Čtvrtek 24. listopadu 1887

Stenografické zprávy

českého sněnu zemského.

Páté zasedání z roku 1883.

1887.

Stenografische Berichte

des

fünfte Jahres-Session vom Jahre 1883.

1887.

V Praze 1887.

Tiskem, Rohlíčka a Sieversa.

Stenografická zpráva

o

I. sezení V. zasedání českého sněmu z roku 1883. dne 24. listopadu 1887.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší pan maršálek zemský Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: poslanci v počtu k platnému usnášení se dostatečném.

Co zástupcové vlády: Jeho Exc. c. k. místodržitel Dr. Alfred svob. pán Kraus a místodržitelský rada Bedřich Kmoch.

Stenographischer Bericht

über die

I. Sitzung der V. Jahressession des böhm. Landtages v. Jahre 1883 am 24. Nov. 1887.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst v. Lobkowicz.

Anwesend: die beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excellenz der k. k. Statthalter Dr. Alfred Freiherr von Kraus und Statthalterei-Rath Fried. Kmoch.

Obsah:

Presidialní sdělení.

Denní pořádek

1.   Zprávy o volbách.

2.   Skládání slibu,

3.   Ustavení se kurií.

4.   Volba výboru verifikačního.

Sezení počalo o 12. hod. 15 min. v poledne.

Inhalt:

Präsidialmitheilungen.

Tagesordnung.

1.    Wahlberichte.

2.    Angelobung.

3.   Konstituirung der Kurien.

4.    Wahl des Verifikationsausschußes.

Beginn der Sitzung um 12 Uhr 15. Min. Mittag.

Nejvyšší maršálek zemský (zvoní): Zahajuji páté výroční zasedání sněmu království Českého z roku 1883 a prohlašuji zároveň, že jest slavný sněm spůsobilým k uzavírání.

Ich eröffne die fünfte Jahressession des Landtages des Königreiches Böhmen vom Jahre 1883 und constatire zugleich die Beschlußfähigkeit des hohen Hauses.

Vítám srdečně slavný sněm, který se opět sešel, by zde úlohu naň zemským řádem vloženou pravidelným spůsobem vykonával.

Přeji poradám Vaším, pánové, nejlepšího zdaru a doufám, že poslouží blaha vlasti naší; práce Vaše poslouží zajisté

k tomu, by řádná správa zemská udržena byla ve své pravidelné míře a taktéž, co se týče oboru zákonodárného, budete míti příležitost ve mnohém ohledu posloužiti vlasti své.

Země očekává mnohonásobná usnesení od Vás, která týkati se budou jak záležitostí hospodářských, tak všelijakých oprav v životě obcí a okresů našich a dále i oprav, které se budou týkati školství jak národního, tak i odborného oněch odvětví, které kompetenci sněmu jsou přikázány. Doufám, pánové, že zasedání toho ve všech těchto ohledech poslouží pokroku vlasti naší. (Výborně!)

Ich begrüße herzlich die Mitglieder des

hohen Hauses, welche dem Allerhöchsten Rufe, der durch die Einberufung des böhmischen Landtages erftofsen ist, pflichtgemäß Folge geleistet haben und erwarte, daß der hohe Landtag mit gewohnter Hingebung an jene Aufgaben herantreten wird, welche bemselben zu erfüllen vorgezeichnet sind.

Wenn wir es auch aufrichtig bedauern mögen, daß eine Anzahl Wahlbezirke voraussichtlich nicht in diesem hohen Hause gegenwärtig vertreten sein wird, so werden doch Diejenigen, welche sich an den Arbeiten dieses hohen Hauses mit Eifer pflichtgemäß betheiligen, sich stets vor Augen halten, daß sie das ganze Land zu vertreten berufen sind (Bravo! Výborně!), und werden mit voller Gerechtigkeit und Unparteilichkeit die Interessen des ganzen Landes zu wahren wissen. (Bravo!

Výborně!)

Přistoupíme, pánové, k poradám svým tak, jako každoročně slušným spůsobem se to děje, tím, že obrátíme zraků svých ke vznešené osobnosti nejmilostivějšího císaře a krále našeho, a vyzývám Vás, byste se mnou Jemu z plného srdce provolali "Sláva !" (Sláva ! sláva! sláva! Hoch! Hoch! Hoch!) Jednací řád ustanovuje ve čl. 7., že až do zvolení výboru verifikačního práce jeho opatřovati má 9 členů, kteří z přítomných jsou nejmladší, a vyberou se po třech ze 3 skupin sněmovních.

Nach § 7 der Geschäftsordnung haben bis zur erfolgten Wahl des Verificationsausschußes die neun jüngsten Landtagsmitglieder, welche zu je drei aus den Kurien zu entnehmen sind, die Geschäfte des erwähnten Ausschußes zu übernehmen.

Als die jüngsten Mitglieder Sind mir bezeichnet worden aus der Kurie des Großgrundbesitzes die Herren Abgeordneten Pabstmann, Dr. Schmidt und Graf Wratislav-Dirna;

aus der Städtekurie die Herren Dr. Engel, Graf Kounic und Dr. Žalud;

aus der Landgemeindenkurie Dr. Herold, Dr. Strobach und JUC. Sedlák.

Jakožto nejmladší členové byli mi jmenováni:

Z kurie velkých statků pan poslanec Pabstmann, Dr. Schmidt a hrabě Vratislav Dirna;

z kurie měst pánové: Dr. Engel, hrabě Kounic a dr. Žalud;

a z kurie obcí venkovských dr. Herold, dr. Strobach a JUC. Sedlák.

Žádám, by pro dnešní sezeni úřad verifikátorů z jmenovaných pánů na sebe

přijali pan Pabstmann, dr. Engl a dr. Strobach.

Ich ersuche für die heutige Sitzung das Amt der Verifikatoren zu übernehmen die HH. Abgeordneten Pabstmann, Dr. Engel und Dr. Strobach.

Seit der verflossenen Session haben sich im Schoße des Landtages mehrfache Aenderungen ergeben.

Das Mandat haben zurückgelegt aus der Wählergruppe des nicht fideikommissarischen Großgrundbesitzes der Herr Abgeordnete Franz Graf Deym;

aus dem Wahlbezirke der Handels- und Gewerbekammern die Herren Abgeordneten Franz Fürst Lobkowicz, und laut einer am heutigen Tage eingelangten Zuschrift hat Herr Josef Müller sein Mandat als Landtagsabgeordnete aus der Wählergruppe des nichtfideikommissarischen Großgrundbesitzes niedergelegt.

Od posledního zasedaní stalo se v lůně slavného sněmu několik změn.

Mandát svůj složili: Ve volební skupině velkostatků nesvěřenských pan posl. František hrabě Deym, ve volební skupině komor obchodních a živnostenských pan posl. František kníže z Lobkowiz a dle přípisu, který mne dnešního dne právě došel, složil p. posl. Jos. Müller svůj mandát ve volební skupině velkostatků nesvěřenských. Dle sdělení rektorátu c. k. české university Karlo-Ferdinandské jest za rektora university této na rok studijní 1887-88 zvolen a potvrzen c. k. řádný universitní professor, dr. Vilém Weiss a dle sdělení rektorátu c. k. německé university Karlo Ferdinandské v Praze jest za rektora této university na studijní rok 1887-88 zvolen a potvrzen c. k. řádný universitní profes. dr. Moric Willkomm. Oba tito pánové náleží tedy k členům sněmu, kteří mají hlas virilní.

Nach einer Mittheilung des Rectorates der k. k. deutschen Karl-Ferdinands-Universität ist zum Rector magnificus dieser Universität für das Studienjahr 1887-8 der k. k. ordentl. Professor der Botanik Dr. Moritz Willkomm gewählt und bestätigt worden, und gemäß einer Mittheilung des Rectorates der k. k. böhmischen Karl-Ferdinands-Universität ist zum Rector magnificus der letztgenannten Universität für das Studienjahr 1887-8 der k. k. ordentliche Universitätsprofessor Dr. Wilhelm Weiß gewählt und bestätigt worden. Dieselben zählen somit zu den virilstimmberechtigten Mitgliedern des hohen Landtages.

Wenn ich von den Aenderungen, welche im Schoße dieser Versammlung Seit der letzten Session stattgefunden haben, spreche, so liegt mir auch die traurige Pflicht ob, das hohe Haus auf jene Verlufte aufmerksam zu machen, welche sich Seit der verflossenen Landtagssession dadurch ergeben haben, daß eine Anzahl von Mitgliedern des Landtages durch den Tod aus unserer Mitte entrissen wurde.

Je to povždy mou truchlivou povinností uvésti slavnému sněmu na paměť jmena oněch členů, kteří od posledního zasedání úmrtím nám byli vyrváni.

Dnes však připadá mi tento úkol tím více za obtíž, jelikož jsem nucen jmenovati zde muže, s kterým jsem sám spojen byl věrným a dlouholetým přátelstvím jak osobním tak i politickým. Jest to Jeho Excellence Jindřich Jaroslav hr. z ClamMartinic, jenž letošního roku po dlouhé a trapné chorobě na věčnosť byl povolán. Nelze mi krátkými toliko slovy, která mi dnešního dne popřáno jest věnovati jeho památce, vypsati do podrobna význam tohoto muže; stálť on v popředí jeviště politického po dlouhá leta a byl jednou z nejvynikajících osobností státnických tohoto mocnářství. Státnické jeho ideály nedošly arci plného uskutečnění, nicméně však vyzískal sobě neocenitelných zásluh o vlast svou českou, které síly své věnoval, seč mohl, a o rakouské mocnářství, kterému po celý život svůj byl věrným a oddaným služebníkem. My, kteří jsme měli příležitost sledovati činnost jeho zblízka, cítíme hluboký bol nad jeho ztrátou a uznáváme, že na všech místech, kde povoláni jsou zástupcové království českého, pozvednouti hlasu svého, odchodem jeho povstala mezera, kterou po něm vyplniti žádný s to není. (Výborně!)

Želíme dále ztráty p. prof. dra. Jana Krejčího, muže to, který co učenec na slovo vzatý požíval výtečné pověsti netoliko v Čechách, ale i v oboru svém, za který sluší považovati hlavně geologii, i mimo Čechy byl co výtečný, znalec výborně znám. (Výborně!) Účastnil se při všech vědeckých pracích se vzornou pílí a velkým namaháním, obohatil pracemi svými vědu a literaturu českou v míře nemalé a zvláště v spolkovém životě vyzískal sobě velkých zásluh. Avšak i v oboru politickém vynikal nad jiné a sice tím, že již od r. 1861, tedy hned od počátku

parlamentární éry byl členem sněmu království českého. Zaujímal vždy mezi poslanci čestné místo a často vystupoval co řečník zvláště v otázkách odborných, v kterých jemu sněm byl začasto povděčen za výtečné jeho výklady. Povinnosti své co poslanec, tak jako co muž vědy konal vždy svědomitě a věrně. (Výborně!)

Nemalé zásluhy o vlast a církev vyzískal sobě též zemřelý probošt Vyšehradské kapitoly Václav Štulc. Bylť on vynikajícím členem hierarchie katolické v Čechách, a zároveň vynikal nad jiné již od mladistvého věku svého horoucí a neobyčejnou láskou k vlasti své české. (Výborně!) V mladších letech svých jako professor náboženství na středních školách účinkoval utěšeně na mládež mu svěřenou, na kterou v obojím ohledu, a sice, jak v náboženském, tak i co do upevněni vlasteneckého smýšlení měl vliv velmi výtečný, a žáci jeho zachovávají mu až podnes velmi vděčnou památku. Později, když byl povolán na vyšší místo kněžské, zůstal v sobě i v tomto ohledu až do svého skonání věrným; neboť povždy zůstal vzorným knězem církve katolické a výtečným vlastencem. (Výborně!)

Konečně, pánové, upomínám Vás i na odchod dvou pánů členů našeho sněmu a sice hr. Františka Waldsteina a dr. Ruperta Smolíka, opata Břevnovského. Oba tito pánové, ač nedlouho byli členy sněmu českého, přece vždy osvědčili se co věrní synové vlasti své; vykonávali povinnosti své co členové sněmu spůsobem vzorným a zachováme jim proto i pro budoucnosť dobrou památku.

Žádám Vás, pánové, abyste povstáním vyslovili soustrasť nad úmrtím zemřelých členů sněmu Českého.

Das hohe Haus hat sich von seinen Sitzen erhoben und hat dadurch dem Schmerze Ausdruck gegeben, welcher dasselbe erfüllt, über das Hinscheiden seiner verstorbenen Mitglieder Heinrich Grafen Clam-Martinitz, Prof. Dr. Johann Krejči, Probst Wenzel Štulc, Dr. Smolik, Abt von Braunau und Franz Graf Waldstein.

Žádám, aby sl. sněmu bylo sděleno, které z osnov zákonů, o nichž slavný sněm v posledním zasedání byl se usnesl, a z ostatních usnešení učiněných došly Nejvyššího schválení.

Ich ersuche, dem hohen Landtage mitzutheilen, welche von dem von ihm in der letzten Landtagssession beschlossenen Gesetzentwürfen u. sonstigen gefaßten Beschlüssen die Allerhöchste Sanction erhalten haben.

Sněm. sekretář Hohm: Z osnov zákonů, o nichž slavný sněm v posledním zasedáni byl se usnesl, a z ostatních usnesení učiněných došly Nejvyššího schválení.

Osnova zákona, jímž se některým obcím království Českého uděluje povolení k vybírání poplatků za přijetí do svazku obecního;

osnova zákona, kterým se mění některé paragrafy obecního řadu města Prahy ze dne 27. dubna 1850, a pokud se týče zákona ze dne 26. záři 1883 č. 49 z. z.;

usnesení sněmu, aby na rok 1887 vybírána byla pro fond vyvazovací přirážka 4 krejcarů z každého zlatého přímých daní, počítaje v ně i přirážky mimořádné;

osnova zákona, kterým se obci města Prahy povoluje, aby si vypůjčila částku 200. 000 zl.;

usnesení sněmu, kterým se povoluje vybírati na rok 1887 přirážku zemskou 31 1/2 kr. z každého zlatého přímých daní, počítaje v ně i přirážky státní;

osnova zákona, jímžto platnosť stavebního řádu pro kr. hlavní město Prahu a předměstí ze dne 10. dubna 1880 číslo 40 z. z. rozšiřuje se na obec král. města Plzně;

osnova zákona, jímžto povoluje se obci města Prahy, aby pro případ, že koupí od c. k. vojenského eráru fortifikační pozemky rozprostírající se od Slepé brány až Karlovu a pod Karlovem v Praze, pozemky tyto odprodala;

osnova zákona, kterým povoluje se obci města Prahy, aby prodala čásť pozemku parcely č. 824 - 4 a stavební parcely č. 1339 - 6 v Praze;

osnova zákona, jímž se mění § 71 zákona ze dne 22. března 1882 č. 26 z. z. týkajícího se okresních záložen hospodářských;

osnova zákona, kterým se obec Oujezd vylučuje z obvodu okresního zastupitelstva Netolického a přikazuje k obvodu okresního zastupitelstva Vodňanského;

osnova zákona o tom, jak se mají stavěti divadla, jak se mají zaříditi a provozovati divadla vůbec, pak jak se v příčině jich koná úřední služba inšpekční a jak se

v nich dohlíží k opatřením bezpečnostním;

osnova zákona, kterým povoluje se obci města Prahy, aby postoupila eráru dům čís, p. 287 - I. a prodala dům čís. p. 87 - I.;

osnova zákona, kterým obec města Chebu zmocňuje se, aby vybírala přirážku z nájemného;

osnova zákona, jímžto se obec Studené vylučuje z obvodu okresního zastupitelstva Králického a přikazuje se k obvodu okresního zastupitelstva Žamberského;

osnova zákona, jenž se týče licentování býků plemenných;

osnova zákona, kterým se mění §§ 31. a 35. zákona o okresním zastupitelstvu;

osnova zákona, jímžto se obec Drmy vylučuje z obvodu okresního zastupitelstva Ouštěckého a přikazuje k obvodu okresního zastupitelstva Česko-Lipského;

osnova zákona, kterým upravuje se hranice mezi místními obcemi Bukvou a Pichlbergem v okresu Falknovském; konečně

osnovy zákonů, na kterých slavný sněm usnesl se v sezení ze dne 16 ledna 1886 a jež se týkají sloučení sousedních okresů Tepelského a Mariansko-Lázeňského v nový okres zastupitelský, pak změny § 7. odst. 34. řádu volení do sněmu království českého.

Von den in der letzten Landtagssession beschlossenen Gesetzentwürfen und sonst gefaßten Beschlüssen haben die Allerhöchste Sanction erhalten:

Der Gesetzentwurf, womit mehreren Gemeinden im Königreiche Böhmen die Bewilligung zur Einhebung von Heimatstaxen ertheilt wird;

der Gesetzentwurf betreffs Abänderung einiger §§. der Prager Gemeindeordnung vom 27. April 1850. beziehungsweise des Gesetzes vom 26. September 1883 Z. 49 L. -B. -Bl.

der Landtagsbeschluß betreffend die Einhebung eines Zuschlages von 4 Kreuzern zu jedem Gulden der directen Steuern einschließlich der außerordentlichen Zuschläge, für den Grundentlastungsfond pro 1887;

der Gesetzentwurf womit der Stadtgemeinde Prag die Bewilligung zur Aufnahme eines Anlehens von 200. 000 fl. ertheilt wird.

Der Landtagsbeschluß betreffs Ausschreibung eines Landeszuschlages von 31 1/2 kr. für jeden Gulden der direkten Steuern einschließlich der Staatszuschläge für das Jahr 1887,

Gesetzentwurf, Womit die Geltung der Bauordnung für die Landeshauptstadt Prag und Vororte vom 10. April 1880 Z. 40 L=G. B auf die Stadtgemeinde Pilsen ausgedehnt wird. -

Gesetzentwurf, womit der Gemeinde der kgl. Hauptstadt Prag die Bewilligung ertheilt wird, für den Fall. als dieselbe die zwischen dem blinden Thore und dem Karlshofe und unterhalb des Karlshofes in Prag liegenden fortifikatorischen Gründe vom k. k, Militärärar ankaufen würde, diese Gründe zu verkaufen.

Gesetzentwurf, womit der Stadtgemeinde Prag die Bewilligung zum Abverkaufe eines Theiles der Grundparzelle Nr. 824-4 und der Bauparzelle Nr. 1339-6 in Pragertheilt wird. -

Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung des § 71 des Gesetzes vom 22. März 1882 Z. 26 L. G. Bl. über die landwirthschaftlichen Bezirksvorschußkassen.

Gesetzentwurf, betreffend die Ausscheidung der Gem. Aujezd aus dem Gebiete der Bez. Vertretung Netolitz und Zuweisung zum Gebiete der Bezirksvertretung in Wodnian.

Gesetzentwurf, betreffend die Bauanlage bei neuen Theatern, die Einrichtung und den Betrieb der Theater überhaupt und den behördlichen Inspektionsdienst, sowie die Controle der Sicherheitsvorkehrungen in denselben.

Gesetzentwurf, womit der Stadtgemeinde Prag die Bewilligung zur Abtretung des Hauses Nr. 287-I an das k. k. Aerar und zum Verkaufe des Hauses NC. 87-I. ertheilt wird.

Der Gesetzentwurf, womit die Stadtgemeinde Eger zur Einhebung einer Miethzinsumlage ermächtigt wird

Der Gesetzentwurf, betreffend die Ausscheidung der Gem. Studenej aus dem Gebiete der Bezirksvertretung Grulich und Zuweisung derselben zum Gebiete der Bezirksvertretung Senftenberg.

Der Gesetzentwurf, betreffend die Licenzierung der Zuchtstiere.

Der Gesetzentwurf, betreffend Abänderung der §§ 31 und 35 des Bezirksvertretungsgesetzes.

Der Gesetzentwurf, betreffend die Ausscheidung der Gemeinde Drum aus dem Bezirksvertretungsgebiete Auscha und deren Vereinigung mit dem Bezirksvertretungsgebiete Böhm. Leipa.

Der Gesetzentwurf, womit die Grenze zwischen den Ortsgemeinden Bukwa und Pichlberg im Gerichtsbezirke Falkenau umgeändert wird.

Endlich die in der Landtagssitzung vom 16. Jänner 1886 beschlossenen Gesetzentwürfe betreffend die Bildung eines Bezirksvertretungsgebietes aus den Bezirksgerichtssprengeln Tepl und Marienbad und betreffend die Abänderung des § 7 Pkt 34 der Landtagswahlordnung für das Königreich Böhmen.

Nejv. maršálek zemský: Žádám, aby sl. sněmu bylo sděleno, kterým usnešením sl. sněmu nedostalo se Nejvyššího schválení.

Ich ersuche dem hohen Hause mitzutheilen, welche Landtagsbeschlüsse die Allerhöchste Sanktion nicht erlangt haben.

Sněm. sekr. Höhm: Nejvyššího schválení nedostalo se: (Čte. ) Usnesení sněmovnímu, jež se týče vyloučení osady Nové Vsi ze svazku obce Brlohu a osady Horní Nové Vsi ze svazku obce Oudolí Janova, a sloučení obou těchto osad v jedinou samostatnou obec pod názvem "Nová Ves"; pak usnesení sněmovnímu, jež se týče rozdělení místní obce Sloupnice ve dvě obce o sobě pod jmenem Sloupnice Horní a Dolní.

Důvody zamítnutí v obou těchto případech vrcholí hlavně v tom, že úřadové soudní se stanoviska knih pozemkových vyslovili se proti žádanému vyloučení, vztahmo rozdělení.

Co se týče usnešení sněmu, jímž bylo c. k. vládě doporučeno vyloučení obce Řeže z okršlku okresního soudu v Jesenici a přidělení její k okršlku okresního soudu v Rakovníku, tož c. k. ministerstvo spravedlnosti dle sdělení presidia c. k. místodrž. ze dne 21. května t. r. čís. 3390 nevyhovělo dotýčnému návrhu slavného sněmu.

Die Allerhöchste Sanktion haben nicht erlangt:

Der Landtagsbeschluß betreffend die Ausscheidung der Ortschaft Neudorf aus dem Verbande der Ortsgemeinde Berlau ferner der Ortschaft Ober-Neudorf aus dem Verbände der Ortsgemeinde Johannesthal und Vereinigung dieser beiden Ortschaften zu einer Selbständigen Ortsgemeinde unter dem Namen Neudorf: dann der Landtagsbeschluß, betreffend die Trennung der Ortsgemeinde Sloupnic in zwei selbstständige Gemeinden unter dem Namen Ober-Sloupnic und Unter-Sloupnic. Die Ablehnnngsgründe bezüglich dieser beiden Landtagsbeschlüsse gipfeln hauptsächlich darin, dafs Sich die Justizbehörde vom Standpunkte der Grundbücher gegen die angestrebte Ausscheidung beziehungsweise Trennung ausgesprochen haben.

Was ferner den Landtagsbeschluß anbe-

langt, womit die Ausscheidung der Gemeinde Köscha aus dem Gerichtsbezirke Jechnitz und Zuweisung derselben zum Gerichts bezirke Rakonitz befürwortet wurde, so ist das k. k. Justizministerium laut Mittheilung des k. k. Statthaltereipräsidiums vom 21. Mai laufenden Jahres Z. 3390 auf den bezüglichen Antrag des Landtages nicht eingegangen.

Oberstlandmarschall: Die Funktionen der Ordner haden übernommen die Herren Landesausschußbeisitzer Freiherr von Pfeill und Dr. Jeřábek.

Úřad pořadatelský převzali na sebe přísedící zemského výboru svobodný pán Pfeill a dr. Jeřábek.

Das Landtagsbureau ist nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung in folgender Weife gebildet worden: Als Landtagssekretär fungirt Landesausschußrath Anton Höhm, als Landtagsaktuare die Sekretär Jakob Haubner, Karl Baretta, Dr. Josef Juppa und Dr. Bohuslav Franta. Mit Ausnahme des Dr. Franta haben dieselben die durch die Geschäftsordnung vorgeschriebene Angelobung bereits in der früheren Session geleistet, daher nur Dr. Franta die Angelobung zu leisten hat.

Sněmovní kancelář sestavena je takto: Tajemníkem sněmovním je rada výboru zemského Antonín Höhm; aktuary sněmovními ustanoveni jsou tajemníci zemského výboru dr. Jakub Haubner, Karel Baretta, Josef Juppa a dr. Bohuslav Franta, kteří vyjímaje dra. Frantu slib svůj dle čl. 4. jedn. řádu již dříve složili, pročež jen sněmovní aktuár dr. Franta skládati bude slib předepsaný.

Z předešlého zasedání nebyly posud schváleny jednací protokoly o 23., 24. a 25. sezení ze dne 24., 25. a 26. ledna t. r. Do protokolů těchto lze nahlédnouti v kanceláři sněmovní a v příštím sezení pak učiním dotaz, zdali proti obsahu těchto protokolů někdo činí námitku.

Von den Geschäftsprotokollen der letzten Landtagssession sind jene der 23., 24, und 25. Sitzung vom 24., 25. und 26. Jänner 1887 noch nicht agnosciert.

Dieselben können in der Landtagskanzlei eingesehen werden, und ich werde mir in der nächsten Sitzung erlauben, die Anfrage zu stellen, ob gegen deren Inhalt eine Einwendung erhoben wird.

Ich ersuche, dem hohen Hause mitzutheilen, welche Druckschriften vertheilt worden sind.

Žádám, by bylo slavnému sněmu sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Landtagssekretär Hohm: In Druck wurden vertheilt:

Ldts. =Z. 1. Dr. I. Bericht des Landesausschusses über die Geschäftsagenda und den Rechnungsabschluß der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen für das Jahr 1886.

Ldtgs. =Z. 2. Dr. II Bericht des Landesausschußes mit dem in der letzten Landtagssession nicht erledigten Berichte der Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Gemeinde Kottiken um Ausscheidung aus dem Tuschkauer und Zuweisung zu dem Pilsner Gerichtssprengel.

Ldtg. =Z. 3. Dr. III. Bericht des Landesausschusses mit den Gebahrungsausweisen des Landesfondes sammt Nebenfonden und der summarischen Darstellung für das Jahr 1886.

Lbtg. =Z. 13. Dr. IV. L. =A. =Bericht mit dem Rechnungsabschlusse des Grundentlastungsfondes pro 1886.

Ldtg. -Z. 23. Dr. V. Landesausschußbericht mit der Landesrechnung sammt Spezialrechnungsabschlüssen für das Jahr 1886.

Ldtg. -Z. 74. Dr. VI. Bericht des Landesausschußes betreffend die Aenderung der §§ 29, 30 und 33 des Bezirksvertretungsgesetzes vom 25. Juli 1864, Nr. 27 L. -G. -Bl.

Ldtg. -Z. 112. Dr. VII. Bericht des Landesausschußes über das Gesuch der Stadtgemeinde Budweis um Ausdehnung der Geltung der neuen Bauordnung für die k. Hauptstadt Prag uebst Vororten auf die Stadt Budweis.

Ldtg. -Z. 113. Dr. VIII. Bericht des Landesausschußes mit dem Landesvoranschlage für das Jahr 1888.

Ldtg. -Z 114 Dr. IX. Bericht des Landesausschusses über den Voranschlag des Grundentlastungsfondes für das Jahr 1888.

Ldtg. -Z. 116. Dr. X. Bericht des Landesausschusses betreffend das in der XX. Sitzung des hohen Landtages vom 12. Jänner 1886 beschlossene Statut der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen.

Ldtg. -Z. 117. Dr. XI. Bericht des Landesausschußes über den Voranschlag des Normalschulfondes und der hiezu gehörigen Stiftungen für das Jahr 1888.

Ldtg. -Z. 125. Dr. XII. Bericht des Landesauschusses betreffend die Subventionirung der gewerblichen und kaufmännischen Fortbildungsschulen.

Ldtg. -Z. 127. Dr. XIII. Bericht des Lan-

desausschusses über den Fortschritt des Baues des neuen Museums in Prag.

Ldtg. -Z. 130. Dr. XIV. Bericht des Landesausschusses über die Regelung der Seelsorge in den Humanitätsanstalten zu Dobřan und Prag.

Ldtg. -Z. 131 Dr. XV. Bericht des Landesausschusses über die Petitionen des Bezirksausschusses in Winterberg und des land- und forstwirthschaftlichen Vereines für Winterberg, Wallern und Bergreichenstein.

Ldtg. -Z. 132. Dr. XVI. Bericht des Landesausschusses über die Aenderung des § 2 des Gesetzes vom 5. Dezember 1874 Z. 92 L. G. -Bl. betreffend die Anlegung und die innere Einrichtung - der Grundbücher im Königreiche Böhmen.

Ldtg. -Z. 133. Dr. XVII. Bericht des Laudesausschusses über die bei der Convertirung von höher verzinslichen Capitalien in 4 pZt. Bankdarlehen zu gewährenden Erleichterungen.

Tiskem bylo rozdáno:

Č. 1. sněm., tisku č. I. Zpráva zemského výboru o činnosti a závěrce účtův hypotheční banky království českého za rok 1886,

č. 2. snem., tisku č. II. Zpráva zemského výboru, kterou se předkládá v posledním zasedaní sněmu nevyřízená zpráva komise pro záležitosti obecní a okresní o petici obce Chotíkovské za vyloučení z obvodu okresního soudu Touškovského a za přidělení k okresnímu soudu Plzeňskému,

č. 3. sn., tisku č. III. Zpráva výboru zems. s výkazy účetních výsledků zemského a ostatních vedlejších fondů i s dotyčným sumářem za rok 1886,

č. 13. sněm., č. tisku IV. Zpráva sněmu v příčině závěrku vyvazovacího fondu pro rok 1886,

č. 23. sněm., č. tisku V. Zpráva výboru zemského s účtem zemským a s dotýčnými závěrkami za rok 1886, to jest za čas od I. ledna 1886 až do 30. června 1887,

č. 74. sněm., č. tisku VI. Zpráva zemského výboru v příčině změny §§ 29., 30. a 33. zákona o okresním zastupitelstvu ze dne 25. července 1864 z. z. č. 27,

č. 112. sněm., č. tisku VII. Zpráva zemského výboru o žádosti městské obce Budějovic za rozšíření platnosti nového

řádu. stavebního pro král. hl. město Prahu a předměstí na město Budějovice,

č. 113. sněm., č. tisku VIII. Zpráva výboru zemského s rozpočtem zemským na rok 1888,

o. 114. sněm., č. tisku IX. Zpráva zemského výboru v příčině rozpočtu vyvazovacího fondu na rok 1888,

č. 116. sněm., č. tisku X. Zpráva výboru zemského týkající se stanov hypoteční banky král. Českého, o kterých se byl sl. sněm usnesl ve svém XX. sezení dne 12. ledna 1886,

č. 117. sněm., č. tisku XI. Zpráva zemského výboru o rozpočtu normálního školního fondu a nadací k němu náležejících na r. 1888,

č. 125. sn., č. tisku XII. Zpráva zemského výboru o podporování pokračovacích škol průmyslových a obchodních,

č. 127. sn., č. tisku XIII. Zpráva zemského výboru o pokroku stavby nového musea v Praze,

č. 130. sn., č. tisku XIV. Zpráva výboru zemského o upravení duchovní správy v zemských ústavech pro choromyslné v Dobřanech a v Praze,

č. 131. sn., č. tisku XV. Zpráva zemského výboru o peticích okr. výboru ve Vimperku a hospodářsko-lesnického spolku Vimperk, Volary a Kašperské Hory za. obmezení volnosti při uzavírání sňatků a a zavedení manželského konsensu,

č. 132. sněm., č. tisku XVI. Zpráva zemského výboru o změně § 2. zákona ze dne 5. prosince 1874 č. 92. z. z. týkajícího se zřízení a vnitřního upravení knih pozemkových v království Českém,

č. 133. sněm., č. tisku XVII. Zpráva zemského výboru v příčině ulehčení, jež by se poskytnouti mělo při konvertování kapitálů na vyšší úrok zapůjčených ve 4 % kapitály bankovní.

Oberstlandmarschall: Es ist eine Reihe von Urlaubsgesuchen eingelaufen.

Došlo několik žádostí za udělení dovolené.

Ich ersuche das Gesuch des Abg. Fürsten Paar dem hohen Hause mitzutheilen.

Ldtgsekr. Höhm (liest): Euer Durchlaucht! Da ich in Familienangelegenheiten verhindert bin, vor dem 6. oder 7. December in Prag einzutreffen, so stelle ich an Euer Durchlaucht die ergebenste Bitte, mir vom hohen Landtage

einen Urlaub von 14 Tagen gütigst erwirken zu wollen.

Euer Durchlaucht ergebendster Fürst Paar. Kremsier, am 21. November 1887.

Nejv. maršálek zem: Pan poslanec kníže Paar žádá za 14denní dovolenou.

Abgeordneter Fürst Paar ersucht unseinen 14tägigen Urlaub.

Zadám pany, kteří povoluji tuto dovolenou, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Urlaub ertheilen, die Hand zu erheben. Er ist bewilligt

Jest povolena.

Dále žádá za dovolenou pan poslanec Wohanka.

Žádám, aby žádost ta byla přečtena.

Sněm. sekr. Höhm čte: Vaše Jasnosti! K prvnímu zasedání sněmu zemského, k němuž jakožto poslanec Pražské obchodní a živnostenské komory náležím, nebude mne možným se dostaviti, antož do té doby z Ruska navrátiti se naprosto nemohu.

Z té příčiny dovoluji si prositi Vás, nejjasnější pane maršálku zemský, o udělení 14denní dovolené.

Znamenám k Vaší Jasnosti v úctě nejoddanější J. Wohanka.

Oberstlandmarschall: Der Herr Abgeord. Wohanka ersucht um einen 14tägigen Urlaub.

Posl. pan Wohanka žádá za 14denní dovolenou.

Ich ersuche die Herren, welche den Urlaub bewilligen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří povoluji dovolenou, by vyzdvihli ruku. Jest povolena.

Ist bewilligt.

Posl. svob. pán Nádherný žádá za dovolenou.

Ich ersuche die Zuschrift an verlesen.

Landtagssekretär Höhm (liest): Euer Durchlaucht! Seit dem 1. Oktober im Reichsrathe, dann in der Delegation beschäftigt, kann ich nicht umhin, mich jetzt für einige Zeit meinen Privatgeschäften zu widmen, die durch meine beinahe fortwährende Abwesenheit vom Hause sehr im Rückstande geblieben sind, was

gewiß auch anerkannt werden wird. Ich würde daher Euer Durchlaucht sehr bitten, mir beim hohen Landtage einen vierwöchentlichen Urlaub in dringenden Familienangelegenheiten erwirken zu wollen.

Genehmigen den Ausdruck einer besonderen Hochachtung, mit der ich zeichne Euer Durchlaucht ergebenster Nádherny.

Nejv. maršálek zemský: Svob. pán Nádherný žádá za čtyrnedělní dovolenou.

Der Abgeordnete Freiherr von Nádherný ersucht um einen vierwöchentlichen Urlaub.

Zadám pány, kteří tuto dovolenou dovolují, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welchen den Urlaub bewilligen, die Hand zu erheben. Der Urlaub ist bewilligt.

Jest povolena.

Pan posl. hrabě Kounic žádá za dovolenou.

Prosím by byla žádosť přečtena.

Sněm. sekr: Höhm (čte): Vaše Jasnosti nejvyšší pane maršálku.

Delší chorobou na lože upoután, dovoluji si Vaší Jasnosti služně žádati za třínedělní dovolenou.

V nejhlubší úctě dr. Václav hr. Kounic. Vysoká dne 23. listopadu 1887.

Oberstlandmarschall: Der Herr Abgeordnete Graf Kaunitz ersucht krankheitshalber um einen dreiwöchentlichen Urlaub.

Pan posl. hrabě Kaunic žádá za příčinou, onemocnění za třínedělní dovolenou.

Žádám pány, kteří s tím souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Urlaub bewilligen, die Hand zu erheben. Der Urlaub ist bewilligt.

Dovolená jest povolena.

Abgeordneter Graf Ledebur hat ein Urlaubsgesuch eingeschickt Ich ersuche dasselbe zu verlesen.

Ldtgssekr. Höhm (liest): Euer Durchlaucht! Mit dem Eintritte der kalten Jahreszeit ist mein langjähriges Leiden in erneuerter Heftigkeit aufgetreten, so daß ich mich gegenwärtig außer Stande fühle, an den Verhandlungen des Landtages theilzunehmen. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist keinerlei Aussicht vorhanden, daß meine Gesundheitsverhältnisse sich im Laufe des Winkers so weit bessern

wurden, daß es mir möglich wäre, meinen Pflichten als Landtagsabgeordneter nachzukommen, und werde ich wahrscheinlich gezwungen sein ein südliches Klima aufzusuchen. Unter diesen Umständen muß ich mir die ergebene Bitte an den hohen Landtag des Königreichs Böhmen gestatten, mir einen Urlaub für die ganze heurige Session bewilligen zu wollen und ersuche Euer Durchlaucht dieses mein Ansuchen geneigtest unterstützen zu wollen. Euer Durchlaucht ergebenster Hans Graf Ledebur.

Nejv. maršálek zem.: Pan posl. hrabě Ledebor za příčinou své nemoci žádá, by mu byla povolena dovolená na celou dobu letošního zasedání.

Der Abgeordnete Graf Ledebur ersucht um Bewilligung eines Urlaubs für die ganze Dauer der diesjährigen Session. Ich ersuche die Herren, welche den Urlaub bewilligen, die Hand zu erheben.

Žádém pány, kteří ji povolují, by vyzdvihli ruku.

Er ist bewilligt.

Jest povolena..

Panu posl. dr. Bachovi jsem udělil k jeho žádosti dovolenou na tři dny.

Dem Herrn Abgeordneten Dr. Bach habe ich über sein Ansuchen einen dreitägigen Urlaub bewilligt.

Der Herr Abgeordnete Oliva hat angezeigt, daß er infolge bereits länger dauernder Krankheit nicht im Stande sein wird, zu Beginn der heurigen Session an den Landtagsverhandlungen theilzunehmen.

Pan poslanec Oliva oznámil, že za příčinou déle již trvající churavosti nebude jemu možno na počátku letošního zasedání se v pracích sněmovních súčastniti.

Přejdeme k dennímu pořádku.

Wir gehen zur Tagesordnung über.

První předmět denního pořádku jsou zprávy o volbách.

Der erste Gegenstand der Tagesordnung sind Wahlberichte. Ich ersuche den Herrn Landesausschußbeisitzer Baron Pfeill, den Berichterstattungsposten einzunehmen.

L. -A. -B. Baron Pfeill: Hoher Landtag! Bei der am 14. Sept. l. J. vorgenommenen Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlkörper des fideicommissarischen Großgrundbesitzes haben sich

von 49 Wahlberechtigten 24 und zwar 12 persönlich und 12 in Vollmacht betheiligt, welche insgesammt ihre Stimmen abgegeben haben.

Nach dem Resultat wurde der. Herr Graf Ferd. Buquoy-Longueval einhellig gewählt.

Da die Wahl vollkommen gesetzmäßig vor sich gegangen ist, erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Ferdinand Grafen Buquoy-Longueval zum Landtags-Abgeordneten für den Wahlkörper des fideicommissarischen Großgrundbesitzes agnoscieren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu pana hraběte Ferdinanda Buquoy - Longueval za poslance pro volební sbor držitelů velkostatků svazkem svěřenským zavázaných za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. maršálek zem.: Zemský výbor

Zemský výbor činí návrh, by p. hrabě

Ferdinand Buquoy byl k sněmu připuštěn.

Der Landesausschuß ftellt den Antrag den Ferdinand Grafen Bouguoi zum Landtage zuzulassen,

Verlangt Jemand das Wort?

Zadá někdo za slovo? Jelikož nikdo za slovo nežádá, přejdeme k hlasování.

Wir gehen zur Abstimmung über. Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku. Jest přijato.

Er ist angenommen.

Zpravodaj přís. zemsk. výboru baron Pfeill(čte: )

Slavný sněme! K volbě pěti poslanců do sněmu, konané dne 14. září 1887 pro volební sbor držitelů svazkem svěřenským ne vázaných, dostavilo se ze 407 k volení oprávněných voličů 78, z nichž 39 osobně a 39 cestou plnomocenství hlasy své odevzdali.

Dle výsledku zvoleni byli jednohlasně páni: August hrabě Kinský ml., Adolf svobodný pán Leonhardi, Karel Max hrabě Zedtwitz, dr. Eduard Tersch a Jan hrabě Lažanský.

Ježto volba řádně se konala, dovoluje sobě zemský výbor navrhnouti:

Slavný sněme, račiž volbu pánů hraběte Augusta Kinského ml., Adolfa svobodného pána Leonhardiho, Karla Maxe hraběte Zedtwitze, dra. Eduarda Tersche a Jana hraběte Lažanského za poslance pro volební sbor velkostatků svazkem svěřenským nevázaných za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn August Grafen Kinský Junior, Adolf Freiherr von Leonhardi, Carl Max Graf Zedtwitz, Dr. Eduard Tersch und Johann Graf Lažanský zum Abgeordneten für den Wahlkörper des nicht fideicomissarischen Großgrundbesitzes agnoscieren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Der Landesausschuß beantragt, die genannten Herren, welche im Großgrundbesitze gewählt worden sind, zum Landtage zuzulassen.

Zemský výbor navrhuje, by jmenování páni, kteří byli zvoleni ve sboru velkostatkářském, byli k sněmu připuštěni.

Žádám pány, kteří s tím souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

K příštímu předmětu denního pořádku žádám pana post. Zeithammra, aby zaujal své místo.

Ich ersuche den Herrn Landesausschußbeisitzer Zeithammer den Berichterstatterplatz einzunehmen.

Ref. přís. zem. výb. posl. Zeithammer: K volbě poslance do sněmu, konané dne 13. záři za obchodní a průmyslovou komoru v Praze dostavilo se 27 voličů k volbě oprávněných, kteří pro p. Václava Nekvasila 27, pro p. Václava Němce 27, pro p. Prokopa Sedláka 27, pro p. Josefa Wonanku 26 lístků odevzdali. Volba ta činila se bez závady; zemský výbor navrhuje tudíž, aby slavný sněm ráčil volbu p. Václava Nekvasila, p. Václava Němce, p. Prokopa Sedláka, p. Josefa Wonhanky za poslance obchodní a průmyslové komory v Praze za platnou uznati a zvolené ke sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren Wenzel NekvasiI, Wenzel Němec, Prokop Sedlák und Josef Wohanka zu Abgeordneten der Handels- und Gewerbekammer in Prag agnosciren und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Zemský výbor navrhuje, by volba obchodní komory pražské byla za platnou uznána.

Der Landesausschuß beantragt, die in der Prage Handels- und Gewerbekämmer stattgefundene Wahl als giltig anzuerkennen.

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzvedli ruku. Jest přijato.

Es ist angenommen.

Berichterstatter L. -A. -Beis. Zeithammer: Bei der am 13, September d. J. vorgenommenen Wahl der Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Handels- und Gewerbelammer in Reichenberg sind 29 Wähler erschienen und es erhielten die Herren: Adolf Bohaty, Baumeister in Trautenau, Josef Gahler, Mühlenbesitzer in Rosenthal 28, Karl Hielle, Fabrikant in Schönlinde 28, und Adolf Perutz Bergwerksbesitzer in Teplitz 29 Stimmen.

Die Wahl gieng ordnungsgemäß vor sich, und der Landesausschuß beantragt, der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren Adolf Bohaty, Josef Gahler, Karl Hielle und Adolf Perutz zu Abgeordneten der Handels- und Gewerbekammer in Reichenberg agnosciren und die gewählten zum Landtage zulassen.

Zemský výbor navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu p. Adolfa Bohatého, Josefa Gahlera, Karla Hielle a Adolfa Perutze za poslance obchodní a průmyslové komory v Liberci za platnou uznati a zvolené ke sněmu připustiti.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Der Landesausschuß beantragt, die Reichenberger Handelskammerwahlen zu agnosciren.

Zemský výbor navrhuje, aby volba v obchodní komoře Liberecké byla schválena.


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP