Čtvrtek 11. dubna 1867

zákona v nynějším složení svém není oprávněna, volbu poslance vykonali, poněvadž polovička členů od 31. prosince 1866 nemá více práva v komoře zasedati.

Volební komise nechtěla zprvu protest k volebním listinám přiložiti, když však vládní komisař při volbě se prohlásil, že dle náhledu jeho protest k listinám přiložiti se má, přijala jej komise, načež pan H. C. Buchbek prohlásil, že proti protestu zadá ohrazení, jež však výboru zemského dosud nedošlo.

Po odevzdání protestu páně Macháčkova vzdálilo se 9 voličů, kteří jej byli podepsali; ostatních 22 přikročilo k volbě. Jak Jistina o sčítání hlasů svědčí, byli pak zvoleni p. p. Max Dormitzer, Richard Dotzauer, Josef Lippmann a Antonín Richter vesměs 22 hlasy za poslance do sněmu.

Podobný protest, jakož jest protest p. Macháčka, podalo cís. kr. náměstnictví obchodnictvo a průmyslnictvo města Chrudimi, v němž rovněž žádá se odročení volby poslanců do sněmu z komory obchodní a průmyslové až do té doby, když komora dle zákona doplněna bude.

Výbor zemský vzav věc v sezení svém dne 31. března 1867 na uváženou a hledě k tomu, že komora obchodní a průmyslová v Praze při vykonání volby poslanců clo sněmu nebyla v tom složení, jak ho žádají předpisy zákona, zejména pak hledě k tomu, že za příčinou zkoumání voleb z téže komory, clo minulého sněmu viděl se pohnuta, c. k. náměstnictví v přípise ze dne 2. bř. 1867 č. 3380 veškeré pochybnosti své o platnosti oněch voleb vysloviti, aniž by se bylo cís. král. náměstnictví postaralo o odstranění závad a o doplnění komory před konáním nových voleb do sněmu - usnesl se 5 hlasy proti dvěma hlasům, že sl. sněmu učiní návrh: Slavný sněme račiž volbu poslanců do sněmu z obchodní a průmyslové komory pražské, dne 22. března konanou prohlásiti za neplatnou a c. kr. náměstnictví požádati, aby po doplňovacích volbách členů a náhradníků komory vypsalo novou volbu poslanců do sněmu z řečené komory.

Landtagsekretär Schmidt (liest): Der Landesausschuß stellt den Antrag: Der h. Landtag Wolle die am 22. März 1867 von der Präger Handels- und Gewerbekammer vorgenommene Landtagsabgeordnetenwahl für ungültig erklären und die k. k. Statthaltern wegen Ausschreibung von Neuwahlen nach den erfolgten Ergänzungswahlen der Handels- und Gewerbekammer anzugehen.

Oberstlandmarschall-Stellvertreter: Hr. Steffens hat das Wort.

Abg. Hr. Steffens: Ich bitte, ich würde den Antrag stellen, daß dieser Wahlakt ebenfalls an die Kommission verwiesen werde, an welche die Wahlen der Bubweiser Handelskammer verwiesen wurden. Die Gründe dafür sind dieselben, welche damals geltend gemacht wurden, und ich würde auch zu gleicher Zeit die Dringlichkeit beantragen, und zwar, daß nach §. 47 der Geschäftsordnung vom Absatz a und Absatz c Gebrauch gemacht werde; daß der Kommission eine bestimmte Frist zur Erstattung ihres Berichtes gegeben werde und c, daß von der Drucklegung Umgang genommen werde; und zwar würde ich die Frist beantragen bis zur nächsten Sitzung. Mein Antrag würde also lauten: Der h. Landtag Wolle beschließen, den Bericht des Landesausschußes über den Wahlakt der Präger Handels- und Gewerbekammer an jene Kommission zu verweisen, welcher die Wahlberichte der Bubweiser Handelskammer zugewiesen worden sind. Ich beantrage weiter, diesen Gegenstand als dringlich zu erklären, und nach §. 47 der GeschäftsOrdnung Absatz a die Kommission aufzufordern, den Bericht darüber in der nächsten Sitzung zu erstatten, ferner nach Absatz c zu gestatten, daß von der Drucklegung des Kommissions-Berichtes Umgang genommen werde.

Oberstlandmarschall- Stellvertreter: Ich bitte, mir den Antrag zu übergeben. Wenn niemand mehr das Wort ergreift, erkläre ich die Debatte für geschlossen.

Sněm. sekr. Schmidt: Zpráva výboru zemského o volbě konané při obchodní komoře pražské budiž odevzdána té samé komisi, která má podati zprávu o volbách pro obchodní komoru v Budějovicích konaných a za příčinou pilnosti tohoto předmětu budiž komise dle §. 47. jednacího řádu vyzvána, aby zprávu v nejblíže příštím sezení podala, a dále aby se dle odstavce c) upustilo od vytištění zprávy komise.

Dr. Sladkovský: Já jsem přesvědčen, že ty důvody,, které jsem dříve uvedl proti odevzdání té první volby komisi, také pro tuto volbu platí. Všecko, co se uvádí pro neplatnost, jest ještě v aktech doloženo, a co není v aktech, jest to v zákonech samých. Já jsem tedy přesvědčen, že komise přes noc nebude moci najít zákony, které by volbu platnou učinily, a které by mohly přispěti k tomu, že by slavnému sněmu mohli jasnějších náhledů o věci té zjednat.

Avšak jsem přesvědčen, že když již předcházející volba, kde jedno faktum i svědectvím slavného místodržitelství stvrzeno bylo, a předce volba komisi odevzdána byla, že většina bude na tom stát, aby se tak opět učinilo, a protož také nechci slov šířit a tratit, a přeji slavnému sněmu, aby tou zprávou, kterou mu podá zejtra komise, zmoudřil spůsobem takovým, aby skutečně potom vše to, co nyní zemský výbor ještě ze zákona i také samých akt vyložil, aby to vše mohlo býti vyvráceno, a aby se mohlo učiniti takové usnesení, jaké by bylo většině po žádosti a libosti.

Oberstlandmarschall-Stellvertreter: Ich werde nunmehr den Antrag des Hrn. Steffens zur Unterstützungsfrage und dann zur Abstimmung bringen.

Ich bitte ihn noch einmal vorzulesen.

Landtagssekretär Schmidt liest: Der -Bericht des Landesausschußes über den Wahlakt der Prager Handelskammer sei an jene Conmission zu verweisen, welcher der Wahlbericht über die Wahl der Budweiser Kammer zugewiesen wurde.

Es wird weiter beantragt, den Gegenstand für dringlich zu erklären, und nach §. 47 Absatz a die Commission aufzufordern, den Bericht in der nächsten Sitzimg zu erstatten, ferner nach Absatz c zu bestimmen, daß von der Drucklegung Umgang genommen werde.

Zpráva výboru zemského, konaná při obchodní komoře pražské, budiž odevzdána té samé komisi, která má podati zprávu o volbách pro obchodní komoru v Budějovicích konaných a za příčinou pilnosti tohoto předmětu budiž komise dle §. 47. jednacího řádu vyzvána, aby zprávu v nejblíže příštím sezení podala, a dále, aby se dle odstavce c) upustilo od vytištění zprávy komise.

Oberstlandmarschall-Stellvertreter: Ich bitte jene Herren, die diesen Antrag unterstützen, aufzustehen. (Geschieht. ) Er ist hinlänglich unterstützt.

Nun bitte ich die Herren, die diesen Antrag annehmen, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Er ist angenommen.

Obersttlandmarschall: (übernimmt wieder den Vorsitz. ) Ich werde nun die Angelobung derjenigen Herren vornehmen, deren Wahl agnoscirt Worden ist.

Nám. maršálkův: Přikročuje se pánové k přijmutí slibu těch pánů, kteří teď byli agnoscirováni.

Sněmovní sekr. Schmidt čte: Pan Šulc, pan Vávra, pan Faber, Dr. Žák, Dr. Trmal, Dr. Jeřábek, Jan Honc, Dr. Schober, p. Emil Theumer: Učiníte co poslanci slib k rukoum J. Exc. nejvyššího maršálka, že chcete Jeho Veličenství císaře pána zákony zachovávati a své povinnosti co poslanci plniti.

Pánové jmenovaní skládají slib k rukoum J. Exc nejvyššího maršálka slovem "slibuji" a

"Ich gelobe. "

Sie werden als Landtagsabgeordnete in die Hände Sr. Exc. des Herrn Oberstlandmarschalls an Eidesstatt geloben: Sr. Majestät dem Kaiser Treue und Gehorsam, Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung ihrer Verpflichtungen.

Oberstlandmarschall: Der Hr. Obmann der Commission zeigt mir an, daß die Commission zur Prüfung der Landskron-Wildenschwerter Landtagswahl sich morgen um 1/2 9 Uhr versammelt. das Lokale ist das Sitzungslokale des Landesausschufsses.

Nám. maršálkův: Komise pro volbu Landškrounsko-Třebovskou sejde se zejtra o 1/2 9 hodině z rána, což uvádí pan maršálek pánům údům v známost. Místnost jest v zasedací síni zemského výboru.

Oberstlandmarschall: Wir haben noch eine Wahl, über welde schon der Bericht da ist, nämlich die, der Budweiser Handels- und Gewerbekammer. Ich glaube, die Herren werden einverstanden sein, daß ich sie morgen auf die Tagesordnung setze.

Wir kommen nun zur Wahl des Landesausschußes, der Landesausschußbeisitzer. Ich erlaube mir den geehrten Herren den Modus vorzuschlagen, wie er bei der letzten Wahl beobachtet worden ist, und sich als bewährt gezeigt hat. Es sind nämlich 8 Wahlen vorzunehmen, es werden im Landtagssaale zuerst von jeder Curie zwei Landesausschußbeisitzer gewählt u. z. bei Namensaufruf durch Abgabe eines Stimmzettels, der zwei Namen enthält. Drei der Herren Verifikatoren werden die Abgabe der Stimmzetteln in die Urne beaussichtigen. Das Skrutinium für jede Curie, die gewählt hat, kann sogleich von den drei Verifikatoren unter Beiziehung eines Landtagsbeamten in dem Sitzungssaale des Landesausschußes vorgenommen werden.

Was das Abstimmen der Herren Verifikatoren betrifft, so habe ich schon Sorge getragen, daß von jeder Gruppe Einer unter den Dreien ist; er wird also beim Landesausschuß die Stimmzettel abgeben, und die beiden andern ihre Stimmzettel dem Präsidium übergeben um sie in die Wahlurne zu geben, und die beiden Andern werden ihre Stimmzettel dem Präsidium übergeben, um sie in Ordnung zu bringen.

Zuerst gibt der Verifikator seinen Stimmzettel in die Urne.

Wenn die Wahlen nach Curien vollzogen und dem hohen Landtage bekannt gegeben sind, werden 2 Landesausschußbeisitzer aus dem ganzen Landtage, jedoch Jeder durch besondere Wahl gewählt.

Das Skrutinium einer jeden dieser beiden Wahlen wird durch sämmtliche Verifikatoren besorgt und das Ergebniß angezeigt werden.

Wünscht Jemand von den Herren eine Änderung zu beantragen? Ich werde 10 Minuten aussetzen, damit die Herren Zeit haben, die Stimmzetteln auszufüllen.

Nám. maršálkův: Volení výboru zemského.

V příčině voleb do výboru zemského navrhuje se, aby dle předpisů řádu jednacího tak před se šlo, jako při předešlých volbách.

Zvolí se v síni sněmovní především z každé kurie dva přísedící výboru zemského a. to při vyvolávání jmen, odevzdáním jednoho lístku, na němž napsána byla d v ě j m e n a. Tři z pánů verifikatorů budou dohlížeti na odevzdávání lístků do osudí.

Skrutinování pro každou kurii, která volila, může se před se vzíti ihned v zasedací síni výboru zemského od oněch tří p. verifikatorů přibravších si jednoho úředníka sněmu.

Onen pan verifikator, který náleží do skupení právě volicího, odevzdá hlasovací lístek svůj nejdříve do osudí.

Když volby dle kurií vykonány byly a výsledek jejich slavnému sněmu oznámen byl, budou

se voliti dva přísedicí výboru zemského z celého sněmu, avšak každý zvláštní volbou.

Skrutinování každé této volby vykoná se všemi p. verifikatory a oznámí se výsledek její.

Co se týče volby náměstků, vykoná se tímtéž spůsobem. Zvolí se dříve dva náměstkové od každé kurie a pak dva z celého sněmu, avšak každý zvláštní volbou.

Žádají se pánové, kteří souhlasí s návrhem tímto, aby pozdvihli ruku.

Ich bitte den Herrn Fischer, Hrn. Limbeck Karl und Hrn. Welflik sich zur Urne zu begeben, und die Abgabe der Stimmzettel zu überwachen. Nun bitte ich den Verifikator des Großgrundbesitzes Hrn. Fischer zuerst seinen Stimmzettel abzugeben.

Ich bitte nun die Herren, nach dem Namensaufrufe die Stimmzettel abzugeben.

Landtagssekr. Schmidt liest folgende Herren aus der Kurie des Großgrundbesitzes. Die Aufgerufenen geben ihren Stimmzettel ab:

Fürst-Erzbischof zu Prag. (Abwesend. )

Bischof zu Königgrätz. (Abwesend. )

Bischof zu Leitmeritz. (Abwesend. )

Bischof zu Budweis- (Abwesend. )

Rector magnificus.

Hr. Freih. v. Aehrenthal.

Graf Althan,

Fürst Auersperg Adolf.

Fürst Auersperg Karl.

Bachofen von Echt.

Graf Barth von Barthenheim.

Herr Becher.

Graf Berchem-Heimhausen.

Graf Boos-Waldeck.

Fürst Klary-Aldringen. (Abwesend. )

Fürst Colloredo-Mannsfeld. (Abwesend. )

Dr. Czeschik.

Dr. Damm.

Dr. Daubek.

Herr Graf Desfours-Walberode.

Herr Fürstl.

Graf Hartig.

Dr. Jaksch. (Abwesend. )

Herr Prior Jaresch.

Kalina Ritter v. Jäthenstein.

Freiherr v. Kellersperg.

Graf Küenburg. (Abwesend. )

Fürst Ferdniand Kinsky.

Graf Oktavian Kinsky. (Abwesend. )

Freiherr Kleist.

Graf Kokořowa.

Ritter Kopetz

Freiherr Korb v. Weidenheim.

Ritter Korb v. Weidenheim.

Freiherr Karl Korb v. Weidenheim.

Freiherr Kotz v. Dobrž.

Ritter Kotz v. Dobrž.

Herr Křiwánek. Ritter v. Limbeck Dr. Lumbe Josef.

MDr. Lumbe Karl. Freiherr Mladota v. Solopisk. Graf Morzin. (Abwesend. ) Herr Müller.

Herr Probst Padlesak. (Abwesend. ) Ritter v. Peche. Freiherr Riesc-Stallburg. Altgraf Salm Franz. Altgraf Salm. Louis. Freiherr v. Silberstein. Edler v. Stark. Graf Jaroslav Sternberg. Graf Zdenko Sternberg. Prinz Schaumburg Lippe. JUDr. Schlosser. Herr Schlöcht. Fürst Schönburg. Graf Taaffe. Herr Theumer. Graf Thun Quido. Graf Thun-Hohenstein Oswald. Graf Thun-Hohenstein Sigmund. Graf Waldstein. Graf Wallis. (Abwesend. ) Graf Zedtwitz Klemens.. Freiherr v. Zeidler

Oberstlandmarschall: Nun bitte ich den Hrn. Verifikator von der Städtekurie, die jetzt kommt, feinen Stimmzettel abzugeben. - (Ruf: Es ist keiner von der Städtekurie. )

Ich bitte nun die drei Hrn. Verifikatoren,

Hrn. Karl von Weidenheim,. Hrn. Kardasch und

Hrn. Strakaty sich gefälligst zur Urne zu begeben. -

Ich bitte, wer ist von den Herren von der

Städtekurie? (Ruf: Hr. Kardasch) darf bitten, Hr.

Kardasch, den Stimmzettel gleich in die Urne zu geben.

Nun bitte ich die Städtekurie zu verlesen, und

die Stimmzettel abzugeben.

Landtagssekretär Schmidt verließt die Abgeordneten aus der Städtekurie. - (Die Aufgerufenen geben ihre Stimmzettel ab. ) Herr Adam. ,, Dr. Banhans. " Dr. Bělský " Bibus. (Abwesend. ) " Canonicus Bradáč. " Claudy Eduard. " Dr. Czyhlarz. " Dwořák, " Fingerhut. ,, Dr. Forster. " Dr. Fritsch.

"     Groß

"    Dr. Grünwald.

"    Hanke.

"    MDr. Hasner.

"    JUDr. Hasner.

"    Dr. Haß mann.

,,     Prof. Hausmann.

Herr   Hielle.

,,     Prof. Höfler.

"    Dr. Hueber.

"    Hüller.

,,     Janousch.

"    Junek. (Abwesend. )

"    Dr. Kiemann.

"    Prof. Kittel.

"    Dr. Klepsch.

"    Dr. Klier.

"    Dr. Kořistka.

"    Prof. Křížek.

"    Franz Liebig. (Abwesend. )

"    Linke.

"    Dr. Mattusch.

"    Dr. Mayer.

"    Dr. Mlady.

"    Morawetz.

,,     Oliva.

"    Pollach.

"    Dr. Porak.

,.     Dr. Prachenský.

,,     Pštros.

"    Dr. Roth.

"    Dr. Schowanek.

"    Seidl.

"    Siegmund.

"    Stefan.

,,     Ritter v. Sträruwitz.

"    Prof. Schembera.

"    Sipek.

,,     Dr. Schöder.

"    Dr. Schwestka.

"    Šobr.

"    Dr. Stengl. (Abwesend. )

"    Štros.

"    Dr. Schmeykal.

"    Schmidt.

"    Prof. Schrott.

"     Dr. Tedesco.

"    Dr. Theumer.

"    Dr. Trmal. (Abwesend. )

"    Schultz.

"    Schubert.

"    Tuschner. (Abwesend. )

"    Dr. Volkelt.

"    Dr. Weber.

"    Dechant Weber.

"    Dr. Wiener.

"    Wolfrum.

Graf  Zedtwitz Karl Moriz.

Herr  Zikmund.

"    Dr. Žák.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, falls   einer der Herren aus der Städtekurie nicht wäre  aufgerufen worden, sich zu melden; denn es wäre möglich, daß in der Lifte ein Irrthum ist.

Nun  bitte ich die Herren aus den Handelskammern. -

Landtagssekretär Schmidt liest:

Freiherr von Beust.

Dormitzer.

Dotzauer.

Friedrich.

Halbmeyer.

Hyra.

Kail.

Kleisr.

Liebig Johann.

Lippmann.

Edler von Pleuer.

Redlhammer.

Richter.

Rosenauer.

Tachezy.

(Vyvolaní odevzdávají hlasovací lístky. )

(Die Aufgerufenen geben ihre Stimmzettel ab. )

Oberstlandmarschall: Ich bitte nun die Herren Theumer, Kittl, Mattusch gefälligst zu der Urne kommen zu wollen, und diejenigen Herren, welche Verificatoren der Landgemeinde-Kurie sind, ihre Stimmen abzugeben.

Ich bitte also die Herren der Landgemeinde-Kurie aufzurufen zur Stimmabgabe.

Landtagssekretär Schmidt liest die Namen der Abgeordneten der Landgemeinden-Kurie:

MDr. Bozděch, JUDr. Brauner, Brzorad,. JUDr. Čižek,. MDr. Dresler,. Faber, Fáček, Fiala, JUDr. Fink, JUDr. Gabriel, JUDr. Görner, Göttl, JUDr. Julius Gregr, MDr. Eduard Gregr, JUDr. Hanisch, Hartl, Hawelka, JUDr. Herbst, Herrmann, Honc, P. Husák, JUDr. Jeřábek, Jilek, Kahles, JUDr. Klaudy, Klimeš, Knoll, Kodym, Kořinek, Kralert, Kratochwil, Kratochwile, P. Kubiček, Krejči, Kuh, Leeder, Ritter von Limbeck, Löffler, Macháček, Maresch, Neumann, Palacký, MDr. Pauer, Dr. Pickert, P. Platzer, Pokorný, Poppa, Potuček, Pour, Rasp, Dr. Reichert, Dr. Rieger, MDr. Roser, Rösler, JUDr. Josef Řiha, JUDr. Rziha Wendelin, MDr. Schöder, Seifert, JUDr. Sladkowský, Slawik, JUDr. Stamm, Steffens, Stöhr, JUDr. Strakatý, JUDr. Škarda, Prof. Tonner, JUDr. Trojan, JUDr. Uchatzy, Urbanek, Wawra, Wilimek, Baron Villany, Ritter von Wenisch, Wenzig, Wolf, Zátka, Zeithammer, Zelený.

(Die Aufgerufenen geben ihre Stimmzettel ab. )

O b er s t l a n d m a r s c h a l l: Ich bitte, meine Herren, wenn vielleicht irgend einer der Herren von der Landkurie den Stimmzettel nicht abgegeben haben sollte, so bitte ich, dies noch zu thun. Man kann am ersten Tage für die vollkommene Richtigkeit der Wahlliste nicht einstehen. Ich werde die Hrn. Verifikatoren bitten, sich in die Bibliothek oder wo Sonst platz ist, zum Skrutinium zu begeben. Ich werde die Sitzung auf eine Viertelstunde unterbrechen, bis die Skrutinien vollzogen sind. -

Ich bitte, meine Herren, wir haben noch 2 Landesausschuß- Beisitzer in Einzelnwahlen zu wählen und nachher werden die Direktoren in den

Kurien gewählt. Ich erlaube mir nur die Herren darauf aufmerksam zu machen wegen Anfertigung der Stimmzettel.

(Die Sitzung wird auf eine 1/4 Stunde unterbrochen. )

(Die Sitzung wird wieder aufgenommen. )

Oberstlandmarschall: Ich beehre mich das Ergebniß der Wahl aus den Kurien mitzuteilen.

Im Großgrundbesitze sind 54 Stimmzettel abgegeben worden. Die absolute Majorität war sonach 27; 1 Stimmzettel wurde verworfen, weil LandesAusschuß-Beisitzer-Stellvertreter darauf waren. Hr. Adolf Fürst Auersperg erhielt 53. Heinrich Ritter von Kopetz 49 Stimmen.

Náměstek maršálkův: V kurii velkostatkářů odevzdáno bylo 54 hlasovacích lístků a obdrželi: Adolf kníže Auersperg 53 hlasů, Jind. ryt. Kopec 49 hlasů.

Oberstlandmarschall: Von der Kurie der Städte und Industrialorte wurden abgegeben 81 Stimmzettel. Absolute Stimmenmehrheit ist 41; Dr. Schmeykal erhielt 47, Dr. Görner 47 Stimmen. Diese beiden Herren sind somit gewählt.

Dr. Brauner und Rath Havelka erhielten je 34 Stimmen.

Náměstek maršálkův: V kurii měst odevzdáno bylo 81 hlasovacích lístků; nadpoloviční většina je 41 hlasů.

Tuto obdržel p. dr. Smejkal 47 hl., p. dr. Görner 47 hl., p. dr. Brauner a dr. Havelka každý 34 hl.

Oberstlandmarschall: Von den Landgemeinden wurden 78 Stimmen abgegeben. Absolute Majorität beträgt 40 Stimmen. Von diesen erhielten Dr. Rieger 51 und Dr. Sladkovský 48 Stimmen.

N. m.: V kurii obcí venkovských odevzdáno bylo 78 hlasovacích lístků, jest tedy nadpoloviční většina hl. 40 obdržel: Dr. Rieger 51 a dr. Sladkovský 48 hl., jsou tedy zvoleni.

(Rufe): Wer hat die andern Stimmen bekommen ?

Oberstlandmarschall: Das ist nicht angegeben. (Ruf): Das Abstimmungsverzeichniß liegt bei.

Oberstlandmarschall: Ja richtig, Dr. Rieger erhielt 51 Stimmen, Dr. Sladkovský 48 Stimmen; Dr. Brauner 27 und Rath Havelka25, Görner 2 und Schmeykal 2 Stimmen, im Ganzen abgegeben 78 Stimmzettel.

Ich bitte nun die Herren, einen Landesausschußbeisitzer zu wählen, aus dem ganzen Landtage nach dem Namensaufruf. Ich bitte, die Herren Verifikatoren beim Aufruf des Namens die Stimmzettel hineinzugeben und sämmtliche Hrn. Verifikatoren bei beiden Urnen zu fungiren.

Es sind beide Urnen, weil eine zu klein wäre. Jetzt wird nur Ein Herr gewählt, nachdem der Zweite.

Landtagssekretär Schmidt (liest):

Se. Eminenz der Hr. Kardinal-Erzbischof. (abw. )

Herr Bischof von Königgrätz, (abw. )

Herr Bischof von Leitmeritz. (abw. ) " Bischof von Budweis. (abw. ) " Rektor Magnificus. " Adam.

" Freiherr von Aehrenthal. " Graf Althan. " Fürst Auersperg Ad. " Fürst Karl Auersperg. " Bachofen von Echt. " Dr. Banhans. (Unterbrechung. )

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Hrn. Verifikatoren, sich gefälligst herzubemühen. -Hr. Dr. Fischer, Hr. Dr. Limbeck Karl, Hr. Dr. Velslik, Hr. Karl Freiherr von Weidenheim, Hr. Kardasch, Hr. Dr. Strakatý, Hr. Theumer, Hr. Dr. Kittel, Hr. Mattuš

Ich bitte die Herren, die Abgabe der Stimmzetteln zu überwachen und wenn die Namen aufgerufen werden, die Stimmzettel selbst abzugeben. Landtagssekretär Schmidt (liest): Herr Graf Barth v. Barthenheim. " Eduard Claudi. " Becher.

" Graf Berchem-Heinihausen. " Dr. Bělsky. (abw. ) " Freiherr v. Beust. (abw. ) " Bibus. (abw. ) " Graf Boos-Waldek. " Dr. Bozděch. " Canonikus Bradač. " Dr. Brauner. " Brzorad.

" Fürst Elary-Aldringen. (abw. ) " Fürst Colloredo-Mannsfeld. (abw. ) " Dr. Czeschik. " Dr. Čižek. " Dr. Czihlarz. ,, Dr. Damm. " Dr. Daubek. " Graf Desfours. " Dormitzer. ,, Dotzauer. " Dr. Dreßler. " Dvořak. ,, Faber. " Faček. " Fiala. " Fingerhut. " Dr. Fink. ,, Dr. Fischer. " Dr. Forster. " Dr. Frič. " Friedrich. " Fürstl. " Dr. Gabriel. " JUDr. Görner. " Göttl.

" JUDr. Grégr Julius.

Herr  MDr. Grégr Ed.

"    Dr. Groß.

,,     Dr. Grünwald.

"    Dr. Hanisch.

"    Hanke.

"    Graf Hartig.

"    Hartl.

"    Halbmayer.

"    Ritter Hafner v. Artha.

"    JUDr. Hasner Leopold, Ritter v. Artha.

"    JUDr. Haßmann.

"    Prof. Hausmann.

"    Havelka.

"    JUDr. Herbst.

,,     Herrmann.

"    Hielle.

,,      Honc.

"    Ph. Dr. Höfler.

"    JUDr. Hüeber.

"    Hüller.

"   P. Husak.

"   Hýra.

"    MDr. Jaksch.

"     Janauschek.

"    P. Jaresch, Prior.

"     Jeřabek.

"    Jilek.

"    Kahles.

"    Kalina Ritter von Jähtenstein.

"    Kail.

"    Kardasch.

"    Freiherr v. Kellersperg.

"    Graf Khüenburg.

"    Dr. Kiemann.

"    Fürst Kinský Ferd.

"    Graf Kinský Oktavian.

"    Prof. Kittel.

"    Dr. Klaudy.

,,     Kleisel.

"    Freiherr Kleist.

,,     JUDr. Klepsch.

"    JUDr. Klier.

"    Klimeš.

"    JUDr. Knoll.

"    Dr. Kodym.

"    Graf Kokořowa.

,,     Ritter v. Kopetz.

"    Korb Freiherr v. Weidenheim, Franz.

"    Korb Ritter v. Weidenheim, Karl.

,,     Korb Freiherr v. Weidenheim, Karl.

,,     Prof. Kořinek.

"    Dr. Kořistka.

"    Kotz, Freiherr v. Dobrž.

,,     Kotz, Ritter v. Dobrž.

"    MDr. Kralert.

"    Kratochvíl.

"    Kratochvíle.

"    Prof. Krejčí.

"    Křivánek.

"   Prof. Křížek

Herr  P. Kubiček.

"    Kuh.

"    Leeder.

"    Liebig Fr.

"    Liebig Johann.

"    Ritter v. Limbeck, Johann.

"    Ritter v. Limbeck, Karl.

"     Linke.

"    Lippmann.

"    Löffler.

"    Dr. Lumbe Josef.

"    Dr. Lumbe Karl.

"    Macháček.

"     Schulrath Maresch.

"    Dr. Mattuš.

"    Prof. Mayer.

"    Mladota Freiherr v. Solopisk.

"    Dr. Mlady.

"    Moravec.

"    Graf Morzin.

"    Müller.

"    Neumann.

"    Oliva.

"    Probst Padlesak. (abw. )

"    Dr. Palacký.

"    MDr. Pauer.

"    Ritter v. Peche.

"    Ph. Dr. Wickert

,,     P. Platzer.

"    Edler v. Plener.

"    Pokorny.

"    Pollach.

"    Popper.

"    MDr. Porak.

"    Potuček.

"    Pour.

,.     JUDr. Prachenský.

"    Pstroß.

"    Redlhammer.

"    JUDr. Reichert.

"    Richter.

,,     JUDr. Rieger.

"    Freiherr Riese-Stallburg.

"    Rosenauer

"    MDr. Roser.

"    JUDr. Roth.

" Roßler.

" JUDr. Rziha Josef.

" JUDr. Rziha Vendelin.

" Altgraf Salm, Franz.

" Altgraf Salm, Louis.

" JUDr. Schowanek.

" Seidl.

" Seifert.

" Siegmund.

,, Freiherr Silberstein.

" JUDr. Sladkovský.

" Slavik.

" JUDr. Stamm.

Herr Edler von Stark.

,,     Prof. Stephan.

"    Steffens.

"    JUDr. Stengl.

"    Graf Sternberg Jaroslav.

"    Graf Sternberg Zdenko.

,,     Stöhr.

"    JUDr. Strakaty.

"    Ritter v. Sträruwitz.

"    Prof. Šembera.

"    Šipek.

"    JUDr. Škarda.

,,     Šobr.

,,     MDr. Štroß

"    JUDr. Švestka.

"    Prinz Schamburg-Lippe.

"    JUDr. V. Schlosser.

"    Schlöcht

"    JUDr. Schmeykal.

,,     Schmidt.

"    MDr. Schöder.

"    Fürst Schönburg.

"    Prof. Schrott.

"    Dr. Schubert.

"    Schulz.

"    Graf Taaffe. (abw. )

"     Tachezy.

"    MDr. Tedesco.

"    JUDr. Emil Theumer.

"    Ernst Theumer.

"    Graf Thun-Hohenstein Quido.

"    Graf Thun-Hohenstein Oswald.

"    Graf Thun-Hohenstein Siegmund

"    Prof. Tonner.

"    JUDr. Trmal. (. abw. )

"    JUDr. Trojan.

"    Tušner.

"    JUDr. Uchatzy.

"    Urbanek.

"    JUC. Vávra.

"    JUDr. Velflík.

,,     Vilimek.

,,     Baron Villany.

,,     JUDr. Volkelt.

,,     Graf Waldstein Ernst.

,,     Graf Wallis, (abw. )

,,     JUDr. Weber Anton.

"    Dechant Weber.

"    Ritter v. Wenisch.

"    Wenzig.

"    JUDr. Wiener.

"    Professor Wolf.

"    Wolfrum.

"    Zátka.

"    Graf Zedtwitz Karl.

"    Graf Zedtwitz Klemens.

"    Abt Baron Zeidler.

"    Zeithamer

"    Direktor Zeleny.

Herr Zikmund.

" Žák. (Die Aufgerufenen geben ihre Stimmzettel ab. )

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren Verifikatoren zur Verifikation zu schreiten.

Ich bitte sämmtliche Herren, es zu skrutiniren; es geht so rascher.

Wir werden aussetzen, bis das Skrutinium vollendet ist.

(Nach einer Unterbrechung wird die Sitzung um 3 Uhr 15 Minuten wieder aufgenommen. )

Oberstlandmarschall: Ich bitte, meine Herren, die Wahl aus dem Landtage des einen Ausschußbeisitzers hat folgendes Resultät gegeben. Abgegeben wurden 213 Stimmzettel; es bilden sonach die absolute Stimmenmehrheit 107 Stimmen. Es erhielten Landtagsabgeordnete MDr. Lumbe 128 Stimmen, JUDr. Brauner 82, eine Stimme siel auf Prof. Schrott und eine aus Dr. Tedesco; eine wurde verworfen, weil dieselbe auf beide Namen Brauner und Havelka lautete. Hiemit erscheint Hr. Dr. Karl Lumbe gewählt.

Nám. maršálkův: Odevzdáno bylo 213 hlasovacích lístků, naprostá většina záleží. tudíž v 107 hlasích, z kterých obdržel pan dr. Karel Lumbe 128 hlasů, ostatních 82 hlasů obdržel dr. Brauner, 1 hlas dr. Schrott a 1 hlas dr. Tedesco.

Oberstlandmarschall: Ich bitte nun zur 2. Wahl zu schreiten in derselben Ordnung. Ich bitte die Herren Verifikatoren, ihre Stimmzettel abzugeben, wenn ihre Namen aufgerufen werden. (Läutet. ) Ich bitte die Namen zu vorlesen.

Landtagssekretär Schmidt: (Ruft die Abgeordneten namentlich zur Abgabe der Stimmzettel auf; Die einzelne Abgeordneten treten an die Urne und geben ihre Stimmzettel ab. )

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren Verifikatoren, das Scrutinium vorzunehmen. Meine Herren! Wir haben dann 2 Bankdirektoren aus jeder Kurie zu wählen, 6 im Ganzen. Jede Kurie wird aufgerufen und wählt hier.

Ich bitte die Kurien des Großgrundbesitzes, ich bitte die Herrn Verifikatoren vom Großgrundbesitz. Ich bitte die Kurien des Großgrundbesitzes auszurufen.

Landtagssekretär Schmiedt liest die Namen aus der Kurie des Großgrundbesitzes. Die Abgeordneten treten an die Urne und geben ihre Stimmzettel ab.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren Verifikatoren zu verifiziren und mir das Resultat zu übergeben.

Baron Villani: Prosím, já nebyl vyvolán.

(Hlasy: Sie gehören nicht in den Großgrundbesitz. Veselost. )

Oberstlandmarschall (läutet): Bei der Wahl wurden abgegeben 215 Stimmzettel; also beträgt die absolute Mehrheit 108. Herr Prof. Schrott erhielt 129, Herr Rath -Hawelka 83, Dr. Brauuer 1 und Ruh 1 Stimme. 1 Stimmzettel wurde leer abgegeben.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP