týž pan posl. s peticí obec. zastupitelstva v Nesměni v téže záležitosti.

č. p. 278. týž p. posl. s peticí měst. rady v Kouřimi v téže záležitosti,

č. p. 279 týž pan posl. s peticí sboru učit. obec. školy v Plaňanech v téže záležitosti.

č p. 280. p posl. Dr Čelakovský s peticí vzdělávací besedy "Neruda" v Trh Kamenici v téže záležitosti,

č. p. 281. p. posl. Mareš s peticí místní škol. rady ve Svinařích v téže záležitosti,

č. p. 282. týž p. posl. s peticí míst. škol. rady v Suchomastech v téže záležitosti,

č. p. 283. týž p. posl. s peticí míst. škol. rady v Hyskově-St. Huti v téže záležitosti,

č p. 284. týž pan posl. s peticí spolku dobrovol. hasičů v Cernovicích v téže záležitosti,

č. p. 285. týž p. posl. s peticí obec. výb. v Bykoši v téže záležitosti,

č. p. 286. týž p. posl. s peticí obce Suchomasty-Borek v téže záležitosti,

č. p. 287. týž p. posl. s peticí hospodář. spolku okolí Karlotýnského v téže záležitosti,

č. p. 288. týž p. posl. s peticí spolku ku podporování chudé školní mládeže ve Vel. Vísce v téže záležitosti,

č. p. 289. týž p. posl. s peticí spolku voj. vysloužilců na Tetíně v téže záležitosti,

č. p. 290. týž p. posl. s peticí spolku dobrovolných hasičů na Tetíně v téže záležitosti,

č. p. 291. týž p. posl. s peticí obč. besedy "Zdík" ve Zdicích v téže záležitosti.

č. p. 292. s peticí vzdělávacího a vzájemně se podporujícího spolku "Budislav" pro Bzovou a okolí v téže záležitosti,

č. p. 293. s peticí ochotnicko-čtenářské besedy v Popovicích v téže zéležtosti,

č. p. 294. s peticí řemeslnicko-živnostenské podpůrné Besedy pro Vys. Újezd a okolí v téže záležitosti,

o. p. 295. týž p. pol. s peticí čtenářské besedy v Cernovicích v téže záležitosti,

č. p. 296. týž p. posl. s peticí míst. škol. rady ve Sv. Janě pod Skálou v téže záležitosti,                                          

č. p. 297. týž p. posl. s peticí obec. zastupitelstva ve Skuhrově v téže záležitosti,

č. p. 298. týž p. posl. s peticí čtenářské Besdy Třebizský v Litni v téže záležitosti,

č. p. 299. týž p. posl. s peticí vzděl. besedy děln. "Havlíček" v Litni v téže záležitostí,

č. p. 300. týž p. posl. s peticí míst. představenstva obce Želkovice v téže záležitostí,

č. p. 301. týž p. posl. s peticí obec. zastupitelstva Bezdědicich v téže záležitostí,

č. p. 302. týž p. posl. s peticí obec. zastupitelstva v Praskolesích v téže záležitosti,

č. p. 303. týž p. posl. s peticí obec. zastupitelstva v Kozolupech v téže záležitosti,

č. p. 304 týž p. posl. s peticí obec. zastupitelstva v Bzové v téže záležitosti,

6. p. 305. týž. p. posl. s peticí obec. zastupitelstva v Mezouni v téže záležitosti,

č. p, 306. týž p. posl. s peticí obec. zastupitelstva ve Vys. Újezdě v téže záležitosti.

č. p. 307. týž p. posl. s peticí obec. zastupitelstva v Jincích v téže záležitosti,

č. p. 308. týž p. posl. s petici obec. výb. v Litni v téže záležitosti,

č. p. 309. týž p. posl. s petici obe. výb. ve Vel. Vísce v téže záležitosti.

č. p. 310. týž p. posl. s peticí měst. rady ve Zdicích v téže záležitosti.

č. p. 311. týž p. posl. s peticí míst. škol, rady v Libomyšli v téže záležitosti.

6. p. 312. týž p. posl. s peticí míst. Škol. rady v Bezdědicich v téže záležitosti,

č. p. 313. týž p. posl s peticí míst. škol. rady v Litni v téže záležitosti.

č. p. 314. týž p. posl. s peticí míst. škol. rady ve Vel. Vísce v téže záležitosti,

č. p. 315. týž p. posl. s peticí míst. škol. rady v Praskolesích v téže záležitosti,

c. p. 316. týž p. posl. s peticí míst. škol. rady na Tetíně v téže záležitosti,

č. p. 317. týž p. posl. s peticí míst. škol. rady ve Zdicích v téže zá ežitosti.

č. p. 318. týž p. posl. s peticí míst. škol. rady ve Vys. Újezdě v téže záležitosti,

č. p. 319. týž p. posl. s peticí obec. výb. v Málkově v téže záležitosti,

č. p. 320. týž p. posl. s peticí obec. úřadu v Tetíně v téže záležitosti.

č. p. 321. týž. posl. s peticí míst. škol. rady v Čerhovicích. v téže záležitosti.

č. p. 322. posl. pan Kčnig s peticí místní školní rady v Hrochově Týnci v téže záležitosti,

č. p. 323. posl, pan Dr. Pacák s peticí místní školní rady ve Schořově v téže záležitosti,

č. p. 324. posl. pan Dr. Fořt s peticí místní školní rady v Němčících v téže záležitosti,

č. p. 325. týž pan poslanec s peticí místní školní rady ve Svinné v téže záležitosti,

č. p. 326. posl. pan Dostál s peticí místní školní rady v Příchvoji v téže záležitosti,

č. p. 327. posl. pan Dr. Podlipný s peticí učitelské jednoty "Komenský" pro Prahu a okolí v téže záležitosti,

ž. p. 328. poslanec pan Teklý s peticí učit. sboru v Mnichově Hradišti v téže záležitosti,

č. p. 329. posl. pan Dostál s peticí hospodářského spolku pro okres Sobotecký v téže záležitosti,

č. p. 330. posl. pan Teklý s peticí hospod, průmysl, jednoty v Mnich. Hradišti v téže záležitosti,

č. p. 331. pos'. p. Mareš s peticí obec. zastupitelstva v Cerhovicích v téže záležitosti,

č. p. 332 týž pan p sl. s petici obec. zastupitelstva v Drozdově v téže záležitosti,

ž. p. 333. týž pan poslanec s peticí obec. zastupitelstva v Třenici v téže záležitosti,

č. p. 334. týž pan poslanec s peticí obec. zastupitelstva v Hýskově v téže záležitosti,

č. p. 335. posl. pan Formánek s peticí obec. zastupitelstva ve Velké Bělči v téže záležitosti,

č. p. 336. týž pan poslanec s peticí obec. zastupitelstva ve Střebeši v téže záležitosti,

č. p. 337. posl. p. Dostál s petici obec. zastupitelstva v Libošovicích v téže záležitosti,

č. p. 338. týž pan posl. s peticí hasičského sboru v Hořením Bousově v téže záležitosti,

č. p. 339. posl. pan Formánek s peticí rolnické besedy v Lochenicích v téže záležitosti,

č. p. 340. posl. pan Dr. Setunský s petici učit. jednoty česk. škol. hejtmanství Sušického v téže záležitosti,

č. p. 341. poslanec pan Kryf s peticí otec. zastupitelstva v Libodřicích v téže záležitosti,

č. p. 342. týž pan posl. s peticí obec. zastupitelstva v Pohoři v téže záležitosti,

č. p. 343. týž pan poslanec s pet. ob. zast. v Svojšicích v téže záležitosti,

č. p. 344. týž pan poslanec s petici obec. zastup. ve Voděradech v téže záležitosti,

č. p. 345. posl. pan Dr. Dvořák s peticí obecního zastupitelstva v Hronově v téže záležitosti,

č. p. 346. poslanec pan Kůs s peticí učitelského sboru v Nepomuku v téže záležitosti,

č. p. 347. posl. pan Kryf s peticí učitelského sboru ve Vrbčanech v téže záležitosti,

č. p. 848. poslanec pan Suda s peticí učitelského sboru v Kraulově v téže záležitosti,

č. p 349. posl. pan. Mixa Blažej s peticí učitelského sboru na Horách Březových v téže záležitosti,

č. p. 350. týž. pan poslanec s peticí učitelské jednoty v Příbrami v téže záležitosti,

č. p. 351. posl. p. Dr. Baxa s peticí učitelského sboru v Maloticích v téže záležitosti.

č. p. 352. posl. pan Kryf s peticí obec. zastupitelstva v Krychnově v téže záležitosti,

č. p. 353. týž pan poslanec s peticí obec. zastupitelstva v Bošicích v téže záležitosti,

č. p. 354. poslanec pan Mixa Blažej s peticí obce Příbrami v téže záležitosti,

č. p. 355. posl. pan Brdlík s peticí učit. sboru "Komenský" v Kameničin. L. v téže záležitosti,

č. p. 356. posl. pan Dr. Dvořák s peticí měst. rady v Opočně v téže záležitosti,

č. p. 357. poslanec pan Suda s peticí obce Zadní Z borovice v téže záležitosti,

č. p. 358. týž pan poslanec s peticí okresního výboru ve Strakonicích v téže záležitosti,

č. p. 359. poslanec pan Mixa Blažej s peticí okres výboru v Příbrami v téže záležitosti,

č. p. 360. poslanec pan Kryf s petici míst. školní rady ve Svojšicích v téže záležitosti,

č. p. 361. poslanec pan Jos. Brdlík s peticí učitelské jednoty "Budeč" v Pelhřimově v téže záležitosti,

č. p. 362. týž pan poslanec s peticí učitelské jednoty "Budeč v Počátkách v téže záležitosti,

č. p. 363. týž pan poslanec s peticí obecné školy v Žirovnici v téže záležitosti,

č. p. 364. týž pan poslanec s peticí měšťan, školy v Počátkách v téže záležitosti,

č. p. 365. týž pan poslanec s peticí obecné školy v Počátkách v téže záležitosti,

č. p. 366. poslanec pan Dr. Malinský s peticí učit. sboru obec. školy a měšť. chlapecké v Humpolci v téže záležitosti,

č. p. 367. posl. pan Kudrnka s peticí učit. a vychovatelského spolku "Komenský" v Nasavrkách v téže záležitosti,

č. p. 368. poslanec pan Spindler s peticí učitel, jednoty "Budeč" ve Mšeně v téže záležitosti,

č. p. 369. poslanec pan Kudrnka s peticí učit. jednoty "Budeč" v Chrudimi v téze záležitosti,

č. p. 370. týž pan poslanec s peticí obecního výboru v Třibřichách v téže záležitosti,

č. p. 371. týž. pan poslanec s peticí obecního představenstva v Bezděkově u Hroch. Týnce v téže záležitosti,

č. p. 372. týž pan poslanec s peticí obecního zastupitelstva v Bilanech v téže záležitosti,

ž. p. 373. týž pan poslanec s peticí obecního úřadu v Tuněchodech v téže záležitosti,

č. p. 374. týž pan poslanec s peticí obecního zastupitelstva ve Vorli v téže záležitosti,

č. p. 375. týž p. posl. s peticí míst. škol. rady v Tuněchodech v téže záležitosti,


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP