Předpis 70/2006 Sb.

Citace70/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
Částka29 (15. 3. 2006)
Účinnostod 1. 4. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1008 Novela z. o mezinárodních sankcích - související
Navržené změny9 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 70/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
570/1991novelizujeZákon České národní rady o živnostenských úřadech 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
523/1992novelizujeZákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
61/1996novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) 
254/2000novelizujeZákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. 
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
124/2002novelizujeZákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) 
440/2003novelizujeZákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů 
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
Derogace pasivní
254/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu1
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku4
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)2
278/2009novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví5
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu6
285/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 3
91/2012novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém8
241/2013novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů7


ISP (příhlásit)