Čtvrtek 24. listopadu 1887

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Ref. přís. zem. výb. posl. Zeithammer;

K volbě poslance do sněmu, konané dne 13. září za obchodní a průmyslovou komoru v Plzni, dostavilo se 18 voličů k volbě oprávněných, z nichž 18 pro p. Jana Wytwara, obchodníka v Plzni, hlasovalo.

Volba dala se úplně dle předpisů zákonních a zemský výbor navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. Jana Wytwara za poslance obchodní a průmyslové komory v Plzni za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Der Landesausschuß beantragt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Johann Wytwar zum Abgeordneten der Handels- und Gewerbekammer in Pilsen agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Der Landesausschuß beantragt, die Wahl des Herrn Johann Wytwar zu agnosciren.

Zemský výbor navrhuje, by volba p. Jana Wytwara byla schválena.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzvedli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Posl. přís. zems. výboru Zeithammer: K volbě poslance do sněmu konané dne 13. září t. r. za obchodní a průmyslovou komoru v Budějovicích dostavilo se 17 voličů k volbě oprávněných, z nichž 15 se prohlásilo pro p. Jana Nedvídka, knihtiskaře v Táboře. Volba konala se dle zákonných předpisů a zemský výbor navrhuje;

Slavný sněme račiž volbu pana Jana Nedvídka za poslance obchodní a průmyslové komory v Budějovicích za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Der Landesausschuß beantragt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Nedvidek zum Abgeordneten d. er Handels= und Ge-

werbekammer in Budweis agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo. Zemský výbor navrhuje, by volba p. Jana Nedvídka byla schválena.

Der Landesausschuß beantragt die Wahl des Herrn Johann Nedvidek zu agnosciren.

Žádám pány, kteří s tím souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Landesausschußbeisitzer Abg. Zeithammer.

Bei der Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Handels- und Gewerbe kammer Eger sind 24 Wähler erschienen und es erhielten die Herren Ernst Edler v. Plener k. k. Legationsrath a. D. und Reichsrathsabgeordneter in Wien 24, Josef Gröger Bergbauingenieur in Falkenau 20 und Karl Bernardin, Kaufmann in Saaj 16 Stimmen. Die Wahl ist ordnungsgemäß vor sich gegangen und der Landesausschuß beantragt in Folge dessen, der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren Ernst Edler von Plener, Josef Gröger und Karl Bernardin zu Abgeordneten der Handels- und Gewerbekammer in Eger anerkennen und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Zemský výbor navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pp. Arnošta šlechtice z Plenerů, Josefa Groegera a Karla Bernardina za obchodní a průmyslovou komoru v Chebu za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Zemský výbor navrhuje, by volba konaná v obchodní komoře Chebské byla schválena.              

Der Landesausschuß beantragt die Wahlen aus der Handels- und Gewerbekammer in Eger zu agnosciren.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Jest přijato.

Es ist angenommen.

Předsevezmu nyní skládání slibu oněch poslanců, jichžto volba byla verifikována a kteří se k dnešnímu zasedání dostavili.

Ich werde nunmehr die Angelobung derjenigen Herren Abgeordneten vornehmen, deren Wahlen agnoszirt sind und welche heute im Saale anwesend sind.

Ich erlaube mir die Herren zu ersuchen nach Vorrusung ihrer Namen vorzutreten, mir die Hand zu reichen und auszusprechen: "Ich gelobe. "

Dovoluji si požádati pány, by po vyvolání svých jmen předstoupili, mně podali ruku a vyslovili slovo: Slibuji. Po přijetí slibu pánů poslanců přijmu taktéž slib od nově ustanoveného sněmovního aktuára pana dr. Franty.

Nach Beendigung der Angelobung der neueingetretenen Abgeordneten werde ich auch die Angelobung des neu eingetretenen Herrn Landtagsaktuars Dr. Franta vornehmen.

Sněm. sekr. Höhm (čte): Učiníte co poslanec slib na místě přísahy v ruce nejvyššího maršálka zemského, že chcete Jeho Veličenství císaři a pánu věren a jeho poslušen býti, zákony zachovávati a své povinnosti plniti.

Sie werden als Landtagsabgeordneter in die Hände Seiner Durchlaucht des Herrn Oberstlandmarschalls an Eidesstatt geloben Seiner Majestät dem Kaiser Treue und Gehorsam, Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten.

Následující poslanci složili slib slovem "Slibuji":

Rektor magnificus c. k. české university Pražské dr. Vilém Weiss, dr. Eduard Terš, Jan hrabě Lažanský, Nekvasil, Němec, Prokop Sedlák, Nedvídek, Wytwar.

Folgenden Herren Abgeordneten leisteten die Angelobung mit den Worten: "Ich gelobe": Ferdinand Graf Buquoy, August Graf Kinsky, Adolf Freih. Leonhardi und Graf Karl Zedtwitz.

Sněm. sekretář Höhm: Složíte co aktuar sněmovní vzhledem ku své úřední přísaze do rukou nejvyššího maršálka slib, že budete svědomitě a správně své povinnosti, jež Vám ukládá řád jednací, plniti.

Sie werden in Ihrer Eigenschaft als Landtagsaktuar in die Hände des Oberstlandmarschalls mit Beziehung auf den von Ihnen abgelegten Diensteid angeloben, die Ihnen durch die Geschäftsordnung des Landtages auferlegten

Obliegenheiten gewissenhaft und pünktlich zu erfüllen.

Sněm. aktuár dr. Franta; Slibuji.

Nejv. maršálek zemský: Dále se nachází na denním pořádku konstituování kurií a volba výboru verifikačního.

Es befindet sich ferner auf der Tagesordnung die Constituirung der Curien und die Wabl des Verifikationsausschusses.

Žádám tudíž kurie, aby ve svých místnostech se ustavily a po ustavení ihned vykonaly volbu verifikačního výboru a sice tři členy z každé kurie. Žádám zároveň, by výsledek voleb mně byl ihned laskavě sdělen.

Ich beehre mich, die Curien aufzufordern, sich in den betreffenden Lokalitäten zu konstituiren und sofort nach der Konstituirung die Wahl des Verifikationsausschusses vorzunehmen; auf jede Curie entfallen drei Mitglieder, Ich ersuche mir das Resultat der stattgefundenen Wahlen bekanntgeben zu wollen.

Die Lokalitäten für die Curien sind dieselben wie im verflossenen Jahre, demnach hat die Curie des Großgrundbesitzes der Landesausschußsitzungssaal, die Curie der Städte und Industrialorte das Lesezimmer und die Curie der Landgemeinden den Landtagsfaal zugewiesen.

Místnosti pro kurie jsou tytéž jako lonského roku, má tedy kurie velkých statků zasedati v zasedací síni zemského výboru, pro kurii měst a míst průmyslových jest vykázána čítárna a pro kurii obcí venkovských sněmovna. (Zvoní. )

Příští sezení se bude odbývati zítra, v pátek dne 25. listopadu o 11. hodině dopolední.

Denní pořádek jest následující:

1.     První čtení zprávy výboru zemského s rozpočtem zemským na rok 1888, č. t. VIII.

2.     První čtení zprávy zemského výboru v příčině rozpočtu vyvazovacího fondu na rok 1888, č. t. IX.

3.     První čtení zprávy výboru zemského s účtem zemským a s dotýčnými zvláštními závěrkami za rok 1886, č. t. V.

4.     První čtení zprávy výboru zemského s účetními závěrkami vyvazovacího fondu pro 1886, č. t. IV.

5.     První čtení zprávy výboru zemského s výkazy účetních výsledků zemského a ostatních vedlejších fondů i s dotýčným sumářem za rok 1886, č. t. III.

6. První čtení zprávy zemského výboru o

činnosti a závěrce účtů hypoteční banky království Českého za rok 1886, č. t. I.

7.      První čtení zprávy výboru zemského týkající se stanov hypoteční banky král. Českého, o kterých se byl sl. sněm usnesl ve svém XX. sezení dne 12. ledna 1886, č. t. X.

8.      První čtení zprávy zemského výboru v příčině změny §§. 29., 30. a 33. zákona o okresním zastupitelstvu ze dne 25. července 1864, č. t. VI.

9.   První čtení zprávy výboru zemského o žádosti města Budějovic za rozšíření platnosti obecního řádu stavebního pro král. hl. město Prahu a předměstí na město Budějovice, číslo t. VII.

10.      První čtení zprávy výboru zemského se zprávou komisse pro stavební řád pro království české, vyjímajíc král. hl. město Prahu se předměstími v posledním zasedání sněmu nevyřízenou. Toto jest netištená zpráva.

Dále kladu na denní pořádek čtení zpráv o volbách a pak sobě dovolím navrhnouti sl. sněmu, aby vzhledem k tomu, že jistý počet petic dochází, byl taktéž zvolen výbor petiční; kladu tedy taktéž na denní pořádek zejtřejšího sezení volbu výboru petičního.

Die nächste Sitzung findet morgen Freitag den 25. November um 11 Uhr Vormittags statt.

Die Tagesordnung ist die folgende:

1.     Erste Lesung des Landesausschuß. -Berichtes mit dem Landesvoranschlage pro 1888. Dr. -Nr. VIII.

2.    Erste Lesung des Landesausschußberichtes über den Vorauschlag des Grundentlastungsfondes für das Jahr 1888. -Dr. -Nr. IX.

3.     Erste Lesung des Landesausschußberichtes mit ber Landesrechnung sammt Specialrechnungsabschlüssen für bas Jahr 1886. Dr. = Nr. V.

4.     Erste Lesung des Landesausschußberichtes mit

dem Rechnungs=Abschluße des Grundentlastungsfondes pro 1886. Dr. = Nr. IV.

5.   Erste Lesung des Landesausschußberichtes mit den Gedahrungsausweisen des Landesfondes sammt Nebenfonden und der fummarischeu Darstellung für das Jahr 1886. Dr. =Nr. III.

6.   Erste Lesung des Berichtes des Landes=Ausschußes über die Geschäftsagenda und den Rechnungsabschluß der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen für das Jahr 1886. Dr. =Nr. I.

7.   Erste Lesung des Berichtes des Landesausschußes betreffend das in der XX. Sitzung des h. Landtages vom 12. Jänner 1886 beschloßene Statut der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen. Dr. =Nr. X.

8.   Erste Lesung des Berichtes des Landesausschußes betreffend die Aenderung der §§. 29, 30 und 33 des Bezirksvertretungsgesetzes. Dr. =Nr. VI.

9.   Erste Lesung des Berichtes des Landesausschußes über das Gesuch der Stabt=Gemeinde Bubweis um Audbehnung der Geltung der neuen Bauordnung für die königliche Hauptstadt Prag nebst Vororten auf die Stadt Budweis. Dr. Nr. VII.

10.    Bericht des Landesausschußes mit dem in der letzten Landtagssession unerledigt gebliebenen Berichte ber Commission für die Bauordnung für das Königreich Böhmen mit Ausschluß der kön. Hauptstadt Prag und der Vororte (ungedruckt Z. 12. ).

Außerdem setze ich noch auf die Tagesordnung Wahlberichte, und, nachdem eine Anzahl von Petitionen eingelangt ist, werde ich mir dem h. Hause den Vorschlag zu machen erlauben, baß dasselbe eine Petitionscommission wähle und setze daher als letzten Gegenstand der morgigen Tagesordnung

Wahl des Petitionsausschußes.

Ich erkläre die Sitzung für geschlossen.

Prohlašuji schůzi za ukončenou. (Schůze skončena o 1 hod. 15 minut odpol. )

(Schluß der Sitzung um 1 Uhr 15 Min. Nachm. )

Gustav Ludvík Pabstmann, verifikátor.

Dr. Strobach, verifikátor.

Dr. Engel, verifikátor.

Praha. - Rohlíček & Sievers. - Prag.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP