Pondělí 9. října 1871

Slavný sněme račiž volbu pana Vojtěcha Bürgera za poslance venkovských obcí okresu Krumlovského, Chvalšínského a Planského za platnou uznati a zvoleného ku sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Adalbert Bürger zum Laudtagsabgeordneten für die Landgemeinden der Bezirke Kruman, Kalsching und Plan für giltig erklären und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Žádá někdo za slovo? Verlangt Jemand das Wort? Wenn dies nicht ber Fall ist, so bitte ich die Herren, welche mit dem Antrage der Kommission übereinstimmen, die Hand aufzuheben.

Prosím pany, kteři s návrhem komise souhlasí, aby ruku vyzdvihli. (Stane se. ) Přijato.

Referent Kratochvíle: K volbě poslance do sněmu konané dne 9. září 1871 pro volební okres mest Lokte, Slavkova, Schönfeldu a Pečova dostavilo se z 677 voličů 194 k volení oprávněných, z nichž 192 pro pana Julia Lipperta, ředitele městské školy v Budějovicích, a po jednom pro pana Hacklera, c. k. okresního hejtmana, a Bedřicha Hölzla, továrníka v Slavkově, hlasovalo. Ježto dle toho výsledku p. Julius Lippert nadpoloviční většinu hlasů obdržel a volba řádně se konala, dovoluje sobě komise navrhnouti: Slavný sněme račiž volbu pana Julia Lipperta za poslance měst Lokte, Slavkova, Schönfeldu a Pečova za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Julius Lippert zum Abgeordneten der Städte Elbogen, Schlaggenwald, Schönfeld und Petschau agnosziren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Nejv. zemsk. maršálek: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort? Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

Prosím pány, kteří s návrhem komise souhlasí; aby ruku pozdvihli. (Stane se. ) Přijat. Angenommen.

Ref. Kratochvíle: K volbě poslance do sněmu, která se dne 9. září b. r. konala při obchodní a průmyslové komoře v Plzni, dostavilo se z 32 oprávněných voličů 21, z nichž 20 pro pana Kajetána Bayera. ředitele spolku pro hornictví a hutnictví v západních Čechách v Plzni, a jeden pro p. Karla Lederera, obchodníka v Plzni, hlasovali. Dle toho obdržel p. Kajetán Bayer nadpoloviční většinu hlasů a komise hledíc k tomu, že volba v celku řádně se vykonala a žádných námitek podáno nebylo, činí návrh:

Slavný sněme račiž volbu p. Kajetána Bayera za poslance obchodní a průmyslové komory v Plzni za platnou uznati a zvoleného ku sněmu připustiti. Volba tato konala se dle výkazu protokolu sice formálně a řádně; když však přihlídnuto bylo do podrobna k věci, tu shledaly se při tom všelijaké vady, které sice volbu nečiní neplatnou, avšak proti zákonu se děly. Tak k. p. udán jest čas, kdy volba počíná, velmi nestejně: Volba počala dle protokolu o 5. hodině; v 16 legitimačních lístkách jest naznačen počátek v 1/2 3. konec na 4. hodinu odpolední; v lístku jednom jest naznačen počátek na 5. hodinu a konec na G. hodinu odpolední; ve dvou lístkách určena volba na 5. hodinu, konec není naznačen. V lístku pana Josefa Fůrtha ze Strakonic ani není udáno, z kterého sboru a kde se bude voliti; v lístku pana Gallistla není udáno, kde a kdy lístek byl vystaven, počátek jest na 6, hodinu položen a konec není udán; z lístku pana Fomana není patrno ani odkud, ani kde, ani kdy se bude voliti. (Veselost). A předce všickni páni voličové se dostavili o 5. hodině, jak v protokolu psáno jest a odevzdali své hlasovací lístky, podle nichž dostal p. Bayer skutečně nadpoloviční většinu hlasů. Komise nemohla jinak než učiniti návrh, aby tato volba za platnou byla uznána; poněvadž jsou ale tak mnohé a velké nepořádky při ní, tedy by bylo záhodno, aby byl požádán Jeho Excelencí p. místodržitel, aby vytkl takové nezákonnité jednání okresnímu hejtmanství v Plzni a jmenovitě aby si dal od okresního hejtmana Plzeňského vysvětliti, kterak to možno bylo, že se páni voličové o 5. hodině sešli, kdežto jeden každý na jinou hodinu předvolán byl.

Der Statthalter Graf Chotek: Ich werde die Sache erheben und nöthigenfalls die betreffenden Erklärungen zu machen nicht unterlassen.

Zpravodaj Kratochvile: Zbývá jenom, abych návrh ten přečetl v druhém jazyku.

Der h. Landtag wolle die Wahl des Kas. Bayer zum Abgeordneten der Pilsner Handels= und Gewerbekammer als giltig anerkennen und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo z pánů za slovo? Verlangt Jemand das Wort? Nikdo. Nežádá-li nikdo za slovo, přejdu k hlasování; žádám pány, kteří souhlasí s návrhem komise, aby vyzdvihli ruce.

Ich bitte die Herren, welche mit dem Antrage der Kommission übereinstimmen, die Hände zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj Kratochvíle: K volbě poslance do sněmu konané dne 9. září 1871 pro volební okres měst Šluknova, Ehrenbergu a Hanšpachu dostavilo se ze 562 246 voličů k volení oprávněných, z nichž 194 pro p. Dr. Adolfa Aschenbrennera, advok. koncipienta z České Lípy, 45 pro p. Josefa Frinda, statkáře v Hanšpachu, 5 pro p. Aloise Stelziga, poštmistra v Schönfeldu, a po 1 pro pp. Frant. Říhu, inženýra v Praze, a Frant. Eiselta, starostu v Hanšpachu hlasovalo.

Ježto dle toho výsledku p. Adolf Aschenbrenner nadpoloviční většinu hlasů obdržel a volba řádně se konala, dovoluje sobě výbor zemský navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu p. Adolfa Aschenbrennera, dra. veškerých práv, za poslance měst Šluknova, Ehrenbergu a Hanšpachu za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Hoher Landtag wolle die Wahl des H. JUD. Adolf Aschenbrenner zum Abgeordneten der Städte und Industrieorte Schluckenau, Ehrenberg u. Hainspach agnosziren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort? Nežádá nikdo z pánů za slovo? (Nikdo se nehlásí. )

Bitte die Herren, welche mit dem Antrage der Kommission übereinstimmen, die Hände zu erheben.

Prosím pány, kteří souhlasí s návrhem komise, aby ruce vyzdvihli. (Stane se. )

Návrh jest přijat. Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj Kratochvíle: K volbě poslance do sněmu pro volební okres venkovských obcí okresů: Žateckého, Postoloprtského, Chomútovského, Bastianberského, Podbořanského a Jesenického odbývané dne 7. září 1871 dostavilo se z 227 po zákonu zvolených voličů 213, z nichž jich 191 pro p. Ludvíka Erlera, úřadníka na odpočinku, bytem v Plané, 10 pro p. Bohdana Böhma, prof. v Liberci, 3 pro p. dra. Ant. Linka, advokáta v Sedlčanech, 2 pro p. Ant. Willnitzera, MDr. v Žatci, a pak pro p. Lud. Strausse, statkáře v Krymě, a po 1 pro p. dra. Michala Tauschka, adv. v Postoloprtecb, Frant. Czardu, lékárníka, a Frant. Metze, kníž. Švarcenberského právního zástupce tamtéž, hlasovalo. Dva lístky hlasovací byly prázdny odevzdány. Nadpoloviční většinu obdržel tedy p. Ludvík Erler. Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební aktu a navrhuje: Slavný sněme račiž volbu p. Lud. Erlera za poslance obcí venkovských okresu Žateckého, Postoloprtského, Chomutovského, Bastianberského, Podbořanského a Jesenického za platnou uznati a zvoleného k sněmu Českému připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Ludwig Erler als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Saaz, Postelberg, Kommotau, Sebastiansberg, Podersam und Jechnitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo z pánů za slovo? Verlaugt Jemand das Wort? (Niemand meldet sich. ) Ich bitte die Herren, welche mit dem Antrage der Kommission übereinstirmmen, die Hand zu erheben. Prosím pány, kteří souhlasí s návrhem komise, aby vyzdvihli ruce. (Stane se. ) Angenommen. Přijat.

Zpravodaj p. Kratochvíle: Jelikož pan Albert hrabě Nostitz zemřel a páni Bedřich hrabě Westphalen, Jan hrabě Harrach a svobodný pán z Ehrenburgu mandát svůj složili, byla zapotřebí volba 4 poslancův z volebního sboru držitelů velkých statků svazkem svěřenským nezaopatřených. C. kr. místodržitelství rozepsalo tuto volbu na den 13. září t. r. Při volbě této súčastnilo se ze 428 k volbě oprávněných 149 volitelů a obdrželi pánové Richard hrabě Belkredi 148, Leopold svobodný pán Malovec 148, Mauric hrabě Rummerskirch 147, Kristian rytíř Schäffer 145 hlasů.

Jelikož volba pravidelně se vykonala, dovoluje sobě výbor zemský předložiti tuto volební spisy s návrhem: Slavný sněme račiž volbu pánů Richarda hraběte Belkrediho, Leopolda svob. pána Malovce, Maurice hraběte Rummerskircha a Kristiana rytíře Schäffra za platnou uznati a zvolené pp. poslance k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren Richard Grafen Belcredi, Leopold Freiherrn von Mallowetz, Moriz Grafen Rummerskirch und Christian v. Schäffer agnosziren und die genannten Herren Abgeordneten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort? Žádá nekdo za slovo? - Bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. Žádám pány, kleří souhlasí s návrhem, aby ruku vyzvedli. Jest přijat. Der Antrag ist angenommen.

Poslanec p. Kratochvíle: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu konané dne 9. září 1871 pro volební okres města Liberce a Christianstadtu dostavilo se z 1399 - 462 voličů k volení oprávněných, z nichž 423 pro pana JUDr. Hynka Grasse, po 18 pro pana Dra. Adolfa Würfla a Dra, Rud. Friesse a po jednom pro pp. Heřm. Hallwicha, Jahnela a Eduarda Schmidta hlasovalo.

Ješto dle toho výsledku p. JUDr. Hynek Grasse nadpoloviční většinu hlasů obdržel a volba řádně se konala, dovoluje sobě výbor zemský navrhnouti: Slavný sněme račiž volbu pana JUDr. Hynka Grasse za poslance města Liberce s Christianstadtem za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. MDr. Ignaz Grasse zum Abgeordneten der Stadt Reichenberg mit Christianstadt agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Předseda: Žádá nekdo za slovo? Verlangt Jemand das Wort?

Die Herren, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Žádají se pánové, kteří souhlasí, by ruce pozdvihli.

Der Antrag ist angenommen.

Přijato.

Zpravodaj Kratochvíle: K volbě poslance do sněmu za vol. okres měst Landškrouna, Ústí nad Orlicí a České Třebové již dne 24. srpna 1870 odbývané dostavilo se voličů 734. Z těch dalo 391 voličů hlas panu Alex. Vrbovi, purkmistru v České Třebové a 338 voličů p. Jos. Niedrlovi, purkmistru Landškrounskému. Dále dostalo se po 1 hlasu p. Jilímu Demmlovi, stav. mistru v Landškrouně a p. Voženílkovi, c. kr. okr. hejtmanovi tamtéž.

Mimo to byly 3 hlasovací lístky prázdny. Zvolen tedy nadpoloviční většinou hlasů p. Alex. Vrba za poslance do sněmu.

Proti tomuto výsledku voleb podali voličové Landškrounští protest, dovozujíce v něm

1. ,že c. kr. náměstnictví ku telegrf. dotazu c. k. okr. hejtmana nařídilo, aby se k přímým daním připočtly přirážky válečné, čímž voličům Landškrounským stala se prý ujma. jelikož takto

řád volební do sněmu, v němž se v §. 13. výslovně mluví toliko o přímých daních, doznal změny, kterouž učiniti jen slav. sněmu přísluší;

2.   ,že při skrutinování přes protest Landškrounských členů komise smíšeny byly hlasovací lístky měst Landškrouna, české Třebové a Ústí nad Orlicí a že tudiž odpadla možnost proskoumati plnomocenství;

3.   zároveň jest prý nápadné, že z voličů Ústských ve voličských listinách zapsaných hlasu svého neodevzdali pouze 2 voličové a z voličů česko-třebovských pouze 1 volič. Dále prý je známo, že stejnojmenný syn řezníka a hostinského Frt. Poldaufa odevzdal hlasovací lístek za svého nemocného otce;

4.   konečně se tvrdí, že vedle §. 4. b) řádu volení ze dne 16. dubna roku 1864 nebyly k volení oprávněni voličové tuto jmenovaní:

Jan Brožek, soukenník, Jos. Krützner, soukenník, František Krützner, soukenník, Václav Stantejský, soukenník, František Král, soukenník, Karel Hlavsa, tkadlec, Frant. Lycenský, tkadlec, Jan Andres, tkadlec, Frant. Beneš, kupec, Ant. Kastner, tkadlec, Jos. Dušánek, tkadlec, Jos. Liška, tkadlec, Václav Sychra, soukenník, Frant. Brožek, soukenník, a Fl. Roller, soukenník (tento z obce Hilvát). Zemský výbor chtěje míti zjištěno, jak se věc má, požádal již 1, září 1870, č. ex. 13726, c. kr. náměstnictví za potřebné vyšetřování, načež se mu místodržitelským přípisem ze dne 6. listop. 1870, č. 46392, o stížnostech výše uvedeného protestu dostalo odpovědi následovní.

ad 1. Připočtení válečné přirážky k přímým daním, na nichž dle §. 13. řádu o volení do sněmu, resp. dle zákona ze dne 18. dubna 1869,   č. 46, závisí právo voličské, zakládá se v souvislosti s ustanovením §. 10. řádu o volení do sněmu zákonně a tudiž stalo se po zákonunařízení výše uvedené, neboť případ, kdy takovéto připočtění státi se nemá, uvedena v §. 10. posléze dotčeném.

ad 2. V příčině společného skrutinování odevzdaných při volbě lístků hlasovacích neshledalo se vzhledem k §. 5. zák. ze dne 17. ledna 1870,   č. 8, taktéž nižádné závady, a tvrzení protestujících, že spůsobem, jak si komise volební při skrutinování tom počínala, stalo se prý nemožným, proskoumání plnomocenství voličů jeví se co nepodstatné, nehledíc k tomu, že právě takovéto proskoumání k úloze společné komise skrutinující nenáleží.

ad 3. a 4. Až na to, že řezník a hostinský Frant. Poldauf v České Třebové, jak patrno z protokolu s Frant. Poldaufem starším i mladším u c. k. okr. hejtmanství v Landškrouně dne 12. září 1870 zavedeného bezprávně a bez plnomocenství volil jmenem svého stejně jmenovaného otce (voličská listina města České Třebové čís. 25) jsou udání v punktech těchto obsažená pouhé - domněnky, jichž podstatnost není ani protestujícími prokázána ani vyšetřováním úředním zjištěna.

Dle tohoto vylíčení stavu věci jest tudiž c. k. náměstnictví toho náhledu, že by se mel dotčený protest voličův odmítnouti, na proti platnosti volby není ničehož namítati, neboť výše přiznaný neplatný jeden hlas totiž hlas Františka Poldaufa nemůže výpadku volby nikterak býti na ujmu, poněvadž p. Alexandru Vrbovi, purkmistru česko-třebovskému, ze 734 hlasů voličských 391 hlasy zvolenému i po odražení tohoto jediného hlasu neplatného zbude předce ještě 390 hlasů, tudiž dle §. 48. řádu volení do sněmu více než nadpoloviční většina hlasův.

V uvážení takto vyšetřeného stavu věcí nevidí se výboru zemskému vyhověti konečné žádosti v protestu sněmovních voličův města Landškrouna z dne 25. srpna 1870 uvedené a ješto volení řádně bylo vykonáno, podávají se volební spisy slavnému sněmu s návrhem:

Slavný sněme račiž protest voliči landškrounskými dne 25. srpna 1870 proti volbě Alexandra Vrby za poslance do sněmu ve volicím okresu měst Landškrouna, Ústí nad Orlicí a České Třebové podaný odvrci a zvoleného co poslance k sněmu připustiti.

Der hohe Laudtag wolle den Protest der Laudskroner Wähler vom 25. August 1870 gegen die Wahl des Alexander Wrba zum Lanbtagsabgeordneten der Städte Landskron, Wildenschwert und Böhmisch=Trübau zurückweisen und den Vorgenannten als Landtagsabgeordneten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche diejenigen Herren, welche dem Antrage der Kommission zustimmen, ihre Hand zu erheben. (Geschieht. Stane se. )

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Ref. Kratochvíle: K volbě poslance do sněmu, konané dne 22. září 1871 pro volební okres měst Litomyšle a Poličky dostavilo se 575 voličů, k volení oprávněných, z nichž 475 pro pana Jana Bouzara, měšťanostu v Poličce, hlasovalo.

Ješto dle toho výsledku pan Jan Bouzar nadpoloviční většinu hlasů obdržel a volba řádně se konala, dovoluje sobě komise činiti návrh:

Slavný sněme račiž volbu pana Jana Bouzara za poslance měst Litomyšle a Poličky za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag Wolle die Wahl des Herrn Johann Bouzar zum Abgeordneten der Städte Leitomysl und Polička agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, aby ruku vyzdvihli.

Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage zustimmen, ihre Hand zu erheben.

(Stane se. Geschieht. )

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

P. Kratochvíle: K volbě poslance do sněmu, konané dne 26. září 1871 pro volební okres měst Kraslic, Neydek a Schönbachu dostavilo se z 579 - 366 voličů k volení oprávněných, z nichž 262 pro pana dra. Arnošta Bareuthera z Vídně, 103 pro p. Jana Krumbholze, továrníka z Prahy, a 1 pro p. Františka Thomasa, továrníka z Kraslic, hlasovalo.

Ješto dle toho výsledku p. JUDr. Arnošt Bareuther nadpoloviční většinu hlasů obdžel a volba řádně se konala, dovoluje sobě komise činiti návrh:

Slavný sněme račiž volbu p. dra. Arnošta Bareuthera za poslance měst Kraslice, Neydek a Schönbachu za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Ernst Bareuther zum Abgeordneten der Städte Graslitz, Neudek und Schönbach agnosziren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo? Verlangt Jemand das Wort? (Nikdo se nehlásí. - Niemand meldet sich. )

Prosím pány, kteří souhlasí s návrhem komise, aby vyzdvihli ruku.

Ich bitte Diejenigen Herren, welche dem Antrage der Kommission zustimmen, ihre Hand zu erheben. (Geschieht. - Stane se. )

P. Kratochvíle: K volbě poslance do sněmu, konané dne 20. září 1871 pro volební okres měst Vrchlabí, Lanova a Hostinného dostavilo se z 775 - 464 voličů k volení oprávněných, z nichž 317 pro p. dra. Heřmana Hallvicha, sekretáře obchodní komory v Liberci, 142 pro p. dra. Švarce z Prahy a 1 pro p. profesora Hickmana z Liberce hlasovali.

Čtyry lístky hlasovací byly prázdny podány.

Ježto dle toho výsledku pan Dr. Heřman Hallvich nadpoloviční většinu hlasů obdržel a volba řádně se konala, dovoluje sobě komise činiti návrh:

Slavný sněme račiž volbu p. dra. Heřmana Hallvicha za poslance měst a průmyslových míst Vrchlabí, Lanova a Hostinného za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Herrmaun Hallwich zum Abgeordneten der Städte und Industrialorte Hohenelbe, Langenau und Arnau agnosziren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo? Verlangt Jemand das Wort? (Nikdo se nehlásí. - Niemand meldet sich. )

Prosím pány, kteří souhlasí s návrhem komise, aby vyzdvihli ruku.

Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage der Kommission zustimmen, ihre Hand zu erheben. (Geschieht. - Stane se. )

Zpravodaj Kratochvíle: K volbě poslance do sněmu, konané dne 9. září 1871 pro volební okres města Budějovic dostavilo se z 1211 - 1010 voličů k volení oprávněných, z nichž 520 pro p. Vácslava Rosenauera, měšťana budějovického, 488 pro p. Adolfa rytíře Jungmanna, advokáta v Budějovicích, a 1 pro p. Kašpara Kučeru, rytíře z Voborských hlasovalo. Jeden lístek byl prázen.

Dle tohoto výsledku mínil zemský výbor, že jest p. Vácslav Rosenauer za poslance zvolen, a to tím více, jelikož ovšem proti této volbě p. Dr. Antonín Vokáč, advokát v Budějovicích, protest ohlásil, jej ale nepodal.

Zemský výbor činil tedy dne 18. září návrh, aby volba tato za platnou byla uznána; avšak protest ten byl podán mezi tím dne 17. září t. r. a zní následovně:

Slavný sněme!

My níže psaní voličové král. města Č. Budějovic zpozorovali jsme nejen v přípravách volby poslance na sněm český za město naše včera vykonané vady četné a vážné ale také v samém provedení té volby shledali jsme nesprávnosti, jež příčí se jak přirozenému smyslu právnímu, tak zřejmému znění zákonů volebních, a jež pro výsledek volby dotčené byly rozhodné. Naše mnohonásobné namáhání, aby zamezeny byly nepořádky vyskytající se, neměly úspěchu. Proto nepovažujeme volbu včeřejší za projevení skutečného smýšlení politického veškerých oprávněných voličův budějovických, neuznáváme zvolení pana Václava Řosenaura za poslance král. města Č. Budějovic za řádné a podáváme proti platnosti volby té ohražení, kteréž takto odůvodňujeme:

1.    Za příčinou opravy seznamu voličův, nad míru nesprávného, podány byly mnohé reklamace, ohledně jejichž reklamantům od c. k. okresního hejtmanství posud nedostalo se vyřízení.

Tak zvláště p. JUDr. Vokáč, Dr. A. Zátka, Dr. F. Zátka, Ed. Tiller, nebyvše zpraveni o vyřízení, nemohli proti některým záporným rozhodnutím jich reklamac stížnost k c. k místodržitelství podati.

2.   Den před volbou vyloučeni byli ze seznamu voličův bez právního důvodu tito pánové;

a)  P. Frant. Janský, vicerektor bisk. klerikálního semináře a učitel liturgie, jest tudíž představený veřejného vychovávacího a vyučovacího ústavu, a zároveň od p. biskupa ustanovený učitel; placen z náboženské matice.

b)  P. Martin Říha, doktor bohosloví, prefekt studentského semináře, český kazatel v seminářském kostele a učitel náboženství na pedagogiu učitelském.

c) P. Jan Trajer, konsistoriální úředník.

d) P. Eman Marielschlager, konsistoriální úředník.

e) P. Václav Voneš, konsistoriální úředník a zároveň správce duchovní v budějovické káznici.

f) P. Jan Metze,

g) p. Hyn. Hess,

h) p. Jak. Bufka vikaristé při kathedrálním kostele,

povinností jejich jest přisluhovati při slavných bohoslužebných výkonech a pracovati v správě duchovní zároveň s kaplany, mají ale hodnost (Rang) farářů. Pánům těmto, jichž právo volební již jednou popíráno, výnosem c. k. okres, úřadu ddto. 16. září 1864 1) uznáno bylo, dodáno dne 8. září t. m. pozdě na večer návěští, že vyloučeni jsou ze seznamu voličův. Oni druhého dne v G hodin ráno zaslali telegrafickou stížnost k c. k. náměstnictvu. Tomuto úřadu však nevidělo se rozhodovati stížnosti takové, poněvadž prý, jak předloha 2) dokazuje, pro krátkost času důvodnost stížnosti zjistiti nelze.

Téže odpovědi 3) dostalo se panu Dr. F. Zátkovi od c. k náměstnictva, který podal telegrafickou stížnost proti rozhodnutí c. k. okres. hejtmanství, kterýmž reklamovaným pánům, Emanuel Leeb, Vavřinec Jirka, Taeubl a Faber jim vším právem příslušící právo volební odepřeno bylo, tak zvláště panu Eman. Leebovi. který dle příloh 4-6) co příruční inženýr (In = genieur = Assistent) v Budějovicích na odpočinek dán a zde dle předlohy % již od roku 1866 řádné bydliště má.

Jestli takovéto rozhodnutí správné a v duchu zákona založeno, pak ovšem jsme vydáni neobmezenó libovůli c. k politických úřadův a právní prostředkové k hájení práv politických nám propůjčené jsou toliko lichou a nákladnou hrou, ani jimi "pro krátkost času" nikdy napravení porušení práva nedosáhneme.

Karakteristické konečně jest, že s ostatními kancelisty nebyl vyloučen také p. Adalbert Kinzl, jehož právo volební nemá více důvodu než ono jeho vyloučených kolegův. Proto zdá se takměř, že pro vyloučení či ponechání v seznamu voličův více ohledy politické než právní byly rozhodné.

3.   Pánům v dřívějším odstavci jmenovaným bylo alespoň ohlášeno, že vyloučeni jsou ze seznamu voličův. Někteří jiní voličové nebyli ale o tom zpraveni a teprv při volbě samé zvěděli o tom, kdežto pak již dokonce svého práva hájiti nemohli. Tak zejména vyloučen byl p. Zátka Jan na základě nepravdivého tvrzení, že řádné bydliště své má v Březí.

4.   Den před volbou vřaděno bylo do seznamu voličův značné množství 135 voličův.

Poněvadž ani na zvláštní požádání nikomu nebylo dovoleno, aby do seznamu takto doplněného nahlédnouti mohl, nebylo také lze proti oprávnění nových voličův činiti námitky a stěžovati si na vřadění jejich, ač k tomu bylo hojně příčin. Tak k. př. platí Úhl Jan pouze 8. 92, Nathan Pařízek dokonce pražádnou daň, kdežto p. Tábor platící bez přirážek 42 zl. r. č. nebyl zapsán.

5. Připuštěn byl p. Dr. Karel Havelka za svou manželku Marii, vlastnici domu č p. 174 m., aniž by se byl vykázal plnou mocí, ačkoliv řád volební takového zastoupení nezná a §. 8 pro obec zřejmě praví, že manžel vykonává právo volební za svou manželku jen tehdáž, když je spoluvlastníkem usedlosti.

6. Za Alžbětu Migl a Marii Bauch volil jakýsi zmocněnec na základě plné moci od obou jmenovaných podepsané, Marie Bauch však není zletilá, nemá právo plnou moc podepsati a byl jedině Jan Bauch, otcovský její kurator, oprávněn volební právo za ni vykonati, což se však nestalo.

7.   Dle §. 5. zákona z dne 17. ledna 1870 má býti každému voličovi lístek legitimační dodán do bytu. Nařízení toho nebylo šetřeno, neboť asi 20 voličům lístky legitimační do bytu dodány nebyly.

8.   Některým voličům, tak zvláštně p. Laňovi Janu dodány byly legitimační lístky, v kterých den volby ustanoven byl na den 29. září 1871 místo dne 9. září. Jest možno, že některý volič za touto příčinou právo své volební dne 9. září nevykonal. Uvádějíce tuto vady volby včera konané toliko nejčelnější jsme vytknuli.

Dokázaly jsme, že staly se hrubé poklesky formální, že odnímáno našim voličům právo volební v poslední hodině, když více brániti se nemohli a že způsob provedení volby překazil zúčastnění mnoha voličův, tak že počet hlasův panu Václavu Rosenaurovi připadlých nebyl by nikterak absolutní většinou, kdyby vše bylo se dělo správně.

Vady naznačené opravňují nás tedy s dostatek k uctivé prosbě:

Slavný sněme království Českého račiž zrušiti volbu pana Václava Rosenaura za poslance král. města Českých Budějovic, dne 9. září t. r. vykonanou.

Konečně dovolujeme si připojiti naději a prosbu, aby práva o volbě v městě našem předložena byla slavnému sněmu k rozhodnutí o platnosti té volby, pokud možná brzy, neboť velmi těžce bychom nesli, kdyby jako v předešlém zasedání na základě volby neplatné za zástupce našeho vydával se muž, kterému důvěry naší naprosto se nedostává, kdyby při jednání o konečném uznání odvěkých práv koruny naší ve jmenu našem hlasoval muž, který odporem svým proti těmto právům nikdy se netajil.

Dáno v Č. Budějovicích dne 10. září 1871. Dr. Wokáč, zemský advokát.

Jan Šavel, městský děkan a kanovník.

(Hlasy: Ne číst. ) Podpisů je hojnost.

Jsou tady dva náhledy sobě odporující, náhled zemského výboru, že volba byla řádně provedena, že tedy "by se měla za pravou uznati, a protest proti té volbě, který žádá, aby zrušena byla. Komisí nebylo ovšem možno, rozhodnouti se ihned o věci a usnesla se tedy, že nejprvé musí záležitost tato náležitě vyšetřena býti, aby pak komise předmět týž ještě bedlivěji proskoumala a konečný návrh slavnému sněmu podala. Komise totiž usnesla se na tom, aby bylo místodržitelství požádáno, aby vyšetřeny byly poklesky, jaké se při té volbě dle udání protestu učinily.

Die Kommission stellt den Antrag, daß die Regelwidrikeiten, die sich bei dieser Wahl zugetragen haben sollen, durch die k. k. Statthalterei untersucht werden möchten.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Poslanec pan Dr. Grünwald: Prosím. V protestu jest také mluveno o nesprávnostech při provedení volby. Tu se děje výčitka, která by se zvláště mne týkala, poněvadž jsem byl starostou volební komise. V protestu jsou ale jen dva případy uvedeny, kde by se byli voličové neměli připustiti, avšak takové, že znalost závadných okolností, jichž tu bylo, mohl někdo čerpati jenom ze soukromých zdrojů. Komise neměla času k tomu, kde voličů bylo 1010. Já tedy míním, že co se týče provedení volby, není stížnost protestu podstatná, poněvadž druhý kandidát, který byl zvolen, obdržel o 42 hlasů více. Řečené dva případy nebyly tedy rozhodné. Ostatně ale, pokud výčitka, která se v protestu činí, padá na hejtmanství, nejsem proti tomu, aby se ten protest odevzdal místodržitelství.

Oberstlandmarschall: Verlangt noch Jemandes Wort?

Žádá jeste někdo za slovo ?

Wenn Niemand mehr das Wort verlangt, so erkläre ich die Debatte für geschlossen und ertheile dem Berichterstatter das Wort.

Posl. p. Kratochvíle: Komise nečiní žádné výtky volební komisi tehdejší v Budějovicích. Co protest udává, není přece ještě mínění komise sainé, která volbu skoumati měla. Komise však má za to, že velmi důležito jest, aby se k věci té blíže přihlédlo a jedině z toho ohledu činí svůj návrh. Bude-li volba uznána za platnou či neplatnou, to záviseti bude na tom, jak vyšetření věci té dopadne. A protož není příčiny, aby snad jinak usneseno bylo, než jak komise navrhovala a jak jsem právě návrh její přednesl.

Nejv. maršálek zemský: Prosím, návrh ještě jednou.

Posl. p. Kratochvíle: Slavný sněme račiž uzavříti, aby bylo c. kr. místodržitelství požádáno, aby vyšetřeny byly nepříslušnosti, jaké se při volbě Budějovické udály dle podaného protestu značné části voličů.

Die Kommission stellt den Antrag, die k. k. Statthalterei möge ersucht werden, alle die Regelwidrigkeiten, die sich laut des vorgetragenen Protestes bei der Wahl in Budweis zugetragen haben sollen, untersuchen zu lassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádám ty pány, kteří s návrhem komise souhlasí, aby vyzvedli ruku.

Bitte die Herren, welche dem Antrage der Kommission zustimmen, die Hand zu erheben.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh přijat.

Se. Exc. Herr Statthalter: Ich werde nicht ermangeln, den Vorgang bei dieser Wahl genau untersuchen zu lassen und das Ergebniß dem hohen Hause seiner Zeit mitzutheilen.

Nejv. maršálek zemský: (Zvoní).

Pánové, než budeme pokračovati v denním pořádku, vyzývám ony pány, jichž volba byla za platnou uznána, by složili slib v mé ruce. Zároveň též ještě jsou dva páni, jichž volby již v předešlém zasedám byly verifikovány, totiž: p. Dr. Tyrš a opat Želivský Sichrava, kteří též ještě nesložili slib.

Ich werde, bevor wir in der Tagesordnung fortfahren, die Angelobung derjenigen Heuen vornehmen, deren Wahlen bis jetzt verifizirt worden find und welche im Hause gegenwärtig find.

Ebenso haben noch zwei Herren, deren Wahlen bereits langst verifizirt worden find, nämlich der Herr Abt von Seelau und Herr Dr. Tyrš die Angelobung zu leisten.

Žádám p. tajemníka, by přečetl formuli a jmena oněch pánů, aby pak každý z těch pánů rukou podáním složil slib.

Ich ersuche den Herrn Landtagssekretär die Eidesformel vorzulesen.

Ldtgs. =Sekr. Schmidt (liest): Se. Exc. Graf Belcredi, Baron Malowec, Graf Rummerskirch, Ritter von Schäffer, Franz Jeřábek, Prof. Tomek, Herr Černý, Herr Skrejšovský, Herr Kühnel, Georg Löwe, Anton Pichler, Herr Tuschner, Herr Johann Rasp, Herr Kaj. Bayer, Herr Dr. Graffe, Herr Jul. Lippert, Herr Ludwig Erler, Herr Dr. Aschenbrenner, Dr. Volkelt, Herr Adalbert Bürger, Herr Wrba, Herr Bouzar, Herr Ernst Bareuther, Herr Herrmann Hallwich.

Nejv. maršálek zemský: Žádám p. tajemníka, aby přečetl formuli slibu, by pak každý z pánů mně rukou podáním řekl slovo: Slibuji.

Ich ersuche den Herrn Landtagssekretär die Eidesformel vorzulesen und die Herren, welche die Angelobung zu leisten haben, mir den Handschlag zu ertheilen.

Sněm. sekr. Schrnidt (čte): Učiníte co poslancové slib na místě přísahy v ruce nejv. maršálka, že chcete J. V. císaři pánu věrni a jeho poslušni býti, zákony zachovávati i své povinnosti plniti.

Sie werben als Landtagsabgeordnete in die Hand des Oberstlandmarschalls an Eidesstatt geloben Sr. Majestät Treue und Gehorsam, Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten.

Sněm. sekr Schrnidt: P. opat Želivský Sichrava.

P. opat Želivský: Slibuji.

P. Dr. Miroslav Tyrš: Slibuji.

J. Exc. hr. Belcredi: Slibuji.

Bar. Malovec: Slibuji.

Hr. Rummerskirch: Slibuji.

Ryt. Schäffer: Slibuji.

P. Fr. Jeřábek: Slibuji.

P. prof. Tomek: Slibuji.

P. Černý: Slibuji.

P. Skrejšovský: Slibuji.

P. Kühnel: Slibuji.

P. J. Löwe: (nedostavil se. )

P. Ant. Pichler: (nepřítomen. )

P. Tušner: Slibuji.

Herr J. Rasp: (nepřítomen. )

Herr Kaj. Bayer: (nepřítomen. )

Herr Dr. Grasse: (nepřítomen. )

Herr Jul. Lippert: (nepřítomen. )

Herr Ludwig Erler: (nepřítomen. )

Herr Dr. Aschenbrenner: (nepřítomen. )

Herr Dr. Volkelt: (nepřítomen. )

P. Vojtech Bürger: Slibuji.

P. Vrba: Slibuji.

P. Bouzar: Slibuji.

Herr Bareuther: (nepřítomen. )

Herr Hallwich: (nepřítomen. )

Nejv. maršálek zemský: Pan sněmovní aktuár Voliňský složí slib.

Der Herr Landtagsaktuar Woliňský wird nun die Angelobung leisten.

Sněm. sekr. Schmidt čte: Složíte co zapisovatel sněmu vzhledem k své úřední přísaze toliko slib do rukou Jeho Exc. nejvyššího maršálka, že budete svědomitě a spravedlivě hledět povinností, jež se Vám ukládají v čl. 4. alin. druhá jedn. řádu.

Sněm. aktuár Voliňský: Slibuji.

Nejv. maršálek zemský (zvoní): Pánové, budeme pokračovati v denním pořádku.

Meine Herren! Wir fahren in der Tagesordnung fort.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist der Bericht der Kommission über das kaiserliche Reskript und die Regierungsvorlagen.

Na denním pořádku jest zpráva komise třicetičlenné o nejvyšším reskriptu ze dne 12. září a o volebních předlohách. Žádám pány zpravodaje, by zaujali svá místa.

Bevor wir in der Debatte über diesen Gegenstand eingehen, halte ich mich für verpflichtet, das hohe Hand darauf aufmerksam zu machen, daß ber Gegenstand dieser Debatte ein so weitläufiger ist, daß ich es für angezeigt halte, mitzutheilen, in welcher Weise die Debatte stattfinden wirb. Die Kommission stellt zunächst einen formellen Autrag, dann stellt sie den Antrag auf die Erlassung einer bestimmten Adresse mit den hiezu gehörigen Beilagen; es wird daher zunächst die Debatte über den formellen Antrag ber Kommission stattfinden. Wenn diese geschlossen und darüber abgestimmt worden ist und ber Antrag ber Kommission angenommen sein wird, so werbe ich die Generaldebatte über den ganzen Bericht der Kommission eröffnen. Die Spezialdebatte wirb in der Weise stattfinden, daß, nachdem die Anträge der Kommission aus 4 destimmten getrennten Partien bestehen, jeder dieser Partien eine allgemeine Debatte über diesen Theil der Anträge vorangehen wirb. Nachdem die Adresse, welche von der Kommission vorgeschlagen wirb, wenn sie früher angenommen würde, nach ihrem Wortlaut den späteren Beschlüssen präjudiziren würde, so halte ich es für zweckmäßig, daß die Spezialdebatte über die Anträge in der Ordnung stattfinde, daß zunächst über die Fundamentalartikel, dann über das Nationalitätengesetz, dann über die Wahlordnung und dann über die Adresse debattirt und abgestimmt werde; bei jeder dieser Partien, wie gesagt in einer Weise, daß die allgemeine Debatte vorhergehe und die eigentliche Spezialdebatte nachfolge.

Dovoluji sobě, pánové, na to upozorniti, že následkem rozsáhlých návrhů, jež komise podala, jest třeba následujícím pořádkem rokování provésti:

Předně se bude rokovati o formálním návrhu komise.

Po skončené debatě a po hlasování o tomto návrhu, bude-li návrh tento přijat, přejde se k generální debatě o celé zprávě komise.

Pak přijdeme k speciální debatě tím způsobem, že o jednotlivých částech po sobě speciálně se bude rokovati.

Následkem toho, že by hlasování o adrese prejudikovalo hlasování o přílohách této adresy, dám debatovati a hlasovati prvé o fundamentálních článcích, pak o návrhu stran zákona o národnostech, o návrhu volebního řádu, konečně o návrhu adresy.

Při každé z těchto 4 částí návrhu komise bude však vhod, aby se před speciálním a podrobným rokováním o jednotlivých článcích zavedlo rokování povšechné o té které celé části návrhu.

Přejdeme tedy dle toho, jak jsem se pronesl, předně k formální debatě o návrhu komise.

Pane zpravodaji račte zaujmouti své místo.

Zpravodaj Dr. Rieger; Zpráva komise sněmovní k podání návrhů o vyřízení nejvyššího reskriptu a předloh vládních jemu přiložených.

Komise navrhuje:

Slavný sněme račiž usnésti se:

K nejvyššímu reskriptu ze dno 12. září t. r. budiž dána odpověď nejponíženější adresou k Jeho Veličenstvu a návrhy požádané nejvyšším reskriptem, jimž dán výraz ve článcích fundamentálních, v návrhu zákona k ochraně rovného práva národnosti české a německé v království Českém, pak v návrhu volebního řádu do sněmu království Českého buďtež hlasováním přijaty co docelující příloha adresy a s ní na nejvyšším místě předloženy.

Bericht der Landtagskommission zur Antragstellung über die Beantwortung des allerhöchsten Reskriptes und die Erledigung der dasselbe begleitenden Regierungsvorlagen.

Die Kommission beantragt:

Hoher Landtag wolle beschließen:

In Beantwortung des allerh. Reskriptes vom 12. Sept. l. J. sei eine allerunterthänigste Adresse an Se. Majestät zu richten und es seien die durch dasselbe abgeforderten Vorschläge des Landtages formulirt in Fundamentalartikeln, in dem Entwürfe eines Gesetzes zum Schutze des gleichen Rechtes der böhmischen und deutschen Rationalität im Königreiche Böhmen und in dem Entwurfe einer Wahlordnung für den Landtag des Königreiches Böhmen als integrirende Bestandtheile der Adresse zu votiren und mit derselben allerhöchsten Orts vorzulegen.

Slavný sněme!

Přednáším Vám návrh chladných slov, ale velikého obsahu a velikého dosahu. Obsah podaný v naší adrese a v přílohách jejich může míti význam a následky světodějné. Více než dvoje století minulo zajisté, co národ náš nebyl v té míře pánem svého osudu, jako jest v nynějším okamžení. Konečně vyplní se touha naše dávno a dávno cítěná, abychom se mohli nejmilostivějším králem našim smluviti o ústavu naší země Pánové! Obsah našeho návrhu může, ač ovšem bude-li pvijat, dáti vlasti naší ústavu a budoucnost podstatně rozdílnou od té, kterou jsme posud prožili. On však také, jakkoliv úmysl náš není a nikterak nebyl ten, abychom jakýmkoli spůsobem prejudikovali jiným zemím našeho císařství, nicméně nezůstane bez účinku na utvoření veškerého Rakouska, jemuž si přejeme dáti formu federativní, ve kteréž všichni státové a národové, kteříž činí tento spolek národův, by se mohli pohybovati svobodněji než posud. Zřízení takové nalezne zajisté i za hranicemi velké říše této sympathie a nemůže býti bez účinku na národy sousední, může na ně vyvinouti jakousi moc přitažlivou.

Já, pánové, dotýkám se tohoto momentu jen k tomu cíli, abych řekl, že stojíme před skutkem nad míru významným, kterýž ve svých následcích může podstatně přispívati k tomu, jak na budoucnost se utvoří politické poměry celé střední Evropy, a jak se snad někdy rozřeší otázka východní.

Pánové! Jsouce sobě vědomi, že přistupujeme ke skutku tak veliké váhy politické, myslím, že nám sluší zastaviti se na okamžik a rozvážiti jako muž, který se chystá k velikému skutku, zdali jest úmysl jeho cist, zdali jest cíl dobrý a zdali následky jeho budou blahé.

Pánové! Úvahu tu musíme učiniti bez přecenění sil svých, my ji. musíme učiniti se skromnou rozvahou, avšak musíme ji činiti též s plnou důvěrou ve síly své a s plnou odhodlaností, že vytrváme na tom a že provedeme to, co za pravé uznáváme (Dobře! Výborně!).

Tažme se nyní, jaký jest význam, jaký jest účel návrhů našich, co podáváme Jeho Veličenstvu, našemu nejmilostivějšímu králi, co podáváme naší vlasti a co podáváme konečně celému Rakousku?

Pánové! My chceme především učiniti dílo míru; dílo míru pravím a sice především ve vlasti naší obývané dvěma kmeny, jímžto náleží rovné právo bytu. K tomu cíli sestavili jsme zákon o rovném právě obou národností; k tomu cíli utvořili jsme tam instituci na jiných sněmích posud nevídanou, instituci kurií, která každému z těchto kmenů dává možnost chrániti se proti majorisování, dává možnost vyvinovati se vlastními sílami co do vzdělanosti národní; konečně v návrhu témž učinili jsme opatření, aby okresové vlasti naší byli rozděleni takovým spůsobem, aby každá národnost samostatně své věci národní vésti mohla a nemohla druhou býti křivděna.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP