Úterý 30. srpna 1870

Stenografická zpráva o I. sezení prvního výročního zasedání sněmu českého od roku 1870, dne 30. srpna 1870.

Stenographischer Bezirk über die I. Sitzung der ersten Jahres=Session des böhmischen Landtages vom Jahre 1870, am 30. August 1870.

Předseda: Jeho Excellenci nejvyšší maršálek zemský Albert hrabě Nostic-Rhinek.

Přítomní: Maršálkův náměstek dr. rytíř Bělský a poslancové v počtu k platnému uzavírání dostatečném.

Co zástupce vlády: Jeho Jasnost c. k. místodržitel kníže Dietrichstein-Mensdorff, c. k. dvorní rada Rieger z Riegershofen a c. k. místodržitelský rada rytíř Neubauer.

Sezení počalo: v 11 hodin 25 minut dopoledne.

Vorsitzender: Se. Exc. der Oberstlandmarschall Albert Graf Nostitz=Rhinek

Gegenwärtig: Der Oberstlandmarschall= Stellvertreter Dr. Ritter v. Bělský und die beschlußfähige Anzahl von Landtags=Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Durchlaucht der k. k. Statthalter Fürst Dietrichstein=Mensdorff, der k. k. Hofrath Rieger v. Riegershofen und der k. k. Statthaltereirath Ritter von Neubauer.

Beginn der Sitzung: 11 Uhr 25 Minuten Vormittags.

Místodržitel: Jeho Veličenství císař a král ráčil nejvyšším rozhodnutím z dne 26 srpna tohoto roku jmenovati Jeho Excellenci pana hraběte Alberta Nostic-Rhineka nejvyšším maršálkem zemským království českého a zemského advokáta pana Václava rytíře Bělského za maršálkova náměstka; mám čest jmenované pány představiti slavnému sněmu a žádám, aby zaujali místa jim náležitá.

Oberstlandmarschall: Meine Herren! Durch die Allerhöchste Gnade Seiner Majestät abermals auf diesen Posten berufen, trete ich Ihnen mit ber Versicherung entgegen, daß es mein ernstes und redliches Bestreben sein soll, bei der Leitung der Verhandlungen die Würde der Versammlung aufrecht zu halten, die Ordnung im Landtage zu wahren und vollste Gerechtigkeit nach jeder Seite hin zu üben.

An Sie aber, meine Herren, stelle ich die Bitte, mich hierin durch Vertrauen und freundliches Entgegenkommen zu unterftützen. Seitdem ich das letztemal von dieser Stelle aus Worte des Abschiedes an die Versammlung Sprach, hat sich die innere Lage unseres Landes und des Reiches nicht geklärt, sie ist - wir können es uns nicht verhehlen - nur noch ernster geworden. Immer Schwerer wird es dem treuen Sohne des Landes, der zugleich warm für Oesterreich fühlt, in dem Kampfe der Parteileibenschaften und ertremen Richtungen die rechte Bahn zu finden. Allein es sind uns drei lichte Punkte gegeben; drei lichte Punkte, die wie die Sterne oben am Himmel hoch stehen über den tosenden Wogen, über dem Getriebe der Meinungen und Schlagworte. Es ist das Recht - unsere unvertilgbare Liebe zu unserem Heimatlanbe und unsere Stets unveränderte Treue und Anhänglichkeit an die Allerhöchste Dynastie und an Oesterreich. Diese drei Punkte werden einen Leitstern bilden, welcher uns zum sicheren Hafen führt. Und darum, meine Herren, laffen sie uns die Augen unverruckt auf diese drei Himmelszeichen gerichtet unsere Verhandlungen beginnen mit dem Rufe Hoch! Seine Majestät unser allergnädigste Katser und König! Hoch die Dynastie! Hoch Böhmen! Hoch Oesterreich! (Dreimaliges: "Sláva!" und "Hoch!"

Náměstek nejvyššího maršálka zemského Dr. rytíř Bělský: Jmenován jsa důvěrou Jeho Veličenství nejjasnějšího krále opětně náměstkem nejv. maršálka chci se všemožně vynasnažiti, abych dostál povinnostem těžkým s tímto úřadem na mne vloženým a žádám Vás, velectění pánové, snažně za Vaši přízeň a Vaši shovívavost pro ten případ, kdyby se mně dostalo cti, předsedati tomuto vysoce slavnému shromáždění.

Slavný sněme! Máme před sebou opět úlohu těžkou; jedná se o to, jak již nejvyšší p. maršálek napověděl, aby konečně vyřízena byla státoprávní otázka země naší, aby konečně smířeny byly požadavky národností obou, naši společnou drahou vlast obývajících. Aby tento cíl konečně dosažen byl, tož jest naše přání nejvroucnější. My podáváme vřele a upřímně ruku sousednímu bratrskému národu německému; co se týče národa českého, velectění pánové, nedá se upříti, že v něm jak neodolatelný proud vzrůstá a zmahá se nadšení pro zachování své zákonnosti, pro zachování historického práva tohoto staroslavného království. (Výborně). Na tomto stanovisku, na této půdě musí důvěrníci národa českého státi, avšak přesvědčen jsem, že též na paměti míti budou moc a sílu Rakouska zejména v nynější těžké době, kde světové osudy rozhodují se mečem. Ano v nynější době jest především nevyhnutelně zapotřebí, aby dáno bylo říši, čeho musí míti k své síle, své moci, svému mocnému vystoupení i ke své ochraně.

Aby tak dílo naše zdárně vykonáno bylo, tomu volám ze srdce: Zdař Bůh! (Na zdar!)

Statthalter Gen. d. Caval. Fürst Dietrichstein=Mensdorff. Hoher Landtag! Im Namen der Regierung grüße ich Sie meinerseits und bitte die Versicherung entgegen nehmen zu wollen, daß mein Bemühen stets dahin gericktet Sein wird, die Thätigkeit des hohen Landtages in jeder Richtung nach Möglichkeit und in aller möglichen Weife zu fördern. Nicht unterdrücken kann ich den= Selben Wunsch, daß die Arbeit dieses hohen Hanfes Sowohl dem Lande als dem Reiche zum Frommen und Gedeihen dienen möge. Ich bin beauftragt, nachstehende kaiserliche Botschaft dem hohen Hause zur Kenntniß zu bringen: An den Landtag Unseres Königreiches Böhmen!

Den folgenschweren Ereignissen gegenüber, deren Schauplaß Europa geworden ist, haben Wir es als Unsere dringende Regentenpflicht erkannt, für den unverzüglichen Zusammentritt der gesetzlichen Vertreter Unserer Monarchie Sorge zu tragen, und zu diesem Ente haben Wir sämmtliche Landtage einberufen.

Mit hoher Befriedigung erfüllt es Uns, in einem so erusten Momente, wo Unsere Monarchie mehr denn je des einträchtigen Zusammenwirkens aller ihrer Völker bedarf, die Vertreter Unseres geliebten Königreiches Böhmen versammelt und von jenem hingebungsvollen Patriotismus beseelt zu wissen, den Unser getreues Königreich Böhmen so vielfach bethätigt hat.

Die Wünsche, welche ein großer Theil der Bevölkerung Unseres Königreiches Böhmen für eine Revision der Beziehungen desselben zum Gesammtreiche hegt, sind der Gegenstand sorgfältiger Erwägung. Die Befriedigung derselben im Einklange mit den Bedürfnissen der Monarchie und auf der Grundlage des konstitutionellen Gesammtrechtes und gleicher Billigkeit für alle Theilc herbeizuführen, wird die eifrige Sorge der Regierung fein. Aber in dieser Zeit schwerer Verwicklung erwarten Wir von dem patriotischen Sinne Aller, daß der Blick über die inneren Fragen hinweg auf die allgemeinen Aufgaben der Vaterlandsliebe, auf die höheren Ziele gemeinsamen Strebens gerichtet werde.

Wir wenden Uns daher an den Landtag Unseres Königreiches Böhmen, indem Wir denselben auffordern, die Wahlen für den Reichsrath ohne Aufschub vorzunehmen, damit Wir die gesetzlichen Vertreter der Monarchie um Uns versammeln können, deren verfassungsmäßige Mitwirkung dringend geboten erscheint.

Anmit entbieten Wir in Gnaden dem Landtage Unseren kaiserlichen und königlichen Gruß.

Wien, am 25. August 1870. Franz Josef m. p. Potocki m. p.

Místodrž. rada rytíř Neubauer čte: Sněmu Našeho království Českého! Přihlídajíce k příběhům v následcích svých předůležitým, jichž dějištěm Evropa se stala, měli jsme za Svou pilnou povinnost panovnickou, přihlížeti k tomu, aby se zástupcové mocnářství Našeho zákonem ustanovení neprodleně sešli, a k tomu konci svolali jsme veškeré sněmy.

Jsme vysoce uspokojeni, vidouce, že v době velevážné, kdež mocnářství Naše více než kdy jindy zapotřebí má svorného společného přičinění všech svých národův, zástupcové Našeho milého království Českého jsou shromážděni a nadšeni obětivým vlastenectvím, kteréž Naše věrné království České mnohonásobně skutkem osvědčilo.

Přání, kteréž velká čásť obyvatelů Našeho království českého na jevo dává, aby se revise postavení jeho k veškeré říši předsevzala, jest předmětem bedlivého uvažování. Vláda bude pilně k tomu přihlížeti, aby se tomuto přání v srovnalosti s potřebami mocnářství a na základě konstitučního veškerého práva a rovné slušnosti ke všem částem vyhovělo. Avšak v této době těžkých svízelů nadějeme Se do vlastenecké mysli všech, že pominouce záležitosti vnitřní obrátí zřetel k obecným úkolům, lásky k vlasti a k vyšším účelům společného snažení.

Obracíme se tedy ke sněmu Našeho království Českého, vyzývajíce jej, by bez odkladu volby do rady říšské vykonal, abychom mohli okolo Sebe shromážditi zástupce mocnářství zákonem ustanovené, jichž ústavního spolupřičinění pilně se vidí býti potřeba.

Tímto milostivě vzkazujeme sněmu Naše císařské a královské pozdravení.

Ve Vídni, dne 25. srpna 1870. František Josef m. p. Potocki m. p.

O b e r s t l a n d m a r s ch a l l: Diese Vorlage werde ich gleich in Druck legen lassen und sobald der Landtag durch die Agnoszirung und Angelobung der zur Beschlußfähigkeit erforderlichen Abgeordneten konstituirt sein wird, werde ich sie alsogleich zur ersten Lesung bringen. Nun Schreite ich zu den Präsidialmittheilungen.

Der Landesausschuß hat zu Ordnern des Landtages die beiden Herren Landtagsabgeordneten Schmenkal und Görner ernannt, ferner habe ich die Mittheilung zu machen, daß feit Schluß der letzten Landtagssession nachstehende, in der letzten Session beschfossene Gesetzentwürfe die Allerhöchste Sanktion erlangt haben:

Gesetz über Abänderung der §§. 7, 12 und 13 der Strassenpolizeiordnung vom 15. Juni 1866.

Gesetz, womit den Gemeinden Leukersdorf, Wiesen, Warnsdorf, Milčic, Windisch=Kamnic, Miloňowic, Alt=Lomnitz, Tučap und Karlsbad die Einhebung einer Tare für Ertheilung des Heimatsrechts bewilligt wird.

Gefetz, betreffend die Genehmigung zur Einhebung von Bezirksumlagen in mehreren Bezirken.

Gesetz, betreffend die Trennung von bisher vereinigten Ortschaften und Konstituirung derselben zu Selbstständigen Gemeinden.

Gesetz, betreffend die Freiheit des Verkehres mit Grund und Boden.

Gefetz, betreffend die Landesumlage pro 1870 pr. 16 1/2 kr. vom direkten Steuergulden.

Gesetz, betreffend die theilweise Abänderung des §. 32 des Schulaussichtsgesetzes vom 8. Februar 1869.

Gesetz, betreffend die Bewilligung von Gemeindenmlagen an 55 Gemeinden des Landes.

Gesetz, betreffend die Abänderung mehrerer §§. der Landtagswahlordnung.

Gesetz, betreffend die Einrichtung, Erhaltung und Besuch der öffentlichen Volksschulen.

Gesetz, betreffend die Abänderung des § 6 des Tagdgesetzes von Böhmen vom 1. Juni 1866.

Gesetz, betreffend die Abänderung des §. 11.

Gesetz, betreffend die Bestimmung der Organe, welche zur Entscheidung berufen sind, ob durch einen Grundtausch bessere Bewirtschaftung bewirft werde.

Gesetz, betreffend den Schuß einzelner für die Bodenkultur nützlicher Thierarten;

Gesetz, betreffend die Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrerstandes an den öffentlichen Volksschulen, ferner die Beschlüsse des Landtages, betreffend die §§. 4, 20, 34, 53 des Statuts der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen, sowie der §§. 3, 5, 19, 21, 22, 24 der Durchfűhrungsvorschrift fanden die A. h. Sanktion. Dagegen wurden den beschlossenen Aenderungen der §§. 19, 30, 35, 39, 47 desselben Statutes, sowie des §. 9 der Durchfűhrungsvorschrift die A. h. Genehmigung versagt.

Ebenso hat die A. h. Sanktion nicht gefunden der Gesetzentwurf, betreffend die Ausscheidung von Gemeinden aus dem Bezirksvertretungs = Gebiete Manetin beziehungsweise Petschau und deren Vereinigung mit dem Bezirksvertretungs=Gebiete Lubitz, wodurch dann auch die weiteren in dieser Angelegenheit gefaßten Befchlüsse enthalten sind. Das Landtagsbureau ist gefchäftsordnungsmäßig in folgender Weife gebildet: Als Landtagssekretär fungirt L. =A. = Rath Schmidt, als Landtags=Aktuare die Herren: L. =A. =Rath Blažek, L. =A =Sekretär Janda, L. =A. = Konzipist Krejčí und Hőhm. Die Herren Räthe Schmidt und Blažek wurden an ihr bereits für dieselbe Funktion im Landtage abgelegtes Gelöbniß errinnert; die neu eintretenden drei Funktionäre werden die nach §. 4 der Geschäftsordnung vorgefchriebene Angelobung zu leisten haben.

Entschuldigt haben ihre Abwesenheit von der heutigen Sitzung in Folge Unwohlseins der Abt des Prämonstrateuserstiftes Zelan, P. Sychrawa, der Fürst Moriz Lobkowitz und so auch Se. Ercellenz Graf Johann Kolowrat. Ich habe jetzt eben zwei Erklärungen erhalten und zwar die eine von allen hier anwesenden Vertretern des Großgrundbesitzes und eine andere unterschrieben von beinahe allen Abgeordneten der čechischen Landgemeinden und Städten.

Ich werde diese beiden Erklärungen jetzt zur Verlesung bringen und sie dann dem Lanbtagsprotokoll beifügen laffen.

Sekr. Schmidt (liest): Hohes Präsidium! Wir haben die durch das Ergebniß der jüngsten Wahlen uns ertheilten Vertrauensmandate in der Absicht allein angenommen, um einer allseitigen Verständigung darüber, wie die Staatsrechtlichen Ansprüche des Königreiches Böhmen mit den Anforderungen der Gegenwart und den Bedürfnissen der Gesammtmonarchie in Einklang zu bringen Seien, in der uns eben gestatteten Art und Weise die Wege zu bahnen.

Indem wir sonach in diese hohe Versammlung eintreten, műssen wir uns vor Allem auf die in der Landtags=Session des Jahres 1861 von Mitgliedem der königh böhmischen Stände abgegebene Erklärung vom 5. April Jenes Jahre berufen und dieselbe hiemit unsererseits erneuern, beziehungsweife uns ihr anschließen.

Wir műssen uns Sonach dagegen verwahren, daß unser Eintritt in diese hochansehnliche Versammlung und unsere Theilnahme an ihrer Thätigkeit in irgend einer Weife den Rechten und Freiheiten des Königreiches Böhmen präjudizire, und demzufolge insbesondere konstatiren, daß auch der von uns zu leistenden Angelobung feine andere Bedentung beizulegen fei als die, daß wir in unerschütterlicher Treue gegen unseren legitimen Kaiser und König beharren, und den thatsächlich bestehenden Gesetzen jenen Gehorsam leisten, zu welchem jeder Staatsbürger in Seinem Gewissen verpflichtet ist.

Prag, am 30. August 1870.

Vysoké presidium!

Mandáty důvěry, výsledkem posledních voleb nám udělené, přijali jsme jedině s tím úmyslem, abychom spůsobem nám právě poskytnutým připravili cesty všestrannému dorozumění se o tom, kterak by státoprávní nároky království Českého v souhlas uvedeny býti měly s požadavky přítomné doby a s potřebami celistvého mocnářství.

Protož vstupujíce v slavné shromáždění toto musíme se především odvolati k osvědčení ze dne 5. dubna roku 1861 v sezení sněmovním téhož roku od členů královských českých stavů podanému, kteréž s naší strany obnovujeme a dotýčně k němu přistupujeme.

Musíme se tudíž ohraditi proti tomu, že by vstoupení naše do tohoto veleslavného shromáždění a účastenství naše v činosti jeho kterakkolivěk na ujmu býti mohlo právům a svobodám království českého; a protož na základě toho s důrazem vyslovujeme, že i slibu, jejž skládati máme, nemá jiný význam býti dán, než ten, že v nepohnuté věrnosti k legitimnímu císaři a králi svému setrváme a k zákonům fakticky stávajícím onu poslušnost zachováme, ku které každý občan v svědomí svém jest zavázán.

V Praze, dne 30. srpna 1870.

Georg Graf Bouquoi m. p.

Rudolf hrabě z Chotků m. p.

Franz Ernst Graf Harrach m. p.

Albrecht Graf Kaunitz m. p.

Moriz Fürst Lobkowitz m. p.

Josef Graf Rostitz m. p.

Erwein Graf Schönborn m. p.

Karl Graf Schönborn m. p.

Karel kníže z Schwarzenberků m. p.

G. Ritter von Adlerfels m. p.

I. B. Bataglia m. p.

Theodor Freiherr von Hrubý m. p.

Karl Graf Paar m. p.

Hugo Graf Nostitz m. p.

Ferdinand Graf Deym m. p.

Jindřich J. hrabě Clam-Martinic m. p.

Richard hrabě Clam-Martinic m. p.

Johann Freiherr Ehrenburg m. p.

August Ritter Eisenstein m. p.

Ritter Wenzel Eisenstein m. p.

Fuczikowsky Ritter von Grünhof Eduard m. p.

Adolf Hron, Dechant von Karlstein m. p.

Johann Kose m. p.

Jiří kníže z Lobkovitz m. p.

Joseph Fürst Lobkowitz m. p.

Čeněk Mareš m. p.

Josef Müller m. p.

Ritter von Nádherný m. p.

Josef Ritter von Neuberg m. p.

Albert Graf Nostitz m. p.

Dr. Jan Palacký m. p.

Alfred Freiherr von Scharffenftein=Pfeil m. p.

Franz Pistl m. p.

Alois Renner m. p.

Josef Richlý m. p.

B. Ritter von Ritterstein m. p.

Wenzel Rombald m. p.

Johanu Rep. Rotter, Abt m p.

Karl B. Schirnding m. p.

Adeodat Schütz, Aug. Prov. m. p.

Eduard Graf Sporck m. p.

Stangler Josef m. p.

Graf Leo Thun m. p.

Hugo Fürst von Thurn und Taxis m. p.

Welz Alois m. p.

Werner Anton m. p.

Ernst Fürst zu Windischgratz m. p.

Jan Th. Vojáček m. p.

Karl Graf Wolkenstein m. p.

Antonín římský hrabě Veith m. p.

Kurt Graf Zetwitz m. p.

Vincenz Fh. von Zeßner m. p.

Rudolf Graf Czernin m. p.

Ottokar Graf Czernin m. p.

František kníže z Lobkoviců m. p.

Friedrich Graf Thun m. p.

Svobodný pán z Hildprandtu m. p

Theobald Graf Czernin m. p.

Wilhelm Graf Wolkenstein m. p.

Altgraf Siegfried zu Salm m. p.

Adolf Josef Fűrst Schwarzenberg m. p.

Graf Theodor Thun=Hohenstein m. p.

K. Graf Kinský m. p.

Jaromír Graf Čzernin m. p.

Oberstlandmarschall: Also ich bitte, auch die zweite Erklärung vorzulesen.

Sněmovní sekretář S c h m i d t (čte):

My nížepsaní pokládáme za svou povinnosť, vysloviti se, že trváme posud na všech zásadách vyslovených v osvědčení našem ze dne 22. srpna 1868. Jestli-že přes to do tohoto slavného shromáždění vstupujeme, činíme to k důtkhvému pozvání nejmilostivějšího krále našeho, ježto se volá k mimořádně povážlivému postavem říše v této době, abychom vyslyšeli poslání královské k národu českému, a abychom nezavřeli cestu k všestrannému srozumění.

V Praze, dne 30. srpna 1870.

Dr. Frant. Palacký.

Dr. Fr. Lad. Rieger.

Dr. Brauner.

Ferd. Schulz.

Dr. Josef Frič.

Dr. Josef Říha.

Zeithammer.

Dr. Bělský.

Skrejšovský.

Dr. Rud. Jablonský.

Dr. Ant. Čížek.

Josef Götzl.

Dr. Ed. Grégr.

Potůček.

Alois Oliva.

F. Dittrich.

Karel baron Villani.

Jan Krejčí.

Alois Václavík.

Dr. Julius Grégr.

F. Pokorný.

JUDr. Jak. Škarda.

Jílek.

B. Hanke.

Kubíček

V. Pour.

JUDr. Žák.

Dr. Jan Jeřábek.

Dr. Karel Seeling.

A. Kahles.

Tuschner.

Haussmann.

D. V. Bozděch.

V. Vávra.

Dr. V. Svátek.

Dr. Grüinwald.

J. Kořínek.

J. Zátka.

Dr. Kodym.

Ferd. Urbánek.

Dr. Gabriel.

Jos. R. Vilímek.

P. A. Husák.

A. Honc.

Dr. Karel Sladkovský.

Dr. Ant. Fink.

Fr. Šípek.

Dr. Reichert.

MDr. J. Štros.

Vilém Platzer.

Dr. Stanisl. Neumann.

Hynek Moravec.

Karel Faber.

Dr. Klaudy.

Štěpán Pollach.

Dr. Václav Klíma.

Tomáš Šober.

Dr. Trojan.

J. Janouš.

J. Kratochvíle.

Dr. Em. Trmal.

Jos. Slavík.

K. Stefan.

Hartl.

Dr. Prachenský.

Josef Klimeš.

Dr. Krallert.

Dr. Esop.

Fr. Pstross, rytíř.

V. Zelený.

Dr. Robert Nittinger.

Fr. Fáček.

Dr. Antonín Porák.

Josef Pražák.

Vojta Fingerhut.

J. Wenzig.

JUDr. J. Kučera.

F. Tilšer.

Dr. Karel Mattuš.

Fr. Fiala.

Emanuel Tonner.

A. Vrba.

A. Schmidt.

Dr. Karel Roth.

Dr. Strakatý.

Vinc. Bradáč.

Oberstlandmarschall: Ich bitte es auch deutsch vorzulesen.

Landt. =Sekr. Schmidt liest: Wir Endesgefertigten halten es für unfsre Pflicht uns darüber zu erklären, daß wir an allen Grundsätzen, welche Wir in unserer Deklarazion vom 22. August 1868 ausgesprochen haben, noch immer beharren.

Wenn wir dessen ungeachtet in diese hohe Versammlung eintreten, thuen wir dies nur um zu entsprechen der unter Hinweisung auf den außerordentlichen und ernsten Zustand des Reiches in dieser Zeit an uns ergangenen Einladung unseres Allergnädigsten Königs, um die königliche Botschaft an die böhm. Nation zu vernehmen und den Weg allfeitiger Verständigung nicht zu verschließen.

Prag, den 30. August 1870.

Oberstlandmarschall: Wie ich Schon gesagt habe, werden diese beiden Erklärungen dem Protokoll beigelegt werden.

Dr. S ch m e y k a l: Darf ich um's Wort bitten ?

Oberstlandmarschall: Ich bitte.

Dr. S ch m e y k a l: Ich erlaube mir im Namen der Abgeordneten auf dieser Seite des hohen Hauses anzumelden, daß auch von unserer Seite eine Erklärung überreicht werden wird, die ich in der nächstfolgenden Sitzung in die Hände Euerer Ercellenz niederzulegen mir erlauben werde.

Oberstlandmarschall: Wir Schreiten nun zur weiteren Tagesordnung und zwar zur Verifizirung der Wahlakte. Ich bitte den Herrn Landes= Ansschußbeisitzer Dr. Görner.

L. =A. =B. Dr. Görner (liest):

Zu der am 23. August 1870 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Amtsbezirke Karolinenthal und Brandeis an der Elbe sind von den 179 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 174 Stimmzetteln abgegeben worden, es erhielt - Herr Dr. Franz Palacký 174 Stimmen, so daß Herr Dr. Franz Palacktý einstimmig gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Lanbtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Fr. Palacký als Abgeordneten für die Land= Gemeinden der Amtsbezirke Karolinenthal unb Brandeis an der Elbe als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sn. sekr. p. Schmidt:

Zemský výbor činí návrh:

Slavný sněme račiž volbu pana Dr. Františka Palackého za poslance obcí bývalých venkovských okresů Karlín a Brandejs nad Labem za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die dem Antrag beistimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht). Agnoszirt.

L. =A. =B. Dr. Görner (liest):

Hoher Landtag!

Zu der am 23. August 1870 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der ehemaligen Amtsbezirke Smichow, Königsaal, Beraun und Unhoscht sind von den 176 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 174 Stimmzetteln abgegeben worden; es erhielt Herr Dr. Philipp Stanislaus Kodym 173 Stimmen und da ein Stimmzettel leer war, so erscheint Dr. Philipp Stanislaus Kodym einstimmig gewählt.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt; so hat der Landesausschuß die Ehre die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Philipp Stanislaus Kodym als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Smichow, Königsaal, Beraun und Unhoscht als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sn. sekr. p. Schmidt:

Zemský výbor činí návrh:

Slavný sněme račiž volbu pana Dr. Filipa Stanislava Kodyma za poslance obcí venkovských okresů Smíchovského, Zbraslavského, Berounského a Unhošťského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht).

L. =A. =B. Dr. Görner (referirt):

Bei der am 23. August 1870 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der ehemaligen Amtsbezirke Králowic und Manětín wurden von den 74 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 64 Stimmzetteln abgegeben.

Es erhielt Herr Ottokar Zeithammer 61 und Herr Anton Böhm 3 Stimmen, So daß Herr Ottokar Zeithammer mit absoluter Majorität gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Ottokar Zeithammer als Abgeordneten für die Landgemeinden der gewesenen Amtsbezirke Králowic und Manetin als giltig anerfennen und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sn. sekretář p. Schmidt:

Zemský výbor činí návrh:

Slavný sněme račiž volbu pana Otakara Zeithammera za poslance obcí venkovských bývalých okresů Královického a Mauetínského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, welche mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht).

L. =A. =B. Dr. Görner (liest):

Zu der am 23. August 1870 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der ehemaligen Amtsbezirke Březnic, Blattna und Mirowitz sind von den 148 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 147 Stimmzetteln abgegeben.

Es erhielt Herr JUDr. Johann Strakatý, Advokat in Prag, 146 Stimmen, 1 Wahlzettel blieb unausgefüllt, so daß Herr JUDr. Johann Strakatý mit absolnter Majorität gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesansschuß die Ehre die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Joh. Strakatý, Advokat in Prag, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Březnic, Blattna und Mirowitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sn. sekretář p. Schmidt:

Slavný sněme račiž volbu pana JUDr. Jana Strakatého, zemského advokáta v Praze, za poslance bývalých obcí venkovských okresů Březnického, Blatenského a Mirovického za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche einverstanden sind, die Hand aufzuheben.

(Geschieht).

L. =A. =B. Dr. Görner (liest):

Hoher Landtag!

Zu der am 23. August 1870 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der ehemaligen Amtsbezirke Hořowic und Zbirow sind von den 126 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 126 Stimmzetteln abgegeben.

Es erhielt Herr Johann Jilek, Bürger in Hostomic, 125 Stimmen; ein Stimmzettel war unausgefüllt, so daß Herr Johann Jílek mit absoluter Majorität gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Johann Jílek als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Hořowic, Zbirow als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sn. sekretář p. Schmidt (čte):

Činí se návrh:

Slavný sněme račiž volbu pana Jana Jílka za poslance obcí bývalých venkovských okresů Hořovického a Zbirovského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, welche einverstanden find, die Hand aufzuheben.

(Geschieht. )

L. =A. =B. Dr. Görner (liest):

Bei der am 23. August 1870 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der ehemaligen Amtsbezirke Melnik, Raudnitz wurden von den 109 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 105 Stimmzetteln abgegeben.

Es erhielt Herr Josef Pražák, Grundbesitzer aus Choroušek, 105 Stimmen, so daß Herr Josef Pražá einstimmig gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Pražák, Grundbesitzer aus Choroušek, als Abgeordneten für die Landgemeinden der gewesenen Amtsbezirke Melnik, Randnitz als giltig anerkeunen und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sn. sekretář p. Schmidt (čte): Činí se návrh:

Slavný sněme račiž volbu pana Josefa Pražáka, rolníka z Choroušek, za poslance obcí venkovských bývalých okresů Mělnického a Roudnického za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, welche dem Antrage beistimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschicht. )

Berichterstatter Dr. Görner:

Am Selben Tage erschienen von 146 Wählern in dem Wahlbezirke der Landgemeinden der ehemaligen Amtsbezirke Leitomyschl und Polička 113. Von diesen fielen 90 Stimmen auf den Herrn Josef Slavik, Grundbesitzer in Morašic, und 23 auf den Herrn Josef Peška, Grundbesitzer in Altsdorf, so daß Hr. Josef Slavik mit absoluter Majorität gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Slavik, Grundbesitzer in Morašic, als Abgeordneten für die Landgemeinden der gewesenen Amtsbezirke Leitomyschl und Polička als giltig auerkennen und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněmovní tajemník Schmidt čte:

Zemský výbor činí návrh:

Slavný sněme račiž volbu pana Josefa Slavíka, statkáře v Morašicích, za poslance obcí venkovských bývalých okresů Litomyšlského a Poličského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlattdmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Berichterstatter Dr. Görner:

Hoher Landtag! Zu der am 23. August, vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der ehemaligen Amtsbezirke Rakonitz, Pürglitz, Neustraschitz, Laun, sind von den 188 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 175 erschienen und es haben hievon 173 für den Herrn J. U. Dr. Robert Nittinger, Obmann der Bezirksvertretung Neustraschitz, gestimmt, so daß Herr J. U. Dr. Robert Nittinger mit absoluter Majorität gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Austand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn J. U. Dr. Robert Nittinger als Abgeordneten für die Landgemeinden der ehemaligen Amtsbezirke Rakonitz, Pürglitz, Neustraschitz, Laun als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněmovní tajemník Schmidt:

Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme račiž volbu pana J. U. Dr. Roberta Nittingra za poslance bývalých obcí venkovských okresů rakovnického, křivoklátského, novostrašického, lounského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Bitte diejenigen Herren, welche einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Berichterstatter Dr. Görner:

Hoher Landtag! Zu der am 23. August d. J. vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der ehemaligen Amtsbezirke Teplitz, Dur, Bilin sind von den 93 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 88 erschienen und es haben hievon 85 für den Herrn Karl Stöhr und für Hrn. Josef Frič drei gestimmt, so daß Herr Karl Stöhr mit absoluter Majorität gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Karl Stöhr als Abgeordneten für die Landgemeinden der gewesenen Amtsbezirke Teplitz, Dur, Bilin als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněmovní tajemník Schmidt čte:

Slavný sněme račiž volbu pana Karla Stöhra za poslance obcí bývalých venkovských okresů Teplického, Duchcovského, Bilínského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Bitte diejenigen Herren, welche einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Berichterstatter Dr. G ö r n e r:

Hoher Landtag! Zu der am 23. August vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der ehemaligen Amtsbezirke Eule und Říčan sind von den 71 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 70 erschienen und es haben hievon 70 für den Herrn Gutsbesitzer Josef Brzorad gestimmt, so daß Herr Josef Brzorad einstimmig gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausfchuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Brzorad als Abgeordneten für die Landgemeinden der gewesenen Amtsbezirke Eule und Říčan als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněmovní tajemník Schmidt čte:

Slavný sněme račiž volbu pana Josefa Brzorada za poslance obcí venkovských okresů bývalých Jílovského a Říčanského za platnou uznati, a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Berichterstatter Dr. Görner (liest): Hoher Landtag! Bei der am 23. August vorgenommenen Wahl des Laudtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der ehemaligen Amtsbezirke Winterberg, Wolin wurden von den 90 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 89 Stimmzetteln abgegeben.

Es erhielt Herr P. Mathias Kubiček, Vikär in Čestic, 69, Franz Reif, Bürgermeister in Kuschwarda, 20 Stimmen, so daß Herr Mathias Kubíček mit absoluter Majorität gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesansschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Mathias Kubiček, Vikärs in Čestik, als Abgeordneten für die Landgemeinden der gewesenen Amtsbezirke Winterberg, Wolin als giltig anerkennen und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněmovní tajemník Schmidt čte: Slavný sněme račiž volbu pana M. Kubíčka, vikáře v Česticích za poslance obcí venkovských bývalých okresů Vinterberského a Volynského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Berichterstatter Dr. Görner:

Hoher Landtag! Bei der am 23. August l J. vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der ehemaligen Amtsbezirke Přestic, Nepomuk wurden von den 116 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 112 Stimmzetteln abgegeben.

Es erhielt Herr J. U. Dr. Fr. Brauner fämmtliche Stimmen, so daß Herr J. U. Dr. Brauner einstimmig gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. J. U. Dr. Fr. Brauner als Abgeordneten für die Landgemeinden der gewesenen Amtsbezirke Přestic, Nepomuk als giltig anerkennen und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněm. sekr. Schmidt čte:

Slavný sněme račiž volbu pana J. U. Dr. Fr. Braunera za poslance obcí venkovských bývalých okresů Přestického a Nepomuckého za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Bitte diejenigen Herren, welche einverstanden sind, die Hand anfzuheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Berichterstatter Dr. Görner (liest):

Hoher Landtag! Bei der am 23. August d. I. vorgenommenen Wahl der Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der ehemaligen Amtsbezirke Neustadt a. M., Náchod, Dobruška wurden von den 184 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 168 Stimmzetteln abgegeben.

Es erhielt Herr Franz Kořínek 167 und Herr Bezirkshauptmann vou Hetzendorf 1 Stimme, so daß Herr Ftanz Kořínek mit absoluter Majorität gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Kořínek als Abgeordneten für die Landgemeinden der gewesenen Amtsbezirke Neustadt a. M., Náchod und Dobruška als giltig anerkennen und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněmovní tajemník Schmidt čte: Slavný sněme račiž volbu pana Frant. Kořínka za poslance obcí venkovských bývalých okresů Novoměstského n. M., Náchodského a Ďobrušského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Bitte die Herren, welche damit einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht). Angenommen.

Referent Herr L. =A. =B. Dr. G ö r n e r (liest): Am Selben Tage sinb in dem Landgemeinden=Wahlbezirke Reichenau=Adlerkosteletz von 195 Wahl= männern 193 erschienen, die einstimmig Hrn. Josef Richard Vilímek ihre Stimme gaben. Es erscheint Sonach Herr Josef Richard Vilímek gewählt und der Landesausschuß Stellt den Antrag, dessen Wahl anzuerkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekretář Schmidt čte: Zemský výbor navrhuje: Slavný sněme račiž volbu pana Jos. Rich. Vilímka v Praze za poslance obcí venkovských okresů pro Rychnov a Kostelec nad Orlicí za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, die einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Referent Herr L. =A. =B. Dr. Görner (liest):

Am Selben Tage sind in dem Landgemeinden= Wahlbezirke Pisek=Wodňan von 67 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 67 erschienen und wählten einstimmig den Herrn JUDr. Johann Kučera, Advokaten in Prag.

Es erscheint somit Herr JUDr. Johann Kučera gewählt und der Landesausschuß stellt den Antrag, dessen Wahl anzuerkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekretář Schmidt čte: Slavný sněme račiž volbu pana Dra. Jana Kučery, advokáta v Praze, za poslance obcí venkovských v okresu Písecko-Vodňanském za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, die einverstanden Sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Referent L. =A. =B. Dr. Görner (liest):

Am Selben Tage sind in dem Landgemeinden= Wahlbezirke Landskron=Wildenschwert von 113 gewählten Wahlmännern 111 erschienen.

Es erhielt Hr. Wenzel Fiala, Bürgermeister in Wildenschwert 62 und Herr Wenzel Paukert 49 Stimmen, so daß Herr Wenzel Fiala mit absoluter Majorität gewählt erscheint.

Der Landesausschuß Stellt demnach den Antrag, dessen Wahl anzuerkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekretář S c h m i d t čte: Slavný sněme račiž volbu pana Dra. Václava Fialy, purkmistra v Ústí nad Orlicí, za poslance obcí venkovských pro bývalé okresy Landškrounský a Úštěcký (nad Orlicí) za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, die einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschicht. ) Angenommen.

L. =A. =B. Hr. Dr. Görner (liest): Bei der am 23. August 1870 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der ehemaligen Amtsbezirke Pilgram, Patzan, Kamenic und Počátek wurden von den 180 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 177 Stimmzetteln abgegeben.

Es erhielt Herr Med. Dr. Franz Kralert, Bürgermeister in Pilgram, alle Stimmen, so daß Herr Dr. Franz Kralert einstimmig gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Med. Dr. Franz Kralert, Bürgermeisters in Pilgram, als Abgeordneten für die Landgemeinden der gewesenen Amtsbezirke Pilgram, Patzan, Kamenic und Počátek als giltig anerkennen und den Gewählten zum- Landtage zulassen.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP