Čtvrtek 21. února 1867

Landtag wolle die Wahl des Hrn. Pfarrers Wilhelm Platzer als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Neuhaus, Lomnitz, Wittingau und Neu-Bystritz als gültig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísedící zemsk. výboru Dr. Brauner (čte): Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Vrchlabského, Roketnického a Jilemnického dne 24. ledna 1867 dostavilo se z 96 po zákonu zvolených volitelů 94, z nichž jich 60 pro pana Filipa Kodyma, Mdra. v Praze a 34 pro pana Václava Vebera, děkana ve Vrchlabí hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan Mdr. Filip Kodým.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana Mdr. Filipa Kodyma za poslance obcí venkovských okresů Vrchlabského, Roketnického a Jilemnického za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Filip Kodym als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Hohenelbe, Rochlitz und Starkenbach als gültig anerkennen und denselben zum Landtage zulasssen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche mit dem Antrage übereinstimmen, die Hand aufzuheben. (Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Brauner (čte): Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Králodvorského a Jaroměřského dostavilo se z 102 po zákonu zvolených volitelův 100, kteří jednohlasně pro pana Ferdinanda Urbánka, továrníka v Sadové, hlasovali.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana Ferdinanda Urbánka, továrníka y Sadové, za poslance obcí venkovských okresů Králových Dvorů a Jaroměře za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtags-Sekretär Schmidt (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Ferdinand Urbánek, Fabrikanten in Sadová, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Königinhof-Jaroměr als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen

Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Brauner čte: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Slanského, Velvarského a Libochovického, odbývané dne 24. ledna 1867, dostavilo se z 130 po zákonu zvolených volitelů 129, z nichž jich 106 pro pana P. Antonína Husáka, kaplana v Doubě, a 23 pro pana dra. Purkyně, professora v Praze, hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan P. Antonín Husák.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana P. Antonína Husáka, kaplana v Doubě, za poslance obcí venkovských okresů Slanského, Velvarského a Libochovického za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtags-Sekretär Schmidt (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. P. Anton Husak, Kaplan in Dauba, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Schlan, Welwarn und Libochowitz, als gültig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísedící zemsk. výb. Dr. Brauner (čte):

Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Zamberského a Králického, dne 24. ledna 1867 odbývané, dostavilo se z 95 po zákonu zvolených volitelů 93, z nichž jich 51 pro pana Karla Sladkovského, doktora veškerých práv, a 42 pro pana doktora Dominika Ullmanna hlasovalo. Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan Karel Sladkovský, doktor veškerých práv v Praze.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana Karla Sladkovského, doktora veškerých práv, za poslance obcí venkovských okresů Žamberského a Králického za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagssekr. Schmidt (liest):

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. JUDr. Karl Sladkovský als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Senftenberg und Grulich als gültig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Brauner (čte):

Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Strakonického, Horažďovického, dne 24. ledna 1867 konané, dostavilo se z 99 po zákonu zvolených volilelů 96, kteří vesměs pro pana Eduarda Tonnera, prof. v Praze, hlasovali. Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan prof. Em. Tonner Dva z volitelů dostavili se teprvé po druhém přečtení seznamu volitelů a po podepsání jeho se strany volební komise, pročež nebyli k volbě více připuštěni.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana prof. Emanuela Tonnera za poslance obcí venkovských okresů Strakonického a Horažďovického za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustili.

Landtagssekr. Schmidt (liest):

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Emanuel Tonner als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Strakonitz, Horažďowitz, als gültig anerkennen und denselben zum Landtage anlassen.

O b e r s t l a n d m a r s ch a l l: Ich bitte, diejenigen Herren, welche übereinstimmen, die Hand auszuheben. (Geschieht. )

Angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Brauner (čte):

Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Kolinského, Kouřimského a Uhlířsko-Janovického dostavilo se z 149 po zákonu zvolených volitelů 144, z nichž jich 139 pro pana Ant. čížka, dra. veškerých práv z Prahy, a 5 pro pana Dra. Grimma hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan dr. Ant. Čížek.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana JUDra. Ant. Čížka za poslance obcí venkovských okresů Kolínského, Kouřimského a Uhlířsko-Janovického za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagssekr. Schmidt (liest):

Der hohe "Landtag wolle die Wahl des Hrn. JUDr. Anton Čížek als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Kolín, Kauřim, Kohljawitz, als gültig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen. O b e r s t l a n d m a r s ch a l l: Ich bitte diejenigen

Herren, welche mit dem Antrage übereinstimmen, die and zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Brauner (čte):

K volbě poslance do sněmu ve volebním okresu venkovských obcí politických okresů Vimberského a Volyňského, dne 24. ledna 1867 konané, dostavilo se z 89 řádně zvolených volitelů 88, z nichž hlasovalo 42 pro vikáře P. Matěje Kubíčka v Češticích, 39 pro Jindřicha Raka v Kušvardě a 7 pro Jana Hödla, měšťanostu ve Volyni. Poněvadž při, této první volbě nedosáhlo se nadpoloviční většiny hlasů (45), musela se předsevzíti volba nová, při kteréž připadlo panu Matěji Kubíčkovi v Češtících 56 a Jindřichu Rakovi z Kušvardy 31 hlasů, pročež zvolen jest za poslance onoho volebního okresu pan Matěj Kubíček.

Přitom připomíná se, že při druhém volení jeden z volitelů (Josef Prokop) zdržel se hlasování.

Poněvadž proti volbě této není nijaké závady, činí výbor zemský návrh:

Slavný sněme račiž zvolení p. Matěje Kubíčka, vikáře v Češticích, za poslance ve volebním, okresu venkovských obcí politických okresů Vimberského a Volyňského za platné uznali a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekr. Schmidt (liest):

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Vikärs P. Mathias Kubíček in Čestic zum Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Amtsbezirke Winterberg, Wolin als gültig anerkennen und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand auszuheben. (Geschieht. )

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Brauner (čte):

Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu, odbývané dne 24. ledna b. r., pro volicí okres venkovských obcí okresů Ledečského a DolnoKralovického, dostavilo se z 116 po zákonu zvolených volitelů 109, z nichž jich 62 pro pana Augustina Kahlesa, starostu okresního zastupitelstva Dolnokralovického a 47 pro pana Dra. Eduarda Grégra z Prahy hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan Augustin Kahles.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana Augustina Kahlesa za poslance obcí venkovských okresů Ledečského a Dolnokrálovického za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagssekr. Schmidt (liest):

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn, Augustin Kahles als Abgeordneten für die LandGemeinden der Amtsbezirke Ledeč und Unterkralowitz als gültig anerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Es geschieht).

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Brauner (čte):

K volbě poslance do sněmu, konané dne 30. ledna 1867 pro volební okres měst Třeboně, Lišova a Týna nad Vltavou, dostavilo se 423 k volení oprávněných voličů 210, z nichž 209 hlasovalo pro pana Dr. Vendelína Grünwalda, zemského advokáta y Budějovicích, 1 hlas připadl p. Karlovi Fiedlerovi.

Ježto proti volbě námitky není, dovoluje sobě zemský výbor navrhnouti:

Slavný sněme řačiž volbu pana Dra. Vendelina Grünwalda, zemského advokáta v Budějovicích, za poslance měst Třeboně, Lišova a Týna nad Vltavou za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekr. Schmidt (liest):

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. JUDr. Grünwald, Landesadvokaten in Budweis, zum Abgeordneten der Städte: Wittingau, Lischau und Moldauthein agnosziren und den Gewählten zum Landtage zulassen. -

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Es geschieht. )

Zpravodaj Dr. Brauner (čte):

K volbě poslance do sněmu, konané dne 30. ledna 1867 pro volební okres měst Klatov a Domažlice, dostavilo se z 777 k volení oprávněných voličů 294, z nichž 186 pro pana Václava Seidla, c. k. soudního adjunkta v Klatovech, hlasovali.

Ježto tedy p. Václav Seidl nadpoloviční většinou hlasů zvolen byl a volba řádně se konala, dovoluje zemský výbor navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana Václava Seidla za poslance mést Klatov a Domažlice za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Sekr. Schmidt (liest):

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Wenzel Seidl zum Abgeordneten der Städte Klattau und Taus agnosziren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Brauner:

K volbě dvou poslanců do sněmu, konané dne 30. ledna b. r., pro volební okres nového města Prahy, dostavilo se z 1706 k volení oprávněných voličů 934, z nichž pro p. Dra. v. p. Josefa Friče, 703, pro městského radu p. Bedřicha Hanke 690, pro pana Frant. Fürsta 244, pro p. Dr. Josefa Maška 224, pro pana Frant. Seitla 2,

pro pana Frant. Pštrosa 1 a p. Max. Dormitzra též 1 hlasovali.

Tři páni voličové jmenovali každý jenom jednoho poslance.

Ježto pp. Dr. v. p. Josef Frič a Bedřich Hanke nadpoloviční většinou hlasů zvoleni byli a volba řádně se konala, dovoluje sobě zemský výbor, předkládaje spisy volební, navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana Dr. v. p. Josefa Friče a pana Bedřicha Hanke za poslance nového města Prahy za platnou uznati, a zvolené k sněmu připustiti.

Landtagssekr. Schmidt (liest):

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. JUDr. Josef Frič und Friedrich Hanke zu Abgeordneten der Neustadt Prag agnosziern und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Obersttandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Es geschieht. )

Zpravodaj přís. zem. výb. dr. Brauner (čte): K volbě poslance do sněmu, konané dne 30. ledna b. r. pro volební okres měst Německého Brodu, Humpolce a Polné, dostavilo se z 689 k volení oprávněných voličů 239, z nichž 232 pro pana Antonína Schmidta, c. k. notáře v Polné, 4 pro Ferdinanda svobodného pána Veitha, 2 pro p. Štěpána Nápravníka a 1 pro p. dra. Eduarda Brzoráda hlasovali.

Ježto pan Antonín Schmidt nadpoloviční většinou hlasů zvolen byl a volba řádně se konala, dovoluje sobě zemský výbor navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana Antonína Schmidta za poslance měst Německého Brodu, Humpolce a Polné za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Anton Schmidt zum Abgeordneten der Städte Dentschbrod, Humpoletz und Polna agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche mit dem Antrage (Unruhe), ich bitte diejenigen Herren, welche mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Zpravodaj přís. zem. výb. dr. Brauner (čte): K volbě poslance do sněmu, odbývané dne 24. ledna b. r. pro volicí okres venkovských obcí okresů: Budějovického, Lišovského, Svinenského, Hlubockého a Týnského nad Vltavou, dostavilo se z 156 po zákonu zvolených volitelů 147, z nichž 144 pro pana Hynka Zátku 2 pro pana Jindřicha Klavíka a 1 pro p. Kašpara Vitzku hlasovali.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan Hynek Zátka.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana Hynka Zátky

za poslance obcí venkovských okresů Budějovického, Lišovského, Svinenského, Hlubockého a Týnského nad Vltavou za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Ltgs. -Sekr. Schmidt (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Ignaz Zatka als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Budweis, Lischau, Schweinitz, Frauenberg und Moldauthein als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Zpravodaj přís. zem. výboru dr. Brauner (čte): K volbě poslance do sněmu, konané dne 30. ledna b. r. pro volební okres měst Jičína a Nového Bydžova, dostavilo se z 731 k volení oprávněných voličů 165, z nichž 164 pro pana dra. Antonína Schovánka zemského advokáta v Jičíně, a 1 pro p. Augustina Kroužilka hlasovali.

Ježto pan dr. Ant. Schovánek nadpoloviční většinou hlasů zvolen byl a volba řádně se konala, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana dra. Antonína Schovánka za poslance měst Jičína a Nového Bydžova za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Ldtgs. -Sekr. Schmidt (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Anton Schovánek zum Abgeordneten der Städte Jičín und Neubidschow agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand auszuheben. (Geschieht).

Zpravodaj přís. zem. výboru dr. Brauner (čte): K volbě poslance do sněmu, konané dne 30. ledna b. r. pro volební okres měst: Rychnov, Žamberk, Kostelec n. O. a Dobruška, dostavilo se z 496 k volení oprávněných volitelů 283, z nichž 178 pro pana Čeňka Haussmanna, profesora na polytechnickém ústavě v Praže, hlasovali.

Ježto pan Haussmann nadpoloviční většinou hlasů zvolen byl a volba řádně se konala, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana Čeňka Haussmanna za poslance měst Rychnova, Žamberka, Kostelce n. O. a Dobrušky za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Ldtgs. -Sekr. Schmidt (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Vincenz Haußmann zum Abgeordneten der Stadt Reichenau, Senstenberg, Adlerkosteletz und Dobruschka agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

O b e r s t l a n d m a rs ch a l l: Ich bitte diejenigen Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Zpravodaj přís. zem. výb. dr. Brauner (čte): K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Chrudimského a

Nasavrckého dostavilo se z 99 po zákonu zvolených volitelů 97, z nichž jich 88 pro pana Josefa Klimeše, měšťanostu Chrudímského, hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan Josef Klimeš.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana Josefa Klimeše za poslance obcí venkovských okresů Chrudimského a Nasavrckého za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Ldtgs. - Sekr. Schmidt (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Klimesch als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Chrudim und Nassaberg als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen. -

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand auszuheben. (Geschieht. )

Zpravodaj přís. zem. výb. Dr. Brauner (čte): Volba poslance do sněmu pro volební okres měst Mělníka, Brandýsa nad Labem a Roudnice na 30. ledna t. r. vypsaná, byla pro nastalou právě povodeň konána teprv 7. února t. r.; k volbě té dostavilo se z 758 k volení oprávněných voličů 482, z nichž 308 pro pana JUDra. Josefa Stanislava Prachenského hlasovalo.

Jest tedy nadpoloviční většinou hlasů zvolen.

Pan František Jeřábek, professor na realním gymnasiu v Praze, obdržel 174 hlasů.

Ježto volba řádně se konala, dovoluje sobě zemský výbor navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana JUDr. Josefa Stanislava Prachenského za poslance měst Mělníka, Brandýsa nad Labem a Roudnice za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Sekretär Schmidt (liest): Es wird der Antrag gestellt:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Josef Stanislaus Prachenský zum Abgeordneten der Städte Melnik, Brandeis a. d. Elbe und Raudnic agnosziren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand auszuheben. (Geschieht. )

Zpravodaj přís. zem. výb. Dr. Brauner: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů BroumovPolického, konané dne 24. ledna 1867, dostavilo se z 81 po zákonu zvolených voličů 80, z nichž jich 49 pro pana MDr. Morice Rosera z Broumova hlasovalo, kterýž takto nadpoloviční většinu hlasů obdržel.

Důstojný pan dr. Jan Rotter, opat Broumovský, obdržel 18 a pan Řehoř Walzel, továrník v Dolním Wekelsdorfu, 13 hlasů.

Jelikož proti volbě této není žádné závady,

předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana MDr. Morice Rosera za poslance obcí venkovských okresů Broumovského a Polického za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtags-Sekretär Schmidt (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn MDr. Moriz Roser als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Braunau und Polic als gültig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Zpravodaj přísedící zemsk. výb. dr. Brauner (čte): K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Nimburského a Benátského, dne 24. ledna 1867 konané, dostavilo se z 86 po zákonu zvolených voličů 85, z nichž jich 83 pro pana JUC. Vincence Vávru, spisovatele v Praze, hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan JUC. Vincenc Vávra.

Připomíná se, ze jak hlavní sepis volitelů, tak i seznam hlasovací a list o sčítání hlasů došel k výboru zemskému toliko v jednom pare. Poněvadž však při volbě skoro jednohlasně jen dva hlasy připadly jiným kadidátům, nevidí se býti nepravidelnost ona důležitou a poněvadž proti volbě této není žádné jiné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana JUC. Vincence Vávry, spisovatele v Praze, za poslance obcí venkovských okresů Nymburského a Benátského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUC. Vinzenz Vávra, Schriftstellers in Prag, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke NimburgBenátek als gültig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage beistimmen, die Hand auszuheben. (Geschieht. )

Zpravodaj přís. zem. výboru Dr. Brauner: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Mělnického a Roudnického, konané dne 24. ledna 1867, dostavilo se z 103 po zákonu zvolených voličů 100, z nichž jich 96 pro pana Václava Kratochvíla z Lounek, rolníka a starostu okresního zastupitelstva, hlasovalo, tak že on většinu hlasů obdržel, čtyry hlasy obdrželi pánové Josef Pražák a Choroušek.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana Václava

Kratochvíla za poslance obcí venkovských okresů Mělnického a Roudnického za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Wenzel Kratochwíl als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Melník-Raudnitz als gültig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Diejenigen Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, bitte ich die Hand aufzuheben. (Geschieht. ) Nach Antrag.

Zpravodaj přís. zem. výb. dr. Brauner (čte): Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu, konané dne 30. ledna i 867 pro volební okres měst Teplice a Ústí nad Labem dostavilo se z 1250 k volení oprávněných voličů 464, z nichž všickni pro pana Karla Wolfruma, majitele továrny, hlasovali, který takto zvolen byl. Jelikož volba řádně se konala, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana Karla Wolfruma, majitele továren, za poslance měst Teplic a Ústí nad Labem za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Dr. Schmidt (liest): Es wird der Antrag gestellt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Karl Wolfrum zum Abgeordneten der Städte Teplitz-Außig agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche damit einverstanden sind, die Hand auszuheben. (Geschieht. ) Nach Antrag.

Zpravodaj přís. zemsk. výb. dr. Brauner (čte): K volbě poslance do sněmu, konané dne 30. ledna 1867 pro volební okres měst a průmyslových míst Vrchlabí, Lindavy, Hostinného, dostavilo se ze 548 k volení oprávněných voličů 160, z nichž 132 pro pana Václava Webra, děkana města Vrchlabí, hlasovali, tak že on nadpoloviční většinou hlasů zvolen byl. Med. Dr. Eman. Seidl, c. k. prof. z Prahy, obdržel 21 hlasů, JUDr. Arnošt Römheld, zemský advokát z Vrchlabí 1, a továrník Josef Rotter 6 hlasů.

Jelikož volba řádně se konala, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana P. Václava Webra, městského děkana ve Vrchlabí, za poslance měst a průmyslových míst Vrchlabí, Lindavy a Hostinného za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Dr. Schmidt (liest): Es wird der Antrag gestellt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn P. Wenzel Weber, Stadtdechant in Hohenelbe, zum Abgeordneten der Städte und Industrialorte Hohenelbe, Langenau und Arnau agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Zpravodaj přís. zem. výb. Dr. Brauner (čte): K volbě poslance do sněmu, konané dne 30. ledna 1867 pro volební okres měst Tábora, Kamenic a Pelhřimova, dostavilo se z 779 k volení oprávněných voličů 309, z nichž 307 pro pana Václava Křižka, ředitele realního gymnasium v Táboře, hlasovali.

Byl tedy nadpoloviční většinou hlasů zvolen. Jeden hlas obdržel pan Vojtěch Starek a jeden pan František Klavík. Volba byla řádně konána, jen měšťan. Táborský Karel Jelínek si stěžoval, že ač co měšťan 11 zl. přímých daní platí, v seznamu voličském se nevynachází. Žádal za opravení seznamu a za vydání legitimačního lístku, čemuž od komise také ihned vyhověno bylo.

Dále musí se podotknouti, že toliko jeden list o sčítání hlasů sestaven byl.

Jelikož volba ostatně řádně se konala, dovoluje výbor zemský sobě navrhnoutí:

Slavný sněme račiž volbu pana Josefa Křižka za poslance měst Tábora, Kamenic a Pelhřimova za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtags-Sekretär Schmid (liest): Es wird der Antrag gestellt:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Wenzel Křížek zum Abgeordneten der Städte Tabor, Kamenitz und Pilgram agnosziren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. ) Nach Antrag.

Ich werde jetzt die Angelobung jener Herren vornehmen, die noch nicht augelobt haben und heute verificirt worden sind.

Sek. zemsk. sněmu Schmidt (čte): Učínte co poslancové slib na místě přísahy v ruce nejvyššího maršálka zemského, ze chcete Jeho Veličenství císaři pánu věrni a Jeho poslušni býti, zákony zachovávati a své povinnosti plniti.

Sie werden als Landtagsabgeordnete in die Hand Seiner Excellenz des Oberstlandmarschalls an Eidesstatt geloben: Seiner Majestät dem Kaiser treue, gehorsame Beobachtung der Gesetze und gewissenhaste Erfüllung ihrer Pflichten. -

Oberstlandmarschall: Ich bitte" zuerst die Namen jener Herren vorzulesen, die noch von früher geblieben sind. -

Landtags-Sekretär Schmidt (liest): Hr. Wenzel Rombal.

Wenzel Rombal: Slibuji. Sekr. Schmidt: Dr. Brauner.

Dr. Brauner:

Slibuji.

Sekr. Schmidt: Dr. Reichert.

(Hlasy: není zde!)

Sekr. Schmidt: Pan Kratochvíle. Kratochvíle: Slibuji.

Sekr. Schmidt Dr. Klaudy:

(není zde!)

Sekr. Schmidt: Pan farář Platzer.

Platzer: Slibuji.

Sekr. Schmidt: Dr. Kodym. Kodym:

Slibuji.

Sekr. Schmidt: Pan Urbánek. Urbánek: Slibuji. Sekr. Schmidt: Pan P. Husák. Husák: Slibuji.

Sekr. Schmidt: Dr. Sladkovský Sladkovský:

Slibuji.

Sekr. Schmidt: Pan Tonner.

Tonner: Slibuji.

Sekr. Schmidt: Veleb. pán Kubíček.

Kubíček: Slibuji.

Sekr. Schmidt: Pan Kahles.

Kahles: Slibuji.

Sekr. Schmidt: Pan Schmidt.

Schmidt: Slibuji.

Sekr. Schmidt: Pan Zátka.

Zátka: Slibuji.

Sekr. Schmidt: Pan Schovánek.

Schovánek: Slibuji.

Sekr. Schmidt: Herr Hausmann. Hausmann:

Slibuji.

Sekr. Schmidt: Pan Klimeš. Klimeš: Slibuji.

Sekr. Schmidt. Dr. Pauer. Pauer: Ich gelobe.

Sekr. Schmidt: Pan Zikmund. Zikmund: Slibuji.

Sekr. Schmidt: Herr Stengel.

Stengel: Ich gelobe.

Sekr. Schmidt: Dr. Prachenský

Prachenský: Slibuji.

Sekr. Schmidt: Dr. Eduard Grégr.

Ed. Grégr: Slibuji.

Sekr. Schmidt: Dr. Žák.

Žák: Slibuji.

Sekr. Schmidt: Prof. Kittl.

Kittl: Ich gelobe.

Sekr. Schmidt: Dr. Banhans.

Banhans: Ich gelobe.

Sekr. Schmidt: Dr. Roser.

Roser: Ich gelobe.

Sekr. Schmidt: Pan Vávra. Vávra: Slibuji.

Sekr. Schmidt: Pan Kratochvil. Kratochvil: Slibuji.

Sekr. Schmidt: Herr Wolfrum. Wolfrum: Ich gelobe. Sekr. Schmidt: Herr Dechant Weber. Weber: Ich gelobe.

Sekr. Schmidt: Pan Křížek. Křížek: Slibuji.

Sekr. Schmidt: Dr. Leopold Klaudy. Leop. Klaudy: Slibuji.

Sekr. Schmidt: Dr. Reichert (Noch nicht da. )

O. -L. -Marschall: Ich bitte also die Kurien, sich jetzt in ihre Lokalitäten zu verfügen und je 5


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP