Usnesení PS č. 1251

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o používání některých ustanovení Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu 2001 k této úmluvě (Brusel, 19. prosince 2003) /sněmovní tisk 608/ - druhé čtení (10. června 2009)

Související sněmovní tisky

608 Doh. o používání ustanovení Úml.o vzáj.pomoci v trest.věcech
ISP (příhlásit)