Čtvrtek 11. dubna 1867

Zeithammer: Prosím, mně jest velmi podivno, že Jeho Excelenci pan maršálek již ví, že jsem nechtěl mluviti o formálnosti. Já přece prosím, aby se mi dokázalo, že jsem nechtěl mluvit o formální otázce.

Oberstlandmarschall: Ich bitte Hr. Prof. Zeithammer, es kommt Hr. Fiala, dann Hr. Zeithammer, dann Hr. Kořínek zur formalen Behandlung. Wünschen Hr. Zeithammer auch zur formalen Behandlung?

Posl. Zeithammer: Já nerozumím.

Náměst. maršálkův: Pan maršálek se ptá, zdali se jedná o formální otázku.

Posl. Zeithammer: Když se dá právo panu Fialovi mluviti, pak si vyhražuji právo, abych později já mohl mluviti.

Oberstlandmarschall: Hr. Fiala ist an der Rede.

Nach der Reihenfolge hat jetzt Hr. Fiala das Wort. Ich bitte Hrn. Fiala, das Wort zu nehmen.

Poslanec Fiala: Poněvadž pro záležitost tuto byla určena zvláštní komise, a komise měla teprvé celý akt revidovat a přivésti k návrhu, tež si ponechávám slovo až na zejtra, až dostanu zprávu, co za návrh komise chce učinit, a vzdávám se pro tentokráte slova až na zejtra.

Oberstlandmarschall: Herr Zeithammer hat das Wort.

Posl. Fiala: Budeli ale komise zvolena, vzdávám se slova na zejtří; kdyby však zvolena nebyla, vyprosím si slovo ještě dnes.

Posl. prof. Zeithammer: Já, pánové, především chci hájit právo svobody řeči zde. Já nikterak nejsem přesvědčen podle jed. ř., že bych směl mluviti toliko o formální stránce toho, co jest na denním pořádku: volby Landškrounského okresu. Podle toho myslím, že mě náleží právo mluviti i o formální i meritorní stránce toho. Chci skutečně dříve podotknout formální stránku toho, která byla vyvolána panem posl. Volfrumem. Pan posl. Volfrum navrhuje pro tento případ komisi a odůvodňuje to tím, že jest taková síla akt, že jest ten celý akt tak rozsáhlý, že potřebí bližšího proskoumání. Avšak velmi divné jest, že hned vedle toho položil, že se má již za 24 hodin o tom referovat; tohle sestavování by velmi divně vypadlo. Já myslím, že zemský výbor, jemužto byly akta předložena, že měl zajisté pokdy, aby byl na všecky strany je proskoumal, a zajistě nečiní nám žádný návrh, který by nebyl odůvodněn, že můžeme zajistě na to submitirovat; ale také, kdyby se uvedlo, že akt jest velmi obsáhlý, myslím, že byl dosud uveden takový případ, který o sobě svědčí o tom, že nikterakým spůsobem ani s komisí ani bez komise nemůžeme přistoupiti na uznání této volby, nýbrž že musíme rozhodnouti návrh, který byl podán zemským výborem.

Jest mi velmi vítáno, že vážený pan posl. Kleisl uvedl zde takový případ, o kterém není pražádné kontroverse. Jakmile tento případ jest dokázán, jest samosebou dokázáno, že těch 66 hlasů je neplatných a tím samým dokázáno, že zvolený poslanec majority své pozbývá, a kdyby platilo v tomto případu odpočítání a připočítání hlasů, jak se dosud dělo, byloby dokázáno, že zvolený poslanec měst okresu Landškrounského neplatně zvolen byl.

Pan Kleisl poukázal k zákonu, o kterém pan okresní Springsholz vědět měl, a o kterém připomenout sluší, že pan okresní Springsholz měl naléhat, aby bylo dokázáno, že podle zákonů skutečně volby čestných občanů se dály.

Z protokolu, který zde byl přečten, jest patrno a vidno, že volba ta se děla komulatim, že jedním rázem hlasování se dělo.

Podle obecního zákona, dle §. zde přečteného vysvítá, že je zapotřebí, aby o každém jednotlivci lístky se hlasovalo. To patrně se nestalo; bylo to proti zákonu právě jmenovanému, tedy ta volba těch 66 čestných měšťanů jest naprosto neplatná a to již z toho důvodu zajisté nemůžeme přistoupiti k jinému návrhu, než k onomu, jenž nám předložen byl od zemského výboru; ačkoliv toho lituji, že sám zemský výbor na tento případ, ani nepomyslil.

Co se týče vysvětlení Jeho Exc. p. místodržitele v té věci, tož mu dnes zajisté povděčni jsme, že nám podal vysvětlení před debattou, aby debatta, jak pravil, se ukrátila. Lituji toho, že to nebylo vlastně žádné vysvětlení. Jeho Exc. totiž nám zdělil, že,, Erhebungen im Zuge sind". A později, když už o tom nemůžeme rokovati, když slavný sněm se byl rozešel, budou ty "Erhebungen" (Výborně!) skončeny. (Veselost v centrum. ) Všecko, co pan místodržitel učinil, jest, že nám přečetl to, co Springsholz in "causa sua" sám napsal, aby nějakým spůsobem byla predilekce pro něj v tomto shromáždění, kdežto další kroky, které vláda učinila, s jakým úspěchem, o tom vědomost nemáme. I lituji, že musím opakovat, že vysvětlení Jeho Exc. nebylo dostatečné, že nebylo vlastně žádné vysvětlení. Každým spůsobem proti včerejšímu dni, že Jeho Exc považuje slavnou vládu za solidární, a nevymluvil se na pana úřadníka Springsholze, kterého zde dementovati snaží.

Podle vědomosti, které o této záležitosti mám, musím přece připomenout, že Jeho Exc. neuvedl všecko, co v této záležitosti známo. Já připomínám Jeho Exc. jenom na přípis telegrafický, totiž na zprávu telegrafickou, která podána byla představenstvu Ouštěckérnu a Třeboňskému. (V centrum: aj, aj!) Stran těch 66 čestných občanů Jeho Exc. tenkrát tu stížnost zamítl a zkrátka telegrafoval, jestli těch 66 čestných občanů mají právo podle §. 16. řádu volebního lit. 4, jestli mají právo voliti, aby připuštěni byli k volbě. Avšak na stížnost čelící k tomu, aby se zamezilo, by jich jmena do volebních listin, které již

ukončeny byly, zanesena nebyla, na stížnost tu žádné odpovědi se nedostalo.

Jeho Exc. pravil, že zajisté bude hledět hájiti autonomii obcí. Velmi vděčně to přijímáme, ale neméně budeme prosit, aby té autonomii se rozumělo tak dobře v západních Čechách, jako ve východních Čechách, tak dobře v Plzni jako v Landškrouně,, Was dem dnem Recht ist, ist dem andern billig". K tomu ovšem podána mi byla příležitost dnešním dnem, a já si zůstavuji, poněvadž vidím, že většina již rozhodla pro komisi mluviti o meritorní této záležitosti. K tomu podána mi byla, jak jsem již pravil, příležitost tím, co J. Exc. pan místodržitel pravil. Budu se hlásiti tedy o slovo tenkráte, když se zde o tom jednati bude. Každým spůsobem pravím, abychom nepřistoupili k volení této komise, nýbrž aby za tou příčinou, kterou uvedl již p. Kleisl, volba ta za neplatnou prohlášena byla.

Oberstlandmarschall: Herr Dr. Mattuš hat das Wort.

Dr. M a tt u š: Já se vrátím k formální otázce a sice k otázce té, zdali jmenování čestných měšťanů v Landškrouně, které v této volbě většinu způsobilo, jest platné čili nic. Nechci o tom, co stranu toho jednání strana druhá v podobném pádu byla učinila, slov šířiti.

Musím se však vysloviti proti formálnímu pojednání skrze komisi, jak se navrhuje. Což nemáme k úplnému posouzení dokladů dosti v aktech o volbě v Landškrouně, Třebové a Ouští?

Co se týče volení čestných měšťanů v Landškrouně, o tom jasně mluví akta tato. Když se vezmou ostatní okolnosti, zajisté nebude zapotřebí, aby se věc, kterou zemský výbor již důkladně proskoumal, ještě na zvláštní komisi odkázala, kteráž mimo to zajisté tak by rozhodla, jak již v jiných pádech, v kterých měla rozhodovati, se stalo. Jeden řečník přede mnou poukázal k tomu, že nezákonním spůsobem se stalo jmenování proto, že nebylo volení tajné; avšak ještě jeden velmi důležitý moment musím uvésti, který leží taktéž v obecním zákoně a který, jak nevyvratně dokázáno, svědčí o tom, že usnešení obecního zastupitelstva nemůže za platné považováno býti.

§. 12. obecního zákona, jenž mluví o schůzích zastupitelstva, praví výslovně, že vždy má se výbor svolati, vyjma případnosti pilné, 3 dni před shromážděním. Avšak z toho, co pan zpravodaj zemského výboru přednesl, vysvítá a doslovně obsaženo jest v aktech, že starosta Landškrounský dne 20. března svolal schůzi, která byla dne 20. března a v schůzi té se jmenovalo 66 čestných měšťanů.

Já myslím, že. nikdo v tomto sl. shromáždění nebude považovati jmenování čestných měšťanů za tak pilnou záležitost, která by se měla a musila ve 12 hodinách vyříditi.

Ti ctihodní páni, kteří byli jmenováni čest-

nými měšťany v Landškrouně, zajisté by byly bývali velmi povděčni za tu čest, i kdyby jim 23. neb 24. března nebo dubna byla bývala proukázána. Nemusilo to zrovna být 20. března, dva dni před volbou. Velmi pěkně vyjádřil se Jeho Exc. pan místodržitel o poměru c. k. úřadů k autonomii a pokládal to za hřích, aby snad se strany úřadů se zakročovalo proti tomu, co náleží samosprávě obcí, a v tuto samosprávu náleží také jmenování čestných občanů.

Musím podotknouti, že ne vždy se tak děje se strany úřadů a připomínám jen na tu záležitost, jež týká se příspěvků na národní divadlo. Jakmile se okresní zastupitelstvo usneslo, že povolí nějaký příspěvek na národní divadlo, ihned telegrafní cestou zastavilo se to usnesení, poněvadž prý čelilo proti zákonům, což ovšem, jak se později dokázalo, nebylo pravdivé. Avšak zde, kde patrně se dokázalo, že se hledělo, aby se volba nezákonním spůsobem provedla, tam se musila autonomie bránit a musilo se usnesení uznat za platné! Mám za to, že taková fakta nepotřebují dalšího uvážení komise a myslím, žeby mohl slavný sněm již dnes konečně o tom se vyslovit.

Posl. Tonner: Prosím za slovo.

Oberstlandmarchall: Ich bitte, Herr Kořinek hat das Wort.

Prof. Kořínek: Co se týče mé osoby, musím ohraditi se proti tomu, aby celá ta věc byla přikázána oné komisi, kterou jsme volili pro vyšetřování volby obchodní komory Budějovické. Mně se zdá, že by se mohlo stát dědičnou její důstojností, a že by dostala důstojnost takovou, jakou mají anglické perové. I zde se jedná o volbu, ale pánové, mezi volbou do obchodní komory, mezi volbou velkostatkářů a volbami pro města Landškroun, Českou Třebovou atd. jest znamenitý rozdíl. 2. ) Myslím, že se o této věci nyní může docela platně rozhodnout. Sám Jeho Excel. p. místodržitel ráčil sděliti, že se skutečně staly jisté nepořádky. Takový aspoň dojem učinila řeč Jeho na mou osobu. Staly-li se tedy nepořádky zde a onde, tedy z toho přirozeně následuje, aby se volba jednoduše zrušila. Za 3) dokázáno jest, že jmenování 66 čestných občanů nebylo taktéž zákonnitou cestou předsevzato, a proto nevím pražádnou příčinu, proč bychom nemohli docela platně již dnes o této věci rozhodovat.

Oberstlandmarschall: Herr Dr. Prachenský.

Dr. Prachenský: Já také jenom co se týče formálního návrhu pana Wolfruma, chci několik slov promluviti. Již poslanec pro okres kralovický a Manetínský byl k tomu poukázal, že vlastně důvod pana Wolfruma sám sobě odporuje. Pan Wolfrum řekl totiž, že nelze nám již dnes platně rozhodovat, poněvadž akta jsou tak rozsáhlá, abychom mohli v ně tak vniknout,

abychom mohli o věci samé rozhodovat. Avšak hned na to navrhoval, aby komise již zejtra o tom podala zprávu. Pánové! zejtra budeme zase tam státi, my, kteří nejsme v této komisi, kde dnes, já nevím, zdali možná příčina, abychom výboru zemskému méně důvěry přikládali, než oné komisi. Zemský výbor jest v stavu ústy svého referenta veškeré věci oznámiti, které by jsme od něho žádali, a my zejtra, když bude komise zvolena, musíme právě tak se bezpečiti na samého pana referenta, jehož většina komise bude zde voliti.

Já ukážu vám, pánové, na dvě věci: Jest dokázáno, že listina volební jednoho města nebyla zřízena od úřadu, který zákonem jest k tomu povolán. Pánové! totoť jest vada zřejmá proti ustanovení zřízení zemského a tu nemůžete odstát a nemůžete říci, že by ji nebylo.

Druhá vada jest ta, že hlavní listina hlasovací není od žádného podepsána. To jest druhá vada, která jest opět proti ustanovení volebního řádu.

Ať vypadne vyšetřování komise jakkoliv, ať to jmenování těch čestných měšťanů, z kterých mnohý musel si snad kabát vypůjčit,, aby mohl jíti k hlasování, ať vypadne vyšetřování to jakkoliv; toť jsou dvě vady podstatné, aby volba za neplatnou uznána byla.

Pánové, jest to skutečně podivné, že mi musíme hájit proti vám patent 26. února, na kterém vy si tak mnoho zakládáte. (Výborně! veselost v centrum. )

O b e r st l a n d m a r s ch a ll: Ich bitte, Hr. Tonner hat das Wort. Es ist Schluß der Debatte beantragt worden.

Statthalter: Ich bitte um das Wort!

Posl. Z e i t h a m m e r: Navrhuji konec debatty.

Oberstlandmarschall: Hr. Tonner hat auf das Wort verzichtet. Es ist Schluß der Debatte ausgesprochen worden. Wird der Schluß der Debatte angenommen?

Ich bitte, die Herren, welche ihn annehmen, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Er ist angenommen.

Statthalter: Ich bitte um das Wort! Dem mir früher zugerufenen Widerspruche gegenüber, als ob der Fall mit der Gemeinde Pilsen meiner Behauptung entgegenstände; erlaube ich mir, dem hohen Hause mitzutheilen,, daß nach dem von mir so eben verfügten Durchsuchen der Akten die Statthalterei von dem Falle keine Kenntniß erhielt; wohl aber waren in den Zeitungen Notizen, daß eine Ehrenbürger-Ernennung in Pilsen stattgefunden habe, daß sie aber mittelst Massenzurufes stattgefunden hätte. Wegen dieser formellen Bedenken habe der Bezirksvorsteher den ganzen Beschluß fistirt. Das ist nach meiner Ansicht ein ganz anderer Fall. Uebrigens bin ich weit entfernt, wie ich schon früher gesagt habe, den Vorgang in Landskron, Wildenschwert, Böhm. Trübau zu vertheidigen. Ich überlasse die Entscheidung ganz dem hohen Hause. Ich erlaube mir nur, über die Einwendung eines der Hrn. Redner gegen die Entscheidung der Statthaltern vom 21. März anläßlich zweier aus Böhm. Trübau und Wildenschwert dem Statthalterei-Präsidium zugekommenen Telegramme zu erwähnen, daß das eine Telegramm am 21. März um 3 Uhr Nachmittag, daß zweite am 21. März um 4 Uhr 50 Minuten Nachmittag hier eingelangt ist, die Wahl aber bereits für den 22. März, also für den nächsten Tag bestimmt war. Sich da in Verhandlungen einzulassen als zweite Instanz, ob die erste Instanz alle Formalitäten beobachtet habe, wäre wirklich zu viel begehrt. Es wurde daher eine ganz ausweichende Erledigung sogleich zurücktelegraphirt, und den beiden Bezirksvorstehern gesagt, in sofern die neuernaunten 66 Ehrenbürger in Landskron nach §. 16 Absatz 4. der LandtagsWahlordnung zur Wahlansübung berechtigt sind, müsse die Beschwerde zurückgewiesen werden. In eine definitive Entscheidung sich einzulassen war nicht mehr möglich und auch gegenüber der Freiheit der Wahlhandlung nicht thunlich.

Oberstlandmarschall: Ich komme zum formellen Antrage. Der Hr. Berichterstatter wollte für den formellen Antrag das Wort haben und Hr. Fiala hat sich das Wort reservirt für den Antrag des Hrn. Wolfrum, ob die beanständete Wahl einer Kommission mit Dringlichkeit überwiesen werden soll.

Hr. Fiala hatte sich zuerst gemeldet. Abgeordnete Steffens: Excellenz, der hatte sich des Wortes begeben.

Dr. Sladkovský: Musím především litovat, že vůbec p. Wolfrum nám učinil návrh. Kdyby navrhovatel byl se svým časem tak hospodařil, jako s návrhem svým hospodaří, tak jsem přesvědčen, že by ten okres, který dnešního dne zastupuje, nebyl dospěl k takovémuto německému blahobytu.

V tuto dobu, co se jedná o formální otázku, mohla býti debatta již ukončena a slavný sněm mohl by konečně rozhodnout, a byl by velmi dobře učinil. (Výborně. ) Já se shodují s tím, nač p. řečník předemnou velmi dobře byl poukázal, že je tomu skutečně tak, že není žádné příčiny dokazovati, žeby věc tak náramně byla zapletená, žeby se okamžitě rozhodnouti o ní nemohlo.

Docela se shoduji s tím, co bylo proneseno v této záležitosti. Ačkoliv udílení čest. měšťanství bylo skutečným zlořádem, tak ze zprávy samé vysvítá, že zemsk. výb. ani na tento zlořád nekladl při svém návrhu největší, ba žádnou rozhodující váhu. Co se týče rozhodujících věcí, které mají návrh zemsk. výb. buďto podpořiti, nebo, jestli nejsou podstatné, k změně jeho vésti, jsou to hlavně věci ty: Předně jest dokázaná věc a sám J. Exc. p. místodržící tvrdil a má o tom vědomost, že cís. král. okr. úřad Ouštecký

o své ujmě docela libovolně volební listiny, zhotovené od měšťanosty Třeb., zrušil a sám listiny nové vyhotoviti dal, a jestli, pánové, někdo by tornu nevěřil, tak jest zde vlastnoruční podpis, stvrzení a vyjádření okresního samého, že tak učinil, a mám za to, že kdyby žádné jiné vady nebylo než té, že by volby musely za neplatné prohlášeny býti, (Výborně, hlučná pochvala. Dr. Čížek volá: Nebude tak) máli §. 26. v. ř. míti nějaké platnosti, poněvadž §. ten zřejmě a výslovně praví, že nikdo, vyjma představenstva obce, má právo listiny vyhotovit a polit. úřad má právo porovnávat volební listiny a pak sem a tam opravy učiniti a podepsati. Avšak listiny byly přijmuty v úřadě okr. a okr. přednosta nyní nic tomu neříkal; pak když představený odešel, docela je odstranil, novou vyhotovil a pak teprv na novém základě nový volební sbor sestavil. Kdyby to všecko slavný sněm připustil, kdyby tuto volbu schválil, připustil by pro budoucnost timto schválením, že každý okr. úřad bude moci, když se mu zlíbí, v celém království českém odstranit volební listiny vyhotovené od obce představenstva a nahraditi je novými, libovolně shotovenými listinami (hlučné výborně). Jestli nejsou jiné patrné neplatnosti volby, jest tato formálnost dosti důležitá, aby tak libovolně od okr. úřadu sestavené listiny zrušily volbu, pak pánové, se nedoděláte žádné formální vady takové, aby volba pro ni se prohlásiti mohla za neplatnou, neboť pak může politický úřad řídit volbu, jak se mu líbí. (Výborně. ) Dále jest dokázaná věc, a chceli některý z pánů se přesvědčiti, může nahlédnouti, že od nikoho ani od p. okresního nejsou podepsány. Pan okresní v té době bezpochyby měl mnoho co dělat, poněvadž z toho přípisu, zaslaného J. Exc. p. místodržiteli vysvítá, že byl v náramném rozhovoru s p. purkmistrem Landškrounským. Jsem velmi povděčen J. Exc, že byl tak laskav a tu část' nám zdělil. Avšak nemohu souhlasiti s tím, co předemnou jeden p. řečník řekl, že z toho nic nevyjmul a neseznal. Na mně udělalo to velký dojem, že Landškrounský představený neustále stojí v korespondenci s panem purkmistrem a tak jak stojí, nejdříve purkmistr Landškrounský k němu přišel a řekl: že by rád dal jmenovat tolik a tolik čestných měšťanů. Pan okresní ho upozornil, aby se nepřenáhlil, že by jich mohl jmenovati příliš málo, aby počkal, až bude vědět kolik jich bylo jmenováno v Ústí a v Třebové, a podle toho aby se v Landškrouně pak jmenoval jistý počet. (Veselost. )

To vše jsem poznal a kdyby J. Exc. byl tak laskav a dal ještě jednou ten list přečíst, zajisté že by na každého takový dojem učinil, jestli ho posud ještě neučinil (hlasy: Učinil!)

Tedy hlavní listiny nejsou podepsány, to může každý nahlédnouti, ony mohou kolovati sněmovnou. 3. Také opravená listina od okresního úřadu, na. jejímž opravení okresní úřad tak mnoho si zakládá, jest tak opravena, že se jeví v jedné listině 118 a v druhé 119 voličů a to jest ta opravená Třebovská listina.

4. Může každý, komu libo, nahlédnouti protokol a se přesvědčiti, že o sestavení skutečně nelze nic úřadu souditi, poněvadž stojí o sestavení komise.

Dieselbe ward nach Anleitung des §. 36 aus nachbenannten Gliedern des Wahltörpers gebildet: P. Cibulka, Dechant in Wildenfchwert, Fiala Jg., Bürgermeister in Wildenschwert, Ribička Ignaz, Bürgermeister in Böhm. Trübau, Langer Karl, Kaufmann,. Neugebauer Anton, Schmidt in Landskron, Niederle Johann, Bürgermeister in Landskron, Donele Cligius, Baumeister in Landskron.

Nyní tedy z toho nevysvítá nic, nežli že byl purkmistr a jeden obecní rada, a co jest ve zprávě zemského výboru uvedeno, že má být purkmistr a 2 členové zastupitelstva, z toho nevysvítá.

Jedná se tedy o to, pánové! jest-li vám to jest dostatečné, abyste tuto volbu prohlásili za platnou, vzdor tomu, že se vám dokáže a že sami nepopíráte, že volební listiny k té volbě z velké části, aspoň z jednoho města nebyly zhotoveny od toho, kdo dle volebního řádu k tomu měl povolení a k tomu byl oprávněn. 0 tom budete moci rozhodovati dnes, zrovna tak dobře, jako zítra a proto jsem rozhodně proti odkládání návrhu ke komisi.

Oberstlandmarschall: Ich bringe den An-trag zur Abstimmung. Ich bitte ihn vorzulesen.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Der hohe Landtag wolle beschließen: Die beanständete Wahl in Landskron wird der für die Wahl der Budweiser Handelskammer niedergesetzten Kommission mit dem Auftrage überwiesen, wegen Dringlichkeit des Gegenstandes nach §. 47 Gefchäfts-Drdnung in der nächsten Sitzung, unter Umgangnahme von der Drucklegung, den Bericht zu erstatten.

Slavný sněme račiž uzavříti: Závadná volba budiž odevzdána komisi, která byla sestavena pro volbu Budějovické obchodní komory, a budiž komisi uloženo, aby za příčinou nutnosti této záležitosti dle §. 47. jednacího řádu v nejblíže příštím sezení podala zprávu, aniž by se tato do tisku dala.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die für den Antrag sind, auszustehen. (Der Antrag ist angenommen. )

Oberstlandmarschall: Ich bitte um die Gegenprobe.

Dr. Rieger: Die Herren auf der rechten Seite haben nicht gestimmt.

Oberstlandmarschall: Ich zähle 90, die gegen den Antrag stimmen.

Dr. Rieger: Ja. připomínam slavnému presidium, ze tito pánové nehlasovali ani v prvním

případě ani v druhém. Z toho soudím, že se zdrželi hlasování a že se nesmí hlasy jejich počítati. (Hlasy: Nicht wahr. )

Oberstlandmarschall: Ich muß die Herren, welche für den Antrag gewesen sind, nochmals bitten aufzustehen, ich bitte genau zu zählen, es sind 99 bis 101. Es ist also die Majorität für die Annahme des Antrages, nämlich daß der Antrag einer Kommission mit Dringlichkeit überwiesen Werde.

Ich bitte weiter fortzufahren.

Dr. Sladkovský: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresu Nymburského a Benátského, jež odbývala se dne 20. března t. r. dostavilo se z 86 po zákoně zvolených volitelů 82, kteří jednohlasně pro pana čeňka Vávru, českého spisovatele z Prahy hlasovali. Jest tedy pan Čeněk Vávra za poslance jmenovaných okresů jednohlasně zvolen a poněvadž není žádné závady při volbě, činí se návrh:

Slavný sněme račiž volbu tu za platnou uznati a zvoleného poslance pro výše jmenované okresy do sněmu připustili.

(Der Präsident käutet. ) Landtagsfekretär Schmidt (liest): Es wird der Antrag gestellt, die Wahl des Hrn. Vincenz Wáwra, Schriftstellers in Prag, als Abgeordneten für die Landgemeinden Nimburg und Benatek als giltig anerkennen.

Oberstlandmarschall: Wenn Niemand das Wort begehrt, so bitte ich die Herren, die für den Antrag sind, die Hand zu erheben. (Geschieht, angenommen. )

Dr. Sladkovský: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Milevského, Sedleckého a Bechyňského, dne 22. března 1867 odbývané, dostavilo se z 144 po zákonu zvolených volitelů 138, z nichž 137 pro p. Karla Fabra, obchodníka z Bechyně, a 1 pro p. Karla Valtra hlasovali.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy p. Karel Faber.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. Karla Fabra za poslance venkovských obcí okresů Milevského, Sedleckého a Bechyňského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

(Oberstlandmarschall - Stellvertreter übernimmt den Vorsitz. )

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es wird der Antrag gestellt, der h. Landtag wolle die Wahl des Hrn. Karl Faber zum Abgeordneten der Landgemeinden der Amtsbezirke Mühlhausen, Sedletz und Bechin als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall-Stellvertreter: Ich bitte die Herren, welche für den Antrag des Landesausschußes sind, die Hand zu erheben. (Geschteht. ) Es ist die Majorität.

Posl. Dr. Sladkovský: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres měst Pardubic, Holic a Chlumce, dne 22. března 1867 odbývané, dostavilo se z 745 po zákonu zvolených volitelů 366, kteří vesměs pro pana JUDra. Jana Žáka, c. k. notáře v Pardubicích hlasovali.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. JUDra. Jana Žáka, cís. kr. notáře v Pardubicích, za poslance měst Pardubic, Holic a Chlumce za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagsaktuar Kuchinka (liest): Der LandesAusschluß stellt den Antrag, der h. Landtag wolle die Wahl des Hrn. JUDr. Johann Žák, k. k. Notars in Pardubitz als Abgeordneten für die Städte Pardubitz, Holitz und Chlumetz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall-Stellvertreter: Wenn Niemand das Wort verlangt, so bitte ich, über den Antrag abzustimmen, und jene Herren, welche für den Antrag sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Es ist die Majorität.

Posl. Dr. Sladkovský: K volbě poslance do sněmu, konané dne 22. března t. r. pro volební okres měst Kolína, Kouříma a Poděbrad dostavilo se z 746 k volení oprávněných voličů 358, kteří jednohlasně pro p. Emanuela Trmala, doktora veškerých práv z Kolína hlasovali.

Ježto p. Dr. Emanuel Trmal jednohlasně zvolen byl a volba řádně se konala, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu p. Eman. Trmala, Hra. veškerých práv z Kolína, za poslance měst Kolína, Kouříma a Poděbrad za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustili.

Landtagsaktuar Kuchinka (liest): Der LandesAusschuß stellt den Antrag, der h. Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Emanuel Trmal aus Kolin zum Abgeordneten der Städte Kolin, Kauřim und Podiebrad agnosziren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

D. -L. -M. -Stellvertreten Verlangt Jemand das Wort? Wenn nicht, so bitte ich über den Antrag abzustimmen, und jene Herren, die für den Antrag sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen.

Dr. Sladkovský: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Novobydžovského a Chlumeckého, dne 20. března 1867 odbývané, dostavili se všickni po zákonu zvolení volitele počtem 95 a hlasovali jednohlasně pro p. Jana Jeřábka, doktora veškerých práv z Prahy.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. Jana Jeřábka doktora veškerých práv z Prahy, za poslance ven,

kovských obcí okresů Novobydžovského a Chlumeckého za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagsaktuar Kuchinka (liest): Der LandesAusschuß stellt den Antrag, der h. Landtag wolle die Wahl des JUDr. Johann Jeřábek in Prag als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Neu-Bydžow und Chlumetz agnosziren und denselben zum Landtage zulassen.

D. -L. -M. -S t e l l v e r t r e t e r: Wünscht Jemand das Wort? - So bitte ich, über den Antrag abzustimmen. - Jene Herren, die für die Agnoszirung der Wahl des Hrn. Dr. Jeřábek sind, bitte ich, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Es ist die Majorität.

Dr. Sladkovský: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Mlado-Boleslavského, Mnichovo-Hradišťského a Bělského, dne 29. března 1867 odbývané, dostavilo se z 129 po zákonu zvolených volitelů 128, z nichž jich 65 pro p. Antonína Honce, rolníka v Nemeslovicích, 62 pro p. Jana Krouského, rolníka v Katušicích, a 1 pro p. Frant. Palackého, historiografa v Praze, hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy p. Antonín Honc, rolník v Nemeslovicích.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. Antonína Honce, rolníka v Nemeslovicích za poslance obcí venkovských okresů Mladoboleslavského, MnichovoHradišťského a Bělského za platnou uznati a zvoleného do sněmu českého připustiti.

Landtagsaktuar Kuchinka (liest): Der LandesAusschuß stellt den Antrag:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Anton Honc, Landwirthes in Nemeslowic, zum Abgeordneten der Landgemeinden der Amtsbezirke: Jungbunzlau, Münchengrätz, Weißwasser als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

D. -L. -M. -Stellvertreter: Wünscht Jemand das Wort? Wenn nicht, bitte ich über den Antrag abzustimmen. Jene Herren, welche für die Agnoszirung der Wahl des Hrn. Anton Honc sind, bitte ich, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Ist angenommen.

Dr. Sladkovský: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres obcí venkovských okresů Dubského a Štětského dne 20. bř. t. r. odbývané, dostavilo se z 83 po zákonu zvolených voličů 82, z nichž jich 81 pro p. MDra. Antonína Schödera a jeden pro p. Karla Wohlrába, c. kr. okresního v Dubé, hlasovalo. Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan MDr. Antonín Schöder.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. MDr. Antonína Schödra za poslance obcí venkovských okresů

Dubského a Štětského za platnou uznali a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagsaktuar Kuchinka liest: Der LandesAusschuß stellt den Antrag:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn MDr. Anton Schöder als Abgeordneten der LundGemeinden der Amtsbezirke Dauba, Wegstädtl als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

D. -L. -M. -Stellvertreter: Wünscht Jemand das Wort? Ich bitte über den Antrag abzustimmen.

Diejenigen Herren, welche für den Antrag des Landes-Ausschußes sind, bitte ich, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Sladkovský: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu, konané dne 8. dubna t. r. pro volební okres měst Cvikova a Mimoně dostavilo se z 317 k volení oprávněných voličů 150, kteří vesměs pro p. JUDra. Emila Theumera z Litoměřic hlasovali. Jest tedy tento jednohlasně zvolen.

Ježto se volba řádně vykonala, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana dra. Emila Theumera za poslance měst Cvikova a Mimoně za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagssekretär Schmidt liest: Es wird der Antrag gestellt:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. JUDr. Emil Theumer zum Abgeordneten des WahlBezirkes der Städte Zwickau, Niemes als giltig anerkennen und den Gewählten zum Landtage zulassen.

D. -L. -M. -Stellvertreter: Ich bitte abzustimmen. Jene Herren, welche für die Agnoszirung des Hrn. JUDr. Emil Theumer sind, bitte ich, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Sladkovský: Slavný sněme! Volba poslanců do sněmu z obchodní a průmyslové komory Pražské konala se dne 22. března t. r. Z 41 členů a náhradníků komory k volení povolaných dostavilo se jich 31. Hned po ustanovení komise volební, do níž vstoupiti p. p. voličové Josef Macháček, Frant. Bittner, Anton Srba, Anton Horáček a Josef Stárka po jmenovaní potahmo zvolení svém odřekli, učinil pan Josef Macháček návrh, aby komise volební poslanců odročila volbu až do vykonání nových již vypsaných voleb členů a náhradníků komory, poněvadž se byla komora dne 31. prosince 1866 nedoplnila dle předpisů zákona o komorách obchodních a průmyslových.

Volební komise rozhodla jednohlasně, že volbu neodročí, poněvadž se k tomu nemá za příslušnou.

Na to podal p. Macháček písemný, ještě od devíti voličů podepsaný protest proti předsevzetí volby toho smyslu, že komora nedoplnivší se dle


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP