Středa 25. září 1878

Stenografická zpráva

o

II. sezení prvního výročního zasedání

sněmu českého z roku 1878, dne

25. září 1878.

Stenographischer Bericht

über die

II. Sitzung der ersten Jahres-Session des

böhmischen Landtages vom Jahre 1878,

am 25. September 1878.

Obsah:

1.     Oznámení jmenování poslance ryt. Dr. Klaudyho náměstkem nějv. zemského maršálka.

2.     Sdělení presidiální.

3.     Zprávy o volbách.

4. Debata o volbách velkostatkářských..

5.     Skládání slibu.

6.     Ustavení se kurií.

1.     Bekanntgabe der Ernennung des ABg. Dr. Ritter v. Klaudy zum Oberstlandmarchallstellvertreter.

2.     Präsidialmittheilung.

3.     Wahlberichte.

4.     Debatte über die Wahlen in Großgrundbesitz.

5.     Angelobungen.

6.     Konstituirung der Kurien.

Předseda: Jeho Jasnost, nejvyšší maršálek zemský Karel kníže Auersperg.

Přítomní: Maršálkův nám. Dr. Klaudy a poslancové v počtu k platnému uzavírání dostatečném.

Co zástupce vlády: Jeho Exc. c. k. místodržitel Filip Weber svob. pán z Ebenhofů a rada místodržitelský Kmoch.

Sezení počalo o 11 hodině 40 minut, v poledne.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Karl Fürst Auergperg.

A n w e s e n d: Der Oberstlandmarschall-Stellvertreter Dr. Klaudy und die Beschlußfähige Anzahl von Landtags-Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell. der k. k. Statthalter Baron Weber v. Ebenhof und Statthaltereirath Kmoch.

Beginn der Sitzung: 11 Uhr 30 Min.

Mittags.

Oberstlandmarschall (läutet): Die sizzung ist eröffnet.

Sezení jest zahájeno.

Se. Excellenz der Herr Statthalter hat das Wort.

Jeho Exc. míst. Weber: Jeho c. kr. apošt. Veličenstvo ráčilo nejvyšším rozhodnutím daným dne 24. září t. r. jmenovati poslance zemského, advokáta p. Dr. Leop. Klaudyho, náměstkem nejvyššího zemského maršálka království Českého.

Mám čest představit náměstka nejv. maršálka slavnému sněmu a žádám jej, aby složil předepsaný slib a zasedl na křeslo své.

Míst. ráda. Bedř. Kmoch: Jakožto náměstek nejv. zemsk. maršálka složíte slib namísto přísahy, že chcete císaři pánu věrnosť a poslušnosť zachovávati, dle zákonů, se říditi a povinnosti své věrně vykonávati.

Dr. Klaudy: Slibuji.

N e j v. m ar š á l e k: Pan náměstek má slovo.

Nám. nejv. marš.: Slavný sněmě!

Velectění pánové! Povolán Jeho Veličenství císařem a nejjasnějším naším králem k úřadování tak čestnému, zajisté jest mi v první řadě povinností vysloviti upřímný a vřelý dík a poprositi Vaši Excellenci, abyste neráčil odmítnouti státi se tlumočníkem těchto mých citů u stupňů nejv. trůnu, citů, které jsou tím vřelejší, an dobře cítím, že vyznamenání toto neplatí osobě mé, nýbrž národu, kterýž je zastoupen poslanci, ku kterým náležím i já. Jak jsem slíbil do rukou jeho Exc. pana místodržitele, tak čtíci věrně a svědomitě zachovávati povinnosti úřadu svého a kdykoli potřeba toho bude žádati na mně, zastupovati jej seč síly mé stačí, avšak musím poprositi jak J. Exc. pana místodržitele ták i Vás, ctění páni kollegové, abyste, pakli budu povolán k úřadování, mně popřáli i Vaší podpory i Vaší shovívavosti. Poměry, za kterými započínámé zasedání toto, jsou, toť nám všem známo, dosti těžké, dosti povážlivé, avšak když statečnosť vojínů našich a jejich vůdců, když obětavosť všech vrstev obyvatelstva, když i počet úplný v sněmu království českého dokazuje, že v případech, kdy se jedná o zájmu dynastie a zájmu říše, že tu mezi námi jen jedno heslo jest, to jest: buďme svorni a tak silni proti nepříteli špolečnému, toť myslím že důkaz, že ve vlasti naší nevýmřely ty ctnosti, které se čítali co ctnosti občanské po všechna století.

So wie wir uns eingefunden haben, meine Herren, alle zur gemeinschäftlichen Arbeit, so möge es uns mit Gottes Hilfe gelingen; daß wir durch gegenseitiges, werkthätiges Entgegenkommen

Mißtrauen beseitigen, welches, jede Verständigung ausschließt und daß wir festhaltend an dem Grundsatze: "Gleiches Recht für alle" unter genauer, aufrichtiger Durchführung der Gleichberechtigung für beide Stämme dieses Landes die Kluft schließen, den Frieden uns erringen, den wir brauchen, um zur Wohlfahrt unseres Vaterlandes zu gelangen, welches wir gewiß alle gleich lieben, dem wir alle gleich anhängen.

Poštěstí-li se nám to, panové - a aby se nám to poštěstilo, tož si slibme mezi sebou, že tak činiti chceme - pak, pánové, zajisté všichni stejným pocitem budeme volati sláva vlasti, jakožto jednoho srdce voláme dnes: "Sláva císaři pánu a králi našemu Františku Josefovi! Sláva!" (Sláva! Sláva! Sláva! Hoch! Hoch! Hoch!)

Oberstlandmarschall: Ich habe dem hohen Landtage folgende Mitteilung zu machen: Für die heutige Sitzung ersuche ich die Funktionen der Verificatoren zu übernehmen u. z.: die Herren Ritter von Daubek, Dr. Zunterer und Dr. Zatka und trifft dann diese Funktion für die nächste Sitzung die Herren Freiherrn Ringhofer Emanuel, Dr. Gintl und Dr. Krofta. In diesen drei Gruppen wollen sich dann die Herren Bei dem Verificationsgeschäfte abwechseln, bis ein Verificationsausschuß gewählt sein wird.

Nám. nejv. marš.: Nejvyšší maršálek žádal právě rytíře Doubka, Dr. Zunterera a Dr. Zátku, aby pro dnešní sezení převzali úřad verifikátorů; na příští sezení žádá Dr. Ringhofera, Dr. Gintla a Dr. Kroftu; v těchto 3 skupeninách nechť se tito pánové v úřadu verifikatórů střídají tak dlouho, dokud výbor verifikační nebude zvolen.

Oberstlandmarschall: Das k. k. Statthaltereitpräsidium hat mir zur Kenntnis gebracht, daß der bei den allgemeinen Landtagswahlen vom 17. September l. J. im Wahlbezirke der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Reichenberg, Gablonz, Tannwald zum Landtagsabgeordneten gewählte Herr Jos. Gahler, Bezirksobmann in Reichenberg, mit der an den Bezirkshauptmann in Reichenberg gerichteten Zuschrift vom 17. September l. J. auf das übertragene Abgeordnetenmandat resignirt hat und daß die hiernach erforderliche Ergänzungswahl auf den 28. Oktober 1878 ausgeschrieben worden ist.

Nám. nejv. marš.: Slavné místodržitelství oznámilo, že při všeobecných volbách do sněmu zvolený pan poslanec Josef Gahler ze skupení venkovských obcí Liberce, Jablonce a Jedliny mandát poslanecký složil a že volba dodatečná na den 28. října 1878 vypsána jest.

Oberstlandmarschall: Dem Landtagsabgeordneten Herrn Grafen Quido Thun-Hohenstein ist wegen Geschäftsangelegenheiten und dem

Herrn Ritter von Obentrant wegen Erkrankung in seiner Familie ein viertägiger Urlaub ertheilt worden.

Nám. nejv. marš.: Poslancům pp. hraběti Thun-Hohensteinovi a rytíři z Obentrautů byla dána 4denní dovolená, prvnímu za příčinou důležitých záležitostí a druhému za příčinou ochuravění.

Oberstlandmarschall: Herr Louis Altgraf Salm ersucht um dreiwöchentlichen Urlaub.

Nám. nejv. marš.: Louis starohrabě Salm žádá za 3týhodní dovolenou.

Oberstlandmarschall: Bitte um die Vorlesung der Eingabe.

Landtagsakt. Sládek (liest): Eure Durchlaucht!

Wichtige Geschäfte hindern mich für längere Zeit den Sitzungen des hohen Landtags beizuwohnen. Ich bitte daher Euer Durchlaucht, mir beim hohen Landtage einen Urlaub von drei Wochen erwirken zu wollen.

Louis Altgraf zu Salm.

Oberstlandmarschall: Ich bitte jene Herren, welche diesen Urlaub ertheilen, die Hand zu erheben.

Nám. nejv. marš.: Kdo jest pro dovolenou, nechť vyzvedne ruku. (Stane se. )

(Geschieht. )

Oberstlandmarschall: Der Urlaub ist Bewilligt. Herr Abgeordneter Dr. Zintl entschuldigt sein Ausbleiben durch Unwohlsein.

Nám. nejv. marš.: Pan poslanec Dr. Zintl omlouvá nepřítomnosť svou ochuravěním.

Oberstlandmarschall: Herr. Abg. Dr. Aschenbrenner ist durch Krankheit verhindert im Landtage zu erscheinen.

Nám. nejv. marš.: Pan poslanec. Dr. Aschenbrenner nemůže za příčinou již déle trvalící nemoci sněmovních zasedání se zúčastniti.

Oberstlandmarschall: In Druck wurde vertheilt der Landesvoranschlag für das Jahr 1879.

Nám. nejv. marš.: Tiskem rozdán byl rozpočet zemský na rok 1879.

Oberstlandmarschall: Wir gehen nun zur Tagesordnung über u. z. zu den Wahlberichten.

Nám. nejv. marš.: Přejde se k dennímu pořádku a sice k zprávám o volbách.

Oberstlandmarschall: Ich bitte Herrn Dr. Schmeykal vorzutragen.

Berichterst. Dr. Schmeykal: Ich habe die Ehre, dem hohen Landtage für 5 Wahlfälle aus der Gruppe der Städte Bericht und Antrag zu erstatten und sende voraus, daß die Prüfung aller dieser fünf Fälle einen Anstand nicht ergeben hat und daß auch in allen diesen Fällen ein Protest oder eine Reclamation nicht erhoben worden ist, so daß der Landesausschuß in der Lage ist, in allen diesen Fällen den Antrag auf Giltigkeit der Wahl und auf Zulassung der -gewählten Herren zum Landtage zu stellen. Bei der Wahl in Pilsen sind 974 Wählet erschienen. 735 Stimmen erhielt Herr Dr. Josef Krofta und 225 Herr Dr. Gustav Ríha. Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Dr. Krofta zu agnosciren und denselben zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu pana Dr. vešk. práv Josefa Krofty, advokáta v Plzni, za poslance města Plzně za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. marš.: Žáda někdo za slovo?

Wüscht Jemand das Wort?

Kdo jest pro ten návrh, ať vyzdvihne ruku.

Wer für diesen Antrag ist, möge die Hand aufheben.

Berichterst; Dr. Schmeykal: Zur Wahl in Karolinenthal erschienen 348 Wähler. Herr Bürgermeister Josef Götzl in Karolinenthal erhielt 285 Stimmen, Herr Karl Rademacher 60 Stimmen. Der Antrag geht dahin, den Herrn Bürgermeister Josef Götzl in Karolinenthal zum Landtagsadgeordneten der Stadt Karolinenthal zu agnosciren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu pana Josefa Götzla, purkmistra v Karlině, za poslance města Karlina za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. marš.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort?

Kdo jest pro ten návrh, ať vyzdvihne ruku.

Wer für den Antrag ist, möge die Hand erheben.

Berichterst. Dr. Schmeykal: Von 681 erschienenen Wählern in der Gruppe der Städte Jičin und Neubydžow erhielt Herr Ignaz Kudrnáč 505 Stimmen, Herr Hermann Ellenberger-Röthlein, Kreisgerichtspräsident 164 Stimmen, daher der erstere Herr als gewählt erscheint. Es wird der Antrag gestellt, die Wahl des Herrn Ignaz Kudrnáč in Neubydžow zu agnosciren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu pana Hynka Kudrnáče z Nového Bydžova za poslance měst a míst průmyslových Jičína a Nového Bydžova za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. marš.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Schmeykal.: Zur Wahl in Chrudim und Heřmanměstec sind 480 Wähler erschienen. Das Stimmenergebnis geht dahin, daß Herr Anton Patzák, Notar in Chrudim, 375 Stimmen erhielt. 53 sielen auf Herrn Plaček; andere Stimmen waren in geringeren Partien zersplittert und 39 Stimmzettel waren leer. Es wird Beantragt, die Wahl des Herrn Anton Patzák, k. k. Notar in Chrudim, Heřmanměstec zu agnosciren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Výbor zemsky činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu pana Antonína Pacáka, c. k. notáře v Chrudimi, za poslance měst Chrudimi, a Heřmanova Městce za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. marš.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen;

Berichterst. Dr. S ch m e y k a l: In dem Wahlbezirke der Städte Kolin, Kouřím und Sadska. sind 529 Wähler erschienen; Herr Dr. Franz Havelec erhielt 460 Stimmen; die andern Stimmen zersplitterten sich auf 7 bis 8 Persönlichkeiten.

Es wird der Antrag gestellt, nachdem Herr Dr. Franz Havelec die absolute Majorität erlangt hat, die Wahl desselben zum Abgeordneten der Städte Kolin, Kouřím und Sadska zu agnosciren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu p. JUDr. Fr. Havelce za poslance měst Kolína, Kouřimi, Poděbrad a Sadské za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nám. n e j v. m a r š.: Žádá někdo za slovo ?

Wenn Niemand das Wort wünscht, bitte ich die Herren, welche für die Agnoscirung der Wahl sind, die Hand zu erheben.

(Geschieht. )

Oberstlandmarschall: Der Antrag ist angenommen.

Ich bitte nunmehr den Hrn. Dr. Ritter von Wiener vorzutragen.

Berichterst. Dr. Ritter v. Wiener: Bei der Wahl zweier Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Stadt Prag-Hradschin sind 134 Wähler erschienen und es erhielten Hr. Carl Schwarz, Canonikus und Consistorialrath in Prag 79 und Hr. Stefan Pollach. 78 Stimmen. Der hohe Landtag wolle demnach die Wahl der Herren Carl Schwarz und Stefan Pollach als Abgeordneten der Stadt Prag-Hradschin agnosciren und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněm. akt. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu p. kanovníka Karla Schwarze a p. rady Štěpána Pollacha za poslance pro volební okres pražských Hradčan za platnon uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žáda někdo za slovo?

Diejenigen, welche für den Antrag find, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrhy nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Ritter v. Wiener: Bei der Wahl des Landtagsabgeordneten der Stäbte und Industrialorte SaazKaaden sind 890 Wähler erschienen und es erhiert Herr MDr. Hubert Tittelbach in Saaz 507 Stimmen, Es mird Beantragt, die Wahl des Hrn. Dr. Hubert Tittelbach in Saaz zum Abgeordneten der Städte Saaz-Kaaden zu agnosciren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu p. MDr. Huberta Tittelbacha v Žatci za poslance měst Žatce a Kadaně za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. marš.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche diesem Antrage, zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Ritter v. Wiener: Bei der Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk Böhm. Leipa sind 182 Wähler erschienen und es erhielt Hr. JUDr. Franz Schmeykal, Abvokat in Prag, 166 Stimmen.

Es wird der Antrag gestellt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Dr. Franz Schmeykal zum Abgeordneten für den Wahlbezirk der -Stadt Böhm. Leipa agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněm. akt. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu p. Dr. Frant. Schmeykala, advokáta v Praze, za poslance města české Lípy za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Ritter v. Wiener: Bei der Wahl eine Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Hohenmauth Skuč, Hlinsko sind 319 Wähler erschienen und es erhielt Herr Dr. Wilhelm Gabler, Direktor ber höheren Böhm. Töchterschule in Prag, 253 Stimmen.

Es wird Beantragt, die Wahl des Hrn. Dr. Wilhelm Gabler zum Abgeordneten für die Städte Hohenmauth, Skuč, Hlinsko zu agnosciren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu p. Dr. Viléma Gablera, ředitele vyšší dívčí školy v Praze, za poslance měst a průmyslových míst Vysokého Mýta, Skutče a Hlínska za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand edheben. (Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Ritter v. W i e n e r: Bei der Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Schlan, Laun, Rakonitz, Welwarn sind 644 Wähler erschienen und es erhielt Hr. JUDr. Julius Grégr, Eigenthümer der "Národní Listy" in Prag, 558 Stimmen. Es wird der Antrag gestellt:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. JUDr. Julius Grégr zum Abgeordneten der Städte und Industrialorte Schlan, Laun, Rakonitz und Welwarn agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněm. akt. Sládek: Výbor zemsky činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu p. JUDr. Julia Grégra za poslance měst Slané, Louny, Rakovník a Velvary za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Ritter v. Wi en er: Bei der Wahl eines Landtagsabgeordneten für den WahlBezirk der Städte Melnik, Brandeis a. E., Raudnitz, Wšeno sind 613 Wähler erschienen und es erhielt Hr. JUDr. Adolf Skopec, Direktor ber städtisdchen Sparkassa in Prag, 500 Stimmen.

(Es wird der Antrag gestellt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Adolf Skopec agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen..

Sněm. akt. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu p. JUDr. Adolfa Skopce, ředitele městské pražské spořitelny, za poslance měst Mělníka, Brandýsa n. L., Roudnice a Mšena za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Ritter v. W i e n e r: Bei der Wahl eines Landtagsabgeordneten der (Städte und Industrialorte Klattau, Taus sind 544 Wähler erschienen und es erhielt Herr JUDr. Wenzel (Sedláček in Klattau 444 Stimmen.

(Es wird beantragt, die Wahl des Hrn. Dr. Wenzel Sedláček zum Abgeordneten der Städte und Industrialorte Klattau, Taus zu agnosciren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu p. JUDr. Václava Sedláčka, advokáta v Klatovech, za poslance měst Klatovy a Domažlice za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo o slovo?

Diejenigen, welche diesem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť vyzdvihnou ruku.

(Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Ritter v. W i e n e r: Bei der Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Stadt Budweis sind 1240 Wähler erschienen und erhielt Herr Josef Rosenauer, Bürger in Budweis, 771 Stimmen.

Es wird beantragt, die Wahl des Hrn, Jos. Rosenauer zum Abgeordneten der Stadt Budweis zu agnosciren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu p. Jos. Rosenaura, měštana v Budějovicích, za poslance města Budějovic za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. marš.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort?

Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť vyzdvihnou ruku.

(Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Ritter v. Wiener: Bei der Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Zwickau, Niemes sind 168 Wähler erschienen und es erhielt Herr JUDr. Anton Görner, Advokat in Prag, 161 Stimmen.

Es wird der Antrag gestellt, die Wahl des Herrn JUDr. Anton Görner zum Abgeordneten der Städte und Industrialorte Zwickau, Niemes zu agnosciren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu p. JUDr. Antonína Görnera, advokáta v Praze, za poslance měst Cvikova a Mimoně za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Kteří jsou pro ten návrh, nechť vyzdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für diesen Antrag sind, mögen die Hand erheben.

(Geschieht. )

Bertchterst. Dr. Ritter v. W i e n e r: Bei der Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Nixdorf, Zeidler, Schönlinde sind 381 Wähler erschienen, Es erhielt Dr. Moritz Raudnitz, Advokat in Prag, 243 (Stimmen. )

Es wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag möge die Wahl des Hrn. Dr. Raudnitz, Advokaten in Prag, zum Abgeordneten der Städte und Industrialorte Nixdorf, Zeidler, Schönlinde agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněm. akt. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu p. JUDr. Morice Raudnice, advokáta v Praze, za poslance měst a míst průmyslových Mikulášovic, Zeidlera a Krásné Lípy za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. marš.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für diesen Antrag sind, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Ritter v. W i e n er: Bei der Wahl eines Landtagsabgeordneten für die Städte und Industrialorte Rokytzan, Radnitz, Beraun, Hořowitz sind 452 Wähler erschienen und es erhielt hievon Dr. Otto Gintl, Advokat in Hořowitz, 373 Stimmen..

Es wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag möge die Wahl des Dr. Otto Gintl, Advokaten in Hořowitz, zum Abgeordneten der Städte und Industrialorte Rokytzan, Radnitz, Beraun, Hořowitz agnosciren und den Gewählten, zum Landtage zulassen.

Sněm. akt. Sládek: Výbor zemský činí návrh, slavný sněme račiž volbu p. Dr. Otty Gintla, advokáta v Hořovicích, za poslance měst a míst průmyslových Kokycan, Radnic, Berouna a Hořovic za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.                                            

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žáda někdo za slovo? Kteří jsou pro ten návrh,, nechť pozdvihnou ruku.                              .

Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr, Ritter v. W i en er: Bei der "Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte Gablonz, Liebenau, Morchenstern, Böhm, Aicha sind 272 Wähler erschienen; es erhielt hievon Hr. Prof. Dr. Karl. Czyhlarz, Professor in. Prag, 270 Stimmen..

Es wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag möge die Wahl des Hrn. Prof. Dr. Karl Czyhlarz, Professor in Prag, zum Abgeordneten der Städte Gablonz, Liebenau, Morgenstern, Böhm. Aicha agnogciten und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněm. akt. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu p. prof. Dr. Karla Czyhláře v Praze za poslance měst Jablonce, Hodkovic, Smržovky a Dubu českého za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstandmarschall; Wünscht Jemand das Wort:

Žáda někdo za slovo?

Diejenigen, welche für diesen Antrag sind, mögen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Stane se. )

Der Antrag ist angenommen. Ich Bitte Hrn. Dr. Waldert vorzutragen.

Berichterstatter Dr. Waldert: Hoher Landtag! Im Wahlbezirke der Stadt Prag-Neustadt sind 1310 Wähler erschienen und es erhielt Hr. Josef Jireček 891, Hr. JUDr. Josef Stanislaus Prachenský 883, Dr. Vincenz Unterweger 388, MDr. Gottfried Ritter v. Rittershain 384 Stimmen; die übrigen Stimmen waren zersplittert Es erscheinen somit die Herren Josef Jireček, Minister a. D. in Wien und Dr. Josef Stanislaus Prachenský, Advokát in Prag, mit absoluter Majorität gewählt, ein Anstand ist aus den Wahlakten nicht ersichtlich, und der Landesausschuß beehrt sich daher zu beantragen, ber hohe Landtag wolle die Wahl der Herren Josef Jireček, Minister a. D., und Dr. Josef Stanislaus Prachenský, Advokat in Prag, als giltig anerkennen und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Sn. akt. Sládek: Výbor zemský činí. návrh: Slavný sněme, račiž volbu p. Josefa Jirečka a pana Dr. Josefa Stanislava Prachenského za poslance města Prahy, Nového Města za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žáda někdo za slovo?

Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.                              

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Dr. Waldert: Im Wahlbezirke der Städte Strakonitz-Schüttenhofen-Wobnan erschienen 310 Wähler und es haben hievon H. Dr. Laurenz Swátek, Advokat in Karolinenthal 234, H. Alois Černohorsky, Wirthschaftsrath in Strakonitz 74 Stimmen erhalten; die übrigen Stimmen waren zersplittert. Mit absoluter Majorität erscheint daher gewählt. Hr. Dr. Laurenz Swadek, Advokat in Karolinenthal. Ein Anstand geht aus den Wahlakten nicht hervor, und der Landesausschuß Beantragt daher, die Wahl des H. Dr. Laurenz Smátek, Advokaten in Karolinenthal, zum Abgeordneten der Städte Strakonitz-Schüttenhofen-Wodňan als giltig anzuerkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu p. JUDr. Vavřince Svátka, advokáta v Karlině, za poslance měst Strakonice, Sušice a Vodňan za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nám. nejv. marš.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihruku.

Diejenigen, welche für den Antrag sind, mögen die Hand erheben. (Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Dr. Waldert: Im Wahlbezirke der Stadt Pisek sind 392 Wähler erschienen und es erhielt H. JUDr. Lambert Häßler, Advokat in Pisek, 292 Stimmen, welche die absolute Majorität repräsentiren. Derselbe erscheint gewählt, und der Landesausschuß beantragt, die Wahl des

H. JUDr. Lambert Häßler, Advokaten in Pisek, als giltig anzuerkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu p. Dr. vešk. práv Lamberta Hässlera, advokáta v Písku, za poslance města Písku za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo ? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für den Antrag sind, mögen die Hand erleben. (Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Dr. Waldert: Im Wahlbezirke der Städte Reichenberg mit Christianstadt sich 424 Wähler an der Wahl betheiligt und es erhielt H. Anton Jahnel, Magistratsrath in Reichenberg, 405, H. Eduard Hartmann, Landesgerichtsrath, 376, und Ludwig Ehrlich, Ritter v. Treuenstätt, Bicebürgermeister in Reichenberg, 238 Stimmen; die übrigen Stimmen waren zersplittert. Dieselben haben die absolute Majorität, ein Anstand geht aus den Wahlakten nicht hervor, und eg wird Beantragt, die Wahl der Herren Anton Jahnel, Magistratsrath in Reichenberg, Eduard Hartmann, Landesgerichtsrath und Ludwig Ehrlich, Ritter v. Treuenstätt, Bicebürgermeister in Reichenberg, als giltig anzuerkennen und die Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Snem. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu pana Antonína Jahnla, magistrátního rady v Liberci, pak pana Eduarda Hartmanna a pana Ludvíka Ehrlicha rytíře z Treuenstättu za poslance města Liberce s Křišťanovem za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Nám. nejv. marš.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für den Antrag sind, mögen die Hand erheben. (Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Dr. Waldert: Im Wahlbezirke der Städte Lomnitz-Neupaka-Sobotka haben sich 288 Wähler an der Wahl betheiligt und es erhielt Herr Franz Jeřábek 240 Stimmen. Derselbe ist mit absoluter Majorität gewählt, ein Anstand in den Wahlakten liegt nicht vor und es wird beantragt, die Wahl des H. Franz Jeřábek als giltig anzuerkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sn. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Sl. sněme račiž volbu pana Františka Jeřábka za poslance měst Lomnice, Nové Paky a Sobotky za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen,

Berichterstatter Dr. W a l d e r t: Bei der Landtagsabgeordnetenwahl für den Wahlbezirk der Stadt Kuttenberg haben sich 400 Wähler betheiligt, und es erhielt Dr. Josef Říha, Advokat in Kuttenberg, 322 und H. Wenzel Předak, Kreisgerichtspräsident in Kuttenberg, 74 Stimmen. Es erscheint hiemit mit absoluter Majorität gewählt Hr. Dr. Josef Říha, Advokat in Kuttenberg; es wird beantragt, die Wahl des Herrn Dr. Josef Říha, Advokat in Kuttenberg, als giltig anzuerkennen und ihn zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu pana Dr. Josefa Říhy za poslance města Kutné Hory za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nám. nejv. marš.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für den Antrag sind, mögen die Hand erheben. (Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen,

Berichterstatter Dr. W a l d e r t: Bei der Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Krumau, Kaplitz, Gratzen, Hohenfurth haben sich 358 Wähler betheiligt, und es erhielt Hr. Dr. Friedrich Nitsche, k. k. Notar und Bürgermeister in Hohenfurf, 344 Stimmen, welches die Majorität ausmacht. Ein Anstand ist aus den Wahlakten nicht ersichtlich und es wird Beantragt, die Wahl des Hrn. Dr. Friedrich Nitsche als giltig anzuerkennen und ihn zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu p. Dr. Bedřicha Nitsche, c. k. notáře a měšťanosty ve Vyšším Brodě za poslance měst a průmyslových míst Krumlova, Kaplice, Nových Hradů a Vyššího Brodu za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben, (Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP