Pátek 6. července 1883

Herrn Johann Otto, Buchdrucker in Prag, so dass die Herren Otto Forchheimer, Josef Sobotka, Alexander Richter und Viktor Riedl v, Riedlstein mit absoluter Majorität gewählt erscheinen. Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten: Hoher Landtag wolle die Wahl der Herren Otto Forchheimer, Kaufmannes in Prag, Josef Sobotka, Fabrikanten in Prag, Alexander Richter, Fabrikanten in Smichow und Viktor Riedl von Riedlstein, Fabrikant in Prag als Abgeordnete für die Handels= und Gewerbekammer in Prag als giltig anerkennen und dieselben zum Landtage zulassen.

Zemský výbor činí návrh:

Slavný sněme račiž volbu pánů Otto Forchheimera, obchodníka v Praze, Josefa Sobotky, tov. v Praze, Alex. Richtera, továrníka na Smíchově a Victora Riedela & Riedensteinu, továrníka v Praze za poslance komory obchodní a průmyslové v Praze za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Nejv. maršálek: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pánové, kteří s návrhem tím souhlasí, ať ruku vyzdvihnou

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht. )

Přijato.

Angenommen.

Ber. LAB. Dr. Votkelt: Zu der am 2. Juli 1883 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für die Handels= u. Gewerbekammer in Eger sind von den 28 Wählern 25 erschienen und es haben hievon 25 für H. Dr. Ernst von Pleiter, 24 für H. Bernardin und 19 für H. Josef Groeger ihre Stimmen abgegeben; ferner sind einzelne Stimmen gefallen 1 auf Herrn Dr. G. Habermann, 1 auf Herrn G. Jaeger in Asch und 5 auf Herrn Oswald Hafenrichter in Eger, so zwar, dass die Herren Dr. Ernst von Plener, Carl Bernardin und Josef Gröger mit absoluter Majorität gewählt erscheinen.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten: Hoher Landtag wolle die Wahl der Herren Ernst Edler von Plener, Karl Bernardin

und Josef Groeger als Abgeordnete für die Handels- und Gewerbekammer in Eger als giltig anerkennen und dieselben zum Landtage zulassen.

Slavný sněme račiž volbu pánů Arnošta šlechtice Plenera, Karla Bernardina a Josefa, Groegera za poslance komory obchodní a průmyslové v Chebu za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jewand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pany, kteří s tímto návrhem souhlasí, aby ruku vyzdvihli. (Stane se).

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Nejv. maršálek: Žádám člena zemského výboru pana Zeithammra, aby podal zprávu.

Berichterst Zeithammer: Bei der aus den 3. Juli 1883 ausgeschriebenen und an diesem Tage vorgenommenen Wahl von 16 Landtags Abgeordneten für den Wahlkörper der Besitzer von mit dem Fideicommisbande behasteteu land oder lehentäflichen Gitter haben sich von 39 Wahlberechtigten 24 und zwar 15 persönlich und 9 in Vollmacht betheiligt und erhielten nach dem Scrutinium die P. T. Herren Rudolf Graf Chotek, Eugen Gras Ezernin von Chudenic, Heinrich Jaroslav Graf Elam-Martinic, Friedrich Karl Graf Kinský, Heinrich Gras Kolowrat-Krakowský, Zdenko Graf Kolowrat-Krakowsky, Georg Fürst Lobkowicz, Josef Graf Nostitz, Karl Fürst Paar, Karl Graf Schönborn, Karl Fürst Schwarzenberg, Eduard Gras Stadion-Thannhausen je 24 Stimmen, dann Franz Gras Thun-Hohenstein, Leo Gras Thun-Hohenstein, Karl Fürst Trautmannsdors, JUDr. Alfred Fürst Windischgrätz je 23 Stimmen und erscheinen sonach mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt.

Nachdem die Wahl ordnungsmäßig stattgesunden hat und bezüglich derselben von keiner Seite eine Einwendung erhoben wurde, beehrt sich der Landesausschuß den Antrag zu stellen: Der hohe Landtag wolle die Wahl der genannten Herren als Abgeordnete für den Wahlkörper des mit dem Fideicommißbande behafteten land und lehentäflichen Großgrundbesitzes für giltig anerkennen und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Slavný sněme račiž volbu jmenova-

ných pánů za platnou uznati a tyto pány co poslance k sněmu připustiti.

Nejv. maršálek: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří souhlasí, aby ruku vyzdvihli.

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht).

Přijato.

Angenommen

Zpravod. Zeithammer: Slavný sněme.: K volbě 54 poslanců pro volební sbor držitelů velkostatků svazkem svěřenským nevázaných položené na den 3. července 1883 a téhož dne také vykonané, dostavilo se z 418 voličů k volení oprávněných 375 voličů, kteří z části prostředkem plnomocenství právo hlasovací své vykonali; dle výsledku hlasování obdrželi páni Dr. Emanuel Berger, Jindřich svobodný pán Berlepsch, Theobald hrabě Černín z Chudenic, Ferdinand hrabě Chotek, Richard hrabě Clam-Martinic, Arthur rytíř Clanner z Engelshofenu, Karel hrabě CIary Aldringen, František hrabě Deym, Jan svobodný pán Dobřenský, Václav Petr svob. pán Hildprandt, Josef Hlávka, c. k. stavit. rada, Antonín Hora, kan. metrop. kapitoly, František Ser. Huspeka, generálvelmistr řádu křižovníků, JUDr. Václav hrabě Kaunitz, Bedřich rytíř Kleist, Jan hrabě Ledebur-Wicheln, Ferdinand kníže Lobkowicz, Vincenc Mareš, Josef Müller, Alois Mündl, Jan svob pán Nádherný z Borutína, Jan rytíř Neuberg, Jan Nolč, Karel Ervín hrabě Nostic, Vincenc Náhlovský, probošt, JUDr. Jan Palacký, Eduard hrabě Palffy, Vilém Rychlý, Václav Rombald, Siegfried starohrabě Salm-Reifferscheid. Christian rytíř Schäffer, Alfred svob. pán Pfeill, JUDr. Zdeněk Schmidt, Bedřich Schwarz, Adolf Josef kníže Schwarzenberg, Antonín Slavíček, probošt, Josef rytíř Stangler, P. Sigmund Starý, opat, Martin Stejskal, Filip hrabě Sternberg. P. Václav Štulc, probošt, Zdeněk hrabě Thun-Hohenstein, Jan Theodor Vojáček, František hrabě Waldstein, Alois Welz, Gustav rytíř Wiedersperg, Hugo svob. pán Wiedersperg, Engelhardt hrabě Wolkenstein, Vilém hrabě Wolkenstein, Jindřich svob. pán Zessner. Z 208 hlasů pak Leopold Pollak 207 a Václav Tischera a Ka-

rel svob. pan Schirding po 206 hlasů. Ježto všecky tito páni měli nadpoloviční většinu hlasů a námitky ze žádné strany nebyly podány, činí výbor zemský návrh:

Slavný sněme račiž volbu jmenovaných pánů za platnou uznati a k českému sněmu připustiti

Der Landesausschuß stellt den Antrag: Der hohe Landtag wolle die ordnungsmäßig gewählten eben genannten Herren zum Landtage zulassen und die Wahl derselben als giltig anerkennen.

Nejv. maršálek: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Prosím pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, nechť pozdvihnou ruku.

Ich ersuche die Herren, welche einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht).

Jest přijato.

Der Antrag ist angenommen.

Pánové, tímto jest dostatečný počet voleb platných uznán, tak že dle zřízení zemského čl. 38 můžeme přistoupiti ku skládání slibů.

Nachdem eine genügende Anzahl von Wahlen verificiert worden ist, mehr als durch den §. 38 der Landesordnung vorgeschrieben sind, so werden wir zur Vornahme der Angelobung schreiten.

Jmena pánů budou předvolána a sice prvně z kurie obcí venkovských, potom z kurie měst a obchodních komor a konečně z kurie velkostatkářů a sice v každé kurii budou páni dle abecedního pořádku předvoláni.

Nejv. maršálek: Každý z p. poslanců bude tak laskav a předstoupí ke mně, který se postavím vedle stolu presidialního, podá mně ruku a vysloví buďto slovo "slibuji" aneb "ich gelobe".

Die Angelobung wird in der Weise vorgenommen werden, dass die Herren Abgeordneten des Landtages einzeln vorgerufen werden und zwar zuerst aus der Curie der Landgemeinden, dann die aus der Curie der Städte und Handelskammern und endlich die Herren aus der Curie des Großgrundbesitzes. Die Herren Abgeordneten werden jeder einzeln nach der alphabetischen Einreihung ihrer Namen vorgerufen werden. Ich ersuche jene Herrn, dessen Name vorgerufen worden ist, hervorzutreten, mir, nachdem ich neben dem Praesidiat-

Tische stehen werde, die Hand zu "reichen und das Wort: "Ich gelobe" oder "Slibuji" auszusprechen. Der Herr Landtagssekretär wird die Namen der Herrn verlesen.

Pan tajemník sněmu přečte jména pánů.

Es wird dafür vorgesorgt werden, dass diejenigen Herren, deren Wahlen zwar verificiert worden sind, welche aber heute nicht anwesend sind, vorgemerkt Werden, damit deren Angelobung in einer späteren Sitzung vorgenommen werden kann.

Nejv. maršálek: Bude o to postaráno, by jména pánů, jichž volba sice byla za platnou uznána, kteří ale se náhodou při dnešním sezení zde nenacházejí, byla zaznamenána tak, aby složení slibu těchto pánů mohlo býti předsevzato v některém z budoucích sezení.

Herr Landtagssekretär wird die Angelobungsformel vorlesen.

Pan tajemník přečte formuli, a sice v obou řečích, načež se bude díti předvolání.

Landtagssekretär S l á d e k: Sie werden als Landtagsabgeordnete in die Hände Seiner Durchlaucht des Herrn Oberstlandmarschall an Eides statt geloben, Seiner Majestät dem Kaiser Treue und Gehorsam, Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten.

Sněm. sekretář Sládek: Učiníte co poslanec slib na místě přísahy v ruce nejvyššího maršálka zemského, že chcete Jeho Veličenství císaři pánu věren a Jeho poslušen býti, zákony zachovávati a své povinnosti plniti.

Pan Adámek Karel (není přítomen).

Herr Karl Benoni.

Abg. Benoni. Ich gelobe.

L. =S. Sládek. Herr Graf Boos=Waldek.

Abg. Graf Boos=Waldek. Ich gelobe.

S. s. Sládek Pan Böhm. Posl. Böhm. Slibuji.

L. =S. Sládek. Herr Böns. Abg. Böns. Ich gelobe.

S. s. Sládek. Prof. Dr. Bráf.

Posl prof. Dr. Bráf. Slibuji.

S. s. Sládek. Pan Jaromír Čelakovský.

Posl. Dr. Čelakovský. Slibuji.

S. s. Sládek. Pan P. vikář Duben.

Posl. P. Duben. Slibuji.

S. s. Sládek. Pan prof. Duchek Karel.

Posl. prof. Duchek. Slibuji.

S. s. Sládek. Pan Karel Faber. (Není přítomen. )

S. s. Sládek. Pan notář Fáček. Posl. Fáček. Slibuji.

L. -S. Sládek Herr Freyer Josef. Abg. Freyer. Ich gelobe. L. -S. Sládek. Herr Friedrich Anton. Abg. Friedrich. Ich gelobe.

S. s. Sládek. Pan MDr. Grégr. Posl. Dr. Grégr. Slibuji. S. s. Sládek. Jeho osvíc. hrabě Jan Harrach.

Posl. hrabě Harrach. Slibuji.

S. s. Sládek. Pan Hartl František.

Posl. Hartl. Slibuji.

L. -S. Sladek. Se. Exe. H. Dr. Herbst. Abg. Dr. Herbst. Ich gelobe.

S. s. Sládek. Pan Dr. Herold Josef. Posl. Dr. Herold. Slibuji. S. s. Sládek. Pan Hevera. Posl. Hevera. Slibuji. S. s. Sládek. Pan Helzel.

Abd. Helzel. Ich gelobe. L. -S. Sládek. Herr Janota. Abg. Janota. Ich gelobe.

S. s. Sládek. Pan Dr. Jeřábek. Posl. Dr. Jeřábek. Slibuji. S. s Sládek. Pan Kahles. (Není přítomen. )

S. s. Sládek. Pan Dr. Kaizl. Posl. Dr. Kaizl. Slibuji. S. s. Sládek. Pan Kletečka. Posl. Kletečka. Slibuji. S. s. Sládek. Pan Klimeš. Posl Klimeš. Slibuji.

L. -S. Sládek. Herr Dr. Knoll. Abg. Dr. Knoll. Ich gelobe.

S. s. Sládek. Pan questor Kořán Jos. Posl. Kořán. Slibuji.

L. -S. Sládek. Herr Centraldir. Löw. Abg. Löw. Ich gelobe.

Sn. sekr. Sládek: Pan Macků

Posl. Macků: Slibuji.

Sn. sekr. Sládek: Pan Macháček

Posl. Macháček: Slibuji.

Sn. sekr. Sládek: Pan Mašek

Posl. Mašek: Slibuji.

Sn. sekr. Sládek: Pan dr. Milde

Posl. dr. Milde, Slibuji

Sn. sekr. Sládek. Pan Morávek.

Posl. Morávek. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. Pan purkm. Munzar.

Posl. Munzar. Slibuji.

Ltd. Sek. Sládek. Herr Müller. Abg. Müller:. Ich gelobe.

Sn. sekr. Sládek. Pan Nedoma.

Posl. Nedoma. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. Pan Neubauer.

Posl. Neubauer. Slibuji.

Ltg. Sekr. Sládek. Herr Parsche. Abg. Parsche. Ich gelobe.

Sn. sekr. Sládek. Pan dr. Peták. Posl. dr. Peták. Slibuji.

Ltg. Sekr. Sládek. Herr Pichl. Abg. Pichl. Ich gelobe. Ltg. Sekr. Sládek. Herr Eisenbahn-Inspektor Pichler.

Abg. Pichler. Ich gelobe.

Sn. sekr. Sládek. Pan okresní starosta Pleva.

Posl. Pleva. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. Pan Pražák Josef.

Posl. J. Pražák. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. Pan Pražák Václav.

Posl. V. Pražák. Slibuji.

Ltg. Sekr. Sládek. Herr Richter Josef (nicht anwesend)

Ltg. Sekr. Sládek. Herr Prof. Riedl. Abg. Prof. Riedl. Ich gelobe.

Sn. sekr. Sládek. Pan dr. Rieger. Posl. dr. Rieger. Slibuji. Sn. sekr. Sládek. Pan P. farář Rodler. Posl. P. Rodler. Slibuji.

Ltg. Sek. Sládek. Herr Dr. Roser. Abg. Dr. Roser. Ich gelobe. Ltg. Sek. Sládek. Herr Rössler. Abg. Rössler. Ich gelobe. Ltg. Sek. Sládek. Herr Bezirks-Obmann Rotter.

Abg. Rotter. Ich gelobe.

S. sek. Sládek. Pan okresní starosta Šabata.

Pos. Šabata. Slibuji.

L. -S. Sládek. Herr Bezirks-Richter Salaschek.

Abg. Salaschek. Ich gelobe. L. -S. Sládek. Herr Dr. Schlesinger. Ltg. A. Dr. Schlesinger. Ich gelobe. L. -S. Sládek. Herr Dr. Schneider. L. A. Dr. Schneider. Ich gelobe.

Sněm. sek. Sládek. Pan Schwarz. Posl. p. Schwarz. Slibuji. S. s. Sládek. Pan JUC. Sedlák. Posl. p. JUC. Sedlák Slibuji. S. s. Sládek, Pan MDr. Steudel. Posl. p. MDr. Steudel. Slibuji.

L. -S. Sládek- Herr Stiebitz.

L. -A. Stibitz. Ich gelobe.

L. -S. Sládek. Herr Bezirksobmann Stöhr.

L. -A. Bezirksobmann Stöhr. Ich gelobe.

L. -S. Sládek. Herr Ritter Streer von. Streeruwitz.

L. -A. Ritter Streer von Streeruwitz. Ich gelobe.

S. s. Sládek. Pan prof. Talíř. Posl. prof. Talíř. Slibuji.

L. =S. Sládek. Herr Tausche. L. =A. Tausche. Ich gelobe.

S. s. Sládek. Pan dir. Teklý. Posl. dir. Tekly Slibuji.

L. =S. Sládek. Herr Teubner. L. =A. Teubner. Ich gelobe.

S. s. Sládek. Pan prof. Tilšer.

Posl. prof. Tilšer. Slibuji.

S. s. Sládek. Pan Dr. Trojan (není přítomen). Pan Václavík.

Posl. p. Václavík. Slibuji.

Sněm. s. Sládek. Pan okresní starosta Vepřík.

Posl. p. Vepřík. Slibuji.

L=S. Sládek. Herr Bürgermeister Vogel. L. =A. Bürgermeister Vogel. Ich gelobe.

S. s. Sládek. Pan Vorel. Posl. p. Vorel. Slibuji. S. s. Sládek. Pan okresní starosta Vraný.

Posl. okr. star. Vraný. Slibuji. S. s. Sládek. Pan okresní starosta Zabranský.

Posl. okres. star. Zabranský. Slibuji.

P. s. Sládek. Pan Dr. Zátka.

Posl. Dr. Zátka. Slibuji.

S. s. Sládek. Měst. rada p. Zeithammer.

Posl. měst. rada Zeithammer. Slibuji.

L. =S. Sládek. Herr Ziegler, L. =A. Ziegler. Ich gelobe.

S. s. Sládek. Pan Dr. Bach. Posl. Dr. Bach. Slibuji.

Lt. =Sekr. Sládek. S. Exc. Heer Dr. Banhans.

Lt. A. Dr. Banhans. Ich gelobe. Lt. =Sekr. Sládek. Herr Dr. Bareuther. Lt. =A. Dr. Bareuther. Ich gelobe. Lt. =Sekr. Sládek. Herr Bitterlich. Lt. =A. Bitterlich. Ich gelobe.

Sněm. sekr. Sládek Pan Bondy. Posl. pan Bondy. Slibuji.

Lt. =Sekr. Sládek. Herr Prof. Dr. Cyhlarž. Lt. =A. Prof. Dr. Cyhlarž. Ich gelobe.

Sněm. sekr. Sládek. Pan Jan Černý, tajemník musea.

Posl. taj. mus. Černý. Slibuji.

Sněm. sekr. Sládek. Pan purk. Dr. Černý.

Posl. purkm. Dr. Černý. Slibuji.

Sněm. sekr. Sládek. Pan purk. Dimmer.

Posl. purkm. Dimmer. Slibuji.

Sněm. sekr. Sládek. Pan prof. Dr. Durdík.

Posl. Dr. Durdík. Slibuji.

Lt. Sekr. Sládek. Herr Ritter von Ehrlich. Lt. =A. Ritter von Ehrlich. Ich gelobe. Lt. =Sekr. Sládek. Herr Dr. Elger. Lt. =A. Dr. Elger. Ich gelobe.

Sněm. sekr. Sládek. Pan Dr. Engel. Posl. Dr. Engel. Slibuji.

Lt. Sekr. Sládek. Herr Dr. Funke. Lt. A. Dr. Funke. Ich gelobe.

Sněm. sekr. Sládek. Pan Dr. Gabler. (Není přítomen. Veselost. )

Lt. Sekr. Sládek. Herr Prof. Gintel. Lt. A. Prof. Gintel. Ich gelobe. Lt. Sekr. Sládek. Herr Bürgermeister Goldberg.

Lt. A. Bürgerm. Goldberg. Ich gelobe.

Sněm. sekr. Sládek. Pan purk. Götzel. Posl. purk. Götžl. Slibuji.

Lt. Sekr. Sládek. Herr Dr. Graf. Lt. A. Dr. Graf. Ich gelobe. Lt. Sekr. Sládek. Herr Dr. Hallwich. Lt. A. Dr. Hallwich. Ich gelobe. Lt. Sekr. Sládek. Herr Jakowitz. Lt. A. Jakowitz. Ich gelobe.

Sněm. sekr. Sládek. Pan Dr. Jansa.

Posl. Dr. Jansa. Slibuji.

Sněm. sekr. Sládek. Pan prof. Jeřábek.

Posl, prof. Jeřábek. Slibuji.

Sněm. sekr. Sládek. Pan Dr. Jireček.

Posl. Dr. Jireček. Slibuji.

Lt. Sekr. Sládek. Herr. Dr. Kiemann. Lt. A. Dr. Kiemann. Ich gelobe. Lt. Sekr. Sládek. Prof. Dr. Knoll. Lt. A. Prof. Dr. Knoll. Ich gelobe. Lt. Sekr. Sládek. Herr Bürgerm. Kopper. Lt. A. Bürgermeister Kopper. Ich gelobe.

Sněm. sekr. Sládek. Pan prof. Krejčí. Posl. prof. Krejčí. Slibuji. Sněm. sekr. Sládek. Pan Dr. Krofta. Posl. Dr. Krofta. Slibuji.

Lt. Sekr. Sládek. Herr Krumbholz. Lt. A. Krumbholz. Ich gelobe.

Sněm. sekr. Sládek. Pan prof. Kvíčala. Posl. prof. Kvíčala. Slibuji. Sněm. sekr. Sládek. Pan Dr. Maschek. Posl. Dr. Maschek. Slibuji. Sněm. sekr. Sládek. Pan Dr. Mattuš. Posl. Dr. Mattuš. Slibuji. Sněm. sekr. Sládek. Pan prof. Dr. Městečký.

Posl. prof. Dr. Mostecký. Slibuji. Sněm. sekr. Sládek. Pan purk. Mixa. Posl. purk. Mixa. Slibuji.

Lt. Sekr. Sládek, Herr Notar Müller. Lt. A. Notar Müller: Ich gelobe.

Sněm sekr. Sládek. Pan Dr. Naxera. Posl. Dr. Naxera. Slibuji.

Lt. Sekr. Sládek. Herr Notar Nietsche. Lt. =A. Nietsche. Ich gelobe.

Sněm. sekr. Sládek. Pán Oliva. Posl. pan Oliva. Slibuji.

Oberstlandmarschall. Verzeihen Sie, wenn ich die Bitte an Sie richte, die Angelobungsformel laut und vernehmlich zu sagen.

Žádám pány, aby slovo "slibuji" nebo "ich gelobe" říkali nahlas !

Sněm. sekr. Sládek. Pan řed. Pokorný.

Posl. řed. Pokorný. Slibuji.

Sněm. sekr. Sládek. Pan Dr. Porák.

Posl Dr. Porák. Slibuji.

Sněm. sekr. Sládek. Pan Dr. Radimský.

Posl. Dr. Radimský. Slibuji.

St. S. Sládek. Herr Bürgermeister Rasp.

L. A. Bürgermeister Rasp. Ich gelobe.

Lt. Seh*. Sládek. Herr Dr. Ritter von Rilke.

Lt. A. Dr. Ritter v. Rilke. Ich gelobe.

Lt. Sekr. Sládek Herr Dr. Ruß.

Lt. A. Dr. Ruß. Ich gelobe.

Lt. Sekr. Sládek. Herr Bürgermeister Sallmann.

Lt. A. Bürgerm. Sallmann. Ich gelobe.

Lt Sekr. Sládek. Herr Schindler.

Lt. A. Schindler. Ich gelobe.

Lt. Seh. Sládek. Herr Schlegel.

Lt. A. Schlegl. Ich gelobe.

Lt. Seh. Sládek. Dr. Schmeykal.

Lt. A. Dr. Schmeykal. Ich gelobe.

Sn. sekr. Sládek. P. purkm. Schöne.

P. purkrn. Schöne. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. P. kan. pát. Schwarz.

Pan Schwarz. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. P. Dr. Sedláček.

Dr. Sedláček. Slibuji.

Lt. Sekr. Sládek. Herr Ingen. Sigmund. Herr Sigmund. Ich gelobe.

Sn. sekr. Sládek. P. prof. Suda.

Posl. Suda. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. P. Dr. Svátek.

Posl. Svátek. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. P. Dr. Škarda.

Posl. Škarda. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. P. Dr. Šolc.

Posl. Šolc. Slibuji.

Lt. Sekr. Sládek Herr Notar Theumer. Lt. A. Theumer. Ich gelobe.

Sn. sekr Sládek. P. řed. Tonner. Posl. Tonner. Slibuji. Sn. sekr. Sládek. P. Dr. Vašatý. Posl. Vašatý. Slibuji.

Lt. Sekr. Sládek. Herr Dr. Volkelt. Lt. A. Volkelt. Ich gelobe. Lt. Seh. Sládek. Herr Bürgermeister Tittelbach.

Lt. A. Tittelbach. Ich gelobe.

Sn sekr. Sládek. P. Weidenhofer. Posl. Weidenhofer Slibuji.

Lt. Sekr. Sládek. Herr Dr. Werunský. Lt. A. Dr. Werunský. Ich gelobe, fit. Seh. Sládek. Herr Dr. Zellner. Lt. A. Zellner. Ich gelobe. Lt. Seh. Sládek. Herr Dr. Zunterer. Lt. A. Zunterer. Ich gelobe.

Sn. sekr. Sládek. Pan Dr. Žák. Posl. Dr. Žák. Slibuji.

Lt. -S. Sládek. Herr Bernhardin.

Lt. -A. Bernhardin. Ich gelobe.

Lt. -S. Sládek. Herr Bohatý. -A. Bohatý. Ich gelobe.

L. -S. Sládek. Herr Forchheimer.

Lt. -A. Forchheimer. Ich gelobe.

Lt-S. Sládek. Herr Gahler.

Lt. -A. Gahler. Ich gelobe.

L. -S. Sládek Herr Gröger.

Lt. -A. Gröger. Ich gelobe.

Lt. S. -Sládek. Herr Edler von Plener.

Lt. -A. Edler v. Pler. Ich gelobe.

Lt-S. Sládek Herr Riedl v. Riedenstein.

L. -A. Riedl v. Riedenstein. Ich gelobe-

L. -S. Sládek. Herr Richter.

L. -A. Richter. Ich gelobe.

L. S- Sládek. Herr Sobotka

L. -A. Sobotka. Ich gelobe.

L. -S. Sládek. Herr Wolfrum.

Lt. -A. Wolfrum. Ich gelobe.

Lt. -S. Sládek. Herr Herkner.

Lt. - A Herkner. Ich gelobe.

Sněm sekr. Sládek. Pan rector magnificus české univers. pražské. Posl. Tomek. Slibuji.

Lt. -S. Sládek. Herr Rector magnificus der deutschen Prager Universität

Lt-A. Prof. Dr. Häring. Ich gelobe

Sn. sekr. Sládek. Pan Berger. Pan Beger. Slibuji.

Lt Sekr. Sládek Herr Baron Berlepsch. Herr Baron Berlepsch. Ich gelobe.

Sn. sekr. Sládek. Pan hrabě Rudolf Chotek.

Pan hr. R. Chotek. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. Pan hr. Ferdinand Chotek.

Pan hr. Ferd. Chotek. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. Pan hr. Jindřich Clam-Martinic.

Pan Jindřich hrabě Clam-Martinic. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. Pan hr. Richard Clam-Martinic.

Pan Richard hrabě Clam-Martinic. Slibuji.

Lt. Sekr. Sládek Herr Ritter v. Plener. Herr Ritter v Plener. Ich gelobe.

Sn. sekr. Sládek. Pan hrabě Černín Eugen.

Pan Eugen hr. Černín. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. Pan hrabě Černín Theobald.

Pan Theobald hr. Černín. Slibuji

Lt Sekr Sladek. Herr Graf Clary. Herr Graf Clary. Ich gelobe.

Sn. sekr. Sládek. Pan hr. Deym.

Herr Graf Deym. Ich gelobe.

Sn. sekr. Sládek. Svobodný pan Dobřenský Jan.

Pan Jan sv. p Dobřenský. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. Svobodný pan Dobřenský Václav Petr.

Pan Václav Petr sv. p. Dobřenský. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. Pan Fišera.

Pan Fišera Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. Svobodný p. Hildprandt.

Svob. pan Hildprandt. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. Pan stavební rada Hlávka.

Posl. Hlávka. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. Pan kanovník Hora.

Posl. Hora. Slibuji.

Ltg. =Sekr. Sládek. Herr Großmeister P. Huspeka.

Posl. P. Huspeka, Slibuji. Sn. sekr. Sládek. Pan dr. Václav hrabě Kounic.

Posl. dr. V. hrabě Kounic. Slibuji.

Ltg. =Sekr. Sládek. Herr Friedrich von Kleist.

L. =Abg. Friedr. R. v Kleist. Ich gelobe.

Sn. sekr. Sládek. Pan hrabe KolovratKrakovský Jindřich (Nepřítomen).

Sn. sekr. Sládek. Pan hrabě KolovratKrakovský Zdenko.

Posl. hr. Kolovrat-Krakovský. Zdenko Slibuji.

Ltg. =Sekr. Sládek. Herr Graf. Ledebour. L. =Abg. Grf. Ledebour. Ich gelobe.

Sn. sekr. Sládek. Jeho Jasnost kníže Ferdinand Lobkowicz.

Posl. Ferd. kníže Lobkowicz. Slibuji. Sn. sekr. Sládek. Pan Čeněk Mareš. Posl. Č. Mareš. Slibuji.

Ltd. =Sekr. Sládel. Herr Müller Josef. Ltd. =Abg. Mütter Josef Ich gelobe. Ltg. =Sekr. Sládek. Herr Mündel Alois. Ltg. =Abg. Mündel AI. Ich gelobe.

Sn. sekr. Sládek. Svob. pán Nádherný z Borutína.

Posl. svob. pán Nádherný z Borutína. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. Pan probošt Dr. Náhlovský.

Posl. prob. Dr. Náhlovský. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. Pan Jan rytíř z Neubergu.

Posl. Jan ryt. z Neubergu. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. Pan Jan Nolč.

Posl. Jan Nolč. Slibuji.

Lt. Sekr. Sládek. Hr. Graf Nostitz Josef.

Herr Graf Nostitz. Ich gelobe. Lt. Sekr. Sládek. Herr Graf Nostitz Carl.

Pan Karel hr. Nostic. Slibuji.

Lt. Sekr. Sládek. Herr Carl Fürst Paar.

Pan Karel kníže Paar. Slibuji. Sn. sekr. Sládek P. Dr Palacký. Pan Dr. Palacký. Slibuji.

Lt. Selr. Sládek. Herr Graf Palfy. Herr Graf Palfy. Ich gelobe.

Sn. sekr. Sládek. P. Pollak.

Posl. Pollak. Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. P. Richlý.

Posl. Richlý Slibuji.

Sn. sekr. Sládek. P. Rombald.

Posl. Rombald. Slibuji.

Lt. Sekr. Sládek. Herr Altgraf Salm Reifferscheidt.

Abg. Graf Salm Reifferscheidt. Ich gelobe.

Herr Ritter Schäffer.

Abg. Ritter Schäffer. Ich gelobe.

Sn. sekr. Sládek. P. baron Pfeil.

Abg. Baron Pfeil. Ich gelobe.

Lt. Sekr. Sládek. Herr Frh v. Schirnding.

Abg. Frh. von Schirnding. Ich gelobe.

Sn. sekr. Sládek. P. Dr. Schmidt. Posl. Dr. Schrnidt. Slibuji. Sn. sekr Sládek. P. hrabě Schönborn Karel.

Abg. Graf Karl Schönborn. Ich gelobe. Lt. Sekr. Sládek. Herr Friedrich Schwarz. Abg. Friedrich Schwarz. Ich gelobe.

Sn. sekr. Sládek. J. J. kníže Karel Schwarzenberg.

Posl. kníže K. Schwarzenberg. Slibuji. S. s Sládek. Pan probošt Slavíček. Posl. probošt Slavíček. Slibuji.

L. =S. Sládek. Herr Graf Stadion=Tannhausen.

Gras Stadion=Tannhausen. Ich gelobe. L. =S. Sládek. Herr Josef Stangler. Abg. Stangler. Ich gelobe.

S. s. Sládek. Pan opat Starý. Posl. opat Starý. Slibuji. S. s. Sládek. Pan Stejskal. Posl. Stejskal. Slibuji. S. s. Sládek. Pan hrabě Sternberg. Posl. hrabě Sternberg. Slibuji. S. s. Sládek. Pan probošt Štulc. Posl. probošt Štulc. Slibuji. S s. Sládek. Pan hrabě František Thun-Hohenstein

Posl. hrabě Thun. Ich gelobe.

S. s. Sládek. Hrabě Zdenko Thun.

Posl. hrabě Zdenko Thun. Slibuji.

L. =S. Sládek. Se. Durchl. Fürst Karl Trautmannsdorf.

Abg. Sc. Durchl. Fürst Karl Trautmannsdorf. Ich gelobe.

S. s. Sládek. Pan Vojáček. Posl. Vojáček. Slibuji.

L -S. Sládek. Herr Graf Waldstein Fr. Abg. Graf Waldstein Franz. - Ich gelobe.

S. s. Sládek. Pan Welz. Posl. Welz. Slibuji. S. s. Sládek. Pan rytíř Wiedersperg. Posl. rytíř Wiedersperg: Slibuji. Sněm. sekr. Sládek. Svob. pán Hugo Wiedersperg.

Psl. svob. p. Hugo Wiedersperg. Slibuji.

Lt. Sekr. Sládek. Herr Graf Wolkenstein Engelhardt.

Abg. Graf Wolkenstienn Engelhardt. Ich gelobe.

Lt. Sekr. Sládek. Herr Graf Wolkenstein Wilhelm.

Abg. Graf Wolkenstein Wilhelm. Ich gelobe.

Lt. Sekr. Sládek. Herr Frh. v. Zessner.

Abg. Frh v. Zessner. Ich gelobe.

Nejv. maršálek:. Nyní budou skládati sliby páni úřadníci sněmovny.

Es werden die Herren Landtagsbeamten die Angelobung leisten.                                    

Ich ersuche nun die Herren die Angelobungsformel zu verlesen.

Der Herr Lantagsaktuar Wolinski wird die Angelobungsformel verlesen für den Herrn Sekretär und nach Abnahme der Angelobung für den Herrn, Sekretär wird die Angelobungsformel für die anderen Herren Landtagsbeamten verlesen.

Pan aktuar Wolinski přečte formuli pro skládání slibu pana tajemníka sněmovního a pak pan sněmovní tajemník přečte formuli pro ostatní pány úředníky.

Ldtgs. Aktuar Wolinski (liest. ) Sie werden in Ihrer Eigenschaft als Lantags-Sekretär in die Hände des Oberstlandmarschalls mit Beziehung auf den von Ihnen abgelegten. Diensteid angeloben, die Ihnen durch die §§. 4 u. 6 der Geschäftsordnung auferlegten Obliegenheiten gewissenhaft und pünktlich zu erfüllen.

Složíte co tajemník sněmu vzhledem k své úřední přísaze do rukou nejvyššího maršálka slib, že budete svědomitě a správně plniti povinnosti, jež se vám ukládají články 4 a 6 řádu jednacího.

Sněm. sekr. Sládek: Slibuji.

Sie werden in Ihrer Eigenschaft als Landtags-Aktuare in die Hände des Oberstlandmarschalls mit Beziehung auf den von Ihnen abgelegten Diensteid angeloben: die Ihnen durch die §§. 4 und 6 der Geschäfts-Ordnung des Landtags auferlegten Obliegenheiten gewissenhast und pünktlich zu erfüllen.

Složíte co aktuáři sněmu vzhledem k své úřadní přísaze do rukou nejvyššího maršálka slib, že budete svědomitě a správně plniti povinnosti, jež se Vám ukládají články 4. a 6. řádu jednacího.

Sn. sekr. Sládek. Pan rytíř Krtička.

Rytíř Krtička. Slibuji.

Sn. s. Sládek. Pán Dr. Juppa.

Pan Dr. Juppa. Slibuji.

Nejvýš. maršálek: Pánové! prohlašuji nyní, že sněm jest ustaven.

Přikročím k uzavření sezení a dovoluji si k tomu poukázati, že ještě kuriím jest vykonávati konstitutování a volby verifikatorů.

Ich werde zum Schlusse der Sitzung schreiten; erlaube mir aber darauf aufmerksam zu machen, dass nach dem Schlusse der Sitzung die Curien sich zu contituiren haben und den Verifikationsausschuß zu wählen haben werden und zwar ersuche ich zur Kenntnis zu nehmen: dass die Curie des Großgrundbesitzer im Landesausschußsitzungssaale, die Curie der Städte und Industrialorte im Lesezimmer und die Curie der Landgemeingen im Landtagssale ihr Local haben und daher sich in diesen betreffenden Localitäten constituiren wollen.

Upozorňuji na to, že kurie velkých statků má svou místnost v zasedací síni zemského výboru, kurie měst a míst průmyslových v čítárně a kurie venkovských obcí, zde ve sněmovně. Žádám pak kurie, aby po volbě předsedy a zapisovatele, jak jest to v jednacím řádu předepsáno mě bylo sděleno a sice do presidialní kanceláře resp. do mé úřadovny, jací páni byli zvolení. Mimo to žádám, aby každá kurie zvolila tři pány verifikatory a žádám, by zvoleni páni verifikatoři se pak všickni u mne dostavili, abych s nimi stran řízení a verifikování potřebnou rozmluvu mohl míti.

Ich erlaube mir die Curien zu ersuchen, sobald dieselben sich constituirt haben werden, mir in das Praesidialbureau die Mittheilung zukommen zu lassen, wie dieselben constituirt sind und ersuche dann sofort die Wahl der Verifitatoren vorzunehmen, wobei jede Curie 3 Herren Verificatoren wählt, die gewählten Herren Verifikatoren ersuche ich nach ihrer Wahl sich im Praesidialbureau bei mir einzufinden nachdem ich mit denselben wegen der Einrichtung der arbeiten des Verifikationsausschusses eine Rücksprache zu pflegen wünsche.

Die nächste Sitzung ist morgen um 11 Uhr Vormittags.

Příští sezení se bude odbývat zýtra o 11. hodině odpoledne.

Na denní pořádek dovoluji si postavit:

Zprávy o volbách a pak první čtení několik zpráv zemského výboru a sice.

První čtení zprávy výboru zemského s rozpočtem zemským na rok 1884.

První čtení zprávy výboru zemského s výkazem účetního výsledku fondů k jmění zemskému náležejících z roku 1882.

První čtení zprávy zemského výboru s rozpočtem fondu vyvazovacího na rok 1884.

První čtení zprávy výboru zemského s účetní závěrkou české banky hypoteční za rok 1882.

První čteni zprávy zemského výboru s osnoveu zákonu o návrhu na resoluci v příčině dokončení vyvazování pozemků.

První čtení zprávy výboru zemského o stavu příční dráhy česko-moravské.

Als Tagesordnung für die morgen um 1l Uhr stattfindende Sitzung erlaube ich mir zu bestimmen:

Die erste Lesung des Berichtes des Landesausschußes mit dem Landesvoranschlage für das Jahr 1884.

Erste Lesung des L. -A. mit dem Gebahrungsauslveis der Landessonde für das Jahr 1882, Die erste Lesung des Berichtes des L. -A. mit dem Voranschlag des Grnndentlastungsfondes für das Jahr 1884.

Die Lesung des L -A. -B. mit dem Rechnungsabschlusse der böhm. Hypot henbank für das Jahr 1882.

Die erste Lesung des L. -A. -B. sammt Gesetzentwurs und Resolutionsautrag betr. die Abschtießung von Grundentlastungsgeschäften und die erste Lesung des L. -A. -B. betreffend den Bau der böhmisch-mährischen Trausversalbahn.

Ich erkläre die Sitzung für geschlossen Schluß der Sitzung 1 Uhr 30 Min. Nachm.

Prohlašuji sezení za ukončeno. (Sezení ukončeno o 1 hod. 30. min. )

Graf Eugen Cgernin, Verikator. Dr. Albert Werunský, Verifikator.

Sedlák, Verifikator.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP