Pozvánka na schůzi č. 69 (28. dubna 20218)

Informace: neveřejné jednání

Související dokumenty EU

6375/21 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Inkubátor HERA: naše společná reakce na hrozbu variant COVID-19

6407/21 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem

6521/21 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu – Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu

6532/21 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění)

6615/21 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o zahájení činnosti společného rezervního fondu

6649/21 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv

6750/21 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování
ISP (příhlásit)