Středa 25. listopadu 1885

Z posledního zasedáni sněmu nebyly dosud schváleny protokoly jednací o 27., 28., 29., 30. sezení ze dne 20., 21., 22., 23. října roku 1884.

Do protokolů těchto lze nahlédnouti v kanceláři sněmovní a v příštím sezení dovolím si učiniti dotaz, má-li kdo námitky proti těmto protokolům.

Von den Geschäftsprotokollen der letzten Landtagssession sind die Protokolle der 27., 28., 29. und 30. Sitzung vom 20., 21., 22. und 23. Oktober 1884 noch nicht agnoscirt. Dieselben können in der Landtagskanzlei eingesehen werden, und ich werde in der nächsten Sitzung die Frage an das hohe Haus stellen, ob jemand eine Bemerkung zu denselben zu machen hat.

Ich bringe ferner dem hohen Hause zur Kenntnis, daß so wie im Vorjahre auch heuer vom heutigen Tage angefangen im Landtagsgebäude ein Zweigpostamt aufgestellt wird.

Přivádím slavnému sněmu taktéž na vědomi, že jak v dřívějších letech i letos

jest zařízena poštovní filiálka v budově sněmovní.

Dovoluji sobě sděliti slavnému sněmu, že jsem povolil dovolenou na 6 dní hrab. Boos-Waldeck-ovi, p. poslanci Ferdinandu knížeti z Lobkovic na 4 dni, p. poslanci Josefu Salaschkovi na 4 dni a na 5 dní p. Dr. Knotzovi.

Ich erlaube mir dem hohen Hause mitzutheilen, daß ich einige Urlaube bewilligt habe und zwar den Herren Abgeordneten: Grafen Boos=Waldeck einen 6tägigen Urlaub, Ferdinand Fürsten Lobkowicz einen 4tägigen Urlaub, dem Herrn Abgeordneten Josef Salaschek einen 4tägigen und dem Herrn Dr. Knotz einen 5tägigen Urlaub.

Ich ersuche dem h. Hause mitzutheilen, welche Druckschriften vertheilt worden sind.

Žádám by sl. sněmu bylo sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Landtagssekretär Höhm. Im Drucke wurden vertheilt:

Druck Nr. 1. Bericht des Landesausschußes über die Petition der Gemeinde Neudorf um Ausscheidung aus dem Gerichtsbezirke Moldauthein und Zutheilung zum Gerichtsbezirke Frauenberg.

Druck Nr. 2. Der Landesausschußbericht über die Geschäfsragenda und den Rechnungsabschluß der böhmischen Hypothekenbank für das Jahr 1884.

Druck Nr 3. Bericht des Landesausschußes über das Gesuch der Gemeinde Libschitz um Ausscheidung aus dem Gerichtsbezirke Welwarn und Zuweisung zu dem Gerichtsbezirke Smichow.

Druck Nr. 4. Bericht des Landesausschußes über den Gebahrungsausweis des Landesfondes sammt den Nebenfonden für das Jahr 1884.

Druck Nr. 5. Bericht des Landesausschußes über das Gesuch der Gemeinde Karolinenthal um Bewilligung zur Einhebung einer 3perz. Miethzinsumlage auf die Dauer von 20 Jahren.

Druck Nr. 6. Landesausschußbericht mit der Landesrechnung und den dazu gehörigen Spezialrechnungsabschlüßen für das Jahr 1884 das ist für die Periode vom 1. Januar 1884 bis zum 30. Juni 1885.

Druck Nr. 7. Landesausschußbericht betreffend die Uebertragung der Militärwache in der Prager Zwangsarbeitsanstalt an die Zivilwache.

Druck Nr. 8. Landtagsbericht über den Voranschlag des Grundentlastungsfondes für das Jahr 1886.

Druck Nr. 9. Bericht des Landesausschußes mit dem Voranschlage für das Jahr 1886.

Druck Nr. 10. Bericht des Landesaus schußes über das Gesuch des Stadtrathes der königl. Hauptstadt Prag um Abänderung des 2. Absatzes des §. 106 des Gemeindestatutes für Prag vom 1. Mai 1850 Z. 85 L. =G. =Bl.

Druck Nr. 12. Bericht des Landesausschußes betreffend die Reorganisirung der Landeskorrektionsanstalten und die Errichtung von Zwangsarbeitsanstalten.

Druck Nr. 13. Bericht des Landesausschußes, womit Bemerkungen der k. k. Regierung zu der in der letzten. Session unerledigt gebliebenen Gesetzvorlage betreffs Regelung des Sanitätsdienstes in den Gemeinden des Königreiches Böhmen dem h. Landtage zur Kenntnis gebracht werden.

Druck Nr. 15. Bericht des Landesausschußes über das Gesuch der königl. Hauptstadt Prag um Bewilligung zum Abverkaufe der Gassenarea pr. 57. 6. Q. =Al. vom Heuwagsplatz zu den durch das Niederreißen der Neuthorkaserne Nr. 991-II. gewonnenen Bauplätzen.

Druck Rr. 17. Bericht des Landesausschußes betreffend die Einbringung eines Gesetzentwurfes über die Aufforstung kahler Lehnen.

Endlich die Geschäftsordnung des böhm. Landtages.

Tiskem bylo rozdáno:

č. 1. Zpráva zemského výboru o žá-

dosti obce Nové Vsi za vyloučení ze soudního okresu Vltavotýnského a přidělení k soudnímu okresu hlubockému;

č. 2. Zpráva výboru zemského o agendě a účetní závěrce české hypoteční banky za rok 1884;

č. 3. Zpráva výboru zemského o žádosti obce libšické za vyloučení ze soudního okresu velvarského a přidění k soudnímu okresu smíchovskému;

č. 4. Zpráva výboru zemského s výkazy účetních výsledků zemského a ostatních vedlejších fondů i s dotýčným sumářem za rok 1884;

č. 5. Zpráva zemského výboru o žádosti obce Karlínské za povolení k vybírání 3 prc. přirážky k nájemnému na 20 let;

č. 6. Zpráva zemského výboru s účtem zemským a s dotýčnými zvláštními závěrkami za rok 1884, to jest za čas od 1. ledna 1884 až do 30. června 1885;

č. 7. Zpráva výboru zemského v příčině přenesení vojenské stráže v pražské káznici zemské na stráž domácí;

č 8. Zpráva výboru zemského v příčině rozpočtu vyvazovacího fondu na rok 1886;

č. 9. Zpráva výboru zemského s rozpočtem zemským na rok 1886;

č. 10. Zpráva zemského výboru o žádosti rady král. hlavního města Prahy za změnu druhého odstavce §. 106 obecního řádu města Prahy ze dne 1. května 1850 č. 85. z. z.;

č. 12. Zpráva výboru zemského v příčině reorganisace zemské káznice a zřízení donucovacích pracoven;

č. 13. Zpráva výboru zemského, kterouž se slavnému sněmu sdělují některá připomenutí, jež c. k. vláda učinila k nevyřízené předloze zákona v příčině upravení služby zdravotní v obcích král. Českého;

č. 15. Zpráva zemského výboru o žádosti král. hlav. města Prahy za svolení ku prodeji uliční plochy 57. 6 čtver. sáhů od náměstí Senovážného ku staveništím získaným sbouráním kasáren Novobranských č. p. 991 -II.;

č. 17. Zpráva zemského výboru v příčině předložení osnovy zákona o zalesňováni holých strání.

Konečně jednací řád pro český sněm zemský.

Oberstlandmarschall: Ich ersuche die Petitionen mitzutheilen.

Žádám slavný sněm, by sděleny byly petice.

Došly tyto petice:

1.   Poslanec p. Tonner podává petici obecního zastupitelstva král. věnného města Mělníka za zamezení šíření se kořalečního moru.

2.   Poslanec p. Kořán podává petici okresního zastupitelstva v Březnici v příčině tétéž záležitosti.

3.   Poslanec p. Fišera podává petici okresního výboru v Novém Bydžově v téže záležitosti.

4.   Poslanec p. Kořán podává petici obecního zastupitelstva města Kasejovic za novou úpravu služného učitelstva škol obecných a měšťanských.

Abgeordneterr Herr Pichler überreicht die Petition des Bezirksausschußes Pfraumberg um Portofreiheit der Korrespondenzen der Bezirksausschüße den Gemeindeämtern gegenüber im Dienstverkehre.

Oberstlandmarschall. Bevor wir zur Tagesordnung übergehen; konstatire ich die Beschlußfähigkeit des h. Hanfes.

Nežli přejdeme k dennímu pořádku, prohlašuji, že je přítomno tolik členů, kolik potřebí, aby sl. sněm se mohl usnášeti.

Wir übergehen nunmehr zu der Tagesordnung.

Přejdeme k dennímu pořádku.

Prvním předmětem denního pořádku jsou zprávy o volbě.

Žádám svobodného pána Pfeilla, by zaujal místo zpravodaje.

Der erste Gegenstand der Tadesordnung sind die Wahlberichte.

Ich ersuche den H. B. Pfeill, die Berichterstattung zu übernehmen.

L. =A. =B. Baron Pfeill: Hoher Landtag! Bei der auf den 21. November 1. J. ausgeschriebenen und an diesem Tage abgehaltenen Wahl von zwei Landtagsabgeordneten für den Wahlkörper des fideikommissarischen Großgrundbesitzes haben sich von 44 Wahlberechtigten 22 und zwar 11 persönlich und 11 in Vollmacht betheiligt, welche insgesammt ihre Stimmen für die Herren Karl Graf Buquoi auf Gratzen und Eugen Grafen Wratislaw auf Dirna abgegeben haben.

Die genannten Herren erscheinen Sonach einstimmig gewählt und nachdem gegen den Wahlvorgang und das Wahlergebnis von keiner Seite eine Einwendung erhoben wurde, erlaubt sich der Landesausschuß unter Vorlage der Wahlakten den Antrag zu stellen:

Hoher Landtag wolle die Wahl der P. T. Herren Karl Grafen Buquoi auf Gratzen und Eugen Franz Grafen Wratislaw auf Dirna zu Landtagsabgeordneten für den Wahlkörper des fideikommissarischen Großgrundbesitzes für giltig anerkennen und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Sl. sněme, račiž volbu p. Karla hrab. Bouquoi a Eug. Frant. hrab. Wratislawa na Dirné za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Nejv. maršálek zemský: P. zpravodaj činí jménem zemského výboru návrh, aby volba p. hr. Karla z Bouquoi a p. hrab. Eug. Frant. Wratislawa na Dirné byla schválena.

Der Berichterstatter stellt Namens des Landesausschußes den Antrag, die Wahl des

Grafen Karl Buquoi und des Grafen Eugen Wratislaw zu ugnosciren.

Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Přejdeme k hlasování.

Wir übergehen nun zur Abstimmung.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, aby vyzdvihli ruku.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj svob. pán Pfeill.

Slavný sněme!

Volby dvou poslancův pro volební sbor držitelů velkostatků svazkem svěřenským nevázaných položené na den 21. listopadu t. r. a téhož dne také vykonané súčastnilo se z 412 voličů k voleni oprávněných 113 voličů, z nichž 57 osobně a 56 prostředkem plnomocenství své právo hlasovací vykonali. - Dle výsledku hlasování dostalo se svob. pánu Ant. Dobřenskému v Potštýně 112 a hraběti Eugenu Wratislawovi v Koloději 113 hlasů. Ježto nebylo proti tomu, jak se volba konala, a její výsledku ze žádné strany námitek podáno, předkládá zemský výbor volební spisy a činí návrh:

Slavný sněme, račiž volbu P. T. pánů Antonína svob. pána Dobřenského v Potštýně a Eugena hraběte Wratislawa v Koloději za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl der Herrn Ant. Dobrzensky und Graf Eugen Wratislaw aus Koloděj zu Landtagsabgeordneten des Wahlkörpers des nicht fideicommissarischen Großgrundbesitzes als giltig anerkennen und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Der Landesausstellt den Antrag der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren Ant. Freih. v. Dobrzensky und des Eug. Graf v. Wratislav auf Koloděj agnoscire.

Zemský výbor činí návrh, aby slavný

sněm schválil volbu p. Ant. svob. pána Dobřenského a hrab. Eugena Wratislawa na Kolodějích.

Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Žádám ony pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, aby vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrag zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Ich ersuche den Herrn Dr. Schmeykal, die Berichterstattung vorzunehmen.

L. A. B. Dr. Schmeykal: Zur Nachwahl des Abgeordneten für den Wahlbezirk Pisek sind am 9. November d. J. von 693 Wählern 214 erschienen. Stimmen erhielten:

Herr Max Hájek 202, Herr Dr. Pacowský 5, und weiter Herr Janota 2, Herr Dwořáček 1, Josef Nebuška 1 Stimme.

Die Förmlichkeiten, welche das Gesetz vorschreibt, sind erfüllt. Es wird von Seite des Landesausschußes der Antrag gestellt: Der hohe Landtag möge die Wahl des H. Max Hájek agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněm. aktuár Baretta.

Zemský výbor činí návrh, aby volba p. poslance Maxmiliana Hájka byla za platnou uznána a zvolený k sněmu byl připuštěn.

Oberstlandmarschall: Der Landesausschuß stellt den Antrag, die Wahl des Abgeordneten Herrn Max Hájek zu genehmigen.

Zemský výbor činí návrh, aby volba pana Maximiliána Hájka byla schválena.

Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí, aby vyzdvihli ruku.

Jest přijato.

Ist angenommen.

L. A. B. Dr. Schmeykal. Zur Nachwahl in den Wahlbezirken der Städte Reichenberg und Christianstadt sind von 1831 Wählern 1501 erschienen und wurde Herr Heinrich Prade mit 900 Stimmen gegen den JUDr. Hugo Kneifel mit 593 Stimmen gewählt.

Auch in diesem Falle gibt es keinen Anstand, es find die gesetzlichen Vorschriften beobachtet und wird der Antrag gestellt, die Wahl des Herrn Heinrich Prade zum Abgeordneten der Städte Reichenberg und Christianstadt zu agnoscieren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek:

Činí se návrh, aby volba pana Jindř. Prade za poslance měst Liberce a Christianstadtu za platnou uznána byla a zvolený k sněmu připuštěn byl.

Oberstlandmarschall:

Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? (Nikdo se nehlásí. )

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

(Stalo se. )

(Geschieht).

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

L. A. B. Dr. Schmeykal. Zur Nachwahl eines Abgeordneten für den Wahlbezirk der Städte Friedland, Neustadt, Kratzau erschienen von 670 Wählern 253. 252 Stimmen entfielen auf den Herrn Gymnasialprofessor Josef Bendel in Prag. Es wird beantragt, nachdem die gesetzlichen Vorschriften vollständig eingehalten worden sind, die Wahl des Herrn Josef Bendel zum Abgeordneten der Städte Friedland, Neustadt, Kratzau zu agnoscieren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. aktuar Baretta:

Činí se návrh, aby volba pana Josefa

Bendla za poslance měst Friedlandu, Neustadtlu a Chrastavy za platnou uznána byla a zvolený k sněmu připuštěn byl.

Oberstlandmarschall.

Verlangt Jemand das Wort ?

Žádá někdo za slovo? (Nikdo. )

Ich ersuche die Herren, welche für die Anererkennung der Giltigkeit des Wahlaktes Stimmen wollen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

(Stalo se. )

(Geschieht).

Jest přijato.

Es ist angenommen.

L. A. B. Dr. Schmeykal. Bei der Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte Jičin- Neubydžow find von 1194 Wählern 596 erschienen.

Herr Josef Bromovsky erhielt 513 Stimmen, Herr Wenzel Fejfar 81 Stimmen. Bei der Wahl wurde vollständig legal vorgegangen und wird beantragt, die Wahl des Herrn Jos. Bromovský zum Abgeordneten der Städte Jičín und Neubydžov zu agnoscieren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Baretta (čte):

činí se návrh, aby volba pana Josefa Bromovského za poslance měst Jičína a Nového Bydžova za platnou uznána byla, aby zvolený k sněmu připuštěn byl.

Nejv. maršálek. zom.

Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

(Nikdo se nehlásí. )

Ježto nikdo za slovo nežádá, přejdeme k hlasování a žádám pány, kteří souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

(Stalo se. )

(Geschieht).

Jest přijato.

Es ist angenommen.

L. A. B. Dr. Schmeykal. Zur Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Stadt Budweis find von 2023 Wählern 1046 erschienen.

1023 Stimmen fielen auf kaiserl. Rath Josef Schier in Budweis, die Wahl ist auch in diesem Falle vollständig gesetzmäßig vor Sich gegangen und erlaubt Sich der Landesausschuß die Wahlacten mit dem Antrage zu überreichen, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Schier, kaiserl. Raths in Budweis zum Abgeordneten der Stadt Budweis agnoscieren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněm. akt. Baretta (čte):

Zemský výbor činí návrh, aby slavný sněm volbu pana Josefa Schiera, cís. rady v Budějovicích, za poslance města Budějovic za platnou uznal a zvoleného k sněmu připustil.

Nejv. maršálek zem.:

Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

(Nikdo se nehlásí. )

(Niemand meldet sich).

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí, by vyzdvihli ruku.

(Stalo se. )

(Geschieht).

Jest přijato.

Der Antrag ist angenommen.

L. A. B. Dr. Schmeykal. Zur Wahl im Wahlbezirke Prag, Hradschin, Wyschehrad mit Holleschowitz-Bubna sind von 282 Wählern 176 erschienen.

Auf Herrn Franz Kytka fielen 136 Stimmen, auf Herrn Richard Jahn 39 Stimmen

Es wird von Seiten des Landesausschusses beantragt die Wahl des Herrn Franz Kytka zum Abg. des Städtebezirkes Prag, Hradschin, Wischehrad mit Holleschowitz-Bubna zu agnoscieren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněmovní aktuar Baretta: Zemský

výbor činí návrh, aby slavný sněm volbu pana Františka Kytky za poslance měst Prahy, Hradčan, král. Vyšehradu a Holešovic-Buben za platnou uznal a zvoleného ke sněmu připustil.

Nejv. maršálek zem.: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

(Nikdo se nehlásí. )

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Etsuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

(Stalo se. )

(Geschieht. )

Návrh jest prijat.

Der Antrag ist angenommen.

Žádám pana přísedícího zemského výboru Zeithammra, by zaujal místo zpravodaje.

Přised. zemsk. výboru Zeithammer:

Slavný sněme! K doplňovací volbě poslance do sněmu konané dne 11. listopadu za obchodní a průmyslovou komoru Budějovickou dostavilo se 19 voličů a byl zvolen pan Antonín Effmert, obchodník v Budějovicích; z 19 hlasů obdržel 17.

Poněvadž vyhověno bylo všem zákonným předpisům, navrhuje zemský výbor:

Slavný sněme, račiž se usnésti, aby volba tato byla za platnou uznána a zvolený aby byl ke sněmu připuštěn.

Der Landesausschuß stellt den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Anton Effmert zum Abgeordneten agnoszieren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Wir gehen zur Abstimmung über. Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

L. =A. =B. Zeithammer: Bei der am 11. November vorgenommenen Ergänzungswahl zweier Abgeordneten für die Handels- und Gewerbekammer Reichenberg sind 39 Wähler erschienen und es erhielt Herr Karl Hielte, Fabriksbesitzer in Schönlinde und Herr Adolf Perutz, Bergwerkbesitzer in Teplitz 36 Stimmen. Nachdem die. Wahl vollkommen legal vor sich gegaugen, beantragt der Landesausschuß, der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren Karl Hielte, Fabriksbesitzer in Schönlinde und Adolf Perutz, Bergwerksbesitzer in Teplitz zu Abgeordneten der Handels= und Gewerbekammer Reichenberg zu agnoszieren und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Slavný sněme, račiž se usnésti, aby volba pana Karla Hielle a Viléma Perutze byla uznána za platnou a pán zvolený byl připuštěn do sněmu.

Nejv. maršálek zem.: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort? (Niemand meldet sich).

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

(Geschieht).

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Žádám přísed. zemského výboru pana Dra. Škardu, by zaujal místo zpravodaje.

L. A. B. Dr. Škarda: Bei der Ergänzungswahl in dem Wahlbezirk für die Bezirke Tetschen, Bensen, Böhmisch Kamnitz sind von 177 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 165 bei der Wahl erschienen und davon haben 151 ihre Stimmen für der Alfred Knotz Advokaten in Böhm. Leipa abgegeben 6 Stimmen für Herrn Franz Gautsch, 5 Stimmen für Herrn Ludwig Parsche in Falkendorf, 2 Stimmen für Dr. Garreis, in Tetschen, eine Stimme für Dr. Herbst; daher hat die absolute Majorität Dr. Knotz und ich stelle im Namen des Landesausschusses den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Alfred Knotz, Advokaten in Böhm. Leipa

als Abg. für die Landgemeinden Tetschen, Bensen, Böhm. Kamnitz als giltig anerkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu p. dra. Alfreda Knotze, advokáta v české Lípě, za poslance volebního okresu venkovských obcí okresů soudních Děčína, Benešova a české Kamenice, za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by pozdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Geschieht.

(Stalo se. )

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

L. =A. =B. Dr. Škarda: Zur Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Böhmisch= Leipa, Niemes, Haida und Zwickau sind von 176 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 170 bei der Wahl erschienen.

Davon haben gestimmt für Herrn Josef Grohmann, Gastwirth in Kunnersdorf 85, 82 für Herrn Josef Kirschner; einige Stimmen waren zersplittert. Bei der Wahl wurden zwei leere Stimmzettel abgegeben und es hat die Wahlkommission entschieden, daß dieselben nicht zu rechnen sind.

Bei der Bestimmung der absoluten Majorität wurden daher 168 Stimmen für giltig anerkannt.

Von diesen beträgt die absolute Majorität

85. -

Diese absolute Majorität hat Herr Josef Grohmann erhalten.

Gegen die Wahl wurden keine Einwendungen erhoben, es wurde gesetzlich bei der-

selben vorgegangen, daher wird vom Landesausschuß der Antrag gestellt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Grohmann, Gastwirthes in Kunersdorf, als Abg. für den Wahlbezirk der Landgemeinden Böhmisch=Leipa, Niemes, Haida und Zwickau als giltig anerkennen und denselben zum Landtag zulassen.

Zemský výbor činí návrh:

Slavný sněme! Račiž volbu p. Josefa Grohmanna, hostinského v Kunnersdorfu za poslance okresu volebního venkovských obcí okresů soudních české Lípy, Mimoně, Haidy a Cvikova za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Ich ersuche jene Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku. (Stalo se. )

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

L. =A. =B. Dr. Škarda: Im Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Schluckenau und Hainspach sind von 41 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern bei der Wahl am 6. November alle 41 erschienen. Von diesen haben 34 den Herrn Dr. Karl Pickert, 7 den Herrn P. Andreas Opitz gewählt. Es hat sonach die Majorität Dr. Karl Pickert erhalten. Die Wahl ist ordnungsmäßig Vorgegangen, ein Protest oder Einwendung wurde nicht dagegen überreicht, daher vom Landesausschuß der Antrag gestellt wird:

Hoher Landtag wolle die Wahl des Dr. Karl Pickert als Abgeordneten der Landgem. der Gerichtsbezirke Schluckenau und Hainspach als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme! Račiž volbu p. Dra. Karla Pickerta za poslance okresu volebního venkovských obcí soudních okresů Šluknova a Hainšpachu za platnou uznati a zvoleného ke sněmu království českého připustiti.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort?

Žádám ony pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche jene Herren, welche dem An trage zustimmen die Hand zu erheben.

Geschieht.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

L. =A. =B. Dr. Škarda: Im Wahlbezirke der Landgemeinden des Gerichtsbezirkes Friedland sind von 90 ordnungsmäßig gewählten Wahlmäunern 86 bei der Wahl erschienen und es haben hievon 84 Seine Excellenz den H. geheimen Rath Dr. Eduard Herbst in Wien gewählt, zwei für Herrn Josef Richter, Fabrikanten in Raspenau ihre Stimmen abgegeben. Die absolute Majorität hat daher Dr. Herbst. Die Wahl ist ordnungsmäßig vorgegangen und es stellt der Landesausschuß den Antrag:

Hoher Landtag Wolle die Wahl Seiner Excellenz des H. geheimen Rathes Dr. Herbst als Abg. für die Landgemeinden des Gerichtsbezirkes Friedland als giltig anerkennen und denselben zum Landtag zulassen

Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme! Račiž volbu jeho Excellence p. tajného rady Dra. Herbsta za poslance venkovských obcí okresu soudního Friedlandského za platnou nazvati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort?

Ich ersuche jene Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám ony pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

(Stalo se. ) Návrh je přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Přís. z. v. Dr. Škarda. Při volbě poslance pro volící okres venkovských obcí soudních okresů Pelhřimova, Pacova, Ka-

menice a Počátek, odbývané dne 21. t. m, dostavilo se ze 221 po zákonu zvolených volitelů k volbě 204, z nichž hlasovali pro p. JUDra. Zdenka Strobacha 129, pro p. Frant. Kaňku 52 a pro p. Aug. Mašatu 20. Absolutní většinu dostal Dr. Zděněk Strobach a já činím jménem zemského výboru návrh, aby slavný sněm ráčil volbu pana Dra Zdenka Strobacha za poslance venkovských obcí okresu soudních Pelhřimova, Pacova, Kamenice a Počátek uznati a zvoleného na sněm připustiti.

Návrh jest přijat.

Der Landesausschuß stellt den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Zdenko Strobach als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Pitgram, Patzau, Kamenitz und Potschabel als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrag zustimmen, die Hand zu erheben.

žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku. (Stalo se. )

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist die Vornahme der Angelobung.

Příští předmět denního pořádku jest skládání slibu.

Ich werde die Angelobung der hier anwesenden Herren Abgeordneten, deren Wahlen verificiert worden sind, vornehmen und nach derselben werde ich die Angelobung derjenigen Herren Landtagsbeamten vornehmen, welche nach der Geschäftsordnung die Angelobung zu leisten haben.

Předsevezmu nyní skladání slibu oněch pánů poslanců, kteří byli nově zvoleni, a jichžto volby jsou verifikovaná, pak složí slib páni úředníci sněmovní, kterým náleží tento slib složiti na základě jednacího řádu.

Es wird die Formel der Angelobung

verlesen werden, dann werden die Namen der Herren, welche die Angelobung zu leisten haben, ausgerufen werden und ich ersuche diese Herren vorzutreten, um mittelst Handschlag die Angelobung zu leisten unter Anwendung des Wortes: "Ich gelobe".

Přečte se formule přísežní a pak se předvolají dle jména páni, kterým jest složiti slib.

Žádám pány, kteří budou předvoláni, by laskavě předstoupili, rukou dáním slib svůj složili a vyřkli při tom "slibuji. "

Sněm. aktuar Baretta (čte): Učiníte co poslancové slib na místě přísahy v ruce nejvyššího maršálka zemského, že chcete Jeho Veličenstvu císaři pánu věrni a jeho poslušni býti, zákony zachovávati a své povinnosti plniti.

Sie werden als Landtagsabgeordnete in die Hände Sr. Durchlaucht des Herrn Oberstlandmarschalls an Eidesstatt geloben, Sr. Majestät dem Kaiser Treue und Gehorsam, Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten.

Es leisten die Angelobung mit den Worten "Ich gelobe":

Der Fürsterzbischof von Prag Graf Schönborn, der Rektor magnificus der Prager deutschen Universität, Josef Bendl, Heinrich Prade, Josef Schier, Karl Hielle, Perutz, Josef Grohmann, Dr. Karl Pickert.

Slib složili slovem "slibuji: " rektor magnifikus české university Pražské prof. dr. Tomek, svob. pán Antonín Dobřenský, hrabě Eugen Wratislaw (z Koloděj), Max Hájek, Josef Bromovský, Frant. Kytka, Antonín Effmert. dr. Zděněk Strobach.

Sněmovní aktuar Baretta: Složíte co tajemník sněmovní vzhledem k své přísaze úřední do rukou nejvyš. p. maršálka slib, že budete svědomitě a správně plniti povinnosti, jež vám ukládá řád jednací.

Sněm. sekr. Höhm: Slibuji.

Sněmovní aktuar Baretta: Složíte co aktuar sněmovní vzhledem ke své přísaze

úřední do rukou nejvyššího p. maršálka slib, že budete svědomitě a správně plniti povinnosti, jež vám ukládá řád jednací.

Sněm. akt. Dr. Fiedler: Slibuji.

Oberstlandmarschall. Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist die Constituirung der Curien und sodann die Wahl des Verifikationsausschusses.

Příští předmět denního pořádku jest ustavení se kurií a pak volba verifikačního výboru. K tomu účelu přeruším sezení na 20 minut a žádám, aby kurie ve svých svých místnostech se konstituovaly a pak po konstituování ihned předsevzaly volbu verifikačního výboru a sice tří členů z každé kurie.

Ich werde die Sitzung aus 20 Minuten unterbrechen u. ersuche die Curien sich in den ihnen zugewiesenen Lokalitäten zu constituiren. u. sofort nach ihrer Constituierung die Wahl der Verifikatoren in der Weise vorzunehmen, daß aus jeder Curie 3 Mitglieder des Verifikationsausschusses gewähle werden. Das Resultat sowohl der Wahl als der Constituirung des Ausschußes bitte ich mir mitzutheilen.

Žádám by mně byl sdělen výsledek jak ustavení se kurií, tak i volby verifikačního výboru. Podotýkám, že místnosti pro kurie jsou tytéž jako lonského roku, totiž pro kurii velkostatků v zasedací síni výboru zemského, pro kurii měst a míst průmyslových v čítárně, pro kurii obcí venkovských v sněmovně.

Die Lokalitäten für die Curien sind dieselben wie im verflossenen Jahre und zwar für die Curie des Großgrundbesitzes im Landesausschußsitzungssaal, für die Curie der Städte und Industrialorte im Lesezimmer, für die Curie der Landgemeinden im Landtagssaal.

Ich wiederhole die Bitte, mir das Resultat der Wahl sofort nach den durchgeführten Wahlen mittheilen zu wollen, weil ich dasselbe bei der Wiederöffnung der Sitzung bekannt geben werde.

Žádám, by výsledek voleb mně byl sdělen brzy, bych při opětném zahájení sněmu jej mohl sděliti. Přerušuji sezení na 20 minut.

Ich unterbreche die Sitzung aus 20 Minuten. (1 Uhr 40 Min. ).

Nejv. maršálek. zem. zvoní (2 hod. 15 min. ). Zahajuji opět sezení.

Ich eröffne wieder die Sitzung, die Constituirung der Curie des Großgrundbesitzes ist in nachfolgender Weise erfolgt:

Abgegeben wurden 44 Stimmzettel. Die absolute Majorität beträgt 23. Gewählt erscheint als Obmann der Curie Fürst Erzbischof von Prag mit 42 Stimmen.

Als Obmann-Stellvertreter der Fürst Karl Schwarzenberg mit 39 Stimmen Als Schriftführer Graf Kaunitz mit 44 Stimmen und Graf Čnton Dobřenský mit 42 Stimmen.

Ustavení se kurie velkostatkářské se dělo následujícím spůsobem. Bylo odevzdáno 44 lístků, absolutní většina 23. Za starostu jest zvolen kníže arcibiskup pražský 42 hlasy, za jeho náměstka kn. Karel Schvarzenberg 39 hlasy, za zapisovatele hrab. Kaunic 44 hlasy a svob. pán Ant. Dobřenský 42 hlasy. Ustavení se kurie venkovských obcí jest následující: Bylo odevzdáno 46 hlasovacích lístků, naprostá většina 24 hlasů. - Obdrželi p. dr. Trojan co předseda 45 hl., a pan Löw, co místopředseda 46 hlasů, co zapisovatelé pan JUC. Sedláček a Pichler, každý 46 hl.

Die Constituirung der Curie der Landgemeinden ergab folgendes Resultat. Abgegeben wurden 46 Stimmzetteln. Die absolute Majo rität beträgt 24. Es erhielt als Obmann Dr. Trojan 45 Stimmen, als Obmann-Stellvertreter H. Löw 46 Stimmen. Die H. Abgeordneten Sedlák und Pichler als Schriftführer je 46 Stimmen.

In der Curie der Städte und Industrialorte ergab die Constituirung folgendes Resultat. Es wurden abgeben 48 Stimmzetteln. Die absolute Majorität ist 25 Stimmen. Es wurden gewählt als Obmann Dr. Ernst von Plener mit 46 Stimmen, als Obmann Stellvertreter Dr. Jireček mit 46 Stimmen, als Schriftführer Dr. Zunterer und Dr. Žalud mit je 46 Stimmen.

Ustavení se kurie měst a míst průmyslo-

vých dělo se následujícím způsobem. Bylo odevzdáno 48 hlasovacích lístků, naprostá většina hlasů 25. Byli zvoleni: za předsedu pan Arnošt šl. Plener 46 hl., za místopředsedu pan dr. Jireček 46 hl., za zapisovatele pp. dr. Zunterer a dr. Žalud, každý 46 hlasy. Volba verifikačního výboru vykazuje následující výsledek: V kurii velkostatkářské bylo odevzdáno 35 klasů, nadpoloviční většina 18. Tuto obdrželi pp.: Karel Ervín, hr. Nostitz 35 hl., p. Kleist 34 hl., p. Mündel 35 hl. V kurii měst a míst průmyslových byly odevzdány 43 lístky, nadpoloviční většina 22. Tuto obdrželi pp. prof. Josef Biedel 42 hl. a pan dr. Stark 42 hl., p. dr. Verunský 42 hl. V kurii venkovských obcí bylo odevzdáno 41 hlasovacích lístků, nadpoloviční většina 21. Tuto obdrželi pp. posl. Kytka 41 hl., p. dr. Strobach 41 hl., p. Effmert 41 hl.

Die Wahl des Verifikationsausschußes weift folgendes Resultat auf.

Im Großgrundbesitz wurden abgegeben 35 Stimmzettel; die absolute Majorität beträgt 18 Stimmen. Es erhielten der H. Abgeordnete Carl Erwein Graf Nostitz 35 Stimmen, Herr von Kleist 34 Stimmen, Herr Mündel 35 Stimmen.

In der Kurie der Städte und Industrialorte wurden abgegeben 43 Stimmen; die absolute Majorität beträgt 22 Stimmen. Es erhielten Prof. Josef Riedl 42 Stimmen, Dr Starck 42, Dr. Werunsky 42 Stimmen.

In der Kurie der Landgemeinden wurden abgegeben 41 Stimmen, die absolute Majorität beträgt 21 Stimmen.

Dieselbe erhielten die Abgeordneten Kytka, Strobach und Effmert mit je 41 Stimmen.

Denní pořádek je vyčerpán.

Die Tagesordnung ist erschöpft.

Nežli sdělím denní pořádek příštího sezeni, dovoluji sobě upozorniti na to, že dle článku 22. jedn. ř. sezení se nyní zahájí, aniž by bylo třeba, aby byl počet poslanců shromážděn, kteří přítomni býti musí, aby sněm byl schopný k uzavírání.

Může tedy býti schůze zahájena v určitou hodinu a žádám pány, aby co možná v čas se dostavili a aby pak než se přijde k dennímu pořádku, mohlo býti prohlášeno, že jest dostatečný počet poslanců shromážděn.

Ich erlaube mir, bevor ich die Tagesordnung der nächsten Sitzung bekannt gebe, darauf aufmerksam zu machen, daß im Sinne des §. 22 der gegenwärtigen Geschäftsordnung die Eröffnung der Sitzung zur bestimmten Stunde zu geschehen hat ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder. Ich

První čtení zprávy výboru zemského s rozpočtem zemským na rok 1886 č. t. 9.

První čtení zprávy výboru zemského s rozpočtem fondu vyvazovacího na rok 1886. č. t. 8.

První čtení zprávy výboru zemského s účtem zemským a dotýčnými zvláštními závěrkami za rok 1884. t. č. 6.

První čtení zprávy výboru zemského s výkazy účetních výsledků zemských a ostatních fondů za rok 1884 č. t 1.

Zpráva výboru zemského se zprávou v posledním zasedání sněmovním nevyřízenou č. t. 3 z roku 1884 o účetních výsledcích zemského a ostatních fondů za rok 1883.

První čtení zprávy výboru zemského o agendě a účetní závěrce české hypoteční banky za rok 1884.

Zpráva výboru zemského s nevyřízenou zprávou komise o osnově statutu hypoteční banky království českého a s peticí zemědělské rady v téže záležitosti se týkající.

První čtení zprávy výboru zemského o žádosti obce Svaté za vyloučení z obce Černína a ustavení jako samostatná obec, netištěná zpráva a dále ještě několik netištěných zpráv:

Pivní čtení zprávy výboru zemského o žádosti obcí Bitouchova a Spálova z okresu Semilského za rozdělení ve dvě samostatné obce.

První čtení zprávy výboru zemského o žá-

bitte daher die Herren, Sich möglich rechtzeitig einzufinden, damit bevor zur Tagesordnung übergegangen wird, die Beschlußfähigkeit des Hauses constatirt werden könne.

Příští sezení se bude odbývati zítřejšího dne o 11. hodině dop.

Die nächste Sitzung findet morgen den 26. November um 11 Uhr Vormittags statt.

Denní pořádek jest následující:

Die Tagesordnung der morgigen Sitzung, welche, wie ich mir erlaubt habe zu bemerken, um 11 Uhr beginnen wird, ist folgende:

Erste Lesung des Landesausschußberichtes mit dem Boranschlage pro 1886. Druck Nro. 9.

Erste Lesung des Landesausschußberichtes mit dem Präliminare des Grundentlastungsfondes für das Jahr 1886. Druck Nr. 8.

Erste Lesung des Landesausschußberichtes mit der Landesrechnung und den dazu gehörigen Spezial=Rechnungsabschlüssen für das Jahre 1884. Druck Nr. 6.

Erste Lesung des Landesausschußberichtes mit dem Gebahrungsausweis des Landesfondes sammt Nebenfonden im Jahre 1884. Druck Nr. 4.

Landesausschußbericht mit dem in der letzten Session nicht erledigten Berichte des Landesausschusses Druck Nr. 3 vom Jahre 1884 mit den Gebahrungsresultaten des Landesfondes sammt Nebenfonden für das Jahr 1883.

Erste Lesung des Landesausschußberichtes über die Geschäftsagenda und den Rechnungsabschluß der böhm. Hypothekenbank für das Jahr 1884. Druck Nr. 2.

Landesausschußbericht mit dem in der letzten Session nicht erledigten Berichte über den Statutenentwurf der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen mit der auf dieselbe Angelegenheit sich beziehenden Petition des Landeskulturrathes. Ldtgs. =Z. 13.

Dann eine Anzahl nicht gedruckter Landesausschußvorlagen über das Gesuch der Ortschaft Svatá um Ausscheidung ans der Gemeinde Černin und Constituirung als selbstständige Gemeinde.

Erste Lesung des Landesausschußberichtes betreffend das Gesuch der vereinigten Gemeinden Bituchov= Spála Bez. Semil um Trennung in zwei selbstständige Gemeinden.

Erste Lesung des Landesausschußberichtes über

dosti občanů Plavských za vyloučení osady Plavy z místní obce Držkova a ustavení jako samostatná obec.

První čtení zprávy výboru zemského o žádosti osady Stadiu za rozdělení místní obce Stadiu ve dvě samostatné obce.

První čtení zprávy výboru zemského o přeměnění hospodářských škol v Hracholuskách a Chrudimi ve střední školy hospodářské.

První čtení zprávy výboru zemského v příčině povolení mimořádné subvence škole rolnické v České Lípě na opatření fundi instructi. Dále jelikož došel četný počet petic, dávám na denní pořádek volbu petiční komise.

das Gesuch der Inwohner der Stadt Plav um Ausscheidung der Ortschaft Plav aus der Ortsgemeinde Držkov und Constituirung als selbständige Gemeinde. Ldtgs= Zahl 60.

Erste Lesung des Landesausschußberichtes über das Gesuch der Ortschaft Stadeln um Trennung der Ortschaft Stadeln in 2 selbstständige Gemeinden. Ldtgs= Zahl 67.

Erste Lesung des Landesausschußberichtes über die Umwandlung der landwirthschaftlichen Instalten Hracholusk und Chrubim in landwirthschaftliche Mittelschulen. Ldtgs. =Z. 68.

Erste Lesung des Landesausschußberichtes betreffend die Bewilligung einer außerordentlichen Subvention für die Ackerbauschule in Böhm. =Leipa behufs Anschaffung eines fundus instructus.

Und endlich nachdem eine Reihe von Petitionen bereits eingelangt sind, setze ich noch auf die Tagesordnung die Wahl des Petitionsausschusses.

Ich erkläre die Sitzung für geschlossen.

Prohlašuji sezení za skončeno.

Konec sezení ve 2 hodiny 25 minut odpoledne.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP