Úterý 9. března 1897

Nejv. maršálek zemský: Pan posl. Dr. Pražák vyžádal si slovo k fa litické opravě.

Poslanec Dr. Pražák: Slavný sněme!

Vyžádal jsem si slovo k faktické opravě oproti vývodům p. Dr. Pacáka.

Já konstatuji přede vším věcně, že vývody, které jsem přednesl včerejšího dne, byly ryze věcné a že po mém soudu nebylo nejmenší příčiny k osobním narážkám a k osobním útokům, které jsem shledal v řeči pana dra Pacáka (Tak jest!)

Dále konstatuji věcně, že jest nepravdou, jakoby spočíval v mých rukou referát o úpravě škol. Prosím, já nejsem ani členem zemské školní rady, ani zemský výbor nemá dohled na školy národní.

To je věcí úřadů školních a jejich věcí jest, aby se usnášely o všech záležitostech, které se týkají správy školní.

Referent u věcech školních při zemském výboru v podstatě má jen jakousi disposici, činiti návrhy ve věcech finančních, totiž potud, pokud se zemská školní rada dotazuje zemského výboru, zdali snad může se ten který náklad uhraditi, a zda svoluje zemský výbor, by se ten a ten výdej učinil, resp. při zřizování škol, zda zemský výbor souhlasí se zřízením těchto škol s ohledem na zemské finance.

Tedy otázku věcnou, o kterou tu jde, vždy sluší posuzovati školním úřadům a tedy prosím, by p. Dr. Pacák se obrátil na příslušnou adresu, pokud má nějaké návrhy a přání, jež se týkají úpravy dozoru na školy a pokud se týče úpravy školství vůbec.

Co pak se vývodů minoritního vota týče, konstatuji jen věcně, že oproti mým vývodům věcným zde nebylo podstatně ničeho uvedeno a já dále věcně konstatuji, že nikterak jsem netvrdil, aniž postavil zásadu, že snad patří české dítě do německé školy, nebo naopak, nebo že znalosti jazyku vyučovacího úplně nerozhoduji v příčině této.

Já jenom jednoduše konstatoval, že není vhodným aniž účelným, aby udělení subvence pro Školy soukromé učiněno

bylo závislým na tom zdali ta která škola přijímá děti jazyka vyučovacího neznalé a poukázal jsem hlavně k praktickým obtížím, které konstatování této okolnosti s sebou přináší.

Tyto důvody nebyly nikterak vyvráceny.

Konečně opravuji věcně, že jsem nikterak neradil těm pánům z levé strany sněmovny, že mají zříditi německé mateřské školy.

Já myslím, že by takové rady nepotřebovali a ode mne jí ani nepřijali, neboť oni sami vědí, co mají činiti.

Ale já uvedl jsem důvody, kterými jsem dokázal bezúčelnosť návrhu, o který jde, neboť kdyby se na to kladla s oné strany váha, dosáhlo by se pravého opaku toho, čeho se chce dosáhnouti minoritním votem. Domluvil jsem. (Tak jest! Výborně !)

Nejvyšší maršálek zemský:     Pan posl. Dr. Pacák vyžádal si slovo ke krátké věcné opravě. Dávám jemu   slovo ke krátké věcné opravě. )

Poslanec Dr. Pacák: Dostal jsem slovo ke krátké věcné opravě. Já nechci porušovati tento příkaz, a chci krátce mluviti, ale jen pod tím ohražením, že, až budu mít někdy delší řeč, povím ve krátké poznámce vše, jako to bylo dovoleno p. posl. Opitzovi.

Já konstatuji, že jsem apostrofoval pana prof. Pražáka nikoli osobně, nýbrž jako referenta zem. výboru ve školství (Tak jest !) a to se rozumí samo sebou, že každý věci znalý ví, že on nerozhoduje o tom, o čem zemská školní rada rozhoduje, ale v tom rámci, v jakém rozhodování přísluší zem. výboru. - Velectění pánové, jestli p. Dr. Pražák mně pravil, abych se obrátil na jinou adresu, pravím: nikoli, já se obrátiti mohu jen na jeho adresu, neb nebyla to zemská školní rada, nýbrž on to byl, který vnesl konfesionelní školu sem do sněmovny, a musí si tedy nechat líbit, že my, kteří si konfessionelní školy nepřejeme, proti němu vystupujeme. Tím končím. (Výborně!)

Nejvyšší maršálek zemský: Dávám nyní závěrečné slovo panu zpravodaji.

Generální zpravodaj poslanec Dr. Fořt: Poněvadž ve své vlastnosti jako zpravodaj rozpočtové komise nemohu z důvodů na snadě jsoucích proti návrhům většiny této komise mluviti, a poněvadž na druhé straně pro návrhy tyto mluviti příčilo by se mému vnitřnímu přesvědčení, nezbývá mně nic jiného, než vzdáti se slova a prohlašuji, že jakožto poslanec hlasovati budu pro návrhy minority.

Nejvyšší maršálek zemský: Přejdeme k hlasování.

Wir gehen zur Abstimmung über.

Žádám pány, by ráčili zaujmouti svá místa.

Ich ersuche die Herren, ihre Plätze einzunehmen.

Předmětem hlasování jest první čásť kapitoly VIII. v "Potřebě", kapitoly VIII. v Úhradě", článku VIII. "Vyřízení", a petice k těmto položkám náležející.

Vzhledem k minoritnímu votu, které k těmto položkám bylo podáno, dále hled k některým dodatkům, které jménem komise rozpočtové pan zpravodaj byl navrhnul, zamýšlím zavésti hlasování dle tohoto pořádku:

Především se bude hlasovati o dotyčných položkách "Vyřízení" a sice v kapitole VIII. "Vyřízení" o článku 1. až včetně 6., pak před článkem 7. přijde k hlasování minoritní votum, které zastupoval pan posl. Dr. Pacák, a sice tím způsobem, že, pakli by minoritní votum bylo přijato, odpadlo by hlasování o prvním odstavci článku 7., pakli by minoritní votum nebylo přijato, bude se hlasovati o tomto odstavci.

Dále se bude hlasovati o části druhé, třetí a čtvrté odstavce 7., na to přijdou k hlasování ostatní části "Vyřízení" od čísla 8. až včetně k číslu 13. a na to dám hlasovati o dodatku, který byl navržen panem zpravodajem jménem komise, kterým má býti vřaděna nová věta do "Vyřízení", a který se týká zvýšení subvence pro komunální vyšší gymnasium ve Dvoře Králové.

Pak dám hlasovati o dotyčných položkách v "Potřebě" a "Úhradě", dále o peticích, a sice o peticích, které jsou již vytištěny, a které mají čísla 43 až 46, a pak ještě o petici číslo 1370, a petici číslo 1534, stran kterých pan zpravodaj ve své úvodní řeči byl sdělil návrhy komise na vyřízení těchto petic.

Ich erlaube mir bezüglich der Abstimmung vor allem darauf hinzuweisen, dass der Gegenstand ist die Abstimmung im "Erfordernisse" des Cap. VIII, Tit. 1 bis 5, dann in der,, Bedeckung" das ganze Kap. VIII und in der "Erledigung" Artikel VIII und dann die betreffenden Petitionen Nr. 43-46.

Mit Rücksicht auf das vorliegende Minoritätsvotum, sowie mit Rücksicht darauf, dass der Herr Berichterstatter namens der Budgetkommission einige Zusatzanträge gestellt hat, beabsichtige ich die Abstimmung in folgender Weise einzuleiten:

Zuerst wird über die betreffenden Positionen der Erledigung abgestimmt werden, nämlich über die Punkte 1-6 des Kap. VIII.

Beim Punkt 7 kommt die Abstimmung über das Minoritätsvotum, und zwar in der Weise, dass zuerst über das Minoritätsvotum wird abgestimmt werden.

Sollte dasselbe angenommen werden, entfällt die Abstimmung über den 1. Absatz des Punktes 7; sollte das Minoritätsvotum nicht angenommen werden, so wird über den ersten Absatz des Punktes 7 abgestimmt werden und darnach wird über die Absätze 2, 3, 4 des Punktes 7 abgestimmt werden, hieraus über die übrigen Punkte, nämlich von 8 bis incl. 13 des Art. VIII der,, Erledigung".

Anschließend daran wird abgestimmt werden über einen Antrag der Budgetkommission, durch welchen ein neuer Punkt in die "Erledigung" eingereiht werden soll, und welcher sich aus die Erhöhung der Subvention für das Kommunal-Obergymnasium in Königinhof bezieht. Darnach wird abgestimmt werden über die ziffermäßigen Positionen des "Erfordernisses" und der "Bedeckung" und dann über die Petitionen und zwar gelangen zur Abstimmung die Petitionen Nr. 43-46 der gedruckten Vorlage und dann noch zwei Petitionen, auf welche der Herr Berichterstatter in seiner Einleitung zu diesem Gegenstände hingewiesen hat, nämlich die Petitionen Nr. 1370 und 1534.

Wird gegen diese Art der Abstimmung eine Einwendung erhoben?

Činí se proti tomuto spůsobu hlasování námitka?

Nebyla činěna žádná námitka.

Es wurde keine Einwendung erhoben

Dám tedy tak hlasovati, jak jsem ohlásil.

Ich werbe demnach die Abstimmung in dieser Weise einleiten.

První předmět hlasování jest u "Vy řízení" čl. VIII. odst. 1. až včetně 6.

Der erste Gegenstand der Abstimmung ist in der "Erledigung" Kap. VIII Punkt 1-6.

Žádám pány, kteří tyto položky přijímají, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diese Absatze annehmen, die Hand zu erheben.

Jsou přijaty.

Sie sind angenommen.

Posl. dr. Klouček: Žádám za slovo k hlasování.

Nejv. maršálek zemský: Pan dr. Klouček se hlásí o slovo k hlasování. Dávám mu slovo.

Posl. dr. Klouček: Činím návrh, aby se hlasovalo dle jmen.

Nejvyšší maršálek zemský: Pan podr. Klouček žádá, aby o minoritním v tu hlasovalo se dle jmen.

Der Herr Abg. Dr. Klouček beantragt, dass über das Minoritatsvotum die namentliche Abstimmung stattfinde.

Žádám pány, kteří tento návrh podporují, by vyzdvihli ruku.

Návrh jest dostatečně podporován.

Der Antrag ist hinreichend unterstützt

Stane se tedy hlasováni dle jmen. Žádám pány verifikátory, by ráčili se dostaviti na své místo

Ich ersuche die Herren Verifikatenten, ihre Platze einzunehmen.

Předmětem hlasování jest návrh menšiny.

Páni, kteří tento návrh přijímají, hlasují "Ano, " a páni, kteří návrh zamítají, hlasují "Ne. "

Gegenstand der Abstimmung ist das Minoritatsvotum.

Diejenigen Herren, welche dasselbe annehmen, stimmen mit "Ja", diejenigen welche es ablehnen, stimmen mit "Nein".

Žádám, aby jména pánů byla čtena.

Ich ersuche die Namen der Herren zu verlesen.

(Sněmovní sekretář Höhm čte jména poslanců.

Landtagssekretär Höhm verliest die Namen der Abgeordneten. )

S "ano" hlasovali pánové:

Mit "Ja haben gestimmt die Herren:

Adámek, Anýž, Barták, Dr. Baxa, Bernard, Dr. Blažek, Boček, Brdlík, Březnovský. Dr. Čelakovský, Dr. černohorský, Černý, Dostál, Dr. Dvořák, Dvořák Václav, Dr. Dyk, Effmert, Dr. Engel, Formánek, Dr. Fořt, Dr. Grégr, (Verifikátoři sčítají hlasy. Volá se: Fišera nehlasoval! Odpor. Hlasy: Hlasoval! Nebyl přítomen! Nejvyšší maršálek zemský: Já se přiznávám, že jsem p. posl. Fišeru neslyšel hlasovati. ) Hájek, Dr. Heller, Dr. Herold, Hodys, Holče, Horák Josef, Hovorka, Hyrš, Janda Heřman, Janda Václav, Janďourek, Jaroš, Jindřich, Kaftan, Dr. Kaizl, Dr. hrabě Kounic, Dr. Klouček, Dr. Koldinský, Komárek, Kovářík, Kožmín, Konig Dr. Krajník, Krejčík, Krumbholz, Kryf, Kudrnka, Kůs, Leminger, Lenoch, Loula, Dr. Malínský, Mareš Josef, Materna, Mixa Blažej, Dr. Moravec, Nehasil, Němec, Niklfeld, Dr. Pacák, Pech, Dr. Pinkas, Dr. Pippich, Dr. rytíř Plaček, Dr. Podlipný, Dr. Podlipský, Rataj, Scharf, Dr. Setunský, Dr. Slavík, Sokol, Steiner František, Suda, Dr. Šamánek, Dr. Šil, Dr. Škarda, Špindler, Štole, Teklý, Dr. Vašatý, Víšek, Vorlíček, Dr. Záhoř, Dr Žalud.

S "ne" hlasovali pánové:

mit "Nein" haben gestimmt die Herren:

Rector magnificus der deutschen Prager Universität, Aigner, Albl, Bohatý, Ritter von Brand, Graf Buquoy, hrabě Chotek Emerich, hrabě Chotek Ferdinand, hrabě Czernin Josef, rytíř Daubek, svob. pan Dobrženský Jan, rytíř z Eisensteinu, von Eltz, Dr. Eppinger, Fabian, Dr. Fourmer, Dr. Funke, Gebler, Glockner, Goldberg, Heinzel, Herbig, Herbst, Hlávka, Hofmann, gen. velmistr Dr. Horák, Kahl, Dr. Karlach, Dr. Katzwendel, Dr. Kiemann, Dr. Kindermann, Kletzenbauer, Dr. Knoll, Dr. Langer, Legler, Dr. Leitner, probošt Dr. Lenz (Nepokoj. Nejvyšší maršálek zemský: Prosím, aby pánové poněkud hlasitěji svůj hlas pronesli, poněvadž zde skutečně není dobře slyšeti. Hlas: Ať se ti pánové nestydí!) Lippert, Ferd. princ Lobkovic, Ludwig, Mareš Čeněk, hrabě Mensdorff, Dr. Mettal, Dr. Milner, Mixa Alois, Möse, Müller, Niesig, Dr. Nitsche, hrabě Nostitz, P. Opitz, Pabstmann, Graf Pálffy, Dr. Pergelt, Perutz, Peschka, Pfeifer, Pilz, Porak, Dr. Pražák, Dr. Radimsky, Dr Reiniger, Richlý, Richter Ferd., Richter Josef, RichterStephan, Rombald, Rohling, Dr. Russ, Sajfert, Freiherr v. Scharfchwid, Schlegel, Dr. Schlesinger, Schmidl, hrabe Schönborn Karel, hrabe Schönborn Vojtěch, Dr. Schreiner, Dr. Schücker Karl, Erbprinz Schwarzenberg Johann, Karel kníže Schwarzenberg, Siegmund, Dr. Sobitschka, Steinbach, Stejskal, Gras Sternberg Philipp, Graf Sylva Tarouca, Sembera, Šulc Václav, Taschek, Tepper, Dr. Tersch, Theumer, Dr. Graf ThunHohenstein Jaroslav, hrabe Thun-Hohenstein Zdeňek, Tomášu, provinciál Tonder, Dr. Urban, Vojáček, Walter, Dr. Werunský, Dr. rytíž Wiedersperg, Graf Wolkenstein, Wunderlich, Graf Zedtwitz Karl, Graf Zedwitz Kurt, Dr. Zintl.

Nepřítomni byli pánové -

Abwesend waren die Herren:

Jeho Eminence kardinál kníže arcibiskup Pražský, biskup královéhradecký, Bischof von Leitmeritz, biskup budějovický, rektor magnificus české university Pražské, Baar (omluven), Dr. Bareuther, Vöns, Dr. Brzorád (byl právě taktéž omluven), hrabě Clam-Martinic, hrabě Czernin Eugen, Dr. hrabě Czernin, svob. pán Dobrženský Antonie, Doležal, Fišera, Dr. Hallwich, hrabě Harrach, svob. p. Hildprandt, kap. děkan Hora, Iro, Jann, (Nejvyšší maršálek zemský: Jest taktéž omluven), Karlík, von. Rleist, hrabě Kolovrat, Dr. Kramář, Dr. Krásl, Křepek, hrabě Jan Lažanský, Dr. Vladimír hrabě Lažanský, Parish, Pollak, Posselt, Prade. Alex. Richter, Dr. Schücker Zdenko šlechtic Schüttelsberg, Schwarz, Fürst Schwarzenberg Adolf, Dr. kníže princ Schwarzenberg Bedřich, Dr. Sláma, Steiner Anton, Graf Šternberk Leopold. Šťastný, Šulc Josef, Tausche, Vitáček, "Wohanka, Dr. Zátka, Freiherr von Zessner.

Nejv. maršálek zemský: Návrh byl zamítnut 106 proti 85 hlasům

Der Antrag ist abgelehnt mit 106 gegen 85 Stimmen.

Následkem toho přistoupím nyní k hlasování o 1. odstavci článku 7.

Ich werde nunmehr den 1. Absatz des Punktes 7 zur Abstimmung bringen.

Žádám pány, kteří tento odstavec přijímají, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesen Absatz annehmen, die Hand zu erheben.

Jest přijat.

Er ist angenommen.

Nyní dám hlasovati, a sice v jednom o ostatních částech odstavce 7. a pak o odstavcích 8. až včetně 13.

Nunmehr werde ich unter einem abstimmen lassen über die übrigen Alineas des Absatzes 7 und weiter über die Punkte 8 bis incl. 13.

Žádám pány, kteří tyto položky přijímají, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diese Positionen annehmen, die Hand zu erheben.

Jsou přijaty.

Sie sind angenommen.

Teď přijde k hlasování následující návrh rozpočtové komise, který čelí k tomu. aby vřaděn byl ještě jeden odstavec do "Vyřízení. "

Nunmehr kommt zur Abstimmung nachstehender Antrag der Budgetkommission, welcher dahingeht, dass ein neuer Punkt in die "Erledigung" eingefügt werde.

Tento návrh zní: "Městské obci Králové-Dvorské povoluje se k vydržování tamnějšího obecného vyššího gymnasia na rok 1897 zvýšená zemská subvence 3000 zl. "

Dieser Antrag der Budgetkommission lautet: "Der Stadtgemeinde Königinhof wird zur Erhaltung des dortigen Communal-Obergymnasiums für das Jahr 1897 eine erhöhte Landesubvention von 3000 fl. bewilligt. "

Žádám pány, kteří tento návrh přijímají, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesen Antrag annehmen, die Hand zu erheben.

Derselbe ist angenommen.

Jest přijat.

Teď dám hlasovati o ciferních položkách "Potřeby" a "Úhrady. "

Nunmehr werde ich die ziffermäßigen Ansätze des "Erfoedernisses" und der "Bedeckung" zur Abstimmung bringen.

Ich ersuche die Herren, welche dieselben annehmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří je přijímají, by vyzdvihli ruku.

Jsou přijaty.

Sie sind angenommen.

A nyní dám hlasovati o peticích a sice poznamenávám, že se jedná o návrhy, které se týkají petic od čísla 43 až 46, a dále pak o těchto návrzích rozpočtové komise; stran petice představenstva školních sester v Slatiňanech u Chrudimi navrhuje komise, aby byla tato žádosť postoupena zemskému výboru s tím, aby o ní podal zprávu.

Die eine Petition geht aus von der Vorsteherschaft der Schulschwestern in Slatiňan bei Chrudim und geht der Antrag der Budgetkommission dahin, dass sie dem Landesausschuße zur Berichterstattung abgegeben werde.

Další petice jest petice obce Slivenecké za odepsáni paušálu školního a v tomto ohledu navrhuje komise, aby byla postoupena zemskému výboru, a aby se souhlasem zemské školní rady, pokud možná, ji příznivě vyřídil.

Weiter liegt die Petition der Gemeinde Slivenec um Abschreibung des Schulgeldpauschales vor.

Diese soll dem Landesausschuße zur womöglich günstigen Erledigung im Einvernehmen mit dem Landesschulrathe abgetreten werden.

Dám hlasovati o veškerých návrzích komise rozpočtové stran petic.

Ich werde nun Anträge der Budgetkommission betreffend die Petitionen zur Abstimmung bringen.

Žádám pány, kteří tyto návrhy přijímají, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diese Anträge annehmen, die Hand zu erheben.

Návrhy jsou p ř i j a ty.

Die Anträge sind angenommen.

Generální zpravodaj dr. Fořt: Debata VIII. obsahuje dále v "Potřebě" následující tituly:

Museum království Českého 60207 zl., k účelům vědeckým -, k účelům živnostenským a průmyslovým 100. 100 zl. Úhrada již byla vyřízena. K tomu se druží vyřízení čl. VIII. od odstavce 14. do 33. a při tom bych si dovolil upozorniti, že jest provésti při té příležitosti dvě korrektury tiskových chyb a sice: V článku XXIII. má státi za slovem "musejní" vložka, na základě předložených plánů, " dále v článku 31. poslední slovo má zníti místo "užívali" "užívati mohli. " K tomu jakožto "Vyřízení" dovoluje si ještě rozpočtová komise činiti návrh následujicí: Kuratoriu městského průmyslového musea v Hradci Králové povoluje se k vydržování odborných kursů vzdělávacích, veřejné knihovny, pak k vydávání děl z oboru průmyslového pro rok 1897 zemská subvence v obnosu 1000 zl. a ukládá se obnos ten dodatečně do rozpočtu na rok 1897.

Zemskému výboru se vyhražuje, aby učinil vhodná opatření v příčině dozoru na správné užití této subvence.

Druhý návrh, který dodatečně činí rozpočtová komise, zní takto:

Slavný sněme, račiž se usnésti: "Obci města Lomnice n. P. povoluje se roční příspěvek 300 zl. na 6 let od r. 1897 na zúrokování zápůjčky, uzavřené ku stavbě budovy pro c. k. odbornou školu tkalcovskou a vkládá se do rozpočtu zemského na rok 1897, Kap. VIII. Tit. 8. § 14 (č. 884 pet. )"

K tomu dále navrhuje rozpočtová komise vyřízení petic od čís. 47 až do čís. 56 včetně, vedle toho pak dodatečně ještě petice následující č. 1428, petice obecního zastupitelstva v Mladkově ve příčině ulevení tísně, ve které se nalézá průmysl ručního tkalcovství, podporováním a hlavně zjednáním jinakého zaměstnání.

Komise rozpočtová činí návrh: "Slavný sněme, račiž petici tuto odevzdati zemskému výboru, by konal šetření a podal příslušné návrhy. "

Dále petice čís. 1430, podaná od německé jednoty živnostenské pro Čechy za subvenci 500 zl., by kočovný učitel mohl pokračovati ve přednáškách.

Komise činí návrh:

"Slavný sněme, račiž se usnésti, aby petice táto odevzdána byla zemskému výboru, by konal šetření a vzal k ní zřetel při rozdělení částky 5. 000 zl., určené na subvence. "

Petice č. 1429, podaná obecním zastupitelstvem v Celné v okresu Žamberském, k tomu směřující, aby nouzi, povstalé nedostatkem práce při tkalcovství ručním, bylo odpomoženo podporami a zvláště zprostředkováním jiného zaměstnání. V příčině této petice navrhuje rozpočtová komise, aby se sl. sněm ráčil usnésti, aby věc odstoupena byla zemskému výboru, aby provedl šetření a podal přiměřený návrh.

Konečně jsou zde dvě petice, a sice č. 634 a č. 1072, podané jednak panem Josefem Kaunickým, zakladatelem musea v Čáslavi, jednak městským zastupitelstvem města Čáslavi k tomu konci, aby městskému musea Kaunického v Čáslavi povolena byla zemská subvence.

Rozpočtová komise ve shodě se zemským výborem dovoluje si činiti návrh, aby přes obě tyto petice se přešlo k dennímu pořádku.

Landtagssecretär Höhm (liest):

Kap. VIII. Unterrichts- und Bildungswesen.

Erfordernis: Tit. 6. Museum des Königr. Böhmen fl. 60. 207

Tit. 7. Wissenschaft...... -

Tit. 8. Gewerbe und Industrie.. 100. 000

Die Bedeckung ist bereits erledigt. Hiezu kommt in der Erledigung Art. VIII. Punkt

14 bis 33, dann Positionen Nr. 47 bis 56.

Zu den einzelnen Absätzen 14 bis 32 im Absatz VIII. der "Erledigung" reihen sich noch an zwei Anträge der Budgetkommission, und zw. der eine Antrag lautet:

"Dem Curatorium des städtischen Gewerbemuseums in Königgrätz Wird zur Abhaltung von Fachbildungskursen, für Zwecke einer öffentlichen Bibliothek und zur Herausgabe von gewerblichen Fachschriften pro 1897 eine Landessubvention von 1000 fl. gewährt, und wird dieser Betrag nachträglich in den Landesvoranschlag für das Jahr 1897 eingestellt.

Dem Landesausschusse    wird vorbehalten, geeignete Maßnahmen zur  Kontrolle der ordnungsmäßigen Verwendung   dieser Subvention zu treffen. "

Der zweite Antrag lautet:

,, Der Stadtgemeinde Lomnic a. P. wird zur Verzinsung des zum Baue eines Gebäudes für die k. k. Webeschule aufgenommenen Darlehens ein Jahresbeitrag von 300 fl. auf die Dauer von 6 Jahren mit dem J. 1897 beginnend bewilligt und in den Landesvoranschlag pro 1897, Kap. VIII., Tit. 8, § 14 eingestellt. (Pet. -Z. 884. )"

Ferner ist zu bemerken, dass im Texte des Artikels VIII., Absatz 23 im deutschen Texte wie auch im böhmischen Texte nach den Worten "aus den Landesmitteln" einzufügen ist "auf Grund der vorgelegten Pläne".

Weitere Anträge der Budgetkommission betreffen noch einige Petitionen, und zwar zuerst die Petition der Gemeinde Wichstädtl.

Die Budgetkommission beantragt: Die Petition der Gemeinde Wichstädtl Z. 1428 pet., wird dem Landesausschusse zur Vornahme von Erhebungen und zur geeigneten Antragstellung zugewiesen.

Ferner betreffend die Petitionen des deutschen Gewerbeverbandes für Böhmen in Prag Z. 1430 pet.

Uiber diese beantragt die Budgetkommission: Diese Petition wird dem Landesausschusse zur Vornahme von Erhebungen und zur Berücksichtigung aus dem Subventionsfonde per 5000 Gulden zugewiesen.

Ferner die Petition der Gemeindevertretung aus Zöllnei um Abhilfe der aus Anlass der Arbeitslosigkeit der Handweber-Industrie erwachsenen Nothlage. (Z. 428 pet. ).

Die Commission beantragt, diese Petition wird dem Landesausschusse zur Vornahme von Erhebungen und zur geeigneten Antragstellung zugewiesen.

Ferner die Petition des Josef Kounický, Gründer des Museums in Časlau, um eine stabile Subvention zur Vervollkommnung des dortigen Museums.

Die Commission beantragt, über diese Petition zur Tagesordnung zu übergehen.

Endlich die Petition der Stadtgemeinde Časlau um eine Landessubveutiou für das Kounickýsche städtische Museum. (Z. 1072 pet. ).

Die Budgetkoinmission beantragl, der hohe Landtag molle über diese Petition zur Tagesordnung übergehen.

Nejvyšší maršálek zemský (zvoní): Dovoluji sobě olilásiti, že k těmto položkám jsou řečníci přihlášeni.

Ich erlaube mir mitptheilen, dass zu diesen Positionen Redner gemeldet find, und zwar:

Contra: páni poslanci - die Herren Abgeordneten: Krejčik, Hemzel, dr. Pippich.

"Pro" pání poslanci: Die Herren Abg.: dr. Plaček Glöckner, hrabě Harrach a Breznovský.

Dávám slovo prvnímu řečníku, který je zapsán proti návrhům komise, p. posl. Krejčíkovi

Posl. Krejčík: Slavný sněme! Budiž mně dovoleno ke kap. VIII. též několik slov. Zpráva rozpočeové komise uvádí, že království České věnuje školské a ročně přes 10, 000. 000 zl. na účely vzdělávací.

Z tohoto čásť, která obnáší každý rok okrouhle 300. 000 zl., věnuje se na vzdělávací ústavy a prostředky pro účely živnostenské a průmyslové.

Jest to, slavný sněme, veliká oběť, kterou země naše a národ náš k účelům kultury každoročně přináší. Ale, velectění pánové, na druhé straně za ty ohromné oběti národu našemu téměř žádných práv se v oboru Školství nedostává. Naše veškdrá práva omezují se vlastně pouze na povinnost tyto obrovské sumy ročně na školství odváděti, avšak vedení, řízení a správu školství, vyhradila si vláda úplně pro sebe a národ náš nemá na vedení školství pražádného vlivu. Národ náš nemůže do záležitostí školských právoplatně téměř ani mluviti, ba přišlo to tak daleko, že my ani školu, kdyby byla sebe důležitější, nemůžeme ze své vůle zaříditi, na druhé straně školu, kdyby byla sebe zbytečnější, nemůžeme zrušiti, nemáme téměř práva jmenovati ani řídícího, učitele, ba ani podučitele. Ale, velectění pánové, to jest kapitola tak důležitá,

že by vyžadovala příliš velkého rozboru a protož dovoluji si upozorniti velectěné pány pouze na jednu čásť toho rozpočtu, a sice na čásť, která pojednává o prostředcích, které věnuje země na průmyslové vzdělávání a které pro rok 1897 rozpočteny jsou v částce 272. 200 zl.

Z této částky podporují se hlavně školy odborné, pokračovací a stavby průmyslových museí, poskytují se dotace pro různé podobné účele. A prohlížeje zprávu rozpočtové komise přišel jsem, velectění pánové, na zajímavou resoluci, na které se rozpočtová komise byla usnesla. Ta zní: "Zemskému výboru se ukládá, aby při poskytování subvence ústavům školním a ústavům zemí podporovaným působil k tomu, by provádění plánů i staveb těchto bylo svěřovánc odborným silám domácím. " Jest to, pánové, resoluce v v každém ohledu zajímavá a sice z toho důvodu, že podobné resoluci všude jinde by se podivili, neboť žádá něco, co by se jinde rozumělo samo sebou a co obsahuje požadavek nad slunce jasnější. Jest to podivné, že zemskému výboru má býti touto resoluci rozpočtové komise teprvé připomenuto, že při pracích, které jsou dotovány z fondu zemského, má se hleděti k domácím silám.

Však dovolím si přikročiti hned k jádru věci, jaká toho byla příčina, proč se tato resoluce v rozpočtové zprávě octla.

Jak bude velectěným pánům známo, povolil sném království Českého subvenci 150. 000 zl. na stavbu nové budovy pro průmyslové museum v Liberci. To by bylo v pořádku, neboť nikdo neupírá a upírati nemůže, že Liberec jest skutečným sořediskem velkého vývoje průmyslového a že má právo na podobný ústav.

Vedle toho kuratorium tamnějšího průmyslového musea požívá munificencí sněmu království Českého každoročně další subvence 8. 000 zl. na vydržování toho musea.

Ale zajisté všem pánům v paměti utkvěly velké boje, které to stálo, nežli se docílilo rovnoprávnosti aspoň na papíře v tomto museu.

Zajisté se, pánové, pamatujete, jak houževnatý odpor kuratorium ono vedlo


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP