Organizační výbor
Usnesení č. 175 (4. dubna 2019)

Související sněmovní tisky

38 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi

52 Sml. mezi ČR a Rep. Kosovo o zamezení dvojímu zdanění

69 Novela z. o majetku České republiky

85 Novela z. o nemocenském pojištění

107 Doh. mezi ČR a vládou Mongolska o leteckých službách

108 Doh.o partnerství mezi EU a ES pro atom.energ. a Arménií

111 N.z. o celostátním referendu

112 N.z.o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búšehr

113 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016

114 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2016

121 Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech

122 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

124 Doh.mezi ČR a Íránem o vzájemné podpoře a ochraně investic

143 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2017

151 Odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě

152 N.z. o zajištění právní pomoci

155 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2017

159 Novela z. - zákoník práce

162 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

164 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2017

165 Sml. mezi ČR a Běloruskem o důchodovém zabezpečení

171 Prot.prodlužující Dohodu mezi ČR a USA o vědec. spolup.

177 Změny z roku 2016 k Úmluvě MOP o práci na moři

180 Novela z. o regulaci reklamy

182 Novela z. o nemocenském pojištění

189 N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919

190 Novela z. o zvláštních řízeních soudních

191 Novela z. o dráhách

193 Novela z. o regulaci reklamy

194 Novela z. o státních svátcích

196 Prot.o změně Úml.o mezinárodním civilním letectví

197 Doh.mezi ČR a Král.Saúdské Arábie o let. dopravních službách

201 Novela z. - občanský zákoník

202 Novela z. o poštovních službách

204 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

205 Novela z. o evidenci tržeb

210 Novela z. o registru smluv

211 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod

212 Novela z. - zákoník práce

213 N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919

215 Prot. o odstranění nezákon. obch. s tabák. výrobky

216 Prot. o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova

220 Vl.n.z. - nominační zákon

222 Novela z. o evidenci tržeb

224 Novela z. o státní sociální podpoře

228 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2017

231 Novela z. o daních z příjmů

232 Novela z. o hazardních hrách

234 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

235 Změna čl. 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

236 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

237 Novela z. - soudní řád správní

240 Novela z. o zpravodajských službách ČR

242 Novela z. - trestní zákoník

243 N.z., kterým se zrušuje zákon o evidenci tržeb

244 N.z. v souvislosti se zrušením zákona o evidenci tržeb

245 Novela z. - soudní řád správní

246 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

248 Změny příloh Úml.o ochr.stěh.druhů volně žij.živočichů

249 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR v roce 2017

250 Novela z. - energetický zákon

251 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2017

252 Dohoda mezi ČR a Kambodž. královstvím o leteckých službách

253 Dodat. prot. k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně

254 Novela z. o daních z příjmů

255 Sml. mezi ČR a Koreou o zamezení dvojímu zdanění

257 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2017

259 Novela z. o volbách do Evropského parlamentu

260 Novela z. o státním občanství ČR

261 Novela z. o finanční kontrole

264 Úml.o implemen. opatření k boji proti snižování daň. základu

266 Zpráva o peticích za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

267 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

275 N.z., kterým se zrušuje zákon o prodejní době

276 Novela z. o ochraně ovzduší

278 Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích

279 Novela z. - stavební zákon

281 Úml. o ochraně rostlin a živočichů

282 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2017

286 Novela z. o místních poplatcích

290 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

291 Novela z. o obcích

292 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

293 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

294 Úml. Rady Evropy o filmové koprodukci v rev. znění

295 Novela z. - exekuční řád

296 Novela z. o pozemních komunikacích

297 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění

298 Novela z. o investičních pobídkách

299 Novela z. o soudnictví ve věcech mládeže

300 Vl.n.z. v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů

301 Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy

302 Novela z. o léčivech

305 Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2018

306 Zpr.o využití doporučení veřejné ochránkyně práv za rok 2017

307 Zpr. o činnosti kontrolní rady GA ČR říjen 2017 - září 2018

309 Novela z. - školský zákon

312 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2017

313 N.z. o změně sídel některých státních úřadů

314 Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2017

317 Novela z. - zákoník práce

318 Novela z.o veřejných rejstřících právnických a fyzických os.

319 Novela z. o rozpočtových pravidlech

320 Novela z. - občanský soudní řád

321 Novela z. - stavební zákon

322 Zpr. o dlouhodobé udržitelnosti veřejných fin. (říjen 2018)

325 Novela z. - trestní zákoník

326 Vl.n.z. o dráhách

327 Výroční zpráva a účetní závěrka SFK za rok 2017

328 Novela z. o některých přestupcích

329 Akta Světové poštovní unie

330 Novela z. o pozemních komunikacích

331 Novela z. o návykových látkách

332 Novela z. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

333 Novela z. o nemocenském pojištění

337 Novela z. o státním zastupitelství

338 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

339 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2015

340 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2016

341 Dohoda o založení mezinárodní nadace EU–LAC

346 Novela z. o prevenci závažných havárií

347 Novela z. o jednacím řádu PS

348 Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem

349 Novela z. - trestní zákoník

350 Novela z. - školský zákon

352 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

355 Zpráva o životním prostředí ČR 2017

356 Opční prot.k Úml.OSN o právech osob se zdravotním postižením

357 Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury

362 Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2017

372 Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2019

375 Novela z. - správní řád

377 N.z., kterým se mění někt.zák.souv. s potíráním lichv.půjček

378 N.z. o státním jazyce České republiky

380 Novela z. o spotřebitelském úvěru

383 Novela z. - stavební zákon

384 Novela z. - trestní zákoník

385 Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2017

387 Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky

389 Novela z. - školský zákon

390 Novela ústav. z. - Ústava ČR

391 Vl.n.z. o realitním zprostředkování

392 Zpráva o peticích za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

396 Novela z. o vysokých školách

398 Vl.n.z. - v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

399 Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů

400 Novela z. - autorský zákon

401 Novela z. - občanský zákoník

402 Novela z. - autorský zákon

404 Novela z. o hl. m. Praze

405 Novela z. o zadávání veřejných zakázek

406 Novela z. o majetku České republiky

407 Zpráva o inflaci - leden 2019

410 Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů

411 Novela z. - občanský zákoník

412 Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení

416 Změny harmonogramu Mezinárodní úml. o regulaci velrybářství

417 Novela z. o elektronických komunikacích

418 Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci

420 Novela z. o elektronických komunikacích

421 Novela z. o elektronických komunikacích

423 Inf. o účasti ozbr. sil ČR na voj. cvič. za 2. pol. 2018

425 Novela z. o zajišťování obrany ČR

426 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 2. pololetí 2018

427 Návrh změny rozpočtu SFRB na rok 2019

430 Dohoda mezi ČR a Chilskou republikou o letecké dopravě

431 Novela z. o silniční dopravě

434 Vl.n.z. o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

435 Novela z. - veterinární zákon

442 Výroční zpráva a účetní závěrka SFRB za rok 2018

444 Souhrnná zpráva o činnosti VOP za rok 2018

448 Novela z. o základních registrech

450 Prot. o přístupu Sev. Makedonie k Severoatlantické smlouvě

451 Vl.n.z. o náhradě újmy způs.povinným očkováním

452 Novela z. o důchodovém pojištění

453 Novela z. - trestní zákoník

454 Novela z. o rostlinolékařské péči
ISP (příhlásit)