Čtvrtek 1. července 1880

friedung auf Kosten des Ärars veranlaßt werde; ferner geruhe der h. Landtag dem Landesausschusse die Ermächtigung zu ertheilen, hiernach den Vertrag mit der k. k. Regierung abzuschließen.

Die Budgetcommission erlaubt sich dem h. Landtag den Antrag zu stellen, es möge der Antrag des Landesausschusses genehmigt und dem Landesaussschusse die Bewilligung ertheilt werden, die weitere Verhandlung wegen des Abverkaufes dieses Areales einzuleiten.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

v

Žádá někdo za slovo? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Welche für den Antrag find, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Budgetcommission über die Petition der Weberschule in Polička um Verleihung zweier Stipendien.

Nám. nejv. marš.: Následuje zpráva o petici tkalcovské školy v Poličce za udělení dvou nadací.

Oberstlandmarschall: Statt des Landtagsabgeordneten Exc. Dr. Jireček hat Hr. Dr. Mattus die Berichterstattung übernommen.

Zprav. posl. Dr. Mattuš: Předsednictví školy tkalcovské král. věn. města Poličky, podalo sl. sněmu petici, aby z důchodů zemských založena byla při tamní škole tkalcovské 2 stipendia. Již v roce 1876 předložil výbor zemský návrh sl. sněmu, aby se částka 2000 až 3000 zl. obrátila k účelu průmyslového vyučování.

Sl. sněm však tehdá návrhu tohoto nepřijal, zejména z důvodu toho, že zákonodárství o školství průmyslovém nenáleží sněmu a že tedy také důsledně podpory takové nenáleží jemu, nýbrž říšské radě. Důslednost toho usnešení vede k tomu, že ovšem budžetní komise nemůže činiti návrh, aby se k žádosti této přistoupilo, poněvadž takový praejudic by vedl k tomu, že nejen na škole této, nýbrž i na četných školách jiných musela by se podobná stipendia zaříditi a muselo by se školství odborné velmi značnými sumami podporovati, pročež činí budžetní komise návrh, sl. sněme račiž o petici představenstva školy tkalcovské v král. věn. městě Poličce o zřízení dvou stipendií z důchodů zemských pro školu tuto přejíti k dennímu pořádku.

Die Budgetcommission stellt den Antrag. Der h. Landtag wolle über die Petition des Vorstandes der Weberschule in der kgl. Leibgedingstadt Polička um Errichtung zweier Stipendien aus Landesmitteln zur Tagesordnung übergehen.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Budgetcommission über die Petition des archäologischen Vereins in Kuttenberg um Beitrag zur Restaurirung der Kirche.

Nám. nejv. marš.: Následuje zpráva budžetního výboru o petici archaeologického sboru v Kutné Hoře za udělení příspěvku k opravě chrámu sv. Barbory.

Oberstlandmarschall: Berichterstatter ist derselbe.

Zprav. posl. Dr. Mattuš: Slavný sněme!

Archaeologický spolek "Vocel" podal petici sl. sněmu, aby se mu z důchodů zemských dostalo roční podpory řádné a stálé ku rekonstrukci chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Chrám tento náleží zajisté k památkám nejznamenitějším naší vlasti v dobách pro Kutnou Horu skvělých 15. století.

Byl postaven Matoušem Rejskem a Benešem z Loun a stal se monumentální stavbou, která nejen vlasti naší, nýbrž která celé říši slouží ku ozdobě. Avšak pozdější dobou zanedbán byl kostel ten, zejména, když přišel ve správu tovaryšstva Ježišova, byly usilovně veškeré památky, které by upamatovaly na služby pod obojí, uvnitř kostela zničeny.

Později, když přišel patronát kostela toho na studijní fond, nevěnovala se stavbě péče, kterou by byla zasloužila a tím stalo se, že postupem času monumentální stavba tato čím dále tím více scházela.

Archaeologický spolek "Vocel" v Kutné Hoře věnoval veškerou péči možné úpravě tohoto kostela, ale prostředky jeho nestačí k tomu, aby se to mohlo státi v rozměrech takových, jako by toho stavba tato zasluhovala.

Patronát kostela, studijní fond, věnuje jen poměrně nepatrnou částku k zachování budovy té.

Tím se stává, že kostel ten jest vydán v nebezpečí, že, kdyby věc šla těmi kroky, jak dosud, stavba celá octne se v nebezpečí, že by úplnou zkázu vzala.

Budžetní výbor nahlíží v plné míře, že to vyžaduje česť království Českého, aby se veškerá péče věnovala tomu, by tato monumentální stavba, které vedle chrámu Sv. Vítského žádná jiná v celé zemi rovnati se nemůže, byla zachována, ale hledě k důchodům zemským, nemůže se přimlouvati za to, aby právě ze zemského fondu se vydávaly na to příspěvky značnější, a hledě dále k tomu, že vlastně dle stavu nynějšího zákonodárství náleží říši ten náklad, činí budžetní komise ten návrh, sl. sněme račiž se usnésti:

Petice archaeologického spolku "Vocel" v příčině rekonstrukce stavby chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře odevzdá se vys. vládě s důraznou žádostí, aby, jakožto správce patronatu tamního na fond studijní připadajícího ráčila se monumentální budovy té úsilovně ujmouti a rekonstrukci její podle obsáhlého plánu předsevzíti, ji ke konci přivesti a tím nejen království Českému, ale celé říši zachovati jednu z nejrozsáhlejších starobylých památek stavebních.

Die Budgetcommission stellt den Antrag, der h. Landtag geruhe die Petition des archäologischen Vereins "Vocel" im Kuttenberg in Betreff der Reconstruction der Sct. Barbarakirche in Kuttenberg der h. Regierung mit dem dringenden Ersuchen zu übergeben, dieselbe möge als Patron dieser Kirche dieses monumentalen Baues und der Recoustruction desselben ernstlich sich annehmen und die Reconstruction nach dem umfassenden Plane einleiten und ins Werk Setzen und dadurch dem Königreiche Böhmen und überhaupt dem ganzen Reiche eines der schönsten Baudenkmäler erhalten.

Nejv. marš.: Poslanec p. Dr. Bach má slovo.

Poslanec p. Dr. Bach: Slavný sněme!

S potěšením jsem se dozvěděl, že ctěný odbor budžetní učinil návrh, aby žádost archaeologického spolku byla odevzdána vládě. Souhlasím s tím úplně a musím ještě při tom podotknouti jeden moment, který snad ct. pánům znám nebude. Aby kostel sv. Barbory udržen býti mohl, měl fundací ze statků Křešetice a Oumonín a zpráva tohoto statku byla svěřena obci Kutnohorské. Když r. 1621 byly skonfiskovány všechny majetky Kutné Hory, přišla také řada na Křešetice a Oumonín a tento statek odevzdán prozatímně od císaře Ferdinanda Jezovitům.

Zastupitelstvo Kutnohorské, když se stala restaurace, nedostalo předce statek ten zpátky, a tu jezdilo do Vídně a žádalo, a bylo od cís. pána, vždy jen s tím odmrštěno, aby čekalo, až se najde nějaká jiná výživa, něco jiného pro Jezovity. Několikrát se ty cesty opakovaly, poněvadž ale tehdejšího času byly takové cesty velmi nebezpečné, pustila se obec do obyčejného písemného vyjednávání, až to pomalu všechno usnulo. Když v předešlém století Kutnohorští Jezovité vyzdviženi byli, a Křešetice a Oumonín k odhadu a prodeji přichystány byly, žádala Kutná Hora, aby vláda aspoň za odhadní cenu Křešetice a Oumonín jí k udržení chrámu sv. Barbory přenechala. To se však nestalo a výtěžek ze statků Křešetice a Oumonín přešel do studijního fondu. Proto také z právnického ohledu myslím, že právé dobře ctěný odbor budžetní se odvolává na vys. vládu, aby v té příčině svůj návrh učinila. Ale sl. sněme mám ještě v tom ohledu něco jiného na srdci. Je bez toho skoro všem pánům známo, že ten kostel byl současně stavěn a takřka od týchž mistrů jako zdejší na hradě, a že pochází z konce 14. století a skončen byl v polovici 15. století.

Když se ale podíváme na provedení tohoto kostela uvidíme, že je mnohem jemněji a uměleji proveden než zdejší svatovítský. A že tomu tak, pánové! dokazuje výpověď prof. Kruga, který v tom ohledu byl odborný znalec a vyslovil se na začátku padesátých let, že kostel podobný, který do nejmenších maličkostí tak jemně v gotice proveden byl, aniž by něco barokního přistaveno bylo, se takřka v celém Německu nevynachází a poslední "Journal des Arts" ve Francii přináší v posledním čísle popis tohoto kostela a přidává se zrovna ke zdání prof. Kruga, že v střední Evropě podobného kostela není.

Mimo to, pánové, ukazuje chrám ten velmi jemné, krásné, takřka duchaplně provedené prostory, tak že prostory jsou větší, příznivější než zde na Pražském hradě. V poslední době v máji r. 1878 našly se tam sl. sněme ve vůkolních kaplích zamazané fresky, a tu si dovoluju fresky tyto ctěným pánům k prohlednutí předložiti.

Ich bitte, meine Herren, wollen Sie gefälligst die Fresken ausehen, die im Mai 1878 aufgedeckt find. In der Kapelle und ringsherum waren die Fresken nicht bloß auf einer Seite, Sondern überall bis zur Wölbung, die Wölbung war polychromatisch, und da waren Gegenstände und Bilder aus der Bibel. So hat die Sct. Barbarakirche ausgesehen, bevor sie den Jesuiten übergeben wurde und die Jesuiten in ihrem bekannten Vandalismus alles dieß zerstörten und erst jetzt zufälligerweise wurden durch einen Freund von mir diese Fresken aufgedeckt.

Diese aufgedeckten Fresken haben aber einen solchen Eindruck auf alle Kenner von Fach gemacht, daß sich der archäologische Verein genöthigt

sah, sich an die h. Statthalterei zu wenden, es mögen Kenner hinausgeschickt werden. Und da ist von Seite der Statthalterei im October der akad. Maler Kandier nach Kuttenberg geschickt worden, um diesen Bau in Augenschein zu nehmen und Antrage zu stellen.

Der rühmlichst bekannte Künstler erkannte die Fresken auch für werthvoll, ja für die einzigen Ueberbleibsel in ihrer Art der alten Malerkunst in Böhmen.

Trotzdem, daß das ein Meister ist, hat er es doch nicht gewagt, ein ausführliches Gutachten abzugeben, Die Statthalterei hat dann am 17. November folgende Herren der Kunst hinausgeschickt: Die Herren Beneš, Hellich, Lhota, Wachsmann, Kandier und den Oberingenieur Scheiner.

Nachdem sie die Fresken angesehen haben, haben ste nebst anderen auch folgendes Gutachten abgegeben: Der Kunstwerth dieser Bilder wurde einstimmig von der Commission als ein hervorragender bezeichnet, ebenso ist dieser Werth in kunsthistorischer und archäologischer Beziehung als ein geradezu unschätzbarer zu bezeichnen, nachdem aus der Zeit der Entstehung dieser Fresken, welche in das Ende der 15. Jahrh. fällt, wo ähnliche Kunstdenkmäler namentlich in Bezug auf Ausdehnung und auf diese einheitliche Form in Böhmen vorkommen.

Einen nicht mindern Werth besitzen nach ein stimmiger Erkenntniß der Commission die Fresken in historischer archäologischer Beziehung und müßen dieselben in kunstgewerblicher und dekorativer Beziehung geradezu als mustergiltig für die Periode der Entstehung bezeichnet werden,

Wenn man nun berücksichtigt, daß solche Schätze noch dort sind, daß dazu noch Geld nothwendig ist, so entsteht die Frage: Wer soll alles dieß hergeben? Der Staat, an den der Landtag unsere Bitte lenken wird? Es ist ja bekannt, daß die Geschichte zu lange geht. Und die Gemeinde Kuttenberg kann unmöglich Auslagen in dieser Sache thun, weil sie kleinere Reparaturen ohnehin selbst vorgenommen hat, größere aber nicht vornehmen kann, nachdem sie mit Schulden überbürdet ist, und letzthin den alten wälschen Hof um 30, 000 fl. vom h. Aerar gekauft hat, an dessen Stelle mit Berücksichtigung der alten kunsthistorischen Monumente ein große Schule im beiläufigen Werthe von 120-140. 000 aufgebaut wird und außerdem zu diesem Aufbaue 45. 000 st. verwenden mußte, Der archäologische Verein ist ein Verein von circa 300-350 Mitgliedern, welche jährlich 2 st, beisteuern, und derselbe hat bis jetzt genug geleistet.

Ich bedauere, daß einige Herren von deutscher Seite, welche sich ausgesprochen haben, daß ste Sonntag Kuttenberg besuchen wollten, nicht hingekommen sind.

Sie hätten sich durch Autophie überzeugen können von dem großen Kuustwerthe des Baues und hatten sich die Ueberzeugung verschaffen können, daß der archäologische Verein Kuttenberg bei seinen geringen Mitteln viel geleistet hat.

Ich war so frei, einzelnen Herren photographische Ansichten der Barbarakirche vorzulegen und einzelne haben auch die Abbildungen der renovirten Chorstühle (drei, während dort neun vorhanden sind) gesehen. Diese Chorstühle haben, was Bildhauerkunst anbelangt, einen so hohen Kunstwerth, so daß sich das Cultusministerium bewogen gefunden hat, um Abdrücke davon für das kunstgewerbliche Museum in Wien zu ersuchen. Also Sie sehen, daß der Kunstwerth äußerlich wie innerlich nachgewiesen ist, und daß diese Kunstwerke sozusagen international sind, nicht der böhmischen, nicht der deutschen Nation angehören, sondern dem Königreiche Böhmen, worauf beide Nationen stolz sein können. Ich bin demnach so frei, dem hohen Landtage den Antrag zu stellen, es mögen für das Budget 1880 zur nothwendigsten Renovirung der Barbarakirche in Kuttenberg 2000 fl. eingebracht werden.

Diesen Antrag begründe ich, hoher Landtag ! außerdem mit dem Endgutachten der betreffenden Commission, die in Kuttenberg war, wie ich gelesen habe, wo gesagt wird:,, Bei dieser Gelegenheit hat die Commission neuerdings die Ueberzeugung vom hohen Kunstwerthe der Sct. Barbarakirche als Baudenkmal und von der Nothwendigkeit der Erhaltung derselben gewonnen.

Nachdem dieselbe zumal die Wahrnehmung von der Schadhaftigkeit des Dachwerkes, wodurch die Erhaltung der Kirche sehr gefährdet wird, gemacht hatte, so kann dieselbe den angelegentlichsten Wunsch nicht unterdrücken, daß auch diesbezüglich von der hohen Regierung das Geeignete veranlaßt werde. " Die hohe Regierung hat, wie der hohe Landtag sieht, bis jetzt nichts gemacht, und werden wir wahrscheinlich noch länger warten müßen. Ich muß noch bemerken, daß ursprünglich die Dachbedeckung der Barbarakirche von Kupfer war, welche im vorigen Jahre von irgend Jemand, ich erinnere mich nicht mehr auf den Namen, veräußert, und durch eine Schwere Preißenbedeckung ersetzt wurde. Jetzt ist diese Bedachung so schadhaft, daß Regen, Sturm, Wind u. s. w. vollen Einlaß haben und daß an einzelnen Stellen der Seitenkapellen der Anwurf so feucht ist, daß er abzufallen droht.

Es ist also wirklich nothwendig, daß etwas geschehe.

Ich bitte recht Sehr, der hohe Landtag möge die Güte haben meinen Antrag anzunehmen, eventuell zu unterstützen.

Oberstlandmarschall: Der Antrag, welchen Hr. Dr. Bach gestellt hat, lautet:

Landt. -Secr. Schmidt (liest): Der h. Landtag wolle beschließen: zu den nothwendigsten Baureparaturen bei der St. Barbarakirche in Kuttenberg wird aus den Landesmitteln ein Beitrag von

2000 fl. auf das J. 1880 bewilligt.

Slavný sněme račiž se usnésti takto: na nejnutnější opravu chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře povolují se ze zemských prostředků

2000 zl. na r. 1880.

Nejv. marš.: Kteří ten návrh podporují, nechť pozvednou ruku.

Diejenigen, welche den Antrag unterstützen, wollen die Hand erheben.

(Stane se).

(Geschieht),

Der Antrag ist unterstützt und steht in Verhandlung.

Wünscht noch Jemand zu dieser Angelegenheit das Wort?

Zádá ještě někdo za slovo?

Da dies nicht der Fall ist, ist die Debatte geschlossen.

Rokování jest ukončeno.

Der Hr. Berichterstatter hat noch das Wort.

Zpravodaj Dr. Mattuš: Co se týče návrhu, který podal pan posl. Dr. Bach, tedy bych já ze svého osobního stanoviska mnoho proti němu ovšem namítati nemohl. Jedná se mi o to, abych zastupoval zde názor komise budžetní a abych zastupoval náhledy, které plynou, abych tak řekl, důsledně ze skutečného stavu věci. Připomenul jsem, že patronem kostela sv. Barbory v Kutné Hoře jest studijní fond.

Já jsem řekl, že jest to ovšem, abych tak řekl, věcí cti království Českého, aby tato monumentální památka byla zachována; ale, myslím v první řadě jest to ctí státu, jest to ctí patrona, aby konal povinnost, která na něho padá. Studijní fond jest patronem kostela, na něm jest, aby povolil, čeho k upravení jest zapotřebí.

Mimo to máme v říšském rozpočtu položku na zachování starobylých památek. Nenahlížím, proč by říše jen na stavební památky v zemích jiných měla věnovati ony sumy, na které království České velkou kvotou přispívá, a abychom my na zachování našich památek musili své vlastní peníze dávati.

Pánové! bude tím pomoženo, když na rok 1880 na stavbu povolíme částku 2000 zl. ? Musíme si tu klásti otázku: buďto se musí každým rokem připláceti - neboť částka 2000 zl. jednou pro vždy sotva by postačovala - aneb máme-li za to, že jest to věcí státu, pak zachovejme toto stanovisko, nepovolujme z peněz zemských ničeho, řekněme: je to povinností státu a myslím, že když sněm království Českého bude na tom státi, že i legislativa říše k tomu náhledu přistoupí a si tu hanbu neučiní, aby se jí vyčítalo, že neznala důležitosti této věci, a že pro přílišné spoření nechala věc tak velkolepou úplně zajíti. Trvám proto na návrhu budžetní komise.

(Bravo !)

Oberstlandmarschall: Se. Excellenz der Herr Statthalter hat das Wort.

Se. Exc. Freiherr v. Weber. Ich Bin zwar in diesem Momente nicht in der Lage, eine altenmäßige Auskunft über die Sache zu geben, ich glaube aber den Ausführungen des Hrn. Berichterstatters gegenüber die Begründete Vermuthung aussprechen zu können, daß diejenige Pflicht, welche der Studienfond gegenüber der Sct. Barbarakirche in Kuttenberg als Patron auszuüben hat, wahrscheinlich auf das Staats-Budget von 1881 fallen wird, nachdem die Zeit, zu welcher die Erhebungen vorgenommen wurden, schon in die Jahre 1879 und 1880 fällt, somit es kaum mehr möglich war, in das Budget pro 1880 diese Herstellungen aufzunehmen.

Oberstlandmarschall: Ich schreite nunmehr zur Abstimmung. In der Abstimmung geht der Abänderungsantrag des Hrn. Dr. Bach voraus. Wenn dieser fällt, kommt der Antrag der Budgetcommission zur Abstimmung,

Nám. nejv. marš.: Při hlasování bude se hlasovati nejprvé o návrhu p. Dr. Bacha, poněvadž je to změna návrhu komise a teprv bude-li odmítnut ten návrh, bude se hlasovati o návrhu, kterýž komise činí.

Oberstlandmarschall: Der Antrag lautet: Der h. Landtag wolle beschließen:

Zu den nothwendigsten Baureparaturen der Sct. Barbarakirche in Kuttenberg wird aus Landesmitteln der Betrag von 2000 fl. für das Jahr 1880 eingestellt.

Nám. nejv. marš.: Návrh p. posl. Dra. Bacha zní takto:

Slavný sněme račiž se usnésti:

Na nejnutnější opravy chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře povoluje se ze zemských prostředků částka 2000 zl. na rok 1880.

Dr. Škarda: Já chci jen k hlasování něco podotknouti.

Mně se zdá, že oba návrhy mohou zůstati vedle sebe, že to není oprava návrhu (Hlasy: Tak jest) komise, nýbrž doplněk. To bych prosil nejvyššího pana maršálka, aby ráčil o tom dát hlasovat.

Daß nämlich beide Anträge nebeneinander Bestehen können.

Oberstlandmarschall: Ich Bitte, es sind ja 2 verschiedene Anträge. (Rufe: Ein Zusatzantrag! im Centrum).

Dr. Bach: Ich erlaube mir, darauf aufmerksam zu machen, daß ich mit dem ersten Antrage der Budgetcommission vollständig einverstanden bin und daß ich also wünsche, im Interesse der Erhaltung der Kirche, daß die Verwaltung an das hohe Aerar abgetreten würde, den zweiten Antrag aber Bitte ich als einen Zusatzantrag ad hoc zu nehmen, weil die Reparatur nothwendig ist.

Oberstlandmarschall: Ich bitte, der erste Antrag bezieht sich auf die Zuweisung an eine Behörde, der es zusteht; und der zweite Antrag bezieht sich auf die Frage, Betreffend das Landesbudget und beide kann ich unmöglich als zusammengehörig Behandeln, kann also dein Ansuchen des Abgeordneten Dr. Škarda nicht zustimmen.

Posl. p. Dr. Trojan: Prosím také o slovo. My považujeme patrně to za pravé, že pravidlem má stát se o to vydržování postarati; ale zvláště po tom vysvětlení, jaké nám dal zástupce vlády pan místodržitel, jest viděti, že na nynější rok se neučiní nic tam odtud. Jest tedy zapotřebí prozatím, aby se stalo prvé nutné opatření z našich peněz. To má býti jen podporou a ne jako stálý příspěvek. Já žádám tedy také, abyste ráčil jasný pane maršálku dáti o obojím návrhu hlasovati. Vždyť se tím ukáže pravý úmysl sněmu, bude-li se o obou hlasovati: chce-li většina popřáti dobré věci podporu obojí nebo jen jednu a kterou.

Oberstlandmarschall: Erlauben Sie, daß ich Ihnen deutsch darauf antworte, daß das eben nicht geht. Es sind dies zwei verschiedene Sachen. Es ist doch offenbar, daß die Mehrheit des Landtages Nichts dagegen haben wird, daß der Antrag der Budgetcommission durchgehe; aber diesen Antrag anzuhängen, geht eben nicht an, eben deßwegen nicht, weil dann die Herren gezwungen sind, entweder den Antrag mitzunehmen, oder den Antrag der Budgetcommission fallen zu lassen.

Dr. Trojan: Aber der Antragsteller hat ja mit ausdrücklichem Danke sich gefreut über den Antrag der Commission, meinte aber, einstweilen Sei die erste Hilfe So dringend nothwendig, daß er für das Jahr 1880 einen Beitrag aus Landesmitteln erbitte; also darüber mögen Die Herren entscheiden. Es ist ja nur eine Subvention für das Jahr 1880 aus Landesmitteln; die weitere Fürsorge soll nach dem Commissionsantrage dem Staate bleibend obliegen.

Oberstlandmarschall: Ich muß dagegen erklären, daß der Antragsteller nicht das Recht hat, zu sagen, wie die Versammlung über Etwas abzustimmen habe; er kann nur den Wunsch aussprechen. Aber Sache des Vorsitzenden ist es, die freie

Abstimmung zu wahren und die kann nur in getrennter Weise stattfinden. (Rufe: Ja!) Ob nun die Herren wünschen, daß der Antrag der BudgetCommission vorausgehe oder jener des Herrn Dr. Bach, das ist ganz gleichgültig, und dem werde ich mich fügen. Aber zusammengeworfen dürfen sie nicht zur Abstimmung gebracht werden, (Rufe: Nein, nein!) (läutet). Ich bringe also vorerst den Antrag der Budgetcommission zur Abstimmung.

Dr. Mattuš: Slavný sněme ráčiž petici archaeologického spolku: "Vocel" v příčině restaurace chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře odevzdati vysoké c. k. vládě s důraznou žádostí, aby jakožto správkyně patronátních práv na fond studijní připadajících ráčila se monumentalní té budovy usilovně ujmouti a restauraci její podle obsáhlého piánu předsevzíti i ku konci přivésti, tím pak království Českému, ba celé říši zachovati jednu z nejspanilejších starobylých památek stavebních.

Der hohe Landtag geruhe, die Petition des archäologischen Vereines "Vocel", in Betreff der Restauration der St. Barbara-Kirche zu Kuttenberg der hohen k. k. Regierung mit dem dringenden Ersuchen zu übergeben, dieselbe möge als Verwalterin der diesfalls bestehenden, auf dem Stu= dienfonde ruhenden Patronatsrechte dieses monumentalen Baues ernstlich sich annehmen und dessen Restauration nach einem umfassenden Plane einleiten und in's Werk setzen, dadurch aber dem Königreiche Böhmen, ja dem Reiche eines der schönsten alten Baudenkmäler erhalten.

Oberstlandmarschall: Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Stane se).

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Nun kommt, nachdem der Antragsteller Seinen Antrag als Zusatzantrag erklärt hat, die Abstimmung über den Zusatzantrag. Derselbe lautet: (liest):

,, Zu den nothwendigsten Baureparaturen der Sct. Barbara-Kirche in Kuttenberg wird aus Landesmitteln ein Betrag von 2000 fl. pro 1880 be-

willigt

Nám. nejv. marš.: K nejnutnějším opravám chrámu sv. Barbory v Hoře Kutné povoluje se ze zemských prostředků na rok 1880 obnos 2000 zl.

Nejv. marš.: Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozvednou ruku.

Welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

(Geschieht).

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht über Landesftraßenbauten.

Nám. nejv. marš.: Následuje zpráva o stavbách zemských silnic.

Oberstlandmarschall: Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Hevera.

Posl. Hevera:

Slavný sněme!

Dle platných předpisů podává výbor zemský slavnému sněmu výkaz o tom, jak se se subvencemi povolenými dle rozpočtu zemského hospodařilo a jakým spůsobem se subvence ty dle jednotlivých okresů udělovaly. Dle podaného podrobného seznamu jest na jevě, že dle meze slavným sněmem výboru zemskému vytknuté uděleny byly zálohy od r. 1877 do roku 1881 v sumě povolené 113. 700 zl. poukázané a vyplacené 75. 700 zl. Ohledně subvencí vychází na jevo, že poukázáno i povoleno bylo na r. 1877 140. 397 zl. 72 kr., roku 1878 bylo povoleno a poukázáno 140. 899 zl. 78 1/2 kr., na rok 1879 bylo povoleno 142. 344 zl. 50 kr., poukázáno 107. 244 zl. 50 kr., roku 1880 povoleno 124. 350 zl., poukázáno 28. 250 zl. a na r. 1881 povoleno 60. 300 zl. Položky tyto řídí se dle toho, jak slavný sněm rozpočtem zemským hl. rub. XVIII meze k tomu ustanovil. Poukazuje ku zprávě, jež se v rukou veškerých vážených pánů poslanců nalézá, obmezuji se pouze stručně poukázati k tomu, že zemský výbor spůsobem uznání hodným pečuje o kommunikační zájmy země naší, že spůsobem velmi správným, spravedlivým jest toho dbalý, aby se dostalo podpory autonomii okresní a že vedle těchto, abych tak řekl, přímých podpor, jichž se dostává okresům, dbá velice toho, aby od ingenieurů zemských dostalo se naší okresní samosprávě rady technické způsobem praktickým, rychlým, laciným a velmi obezřelým.

Komise budžetní, jež mne poctila podáním zprávy této slavnému sněmu, činí tedy návrh: Slavný sněme ráčiž výkaz výborem zemským o zálohách a subvencích udělených k stavbám okresních silnic vzíti k laskavé vědomosti a jej v plném znění schváliti.

Der bestehenden Vorschrift gemäß überreicht der L. -A. periodisch dem hohen Landtage den Ausweis über die für Bezirksstraßenbauten ertheilten Subventionen und Vorschüße.

Nach dem überreichten individuellem Ausweise betragen die Vorschüße in den Jahren 1877 bis 1881 in dem bewilligten Betrage 113. 700 fl., in dem angewiesenen Betrage 75. 700 fl. An Subventionen wurden im Jahre 1877 bewilligt und angewiesen 140. 397 fl. 72 kr. Im Jahre 1878 wurde bewilligt und angewiesen 140. 899 fl. 78 1/2 kr. Im Jahre 1879 wurde bewilligt 142. 344 fl. 50 kr. und angewiesen 107, 244 fl. 50 kr. Im Jahre 1880 wurde bewilligt 124. 250 fl. und angewiesen 28. 250 fl. Für das Jahr 1881 wurde angewiesen 60. 300 fl. Diese Auslagen richten sich nach den in dem Landesvoranschlage Hauptrubrik XVIII enthaltenen Summen. Indem ich auf den diesbezüglichen Bericht, den ich über Auftrag der hohen Budgetcommission zu verfassen die Ehre hatte, hinweise, welcher sich in den Handen aller geehrten Herren Landtagsabgeordneten befindet, beschränke ich mich auf die ganz Summarische Behauptung, daß der L. -A. bestrebt und beflissen ist, unseren Communications-Interessen die größte Fürsorge und Aufmerksamkeit zuzuwenden (Bravo! ), daß er durch eine sachlich gerechte (Bravo !) und praktische Austheilung der Subventionen in direkter Weise unserer Bezirksautonomie und unserer Communications-Interessen unter die Arme zu greifen bestrebt ist, und daß er nebst dieser direkten Unterstützung auch bestrebt ist, durch die Hilfe und den Beirath der Landesingenieure, durch theils selbständige Verfassung der Bauobjekte, theils durch Prüfung und Antragstellung derselben in einer sehr praktischen, billigen, raschen und Sachlichen Weise der Bezirksautonomie zu helfen und fördern.

(Bravo ! Bravo !)

Ich bin beauftragt von der Budgetcommission in dem hohen Landtage den Antrag zu stellen, ein hoher Landtag wolle den Ausweis über die den Bezirken zu Straßenbauzwecken bewilligten Vorschüße und Subventionen vom Jahre 1877 bis 1881 zur geneigten Kenntniß nehmen und den Inhalt desselben genehmigen.

(Bravo! Bravo!)

Nejv. marš.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche diesem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Es kommt noch der Bericht der Budgetcommission über die Petition des Bezirksausschußes Unhošk zum Vortrage.

Der Berichterstatter ist derselbe,

(Stane se. )

(Geschieht. )

Nám. nejv. marš.: Ještě se bude podávati zpráva o petici okresního výboru Unhošťského o subvenci a převzetí okresních silnic do správy zemské.

Zprav. posl. Hevera: Okresní výbor v Unhošti podal dne 22. května t. r. výboru zemskému petici, aby tu samou v nejblíže příštím zasedání podal sl. sněmu.

Peticí touto žádá dotčený výbor okresní, aby se jemu na silnici tohoto okresu udělila stálá roční subvence 10. 000 zl., aby některé


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP