Pátek 6. července 1883

Stenographischer Bericht

über die

II. Sitzung der I. Jahressession des böhm. Landtages v. Jahre 1883 am 6. Juli 1883.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Fürst Georg Lobkowicz.

Anwesende: der OberstlandmarschallStellvertreter Dr. Waldert und die beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excellenz der Statthalter Baron Kraus und Statthaltereirath Friedrich Kmoch.

Beginn der Sitzung 11 Uhr 10 Min.

Stenografická zpráva

o

II. sezení I. zasedání Českého sněmu r. 1883, dne 6. července 1883.

Předseda: Jeho Jasnost pan nejvyšší maršálek zemský kníže Jiří Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka Dr. Waldert a poslanci v počtu k platnému usnášení se dostatečném.

Co zástupcové vlády: Jeho Exc. místodržitel baron Kraus a místodržitelský rada Bedřich Kmoch.

Zahájení sněmu o 11. hod. 20 min.

Nejv. maršálek: Jest dostatečný počet poslanců přítomen a zahajuji sezení.

Da eine genügende Anzahl Abgeordneter anwesend ist, eröffne ich die Sitzung.

Mám čest učiniti slavnému sněmu následující oznámení, a sice žádám, aby pro dnešní sezení vzali na sebe úřad verifikatorů pánové: Eugen hrabě Černín, p. Dr. Werunský a p. JUC. Sedlák.

Ich habe die Ehre, an der Spitze der dem hohen Hause zu machenden Mittheilungen die Bitte auszusprechen, daß die Functionen der Verifikatoren für die heutige Sitzung übernehmen mögen die Herren Eugen Graf Černín, H. Dr. Werunsky und H. JUC. Sedlák.

Dem Abgeordneten H. P. Mathias Kubíček habe ich einen dreitägigen Urlaub bewilligt.

Panu poslanci P. Kubíčkovi udělil jsem dovolenou na tři dny.

Der Herr Abgeordnete Graf Friedrich Karl Kinsky ersucht um vierwöchentlichen Urlaub wegen Krankheit.

Poslanec p. hrabě Bedřich Karel Kinský žádá za čtyrnedělní dovolenou za příčinou onemocnění. Jelikož tato doba převyšuje dobu, na kterou mně jest dovoleno dávati dovolenou, tedy předkládám tuto otázku sl. sněmu.

Graf Friedrich Karl Kinsky ersucht um vierwöchentlichen Urlaub, zu welchem die Zustimmung des hohen Landtages erforderlich ist.

Ich ersuche daher diejenigen Herren, welche dafür stimmen, daß der Urlaub bewilligt Werde, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří dovolenou dovolují, aby vyzdvihli ruku. (Stane se. )

Der Urlaub ist bewilligt.

Dovolená jest povolena.

Für die Dauer der Landtagssession ist unter der Leitung eines k. k. Postbeamten eine Postexpositur im Landtagsgebäude aufgestellt.

Po čas zasedání sněmovního zřízena jest ve sněmu poštovní expositura stojící pod správou c. k. poštovního úředníka.

Vrchní ředitelstvo jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách zaslalo 121 českých a 121 německých výtisků své petice k radě říšské v příčině upravení a splavování řek v Čechách, které pánům poslancům byly rozdány. Výtisky tyto jsou na stole sněmovním vyloženy a mohou páni poslancové, pokud zásoba stačí, po jednom exempláři dle libosti si vzíti.

Die Generaldirektion des Vereines zur Förderung und Unterstützung des Gewerbfleißes in Böhmen hat 121 deutsche und ebensoviele böhmische Abdrücke ihrer bei dem Reichsrathe überreichten Denkschrift über Regulierung und Schiffbarmachung der Flüsse zur Vertheilung an die H. Abgeordneten eingesendet. Diese Brochuren sind am Tische des ho-

hen Hauses ausgelegt und steht es den H. Abgeordneten frei, soweit der Vorrath reicht, sich nach Belieben ein Exemplar davon zu nehmen.

V tisku bylo rozdáno: (Žádám pana tajemníka, by přečetl, které předměty byly rozdány.

Ich ersuche den H. Landtagssekretär mitzutheilen. Welche Drucksorten vertheilt worden sind. )

Sněm. sekr. Sládek: č. 58. Zpráva zemského výboru v příčině dokončení záležitosti vyvazovací.

Č. 60. Zpráva zemského výboru v příčině poskytnutí zemského příspěvku ku stavbě železnice od hranic bavorských na Moravu.

Im Drucke wurden vertheilt:

Z. 58. L. =A. =B. betreffend die Beendigung des Grundentlastungsgeschäftes in Böhmen, Zahl 60. L. =A. B. betreffend die Unterstützung des Baues der böhmisch=mährischen Transversalbahn aus Landesmitteln.

Oberstlandmarschall: Wir gehen zur Tagesordnung über.

Přejdeme k dennímu pořádku.

Ich erlaube mir den H. L. =A. =B. Dr. Waldert zu ersuchen,, den Platz als Referent einzunehmen.

L. =A. =B. Dr. Waldert: Hoher Landtag! In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Eule, Řičan sind 98 Wahlmänner gewählt, von welchen 95 zur Wahl erschienen sind; es haben hievon 64 für H. JUDr. Josef Herold die Stimme abgegeben, so daß derselbe mit absoluter Majorität gewählt erscheint. Ein Anstand kommt aus den Wahlakten nicht hervor und es wird daher vom Landesausschusse der Antrag gestellt, der hohe Landtag wolle die Wahl des H. JUDr. Josef Herold als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichts bezirke Eule=Řičan als giltig anerkennen und ihn zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekr. Sládek; Výbor zemský činí návrh, slavný sněme račiž volbu p. JUDr. Josefa Herolda za poslance pro okres venkovských obcí Jílové, Říčany za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. maršálek: Žádám pány, kteří souhlasí s tím návrhem, aby vyzdvihli ruku. (Stane se. )

Angenommen.

Přijato.

L. =A. =B. Dr. Waldert: Zur Wahl eines Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Rokycan=Blowic sind 146 Wahlmänner gewählt; von denselben sind 143 zur Wahl erschienen; sämmtliche Wahlmänner haben für H. Franz Schwarz, Sekretär der Beztrksvertretung in Pilsen, ihre Stimmen abgegeben; derselbe ist daher gewählt, ein Anstand ist nicht hervorgekommen. Der Landesausschuß beehrt sich zu beantragen: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Schwarz als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Rokycan, Blowic als giltig anerkennen und denselben zum Landtag zulassen.

Sněm. sekr. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme račiž volbu p. Františka Schwarze, tajemníka okresního zastupitelstva v Plzni, za poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů plzeňského a blovického za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. maršálek: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

Prosím pány, kteří souhlasí, aby vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage des Landesausschußes zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht. )

Přijato.

Angenommen.

L =A. =B. Dr. Waldert: In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Pilsen, Králowic sind 125 Wahlmänner gewählt. Von denselben erschienen zur Wahl 118 und 116 haben für H. JUDr. Wenzel Peták die Stimme abgegeben, so daß derselbe mit absoluter Majorität gewählt erscheint. Die Wahl ist anstandslos. Der Landesausschuß beehrt sich zu beantragen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des H. JUDr. Wenzel Peták als Abgeordneten für die Landgemeinden Pilsen=Králowic als giltig anerkennen und denselben zum Landtag zulassen.

Sněm. sekr. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme račiž volbu dokt. veškerých práv, Václ. Petáka, advok. v Plzni za posl. venkovských obcí okresů plzenského a královického za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. maršálek: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt jene and das Wort? Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí, by pozdvihli ruku. (Stane se. )

Angenommen.

Přijato.

L. - A. -B. Dr. Waldert: In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Prachatitz, Netolic und Wallern sind 118 Wahlmänner ordnungsmäßig gewählt, welche sämmtlich zur Wahl erschienen sind. Es haben hievon 64 für H. P. Adolf Rodler die Stimme abgegeben; derselbe erscheint daher mit absoluter Majorität gewählt; ein Anstand kommt aus den Wahlakten nicht hervor, es wird daher von Seite des Landesausschußes beantragt:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des H. P. Adolf Rodler als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Prachatitz, Netolitz und Wallern als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněm. sekr. Sládek: Výbor zemský činí návrh: slavný sněme račiž volbu p. P. Adolfa Rodlera za poslance pro volební okres venkovských obcí Prachatic, Netolic a Volar za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti,

Nejv. maršálek: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

Prosím pány, kteří s návrhem souhlasí, by pozdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. )

Stane se.

Angenommen.

Přijato.

L. -A. -B. Dr. Waldert: In den Landgemeinden der Gerichts bezirke Deutschbrod, Humpolec, Polna, Přibislau, Stecken sind 219 Wahlmänner gewählt; von denselben erschienen zur Wahl 195, von denen 152 für H. Joses Plewa die Stimme abgegeben haben; derselbe erscheint mit absoluter Majorität gewählt. Der Landesausschuß beehrt sich zu beantragen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des H. Josef Plewa als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Deutschbrod, Humpolec, Polna, Přibislau, Stecken als gil

tig anerkennen und denselben zum Landtag zulassen.

Sněm. sekr. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme račiž volbu p. Josefa Plewy za poslance pro venkovské obce soudních okresů Německý Brod, Humpolec, Polna, Přibyslav a Štoky za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. maršálek: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

Prosím pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche damit einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Přijato.

L. -A. -B. Dr. Waldert: Zahl 128. In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Budweis, Frauenberg, Lischau, Schweinitz, Moldauthein sind 203 Wahlmänner gewählt.

Von denselben erschienen zur Wahl 198, während 174 für Hrn. Dr. Aug. Zátka ihre Stimme abgegeben haben. Derselbe erscheint daher mit absoluter Majorität gewählt und der Landesausschuß beantragt daher, die Wahl des Herrn Dr. Aug. Zátka als Abgeordneten der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Budweis, Frauenberg, Lischau, Schweinitz, Moldauthein als giltig anzuerkennen und denselben zum Landtag zuzulassen.

Sněm, sekr. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme račiž volbu p. Dra Aug. Zátky za poslance venkovských obcí soudních okresův Budějovic, Hluboké, Lišovy, Sviň Trhových a Týna n. V. za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. maršálek: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

Ich ersuche die Herrn, welche diesem Antrage zustimmen, die Hände zu erheben (Geschieht).

Prosím pánové, kteří s návrhem tím souhlasí, aby ruku vyzdvihli.

Ist angenommen.

Jest přijat.

L. -A. -B. Dr. Waldert: Zahl 129. In

den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Rum-

burg, Warnsdorf sind 55 Wahlmänner ge-

wählt. Von denselben erschienen 53 zur Wahl und haben sämmtliche für Hrn. Anton Friedrich in Schönlinde ihre Stimme abgegeben, so daß derselbe mit absoluter Majorität gewählt erscheint.

Der Landesausschuß beantragt daher: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Anton Friedrich als Abgeordneten der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Rumburg, Warnsdorf als giltig anerkennen und denselben zum Landtage Zulassen.

Sněm. sekr. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme račiž volbu p. Antonína Friedricha za poslance venkovských obcí soudních okresů Rumburk, Warnsdorf za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku. (Stane se).

Ich bitte die Herren, die einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Ist angenommen.

Jest přijato.

L =A. =B. Dr. Waldert: Zahl 130. In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Kaaden, Pressnitz, Duppau sind 130 Wahlmänner gewählt worden. Von denselben erschienen zur Wahl 125 und haben sämmtlich für Herrn Anton Tausche ihre Stimmen abgegeben, so daß derselbe mit absoluter Majorität gewählt erscheint.

Der Landesausschuß beantragt daher, die Wahl des Hrn. Anton Tausche als Abgeordneten der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Kaaden, Pressnitz, Duppau als giltig anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekretář Sládek: Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme račiž volbu pana Antonína Tausche za poslance venkovských obcí soudních okresův Kadaň, Přísečnice, Doupov za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? (Nikdo se nehlásí. )

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Ich bitte die Herren, die einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht) Ist angenommen

Jest přijato.

L. =A. =B. Dr. Waldert: Zahl 131. In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Pilgram, Patzau, Kamenitz, Počatek sind 225 Wahlmänner gewählt worden.

Von denselben erschienen 195 zur Wahl und haben 192 für Herrn Wenzel Nedoma ihre Stimmen abgegeben, so daß derselbe mit absoluter Majorität gewählt erscheint. Der Landesausschuß beantragt daher, der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Wenzel Nedoma als Abgeordneten der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Pilgram, Patzau, Kamenitz und Potschatek als giltig anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Sněmovní sekretář Sládek: Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme račiž volbu pana Václava Nedomy v Praze za poslance venkovských obcí soudních okresův Pelhřimov, Pacov, Kamenice, Počátek za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort? Ich ersuche die Herren, die dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by pozdvihli ruku. (Stane se. )

Ist angenommen.

Jest přijato.

L. =A. =B. Dr. Waldert: Zahl 132. In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Chotěboř=Habern sind 120 Wahlmänner gewählt worden. Von diesen erschienen 113 zur Wahl, während 81 ihre Stimmen dem Herrn Franz Fáček gaben. Derselbe erscheint somit mit absoluter Majorität gewählt und der Landes= Ausschuß beantragt die Wahl des Herrn Franz Fáček der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Chotěboř=Habern als giltig anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekr. Sládek: Slavný sněme račiž volbu pana Františka Fáčka, c. k. notáře za poslance venkovských obcí soudních okresův Chotěboř-Habry za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. zem. maršálek: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort? Ich ersuche die Herren, die dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku. (Stane se. )

Ist angenommen.

Jest přijato.

L. -A. -B. Dr. Waldert: Zahl 133. In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Jičin, Lomnitz, Sobotka, Libáň sind 219 Wahlmänner gewählt worden, von denen 212 zur Wahl erschienen und 209 ihre Stimme für Herrn Josef Ladisl. Mašek abgaben. Derselbe erscheint somit mit absoluter Majorität gewählt und der Landes-Ausschuß beantragt, der hohe Landtag möge die Wahl des Hrn. Josef Ladisl. Mašek als Abgeordneten der Landgemeinden der Gerichts bezirke Jičin, Lomnitz, Sobotka, Libáň als giltig anerkennen und ihn zum Landtage zulassen.

Sněm. sekr. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme račiž volbu pana továrníka Josefa Ladisl. Maška za poslance venkovských obcí soudních okresů Jičín, Lomnice, Sobotka, Libáň za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. z. maršálek: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort? Ich bitte jene Herren, welche einverstanden sind, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Angenommen.

Jest přijato.

L. A. B. Dr. Waldert: Zahl 134. In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke GraslitzNeudeck sind 87 Wahlmänner gewählt worden. Von denselben erschienen 82 zur Wahl und haben sämmtliche für Herrn Jos. Riedl, Prof. an der Handelsakademie in Prag ihre Stimme abgegeben, so dass derselbe gewählt erscheint. Der Landesausschuß beantragt daher, die Wahl des Hrn. Jos. Riedl als Abgeordneten der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Graslitz-Neudeck als giltig anzuerkennen und ihn in den Landtag zuzulassen.

Sněm. sekretář Sládek: Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu pana Josefa Riedla, profesora při obchodní akademii v Praze za poslance venkovských

obcí soudních okresů Kraslice-Neydek za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, aby vyzdvihli ruku.

Ich bitte die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht).

Jest přijato.

Angenommen.

L. A. B. Waldert: Zahl 135. In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke BřeznitzBlatna-Mirowitz sind 180 Wahlmänner erschienen. Von diesen erschienen 178 zur Wahl, von denen 173 ihre Stimme dem Herrn Josef Kořán gaben. Derselbe erscheint somit mit absoluter Majorität gewählt und der Landesausschuß beantragt, der hohe Landtag möge die Wahl des Hrn. Jos. Koran als Abgeordneten der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Březnitz. Blatna, Mirowitz als giltig anerkennen und ihn zum Landtage zulassen.

Sněm. sekretář Sládek: Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme račiž volbu pana Josefa Kořána questora české university v Praze za poslance venkovských obcí soudních okresů Březnice, Blatná, Mirovice za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. maršálek. Žádá někdo za slovo ?

Verlangt jemand das Wort? Ich bitte die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí, aby pozdvihli ruku. (Stane se).

Angenommen.

Přijato.

L. -A. -B. Dr. Waldert: Zahl 136. In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke SchwarzKosteletz, Böhm. -Brod sind 114 Wahlmänner gewählt worden. Von denselben erschienen 111 zur Wähl und haben 71 für Herrn Franz Tilscher ihre Stimme abgegeben, so dass derselbe mit absoluter Majorität gewählt erscheint; der Landesausschuß beantragt daher, die Wahl des Franz Tilscher als Abgeordneten der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Schwarz-Kosteletz Böhmisch-Brod als giltig anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekretář Sládek. Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme račiž volbu pana Františka Tilšera na české polytechnice v Praze za poslance venkovských obcí soudních okresů Kostelec nad Cernými lesy, Český Brod za platnou uznati a zvoleného ku sněmu připustiti.

Nejv. maršálek. Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort ? Ich bitte die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem tím, aby pozvedli ruku. (Stane se. ) Přijato.

Angenommen.

L. A. B. Dr. Waldert: Zahl 137. In den Landgemeinden der Gerichts-Bezirke Joachimsthal, Platten sind 52 Wahlmänner gewählt worden. Von diesen erschienen 48 zur Wahl, und haben sämmtliche ihre Stimme dem Herrn Bürgermeister Jos. Florian Vogl gegeben. Derselbe erscheint somit mit absoluter Majorität gewählt und der Landesaussch, beantragt, der hohe Landtag möge die Wahl des Herrn Jos. Florian Vogl als Abgeordneten der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Joachimsthal-Platten genehmigen und ihn zum Landtage zulassen.

Sněm. sekretář Sládek: Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme račiž volbu pana purkmistra Jos. Floriana Vogla za poslance venkovských obcí soudních okresů Jáchymov-Blatno za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt jewand das Wort ?

Žádá někdo za slovo? Žádám pány, kteří souhlasí, by pozdvihli ruku.

Ich ersuche die Herrn, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht. )

Přijato.

Angenommen.

L. -A. -B. Dr. Waldert, Zahl 138. In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Semit, Eisenbrod sind 92 Wahlmänner gewählt worden. - Von diesen erschienen 87 zur Wahl, von denen 86 ihre Stimme dem Herrn Dr. Franz Ladislaus Rieger gaben. Derselbe erscheint somit mit absoluter Majorität gewählt und der Laudesausschuß beantragt: Der hohe Landtag möge die Wahl des Herrn Dr. Franz

Ladislaus Rieger als Abgeordneten der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Semil-Eisenbrod als giltig anerkennen und ihn zum Landtage zulassen.

Sněm. sekretář Sládek: Plzenský výbor činí návrh: Slavný sněme ráčiž volbu pana dra veškerých práv Františka Lad. Riegra za poslance venkovských obcí soudních okresů Semil, Železný Brod za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. maršálek: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort? Ich bitte diejenigen Herren, welche eiuverstanden sind, die Hand zu erheben.

Žadám pány, kteří souhlasí s navrhem, by vyzdvihli ruku. Stane se.

Angenommen.

Přijato.

L. -A. -B. Dr. Waldert: Zahl 159. In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Chrudim, Nassaberg sind l 29 Wahlmänner ordnungsmäßig gewählt worden. Von diesen erschienen 116 zur Wahl, welche sämmtlich ihre Stimmen dem Herrn Jos. Klimeš gaben. Derselbe erscheint somit mit absoluter Majorität gewählt und der Landesausschuß beantragt, der hohe Landtag möge die Wahl des Herrn Josef Klimeš als Abgeordneten der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Chrudirn Nassaberg genehmigen und ihn zum Landtage zulassen.

Sněm. sekretář Sládek: Zemský výbor činí návrh: Sl. sněme račiž volbu pana Josefa Klimeše za poslance venkovských obcí soudních okresů Chrudim Nasavrky za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. z, marš. Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort ? Ich bitte diejenigen Herren, welche einverstanden sind, die Hand zu erheben.

Žádám pany, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku. (Stane se. )

Angenommen.

Jest přijato.

Ber. Dr. Waldert: Zahl 140. In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Schluckenau und Hainspach sind 41 Wahlmänner gewählt worden, welche sämmtlich zur Wahl erschienen

sind. Hievon haben 38 dem Herrn JUDr. Eduard Herbst gegeben, so dass derselbe gewählt erscheint. Der Akt ist anstandslos und der Landesausschuß beantragt. Der hohe Landtag geruhe die Wahl des Herrn JUDr. Ed. Herbst zum Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Schluckenau und Hainspach anzuerkennen und ihn zum Landtage zuzulassen.

Sněm sekr. Sládek Zemský výbor činí návrh, slavný sněme račiž zolbu pana Dr. Eduarda Herbsta c. k. tajného rady za poslance venkovských obcí soudních okresů Šluknov, Hanšpach za platnou uznati a zvoleného do sněmu českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem tím souhlasí, aby ruku vyzdvihli. (Geschieht, ) (Stane se).

Angenommen.

Přijato.

Ber. Dr. Waldert: Zahl 141. In den Landgemeinden des Gerichsbezirkes Friedland sind 90 Wahlmänner gewählt worden, von denen 75 zur Wahl erschienen und es haben hievon 67 für den Herrn Joses Ant. Richter, Fabrikanten in Raspenau gestimmt, so dass derselbe mit absoluter Majorität gewählt erscheint. Der Akt ist anstandslos, und der Landesausschuß beantragt; Der hohe Landtag geruhe die Wahl des Herrn Josef Ant. Richter zum Abgeordneten für die Landgemeinden des Gerichtsbeziries Friedland als giltig anzuerkennen und ihn zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekr. Sládek, Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme račiž volbu pana Josefa Antonína Richtera továrníka v Raspenavě za poslance venkovských obcí soudních okresů Friedland za platnou uznati a zvoleného do sněmu českého připustiti.

Nejvyš. maršálek: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem tím souhlasí, aby ruku vyzdvihli.

Ich ersuche die Herrn, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. Geschieht.

Přijato.

Angenommen.

Ber. Dr. Watdert: In den Landgegemeinden der Gerichtsbezirke Leitmeritz, Lobositz, Auscha sind 213 Wahlmänner gewählt worden, hievon sind zur Wahl 202 erschienen, von denen 171 für Herrn Joses Stiebitz, Wirthschaftbesitzer in Křeschitz ihre Stimmen abgegeben haben, so dass derselbe mit absoluter Majorität gewählt erscheint. Da ein Anstand gegen die Wahl nicht hervorkommen ist, wird beantragt: Der hohe Landtag wolle die Wahl das Herrn Joses Stiebitz als Abgeordneter für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Leitmeritz, Lobositz und Auscha für giltig anerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekr. Sládek: Zemský výbor Činí návrh: Slavný sněme račiž volbu p. Josefa Stiebitze, majitele hospodářství v Křešicích za poslance venkovských obcí okresů soudních Litoměřického, Lovosického a Ouštěkského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt je mand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, ihre Hand zu erheben.

Žádám pany, kteří s tím návrhem souhlasí, aby ruku vyzdvihli. (Stane se).

Angenommen.

Přijato.

Ber. Dr. Waldert: Zahl 143. In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Kaplitz, Gratzen=Hohenfurt sind 128 Wahlmänner gewählt worden, von denen 126 zur Wahl erschienen sind. Hievon haben nach fruchtlosem erstem Wahlgang bei der zweiten Wahl 78 ihre Stimmen abgegeben für den Heern Vinc. Rössler, so daß derselbe ordnungsmäßig gewählt erscheint. Ein Anstand ist gegen den Wahlakt nicht hervorgekommen und wird daher beantragt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Vincenz Rößler als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Kaplitz, Gratzen, Hohenfürt für giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněm. sekr. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme račiž volbu p. Čeňka Roesslera za poslance venkovských obcí okresů soudních Kaplice, Nové Hrady,

Vysoký Brod za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herrn, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Prosím pány, kteří s návrhem tím souhlasí, aby ruku vyzdvihli. (Stane se. )

Geschieht. Angenommen.

Přijato.

Berichterstatter Dr. Waldert: Zahl 144. In den Landgemeinden der Gerichts=Bezirke Pisek=Wodnian sind 120 Wahlmänner gewählt worden. Hievon sind zur Wahl 104 erschienen, von denen 75 ihre Stimme für H. Wenzel Böhm, Bürgermeister in Protivín abgegeben haben, so dass derselbe mit absoluter Majorität gewählt erscheint. Der Akt ist anstandslos, und der Landesausschuß beantragt: Der hohe Landtag geruhe die Wahl des Herrn Wenzel Böhm zum Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Pisek=Wodnian als giltig anzuerkennen und ihn zum Landtage zuzulassen.

Sněmovní sekretář Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme račiž volbu pana Václava Böhma za poslance venkovských obcí soudních okresů PísekVodňany za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Nejv. maršálek: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

Prosím pánové, kteří s návrhem tím souhlasí, aby zdvihli ruku.

Ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. (Stane se. Geschieht. )

Přijato.

Angenommen.

Berichterstatter Dr. Waldert: Zahl 145. In den Landgemeinden der Gerichts=Bezirke Landskron, Grulich, Rokitnitz sind 164 Wahlmänner gewählt worden. Hievon sind zur Wahl 158 erschienen, von denen 101 ihre Stimmen für Herrn Ferdinand Amand Rotter abgegeben haben, so dass derselbe mit absoluter Majorität gewählt erscheiut. Der Akt ist anstandslos, und der Landesausschuß beantragt: Der hohe Landtag geruhe die Wahl des Herrn Fer-

dinand Amand Rotter zum Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Landskron, Grulich, Rokitnitz, als giltig anzuerkennen und ihn zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekr. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme račiž volbu pana Ferdinanda Amanda Rottera za poslance venkovských obcí okresů soudních Landškroun, Králíky a Rokytnice za platnou uznati a zvoleného k sněmu Českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pánové, kteří s návrhem souhlasí, aby ruku zdvihli. (Stane se. )

Angenommen.

Přijat.

Ich erlaube mir nunmehr H. Landesausschußbeisitzer Dr. Schmeykal zu ersuchen, das Referat zu erstatten:

L. =A. =B. Dr. Schmeykal: Zahl 146. Zur Wahl in dem Stadtwahlbezirke Elbogen= Schlackenwald=Schönfeld=Petschau und Sangerberg sind 287 Wähler erschienen und erhielt von diesen 287 Stimmen H. Leo Theumer, k. k. Notar in Elbogen, 269. Ein Anstand gegen die Wahl ist nicht hervorgekommen, und es wird beantragt, den gewählten H. Leo Theumer, k. k. Notar in Elbogen zum Abgeordneten der Städte Elbogen, Schlackenwald=Schönfeld, Petschau und Sangerberg zu agnosziren und ihn zum Landtage zuzulassen.

Sn. ak. Woliňski: Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu p. Lva Theumra c. k. notáře v Lokti za poslance měst Lokte, Bečova, Horního Slavkova, Schönfeldu a Sangerbergu za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti

Oberstlandmarschall. Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Pánové, kteří s návrhem tím souhlasí, prosím aby ruku vyzdvihli. (stane se).

Angenommen.

Jest přijato.

L. A. B. Dr. Schmeykal. Zur Wahl in der Stadt Eger erschienen 200 Wähler;

196 Stimmen erhielt Dr. Lubert Hraf, Advokat und Bürgermeister in Eger. Es Wird der Antrag gestellt, die Wahl des Herrn Dr. Lubert Graf, Bürgermeisters in Eger zum Abgeordneten der Stadt Eger zu agnoscieren und den Gewählten zum Landtag zuzulassen.

Sn. akt. Woliňski: Zemský výbor činí návrh; Slavný sněme račiž volbu pana dra. Grafa advokáta v Chebu za poslance města Chebu za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Nejv. maršálek zem.: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Prosím pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, aby vyzdvihli ruku. (Stane se).

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben (Geschieht).

Jest přijato.

Ist angenommen.

L. - A. -B. Dr. Schmeykal. Im Wahlbezirke der Städte Teplitz-Aussig sind 659 Wähler erschienen. Herr Adolf Siegmund, Civilingenieur in Teplitz erhielt 637 Stimmen. Beantragt wird: Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn Adolf Siegmund, Civilingenieur in Teplitz zum Abgeordneten der Städte Teplitz und Aussig agnosciren und denselben zum Landtage zulassen.

Sn. ak. Woliňski: Slavný sněme račiž volbu p. Adolfa Siegmunda za poslance měst Teplice a Ústí nad Labem za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herrn, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Prosím pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, aby pozdvihli ruku. (Stane se).

Ist angenommen.

Jest přijato.

L. -A. -B. Dr. Schmeykal: Bei der Wahl der Städtewahlbezirke Krumau-KaplitzGratzen-Hohenfurt erschienen 473 Wähler, 451 stimmen ensiielen auf JUDr. Friedrich Nitsche, k. k. Notarin Hohenfurt. Der Landesausschuß stellt den Antrag, welcher dahin geht, die Wahl des Herrn JUDr. Friedrich Nitsche k. k. No-

tar in Hohenfurt, als Abgeordneten der Städtewahlbezirke Krumau-Kaplitz-Gratzen-Hohenfurt zu agnoscieren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sn. ak. Woliňski: Slavný sněme, račiž volbu p. Dr. Bedřicha Nitsche, cís. král. notáře ve Vyšším Brodě, za poslance mest Krumlova, Kaplice, Nových Hradů a Vyššího Brodu za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Oberstlandmarschal: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, aby pozdvihli ruku. (Stane se).

Ist angenommen.

Jest přijato.

L. -A. -B. Dr. Schmeykal: Bei der Wahl in den Städtewahlbezirken Gablonz-LiebenauMorchenstern-Böhm. -Aicha erschienen 397 Wähler. Herr JUDr. Karl. R. v. Czyhlarz, k. k. Universitätsprofessor in Prag, erhielt 390 Stimmen. Der Antrag lautet: der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Karl R. v. Czyhlarz, k. k. Universitätsprofessor in Prag, zum Abgeordneten der Städtewahlbezirke Gablonz-Liebenau-Morchenstern-Böhm-Aicha zu agnoscieren und den Gewählten zum Landtag zulassen.

Sn. ak. Woliňski: Slavný sněme, račiž volbu p. Dr. Karla rytíře Czyhlarze za poslance měst Jablonce-Hodkovice-Smržavky-Českého Dubu za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort ?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herrn, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Prosím pany, kteří s tímto návrhem souhlasí, aby pozdvihli ruku. (Stane se. )

Ist angenommen.

Jest přijato.

L. -A. -B. Dr. Schmeykal: Beider Wahl in den Städten und Industrialorten Friedland-Neustadt-Kratzau sind 306 Wähler erschienen, 304 haben ihre Stimme abgegeben für Herrn JUDr. Joh. Volkelt, Advokaten

in Prag. Es wird beantragt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Joh. Volkelt, Advokaten in Prag zum Abgeordneten der Städte und Industrialorte Friedland=Neustadt=Kratzau agnoscieren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sn. ak. Wo1iňski: Sl. sněme račiž volbu p. Dr. Jana Volkelta za poslance měst a průmyslových míst Friedlandu, Neustadtlu a Chrastavy za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo ?

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Prosím pánovo, kteří s návrhem tím souhlasí, aby ruku zdvihli. (Stane se).

Ist angenommen.

Jest přijato.

L. =A. =B. Dr. Schmeykal: Zur Wahl der Städte Saaz und Kaaden erschienen 473 Wähler; 465 Stimmen entfielen aus Herrn Med. Dr. Hubert Titlbach. Bürgermeister in Saaz. Der Landesausschuß stellt den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Med. Dr. Hubert Titlbach als Abgeordneten für die Städte Saaaz=Kaaden agnoscieren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sn. ak. Woliňski: Sl. sněme, račiž volbu p. Med. Dr. Huberta Tittelbacha, měšťanosty v Žatci, za poslance měst Žatce a Kadaně za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche jene Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Prosím pány, kteří s návrhem souhlasí, aby pozdvihli ruku. (Stane se).

Ist angenommen.

Jest přijato.

L. A. Beis. Dr. Schmeykal: Der Städtebezirk Reichenberg hat 3 Abgeordnete zu entsenden, zur Wahl erschienen 600 Wähler. Es erhielten Stimmen Herr JUDr. Johann Elger, Advokat in Reichenberg 585, H. Ludwig Ehrlich R. v. Treuenstätt, Bürgermeister in Reichenberg 579, Herr Heinrich Jackowitz, Handelsmann in Reichenberg 582.

Also sind diese 3 Personen als Abgeordnete gewählt. Es wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag Wolle die Wahl der H. JUDr. Johann Elger in Reichenberg, Ludwig Ehrlich R. v. Treuenstätt und Heinrich Jakowitz in Reichenberg zu Abgeordneten der Staat Reichenberg agnosciren und dieselben als gewählt zum Landtage zulassen.

Sn. akt. Woliňski: Sl. sněme, račiž volbu pánů JUDra. Jana Elgra, advokáta v Liberci, Ludvíka Ehrlicha, rytíře z Treuenstättu. purkmistra v Liberci a Jindřicha W. Jakowitze, obchodníka v Liberci za poslance měst Liberce s Christianstadtem za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Nejv. maršálek zem. Žádá někdo za slovo ?

Verlangt jemand das Wort? Ich ersuche jene Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Prosím pany, kteří souhlasí s návrhem, aby pozdvihli ruku. (Stane se. )

Ist angenommen.

Přijato.

L. A. Beis. Dr. Schmeykal: An der Wahl der Städte Leitmeritz und Lobositz bethetligten sich 478 Wähler. Herr JUDr. Alois Funke, Advokat in Leitmeritz erhielt hievon 454 Stimmen, erscheint demnach gewählt und es wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Alois Funke, Advokaten in Leitmeritz, zum Abgeordneten der Städte Leitmeritz und Lobositz agnoscieren und denselben zum Landtage zulassen.

Sn. ak. Woliňski: Sl. sněme, račiž volbu p. dra. veškerých práv Al Funke za poslance měst Litoměřic a Lovosic za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Oberstlandmarscha1: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche jene Herrn, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, aby pozdvihli ruku. (Stane se. )

Ist angenommen.

Jest přijato.

L. =A. =B. Dr. Schmeykal: In dem Städtewahlbezirke Wildstein, Falkenau, Haslau

und Königsberg betheiligten sich an der Wahl 4l5 Wähler; auf Herrn JUDr. Franz Zunterer, Advokaten in Prag entfielen 383 Stimmen. Der Antrag geht dahin, die Wahl des Herrn JUDr. Franz Zunterer zum Abgeordneten der Städte Wildstein, Faltenau, Haslau, Königsberg zu agnosciren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sn. akt. Woliňski: Slavný sněme, račiž volbu pana Dr. Františka Zunterera za poslance měst Wildštejna, Falknova, Haslavy a Königsbergu za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. maršálek zem. Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Prosím pany, kteří s návrhem souhlasí, aby pozdvihli ruku.

Ich ersuche jene Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. Geschieht Ist angenommen.

Jest přijato.

L. A. B. Dr. Schmeykal: Bei dem Wahlakte der Städte Karlsbad und Joachimsthal erschienen 423 Wähler; 421 Stimmen fielen auf Herrn MDr. und Universitätsprofessor Philipp Knoll in Prag. Es wird beantragt, die Wahl des Herrn MDr. und Universitätsprofessors Philipp Knoll zum Abgeordneten der Städte Karlsbad und Joachimsthal zu agnoscieren und denselben zum Landtage zuzulassen-

Sněm. akt. Woliňski: Slavný sněme račiž volbu pana MDr. Philippa Knolla za poslance měst a míst průmyslových Karlových Varů a Jáchymova za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht. )

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, aby vyzdvihli ruku. (Stane se).

Angenommen.

Jest přijato.

Dr. Schmeykal: 316 Wähler erschienen bei der Wahl der Städte Nixdorf, Zeidler und Schönlinde. Herr JUDr. Albert Werunsky, Advokat in Prag, erhielt 312 Stimmen.

Der Landesausschuß stellt den Antrag, die Wahl des Herrn JUDr. Albert Werunsky, Advokat in Prag zum Abgeordneten der Städte Nixdorf, Zeidler und Schönlinde zu agnoszieren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněm. akt. Wo1inski: Slavný sně me, račiž volbu pana JUDr. Werunského, advokáta v Praze za poslance měst Mikulášovice, Zeidlery a Krásná Lípa za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo ? Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, aby pozdvihli ruku.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP