Organizační výbor
Usnesení č. 83 (14. června 2018)

Související sněmovní tisky

22 Novela z. - zákoník práce

35 N.z. o celostátním referendu

51 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

52 Sml. mezi ČR a Rep. Kosovo o zamezení dvojímu zdanění

61 Novela z. - školský zákon

75 Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií

76 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

77 Novela z. o daních z příjmů

78 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2016

79 Novela z. - trestní zákoník

80 Novela z. o daních z příjmů

81 Dodat. prot. k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně

89 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

93 Novela z. o dluhopisech

95 Sml. mezi ČR a Ghanou o zamezení dvojímu zdanění

96 Změny příloh A a C Stockholmské úmluvy

99 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

104 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

106 Výroční zpráva a účetní závěrka SFRB za rok 2016

107 Doh. mezi ČR a vládou Mongolska o leteckých službách

108 Doh.o partnerství mezi EU a ES pro atom.energ. a Arménií

111 N.z. o celostátním referendu

113 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016

114 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2016

116 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2016

117 Návrh ústavního zákona o referendu

120 Novela z. o důchodovém pojištění

121 Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech

122 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

124 Doh.mezi ČR a Íránem o vzájemné podpoře a ochraně investic

125 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 2. pololetí 2017

127 Inf. o účasti ozbr. sil ČR na voj. cvič. za 2. pol. 2017

129 N.z. - nominační zákon

130 Novela z. o zrušení Fondu národního majetku

131 Novela z. o ochraně osobních údajů

133 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2017

134 Souhrnná zpráva o činnosti VOP za rok 2017

135 Výroční zpráva a účetní závěrka SFRB za rok 2017

136 Novela z. o Rejstříku trestů

137 Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní

138 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů

139 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související

140 Novela z. o dani z přidané hodnoty

141 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2017

144-E Návrh doporučení Rady o klíč. komp. pro celoživotní učení

145 Zpráva o činnosti kontrolní rady TA ČR za rok 2017

148 Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2018

149 Zpráva o činnosti a hospodaření ÚPDI za rok 2017

151 Odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě

152 N.z. o zajištění právní pomoci

153 Novela z. o směnárenské činnosti

154 Novela z. o volbách do zastupitelstev krajů

155 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2017

156 Novela z. o vysokých školách

157 Novela z. o vnitrozemské plavbě

158 Novela z. o střetu zájmů

159 Novela z. - zákoník práce

160 Novela z. o sociálních službách

161 Novela z. o dani z přidané hodnoty

162 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

165 Sml. mezi ČR a Běloruskem o důchodovém zabezpečení

166 1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2018

167 Novela z. o platu představitelů státní moci

168 Novela z. o ochranných známkách

169 Novela z. - plemenářský zákon

171 Prot.prodlužující Dohodu mezi ČR a USA o vědec. spolup.

172 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti

173 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

175 Novela z. - autorský zákon

176 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017

177 Změny z roku 2016 k Úmluvě MOP o práci na moři

178 Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi 2017

187 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2017

188 Novela z. o směnárenské činnosti

195 Novela z. o vnitrozemské plavbě

196 Prot.o změně Úml.o mezinárodním civilním letectví

197 Doh.mezi ČR a Král.Saúdské Arábie o let. dopravních službách

198 Změna a ukonč.Doh.mezi ČR a Polskem o podp.inv.

199 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

202 Novela z. o poštovních službách

203 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

204 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

205 Novela z. o evidenci tržeb

206 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní

207 Novela z. o obchodních korporacích

Související dokumenty EU

5464/18 Návrh doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení
ISP (příhlásit)