Úterý 6. dubna 1875

Stenographische Berichte

des

böhmischen Landtages.

Vierte Jahres-Session 1875.

Stenografické zprávy

sněmu Českého.

Čtvrté zasedání 1875.

Prag, 1875.

Aus der Sratthalterei-SBudjbtucfcret

Stenografická zpráva

o

I. sezení čtvrtého zasedání sněmu království českého z roku 1872, dne 6. dubna 1875.

Stenographischer Bericht

der

I. Sitzung der vierten Session des Landtages.

des Königreiches Böhmen vom Jahre 1872,

am 6. April 1875.

Obsah:

Zahájení sněmovního zasedání nejvyšším maršálkem zemským.

Sdělení presidialní:

1.    Jmenováni členové prozatímního výboru verifikačního.

2.    Změny od posledního zasedání v lůně sněmu zemského nastalé.

3.    Sdělena sněmovní uzavření z předešlého zasedání Jeho Veličenstvem schválená.

4.    Sdělena sněmovní uzavření z předešlého zasedání Jeho Veličenstvem neschválená.

5 Sdělení o zastoupení království Českého v ústřední komisi pro upravení daně pozemkové.

6.    Ustanoveni pořadatelé domu.

7.    Složení sněmovní kanceláře pro toto zasedání.

8.    Schváleny jednací protokoly 15. -18. sezení z loňského zasedání.

9.    Uděleny dovolené.

10. Sděleno poděkovací psaní Jeho Excellence ministra vyučování ku sněmu. Osvědčení poslanců Dra. Sladkovského a Vacka. Denní pořádek:

1.    Zprávy o volbách.

2.    Konstituování kurií a volba výboru verifikačního.

Inhalt:

Eröffnung der Landtagssession durch den Oberstlandmarschall.

Präsidialmittheilungen:

1.    Bekanntgabe der Mittglieder des provisorischen Verifikationsausschußes.

2.     Aenderungen, welche feit der letzten Session im Schooße des Landtages eingetreten find.

3.    Mittheilungen über die von Seiner Majestät fanktionirten Landtagsbeschlüsse aus der vorjährigen Session.

4.    Mittheilungen über die von Seiner Majestät nicht fanktionirten Landtagsbeschlüsse aus der vorjährigen Session.

5.    Mittheilungen in Bezug auf die Vertretung des Königreiches Böhmen in der Central- Kommission für die Grundsteuerregulirung.

6.    Bekanntgabe der Ordner des Hauses.

7.    Zusammensetzung des Landtagsbureaus für diese Session. 8. Agnoscirung der Geschaftsprotokolle der 15. -18. Land-

tagssitzung aus der vorjährigen Session. 9. Urlaubsertheilungen.

10. Mittheilung eines Dankschreibens Sr. Ercellenz des Herrn Unterrichtsministers an den Landtag. Erklärung der Abgeordneten Dr. Sladkovský und Wacek. Tagesordnung:

1.    Wahlberichte.

2.    Konstituirung der Kurten und Wahl des Verifikations Ausschußes.

Předseda: Nejvyšší maršálek J. J. Karel kníže Auersperg.

Přítomní: Náměstek nejvyššího maršálka Dr. Edvard Claudi a počet poslanců k platnému uzavírání dostatečný.

Se strany vlády: Jeho Exc. místodržitel svob. pán Weber a c. kr. místodržitelský rada rytíř Adda.

Začátek sezení: 11 hodin 30 minut dopoledne.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Karl Fürst Auersperg.

Anwesende: Der Oberstlandmarschall-Stellvertreter Dr. Eduard Claudi und die beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische; Se. Ercell. der Statthalter Freiherr von Weber und der k. k. Statthaltereirath Ritter v. Abda.

Beginn der Sitzung: 11 Uhr 30 Min. Vormittags.

Oberstlandmarschall (läutet, die Versammlung erhebt sich): Hoher Landtag!

Indem ich die in Folge allerhöchster Einberufung hier versammelten Herren Vertreter des Königreiches willkommen heiße, kann Ich wohl mit allseitiger Zustimmung die Befriedigung darüber aussprechen, daß der in der Sitzung vom 15. Oktober 1874 dargelegte Wunsch, der Landtag möge im Frühjahre tagen, alsbald seine Verwirklichung erlangt hat.

Der Befriedigung über die gelegene Zeit der Bereinigung dürfte sich der gedeihliche Vorsatz an-

schließen, mit regem Eifer an die wichtige Ausgabe zu gehen, das Landes-Wohl zu berathen und zu fördern und für diesen patriotischen Zweck die gebotene Zeit bestens zu nutzen.

Noch einem anderen, wenn auch nicht ausgesprochenen Wunsche ist Erfüllung zugegangen, indem sich ein Zuwachs ergab von Anhängern der aktiven Politik und von selbstständiger, den Landesinteressen allein zugethaner Meinung. (Bravo!)

Geht dieser für das Land wie für den Landtag gleich erhebliche Gewinn mir schrittweise vor sich so ist zu bedenken, daß lang andauerden Kämpfen

nur langsame Heilung folgen kann, und daß bei den fortgesetzten Täuschungen und Vorspiegelungen die Einsicht und nüchternes Urtheil nur mühsam die Oberhand zu erlangen vermögen. (Bravo!)

Aber mit aufrichtiger Freude sei es betont, daß die Macht der gesunden Politik vorwärts Schreitet, und daß die Werkthätige, uneigennützige Siebe zum Volke neue Erfolge aufzuweisen hat. -

Páni poslancové! Přijměte naše bratrské uvítání. Zde stojíte na půdě, věnované všeobecně vydatné činnosti, pod ochranou nestranného veřejného úsudku, a naleznete zde jen stejně smýšlející přátele drahé naší vlasti, kteří v úplné svornosti s Vámi se vynasnaží, by z toho šťastného sjednocení dobré a hojné ovoce plynulo.

Wenn es überhaupt ein erhebendes Gefühl ist, zu sehen, daß sich charaktervolle Uiberzeugung Bahn bricht, so ist für den Landtag von besonderer Genugthuung, aus dem Lause der Ergebnisse zu entnehmen, daß sein patriotisches Walten mächtige Anziehungskraft übt auf jene treuen Söhne des Landes, welche sich dem öffentlichen Dienste zu widmen bereit finden und auf jene über die unabweisbaren Bedingungen des öffentlichen Wohles aufgeklarten Wähler.

Mit ungetrübtem Blick in die Zukunft und frohem Muth und mit dem Aufschwung wetteifernden Strebens gehen wir an unseren erhabenen Beruf und gedenken vor Allem der väterlichen Fürsorge des Landesherrn, welcher uns diese wichtige Aufgabe übertragen hat. Gott erhalte unfern Allerhöchsten Kaiser und König. Sláva našemu nejmilostivějšímu císaři a králi! Hoch! Hoch! Sláva!

(Begeistertes Hoch! Hoch! Hoch!

nadšené

sláva, sláva, sláva!)

Der Landtag und die Sitzung ist eröffnet.

Nám. nejv. maršálka zems: Sněm a sezení jest zahájeno.

Oberstlandmarschall: Nach der Geschäftsordnung haben in so lange, bis der Verifikations-Ausschuß gewählt ist, die 9 jüngsten der anwesenden Landtagsmitglieder die im §. 6 bezeichneten Geschäfte des Verifikations-Ausschußes provisorisch zu übernehmen. Als jüngste Mitglieder find benannt worden: Hr. Karl Mar Graf Zedtwitz, Graf Rudolf Khevenhüller, Hr. Franz Vanka, Hr. Dr. Aschenbrenner, Dr. Halwtch, Ritter v. Ehrlich, Dr. Ruß, Hr. Heinrich und Dr. Nittinger.

Für die heutige Sitzung ersuche ich Herrn Max Grafen Zedtwitz, Dr. Afchenbrenuer und Dr. Nittinger das Verifikationsgefchäft zu übernehmen.

Nám. nejv. marš: Pokud výbor verifikační nebude zvolen, má dle jednacího řádu z přítomných poslanců 9 nejmladších členů uvázati se prozatím v úřad verifikačního výboru dle článku 6. jednacího řádu.

Jakožto nejmladší členové jsou jmenováni: hrabě Karel Max Zedtwitz, hrabě Khevenhüller, pan Vanka, Dr. Aschenbrenner, Dr. Halwich,

rytíř z Ehrlichů, Dr. Russ, pan Heinrich a Dr Nittinger.

Pro dnešní sezení žádají se pp. hrabě Zedtwitz, Dr. Aschenbrenner a Dr. Nittinger, aby vzali na se úřad verifikatorů.

Oberstlandmarschall: Seit der letzten Session haben sich im Schooße des Landtages nachstehende Aenderungen ergeben. Herr Graf Oktavian Kinský, Edmund Fürst Clary, Abgeordnete ans der Wählergruppe des fideikommissarischen Großgrundbesitzes, ferner Karl Graf Wallis aus der Gruppe des nichtfideikommissarischen Großgrundbesitzes, Hr. Dr. Robert Gustav Groß, Abgeordneter für Reichenberg und Heir Richard von Dotzauer, Abgeordneter der Prager Handels- und Gewerbekammer haben ihre Mandate als Landtagsabgeordnete zurückgelegt und ist in den betreffenden Wahfgruppen die Vornahme von Neuwahlen angeordnet worden.

Náměstek nejv. maršálka: Od posledního zasedání staly se ve sboru slavného sněmu tyto změny: Pan hrabě Oktavian Kinský, Jeho Excellenci pan kníže Clary-Aldringen, poslanci z kurie velkostatků svazkem fideikomisu stížených, p. Karel hrabě Wallis, poslanec z kurie velkostatků svazkem fideikomisu nestížených, p. Dr. Robert Gustav Gross, poslanec za volební okres města Liberce, Dr. Richard Dotzauer, poslanec obchodní a průmyslové komory v Praze, vzdali se svých mandátů poslaneckých, a v dotýčných skupinách volebních nařízeny byly doplňovací volby.

Oberstlandmarschall: Nach der mir von dem Senate der Carlo-Ferdinandeischen Universität zugekommenen Mittheilung ist der f. f. ordentliche Universitätsprofessor Med. Dr. Josef Hasner, Ritt, von Artha als Rector Magnificus der Universität für das Jahr 1874-75 erwählt und bestätigt worden, und zählt daher zu den civilstimmberechtigten Mitgliedern dieses Hauses.

Nám. nejv. marš.:. Dle sdělení senátu university Karlo-Ferdinandejské byl p. Med. Dr. Josef Hasner, rytíř z Arthy, zvolen a potvrzen za rektora magnifika Pražské university na studijní rok 1874-75, a náleží tedy k členům tohoto sněmu zemského, kteří mají virilní hlas.

Oberstlandmarschall: Von den in der letzten Landtagssession beschlossenen Gesetzen und sonst gesaßten Beschlüssen haben die allerhöchste Sanktion erhalten:

a)  Der Landtagsbeschluß, betreffend die Bewilligung zur Einhebung der Getränkeumlage in der Gemeinde Dauba und Jungwožic;

b)   Gesetzentwurf, betreffend das Verbot der Errichtung vierter Stockwerke in der Kurstadt Karlsbad;

c)  Gesetzentwurf, betreffend, die Uebernahme der Haftung der Stadtgemeinde von Prag für die in die zu errichtende städtische Sparkasse einfließenden Einlagen und deren Verzinsung;

d)  Gesetzentwurf, betreffend den Fortbezug der Miethzinsumlage in der Gemeinde VorderOwenec;

e)  Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung des §. 3 lit. a) und hh) und Punkt 37, 59, 61 und den Punkt 69, §. 7 der Landtagswahlordnung;

f)  Landtagsbeschluß, betreffend die Bewilligung der Einhebung der Heimatstare in mehreren Gemeinden des Landes;

g)  Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung der §§. 93 und 94 der Gemeindeordnung vom 16. April 1864, dann des Landesgesetzes vom 11. November 1868, beziehungsweise des letzten Absatzes des §. 87 der Gemeindeordnung;

h) Gesetzentwurf, betreffend die Landesumlagen für 1875;

i) Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Einhebung der Gemeindeumlage in der Gemeinde Selčan;

k) Gesetzentwurf, betreffend die Einhebung von Umlagen zu den direkten Steuern in 43 und weiter in 6 Gemeinden des Landes;

1) Gesetzentwurf über die Anlegung neuer Grundbücher und deren innere Einrichtung.

ungleich ist eröffnet worden, daß dem Wunsche des Landtages, daß der Kataster Jedermann zugänglich fei, durch eine Verfügung des hohen Finanzministeriums Rechnung getragen wurde.

m) Gesetzentwurf, womit mehreren Ortschaften die Ausscheidung aus dem bisherigen Gemeindeverbände und Konstituirung zu selbstständigen Gemeinden bewilligt wurde;

n) Gesetzentwurf, womit die Stadtgemeinde Prag zur tauschweisen Veräußerung einiger Gemeinderealitäten ermächtigt wurde;

o) Landtagsbeschluß, womit der Landesausschuß ermächtigt wird, das Košiřer Bräuhaus und Wirthshaus Nr. 1 und 38 nebst mehreren Grundstücken in Košiř und die Flußüberfuhr in der Gemeinde Troja nebst Grundparzellen in Holleschowitz an den Meistbietenden zu veräußern;

p) Gesetzentwurf, womit die Einhebung von Getränkeumlagen 53 Gemeinden bewilligt wurde;

q) Gesetzentwurf, betreffend die Ausdehnung des Gesetzes vom 22. April 1866 über die Hereinbringung der aus dem Landes- und Strassenbaufonde bewilligten Vorschüsse;

r) Gesetzentwurf, womit dem Bezirke Karolinenthal die Bemauthung der Verbindungsstrasse zwischen Podol und Wyšehrad bewilligt wurde;

s) Gesetzentwurf, betreffend die Ausscheidung der Gemeinde Groß-Černitz aus dem Bezirksvertretungsgebiete Podersam und Zutheilung zu dem Bezirksvertretungsgebiete Saaz.

Nám. nejv. marš: Ze zákonů v posled-

ním zasedání sněmovním usnešených a ostatních usnešení učiněných došly nejvyššího schválení tyto:

a)  Usnesení sněmu v příčině povolení přirážky k nápojům pro obec Dubou a Vožici Mladou;

b)  osnova zákona, kterým se zapovídá stavěti čtvrtá poschodí v lázeňském městě Karlových Varech;

c)  osnova zákona v příčině toho, aby obec města Prahy ručila za vklady do městské spořitelny, kteráž se zříditi má, a jich súrokování;

d)  osnova zákona v příčině dalšího vybírání přirážky z nájmů v obci Předním Ovenci;

e)  osnova zákona v příčině změny čl. 3, lit. a) pak hh) a odstavce 37., 59, 61. a odstavce 69. čl. 7, řádu, volení do sněmu;

f)  usnešení sněmu v příčině povolení vybírání poplatku za udílení práva domovského v některých obcích v Čechách;

g)  osnova zákona v příčině změny §. 93 a 94 řádu volení do sněmu ze dne 16. dubna 1864,

pak zákona zemského ze dne 11. listopadu 1868, potahmo posledního odstavce článku 87. řádu obecního;

h) osnova zákona, týkající se přirážek zemských na rok 1875;

i) osnova zákona v příčině změny zákona stran vybírání přirážek z nápojů v obci Selčanech;

k) osnova zákona v příčině vybírání přirážky k přímým daním 43 a dále v 6 obcích v Čechách;

f) osnova zákona v příčino zakládání nových kněh pozemkových a jich vnitřního zařízení. Zároveň bylo sděleno, že k vyslovenému přání vysokého sněmu, aby každý mohl nahlédnouti do katastru, vyhověno bylo příslušným opatřením vysokého c. k. ministeria financí;

m) osnova zákona, kterým bylo povoleno některým osadám, aby se vyloučily z posavádního svazku obecního a aby se zřídily co obce o sobě;

n) osnova zákona, kterým se obcím města Prahy dává moc, aby směniti mohla některé pozemky obecní;

o) usnesení sněmu, kterým se výboru zemskému dává právo, aby košířský pivovar a hospodu čís. 1. a 38, s některými pozemky v Košířích, pak právo užívání řeky v Troji a část pozemků v Holešovicích dražbou prodal; p) usnesení sněmu, kterým se 53 obcím povoluje vybírání přirážky k nápojům;

q) osnova zákona v příčině rozšíření zákona ze dne 22. dubna 1866 na vymáhání záloh poskytnutých na stavby veřejné z fondu zemského a z fondu pro zálohy na stavbu silnic;

r) osnova zákona, kterým se okresu Karlínskému povoluje vybírati mýto na spojovací silnici mezi Podolem a Vyšehradem;

s) osnova zákona v příčině vyloučení obce Čermné Veliké z obvodu okresního zastupitelstva Podbořanského a přidělení téže k obvodu okresního zastupitelstva Žateckého.

Oberstlandmarschall: Die allerhöchste Sanction haben nicht erhalten:

a) Der Gesetzentwurf, betreffend die Erledigung der Pflastermauth in der Landeshauptstadt Prag wegen Abgang der gesetzlich vorgeschriebenen Grundlage eines im Sinne des § 106 der Gemeindeordnung gütigen Gemeindegesetzes.

ß) Der Gesetzentwurf betreffs Hereinbringung der aus dem Landesfonde für Schulbaulichkeiten gewährten Vorschüsse aus dem Motive, weil es zweifellos sei, daß die in Rede stehenden Vorschüsse sich als Schulbau- Konkurrenz-Leistungen darstellen und daher die nothwendige Hereinbringung derselben nur im administrativen Wege erfolgen könne und weil ferner der Gesetzentwurf in feinen Bestimmungen nicht im Einklange stehe mit den Grundsätzen der bestehenden Schulgesetze und endlich

7) der in der Landtagssession 1873 beschlossene Gesetzentwurf wegen Normirung der Targebühren für die durch Landesorgane besorgten Katastralarbeiten.

Nám. nejv. marš.: Nejvyššího schválení nedošly:

a) Osnova zákona v příčině upravení mýta dlažbového v Praze pro nedostatek obecního usnesení, platného dle článku 106 řádu obec. pro město Prahu, které by sloužilo za základ zákona předepsaného.

β) Osnova zákona v příčině vymáhání záloh, povolených z fondu zemského na stavbu škol z té příčiny, poněvadž není pochybnosti, že dotčené zálohy jeví se býti konkurečním příspěvkem na stavbu škol, a tudíž v případě potřeby jinou cestou admimstrační se vymáhati mohou, a poněvadž mimo to osnova zákona ve všech svých ustanoveních nesouhlasí s ustanovením platných zákonů školních.

γ) Konečně osnova zákona ze zasedání sněmovního r, 1873, usneseného v příčině upravení poplatků za úřadní práce v záležitosti katastru od zřízenců zemských konané.

Oberstlandmarschall: In Bezug auf den h. Landtagsbefchluß wegen angemessener Vertretung des Königreiches Böhmen in der Centralkommission für die Grundsteuerregulirung ist mir von Seite der h. k. k. Statthalterei nachstehende Eröffnung- gemacht werden:

Nám. nejv. marš.: Vzhledem k usnešení sněmu stran přiměřeného zastoupení království českého v ústřední komisi pro upravení daně z pozemků došlo předsednictví sněmu od pre-

sidia vys. c. k. místodržitelství následující sdělení:

Landtagssekretär Schmidt (liest): In Gemäßheit des von Sr. Excellenz dem Herrn Finanzminister am 15. Jänner 1875, Z. 29549, an' mich gerichteten Schreibens beehre ich mich Euer Durchlaucht in Bezug auf den Gesetzentwurf des hohen Landtags vom 17. Oktober 1874 das Verzeichniß über die vom Herrenhause und Abgeordnetenhause gewählten und vom Herrn Minister berufenen Mitglieder und Ersatzmänner der Centralkommission für die Grundsteuerregulirung aus dem Königreiche Böhmen zu übermitteln, voraus hervorgeht, daß aus Böhmen in die Centralkommission 5 Mitglieder und ebenso viele Ersatzmänner, im Ganzen 10 Persönlichkeiten gewählt, beziehungsweise berufen worden find, wodurch dem Wunsche des h. Landtages für Böhmen auf eine entsprechende Vertretung des Kronlandes in der gedachten Kommission nach Möglichkeit Rechnung getragen wurde.

Prag, am 22. Jänner 1875.

Weber m. p.

Verzeichnis der Mitglieder der Centralkomrnission zur Regulirung der Grundsteuer und deren Ersatzmänner:

Vom Herrenhause gewählt: Herr Ferdinand Fiscali, gräflich Waldstein-Wartenbergscher Forstrath und Vorstand der Forstakademie in Weißwasser.

Herr Vincenz Alter, großherzoglich Toskanischer Wirtschaftsrath in Brandeis.                          

Vom Abgeordnetenhause gewählt:

Herr Karl Korb Freiherr von Weidenheim, Reichsrathsabgeordneter und Gutsbesitzer in Bezděkau.

Herr Dr. Otto Polak, Gutsbesitzer von Kamaik bei Lobositz bei Leitmeritz.

Von ber Regierung berufen:

Herr Rudolf Goppold, Gutsbesitzer in Hat bei příbram.

Ersatzmanner vom Herrenhause gewählt:

Herr Wilhelm Tunkel, gräflich Thunscher Forstinspektor in Tetschen.

Herr Edmund Osumbor, fürstlich Schwarzenbergfcher Wirthschaftsrath in Prag.

Vom Abgeordnetenhause gewählt:

Herr Adolf Streer Ritter von Streeruwitz, Reichsrathsabgeordneter und Realitätenbesitzer in Mies.

Herr Dr. Viktor Wilhelm Ruß, Reichsrathsabgeordneter und Gutsbesitzer in Schönpriesen.

Von der Regierung berufen:

Herr Johann Rasp, Grundbesitzer und Obmann der Bezirksvertretung in Plan.

Sněm. sekr. S c h m i d t: Seznam členů ústřední komise pro upravení daně z pozemků, a jejich náhradníků jest následující:

Od sněmovny panské jsou zvoleni členové: Ferdinand Fiscali, lesnický rada hraběte Waldšteina.

Čeněk Alter, hospodářský rada arcivévody Toskánského v Brandýse.

Od sněmovny poslanců jsou zvoleni:

Svob. pán Karel Korb z Weidenheimů, poslanec na říšské radě.

Dr. Otto Pollák, majitel statku Kamýckého u Lobosic.

Od vlády povoláni jsou:

Rudolf Goppold, majitel velkostatku Hati u Příbrami.

Za náhradníky jsou zvoleni od sněmovny panské:

Vilém Tunkel, lesnický inženýr hraběte Thun-Hohensteina.

Edmund Osumbor, hosp. rada knížete ze Švarzenberga v Praze.

Od sněmovny poslanců zvoleni jsou:

Adolf Streer ze Streeruwitz, poslanec na říšské radě a majitel domu ve Stříbře.

Dr. Viktor Vilém Russ, poslanec na říšské radě a majitel statku Března Krásného.

Od vlády povolán:

Jan Rasp, rolník a starosta okresního zastupitelstva v Plané.

Oberstlandmarschall: Nach einer mir ferner zugekommenen Mittheilung des hohen k. k. Statthaltereipräsidiums hat Seine Ercellenz der Herr Unterrichtsminister mit Zuschrift vom 29. Jänner 1875 die Veranlassung getroffen, daß mit der Errichtung neuer Kindergärten unter Betheiligung des Landesfondes bis zum Erlasse eines diesbezüglichen Landesgesetzes im Sinne der vorn hohen Landtage in der Sitzung vom 14. Oktober 1874 gefaßten Resolution innegehalten werde.

Nám nejv. marš.: Dle dálšího sdělení od presidia vysokého c. k. místodržitelstva předsednictví sněmu došlého, učinil Jeho Exc. pan ministr vyučování vynesení ze dne 29. ledna 1875, a opatření, aby se ustalo od založení nových školek mateřských ze zemského fondu, dokud dle resoluce vysokého sněmu dne 14. října 1874 učiněné, nebude vydán k tomu zákon zemský.

Oberstlandmarschall: Die Funktionen der Ordner des Hauses haben übernommen die Herren Landesausschußbeisitzer Freiherr von Peche und Dr. Schmeykal.

Nám. nejv. marš.: V úřad pořadatelů domu uvázali se přísedící zemského výboru svob. p. Peche a Dr. Schmeykal.

Oberstlandmarschall: Das Landtagsbureau ist nach der Bestimmung der Geschäftsordnung in folgender Weise gebildet:

Landtags-sekretär, Landesausschußrath Herr Schmidt, als Aktuare Herr L. -A. -R. Blažek, Ritt v. Kunratitz, Wolinský und Krejči. Die sämmtli* chen Herren haben gemäß Artikel 4 der Geschäfts-ordnung die Angelobung geleistet und sind an diese erinnert worden.

Nám. nejv. marš.: Kancelář sněmovní zřízena jest dle ustanovení jednacího řádu takto:

Za sněm. sekretáře rada zemského výboru p. Schmidt, za aktuáry ustanoveni jsou: rada zemského výboru p. Blažek, pak sekretář zemského výboru rytíř z Kunratic, Volinský a Krejčí.

Všichni tito pánové složili již slib dle článku 4. jednacího řádu, který jim byl připomenut.

Oberstlandmarschall: Aus der vorjährigen Session find noch die Geschäftsprotokolle Der 4 letzten Sitzungen u. z: der 15, 16, 17. und 18. Sitzung vom 12., 13., 14. und 15. Oktober zur Genehmigung des Landtages zu bringen.

Ich stelle deshalb die Anfrage, ob Jemand zu diesen Geschäftsprotokollen eine Erinnerung zu machen hat.

Nám. nejv. marš.: Z loňského zasedaní jest třeba předložiti ku schválení vys. sněmu ještě jednací protokoly posledních čtyr sezení a sice: 15, 16., 17. a 18. ze dne 12., 13., 14. a 15. října a klade se otázka, činí-li někdo námitky proti těmto jednacím protokolům.

Oberstlandmarschall: Wenn Niemand eine Bemerkung macht, so find die Protokolle agnoszirt.

Nám. nejv. marš.: Když se žádná námitka nestane, jsou protokoly agnoskovány.

Oberstlandmarschall: Der Abg. Dr. Ad. Weiß hat eine mit ärztlichem Zeugnisse bescheinigte Anzeige von Seiner Erkrankung gemacht, um feine Abwesenheit durch 4 Wochen zu entschuldigen.

Nám. nejv. marš: Poslanec Dr. Ad. Weiss oznámil, předloživ zároveň lékařské vysvědčení, že onemocněl a žádá, aby nepřítomnost jeho asi na 4 neděle omluvena byla.

Oberstlandmarschall: Ebenso hat sich der Abg. Karl Graf Althan krank gemeldet.

Nám. nejv. marš: Taktéž oznámil poslanec Karel hrabě Althan, že onemocněl.

Oberstlandmarschall: Der Abg. Herr Karl Freih. Korb von Weidenheim jun. ersucht um Ertheilung eines 6wöchentl. Urlaubes.

Nám. nejv. marš: Poslanec svob. pán Karel Korb z Weidenheimů mladší žádá za dovolenou na 6 neděl.

Landtags-Sekr. Schmidt (liest):

Euer. Durchlaucht!

Nachdem zur Herstellung meiner angegriffenen Gefundheit mir ärztlicherfeits eine Badekur anempfohlen wurde, deren Gebrauch sich aus dem Grunde nicht aufschieben läßt, als ich im Interesse der Grundsteuerregulirung laut Beschlußes der Grundsteuerzentral kommission in den Monaten Juni, Juli, August Bereisungen vorzunehmen habe, so sehe ich mich leider genöthigt. Euer Durchlaucht bitten zu müssen,

mir vom §. Landtage einen 6wöchentl. Urlaub erwirken zu rollen.

Bezděkow, den 2. April 1875.

Karl Korb v. Weidenheim jun. Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche den Urlaub genehmigen, die Hand zu erheben.

(Geschieht. ) Angenommen.

Fürst Metternich entschuldigt sein Ausbleiben für zwei Tage in dringenden Familienangelegenheiten.

Nám. nejv. marš.: Kníže Metternich omlouvá svou nepřítomnost pro 2 dny za příčinou záležitostí rodinných.

Oberstlandmarschall: Der Abg. Franz Wanka entschuldigt sein Ausbleiben von den ersten Sitzungen durch einen schweren Erfrankungsfall in seiner Familie; Dr. Habermann durch einen Todesfall.

Nám. nejv. marš.: Též pan poslanec Fr. Wanka omlouvá svou nepřítomnost z příčiny pádu nemoce v rodině a též p. Dr. Habermann.

Oberstlandmarschall: Se. Ercell. Dr. Banhans Sucht krankheitshalber um einen Urlaub bis Ende April.

Nám. nejv. marš.: Jeho Excell. p. Dr. Banhans žádá za dovolenou až do konce dubna.

Landtags-Sekr. Schmidt: Die Depesche lautet (liest):

Durch Krankheit verhindert zu erscheinen, bitte ich Durchlaucht mir vom h. Landtage des Königreiches Böhmen einen Urlaub bis Ende April hochgeneigtest zu erwirken.

Banhans.

Nejv. marš. zemský: Kteří jsou srozuměni s tím, aby dovolená povolena byla, nechť vyzdvihnou ruku.

Diejenigen, welche mit der Bewilligung des Urlaubes einverstanden sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht. )

Ist ertbeilt. Jest povolena.

DberstlandmarSchall: Im Drucke wurde vertheilt:

Landtags-Sekr: Schmidt (liest): Der Bericht des Landesausschuses mit dem Landesbudget für das Jahr 1876, desgleichen mit dem Voranschlage des Grundentlastungssondes für 1876, der Rechnungsabschluß der Hypothekenbank für das Jahr 1874, Geschäftseinlauf bis incl. 5. April, der böhmische Tert des Kommissionsberichtes über, die Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrerstandes, ingleichen der böhmische Tert zu dem Kommissionsberichte über die Erhaltung der Kindergärten, Landesausschußbericht mit dem Gesetzentwurfe über die Feuerpolizeiordnung.

Tiskem rozdáno bylo dnešního dne: Zpráva zemského výboru s rozpočtem zemským na rok 1876, zpráva zemského výboru s rozpočtem vyvazovacího fondu na rok 1876,

seznam došlých spisů až do 5. dubna 1875, český text ku zprávě komise pro záležitosti školské, týkající se zákona o upraveni právních svazků učitelstva, český text zprávy komise pro školské záležitosti s osnovou zákona v příčině škol mateřských, dále zpráva o zákonu o upravení policie v příčině ohně pro království české.

Oberstlandmarschall: Ferner habe ich dem h. Landtage ein Schreiben Seiner Excellenz des Hrn. Ministers für Kultus und Unterricht zur Kenntniß zu bringen, welches mir zu diesem Behuse vom Landesausschuße mitgetheilt worden ist;

"Der Herr Statthalter für Böhmen hat mich unter dem 27. November l J., Z. 62969, davon in Kenntniti gesetzt, daß der löbliche Landtag für das Königreich Böhmen auf Anstichen des medizinischen Professorenkollegiums in Prag um Errichtung von 4 Landesstipendien a 300 st. zur Ausbildung tüchtiger chirurgischer Operateure an den beiden chirurgischen Kliniken der Prager Universität zu diesem Zwecke die Summe von 1200 st. ins Landesbudget für 1875 eingestellt habe. Im hohen Grabe erfreut über diese Mittheilung beehre ich mich den löblichen Landesausschuß zu ersuchen, dem Landtage bei Seinem nächsten Zusammentreten für diesen neuerlichen Akt besonderer Fürsorge für den Unterricht und das öffentliche Wohl meinen wärmsten Dank auszusprechen. Den 14. Dezember 1874.

Der Minister für Kultus und Unterricht: Stremayr.

Nejv. marš.: Pan poslanec Dr. Karel Sladkovský má slovo.

Dr. Sladkovský: Vysoké shromáždění:

Vstupuje dle přání všech svých pp. voličů, kteří mne volili za poslance svého zemského do vysokého tohoto shromáždění, mám především za povinnost svou, prohlásiti, že ve všem přistupuji k onomu vyjádření, jež sedm mých politických přátel podalo již v minulém zasedání. Opakuji jen ještě, že přistupuji k tomu prohlášení v celém jeho znění.

Nejv. marš.: Pan poslanec "Wacek má slovo.

Wacek: Též jak přítel můj Dr. Sladkovský vstupuji do sněmu na základě prohlášení oněch pánů poslanců, kteří v lonském zasedání tohoto sněmu zde zasedali. Opakuji opětně, že pod samotnou výminkou, jakou oni udělali, do sněmu vstupuji.

Dberstlandmarschall: Wir gehen zur Tagesordnung über.

Přistupuji k dnešnímu pořádku.

Erster Gegenstand find Wahlberichte. Ich ersuche den Hrn. Dr. Schmeykal vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva o volbách.

Ref. Dr. Schmeykal (liest): Hoher Landtag

Bei der am 18. März 1875 vorgenommenen Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahl-

bezirk der Städte Lettomischl-Polička find 585 Wähler erschienen und es erhielt Herr Dr. Karl Slabkowský 395 Stimmen, Viktor Faltis 177 Stirnmen, Franz Schindler 10 Stimmen. Leere Stimmzettel wurden 3 abgegeben.

Da hiemit Herr Dr. Karl Sladkowský in Prag mit absolnter Majorität gewählt erscheint und die Wahl vollkommen gesetzmäßig vor sich gegangen ist, erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Karl Sladkowský zum Abgeordneten der Städte Leitomischl und Polička agnosziren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor činí návrh, volba p. dra. Karla Sladkovského za poslance měst Litomyšle a Poličky budiž za platnu uznána a zvolený k sněmu připuštěn.

Nejv. marš.: Kdož jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruce. (Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Ref. L. A. Dr. Schmeykal (liest):

Wahlakt der Städte Landskron, Böhm. Trůbau und Wildenschwert find von 718 Wählern 687 erschienen und es erhielt Herr Josef Niederle, Bürgermeister in Landskron, 356 Stimmen, Alexander Wrba 327 Stimmen, professor Tilscher 1 Stimme. Drei Stimmzettel wurden leer abgegeben.

Da hiemit Herr Josef Niederle, Bürgermeister in Landskron, mit absoluter Majorität gewählt erscheint und die Wahl vollkommen gesetzmäßig vor sich gegangen ist, erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Niederle, Bürgermeisters in Landskron, zum Abgeordneten der Städte Landskron, Böhm. Trübau und Wildenschwert agnosziren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněm. sekr, Schmidt: Zemský výbor navrhuje: Slavný sněme račiž volbu p. Josefa Niederle, purkmistra v Lanškrouně, za poslance měst Lanškroun, Česká Třebová a Ústí nad Orlicí za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Bitte Diejenigen, welche die Wahl genehmigen, die Hand zu erheben.

(Geschieht) Angenommen.

Ref. L. -A. Dr. Schmeykal: Wahlakt der Städte Eule, Wyschehrad, Schwarzkosteletz und Beneschau. Von 580 Wählern find 357 erschienen und es erhielt Herr MDr. Karl Ulrich, Bürgermeister in Beneschau, 280 Stimmen, Herr JUDr. Emil Herrmann in Prag 56 Stimmen, Herr Wilhelm Herrman in Prag 1 Stimme und Herr JUDr. Anton Haaß in Wyschehrad 20 Stimmen.

Da hiemit Herr MDr. Karl Ulrich, Bürgermeister in Beneschau, mit absoluter Majorität gewählt erscheint und die Wahl vollkommen gesetzmäßig vor sich gegangen ist, wird der Antrag gemacht, die Wahl des Hrn. MDr. Karl Ulrich in Be-

neschau zum Abgeordneten der genannten Städte zu agnosziren und ihn zum Landtage zulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor navrhuje: Slavný sněme račiž volbu p. MDra. Karla Ulricha v Benešově za poslance měst Jílové, Vyšehrad, Černý Kostelec a Benešov za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Bitte Diejenigen, welche die Wahl genehmigen, die Hand zu erheben.

(Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Schmeykal: Bei der Wahl in den Städten Reichenau, Seustenberg, Adler-Kosteletz, Dobrudchka find 572 Wähler erschienen. Hievon hat H. Professor Vincenz Hausmann in Prag 417 Stimmen, H. Johann Kratochwil 88 Stimmen, H. Wenzel Seidl 66 Stimmen erhalten.

Ein Anstand liegt nicht vor, es wird daher der Antrag gestellt, die Wahl des H. Professors Vincenz Hausmann in Prag als Abgeordneten für die Städte Reichenau, Senstenberg, Adler-Kosteletz und Dobruschka zu agnosziren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Navrhuje se, volba poslance pana Čenka Haussmanna, profesora v Praze za města Rychnov, Žamberk, Kostelec, Dobruška budiž za platnou uznána a zvolený k sněmu připuštěn.

Oberstlandmarschall: Diejenigen, welche dem Antrage für Agnoszirung zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro tento návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. )

Jest přijat.

Dr. Schmeykal: Bei der Wahl in den Städten Münchengrätz-Turnau und Weißwasser sind 655 Wähler erschienen. Von diesen erhielt Herr Johann Černý, Schriftsteller in Prag, 441 Stimmen, Herr Ferdinand Fiscali, Forstrath in Weißwasser, 191 Stimmen. Der erstgenannte erscheint als gewählt.

Ein Anstand liegt nicht vor, es wird daher beantragt, die Wahl des Herrn Johann Černý als Abgeordneten für die Städte Münchengrätz, Turnau und Weißwasser zu agnosciren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme račiž volbu p. Jana Černého, spisovatele v Praze, za poslance měst Mnichova Hradiště, Turnova a Bělé za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. marš.: Kteří jsou pro tento návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für den Antrag stimmen, wollen die Hand erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Schmeykal: Bei der Wahl in den Städten Lomnitz-Neupaka-Sobotka sind von 513 Wählern 389 erschienen und es erhielt-Herr Gustav Pachner von Eggendorf in Neupaka 35, Herr Dr.

Karl Ebenhof in Jičin 69, und Prof. Franz Jeřabek in Prag 284 Stimmen.

Es wird daher beantragt, die Wahl des Hrn. Franz Jeřabek, Professor in Prag, als Abgeordneten für die Städte Lomnitz-Neupaka und Sobotka zu agnosciren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekr. Sehmidt: Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme račiž volbu p. Františka Jeřábka, professora v Praze, za poslance měst Lomnice, Nové Paky a Sobotky za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. marš.: Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für den Antrag stimmen, wollen die Hand erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Schmeykal: Bei der Wahl in den Städten Jungbunzlau und Nimburg sind von 891 Wählern 561 erschienen. Hievon erhielt Herr JUDr. Karl Mattuš, 414 Stimmen, Hr. Johann Landa, k. k. Oberlandesgerichtsrath 60 Stimmen, Herr Ferdinand Šulc 80 Stimmen.

Es erscheint somit Hr. Dr. Karl Mattuš als gewählt. Ein Anstand liegt nicht vor und wird daher beantragt, die Wahl des Herrn Dr. Karl Mattuš als Abgeordneten für die Städte Jungbunzlau und Nimburg zu agnosciren und denselben zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor navrhuje: Slavný sněme račiž volbu p. dra. v. práv Karla Mattuše, purkmistra v Mladé Boleslavi, za poslance měst Mladé Boleslavi a Nymburka za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

O b e r st l a n d m a r sch a ll; Diejenigen, welche für den Antrag stimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. ) Přijato.

Dr. Schmeykal: Bei der Wahl in den Städten Jičin und Neubydžow sind von 933 Wählern 745 erschienen. Hievon erhielt Herr Dr. Anton Zvěřina, Bürgermeister in Jičin, 520 Stimmen, Herr Dr. Herrmann Ellenberger, k. k. Kreisgerichtspräsident, 161 Stimmen, Herr Johann Jedlička in Bydžow 48 Stimmen.

Es erscheint somit der erstgenannte Herr Dr. Anton Zwěřina, Bürgermeister in Jičin, als gewählt und da ein Anstand nicht vorliegt, so wird der Antrag gestellt, die Wahl des Herrn Dr. Zwěřina als Abgeordneten für die Städte Jičin und Neubvdžow zu agnosciren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme račiž volbu p. Mdra. Antonína Zvěřiny, purkmistra v Jičíně, za poslance měst Jičína a Nového Bydžova za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Nejv. marš.: Ti, kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für den Antrag stimmen, wollen die Hand erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Schmeykal: Bei der Wahl in den Städten Klattau und Taus sind 692 Wähler erschienen und es erhielt Herr JUDr. Wenzel Sedláček, Advokat in Klattau 476 Stimmen, Hr. Dr. Wenzel Klima in Taus, 208 Stimmen, Hr. Karl Čenkov, k. k. Bezirkshauptmann, 7 Stimmen.

Es erscheint somit Herr Dr. Wenzel Sedláček, Advokat in Klattau als gewählt.

Es liegt kein Anstand vor und es wird daher der Antrag gestellt, den Herrn Dr. Wenzel Sedláček, Advokat in Klattau als Abgeordneten für die Städte Klattau und Taus zu agnosciren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Oberstlandmarschall: Wird Etwas erinnert? (Niemand meldet sich. )

Diejenigen, welche für den Antrag stimmen, wollen die Hand erheben.

Ti, kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

Wird angenommen.

Dr. Schmeykal: Bei der Wahl in den Städten Königinhof, Nachod und Hořitz sind 718, Wähler erschienen. Herr MDr. Anton Porák in Trautenan erhielt 429 Stimmen, Hr. Ernst Hnízdo in Königinhof 251 Stimmen, Herr kais. Rath Alter in Kukus 20 Stimmen; Herr Dr. Anton Porák in Trautenau erhielt demnach die absolute Majorität.

Es liegen Anstände nicht vor und es wird also beantragt, der h. Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Anton Porák als Abgeordneten für die Städte Königinhof und Hořitz agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor navrhuje: Slavný sněme račiž volbu p. Mdra. Antonína Poráka v Trutnově za poslance měst Králové Dvora, Náchoda a Hořic za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Diejenigen Herren, welche für den Antrag stimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

Angenommen.

Dr. Schmeykal: Bei der Wahl in den Städten Königgrätz, Jaroměr und Josefstadt sind 708 Wähler erschienen. Hievon erhielt Hr. Wenzel Tomek, professor in Prag, 541 Stimmen, HerrJaroslaw Pospišil 97 Stimmen, die anderen Stimmen find zersplittert.

ES wird beantragt, da Anstände nicht vorliegen, die Wahl des Herrn Wenzel Tomek in Prag zum Abgeordneten für die Städte Königgrätz, Jaroměr und Josefstadt zu agnosziren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor navrhuje: Volba pana Václava Tomka, professora v Praze, za poslance měst Králové

Hradce, Jaromeře a Jozefova budiž za platnou uznána, zvolený ku sněmu připuštěn.

Nejv. marš.: Kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für den Antrag stimmen, wollen die Hand erheben.

(Gejchieht. ) Angenommen.

Dr. Schmeykal: Bei der Wahl in den Städten Hohenmauth-Skuč-Hlinsko sind 518 Wählet erschienen. Hievon haben 393 für Herrn Josef Jireček, k. k. Minister a. D., gestimmt, Herr Karl Sladkovský erhielt 102, Herr Popler 20 Stimmen, die übrigen Stimmen wurden zersplittert.

Die Wahl wurde ohne Verletzung irgend welcher Förmlichkeit vollzogen und wird daher beantragt, die Wahl des Herrn Josef Jireček, Minister im zeitlichen Ruhestande zu Prag, als giltig anzuerkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP