Pondělí 9. října 1871

Stenografická zpráva o III. sezení druhého výročního zasedání sněmu českého od roku 1870, dne 9. října 1871.

Stenographischer Bericht uber die III. Sitzung der zweiten Jahres=Session des böhmischen Landtages vom Jahre 1870, am 9. Oktober 1871.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek kníže Jiří z Lobkovic.

Přítomní: Maršálkův náměstek J. U. Dr. rytíř Bělský a poslancové v počtu k platnému uzavírání dostatečném.

Co zástupec vlády: Jeho Excell. c. k. místodržitel hrabě Bohuslav Chotek a c. k. dvorní rada Jan rytíř Neubauer.

Sezení počalo o 10. hod. 30 minut dopoledne.

Vorsitzenber: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Fürst Georg Lobkowitz.

Gegenwärtig: Der Oberstlandmarschall= Stellvertreter Dr. Ritter v. Bělský und die beschlußfähige Anzahl von Landtags=Abgeorbneten.

Am Regierungstische: Se. Exc. der k. k Statthalter Graf Bohuslav Chotek und der k. k. Hofrath Johann Ritter v. Neubauer.

Beginn ber Sitzung um 10 Uhr 30 Min. Vormittags.

Oberstlandmarschall läutet (zvoní): Jest dostatečný počet poslanců a zahajuji sezení!

Byl mi podán následující návrh p. drem. Grünwaldem, jejžto si dovoluji dáti přečísti.

Es wurde mir ein Antrag von Dr. Grünwald übergeben, welchen ich zur Verlesung zu bringen bitte.

Sněm. sekretář S c h m i d t: Vzhledem k tomu, že posavadní členové výboru zemského i jejich náhradníci úřadu svého se zřekli, učiniž slavný sněm opatření, aby záležitosti, které náleží clo kompetence výboru zemského, na dále vyřízeny býti mohly. Dr. Vend. Grünwald, baron Villani, Jan Krejčí, dr. Brauner, Ant. Honc, Kratochvile, P. Husák, Potůček, Jablonský, Slavík, Brzorád, Reichert, Strakatý, Tilscher, Pour, dr. Jeřábek, dr. Čížek, dr. Kodym, J. Rich. Vilímek, Kubíček, Grégr, Kučera, Oliva, dr. Karel Roth, Ant. Schmidt, dr. Klaudy.

Oberstlandmarschall: Ich werbe diesen Antrag in Druck legen und vertheilen lassen und an eine der nächsten. Tagesordnungen setzen lassen. Dám tento návrh tisknout a rozdat a na denní pořádek jednoho z příštích sezení.

(Stimmen): Den Antrag bitte ich auch deutsch verlesen zu lassen.

Landtags=-Sekretär Schmidt (liest): Antrag:

Mit Rücklicht darauf, daß die bisherigen Mitglieder des Landesausschußes und ihre Ersatzmänner auf ihr Amt verzichtet haben, wolle der h. Landtag eine Vorkehrung treffen, damit die Angelegenheiten, welche in die Kompetenz des Landesausschußes gehören, in weiterer Folge verhandelt und erledigt werden.

Oberstlandmarschall: der letzten Sitzung vorgetragen wurbe, übergeben. Ich bitte denselben vorzulesen.

Oberstlandmarschall läutet: Pan Dr. Čížek odevzdal protiohražení proti protestu p. posl. Wolfruma, jenž byl přečtěn v předešlém zasedání.

H. Dr. Čížek hat mir eine Gegenerklärung gegen den Protest des H. Abg. Wolfrum, der in der leßten Sißung vorgetragen wurde, übergeben. Ich bitte denselben vorzulesen.

S. s. Schmidt čte: Poslanec p. Wolfrum podal v druhém sezení nynějšího zasedání sněmu proti usnesení sněmovnímu na návrh posh p. Grünwalda, aby konstituovaly se kurie a zvolil se výbor verifikační, v prvním sezení učiněnému protest, poněvadž prý usnesení toto se stalo proti předpisu řádu jednacího. V udaném protestu předpokládá se, že letošní zasedání sněmovní jest pokračováním prvního výročního zasedání sněmu za rok 1870. Kdyby ale i tomu tak bylo, nemůže se přece o naduvedeném usnešení tvrditi, že se stalo proti předpisům řádu jednacího, neboť co se dotýče usnesení o konstituování se kurií, nepředpisuje jednací řád sněmu ničeho, dává tedy sněmu volnou ruku, tak že se může o novém konstituování kurií usnést, kdykoliv to za dobré neb prospěšné uzná.

Co pak dotýče se volby výboru verifikačního, ustanovuje článek 29 jedn. řádu v 2. odstavci, že spůsob, jak se má která komise voliti a počet členů její ustanovuje sněm pro každý případ zvlášť. Když ale jednací řád dokládá v tomto Článku dále, že dle uznání sněmu pro jisté druhy záležitostí zvoliti se mohou stálé komise na čas celého zasedání sněmu (jako na příklad výbor verifikační), nenásleduje ještě z toho, že musí výbor verifikační zvolen býti na čas celého zasedání.

Ze znění tohoto ustanovení řádu jednacího následuje, že by sněm, zvoliv v 2. sezení roku 1870 výbor verifikační, již tenkráte zároveň učiniti by musel usnesení, že volí výbor verifikační na dobu celého zasedání. Sněm ale tenkráte neučinil nijakého takového usnesení, on předsevzal pouze volbu na prostou žádost Jeho Exc. tehdejšího nejvyššího maršálka zemského. Když tomu tak jest, může sněm, kdykoliv jest mu libo, na obnovení volby verifikatorů se usnesti.

Takový výklad §. 29. řádu jednacího jest také i v praxi ve sněmu našem; neboť v zasedání sněmovním roku 1863 volen byl výbor verifikační po třikráte a sice v sezení 1., 16. a 33. Taktéž bylo učiněno usnesení ohledně členů nových do výboru verifikačního v 29. sezení r. 1864 a v sezení 30. r. 1865. Z toho ze všeho následuje, že k usnesení, proti kterému p. poslanec Wolfrum podal protest, sněm dle článku 29 jedn. řádu a podlé obvyklé praxe úplně byl oprávněn, kdyby i pravda bylo, že sněm na den 14. září toho roku svolaný jest pokračování zasedání sněmu z roku 1870. Avšak následkem debaty ohledně věci této vedené přišlo na jevo, že zasedání sněmovní z r. 1870, dříve pouze odročené, následkem nejv. rozhodnutí podlé dopisu z 2. března r. 1871, který došel presidium českého výboru zemského 8. března 1871, uzavřeno bylo. Také patent ze dne 11. srpna 1871, kterým svolávají se sněmové, obzvláště pak sněmové ti, kteří byli rozpuštěni, kterým dále svolává se i také sněm český k zasedání, ukazuje k tomu, že zde jde jen o zasedání nové, nikoliv ale o pokračování z roku minulého. Tím ztrácí protest poslance páně Wolfrumův, kdyby i dle jednacího řádu odůvodněn byl, což ale není, veškerou podstatu.

V Praze, dne 8. října 1871.

Dr. Antonín čížek.

Dr. Fr. Rieger.

Dr. Eduard Grégr.

Dr. Brauner.

J. Krejčí.

Dr. Reichert.

Karel baron Viliam.

Dr. Jeřábek.

Vlad. Tomek.

Josef Pražák.

Ant. Hons.

Fr. Palacký.

Jílek.

Kratochvíle.

Jos. R. Vilímek.

Potůček.

P. A. Husák.

Fr. Dittrich.

Dr. Kučera.

V. Pour.

Em. Tuschner.

Alois Oliva.

Ant. Schmidt.

Dr. Jos. Frič.

Ferd. Urbánek.

Frant. Jeřábek.

Dr. Robert Nittinger.

Jos. Slavík.

Dr. Karel Roth

Dr, Rudolf Jablonský.

Dr. Kodym.

Dr. Prachenský.

M. Kubíček.

Dr. Strakatý.

Březina.

Dr. Klaudy.

Dr. Vendelín Grünwald.

Fr. Tilšer.

Dr. Jos. Říha.

Jan hr. Harrach.

Frant. Fáček.

Šobr.

Dr. Trojan.

Tyrš.

K. Stefan.

Dr. Jan Palacký.

Jan Bouzar.

Fr. Fiala.

F. B. Kořínek.

Dr. K. Sladkovský.

MDr. Jan Štross.

Al. Václavík.

F. Pokorný.

A. Vrba.

Dr, Stanislav Neumann

Dr. V. Klíma.

Hartl.

V. Vávra.

Ferd. Schulz.

JUDr. Škarda.

Platzer.

Moravec.

Pollach.

Hancke.

Pštross.

Dr. Karel Seeling.

J. Wenzig.

Dr. Gabriel.

Oberstlandmarschall: Ich habe dein hohen Hause einige Mitteilungen zu machen. Als Ordner des Hauses wurden bestellt: Baron Scharfenstein= Pfeil, JUDr. Jeřábek und JUDr. Škarda.

Za pořadatele jsou jmenováni svob. pán Scharfenstein-Pfeil, pan JUDr. Jeřábek a pan JUDr. Škarda.

Jednací protokoly I. a II. sezení ze dne 14. a 16. září byly po čas jednacím řádem ustanovený ve sněmovní kanceláři k nahlednutí vyloženy.

Die Geschäftsprotokolle der I. und II. Sitzung vom 14. und 16. September sind geschäftsordnungsmäßig in der Landtagskanzlei aufgelegt gewesen.

Ich erlaube mir die Anfrage, ob Jemand bezüglich des Wortlautes der beiden Protokolle etwas zu bemerken hat.

Dovoluji si dotaz, zdali někdo stran znění těchto protokolů má něco k poznamenání. (Nikdo se nehlásí. )

Wenn dies nicht der Fall ist, so erkläre ich die Protokolle für aqnoszirt.

Protokoly jsou uznány za pravé.

Das Resultat der in der Sitzung vom 16. Sept. beschlossenen Kommissionswahlen und Ergänzungswahlen in die Kurien und in den Verificationsausschuß ist folgendes:

Es sind in den Kurien der Städte bei Abgabe von 33 Stimmzetteln gewählt: Zum Obmann Hr. Wenzel Ritter v. Bělský mit 32 Stimmen (an die Stelle Sr. Ercellenz Dr. Ritter v. Hasner), als Obmanns-Stellvertreter bei Abgabe von 30 Stimmzetteln Herr JUDr. Klima einstimmig (an Stelle des Herrn Ant. Jahnel); in der Kurie der Land; gemeinden bei Abgabe von 48 Stimmzetteln zum Obmann MDr. Kodym mit 45 Stimmen (an Stelle des Hrn. Karl Stohr), zum Schriftführer Hr. Fr. Fiala mit 46 Stimmen (an Stelle des D. Kuh).

Von der Kurie der Städte wurden in den Verificationsausschuß bei Abgabe von 30 Stimmzetteln gewählt: Herr JUDr. Trmal, Herr Stefan und JUDr. Nenmann mit 30 Stimmen.

In der heutigen Sitzung fungiren als Verificatoren die Herren: Graf Rummerskirch, Černý und Dr. Neumann. Weiter werden in der Tagesordnung immer 3 Herren Verificatoren angefühlt, an welchen die Reihe der Function ist.

Resultát voleb do komisí v sezení dne 16. t. m. uzavřených, jak doplňovacích voleb do kurií a výboru verifikačního jest tento:

V  kurii měst odevzdáno 33 lístků. Voleni jsou za starostu p. dr. ryt. Bělský 32 hlasy, za náměstka po odevzdání 30 hlasovacích lístků jednohlasně dr. Klíma; v kurii venkovských obcí odevzdáno 48 hlasovacích lístků; za starostu volen dr. Kodym 45 hlasy; za zapisovatele pan Fr. Fiala 46 hlasy; z kurie měst do verifik. výboru po odevzdání 30 hlasov. lístků zvoleni: p. Dr. Trmal, Stefan a Dr. Neumann.

V  dnešním sezení úřadují: pan hrabě Rummerskirch, Černý a Dr. Neumann. Na příště budou vždy na vyvěšeném denním pořádku uvedeni tři verifikatoři, jimž po řadě přislušejí funkce.

Do komise k proskoumání volebních spisů zvoleni: z kurie velkostatkářské po odevzdání 59 hlasovacích lístků hr. Otakar Černín, hr. Spork 58 a Werner 47 hl., z kurie měst po odevzdání 31 hlasovacích lístků p. Dr. Frič, Dr. Neumann a Dr. Prachenský, všickni 31 hlasy; z kurie venkovských obcí po odevzdání 48 hlasovacích lístků zvoleni byli Pr. Krejčí 36 hlasy a Dr. Václav Reichert 48. hlasy a Jan Kratochvíle též 48 hlasy. Při ustavení se komise hned před se vzatém byli zvoleni za starostu hr. Černín, za náměstka Dr. Frič, za zapisovatele Dr. Reichert.

In die Wahlberichtskommission wurden gewählt ans der Kurie der Großgrundbesitzer nach Abgabe von 59 Stimmzetteln Graf Ottokar Černin, Graf Sport mit 58 und Werner mit 57 Stimmen, ans der Kurie der Städte nach Abgabe von 31 Stimmzetteln Herr Dr. Frič, Dr. Neumann und Dr. Prachenský, alle mit 31 Stimmen; aus der Kurie der Landgemeinden nach Abgabe von 48 Stimmen Professor Johann Krejči mit 36 Stimmen, Dr. Reichert mit 48 und Johann Kratochwile ebenfalls mit 48 Stimmen.

Bei der vorgenommenen Konstituirung der Kommission wurden gewählt als Obmann Graf Černín, als Obmannstellvertreter Dr. Frič und als Schriftführer Dr. Reichert.

Do komise pro královské poselství a vládní předlohy byli zvoleni z kurie velkostatkářské po odevzdání 59 hlasovacích lístků rytíř Eisenstein Aug., J. Exc. hrabě Harrach Frant. a J. Exc. hrabě Lev Thun, p. Jos. Stangler, všickni 59 hlasy; J. Exc. Richard hrabě Belcredi, hrabě Richard Clam-Martinic, opat Rotter, J. J. kníže Hugo Taxis, hrabě Vilém Wolkenštein a hrabě Ferdinand Deym, každý 58 hlasy; z kurie měst zvoleni byli po odevzdání 33 hlasov. lístků J. J. Karel kníže Schwarzenberg, baron Hildtprandt, Dr. Jan Palacký, hrabě Jindřich Clam-Martinic, p Jos. Müller, p. Dr. Bělský, hrabě Jan Harrach, Dr. Grünwald, p. J. S. Skrejšovský, Dr. Ed. Grégr jednohlasně; z kurie venkovských obcí po odevzdání 48 hlasovacích lístků p. Dr. Frant. Palacký, Dr. Rieger, Dr. Sladkovský, Dr. Brauner, prof. Žeithammer, ředitel Zelený, Dr. Leopold Klaudy, každý 47 hlasy; Dr. Škarda, Dr. Čížek, Dr. Trojan každý 46 hlasy. Komise ustanovila se následovně: za starostu zvolen J. J. kníže Hugo Taxis, za náměstka Dr. Bělský, za zapisovatele hrabě Deym a Dr. Škarda.

In die Kommission für die königliche Botschaft und die Regierungsvorlagen wurden aus der Kurie des Großgrundbesitzes nach Abgabe von 59 Stimmen gewählt: Ritter von Eisenstein, Graf Harrach, Sr. Exc. Graf Leo Thun, Herr Josef Stangler, alle mit 59 Stimmen; Se. Exc. Graf Richard Belcredi, Graf Richard Clam=Martinic, Abt Rotter, Se. Durchlaucht Fürst Hugo Taxis, Graf Wilhelm Wolkenstein und Graf Ferdinand Deym, jeder mit 58 Stimmen; aus der Kurie der Städte wurden gewählt nach Abgabe von 33 Stimmzetteln, Se. Durchlaucht Fürst Karl Schwarzenberg, Baron Hildtprandt, Dr. Johann Palacký, Heinrich Graf Clam=Martinic, Herr Josef Müller, Dr. Bělský, Graf Johann Harrach, Dr. Grünwald, Herr J. S. Skrejšovský und Dr. Ed. Grégr, alle einstimmig; aus der Kurie der Landgemeinden nach Abgabe von 48 Stimmzetteln Herr Dr. Franz Palacký, Dr. Rieger, Dr. Sladkovský, Dr. Brauner, Prof. Zeithammer, Direktor Zelený, Dr. Leopold Klaudy, jeder mit 47 Stimmen; Dr. Škarda, Dr. Čížek, Dr. Trojan, jeder mit 46 Stimmen. Die Kommission hat sich folgendermaßen konstituirt: zum Obmann wurde gewählt Se. Durchlaucht Fürst Taxis, zum Obmannstellvertreter Dr. Bělský und zu Schriftführern Graf Ferdinand Deym und Dr. Škarda.

Ich habe jene Gegenstände, welche sich auf die diesen beiden Kommissionen zugewiesene Gegenstände aus dem Einlaufe bezogen, diesen Kommissionen sofort, zugewiesen. Ich ersuche den Herrn Landtagssekretär, die Verzeichnisse derselben uebst Zuweisung dem hohen Hause vorzutragen.

Sněm. sekr. Schrnidt: Komisi pro vládní předlohy byly odkázány následující záležitosti:

Č. 14. Žádost zastupitelstva města Volyně za vřadění města tohoto do volícího skupení měst. Podal vel. p. Kubíček.

Č. 19. Žádost města Police nad Metují, aby město toto v osnově řádu volebního do sněmu zemského při městech vynechané v právu tomto zkráceno nebylo. Podal p. opat Rotter.

Č. 20. pet. Žádost představenstva města Netolic, aby město toto v řádu volebním do skupení měst vřaděno bylo. Podal p. Krejčí.

Č. 21. pet. Žádost výboru dělnictva českoslovanského za rozšíření práva volebního do zastupitelstva zemského na všechny dospělé a zachovalé osoby tuzemské. Podal p. Dr. Bělský.

Č. 25. pet. Petice okresního zastupitelstva Blovického o přidělení okresu tohoto k volebnímu okresu přešticko-nepomuckému. Podal p. Potůček.

Č. 26. pet. Resoluce voličů plzeňských o změně volebního řádu zemského. Podal p. Tušner.

Č. 27. pet. Žádost zastupitelstva města Černého Kostelce, aby tomuto městu bylo ponecháno právo voliti do sněmu ve sboru měst. Podal p. prof. Tomek.

Č. 34. pet. Petice venkovských obcí okresu Rokytnického, aby okres ten přidělen byl k volebnímu okresu jilemnickému. Podal p. Čížek

Č. 40. Žádost žen z Vysokého Mýta o propůjčení práva volebního na sněmu českém pro pohlaví ženské (veselost). Podal p. Skrejšovský.

Z. 133. Ldtg. Landesausschußbericht über Eingabe der Stadtgemeinde Bensen zur Berechtigung, einen Landtagsabgeordneten wählen zu dürfen.

Z. 134. Landesausschußeingabe der Stadtgeineinde Böhmisch=Aicha um Ausscheidung aus dem Turnan= Böhmisch = Aichaer Landgemeindenwahlbezirke und Vereinigung mit dem Städtewahlbezirke Gablonz=Liebenan=Morchenstern.

Z. 33. Petition des katholisch=politischen Kasino in Kaaden um Abänderung einiger,, §§. im Entwurfe eines Nationalitäten = Gesetzes. Überreicht von Dr. Joh. Palacký.

Z. 36. Petition des katholischen Männervereins zu Teplitz um Abänderung der §§. 9, 11, 13 der Regierungsvorlage, betreffend ein Nationalitätsgesetz. Überreicht vom Herrn Abt Rotter.

Z. 38. Petition. Eingabe des katholisch politischen Casino zu Rumburg um Abänderung der §§. 9, 11, 13 und 14 des Entwurfes eines Nationalitätengesetzes. Überreicht durch Baron Zeßner.

Z. 39. Petition. Eingabe des katholisch=politischen Casino zu Königsberg um Abänderung der §§. 9, 11, 13 des Entwurfes eines Nationalitäteugesetzes und um Ausscheidung aus dem Wahlbezirke Asch.

Diese sämmtlichen Eingaben sind der Kommission für die Regierungsvorlagen zur Verhandlung zugewiesen worden:

Der Kommission zur Prüfung der Landtagswahlberichte sind zugewiesen worden:

Č. 18 pet. Ohražení voličů města Budějovic proti platnosti volby poslance p. Rosenauera. Podal p. Zelený.

Wahlbericht über vorgenommene Ergänzungswähl einiger Städte= und Landgemeindenwahlbezirke und zwar des Landgemeindenwahlbezirkes Tachau, Pfraumberg, wo der Abgeordnete Anton Pichler gewählt worden ist, dann die Wahl im Städtewahlbezirke Plan, Tachau, Mies, Sandau, wo der Abgeordnete Herr Johann Rasp gewählt wurde.

Z. 112. Wahl aus der Handelskammer in Pilsen. Gewählt wurde Abgeordneter Kajetan Bayer.

Landtagswahl im Städtewahlbezirke Reichenberg und Ehristianstadt. Gewählt wurde Herr Dr. Ignaz Grasse.

Landtagswahl im Elbogen = Schlaggenwald = Schönselb = Petschauer Bezirke. Gewählt wurde Herr Julius Lippert.

Landtagßwahl des Landgemeindenwahlbezirkes Saaz = Postelberg = Kommotan = Sebastiansberg = Podersam. Gewählt wurde Herr Ludwig Erler.

Landtagswahl im Städtewahlbezirke Schlukkenau, Ehrenberg, Hainspach. Gewählt wurde Herr Aschenbrenner.

Hernach die Wahl im Großgrundbesitze, und zwar wurden 4 Herren Abgeordneten gewählt: Se. Ercellenz Herr Graf Belcredi, Baron Mallowetz, Graf Rummerskirch und Christ. Ritter Schäffer.

Die Landtagswahl im Städtewahlbezirke Budweis. Gewählt wurde Herr Rosenauer.

Landtagswahl im Städtewahlbezirke Hohenelbe, Langenan, Arnan. Gewählt wurde Herr Hallwich.

Landtagswahl im Wahlbezirke Friedland, Neustadt, Kratzau. Gewählt wurde Herr Volkelt.

Landtagswahl im Landgemeindenwahlbezirke Krummau, Kalsching, Oberplan. Gewählt wurde Herr Bürger.

Landtagswahl im Städtewahlbezirke Leitomischl, Polička. Gewählt wurde Herr Abgeordneter Bouzar.

Nejv. maršálek zemský: Pan poslanec Karel hrabě Schönborn a Karel hrabě Paar omluvili pro dnešní sezení svou nepřítomnost churavostí.

Herr Karl Graf Schönbourn und Karl Graf Paar haben durch Unwohlsein ihre Abwesenheit in der heutigen Sitzung entschuldigt.

Pan JUDr. Julius Grégr žádá za dvouměsíčnou dovolenou z příčin zdravotních a předložil lékařské vysvědčení.

Herr JUDr. Julius Grégr hat unter Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses um einen zweimonatlichen Urlaub angefacht.

Ich erlaube mir die Aufrage, ob das h. Haus diesen Urlaub bewilligt. Povoluje sl. sněm tuto dovolenou? (Hlasuje se. ) (Es wird abgestimmt)

Jest povolena. Der Urlaub ist bewilligt.

Dr. Žák se omlouvá pro dnešní sezení churavostí.

Dr. Žák eutschuldigt sich für die heutige Sizzung durch Unwohlsein.

Dr. Fink pro dva dny omlouvá svou nepřítomnost za příčinou neodkladného zaměstnání,

Dr. Fink entschuldigt sich für zwei Tage in Folge unausschieblicher Geschäfte.

Občané Novorychnovští projevili v telegrafické cestě blahopřání sněmu a zástupcům národa českého.

Die Bürger von Neureichenan haben in telegrafischem Wege dem Landtage und den Vertretern des böhmischen Volkes einen Glückwunsch zugesendet.

Es sind von Seite mehrer Vereine, Gemeinden und Bewohner aus deutschen Bezirken Böhmens Kundgebungen, in Form von Resolutionen und Adressen, an das Landtagspräsidium und den Landtag gerichtet, eingelangt, in welchen zum Theile das Sichfernhalten der Herren Abgeordneten der deutschen Bezirke von den Verhandlungen des Landtags mißbilligt, zum Theile das kaif. Reskript und die Regierungsvorlage an den Landtag als Mittel zur Beseitigung der innern Wirren, und des Zwiespalts freudig begrüßt werden und der Wunsch manifestirt wird, daß der angebahnte Ausgleich zum Wohle beider Völkerstämme zu Stande geführt werde.

(Bravo! Výborně!)

Došlo mne, dílem na presidium, dílem na sl. sněm stylisováno, dosud mnoho telegramů a adres z více obcí a korporací německých částí naší vlasti, v kterých se tyto vyslovují, dílem že nesouhlasí s vystoupením poslanců několika okresů volebních německých, dílem že vyslovují své přání, aby vyrovnání mezi oběma národnostmi v Čechách se řízením sněmovním docílilo.

Derlei Kundgebungen find eingegangen vom katholisch=politischen Kasino in Kaaden, vom katholisch=politischen Männervereine in Teplitz, vom katholisch=politischen Kasino in Rumburg, vom katholisch=politischen Kasino in Königsberg, vom katholisch-politischen Vereine in Budweis, von der Gemeindevertretung und mehren Bürgern in Pomeifl, aus den Gemeinden von Huttendorf, Hennersdorf, von den deutschen Bewohnern mehrer Gemeinden des Rokytnitzer Bezirkes, und zwar: aus Oberndorf, Herrn=, Mittern=, Riederdorf und Ritschkai mit 69 Unterschriften.

Taková osvědčení mne došla ze strany katolicko-politického kasina v Kadani, katolickopolitického spolku mužů v Teplicích, katolickopolitického kasina v Rumburku, katolicko-politického kasina v Königsberku, katolicko-politického spolku v Budějovicích, pak od zastupitelstva obecního a více měšťanů v Pomysli, od výboru obce Oberhuttendorf, od výboru obce Hennersdorf, od německých obyvatelů z několika obcí okresu Rokytnického, a sice: Oberndorfu, Herrn-, Mittern-, Niederdorfu a Ritschkai, dohromady s 69 podpisy.

Pan poslanec Dr. Rosenauer poslal sněmovnímu presidiu následující přípis.

Von Seite des Herrn Landtagsabgeordneten Dr. Rosenauer wurde nachstehende Zuschrift an's Landtagspräsidium gerichtet.

Ich bitte dieselbe vorzulesen:

Landtags=Sekretär Schmidt:

Hohes Landtagspräsidium!

Der Gefertigte von der königl. Stadt Budweis für den Landtag des Königreiches Böhmen gewählte Abgeordnete erklärt hiemit seine volle rückhaltlose. Zustimmung zur Erklärung der Abgeordneten der deutschen Wahlbezirke, gegeben in "Prag 16. September 1871", welche am selben Tage einem Landtagspräsidium übergeben winde, in dem er dieser Erklärung in allen ihren Punkten beitritt und bittet, diese seine Erklärung einem hohen Landtage zur Kenntniß zu bringen und dem Landtags=Protokolle beilegen zu wollen.

Budweis, 1. Oktober 1871.

Rosenauer.

Oberstlandmarschall: Es wurde mir von den Herren Bareuther, Halwich und Volkelt eine ähuliche Zuschrift zugestellt.

V podobném smyslu bylo mi podáno osvědčení ze strany p. posl Barcuthra, Halwicha a Volkelta.

Ldtgs. =Sekr. Schmidt:

Hohes Landtagspräsidium!

Wir gefertigten gewählten Abgeordneten des Landtages des Königreiches Böhmen und zwar: Dr. Ernst Bareuther, gewählt für den Stadtbezirk Graslitz, Neudeck, Schönbach, Dr. Herrmann Hallwich, gewählt für die Städtebezirke Hohenelbe, Arnau und Langenau, Dr. Volkelt, gewählt für die Bezirke Friedland, Neustadtl und Kratzau, erklären hiemit, daß wir in voller Uebereinstimmung mit den Rechtsanschauungen unserer Wähler der Erklärung der Abgeordneten der deutschen Wahlbezirke ddto. Prag den 16. September 1871, welche am selben Tage "Einem hohen Landtags=Präsidium überreicht wurde, " zur Gänze und in allen Punkten beitreten und bitten diese unsere Beitrittserklärung Einem hohen Landtage zur Kenntniß zu bringen und den Landtags = Protokollen beischließen zu wollen.

Prag, ben 30. September 1871.

Dr. Ernst Bareuther, Dr. H. Hallwich, Dr. Volkelt.

Nejv. maršálek zemský: Pan rektor magnificus university Pražské též podal sdělení.

Der Rektor Magnificus der Prager Universität hat mir eine Eröffnung gemacht. Ich bitte dieselbe zur Vorlesung zu bringen:

Ldtgs. =Sekr. Schmidt: An das h. Oberstlandmarschall = Amt für das Königreich Böhmen!

Beehre mich hochachtungsvollst anzuzeigen, daß Se. Excellenz der Herr k. und k.. Minister für Kultus und Unterricht die Wahl des k. k. Regieungsrathes und ordentlichen Prof. Dr. Konst. Höfler zum Rektor der Prager Universität für das Studienjahr 1871-72 bestätigt haben und daß dieser am morgigen Tage das Rektoratsamt antreten werde.

Prag, 2. Oktober 1871.

Dr. Seidl, d. z. Rektor.

Nejv. maršálek zemský: Některé záležitosti se rozdaly tiskem.

Ich habe eine Anzahl Gegenstände in Druck legen lassen.

A sice počínajíce od 7. tohoto měsíce obdrželi páni poslanci již zprávu komise sněmovní ku podání návrhu o vyřízení nejvyššího cís. reskriptu a předloh vládních jemu přiložených, pak zprávu komise pro skoumání voleb poslanců.

Vom 7. d. M. find bereits an die h. Landtagsmitglieber zur Vertheilung gelangt: Bericht der Landtagskommission zur Antragstellung über die Beantwortung des Allerhöchsten Reskriptes und der dasselbe begleitenden Regierungsvorlagen, Bericht der zur Prüfung der Wahlen der Landtagsabgeordneten gewählten Kommission.

Dnešního dne bylo rozdáno: stenografická zpráva o prvním a druhém sezení, sněmu pak zpráva zemského výboru s účetním závěrem o zprávě zemského jmění na rok 1869 a 1870, pak zpráva zemského výboru s rozpočtem vyvazovacího fondu na r. 1871, zpráva zemského výboru s rozpočtem zemským na r. 1871.

Am heutigen Tage wurde vertheilt: Stenografischer Bericht der ersten und zweiten Sitzung, Bericht des Landesausschußes mit der Landesvermögensrechnung für das Jahr 1869 und 1870, Bericht des Landesausschußes mit dem Voranschlage des Grundentlastungssondes für das Jahr 1871 und Bericht des Landesausschußes mit dem Landesbudget für daß Jahr 1871.

Byly mne podány dvě interpelace: a sice jedna na mne a jedna na Jeho Exc. p. místodržitele i žádám, by byla první přečtena.

Sněmov. sekr. p. Schrnidt (čte): Vaše Jasnosti!

Hlavní zemská kasa království českého vládne značnými peněžitými prostředky, nejvíce, ano snad výhradně vyvazovacímu fondu tohoto království náležitými. Jak veliké sumy peněz v tomto fondu se koncentrují, viděti patrně z toho, že sám erár za neblahé paměti předešlých ministerstev bez svolení zemského zastupitelstva vybral z fondu vyvazovacího 16, 000. 000 zl., které nyní v 30 jednoročních lhůtách splácí.

Avšak nehledě k těmto 16 milionům zlatých naplňuje vyvazovací fond- zemskou kasu takovým spůsobem, že se zde ustavičně rok co rok nachází kasovní přebytek až 3 mil. zl., kterým vládl zemský výbor následujícím spůsobem:

Po celých minulých 10 roků ukládal veškeré tyto peníze částečně na 4 %, částečně na 5 % u filiálky kreditního ústavu a u eskomptní banky v Praze. Hospodaření toto se zemskými penězy vzbudilo v poslední době, jak se zdá, žárlivost neb nevoli u některých ústavů a předešlý výbor zemský podělil penězy zemskými ještě tři jiné ústavy v Praze a sice: hospodářskou úvěrní banku všeobecnou českou banku, a vídeňskou Union-banku, tak že v nynějším okamžení ze zemských peněz dílem na 4, dílem na 5 % je uloženo

u kreditního ústavu.........1, 000. 000 zl.

u eskomptní banky.....1, 200. 000 zl.

u hospodářské úvěrní banky.. 300. 000 zl.

u všeobecné české banky... 210. 000 zl.

u Union-banku asi.....200. 000 zl.

Na jakém základě toto rozdělení zemských peněz spočívá, nelze si domysliti, nám se alespoň zdá býti pouhou libovůlí, poskytují-li se některým ústavům miliony, jiným toliko tisíce, jiným dokonce nic. K těmto posledním ústavům peněžním náleží též Živnostenská banka pro Cechy a Moravu v Praze, která má tím větší právo na zemskou podporu, poněvadž byla založena výhradně domácím kapitálem a je středištěm peněžního obchodu všech záložen českomoravských, jimiž proudí kapitál a úvěr do nejvzdálenějších kruhů a odvětví domácího obchodu a průmyslu.

Organismus takový rozprostírající se přes celou zemi zasluhuje tím větší pozornosti, čím důkladnější a solidnější jsou základy jeho. Zdá se nám tedy býti velice nápadné, že zemský výbor odkazuje tak značné peníze cizým ústavům mohl přehlednouti ústav domácí k podpoře domácího průmyslu a obchodil výhradně určený. K objasnění všestrannému budiž zde podotknuto, že eskomptní banka, u nížto již po deset let se ukládá jeden a půl milionů zemských peněz, má vlastního základního jmění toliko..........1, 046. 140 zl., všeobecná česká banka, u níž uloženo.........210. 000 zl., že má základního jmění vlastního 1, 200. 000 zl. živnostenská banka však že má vlastního základního jmění. 1, 500. 000 zl.

Opomenutí toto je v nynějším okamžení tím trapnější, čím více zájmy všeobecné trpí tlakem nynějším peněžité krise.

Uznává-li vláda za svou povinnost, předcházeti všemožné nehody těchto kalamit, tím více je na nás, abychom užili prostředků domácích a zemských tak, jak tuho spravedlnost žádá a abychom podporovali především ústavy, na jichž pomoc odkázán jest veškerý průmysl i obchod domácí.

Dovoluji si tudíž podati Vaší Jasnosti slušný dotaz, z jakých příčin podporoval zemský výbor banky vídeňské na úkor ústavů domácích. Proč v takovém nepoměru ukládal peníze zemské u jedněch ústavů a nešetřil zájmů všestranně a spravedlivě a zda-li Vaše Jasnost ochotna jest ustanoviti, aby příště pominouce všech ústavů peněžních mimo království české zřízených, zemské přebytky kasovní rovným právem a dle poměru základního jmění ukládány byly při ústavech tuzemských.

V  Praze dne 7. října 1871. íSkrejšovský, Tušner, Jan Bouzar, Antonín Schmidt, Václavík, Bílek, Trmal, Potůček, Dr. Látka, Štross, Dr. Jan Žák, Hartl, Dr. Klíma, W. Tomek, Zeithammer, Dr. Karel Roth, Dr. Gabriel, Dr. Fáček, Dr. Jos. Frič, Kahles, Faber, Dr. Prachenský.

Nejv. maršálek zemský: Budu mít tu čest dáti odpověď na tuto interpolaci v jednom z nejbližších příštích sezení.

Rovněž mi byla podána interpelace na Jeho Excell. pana místo držitele a žádám, aby byla přečtěna.

Sněm. sekretář Šmíd: Vaše Excellenci:

Vedle posledního výkazu c. k. priv. národní banky ve Vídni eskomptoval ústav tento v minulém roce směnek a jiných hodnot za 109 milionů zl. Z těchto 109 mil. zl. vypadá na celé království české 5 milionů, kterážto suma representuje celou peněžitou podporu obchodu a průmyslu v království Českém ze strany říšské poskytnutou.

Uvážíme-li, že ze sumy této odpadá na Liberec 691 tisíc zl., vybývají pro Prahu z dotace národní banky toliko 4, 300. 000 zl.

V Praze poskytují obchodu a průmyslu podporu peněžitou eskomptem mimo filiálku národní banky: banka eskomptní, banka živnostenská, hospodářská úvěrní banka, všeobecná česká banka, filiálka úvěrního ústavu a čtyry filiálky vídenských ústavů, z čehož vidno, jaké nepatrné částky z celé dotace 4, 300. 000 zl. vypadají na jednotlivé ústavy v Praze, když známo, že ještě jednotlivé firmy berou zvláštní podíl na této dotaci kromě ústavů veřejných, tak že celý tento úvěr, národní bankou ústavům pražským poskytovaný, považuje se toliko za reservní fond pro případ peněžité nouze. Obchod a průmysl v Čechách se obyčejně po dlouhou dobu této dotace ani nedotýká, pokládaje ji za poslední skromnou resourci pro případy nepředvídané.

Tím, stává se, že bankovnictví v Cechách je odkázáno toliko na své vlastní síly, což máme za nespravedlnost tím větší uvážíme-li, jaké dotace poskytuje národní banka městům jiným. Tak ku př. eskomptováno národní bankou ve Vídni 66 milionů zl. V menším Brně 8, 200. 000 zl. V Pešti dokonce 16 milionů zl., tedy 4krát tolik co v Praze. Ve Štýrském Hradci dva a půl milionů atd. Vůbec poskytuje národní banka celým Uhrám 20 milionů zl., celým Čechám však toliko 5 milionů zl. dotace.

Nešetrné toto chování-se k tak důležitému a rozšířenému obchodu je tím nápadnější a žalostnější v dobách všeobecné krise, v jaké se obchod a průmysl náš právě nyní nachází. Slavná vláda poskytla v těchto dnech ze státních prostředků ústavům vídeňským velmi značnou podporu peněžitou, uznávajíc veliké obtíže, v nichž se veřejný úvěr nachází.

Peněžitá krise tato je všeobecná a nevztahuje se toliko k lokálním poměrům vídeňským, z čehož následuje, že podpora toliko některým ústavům a některému městu poskytovaná vzbuzuje odůvodněné stesky na nerovné a nespravedlivé nakládání s veřejnými prostředky, jak se strany vlády, tak se strany národní banky. Podepsaní poslanci pokládají tedy za svou povinnost obrátiti pozornost Vaší Excellence k těmto poměrům se slušným dotazem, necítí-li se vláda zavázanou: 1. aby i obchodu i průmyslu českému z prostředků státních poskytla v této krisi přiměřenou podporu; 2. nehodlá-li působit vlivem svým k tomu, aby národní banka zvýšila jak sluší a patří peněžitý úvěr pro Čechy a odstranila křiklavé nepoměry mezy dotací českou a dotacemi jiných zemí.

V Praze dne 7. října 1871.

Podepsáni jsou J. S. Skrejšovský, Em. Tuschner, Bouzar, Oliva, V, Tomek, Hartl, Ani. Šmid, Jílek, Potůček, Vojtěch Burger, Zeithammer, Dr. Gabriel Fr. Fáček, Dr. Kodým, B. Kořínek, Dr. Jos. Frič, Dr. Em. Trmal, Dr. Prachenský, Al. Václavík, H. Zátka, Dr. Jos. Říha, Kar. Faber, Dr. Klíma.

Se. Excellenz der Herr Statthalter: Ich werde nicht ermangeln, diese Interpellazion zur Kenntniß, der hohen Regierung zu bringen und werbe die Ehre haben, tu einer der nächsten Sizzungen solche zu beantworten.

Nej v. maršálek zemský: Přejdu k dennímu pořádku.

Wir gehen zur Tagesordnung über.

První předmět denního pořádku jest zpráva komise stran proskoumání voleb.

Der erste Gegenstand der Tagesordnung ist der Bericht der Kommission über die Prüfung der Wahlen der Landtagsabgeordneten.

Žádám p. zpravodaje, aby zaujal své místo.

Referent p. Kratochvile: Slavný sněme!

Podle dosavadního zemského zřízení náleží to zemskému výboru, aby volby poslanců skoumal a o nich zprávu slav. sněmu podával. Toto ustanovení zemského zřízení přijato též clo ustanovení našeho jednacího řádu; avšak ani v zemském zřízení, ani v jednacím řádě není udána forma, v které zemský výbor zprávy ty podávati má; on tedy podával je toliko ústně, t. j. nenechával jich tisknouti a zprávy ty nebyly též mezi poslance rozdávány. Jelikož na ten čas nemáme žádného výboru zemského a tudiž od něho nemohou býti podány zprávy o volbách poslanců, nezbývalo nic jiného, než zvoliti pro tento úkon zvláštní komisí. Komise tato, jako každá komise sněmovní, musí se zachovati přísně dle jednacího řádu; ona má zprávu svou podati tím spůsobem, že má tato býti vytisknuta a pánům poslancům rozdána; zpráva její týká se ale vždy každé volby zvlášť a proto musela by zpráva komise tolikrát opakována býti, kolik voleb od ní zkoumáno.

To vyžadovalo by mnoho času a nákladu velikého a nebylo by slušné, aby věc jedna a tatáž, protože jiným sborem zkoumána byla, snad nákladnějším spůsobem měla vyřizována býti. Komise tudíž, aby formálně se zachovala a předce všechny tyto překážky překonala, učinila jednoduchou obecnou zprávu a žádá v ní slavný sněm, aby jí dovoleno bylo, použíti zkrácení spůsobu jednání, jež ustanoveno jest v článku 47. jednacího řádu, totiž pod lit. b, že se hned po rozdání tištěné zprávy přistoupí k jednání, a pod lit. d, že se opomene vytištění jednotlivých návrhů a zpráv komise.

Protož činí komise návrh: Slavný sněme račiž uzavříti, že zprávy o volbách poslanců do sněmu nemají býti dány do tisku a že při jednání o nich má místa míti zkrácené řízení v §. 47, lit b) a d) ustanovené.

Hoher Landtag wolle beschließen, es sei von der Drucklegung der Berichte über die Wahlen der Landtagsabgeordneten Umgang zu nehmen und es haben bei Verhandlung derselben die im §. 47 lit. b) und d) der Geschäftsordnung gestatteten Abkürzungen der Formen der Geschäftsbehandlung einzutreten.

Podle toho, jak slavný sněm ráčí se usnésti, bude mi náležeti, abych se zachoval co zpravodaj komise.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Nežádá-li nikdo za slovo, přejdeme k hlasování a žádám ony pány, kteří souhlasí s návrhem komise, aby vyzvedli ruku.

Ich ersuche diejenigen Herren, welche dem Antrage der Kommission zustimmen, die Hand zu erheben. Der Antrag ist angenommen.

Žádám tedy pana zpravodaje, aby podrobnější zprávy podal.

Zpravodaj Kratochvile: K volbě poslance do sněmu, konané dne 9. září 1871 pro volební okres měst: Plané, Tachova, Stříbra a Žandova dostavilo se z 1055 voličů 728, k volení oprávněných, z nichž 645 pro pana Jana Raspa, c. k. poštmistra v Plané, 80 pro pana Josefa Bayera, intendanta hraběte Nostice, a 1 pro pana Edvarda Senfta, archiváře v Plané, hlasovalo.

Ježto dle toho výsledku pan Jan Rasp nadpoloviční většinu hlasů obdržel a volba řádně se konala, dovoluje sobě výbor zemský navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu p. Jana Raspa za poslance měst Plané, Tachova, Stříbra a Žandova za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Johann Rasp als Abgeordneten der Stadt Plan, Tachau, Mies und Sandau agnosciren und den Ocwählten zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Wenn Niemand das Wort verlangt, so bitte ich zur Abstimmung zu Schreiten und bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage der Kommission zustimmen, ihre Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem komise souhlasí, aby ruku vyzdvihli.

(Stane se. Geschieht. )

Der Antrag der Kommission ist angenommen.

Návrh přijat.

Zpravodaj Kratochvile: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovský venkovských obcí okresů Tachovského a Přimdského odbývané 7. září 1871 dostavilo se ze 104 po zákonu zvolených voličů 101, z nichž jich 51 pro pana Antonína Pichlera, úředníka při dráze v Praze a 50 pro pana Jindřicha Svobodu, c. k. poštmistra v Tachově hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan Antonín Pichler.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, činí komise návrh:

Slavný sněme račiž volbu pana Antonína Pichlera za poslance obcí venkovských okresů Tachovského a Přimdského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Anton Pichler als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Tachau, Pfraumberg als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlaugt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, aby ruku vyzdvihli.

Ich bitte diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, ihre Hand zu erheben. (Stane se. Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Referent Kratochvíle (referuje): K volbě poslance clo sněmu, konané dne 20. září 1871 pro volební okres měst Friedlandu, Neustadtlu a Chrastavy dostavilo se ze 646 k volbě oprávněných voličů 256, z nichž 253 pro pana Dra. Volkelta, po jednom pro pana Františka Mauermanna, pekaře, a Jana Schmieda, obecního radu z Friedlandu, a pro pana Karla Siegla, starostu v Chrastavě, hlasovalo. Ješto dle toho výsledku p. Dr. Jan Volkelt nadpoloviční většinu hlasů obdržel, dovoluje si komise učiniti návrh:

Slavný sněme račiž volbu pana dra. Volkelta za poslance měst Friedlandu, Neustadtlu a Chrastavy za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. JUDr. Volkelt zum Abgeordneten der Städte Friedland, Reustadtl und Kratzan agnoscieren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Nejv. zemsk.. marsálek: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort? Ich bitte die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

(Geschieht. Stane se). Jest přijat. Angenommen.

Referent Kratochvíle: K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí okresů Krumlovského, Chvalšinského a Plánského odbývané dne 19. září 1871 dostavilo se ze 97 po zákonu zvolených voličů 97, z nichž se 96 při druhém volení zúčastnilo; z těchto hlasovalo 62 pro Vojtěcha Bürgera, gruntovníka z Opalic, 33 pro Petra Steffense, továrníka ze Zlaté Koruny, a 1 pro p. Jiřího Grammetbauera z Malé Smědče. Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan Vojtěch Bürger. Jelikož proti této volbě není žádné závady, činí komise návrh:


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP