Úterý 19. února 1867

Franz Kořínek, Gymn. -Professor in Agram, 2 für den k. k. Notar Franz Batěk und 1 für Ladislaus Rostočil gestimmt, so daß Herr Franz Kořínek mit absoluter Majorität gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Kořínek, Gymn. -Professor in Agram, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Neustadt an der Mettau, Dobruschka und Náchod als giltig auerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, die für den Antrag sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht).

Zpravodaj dr. Rieger (čte: ) K volbě poslance do sněmu, konané dne 30. ledna 1867 pro volební okres Hradčanský města Prahy, dostavilo se z 130 voličů 92, z nichž jich 61 pro p. Stěpána Pollacha, radu u kníž. arcibisk. Pražského, 59 pro pana kanovníka Čeňka Bradáče, 34 pro pana preláta svob. pána Zeidlera, 26 pro pana Th. dr. Frant. Dittricha, 2 pro pana biskupa Krejčího Petra a po 1 pro pány kanovníky Jana Bernarda a Vojtěcha rytíře z Küffru hlasovalo.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pánů Štěpána Pollacha a čeňka Bradáče, poslance okresu Hradčanského města Prahy za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Bei der für den Stadt-Wahlbezirk Hradschin ordnungsmäßig vorgenommenen Wahl erhielten die absolute Majorität Herr Stephan Pollach, Wirthschaftsrath und Herr Kanonikus Vincenz Bradáč. Es erscheinen daher Stephan Pollach, fürst-erzbischöflicher Wirthschaftsrath und Herr Vincenz Bradáč, Kanonikus, gewählt. Es wird daher der Antrag gestellt: Diese Wahl als ordnungsmäßig anzuerkennen und die Herren zum Landtage zuzulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, die diesem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Zpravodaj dr. Rieger (čte: ) K volbě 2 poslanců do sněmu, konané dne 30. ledna 1867 pro volební okres Malou stranu král. hlav. města Prahy, dostavilo se z 666 voličů 421, z nichž 245 pro pana lékarníka Josefa Dittricha, 244 pro pana JUDr. Karla Seelinga, 173 pro pana JUDr. Ed. Schuberta, 172 pro dvorního radu na odpočinutí pana JUDr. Karla Juneka, 4 pro pana Frant. Odkolka a po 1 pro pány Med. Dr. Roberta Vatra, rytíře z Artens, Dr. Urbana, Ed. Balzera a O. Claudise hlasovalo.

Ježto pp. Josef Dittrich a JUDr. Karel Seeling nadpoloviční většinou hlasů zvoleni byli a volba řádně se konala, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana Josefa Dittricha a pana JUDr. Karla Seelinga za poslance pro Malou stranu král. hlav. města Prahy za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Bei der Wahl für den Stadt-Wahlbezirk Kleinseite Prag erschienen von 666 wahlberechtigten Wählern 421, von denen 245 ihre Stimmen dem Herrn Apotheker Josef Dittrich und 244 dem Herrn Dr. Seeling gaben. Es erscheinen daher diese Herren mit absoluter Majorität gewählt, die Wahl war vollkommen gesetzmäßig, es wird daher der Antrag gestellt: Die Wahl dieser Herren agnosziren und die Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Oberstlandmarschall: Bitte die Herren, die dem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Zpravodaj dr. Rieger: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Litomyšle, Polička, dostavilo se z 142 po zákonu zvolených volitelů 140, z nichž jich 90 pro pana Josefa Slavíka, majitele pozemků v Morašicích, 47 pro pana Josefa Pešku, představeného v Opatově, a po 1 pro pana Med. Dr. Josefa Kodýma v Praze, P. Františka Schneidra, faráře v Baníně, a Josefa Foidla, c. k. okresního v Poličce, hlasovalo, tak že pan Josef Slavík nadpoloviční většinou hlasů za poslance zvolen byl. Jak z přiloženého protokolu viděti, hlasovali pro Josefa Slavíka též 2 voličové, kteří legitimačních lístků k volbě nepřinesli, předce však od volební komise jednohlasně k volbě připuštěni byli.

C. k. místodržitelství nečiní o tomto žádné zmínky, připomíná však, ačkoliv listiny o čítání hlasů voličů při některých obcích nejsou buď podepsané, buď nestvrzené od zeměpanského komisaře, že se může tato formální chyba mlčením prominouti, jež se stala tím, že k těmto volbám nebyli odesláni žádní úředníci co volební komisaři; pročež se volba tato předce za platně předsevzatou pokládati může, jakož to dokazují protokoly řádně podepsané.

Co se týče obou voličů, kteří neměli legitimačních lístků, není sice toto připuštění k volbě dle §. 30. ř. v. do sněmu legální, předce však může se na to ohled bráti, že kdyby se na tyto dva hlasy žádný zřetel nebral, zvolený poslanec předce by měl většinu hlasů.

Stran naznačené chyby formální jest výbor zemský toho náhledu, že se od toho může upustiti i v případu čl. 31. řádu volebního do sněmu z příčin od c. kr. místodržitelství uvedených.

Zemský výbor předkládá tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana Josefa Slavíka za poslance obcí venkovských okresů Litomyšle, Poličky, za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Bei der Wahl für die Landwahlbezirke Leitomischl und Polička erhielt von 140 Stimmen der Grundbesitzer Herr Josef Slavík 90 Stimmen; 47

Stimmen erhielt Herr Josef Peška und die übrigen zerstreuten sich auf mehrere einzelne Herren, Es erscheint sonach Herr Josef Slavík, Grundbesitzer in Morašic, mit eminenter Majorität gewählt.

Es ist kein Protest gegen diese Wahl erhoben worden und nur der einzige Mangel vorgekommen, daß 2 Wahlmänner gestimmt haben, ohne einen Wahlzettel mitgebracht zu haben. Sie waren der Kommission als Wahlmänner bekannt und dieser Umstand würde auch das Wahlresultat nicht angreifen. Daher wird der Antrag gestellt, diese Wahl als giltig anzuerkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

O b e r s t l a n d m a r s ch a l l: Ich bitte diejenigen Herren, die dem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Zpravodaj dr. Rieger (čte): K volbě poslance do sněmu, konané dne 30. ledna 1867 pro volební okres měst Slaného, Loun a Rakovníka, dostavilo se z 909 k volení oprávněných voličů 194, kteří vesměs pro pana dr. Františka Švestku, zemského advokáta v Praze hlasovali.

Ježto p. dr. František Švestka jednohlasně zvolen byl a volba řádně se konala, dovoluje sobě zemský výbor, předkládaje spisy volební, navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu p. dr. Františka Švestky za poslance měst Slaného, Loun a Rakovníka za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Bei der am 30. Jäner vorgenommenen Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Stadt Schlan, Lann und Rakonitz wurde der Advokat Dr. Schwestka in Prag einstimmig von 194 erschienenen Wählern gewählt und es wird der Antrag gestellt, diese ordnungsmäßige Wahl anzuerkennen.

O b e r s t l a n d m a r s ch a l l: Ich bitte biejenigen Herren, die diesem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheden. (Geschieht. )

Zpravodaj Dr. Rieger. (čte): K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Votického a Selčanského, dne 24. ledna b. r. konané, dostavilo se z 98 po zákona zvolených volitelů 98, z nichž jich 51 pro pana Dr. Antonína Finka, advokáta v Selčanech, a 47 pro pana Františka Macháčka z Olbramovic hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan Dr. Antonín Fink. Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Dr. Antonína Finka za poslance venkovských obcí okresů Votického a Selčanského za platnou uznati a. zvoleného k sněmu českému připustiti.

Bei der ordnungsmäßg vorgenommenen Wahl für die Landgemeinden der Bezirke Votic - Selčan, wurde Herr Dr. Anton Fink mit 51 Stimmen gegen 47, welche Herr Machaček aus Olbramo-

vic erhielt, gewählt. Es wird daher der Antrag gestellt, auf Zulassung des Hrn. Dr. Fink als Abgeordneten für die Wahlbezirke Votic-Selčan.

O b e r s t l a n d m a r s ch a l l: Ich bitte diejenigen Herren, die dem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Zpravodaj Dr. Rieger (čte): K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Prachatického a Netolického dne 24. ledna b. r. konané, dostavilo se z 82 po zákonu zvolených volitelů 80, z nichž jich 52 hlasovalo pro pana Jana Krejčího, profesora na polytechnice v Praze, 18 pro Dr. Arnošta Majera a 10 pro JUDr. Fučíka. Jest tedy nadpoloviční většinou hlasů zvolen p. prof. Jan Krejčí. Volba byla řádná, zemský výbor navrhuje tudiž, by co taková uznána a p. prof. Krejčí co poslanec připuštěn byl.

Bei der Wahl für die Land-Wahlbezirke Prachatitz und Netolic erhielt von 80 abgegebenen Stimmen 52 Herr Professor Johann Krejčí, 18 Herr Ernst Majer und 10 Hr. Dr. Fučik in Prag. Es erscheint daher Hr. Prof. Krejčí mit absoluter Majorität gewählt, die Wahl war ordnungsmaßig, es wird daher beantragt dieselbe als solche anzuerkennen und den Hrn. Prof. Krejčí zum Landtage zuzulassen.                                                                  

Oberstlandmarschall: Bitte die Herren, die dem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Zpravodaj Dr. Rieger (čte): K volbě poslance do sněmu, konané dne 30. ledna 1867 pro volební okres měst Mladou Boleslavu a Nimburk dostavilo se z 904 k volení oprávněných voličů 323, kteří jednohlasně pro pana Ferdinanda Šulce, spisovatele v Praze a čestného měšťana v Nimburce hlasovali.

Ježto p. Ferdinand Šulc jednohlasně zvolen byl a volba řádně se konala, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana Ferdinanda Šulce za poslance měst Mladé Boleslavi a Nimburku za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Bei der Wahl für den Wahlbezirk der Stadt Jungbunzlan und Nimburg erhielt Ferdinand Schulz, Schriftsteller in Prag und Ehrenbürger in Nimburg, sämmtliche Stimmen der 323 Wähler; erscheint daher rechtmäßig gewählt und es wird daher der Antrag gestellt, die Wahl anzuerkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

O b e r s t l a n d m a r s ch a l l: Ich bitte diejenigen Herren, die dem Antrage beistimmen, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Referent dr. R i e g e r (čte): K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Rakovnického, Křivoklátského, Novostrašického a Lounského, jež se odbývala dne 24. ledna 1867, dostavilo se z 172 po zákonu zvolených voličů 163, z nichž jich 133 pro pana Jana Velf-

líka, dr. veškerých, práv z Prahy, 30 pro p. dra. Mayera hlasovalo. Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan dr. Jan Velflík.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. Jana Velflíka, dra. veškerých práv, za poslance obcí venkovských okresů Rakovnického, Křivoklátského, Novostrašického a Lounského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Zu der am 24. Jäner 1867 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbe-zirk der Landgemeinden der Amtsbezirke Rakonitz, Pürglitz, Neustraschitz und Lann sind von den 172 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 163 erschienen, und es haben hiervon 133 für den Hrn. JUDr. Johann Belflik aus Prag und 30 für den Hrn. Dr. Mayer gestimmt, so daß Hr. JUDr. Johann Velflík mit absoluter Majorität gewählt erscheint. Dagegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesusschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. JUDr. Johann Velflík als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Rakonitz, Pürglitz Nenstraschitz und Lann als giltig anerkennen und denselben zum. Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Bitte diejenigen Hrn., die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht)

Referent Dr. Ri e g e r (čte): K volbě poslance do sněmu, konané dne 30. ledna t. r. pro volební okres měst Jindřichova Hradce a Nové Bystřice, dostavilo se z 1034 k volení oprávněných voličů 499, kteří hlasovali vesměs pro pana Hynka Moravce, purkmistra a továrníka v Jindřichovu Hradci.

Připomenouti sluší, že jakmile vyzváni byli k odevzdání hlasů voličové Novo-Bystřičtí, z nichžto ani jeden k volbě se nedostavil, zemepanskému komisaři pro volební komisi odevzdáno bylo vyjádření ve jménu a z nařízení voličů Novo-Bystřických, ve kterémž vyjádření se uvádí, že voličové tito k volbě se nedostaví, poněvadž Hynka Moravce za poslance voliti nechtějí, ačkoli vědí, že bez toho tento volen bude od voličů JindřichoHradeckých, jejichžto počet větší jest, než počet voličů Bystřických.

Komise volební nevzala ohled na toto vyjádření, poněvadž voličové hlasují osobně, a tudíž písemné vyjádřeni místo ústního hlasování osobního nemá platnosti.

Poněvadž tedy volba tato řádně se konala, dovoluje sobě zemský výbor navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu p. Hynka Moravce za poslance měst Jindřichova Hradce a Nové Bystřice za platnou uznati, a zvoleného do sněmu připustiti.

Zu der am 30. Jäner vorgenommenen Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der

Städte Neuhaus und Bystritz sind von 1034 Wählern 499 erschienen, welche sämmtlich für den Hrn. Ignaz Morawec, Bürgermeister und Fabrikanten in Neuhaus gestimmt haben.

Hiebei muß aber bemerkt werben, daß beim Beginn des Aufrufes der Neubystritzer Wähler, welche bei dieser Wahl nicht erschienen sind, die beigeschlossene an die Wahlkommission zu Handen des landesfürstlichen Wahlkommissärs adressirte Erklärung im Namen und im Auftrage der Stadt NeuBystritzer Wähhler einlangte, in welcher angeführt wirb, daß diese zur Wahl nicht erscheinen, weil sie den Ignaz Morawec nicht wählen wollen, wiewohl sie wissen, daß dieser von den Neuhauser Wählern, welche ihnen an Zahl überwiegend sind, gewählt werben wirb.

Die Wahlkommission hat diese Erklärung nicht berücksichtigt, weil die Stimmabgabe von jedem einzelnen Wähler persönlich geschieht, daher auch eine schriftliche Erklärung statt der persönlichen Wahl keine Giltigkeit hat.

Nachdem also die Wahl des Hrn. Ignaz Moravec vollkommen gesetzlich vor sich gegangen ist, beehrt sich der Landesausschuß, die Wahlakten mit dem Anträge zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Ignaz Morawec zum Abgeordneten der Städte Neuhaus und Bystritz agnosciren, und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Bitte diejenigen Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Herr Dr. Görner!

Referent Dr. Görner (liest: ) Hoher Landtag! Zu der am 24. Jäner 1867 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Umtsbezirke Turnau, BöhmischAicha, sind von im ordnungsmäßig gewählten 92 Wahlmännern sämmtliche erschienen, und es haben hievon 54 für den Hrn. Franz Hartl. Mühlbesitzer in Sedlovic und Obmann der Böhmisch-Aicha'er Bezirksvertretung, 25 für Hrn. Josef Jiránek, Orundbesitzer in Oujezd und 13 für Hrn. Joh. Valkone, Gemeinbevorsteher in Kralowic" gestimmt, so daß Hr., Franz Hartl mit absoluter Majorität gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Franz Hartl, Mühlbesitzer in Sedlovic und Obmann der Böhm.. Aichner Bezirksvertretung als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Turnau und Böhm. Aicha als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněmovní sekretář Schmidt (čte): Zemský výbor navrhuje: Slavný sněme račiž volbu pana Františka Hartla, majitele mlýna v Sedlovicích a starosty okresního zastupitelstva Česko-Dubského za poslance obcí venkovských okresů Turnov-

ského a Česko-Dubského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

O. -L. -Marschall: Bitte diejenigen Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. ) Referent Dr. Görner (liest: ) Hoher Landtag!

Zu der am 24. Jäner 1867 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Amtsbezirke AussigKarbitz, sind sämmtliche ordnungsmäßig gewählte Wahlmänner erschienen, und es haben hievon 89 für den Hrn. Anton Rösler, Kohlenwerksbesitzer in Aussig, und 8 für Hrn. Karl Fischer, k. k. Statthaltereisekretär in Aussig gestimmt, so daß Herr Anton Rößler mit absoluter Majorität gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Anton Rösler als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Aussig und Karbitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněmovní sekretář Schmidt (čte): Navrhuje se:

Slavný sněme račiž volbu pana Antonína Röslera, za poslance obcí venkovských okresů Oustského a Chabařovického, za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Bitte diejenigen Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Referent Dr. Görner (liest: ) Hoher Landtag! Zu der am 24. Jäner 1867 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Amtsbezirke Kruman, Kalsching, Oberplan, sind sämmtliche ordnungsmäßig gewählte 102 Wahlmänner erschienen, und es haben hievon 75 für den Hrn. Peter Steffens, Fabrikanten in Goldenkron und 25 für Ant. Wokáč gestimmt, so daß Hr. Peter Steffens mit absoluter Majorität gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Anträge zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Peter Steffens, Fabrikanten in Goldenkron als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Krumau, Kalsching und Oberplan als gültig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněmovní sekretář Schmidt (čte): Navrhuje se:

Slavný sněme račiž volbu pana Petra Steffensa, továrníka v Zlaté Koruně, za poslance obcí venkovských okresů Krumlovského, Chvalšinského a Plánského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Bitte diejenigen

Herren, welche mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Referent Dr. Görner (liest: ) Zu der am 24. Jäner 1867 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Amtsbezirke Rumburg und Warnsdorf sind von den ordnungsmäßig gewählten 46 Wahlmännern 44 erschienen, und es haben hievon sämmtliche für den Hrn. JUDr. August Uchatzy, k. k. Notar in Reichenberg, gestimmt, so daß Hr. Dr. August Uchatzy einstimmig gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorlieg, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. JUDr. August Uchatzy, k. k. Notars in Reichenberg, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Rumburg und Wamsdorf als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněmovní sekretář Schmidt čte: Navrhuje se:

Slavný sněme račiž volbu pana Dra. Augusta Uchatzyho, c. k. notáře v Liberci, za poslance obcí venkovských okresů Rumburského a Varnsdorfského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Bitte diejenigen Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Referent Dr. Görner (liest): Zu der am 24. Jäner l. I. vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Amtsbezirke Falkenau, Königswart, sind von den ordnungsmaßig gewählten 85 Wahlmännern 84 erschienen, und es haben hievon sämmtliche für den Herrn Karl Ritter von Limbeck, k. k. Oberlandesgerichtsrath in Prag gestimmt, so daß dieser mit Stimmeneinhelligkeit gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Karl Ritter von Limbeck als Abgeordneten für die Land-Gemeinden der Amtsbezirke Falkenau, Königs? wart, als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněmovní sekretář Schmidt (čte): Navrhuje se:

Slavný sněme račiž volbu pana Karla rytíře z Limbecků za poslance obcí venkovských okresů Falknovského a Kynžvartského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Bitte diejenigen Herren, die einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Referent Dr. Görner (liest): Zu der am 24. Jäner l. I. vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Amtsbezirke Tachau, Pfraumberg, sind von den ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern

sämmtliche 104 erschienen, und es haben hievon alle insgesammt für den Herrn Johann Ritter v.. Wenisch, k. k. O. -L. -G. - Präsidenten, gestimmt, so daß derselbe einhellig gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterdreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Johann Ritter v. Wenisch als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Tachau, Pfraumberg, als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněmovní sekretář Schmidt (čte): činí se návrh:

Slavný sněme račiž volbu pana Jana rytíře Wenische za poslance obcí venkovských okresů Tachovského a Přimdského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Bitte diejenigen Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Referent Dr. Görner (liest): Hoher Landtag! Zu der am 24. Jäner 1867 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Amtsbezirke Saaz, Postelberg, Komotau, Sebastiansberg, Podersarn, Jechnitz, sind von den 229 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 219 erschienen, und es haben hievon 205 für den Herrn JUDr. Ferdinand Stamm aus Wien und 14 für Hrn. Med. Dr. Wilomitzer gestimmt, so daß Herr JUDr. Ferdinand Stamm mit absoluter Majorität gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Ferdinand Stamm als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Saaz, Postelberg, Komotau, Sebastiansberg, Podersam, Jechnitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněmovní sekretář S c h m i d t (čte): Navrhuje se:

Slavný sněme račiž volbu pana JUDra. Ferdinanda Stamma za poslance obcí venkovských okresů Žateckého, Postoloprtského, Chomútovského, Bastiánbergského, Podhořanského, Jechnického za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Bitte diejenigen Herren, welche mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand auszuheben. (Geschieht. )

Referent Dr. Görner (liest): Zu der am 24. Jäner 1867 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Amtsbezirke Tetschen, Bensen, Böhm. Kamnitz, sind von den 126 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 123 erschienen, und es haben hievon 91 für den Herru Dr. Franz Taschek, k. k. Hofrath aus Wien und 32 für Hrn. Franz Grasen

von Thun gestimmt, so daß Herr Hofrath Dr. Franz Taschek mit absoluter Majorität gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Hofrath Dr. Franz Taschek als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Tetschen, Bensen, Böhm. Kamnitz, als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněmovní sekretář Schmidt (čte): Navrhuje se:

Slavný sněme račiž volbu pana dra. Františka Taschka za poslance obcí venkovských okresů Děčínského, Benešovského a Česko-Kamenického za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

O. -L. - Marschall: Bitte diejenigen Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand auszuheben. (Geschieht. )

Referent Landesausschubeisitzer Dr. G ö r n e r: Hoher Landtag! Zu der am 24. Jäner 1867 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Amtsbezirke Brür, Katharinaberg, Görkau sind von den 73 orduungsmäßig gewählten Wahlmännern 68 erschienen, und es haben hievon 59 für den Herrn David Kuh, Eigenthümer des Journals aus Prag, 8 für Hrn. Dr. Herget und 1 für Hrn. Rudolf Bilímek gestimmt, so daß Herr David Kuh mit absoluter Majorität gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn David Kuh als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Brür, Katharinaberg, Görkau, als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněm. sekretář Schmidt (čte): Slavný sněme račiž volbu pana Davida Kuh-a za poslance obcí venkovských okresů Mostského, Kateřinohorského a Jirkovského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche einverstanden find, die Hände zu erheben. (Geschieht. )

Angenommen.

Berichterstatter L. -A. -Beisitzer Dr. Görner (liest): Hoher Landtag! Zu der am 30. Jäner 1867 vorgenommenen Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Stadt Böhmisch Leipa sind von 547 Wählern 215 erschienen, von denen 201 für den Herrn JUDr. Franz Schmeykal, LandesAbvokaten in Prag, 14 für den k. k. KreisgerichtsPräsidenten Rudolf Stein gestimmt haben.

Da gegen die Wahl ein Anstand nicht vorliegt, beehrt sich der Landesausschuß, die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn

JUDr. Franz Schmeykal zum Abgeordneten der Stadt Böhmisch Leipa agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněmovní sekretář Schmidt (čte návrh): Slavný sněme račiž volbu pana dra. Františka Schmeykala za poslance města České Lípy za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

O. -L. -Marschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter L. -A. - Beisitzer Dr. Görner (liest): Hoher Landtag! Zu der am 30. Jäner 1867 vorgenommenen Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Stadt Warnsdorf und der Industrialorte: Alt- und Neu-Franzensthal, Floriansdorf und Karlsdorf sind von 456 Wählern 144 erschienen, von denen 132 für den Herrn JUDr. Adolf Klepsch und 12 für Herrn C. G. Fröhlich gestimmt haben.

Da hiemit Herr Dr. Adolf Klepsch mit absoluter Majorität gewählt erscheint und gegen die Wahl ein Anstand nicht vorliegt, beehrt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Adolf Klepsch zum Abgeordneten der Stadt Warnsdorf und der Industrialorte Alt- und NeuFranzensthal, Floriansdorf und Karlsdorf agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněmovní sekretář Schmidt (čte návrh): Slavný sněme račiž volbu pana dra. Adolfa Klepsche za poslance měst Warnsdorfu a průmyslových míst Franzensthalu, Starého a Nového Floriansdorfu a Karlsdorfu za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Landesaussch. -Beis. Dr. G ö r n e r: Hoher Landtag! Zu der am 30. Jäner l. I. vorgenommenen Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte Friedland, Neustadtl und Kratzau sind von 479 Wählern 192 erschienen, von denen 190 für den Herrn JUDr. Johann Volkelt, Landesadvokaten in Prag, und 2 für den Hrn. Med. Dr. Damian Schroff gestimmt haben.

Da hiemit JUDr. Johann Volkelt mit absoluter Majorität gewählt erscheint und die Wahl vollkommen gesetzmäßig vor sich gegangen ist, beehrt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Johann Volkelt zum Abgeordneten der Städte Friedland, Neustadtl und Kratzau agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněmovní sekretář Schmidt (čte): Slavný sněme račiž volbu pana dra. Jana Volkelta za poslance měst Friedlandu, Neustadtlu

a Chrastavy za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Landesausschußbeisitzer Dr. Görner (liest): Hoher Landtag! Zu der am 30. Jäner l. I. vorgenommenen Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte: Tetschen, Bodenbach, Böhmisch Kamnitz und Kreibitz sind von 600 Wählern bloß 201 erschienen, welche sämmtlich für den Herrn Landes-Advokaten JUDr. Franz Klier gestimmt haben und 1 sich der Abstimmung enthalten hat.

Es wurde daher Herr JUDr. Franz Klier zum Landtags-Abgeordneten gewählt.

Hiebei muß bemerkt werden, daß 4 Wähler, wie dies in der Anmerkung der Abstimmungsverzeichnisse ersichtlich gemacht ist, ohne LegitimationsUrkunden erschienen, jedoch aus dem Grunde, weil über die Identität dieser Personen kein Zweifel obwaltete, von der Wahlkommission undeanständet zur Abgabe ihrer Stimmen zugelassen worden sind.

Wenn auch die Zulassung dieser 4 Wähler zur Wahl gemäß §. 31 L. -W. -D. nicht legal erscheint, beehrt sich der L. -Auschuß mit Rücksicht auf den Umstand, als selbst bei Nichtzählung dieser 4 Stimmen sich dennoch eine Majorität der abgegebenen Stimmen für den obenbezeichneten Gewählten herausstellen würde, die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Franz Klier zum Abgeordneten der Städte: Tetschen, Bodenbach, Böhmisch-Kamnitz, Krebitz, agnosciren und den (Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněmovní sekretář Schmidt (čte návrh): Slavný sněme račiž volbu pana JUDr. Frant. Kliera za poslance měst Děčína, Podmokel, české Kamenice a Chřibské za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ). Der Antrag ist angenommen.

Referent: Landesausschußbeisitzer Dr. Görner (liest): Hoher Landtag! Zu der am 30. Jäner 1867 vorgenommenen Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Wildstein, Königsberg und Haslau sind von 767 Wählern 328 erschienen, von denen 327 für den Herrn JUDr. Viktor Mladý, k. k. Notar in Eger und 1 für den Hrn. Johann Sandter, k. k. Bezirksvorsteher in Wildstein, gestimmt haben.

Da hiemit Herr JUDr. Viktor Mladý mit absoluter Majorität qewählt erscheint und die Wahl vollkommen gesetzmaßig vor sich gegangen ist, beehrt sich der Landesauschuß, die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP